Anda di halaman 1dari 3

KegemIIangan dan Kejatuhan Tamadun IsIam

Soalan KuIz darI kumpulan 2 NorshahIdah:1. 8erIkan J faktor kejatuhan tamadun slam

SItI FadhIah:
a) |asyarakat slam pada masa tersebut lemah dalam pegangan agama
Nur Afeeqah
b) Serangan darI tamadun luar (|ongol dan tentera salIb)
SItI Noor Azza
c) PemerIntah yang lalaI darI menjalankan kebajIkan rakyat

2. 8Ilakah kecemerlangan tamadun slam bermula:
AdlIna AshIkIn
Zaman Fasulullah saw

J. 8erIkan J faktor kegemIlangan tamadun slam.
SItI NorashIkIn
a) KestabIlan polItIk
Nur SakInah
b) Faktor agama slam Itu sendIrI
SItI NorashIkIn
c) Peranan pemImpIn dan sarjana


8ETUL ke jawapan mereka InI: Apa komen anda.
Posted by Ahmad Che Yaacob at 10:J5
3 comments:

asIf saId...
Assalaamu'alaIkum WW

Saya bukan pensyarah Tamadun slam, tapI rasanya jawapan pelajar tu mempunyaI
peranan dalam menyebabkan naIk atau turun Tamaddun slam.

Cuma yang agak pelIk apabIla menjadIkan senIbIna dan pencapaIan saIns sebagaI
krIterIa utama.

8angsa barat belajar saIns darI Umat slam dan mereka membIna tamaddun dI atas
runtuhan Tamaddun slam, tetapI mereka tIdak jadI slam kerana tamaddun Itu.

SebalIknya monggol meranapkan Kota 8aghdad dan membunuh begItu ramaI sarjana
slam dan membInasakan kItab2. TetapI kemudIannya mereka memeluk slam dan
menyebarkan slam ke ndIa dan menegakkan pemerIntahan slam dI sana walaupun
majorItI rakyat adalah HIndu.

adI antara barat dan monggol, sIapakah sebenarnya pewarIs Tamaddun slam
setelah runtuhnya..:
2 |arch 2009 20:04

Ahmad Che Yaacob saId...
Antara barat dan mongol, keduaduanya mewarIsI tamadun slam setakat mana yang
mereka ambIl. Para sarjana sendIrI mengakuI barat tIdak akan mencapaI
kecemerlangan tamadun mereka tanpa tamadun slam. |alah, sehIngga harI InI
sarjana barat masIh mengkajI warIsan penInggalan tamadun slam. Dleh Itu, mereka
amat berbangga dan berbesar hatI jIka kajIan mengenaI Ilmu ketamadunan slam
terus menerus dIkajI dI unIversItI barat (no questIon ask / tanpa sebarang tanda
tanya). |alah memberIkan hadIah, bIasIswa, geran dan pelbagaI InsentIf sehIngga
sekarang untuk mengkajI Ilmu ketamadunan slam. PergIlah ke Eropah, AmerIka,
Canada, AustralIa pastI akan ada pusat kajIan tentang ketamadunan slam. Tahap
keseronokan barat mengkajI IlmuIlmu slam sukar dIbandIngkan dengan orang
|ongol atau orang ndIa pada harI InI. |elIhat senarIo InI mungkIn barat lebIh tepat
sebagaI pewarIs tamadun slam. AKAN TETAP, mengIkut Syed Qutb, umat slam tIdak
perlu merujuk kepada barat kerana barat sendIrI telah merujuk kepada Ilmu
ketamadunan slam. adI, mereka seharusnya kembalI mengamalkan ajaran slam
dan memahamI Ilmu darI sumber yang asal. |anakala Prof Foger Caraudy (sarjana
barat/PeranchIs yang telah memeluk slam) mengatakan umat slam harI InI tIdak
boleh bersIkap membuang segala yang ada dI barat atau menerIma segala yang
dIbawa darI barat secara membuta tulI. Umat slam harI InI mestI kembalI kepada
ajaran slam yang sebenar dan membuktIkan mereka lebIh baIk darIpada barat serta
mampu menyelesaIkan masalah yang tIdak berjaya dIselesaIkan oleh barat (Prof 0r
Foger Caraudy).
2 |arch 2009 21:14

asIf saId...
Assalaamu'alaIkum WW

0r,

bagus juga sesekalI dapat bertukar fIkIran lewat blog..

orang slam berkeyakInan bahawa segala masalah yg dItanggung oleh manusIa InI
hanya boleh dIselesaIkan oleh slam, termasuk segala masalah dI kalangan bangsa
kafIr dI barat atau tImur akan selesaI bIla mereka menerIma slam..ex: masalah
yahudI dI Israel, krIstIan dI usa/europe, socIalIst dI russIa, komunIs dI chIna,
keganasan dI tImur dan asIa tengah, semua bIsa beres dengan slam..

tetapI muslImIn yg komIted Itu sendIrI mutakhIr InI dIlIhat sebagaI aktIvIs keganasan
yg menghalalkan preemptIve war ke atas mereka oleh kuasa kuffar..

akhIrnya slam Itu dIlabel sebagaI cause of the problem dan bukannya solutIon
sepertI yg sepatutnya..

seruan agar muslIm kembalI ke jalan yg benar memang telah ada sejak dulu, cuma
model Ikutan yg L7E dI depan mata kIta belum boleh dIlIhat..

apakah kIta terlepas step yg menjadI kuncI kepada pencapaIan InI atau kehIlangan
satu no kombInasI atau huruf dalam password..menyebabkan pIntu hIdayah yg hakIkI
tIdak terbuka..:

Beri Nilai