Anda di halaman 1dari 57

TETAPAN PEGAS

Edisi Pert ama


J U R U S A N F I S I K A
F A K U L T A S M A T E M A T I K A
D A N I L M U
P E N G E T A H U A N A L A M
I N S T I T U T T E K N O L O G I
S E P U L U H N O P E M B E R
S U R A B A Y A


PEM BINA : ALFI TRAN GGONO A. S
DI SUSUN OLEH :
M ARGI ASIH PUTRI LI ANA 1111100001
AI N UL M ILLAH ASSYAHIDAH 1111100002
PHILIN YOLANDA DW I SAGI TA 1111100003
KEYSHA W ELLVI ESTU ZAKRI 1111100004
I RM AYATUL HI KM AH 1111100005
EM Y ADI TYA PRAM ITA SARI 1111100006
SETI AW AN ABDILLAH 1111100007


KATA PENGANTAR

Pegas adal ah sal ah sat u cont oh bend a el ast i s. Oleh si f at el ast i sn ya ini , suat u p egas
yan g d ib er i gaya t ekan at au gaya r egan g akan kemb al i pada keadaan set i mbangnya mul a-
mul a apabi l a gaya yang b eker j a padanya di hi l angkan Gaya p emul i h pada pegas b anyak
d i manf aat kan dal am bid an g t ekni k dan keh idupan sehar i - har i . M i sal nya di dal am
sho ckb r eaker dan spr in gb ed . Sebu ah pegas b er f u ngsi mer ed am get ar an saat r od a
ken dar aan mel ew at i j al an yang t i dak r at a. Pegas - p egas yang t er susu n di dal am sp ri ngbed
akan memb er i kan kenyamanan saat or an g t idur .
Dal am usaha memenuhi sar an t ugas p asca pr akt i ku m Tet ap an Pegas yan g di sar an kan
o l eh sal ah sat u asi st en l ab or at or iu m Fi si ka Dasar 1 di ITS, mah asi sw a Fi si ka FM I PA ITS
angkat an t ahun 2007, maka kami kel ompo k p r akt i kum f i si ka dasar I d ar i mahasi swa Fi si ka
FM IPA ITS angkat an t ahun 2011 membuat seb uah e-boo k t ent ang mat er i pr akt i ku m yan g
t el ah kami l aksanakan p ad a t anggal 14 Okt ob er 2011. Dengan har ap an e-b ook yan g kami
b uat i ni d ap at membant u par a mah asi sw a meni ngkat kan p emah aman konsep dan
memper mudah p en ger t i an f i si s dal am men gi ku t i mat a kul i ah Fi si ka Dasar 1 kh ususn ya Bab
Tet apan Pegas yang di ber i kan p ad a t ahun per t ama d i l i ngku ngan ITS at au Per gur u an Ti n ggi
l ain , keh adi r an e-b oo k Tet apan Pegas i ni ki r anya akan mer upakan sal ah sat u wuj ud unt u k
i t u.
M at er i e-bo ok i ni t el ah mengal ami r evi si dan di sesuai kan dengan sil ab us yan g
u mu mn ya di gun akan un t uk pengaj ar an f i si ka t i ngkat Inst i t u t . Hal ini semat a-mat a
t er gant ung di mana e-book ini di gunakan .
Akh i r nya semo ga e-bo ok ini dap at b er man f aat t idak h an ya bagi p ar a mahasi sw a,
t et ap i j uga b agi mer eka yang i ngi n menget ahui d an b el aj ar f i si ka l ebi h d al am.
Ter i ma kasi h kep ad a Al l ah SWT yang at as r ah mat -Nya ki t a b i sa men yel esai kan e-
b ook i ni t ep at w akt u. Ser t a u cap an t er i ma kasi h ju ga kami ucap kan kepada ked ua or ang t u a,
p ar a asi st en l abo r at o r ium dan kepada t eman-t eman yang t el ah membant u ki t a dal am
men yel esai kan e-book in i.


Sur abaya, 31 Okt ober 2011
Penyusun


M ahasi sw a Fi sika FM IPA I TS 2011


DAFTAR I SI

KATA PENGANTAR . .... ... .... ... .... ... .... .... .. . .... ... .... .... ... .... ... .... .. . .... ... .... .... ... .... ... .... .. .. ... .... ... .... ... .... ... .... .. .. . 3
DAFTAR ISI.. .... .... ... .... ... .... ... .... . .. .... .... ... .... ... .... ... .... . ... ... .... ... .... ... .... .... ... . ... ... .... ... .... ... .... .... ... . ... ... .... .... . 4
BAB 1 GETARAN dan GELOM BANG . .... ... .... ... .... ... .... .... .. . .... ... .... .... ... .... ... .... .. . .... ... .... .... ... .... ... .... .. .. ... .... . 6
Get ar an .. .... .... ... .... ... .... ... .... . .. .... .... ... .... ... .... ... .... . ... ... .... ... .... ... .... .... ... . ... ... .... ... .... ... .... .... ... . ... ... .... .... . 6
1. Jeni s get ar an .. ... .... ... .... .... ... .... ... .. .. ... .... ... .... .... ... .... ... .. .. .... ... .... ... .... ... .... .... . .. .... ... .... ... .... ... .... .... . 6
2. Anal i si s get ar an . .... ... .... .... ... .... ... .... .. . .... ... .... .... ... .... ... .... .. .. ... .... ... .... ... .... ... .... .. .. ... .... ... .... ... .... ... .. 6
3. Get ar an Bebas Tanpa Per edam ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... . 7
4. Get ar an Bebas Den gan Redaman .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... . . 9
Per i ode at au w akt u Get ar (T) .. .... .... ... .... ... .... ... .... . ... ... .... ... .... ... .... .... ... . ... ... .... ... .... ... .... .... ... . ... ... .... ... 11
Fr ekuensi (f ) .. .... .... ... .... ... .... ... .... . ... ... .... ... .... ... .... .... ... . ... ... .... .... ... .... ... .... ... . ... ... .... .... ... .... ... .... ... . ... ... 11
Ampl i t udo (A) .... .... ... .... ... .... ... .... ... . ... .... ... .... ... .... .... ... ... . ... .... .... ... .... ... .... ... ... . ... .... .... ... .... ... .... ... ... . ... 12
Gel omban g . ... .... .... ... .... ... .... ... ... . .... ... .... ... .... ... .... .... .. . .... ... .... .... ... .... ... .... .. . .... ... .... .... ... .... ... .... .. .. ... ... 12
BAB 2 GERAK HARM ONIK SEDERHANA .. .... ... .... ... .... .... ... .... . .. .... .... ... .... ... .... ... .... . .. .... .... ... .... ... .... ... .... . .. 13
Jeni s Ger ak Har moni k Seder hana .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... 13
Beber apa Cont oh Ger ak Har moni k Seder hana .. ... .... ... .... ... .... ... .... .. .. ... .... ... .... ... .... ... .... .. .. ... .... ... .... ... 14
Per samaan Ger ak Har moni k Seder hana . ... .... .... ... .... ... .... ... ... . ... .... .... ... .... ... .... ... ... . .... ... .... ... .... ... .... ... 15
Kecepat an Ger ak Har moni k Seder hana .. ... .... ... .... .... ... .... ... .. .. .... ... .... ... .... ... .... .... . .. .... ... .... ... .... ... .... ... 16
Kecepat an unt uk Ber bagai Si mpangan ... ... .... .... ... .... ... .... ... . ... ... .... .... ... .... ... .... ... . ... .... ... .... ... .... ... .... ... 16
Per cepat an Ger ak Har moni k Seder hana ... .... ... .... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... 17
Hubungan Ger ak Har moni k Seder hana (GHS) dan Ger ak M el i ngkar Ber at ur an (GM B) ... .... ... .... ... .... ... 18
Apl ikasi Ger ak Har moni k Seder hana .. .... ... .... ... .... .... ... .... . .. .... .... ... .... ... .... ... .... . .. .... .... ... .... ... .... ... .... . .. 20
1. Shockabsor ber pada M obi l .. .... ... .... ... .... ... .... .... . .. .... ... .... ... .... .... ... .... . .. .... .... ... .... ... .... ... .... . .. .... ... 20
2. Jam M ekani k .. ... .... ... .... .... ... .... ... .. .. ... .... ... .... .... ... .... ... .. .. .... ... .... ... .... ... .... .... . .. .... ... .... ... .... ... .... ... 20
3. Gar pu Tal a .. .... ... .... ... .... ... .... .... . .. .... ... .... ... .... .... ... .... . .. .... .... ... .... ... .... ... .... . .. .... .... ... .... ... .... ... .... . .. 21
BAB 3 PEGAS .. .... ... .... ... .... ... .... .... . .. .... ... .... ... .... ... .... .... . .. .... ... .... ... .... .... ... .... . .. .... .... ... .... ... .... ... .... . .. .... ... 22
Pegas ... ... .... .... ... .... ... .... ... . ... ... .... .... ... .... ... .... ... . ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... 22
Gaya Pemul i h .... .... ... .... ... .... ... .... ... . ... .... ... .... ... .... .... ... ... . ... .... .... ... .... ... .... ... ... . ... .... .... ... .... ... .... ... ... . ... 23
1. Pemul i h pada Pegas.. .... .... ... .... ... .... ... .... . .. .... .... ... .... ... .... ... .... . ... ... .... ... .... ... .... .... ... . ... ... .... ... .... ... 23


2. Gaya Pemul i h pada Ayunan Bandul M at emat i s . ... .... ... .... ... .... .... ... ... . ... .... .... ... .... ... .... ... ... . ... .... ... 24
Hukum Hooke .... .... ... .... ... .... ... .... ... . ... .... ... .... ... .... .... ... ... . ... .... .... ... .... ... .... ... ... . ... .... .... ... .... ... .... ... ... . ... 25
Susunan Pegas ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... ... 26
M odul us El ast i si t as ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... 28
El ast i si t as Pada Pegas ... ... .... .... ... .... ... .... ... . ... ... .... .... ... .... ... .... ... . ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... 29
Ener gi Pot ensi al Pegas .. ... .... ... .... .... ... .... ... .. .. .... ... .... ... .... ... .... .... . .. .... ... .... ... .... ... .... .... . .. .... ... .... ... .... ... 29
SOAL DAN PEM BAHASAN . ... .... .... ... .... ... .... ... ... . ... .... .... ... .... ... .... ... ... . .... ... .... ... .... ... .... .... .. . .... ... .... ... .... ... 31
BIOGRAFI PENYUSUN ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... 53
DAFTAR ISTI LAH .... .... ... .... ... .... ... .... ... . ... .... ... .... ... .... .... ... ... . ... .... .... ... .... ... .... ... ... . ... .... .... ... .... ... .... ... ... . ... 57
BAB 1
GETARAN dan GELOM BANG

Get aran

Gambar 1. 1 Bandul yang melakukan get aran

Get aran adal ah suat u ger ak bol ak-bali k di seki t ar keset i mb angan.
Keset i mbangan di si ni maksudn ya ad al ah kead aan di mana suat u bend a ber ad a
pada po si si di am j i ka t idak ad a gaya yang beker j a pada bend a t er seb ut . Get ar an
mempun yai ampl i t ud o (j ar ak si mpangan t er j auh den gan t i t i k t engah ) yan g sama.
1. Jeni s get aran
Get ar an bebas t er j ad i bi l a si st em mekani s di mulai dengan gaya aw al ,
l alu di bi ar kan ber get ar secar a bebas. Co nt oh get ar an seper t i i ni adal ah
memukul gar pu t al a dan membi ar kann ya ber get ar , at au bandul yan g di t ar i k
d ar i keadaan set i mbang l al u d il epaskan.
Get ar an paksa t er j adi bi l a gaya b ol ak-bali k at au ger akan di t er ap kan
p ad a si st em mekani s. Cont o hn ya adal ah get ar an ged ung pada saat gemp a
b umi .
2. Analisi s get ar an
Dasar an al i si s get ar an dapat d ipahami dengan mempel aj ar i model
sed er hana massa-pegas-per edam kej ut . St r u kt ur r u mi t seper t i b ad an mob il


d ap at d imod el kan sebagai " ju ml ah an " mod el massa-p egas-p er edam kej ut
t er seb ut . M od el in i adal ah cont oh o si l at or * har mo ni k seder hana.
3. Get ar an Bebas Tanpa Peredam

Gambar 1. 2 Pegas yang diberi beban tanpa ada per edam
Pad a mo del yan g p al i ng seder h an a r edaman di anggap dapat di ab ai kan,
d an t id ak ada gaya luar yang memen gar uhi massa (get ar an bebas).
Dal am kead aan i ni gaya yang b er l aku pada pegas F
s
seb andin g d en gan
p an j ang p er egangan x, sesuai dengan hukum Hooke, at au bil a di ru muskan
secar a mat emat i s:
F
s
= kx (1.1)
Dengan k adal ah t et ap an p egas.
Sesu ai Hukum kedu a New t on gaya yan g di t imbul kan seb an din g d en gan
p er cep at an massa:
F = mo = m x = m
d
2
x
dt
2
(1.2)
Kar ena F = F
s
, ki t a mendapat kan p er samaan d i f er ensi al bi asa ber i kut :
m x + kx = 0 (1.3)
Gambar 1. 3 Pegas yang digant ungkan dan di beri beban ujungnya
Bil a ki t a men ganggap bahw a ki t a memu l ai get ar an si st em den gan
mer egangkan pegas sej auh A kemu di an mel epaskan nya, solusi p er samaan di
at as yang memer i kan ger akan massa ad al ah:

x( t) = A cos ( 2n
n
t) ..(1.4)
Sol usi i ni menyat akan b ah w a massa akan ber osi l asi dal am ger ak
h ar mon i s seder hana yang memi li ki ampl i t udo A dan f r eku en si f
n
. Bi l an gan f
n

adalah sal ah sat u besar an yang t er pent i ng dal am anal i si s get ar an, dan
di namakan frekuensi a la mi t a kreda m. Unt uk si st em massa-p egas seder hana,
f
n
di def i ni si kan sebagai:

n
=
1
2n
_
k
m
.(1.5)
Cat at an : f r eku en si sudu t ( = 2 n) d en gan sat uan r adi an p er d et i k ker ap
kal i di gun akan dal am per samaan kar en a menyed er hanakan per samaan, namun
b esar an i ni b i asanya diubah ke dal am f r ekuen si " st and ar " (sat uan Hz) ket i ka
men yat akan f r ekuensi si st em.
Bil a massa dan kekaku an (t et ap an k) di ket ah ui f r ekuensi get ar an si st em
akan dapat di t en t ukan men ggun akan r u mu s di at as.


4. Get ar an Bebas Dengan Redaman

Gambar 1. 4 pegas yang diberi beban dan diberi per edam
Bil a p er edaman di per h i t ungkan, ber ar t i gaya per ed am j uga berl aku
p ad a massa sel ai n gaya yang d i seb ab kan ol eh p er egangan p egas. Bi l a b er ger ak
d al am f lui da* benda akan mendapat kan per edaman kar en a kekent al an f lui da.
Gaya aki b at kekent al an ini sebandi ng d en gan kecep at an benda. Konst ant a
aki bat kekent al an (vi skosi t as* ) c i ni di namakan koef i si en per edam, d en gan
sat uan N s/ m (SI)
F
d
= c: = cx = c
dx
dt
.(1.6)
Dengan men j uml ahkan semua gaya yang b er l aku p ad a b en da ki t a
men dapat kan per samaan
mx + cx + kx = 0 .(1.7)
So lusi p er samaan i ni t er gant u ng p ad a b esar n ya r ed aman . Bi l a
r edaman cukup keci l , si st em masi h akan ber get ar , namun p ad a akhi rn ya akan
ber h en t i . Kead aan ini d i sebut ku r an g r ed am, dan mer upakan kasu s yan g
pal in g mend ap at kan per hat i an dal am anali si s vi br asi . Bi l a p er edaman
dip er b esar seh i ngga mencap ai t i t i k saat si st em t i dak l agi ber osi l asi, ki t a
mencap ai t i t i k re daman krit is. Bi l a p er edaman di t ambahkan mel ewat i t i t i k
kr i t i s in i si st em di sebu t dal am kead aan l ew at r edam.
Ni l ai ko ef i si en r edaman yan g diper l ukan unt uk mencap ai t i t i k
r edaman kri t i s p ad a model massa-pegas-per edam adal ah :
c
c
= 2km..(1.8)
Unt u k men gkar akt er i sasi j u ml ah peredaman dal am si st em di gu nakan
ni sbah yan g dinamakan ni sbah r edaman. Ni sb ah * i ni ad al ah p er b andi n gan
ant ar a per edaman sebenar nya t er hadap j uml ah p er edaman yan g di p er l u kan
unt u k mencapai t i t i k r ed aman kr i t i s. Rumu s un t uk ni sbah r edaman () ad al ah
=
c
2km
. .(1.9)
Sebagai con t oh st r ukt ur l ogam akan memi l i ki ni sb ah r edaman l ebi h
keci l d ar i 0, 05, sedan gkan su spen si o t omot i f akan b er ada p ada sel ang 0,2-0,3.
So lusi si st em kur ang r edam p ada model massa-pegas-per ed am adal ah
x( t) = Xc
-o
n
t
cos ( 1
2

n
t ) ,
n
= 2 n
n
..(1.10)
Dar i so lusi t er seb ut per l u di per hat i kan d ua hal : f akt or eksp onensi al
dan f un gsi co si nu s. Fakt o r ekspo nensi al men ent u kan seber ap a cep at si st em
t er edam: semaki n b esar n i sbah r edaman, semaki n cepat si st em t er edam ke
t i t i k no l. Fungsi kosi nus mel ambangkan osil asi si st em, n amun f r eku ensi osi l asi
ber b ed a dar i pada kasu s t idak t er edam.
Fr eku en si dal am hal i ni di seb ut " f r ekuensi al ami ah t er edam" , f
d
dan
t er hu bung dengan f r ekuen si al ami ah t akr edam l ew at rumus ber i kut .

d
= 1
2

n
. .(1.11)
Fr eku en si al ami ah t er edam l ebi h keci l d ar i pada f r eku en si al ami ah
t akr ed am, namun unt uk banyak kasus pr akt i s nisbah r edaman r el at i f keci l ,
dan kar en anya p er bedaan t er seb ut dapat di abai kan. Kar ena i t u d eskr i psi
t er edam d an t akr ed am ker ap kal i t id ak di seb ut kan ket i ka menyat akan
f r ekuensi al ami ah .

5. Ge t aran Se lar as
Adal ah ger ak p ro yeksi sebuah t it i k yang ber ger ak mel i n gkar
ber at ur an, yang set i ap saat dip r oyeksi kan pada sal ah sat u gar i s t engah
l in gkar an. Gaya yang beker j a pada ger ak i ni b er b andin g l ur u s d en gan
si mp an gan benda d an ar ahn ya menuj u ke t i t i k set i mbangnya.
Periode at au w akt u Get ar (T)
Ad al ah sel ang w akt u yan g dip er l ukan un t uk mel akukan sat u get ar an l engkap
(det i k).

Frekuensi (f)


Gambar 1. 5 Gel ombang dengan beberapa macam f rekuensi; gel ombang yang baw ah
mempunyai frekuensi yang l ebi h ti nggi
Fr ekuensi adal ah ukur an j uml ah put ar an ul an g per -p er i st i w a dal am sel an g
wakt u yan g d iber i kan. Un t uk memper h i t un gkan f r eku en si , seseor ang menet ap kan
j ar ak w akt u , menghit ung j uml ah kej adi an per i st i w a, d an memb agi hi t u ngan i ni
dengan panj ang j ar ak w akt u. Hasi l per hi t u ngan in i di nyat akan d al am sat u an her t z
(Hz) yai t u n ama pakar f i si ka Jer man Hei nr i ch Rudol f Her t z yan g menemu kan
f en omen a ini p er t ama kal i . Fr eku en si sebesar 1 Hz men yat akan per i st i w a yan g
t er j adi sat u kal i p er d et i k.
Secar a al t er nat i f , seseor ang bi sa mengukur w akt u ant ar a dua buah
kej adi an/ per i st i w a (d an men yebu t nya seb agai p er i ode), l alu memper hi t u ngkan
f r ekuensi (f ) sebagai h asi l keb al i kan dar i p er i ode (T ), seper t i n ampak dar i r u mu s di
bawah ini :
=
1
1
otou I =
1
]
.(1.12)Amplit udo (A)
Ampli t ud o adal ah per pi ndahan maksi mum d ar i t i t i k keset i mbangan
Gelombang

Gam bar 1. 6 Gelombang ai r l aut saat mendekati pant ai akan ber ubah panjang gel om bangnya

Gel ombang adal ah get ar an yang mer amb at . Ben t uk i d eal dar i suat u
gel ombang akan mengi kut i ger ak si nusoi de* . Sel ain r adi asi el ekt r omagn et i k, dan
mungki n r adi asi gr avi t asi on al , yang bi sa b er j al an l ew at vakum, gel ombang j uga
t er dapat pada med ium (yan g kar ena per ubahan ben t uk dapat menghasil kan gaya
memu l ih kan yang l ent u r ) di mana mer eka dapat ber j al an dan dapat memi nd ah kan
en er gi dar i sat u t emp at kepada l ai n t anp a mengaki bat kan par t i kel medi u m
ber pi ndah secar a p er manen ; yai t u t i dak ada per pi ndahan secar a massal . M al ahan,
set i ap t i t i k khu su s ber osi l asi di seki t ar sat u po si si t er t ent u.
Su at u medi um di seb ut :
1. Li ni er j i ka gel o mb an g yan g ber beda di semua t it i k t er t ent u d i mediu m b i sa
d i ju ml ah kan,
2. Ter bat as j i ka t er b at as, sel ain i t u di sebu t Tak Ter bat as
3. Ser agam j i ka ci ri f i si knya t idak ber ub ah pada t i t i k yang b er b ed a
4. I sot r opi k j i ka ci r i f i si knya " sama" p ada ar ah yang ber bedaBAB 2
GERAK HARM ONI K SEDERHANA

Gambar 2. 1 Bandul yang bergerak bolak - bali k setelah diberi simpangan
Ger ak har moni k seder hana adal ah ger ak bol ak - bali k bend a mel alui su at u t i t i k
kesei mbangan t er t ent u dengan banyaknya get ar an benda dal am set i ap seko n sel al u
kon st an.
Jenis Gerak Harmonik Sederhana
Ger ak Har moni k Seder hana dapat d ib edakan menj ad i 2 b agi an, yai t u :
Ger ak Har moni k Sed er hana (GHS) Li ni er , mi sal nya penghi sap dal am si l i nder gas, ger ak
osi l asi ai r r aksa / ai r dal am pi pa U, ger ak hor i zo nt al / ver t i kal dar i pegas, dan
sebagai nya.
Ger ak Har moni k Sed er hana (GHS) Angul ar , mi sal nya ger ak bandul / bandul f i si s* , osi l asi
ayunan t or si * , dan sebagai nya.
Beberapa Cont oh Gerak Harmonik Sederhana

Gambar 2. 2 Bandul yang diberi simpangan
Ket i ka beban d i gant ungkan p ad a ayun an d an t i dak di ber i kan gaya, maka
b en da akan d ian di t i t i k kesei mb an gan B. Ji ka beban dit ar i k ke t i t i k A dan di l epaskan,
maka b eb an akan b er ger ak ke B, C, l al u kembal i l agi ke A. Ger akan b eban akan
t er j adi ber ul ang secar a per i odi k, d en gan kat a l ain beban pada ayunan di at as
mel akukan ger ak har moni k seder hana.

Gambar 2. 3 Pegas yang melakukan r egangan set elah diberi beban
Semu a pegas memi l i ki p an jang al ami sebagai mana t ampak pada gamb ar .
Ket i ka seb uah b enda di hubun gkan ke uj ung seb uah p egas, maka p egas akan
mer egang (b er t amb ah panj ang) sej au h y. Pegas akan mencap ai t i t i k keset i mb an gan
j i ka t i dak dib er i kan gaya l uar (di t ar i k at au di goyang).


Persamaan Gerak Harmonik Sederhana
Per samaan Ger ak Har mo ni k Seder hana ad al ah :
= A sin t. . (2.1)


Ket er an gan :
Y = si mpangan
A = si mp an gan maksi mu m (ampl i t udo)
F = f r eku en si
t = w akt u
= kecepat an sud ut

Ji ka posi si sudu t awal ad al ah
0
, maka p er samaan ger ak har mo ni k seder h an a
menj adi:
= A sin t + 0
0
(2.2)


Kecepat an Gerak Harmonik Sederhana
Dar i per samaan ger ak har moni k seder hana
= Asi n t
Kecepat an ger ak h ar mon i k sed er h an a :
: =
Jy
Jt
( sinAsin t)
: = A cos .(2.3)
Kecepat an maksi mu m dip er o l eh j i ka ni l ai cos t = 1 at au t = 0,
sehi n gga :
I
muksmum
= A.(2.4)

Kecepat an unt uk Berbagai Simpangan
= Asin t
Per samaan t er sebu t di ku ad r at kan

2
= A
2
sin
2
t
maka :

2
= A
2
( 1 cos
2
t)

2
= A
2
A
2
cos
2
t
Dar i per samaan :
: = A cos t
:

= Acos tPer samaan p er t ama dan kedu a di kal i kan, sehin gga di dapat kan :
:
2
= ( A
2

2
) .(2.5)

Ket er an gan :
v =kecep at an b en da p ad a si mp an gan t er t ent u
= kecepat an sud ut
A = ampl it udo
Y = si mpangan
Percepat an Gerak Harmonik Sederhana
Dar i per samaan kecepat an : : = A cos t, maka :
o =
J:
Jt
=
J( A cos t)
Jt

o = A
2
sin t..(2.6)
Per cepat an maksi mu m ji ka t = 1at au t = 90 =
n
2

o
muks
= A
2
sin
n
2

o
muks
= A
2
(2.7)

Ket er an gan :
a maks = per cep at an maksi mum
A = ampl it udo
= kecepat an sud ut
t = w akt u


Hubungan Gerak Harmonik Seder hana (GHS) dan Gerak
M elingkar Ber at uran (GM B)

Gambar 2. 4 Gerak meli ngkar berat uran
Ger ak M el i n gkar Ber at ur an dapat dipand an g seb agai gabun gan dua ger ak
h ar mon i k seder hana yang sal i ng t egak l u r us, memi l i ki Ampli t ud o (A) dan f r ekuensi
yang sama n amun memi li ki beda f ase r el at i f at au ki t a dapat memandang Ger ak
Har moni k Seder hana sebagai su at u kompon en Ger ak M el i ngkar Berat ur an. Jadi
d ap at dii mp ul kan b ah w a p ad a su at u gar i s lur u s, pr o yeksi seb uah b enda yan g
mel akukan Ger ak M el i ngkar Ber at ur an mer u pakan Ger ak Har mon i k Sed er h an a.
Fr eku ensi dan per i od e Ger ak M el i n gkar Ber at u r an sama dengan Fr eku ensi dan
p er i ode Ger ak Har moni k Seder hana yan g dip r oyeksi kan .
M i salnya seb uah b enda ber ger ak d en gan l aj u t et ap (v) pada sebuah li n gkar an
yang memi l i ki j ar i -j ar i A sebagai man a t ampak pada gamb ar d i sampi n g. Benda
mel akukan Ger ak M el i n gkar Ber at ur an, sehingga kecepat an sudut nya ber n i lai
kon st an. Hub un gan ant ar a kecepat an lin i er * den gan kecep at an sudut d al am Ger ak
M el i ngkar Ber at ur an d in yat akan d en gan per samaan :
=

y
(2.8)
Kar ena j ar i -j ar i (r ) pada Ger ak M el i n gkar Ber at ur an di at as adal ah A, maka
p er samaan in i d iubah men j adi :
: = A(2.9)
Si mpangan sudut (0) adal ah per bandi ngan ant ar a j ar ak l i ni er x dengan j ar i -j ar i
l ingkar an (r), d an di nyat akan dengan per samaan :
0 =
x
y
=
t
y
(2.10)
Den gan x ad al ah j ar ak l i ni er , v ad al ah kecepat an l i ni er d an t adal ah w akt u
t emp uh (x = : t ad al ah p er samaan Ger ak Lur u s ali as Ger ak Lini er ). Kemud i an v
p ad a p er samaan 2 d i gan t i kan dengan v p ad a p er samaan 1 d an j ar i -j ar i r di gant i kan
d en gan A :
0 =
:t
y

0 = t..(2.11)
Den gan demi ki an , si mp an gan sudut bend a r el at i f t er h adap sumbu x
d inyat akan d en gan p er samaan :
0 = t + 0
0
. .(2.12)
(
0
adal ah si mpangan w akt u pad a t = 0)
Pad a gamb ar di at as, posi si benda p ad a su mbu x di n yat akan den gan per samaan :
x = A cos 0
x = Acos ( t + 0
0
) . .(2.13)
Per samaan p osi si benda p ad a su mbu y :
y = Asin ( t + 0
0
) . .(2.14)
Ket er an gan :
A = ampl it udo
= kecepat an sud ut

0
= si mpangan udut p ad a saat t = 0
Aplikasi Ger ak Harmonik Sederhana
1. Shockabsor ber p ada M obi l

Gambar 2. 5 Shockabsorber pada kendaraan
Per edam kej u t (sho ckabsorb er ) pada mobil memi li ki komponen pad a
b agi an at asnya t er hu bu ng d engan p i st on d an d ipasan gkan d en gan r an gka
ken dar aan. Bagi an baw ah nya, t er pasan g d en gan si l i nder bagi an b aw ah yan g
d ipasan gkan dengan as r oda. Flui da kent al men yebabkan gaya r edaman yan g
b er gan t ung pada kecepat an r el at i f d ar i ked ua uj un g uni t t er seb ut . Hal i ni
membant u unt uk men gend al i kan guncangan pada r oda.
2. Jam M ekani k

Gambar 2. 6 Jam mekanik yang menggunakan pegas
Roda kesei mb an gan d ar i suat u j am mekani k memi li ki kompo nen p egas.
Pegas akan memb er i kan suat u t or si pemu lih yang sebanding den gan


p er p i nd ah an sudut dan p osi si keset i mb an gan. Ger ak i ni di n amakan Ger ak
Har moni k Seder hana sudut (angul er * ).
3. Gar pu Tal a

Gambar 2. 7 Gar pu t ala
Gar pu t al a dengan ukur an yang b er b eda menghasi l kan bunyi d en gan pol a
t i t i nada yan g b er b ed a. M aki n keci l massa m pada gi gi gar pu t al a, maki n t i n ggi
f r ekuen si o si l asi dan maki n t i nggi po l a t i t i nada dar i b un yi yang d ihasil kan gar pu
t al a.

BAB 3
PEGAS

Pegas
1. Tegan gan ( Sre ss)
Tegan gan adal ah Per bandi ngan an t ar a gaya t ari k yang beker j a
t er hadap lu as penampang benda . Tegangan dinotasikan dengan sigma (),
sat unn ya Nm
-2
.

Gambar 3. 1 Bent uk aw al benda sebel um diberi gaya
Secar a mat emat i ka kon sep Tegangan (St r ess) d i t u li skan :

(3.1)

2. Regangan ( St rain)
Regan gan ad al ah Per bandi ngan ant ara p er t amb ah an panj an g L
t er hadap p anj ang mul a-mul a(L
o
) . Regan gan dinot asi kan dengan c dan t idak
mempu nyai sat u an.Gaya Pemulih
Gaya pemu l ih di mil i ki ol eh set i ap benda el ast i s yang t er kena gaya sehi n gga
benda el ast i s t er sebut beru bah b en t uk. Gaya yang t i mbu l p ad a b enda el ast i s unt u k
menar i k kembal i benda yan g mel ekat p ad an ya d i sebut gaya p emul ih.
1. Pe mulih pada Pegas
Pegas adal ah sal ah sat u co nt oh bend a el ast i s. Ol eh si f at el ast i sn ya i n i,
su at u pegas yang d i ber i gaya t ekan at au gaya r egan g akan kemb al i p ad a
keadaan set i mb angn ya mu l a- mul a apabi l a gaya yang beker j a padanya
d ihi l angkan Gaya pemuli h pada pegas b an yak di manf aat kan dal am bid an g
t ekni k dan kehi dup an seh ar i - har i . M i sal nya di dal am sho ckb r eaker dan
sp r i ngbed. Sebu ah p egas ber f un gsi mer edam get ar an saat r o da kendar aan
mel ew at i j al an yang t id ak r at a. Pegas - pegas yang t er susun di dal am sp r i ngbed
akan member i kan kenyamanan saat or ang t idur .
Gambar 3. 2 Keadaan aw al benda yang panjangnnya L
o
di beri gaya (F) pada bi dang A
Secar a mat emat i ka ko nsep Regangan (St r ain) dit uli skan
(3.2)


2. Gaya Pemulih pada Ayunan Bandul M at emat is

Gam bar 3. 3 Bandul mat emat is
Ayu nan mat emat i s mer upakan su at u p ar t i kel massa yan g t er gant un g
p ad a su at u t i t i k t et ap pada seut as t al i , d i man a massa t al i d ap at di abai kan dan
t al i t i dak dapat ber t ambah panj ang. Dar i gambar t er seb ut , t er d ap at sebuah
b eb an ber massa m t er gan t ung p ad a seut as kaw at h al us sepanj ang l dan
massanya d ap at di abai kan. Ap ab il a bandul i t u b er ger ak ver t i kal den gan
membent u k sudut , gaya p emul i h bandul t er seb ut adal ah mg sin 0. Secar a
mat emat i s dapat di t ul i skan :
F = mg sin0. (3.3)

Ol eh kar ena
sin0 =

I

maka :
F = mg

I
(3.4)
Hukum Hooke


Gam bar 3. 4 Robert Hooke
Ji ka gaya yan g b eker j a p ad a sebu ah pegas di hil angkan, p egas t er seb ut akan
kemb al i p ad a keadaan semul a. Rober t Hoo ke, i l muw an berkebangsaan Inggr i s
menyi mpul kan b ahwa si f at el ast i s p egas t er seb ut ada b at asnya dan besar gaya
pegas seband ing dengan per t ambahan pan j an g p egas. Dar i p en el i t i an yan g
dil akukan , di dapat kan b ah wa besar gaya p egas p emul i h seb andi ng d en gan
per t ambahan p an j ang pegas. Secar a mat emat i s, dap at di t ul i skan seb agai :

F = k x(3.5)
den gan k = t et apan p egas (N / m)
Tan da (-) dib er i kan kar en a ar ah gaya pemu li h pada p egas ber l aw anan d en gan
ar ah ger ak pegas t er sebut .Susunan Pegas
Ko nst an t a pegas dapat b er ubah nil ai nya, apabi l a pegas - p egas t er sebut
di susu n menj adi r an gkai an. Besar konst ant a t ot al r an gkai an pegas b er gan t ung p ad a
j en i s r angkai an pegas, yai t u r angkai an pegas ser i at au par al el .
1. Ser i / Der et


Gambar 3. 5 Susunan seri pada dua pegas
Gaya yang beker j a pada set i ap p egas adal ah sebesar F, sehi n gga p egas
akan men gal ami per t ambahan panj ang seb esar x
1
dan x
2
. Secar a umum,
kon st an t a t o t al pegas yang di su sun ser i din yat akan dengan per samaan :
1
k
s
=
1
k
1
+
1
k
2
+ .(3.6)
k
s
= konst ant a pegas penggant i dal am N/ m
k
1
= konst ant a pegas 1 dal am N/ m
k
2
= konst ant a pegas 2 dal am N/ m

2. Par al el
Ji ka r an gkai an pegas di t ar i k dengan gaya sebesar F, set i ap p egas akan
men gal ami gaya t ar i k sebesar F
1
dan F
2
, per t ambahan panj an g s seb esar x
1

d an x
2
. Secar a umum, konst ant a t ot al pegas yang d i r angkai par al el
d inyat akan d engan p er samaan :
k
totuI
= k
1
+ k
2
+ k
3
+ . . . . + kn(3.7)
d en gan k
n
= kon st ant a p egas ke - n.


Gambar 3. 6 Susunan pararel pada dua pegas

M odulus Elast isit as

M od ulu s El ast i si t as adal ah Per bandi ngan ant ara t egangan d an r egangan
d ar i suat u b enda . M odul us el ast i si t as di l ambangkan dengan E dan sat uann ya
Nm
-2
. M o dul us el ast i si t as di sebu t ju ga M odulus Young.
Secar a M at emat i s ko nsep M odul u s El ast i si t as :

Gambar 3. 7 M odul us Elast is pada suat u benda
...(3.8)
Tabel : M odul us Elast isi t as berbagai zat
Elast isit as Pada Pegas

Ber dasar kan konsep Huku m Hooke , j i ka pada pegas d i gan t ungkan b eb an ,
p egas m engadakan gaya yan g besar n ya sama dengan gaya ber at bend a, t et api
ar ah nya b er l aw anan w = F. Besar n ya gaya F seban di ng dengan per t ambahan
p an j ang pegas x. Pada d aer ah el ast i si t as bend a, gaya yang beker j a (F) pada bend a
sebandi ng dengan p er t amb ah an panj an g benda (x).
Sehin gga secar a mat emat i s, di t uli skan :
..(3.9)


Ener gi Pot ensial Pegas

Seb uah pegas yang d i t ar i k d en gan gaya F, menyeb ab kan pegas
mer egang(b er t amb ah panj ang). Besar nya ener gi yang di but uhkan unt uk
mer egangkan pegas sama dengan en er gi yan g t er si mpan p ad a p egas, yai t u Energi
Pot ensial Pe gas
Hu bungan an t ar p er t ambah an panj an g pegas (x) t er h adap besar nya gaya (F)
d ilu ki skan d al am gr af i k:

Gambar 3. 8 Besar Energi Pt ensial Pegas sama dengan l uasan segi ti ga yang diarsir(3.10)


SOAL DAN PEM BAHASAN
Soal No. 1

Ter angkan t en t an g su sunan pada pegas!

Pembahasan
Konst ant a p egas d ap at ber ubah ni l ai nya, ap ab il a p egas - pegas t er sebu t di susun
men j adi r an gkai an. Besar ko nst ant a t ot al r angkai an pegas b er gan t ung p ad a j en i s
r angkai an pegas, yai t u r angkai an pegas ser i at au par al el .
Ser i / Der et
Gaya yang beker j a pada set i ap p egas adal ah sebesar F, sehi ngga pegas akan
men gal ami p er t amb ah an panj ang sebesar x
1
d an x
2
. Secar a umum, konst an t a
t o t al pegas yan g di su sun ser i din yat akan d en gan per samaan :
1
k
s
=
1
k
1
+
1
k
2
+ ..
k
s
= konst ant a pegas penggant i dal am N/ m
k
1
= konst ant a pegas 1 dal am N/ m
k
2
= konst ant a pegas 2 dal am N/ m
Par al el
Ji ka r an gkai an pegas d i t ar i k d en gan gaya sebesar F, set i ap pegas akan mengal ami
gaya t ar i k seb esar F
1
dan F
2
, per t ambahan p an jan g s seb esar x
1
d an x
2
. Secar a
u mu m, ko nst ant a t ot al pegas yang di r angkai par alel di n yat akan d en gan persamaan :
k
totuI
= k
1
+ k
2
+ k
3
+ . . . . + kn,
d en gan k
n
= kon st ant a p egas ke - n .

Soal No. 2
Enam buah pegas i d en t i k di susun seh i ngga t er bent u k seper t i gamb ar di bawah.
Pegas kemu di an di gant un gi beban ber massa M .

Ji ka kon st ant a masi ng-masi ng p egas ad al ah 100 N/ m, dan massa M ad al ah 5 kg,
t ent u kan :
a) Ni l ai kon st ant a su sunan pegas
b ) Besar per t ambahan p er t ambah an p an j an g susun an pegas set el ah di gant un gi
massa M

Pembahasan
a) Ni l ai konst ant a susunan p egas

1
k
tct
=
1
300
+
1
200
+
1
100

1
k
tct
=
2
600
+
3
600
+
1
600
=
6
600

k
tot
=
600
6
= 10 0N/ m
b ) Besar per t ambahan p er t amb ah an panj an g susun an pegas set el ah di gan t un gi
massa M
F
p
= w
k
tot
x = mg
( 10 0) x = ( 5) ( 10 )
x = 0 ,5 mctcr
Soal No. 3
Per h at i kan gambar b er i ku t ! Pegas-pegas d al am susun an adal ah i dent i k d an masin g-
masi n g memi li ki konst ant a seb esar 200 N/ m.

Gambar 3a

Gambar 3b
Ten t ukan :
a) ni l ai t o t al konst ant a susu nan p egas pada gambar 3a
b ) ni l ai t o t al konst ant a susunan p egas pada gambar 3b
Pembahasan
a) Ni l ai t ot al kon st ant a su sunan pegas pada gambar 3a
Su sunan pada gambar 3a i dent i k d en gan 4 p egas yang di susun par al el , sehin gga
k
t ot
= 200 + 200 + 200 + 200 = 800 N/ m
b ) Ni l ai t ot al kon st ant a su sunan pegas pada gambar 3b

1
k
c1
=
1
200
+
1
200
=
2
200

k
c1
= 1 00N/ m

1
k
c2
=
1
200
+
1
200
=
2
200

k
c2
= 1 00N/ m

k
tot
= k
c1
+ k
c2
= 2 00 N/ mSoal No. 4
Seb uah b en da ber massa M = 1,90 kg di i kat d en gan pegas yan g di t anam pada seb uah
d ind ing seper t i gambar di baw ah ! Bend a M kemu di an dit embak den gan pel ur u
b er massa m = 0,10 kg.

Ji ka pelu r u t er t ah an d i d alam bal o k dan b al ok ber ger ak ke ki r i hin gga ber hent i sej auh x
= 25 cm, t ent ukan kecepat an pelu r u dan b al ok saat mul ai ber ger ak j i ka n il ai ko nst an t a
p egas adal ah 200 N/ m!
Pembahasan
Kecep at an aw al ger ak bal ok (dan p el ur u di dal amn ya) :

1
2
( m + H) :
2
=
1
2
kx
2


1
2
( 0,1 + 1 ,9) :
2
=
1
2
( 20 0) ( 0,2 5)
2

: =
_
6 25
1 00
= 2 ,5 m/ sSoal No. 5
Per h at i kan gambar b er i ku t ini !

Ten t ukan ni l ai kon sant a p egas


Pembahasan
nil ai konsant a pegas
F
p
= kx
40 = k( 0,0 8)
k = 50 0 N/ m
Soal No.6
Seb uah p egas dengan k = 45 N/ m di gant u ngkan massa 225 gr , panj an g pegas men j ad i
35 cm. Ji ka g = 10 m/ s
2
, t ent u kan panj ang p egas t anpa beban!
Pembahasan
Pad a p egas ber l aku F = k. x ; F yan g menar i k pegas adal ah b er at dar i massa 225 gr
m. g = k. x
0 ,225 .10 = 45. x
X = 0 ,05 m
X = 5 cm.
Jadi panj ang p egas t anpa beban = 35 cm - 5 cm = 30 cm


Soal No.7
Seb uah b an dul mempunyai p er i ode ayu nan 4 s. Hit un g per i od en ya j i ka :
a). p anj ang t ali di t amb ah p an j an g 60 % n ya
b ). p an j ang t al i d i kur ang 60 % nya.
Pembahasan
I = 2n_
l
g
= 4s
a). Ji ka t ali di ubah menj adi 160% dar i L
I = 2n_
16 l
1 0g


I = 2n_
l
g
_

16
10

I = 4
_

1 6
1 0


T = 5, 05 s
b ). Ji ka t ali di ubah menj adi 40% d ar i L
I = 2n_
4l
1 0g

I = 2n_
l
g
_

4
10I = 4
_

4
1 0


T = 2,598 s

Soal No.8
Suat u b andul memp unyai p an j an g t al i 70 cm. Per i od e ayunan bandul 1,78 s. Ten t ukan
p er cep at an gr avi t asi set emp at !
Pembahasan
I = 2n_
l
g

g =
4n
2
L
T
2
= 8,72 m/ s
2
Soal No.9
Seseor ang dengan massa 50 kg ber gant ung pada p egas sehi ngga pegas b er t amb ah
p an j an g 10 cm. Ji ka g = 10 m/ s
2
, Tent u kan t et apan pegas!
Pembahasan
Dengan b er gan t ung di p egas maka p egas t er t ar i k dengan gaya ber at sebesar
w = mg
w = 50 x 10 = 5 00 N
maka t et apan pegas dapat d ihi t ung d en gan r umus
k =
F
x

k =
500
0,1

k = 50 00 N/ m


Soal No.10
Ap a yang d i maksud d engan Gel o mb an g
Pembahasan
Gel ombang adal ah get ar an yan g mer amb at . Bent u k i deal dar i suat u gel o mb an g
akan men gi ku t i ger ak si n usoi de* . Sel ai n r adi asi el ekt r o magnet i k, d an mungki n
r ad i asi gr avi t asi on al , yang b i sa ber j al an l ewat vakum, gel ombang j uga t er dap at
pada med ium (yang kar en a per ubahan bent u k dapat men gh asi l kan gaya
memu l ih kan yang l ent u r ) di mana mer eka dapat ber j al an dan dapat memi nd ah kan
en er gi dar i sat u t emp at kepada l ai n t anp a mengaki bat kan par t i kel medi u m
ber pi ndah secar a p er manen ; yai t u t i dak ada per pi ndahan secar a massal . M al ahan,
set i ap t i t i k khu su s ber osi l asi di seki t ar sat u po si si t er t ent u.

Soal No.11
Seb uah pegas panj angnya mul a-mul a 20 cm. Ol eh kar ena pegas di t ar i k dengan gaya 20 N,
p an j an g pegas men j ad i 25 cm. Tent u kan konst ant a pegas !

Pembahasan
Di ket ahui : F = 20 N
x
o
= 20 cm = 0,2 m
x = 25 cm = 0,25 m
x = 0, 25-0,2 = 0,05 m
Di t anyakan : K?
Jawab :
F = k. y (dal am per hi t ungan t anda (-) t i dak di pakai )
k =
P
x

k =
20
0,05
= 400 Nm
-1


Soal No.12
Ti ga buah pegas dengan pegask
1
= 200 N/ m, k
2
= 400 N/ m dq n k
3
= 300 N/ m. Ji ka
p egas d i susun k
1
dan k
2
d i susun p ar al el , kemu di an di ser i d en gan k
3
, maka besar nya
kon st ant a p egas penggant i ad al ah
Pembahasan

k
12 pcnggunt
= k
1
+ k
2
= 600 N/ m
k
12penggant i
ser i dengan k
3
maka ber l aku
1
k
pcnggcnti
=
1
k
12 pcnggcnti
+
1
k3

akan did ap at k
12penggant i
= 200 N/ m
Soal No.13
Bend a ber massa 2 kg dil et akkan p ad a ujung p egas yang t er gant un g ver t i kal . Ji ka pegas
d i get ar kan dan konsat ant a p egas 200 N/ m, maka per i o de get ar nya
Pembahasan
I = 2 n_
2
100
=
n
5Soal No.14
Ten t ukan k pada su at u pegas, j i ka p egas di gant ungkan pada st at i p d an b er t amb ah
p an j an g 1cm set el ah d ib er i beban 100gr

Pembahasan

M assa beban = 100gr = 0,1 kg
Per t amb ah an p an j an g = 1 cm = 1 x 10
-2
m
Gr avi t asi = 10 m/ s
2
mg = kx
( 0,1 ) ( 1 0) = k ( 1 x 1 0 2)
k = 1 00 N/ m
Soal No.15
Jel askan yang di maksu d d en gan Ger ak Har mo ni k Sed er h an a??

Pembahasan


Ger ak har moni k seder hana adal ah ger ak bol ak - bali k bend a mel alui su at u t i t i k
kesei mbangan t er t ent u dengan banyakn ya get ar an benda d al am set i ap sekon sel al u
kon st an.
Ger ak Har moni k Seder hana dapat d ib edakan menj ad i 2 b agi an, yai t u :


Ger ak Har moni k Sed er hana (GHS) Li ni er , mi sal nya penghi sap dal am si l i nder gas, ger ak
osi l asi ai r r aksa / ai r dal am pi pa U, ger ak hor i zo nt al / ver t i kal dar i pegas, dan
sebagai nya.
Ger ak Har moni k Sed er hana (GHS) Angul ar , mi sal nya ger ak bandul / bandul f i si s* , osi l asi
ayunan t or si , dan sebagai nya.
Soal No.16
Ter angkan ap a saj a yan g kamu ket ahu i t ent ang p egas??

Pembahasan
Pegas adal ah sal ah sat u cont oh benda el ast i s. Ol eh si f at el ast i snya i ni, suat u pegas yang
di ber i gaya t ekan at au gaya r egang akan kembal i pada keadaan set i mban gn ya mul a- mul a
apabi l a gaya yang beker j a padanya di hi l angkan Gaya pemul i h pada pegas banyak
di manf aat kan dal am bi dang t ekni k dan kehi dupan sehar i - hari . M i sal nya di dal am
shockbr eaker dan spr i ngbed. Sebuah pegas b er f ungsi mer edam get ar an saat r oda kendar aan
mel ew at i j al an yang t i dak r at a. Pegas - pegas yang t er susun di dal am spr i ngbed akan
member i kan kenyamanan saat or ang t i dur
Soal No.17
Ji ka suat u pegas yan g di gan t un gkan d i at as pohon, l al u pegas i t u di gant ungi sebu ah
p at ung yan g ber at nya 1kg, l alu p egas i t u dib er i si mp an gan 1cm. t er nyat a, p egas i t u
d al am 1 det i k mel akukan 2 kal i get ar an . Ten t ukan k dar i p egas t er sebut .

Pembahasan

M assa beban = 1kg
Fr eku ensi = 2 Hz
Per i ode = 0.5 sekon
I = 2n_
m
k

Dar i per samaan t er seb ut , ki t a d ap at kan
k =
( 2 n)
2
. m
I

Jadi ji ka ki t a sub st i t usi kan
k =
( 2 n)
2
. 1
0 ,5

k = 8n
N
mSoal No.18
Ber apakah get ar an yang di l aku kan pegas j i ka pegas memi l i ki ni l ai k sebesar 10N/ m
d an di gant ungi sebu ah b eban ber massa 25 gr l al u di b er i si mpangan seb esar 10cm?

Pembahasan

Konst ant a p egas = 10 N/ m
M assa beban = 25 gr =2,5 kg
I = 2 n_
m
k

Dar i per samaan t er seb ut , ki t a d ap at menent ukan f r ekuensi n ya

=
1
2n
_

k
m

Jadi set el ah ki t a sub st i t usi kan
=
1
2n
_
10
2,5

Jadi f r ekuensi nya adal ah
=
1
n
Ez
Soal No.19
Pegas memi l i ki si f at el ast i si t as, apa yan g di maksu d d en gan el ast i si t as?
Pembahasan
El ast i si t as ad al ah si f at suat u b enda yan g dapat kembali ke b ent u k dan ukur an semu l a
ket i ka gaya yan g b eker j a padanya dihi l angkan (di def or masi kan)Soal No.20
Du a buah pegas di susun ser i sep er t i pada gambar , j i ka masi ng-masi n g pegas
mempu nyai konst ant a sebesar 400Nm
-1
, d an massa beban 5kg. Tent ukan b esar
p er t amb ah an panj an gn ya.

Pembahasan

k
1
= k
2
= 400Nm
-1

W = m.g = 5kg.10ms
-2
= 50N
Di t an yakan : x
Jaw ab :
1
k
s
=
1
4 00
+
1
400

ks

= 200 Nm
-1

= k. x
x =
P
k
=
50
200

= 0,25mSoal No.21
Du a buah pegas di susun par al el sep er t i pada gambar , j i ka masing-masi n g pegas
mempu nyai konst ant a sebesar 100Nm
-1
dan 200 Nm
-1
, di gant un gkan b eb an sehi n gga
b er t amb ah panj an g 5cm. Tent u kan gaya b eb an t er sebu t .
Pembahasan

Di ket ah ui :
k
1
= 100Nm
-1


k
2
= 200Nm
-1


x = 5.10
-2
m
Di t an yakan : m

Jaw ab :
kp = k1 + k2

= 100Nm
-1
+ 200Nm
-1
= 300Nm
-1

F = k . x = 300Nm
-1
.5.10
-2
m
F = 15N
Soal No.22
Ap a yang d i maksud dengan t et ap an pegas ??
Pembahasan
Tet apan pegas mer u pakan su at u angka t er t en t u yang menj ad i sal ah sat u
kar akt er i st i k su at u pegas. Dal am sat u an SI sat uan t et ap an p egas adal ah N/ m.

Soal No.23
Ji ka suat u pegas yan g di gan t un gkan d i at as pohon, l alu pegas i t u di gant ungi
sebuah pat ung yang ber at n ya 1kg, l alu pegas i t u di ber i si mpangan 1cm. t er nyat a,
p egas i t u dal am 1 det i k mel akukan 2 kal i get ar an . Tent ukan k d ar i pegas t er sebu t
Pembahasan
M assa beban = 1kg
Fr ekuensi = 2 Hz
Per i o de = 0.5 sekon
I = 2 n_
m
k

Dar i per samaan t er seb ut , ki t a d ap at kan
k =
( 2n)
2
. m
I

Jadi ji ka ki t a subst i t usi kan
k =
( 2n)
2
. 1
0,5

k = 8 n N/ m
Soal No.24
Seb uah pegas dengan k = 45 N/ m di gant u ngkan massa 225 gr , p an j an g pegas
men j adi 35 cm. Ji ka g = 10 m/ s
2
, t en t ukan p an j ang pegas t anpa b eb an !
Pembahasan
Pad a p egas ber l aku F = k. x = m. g
massa 225 gr = 0.225 kg
F = m. g = 0,225 .10 = 2 ,25 N
2,25 = 45 . X
X = 0,05 m = 5 cm
X = Xt Xo
Xo = Xt X = ( 35 5) cm = 3 0 cm
Jad i p an j an g pegas t anpa b eb an (Xo) = 30 cm
Soal No.25
Seseor ang dengan massa 30 kg ber gant ung pada p egas sehi ngga pegas b er t amb ah
p an j an g 30 cm. Ji ka g = 10 m/ s2 , Tent ukan t et ap an p egas!
Pembahasan
F = k X
m g = k X
mg
X
= k
30 .10
0 ,3
= k
k = 1000 N/ m
Jadi ni l ai t et ap an pegasnya ad al ah 1000 N/ m


Soal No.26
Bend a ber massa 2 kg dil et akkan p ad a ujung p egas yang t er gant un g ver t i kal . Ji ka
p egas d i get ar kan dan konsat an t a pegas 200 N/ m, maka p er i o de get ar nya
Pembahasan
I = 2n_
m
k

I = 2n
_
2
200

=
2n
10

= n/ 5 s
Soal No.27
Dua buah p egas di su sun seper t i gamb ar , di mana gaya yan g b eker j a
pada pegas sebesar 500 N, kA=kB= kC= 400N/ m. Ber apakah
per t ambahan pan j angnya??
Pe mbahasan
Pegas di susun par al l el sehi ngga K
t ot al =
K
1
+

K
2

M aka K
par alel
= K
a
+ K
b

= 400+ 400= 800 N/ m,
1
Ktuta|
=
1
Kpara|e|
+
1
Kc

=
1
800
+
1
400

=
1+2
800

K
t ot al
=
800
3

= 266, 67 N/ m


M aka,
F = K. X
5 00 = 26 6,6 7. X
1,87 m = X
Jadi per t ambahan panjang yang di al ami p egas sebesar 1,87 m

Soal No.28
Ap a yang d i maksud dengan t et ap an pegas ??
Pembahasan
Tet apan pegas mer u pakan su at u angka t er t en t u yang menj ad i sal ah sat u
kar akt er i st i k su at u pegas. Dal am sat u an SI sat uan t et ap an p egas adal ah N/ m.

Soal No.29
Ap a yang membedakan pegas sat u d en gan yang l ai nnya??
Pembahasan
Yai t u j en i s kaw at yan g di gun akan d al am pegas, j ar ak r egan gan dal am pegas,
d i amet er p egas, panj an g p egas, konst ant a d al am suat u p egas,

Soal No.30
Jel askan apa yang kamu ket ah ui t ent ang get ar an sel ar as mau pun get ar an sel ar as
sed erh an a!
Pembahasan
Ad al ah ger ak pr oyeksi sebu ah t i t i k yang b er ger ak mel i n gkar ber at u r an , yang set i ap
saat dip r oyeksi kan pada sal ah sat u gar i s t en gah l in gkar an. Gaya yan g beker j a pada
ger ak i ni b er bandin g l ur u s dengan si mpangan bend a dan ar ahnya menu j u ke t i t i k
set i r nb an gn ya.
sedangkan get ar an sel ar as seder hana Adal ah ger ak h ar mon i s yan g gr af i knya
mer u pakan si nu so id al dengan f r eku en si dan ampl it ud o t et ap.Soal No.31
Coba and a t er angkan apa yang di maksud dengan f r eku en si d an per i ode, dan ap a
h ubungan d ari kedu an ya!
Pembahasan
Periode at au wakt u Ge t ar ( T)
Ad al ah sel an g wakt u yang di per l ukan unt u k mel aku kan sat u get ar an l en gkap (d et i k).
Frekue nsi ( f )
Ad al ah ju ml ah get ar an yan g d il akukan dal am sat u det i k (Her t z).

Hubungan dari f re kuensi dan periode , dapat dinyat akan de ngan rumus berikut :
=
1
I
otou I =
1


Soal No.32
Ap a saj a j en i s dar i ger ak h ar moni k sed er hana??
Pembahasan
Ger ak Har moni k Seder hana dapat d ibedakan menj ad i 2 b agi an, yai t u :
Ger ak Harmoni k Sed er h an a (GHS) Li ni er , mi saln ya p en ghi sap dal am sil i nder gas,
ger ak o si l asi ai r r aksa / ai r dal am pi pa U, ger ak hor i zont al / ver t i kal dar i pegas,
dan sebagai n ya.
Ger ak Harmoni k Sed er h an a (GHS) Angul ar , mi sal nya ger ak b andul / bandul f i si s,
osi l asi ayun an t or si , dan seb agai nya.


Soal No.33
Ap a i t u gaya pemul ih ? Jel askan menur ut bahasa kal i an!
Pembahasan
Gaya p emul ih di mi l i ki o l eh set i ap b enda el ast i s yang t er kena gaya sehi ngga b enda
el ast i s t er sebu t ber ub ah bent u k. Gaya yan g t i mbul pada b enda el ast i s unt u k menar i k
kembal i bend a yang mel ekat padanya d i sebu t gaya pemul ih.Soal No.34
Sed an gkan gaya pemul i h p ad a pegas, cob a t er angkan gaya p emul i h p ad a pegas
men ur u t bahasa kal i an!
Pembahasan
Ji ka gaya yang b eker j a pada sebuah p egas dih il angkan , pegas t er seb ut akan kembal i
p ad a kead aan semu l a. Rober t Hooke, il mu wan ber kebangsaan Inggr i s menyi mpu l kan
b ah wa si f at el ast i s p egas t er seb ut ada b at asnya dan b esar gaya pegas seb andi n g
d en gan p er t ambahan p an j ang pegas. Dar i penel i t ian yang d il aku kan, di dapat kan
b ah wa b esar gaya pegas pemu l ih sebandi ng dengan p er t amb ah an panj an g pegas.
Secar a mat emat i s, dapat d it ul i skan seb agai :

F = kx, d en gan k = t et apan p egas (N / m)

Tan da (-) dib er i kan kar en a ar ah gaya pemuli h p ada pegas ber l awanan dengan ar ah
ger ak pegas t er sebu t .
Soal No.35
Seb uah pegas di gant un g dengan po si si seper t i gamb ar b er i ku t ! Pegas kemud i an dib er i
b eb an bend a ber massa M = 500 gr am sehi ngga ber t amb ah panj an g 5 cm.

Ten t ukan :
a) Ni l ai konst ant a p egas
b ) Ener gi pot ensi al pegas pada kondi si II
c) Ener gi pot en si al p egas p ad a ko ndi si I II ( bend a M kemud i an d i t ari k
sehi n gga ber t ambah panj ang 7 cm)
d ) Ener gi pot ensi al si st em p egas p ad a kondi si I II
e) Per i o de get ar an yan g t er j adi j i ka pegas d i si mpangkan hin gga ber get ar
h ar mon i s
f ) Fr eku en si get ar an p egas


Pembahasan
a) Ni l ai konst ant a pegas
Gaya-gaya yang beker j a p ad a benda M saat kon disi II ad al ah gaya pegas dengan
ar ah ke at as dan gaya ber at dengan ar ah ke b aw ah. Ked ua b enda dal am kond i si
sei mb ang.
F
p
= w
kx = mg
k( 0,05) = ( 0,5) ( 10)
k = 10 0N/ m

b ) En er gi pot ensi al pegas pada kondi si II
E
p
=
1
2
k( x)
2

E
p
=
1
2
10 0( 0,05)
2
= 0,1 24 ]oulc

c) En er gi pot ensi al pegas pada kondi si III ( b enda M kemu di an di t ar i k sehi n gga
ber t ambah panj ang 7 cm)
E
p
=
1
2
k( x)
2

E
p
=
1
2
10 0( 0,1 2)
2
= 0,7 2 ]oulc
d ) En er gi pot ensi al si st em pegas p ad a ko ndi si III
E
p
=
1
2
k( x)
2

E
p
=
1
2
100 ( 0 ,0 7)
2
= 0 ,242 ]oulce) Per i od e get ar an yang t er j adi j i ka pegas di si mp an gkan hingga ber get ar h ar mon i s
I = 2 n_
m
k

I = 2 n_
0,5
100
=
n
52
sckon
f ) Fr ekuensi get ar an p egas
=
1
I

=
52
n
Ecrtz
BI OGRAFI PENYUSUN

M ar gi asi h Pu t r i Li ana adal ah sal ah sat u penyusun e-boo k mengen ai
t et apan p egas. Di a l ahi r p ad a 08 M ar et 1993. Lahi r d an di besar kan
pada seb uah kel uar ga keci l di desa Kep ung kab up at en Ked i r i,
JawaTi mu r . Gadi s yang bi asa di sap a Put ri in i adal ah t el ah
men amat kan pen di di kan sesuai t ar get . Tahun 1997-1999 d i a
ber sekol ah di TK Dhar ma Wani t a II Kepun g. Tahun 1999-2005
ber sekol ah di SDN KEPUNG II. Kemudi an di a mel anju t kan ke SM PN 2
Par e pada t ahun 2005-2008. Kemudi an di a men gayam pendi di kan di
SM AN 2 Par e pada t ahun 2008-2011. Sekar ang pada t ahun 2011 di a
men ganyam p en didi kan di Inst i t u t Tekno logi Sepu luh Nopember
Sur abaya, Juru san Fi si ka FM IPA mel alui j alur SNM PTN - Und an gan.
Pr est asi yang t el ah di t o r eh kan adal ah menj adi peser t a p aski br aka kab upat en Ked i r i 2009.
Sel ai n i t u men j adi pengur us int i paski br aka kab upat en Ked i r i 2010. Di sampi ng i t u di a adal ah
p en gu r us OSIS SM AN 2 PARE t ahun 2010-2011. Al asan memi l ih Fi si ka kar ena Fi si ka
mer u pakan sebu ah t akdi r yan g t er bai k yang t el ah di ber i kan ol eh All ah SWT. Tar get d i Fi si ka
i ni adal ah memb er i kan kont r ibusi pada di r i sendi r i d an or ang l ai n .

Ai nul M il lah Assyahi dah bi asanya di p an ggi l M i l l ah l ahi r pada t anggal 27
j u li 1993. Aw al pendi di kan saya di M I Al khoi r i yah lul us t ahun 2005 dan
men er u skan ke M TSN Lamon gan l ul u s pada t ahun 2008 dan mener uskan
ke M AN Lamongan l ulu s t ahun 2011. Or gan i sasi yan g per nah di i kut i
sebagai bend ahar a p mr, sebagai ket u a or gan i sasi kepemi mpi nan,
sebagai ket u a l at i han d asar kepemi mp in an, seb agai ket u a PHBI. Pr est asi
yan g p er n ah di raih seb agai Paski b r aka Kabupat en angkat an 2008, j uar a
h ar apan 1 PM R. Ket er t ar i kan masu k j ur u san f i si ka yai t u at as dor on gan di r i sen di r i dan kedu a
o r an g t ua yan g men gi ngi nkan unt uk men j ad i ahli dal am bi dang f i si ka. Tar get yang di capai
d ap at I P t i nggi dan lul us t epat w akt u .


Phi l in Yol anda Dwi Sagi t a l ahi r dar i sepasang suami i st r i hebat , Dr s.
Suw ar yo d an Upi k Suhar t ini , M .pd. Di a l ahi r pada h ar i Sab t u,
t anggal 28 November 1992 pukul 11.00 di sebuah kot a keci l di
su dut t i mu r p ul au Jaw a, yai t u kot a Si t ubond o. Di a per nah
menempu h pend idi kan seko l ah dasar di SDN 1 Ki l ensar i . Lal u i a
mel an j ut kan sekol ah menen gah p er t ama dan sekol ah men en gah
at asn ya d i SM PN 1 Si t ub ondo dan SM AN 1 Sit ub ondo. Sel ama
menempu h p en di di kan sekol ah, gadi s b er u mu r 18 t ahun i ni
p er n ah mer ai h penghar gaan sebagai Ju ar a 1 OSN Fi si ka SM P se-
Kabup at en Sit ubon do p ad a t ahun 2006, Juar a 4 Ol i mpi ad e Fi si ka
Hi maf i Neut r on FM IPA UNEJ se-Kar esi d en an Besuki p ad a t ahu n 2007, Juar a 2 OSN Fi si ka
SM A se-Kabup at en Sit ubondo pada t ahun 2008, Juar a 2 OSN Fi si ka SM A se-Kabup at en
Si t u bon do pad a t ahun 2009, dan t er akhi r pad a t ahun t ahun 2010 d i a ber hasi l menyabet
Ju ar a 4 Oli mpi ade Fi si ka Hi maf i Neu t r on FM IPA UNEJ. Dan akhi r n ya kini di a d ap at
men empu h kul i ah di j ur u san, f aku l t as d an i n st i t ut yang di a ci t a-ci t akan sej ak du lu. Yai t u di
Ju r usan Fi si ka FM I PA Inst i t u t Teknol ogi Sep ul uh Nopemb er Su rabaya mel al ui j al ur SNM PTN
Un dangan. Wal aupun di a men gaku i b ahw a kemampuan f i si kanya masih j auh d ar i kat a ahl i,
n amun di a t et ap yaki n b ah w a kel ak d i a j uga b i sa meno r eh kan p r est asi akademi s d i In st it ut
yan g san gat di a b an ggakan i ni . Tar get n ya seder h an a. Di a h an ya men ar get kan un t uk men j adi
p er w aki l an ITS d i OSN Per t ami n a d an ON M IPA. Di a juga memi l i ki cit a-ci t a unt u k
mel an j ut kan st ud inya di neger i p ar a pencin t a t eknol ogi , yai t u Jepang. Di a per caya No t t hi n g
t h at I mp ossi bl e i n t hi s w or l d, sel ama ki t a mau b er u sah a men ger ah kan sel u r uh kemampuan
t er bai k ki t a h ingga t et es dar ah penghabi san dan t ent u saj a dengan M est akung. Ridl o Il ahi ,
r i d lo ked ua or ang t ua d an b an t uan t eman-t eman ser t a l i ngku ngan ki t a. In sya Al l ah.

Keysha w el l vi est u Zakr i , b iasan ya d ip an ggi l Keysha. Lahi r
pada t an ggal 05 M ei 1993 di Padangpanj an g, Sumat er a Bar at .
Keysha m er u pakan an ak per t ama dar i du a ber sau dar a. Ri w ayat
pendid i kan : Keysha men amat kan j enj ang sekolah dasar di SDN
004 Tamp an pad a t ahun 2005, l alu menamat kan j en j ang sekol ah
men en gah per t ama d i SM PN 1 Pekanb aru pada t ahun 2008 dan
men amat kan j en j an g sekol ah men engah at as di SM AN 8
Pekan bar u pada t ahun 2011. Sekar ang Keysha mel anju t kan
j enj an g sekol ah yan g pal i ng t i nggi di Inst it ut Tekn olo gi Sep ul uh
No pember Sur abaya. Pr est asi yang per nah di r ai h ol eh Keysh a
d i an t ar anya j u ar a V pada OSN t i n gkat Kabu pat en / Kot a p ad a b id an g M at emat i ka t ahun 2010,
sal ah sat u f inal i s di ICAS dal am bi dang mat emat ika d an memp er o l eh gel ar di st i nct ion l al u
Keysha mer upakan sal ah sat u f i nal i s di Oli mpi ade sai ns se-SUM BAGUT pada t ahun 2010.
Al asan Keysha memi l i h f i si ka yai t u kar en a d en gan memasuki w i l ayah kaw asan f i si ka maka i a
l ebi h mud ah menj adi sal ah sat u or ang yan g b er per an pent i ng dal am mel est ar i kan mi n yak
b umi yai t u dal am bidang Geof i si ka.

I r mayat ul Hi kmah, bi asa di p an ggi l Ir ma.Lahi r p ada 10 Juni 1993 di
Gr esi k, Jaw a Ti mur . Ri w ayat pendi di kan t ahun 2005 di a t el ah
menamat kan sekol ah dasar di M I AL-HIDAYAH, Uj ung p an gkah,
Gr esi k. Tahun 2008 men amat kan SM P di M Ts AL- Hi dayah, Ujun g
p an gkah, Gr esi k. Tahun 2011 menamat kan SM A Kan j en g
Sepuh,Sido ar j o, Gr esi k d an saat i ni mel anj ut kan pend idi kan di
I nst it ut Tekn ol o gi Sepuluh November Sur abaya,j u r usan Fi si ka. Di a
sangat t er t ar i k dengan j u rusan f i si ka.
Pen gal aman b er o r gani sasi p er nah menj abat seb agai w aki l
sekr et ar i at OSI S M Ts Al - Hi d ayah dan pr est asi yang di r aih yait u
men j adi pel aj ar t el adan ke 3 LP M a ar i f NU se-kab Gr esi k t i ngkat SM A/ SM K

Emy Ad i t ya Pr ami t a Sar i , l ah i r t an ggal 3 Desember 1992, d i ko t a
Jomban g, Jaw a Ti mur . Di a seor ang mahasi sw a di seb uah per gur uan
t i nggi neger i di kot a Sur abaya, t ep at n ya In st i t ut Tekno logi Sepul uh
November ( ITS). Di a di t er i ma di kampus p er j uangan i t u mel alui j alur
SNM PTN Und an gan. Saat in i di a masih ber st at u s seb agai M ABA
(M ahasi sw a Baru )
d i I TS, d i a seo r ang mah asi sw a ju r usan f i si ka FM IPA I TS. Al asann ya di a
memi l ih j ur usan Fi si ka i t u san gat seder hana yai t u kar en a d i a
menyukai pel aj ar an Fi si ka saat SM A, wakt u SM A di a j uga per n ah i kut
o li mpi ad e Fi si ka yang di adakan ol eh sal ah sat u PTN di Jaw a Ti mu r . Di a punya sebuah
kei ngi nan ket i ka d i a menj adi mahasi sw a, d i a i ngin ber ko nst r i busi unt uk n egar anya d en gan
b idang i l mu yan g d ipi l ihnnya,yait u FISIKA.

Pen yu sun sel anju t nya b er n ama Set i awanAbdi ll ah. Di a l ahi r p ad a
t anggal 02 Okt ob er t ahun 1993, t epat nya di kot a Bl i t ar . Di a
d ibesar kan ol eh pasan gan Akhmad Daekh an d an Kr i st i na.
Riw ayat pend idi kan n ya, wakt u SD, di a sekol ah di SDN
San an w et an III Bli t ar , d il anju t kan ke SM PN 2 Bl it ar . Sedangkan
SM Anya, di a b er seko l ah d i SM AN 1 Bli t ar , yang mer u pakan
seko l ah f avo r i t di ko t a Bli t ar . Unt u k sekar ang, di a sed an g
men j al ani ku li ah di I nst i t u t Tekno logi Sepuluh Nopember
Sur abaya ( ITS ) di jur u san Fi si ka f akul t as FM IPA. Pr est asi yan g
p er n ah di dap at adal ah p er n ah menj ad i ju ar a 4 unt u k o l impi ad e
TIK (TOKI) t i ngkat Kot a Bl it ar . Di a masu k ke dal am j ur u san kar en a
aw al nya di a hanya asal -asal an memi l ih d al am SNM PTN Undangan. Di a seb enar nya i ngin
masu k d al am Tekni k Fi si ka. Tet ap i set el ah di j al ani nya, di a mer asa b ahw a j u rusan Fi si ka i ni
memang j al an t akdi r n ya. Kar ena sej ak d i a SM A, di a senang men ggel ut i dunia Fi si ka.
DAFTAR I STI LAH
hal am an Kat a kunci makna
6 Osi l at or su at u r an gkai an yan g menghasi l kan kel uar an yan g
ampli t udonya ber ubah-ubah secar a p er i odi k
d en gan wakt u. Keluar annya bi sa b er u pa
gel ombang si nusoi da, gel ombang per segi ,
gel ombang pul sa, gel ombang segi t i ga at au
gel ombang gi gi ger gaj i .
8 Vi skosi t as sebu ah ukur an penol akan sebuah f l ui d t er hadap
p er u bahan b en t uk di b aw ah t ekanan shear .
Bi asanya di t er i ma seb agai " keken t al an" , at au
p en ol akan t er h ad ap penu an gan. Vi skosi t as
menggamb ar kan penol akan dal am f lui d kepada
al i r an dan dapat di pi ki r sebagai sebu ah car a unt uk
mengukur gesekan f l ui d. Ai r memi l i ki vi skosi t as
r end ah , sedangkan min yak sayur memi l i ki
vi skosi t as t i n ggi .
8 Fl ui da zat -zat yang mampu mengali r dan yan g
menyesuai kan di r i d en gan bent uk w adah
t emp at n ya.
9 Ni sbah per bandi ngan ant ar a aspek kegi at an yang dapat
di nyat akan dengan angka, mi sal per bandi ngan ant ar a
l aba dan penj ual an; r asi o;
10 Si nusi de Fungsi mat emat i ka yang ber ben t uk osi l asi hal us
ber ul ang.
12 Bandul Fi si s bandul yang ber osi l asi secar a bebas pada suat u sumbu
t er t ent u dar i suat u benda r i gi d (kaku) sembar ang.
Ber beda dengan bandul mat emat i s, pada bandul f i si s
t i dak bi sa mengabai kan bent uk, ukur an dan massa
benda
12 Tor si Gaya yang beker j a pada l ever , di kal i kan dengan j ar ak
dar i t i t ik t engah l ever
17 Li ni er l ur us
20 Angul er sudut
20 Ti t i nada kesel ur uhan t i nggi r endah nada yang di mungki nkan
dal am suat u bahasa