Anda di halaman 1dari 12

1uqo: Moho|oh

end|d|hon Aqomo |:|om












O L H:
NURH|DAVAH
NURUL RAHMA DHANA
ANCCRA ALF|AN
A5HAM |N lAMALUDD|N



FAkUL1A5 MA1MA1|kA DAN |LMU NC1AHUAN ALAM
lURU5AN |OLOC|
ROD| ND|D|kAN |OLOC|
2OII
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Krisis moneter melanda di mana-mana, tak terkecuali di negeri kita
tercinta ini. Para ekonom dunia sibuk mencari sebab-sebabnya dan berusaha
sekuat tenaga untuk memulihkan perekonomian di negaranya masing-masing.
Krisis ekonomi telah menimbulkan banyak kerugian, meningkatnya
pengangguran, meningkatnya tindak kejahatan dan sebagainya.
Sistem ekonomi kapitalis dengan sistem bunganya diduga sebagai
penyebab terjadinya krisis. Sistem ekonomi Islam mulai dilirik sebagai suatu
pilihan alternatiI, dan diharapkan mampu menjawab tantangan dunia di masa
yang akan datang.
Al-Qur'an telah memberikan beberapa contoh tegas mengenai masalah-
masalah ekonomi yang menekankan bahwa ekonomi adalah salah satu bidang
perhatian Islam. "(Ingatlah) ketika Syuaib berkata kepada mereka (penduduk
Aikah). Mengapa kamu tidak bertaqwa? Sesungguhnya aku adalah seorang
rasul yang telah mendapatkan kepercayaan untukmu. Karena itu bertaqwalah
kepada Allah dan taatilah aku. Aku sama sekali tidak menuntut upah darimu
untuk afakan ini, upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan Penguasa seluruh
alam. Tepatilah ketika kamu menakar dan fangan sampai kamu menfadi orang-
orang yang merugi. Timbanglah dengan timbangan yang tepat. Jangan kamu
rugikan hak-hak orang (lain) dan fanganlah berbuat fahat dan menimbulkan
kerusakan di muka bumi." ("8.26:177-183

B. anfaat Penuli8an
. Mahasiswa dapat memahami kaidah-kaidah dalam sistem ekonomi islam dan
tata cara penerapannya.
. Mahasiswa dapat membandingkan perbedaan antara sistem ekonomi islam
dengan sistem ekonomi lainnya.

C. Rumu8an a8alah
. Apakah yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam?
. agaimanakah konsep ekonomi dalam Islam?
. Apa sajakah dasar-dasar ekonomi Islam?
. Apakah perbedaan antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi lainnya?
. agaimana sistem ekonomi Islam mengatasi masalah krisis ekonomi yang
melanda dunia saat ini?



















BAB II
PEBAHASAN
A. Si8tem Ekonomi I8lam
Ilmu ekonomi lahir sebagai sebuah disiplin ilmiah seiring dengan berjalannya
aktiIitas produksi dan konsumsi. Ekonomi merupakan aktiIitas manusia untuk
memenuhi kebutuhannya, sehingga kemudian timbul motiI ekonomi, yaitu keinginan
seseorang untuk memenuhi kebutuhannya itu.
Prinsip ekonomi adalah langkah yang dilakukan manusia dalam memenuhi
kebutuhannya dengan pengorbanan tertentu, untuk memperoleh hasil yang maksimal.
Sistem ekonomi yang digunakan diberbagai negara ada berbagai macam, di
antaranya:
Sistem Ekonomi Kapitalis
Prinsip ekonomi kapitalis adalah:
- Kebebasan memiliki harta secara persendirian.
- Kebebasan ekonomi dan persaingan bebas.
- Ketidaksamaan ekonomi.
Sistem Ekonomi Komunis
Prinsip ekonomi komunis adalah:
- Hak milik atas alat-alat produksi oleh negara.
- Proses ekonomi berjalan atas dasar rencana yang telah dibuat.
- Perencanaan ekonomi sebagai rencana / dalam proses ekonomi yang harus dilalui.
Sistem Ekonomi Sosialis
Prinsip ekonomi sosialis adalah:
Hak milik atas alat-alat produksi oleh koperasi-koperasi serikat pekerja, badan
hukum dan masyarakat yang lain. Pemerintah menguasai alat-alat produk yang
vital.
Proses ekonomi berjalan atas dasar mekanisme pasar.
Perencanaan ekonomi sebagai pengaruh dan pendorong dengan usaha
menyesuaikan kebutuhan individual dengan kebutuhan masyarakat.
Sistem Ekonomi Islam
Sistem ekonomi Islam mempunyai perbedaan yang mendasar dengan sistem ekonomi
yang lain, dimana dalam sistem ekonomi Islam terdapat nilai moral dan nilai ibadah
dalam setiap kegiatannya.
Prinsip ekonomi Islam adalah.
- Kebebasan individu.
- Hak terhadap harta.
- Kesamaan sosial.
- Keselamatan sosial.
- Larangan menumpuk kekayaan.
- Larangan terhadap institusi anti-sosial.
- Kebajikan individu dalam masyarakat.

B. Kon8ep Ekonomi I8lam
Islam mengambil suatu kaidah terbaik antara kedua pandangan yang
ekstrim (kapitalis dan komunis dan mencoba untuk membentuk keseimbangan di
antara keduanya (kebendaan dan rohaniah. Keberhasilan sistem ekonomi Islam
tergantung kepada sejauh mana penyesuaian yang dapat dilakukan di antara
keperluan kebendaan dan keperluan rohani/etika yang diperlukan manusia.
Sumber pedoman ekonomi Islam adalah al-Qur'an dan sunnah Rasul, yaitu dalam:
"8.al-Ahzab:72 (Manusia sebagai makhluk pengemban amanat Allah.
"8.Hud:61 (Untuk memakmurkan kehidupan di bumi.
"8.al-Baqarah:30 (Tentang kedudukan terhormat sebagai khaliIah Allah di
bumi.

Hal-hal yang tidak secara jelas diatur dalam kedua sumber ajaran Islam tersebut
diperoleh ketentuannya dengan jalan ijtihad.

C. Da8ar-da8ar Ekonomi I8lam
Ajaran Islam memberikan petunjuk dasar berkenaan dengan masalah
ekonomi tersebut. Diantaranya:
. arang dan jasa
arang dan jasa yang diproduksi dalam ekonomi islam didasarkan
kepada kaidah pokok dalam muamalah. Yaitu: apa saja dibolehkan, kecuali
yang dilarang. Ini berarti bahwa barang dan jasa yang diproduksi hendaknya
barang dan jasa yang halal, bukan yang diharamkan.
Adapun jenis-jenis barang yang haram diperjual belikan diantaranya:
a.Menjual atau membeli anjing kecuali anjing pemburu.
b.angkai, darah, daging babi dan daging binatang yang disembelih atas nama
selain Allah.
c.Khamar dan sejenisnya.
. Perhatian kepada karyawan
Hubungan antara pengusaha dan karyawan diatur dalam tata hubungan
berdasarkan atas penghargaan terhadap derajat manusia sebagai makhluk
allah yang mulia, Karena itu eturan ketenagakerjaan senantiasa diatur dalm
hubungan yang sehat dan saling menghargai.
Tenaga kerja ditempatkan bukan hanya sebagai batas alat produksi,
tetapi ditempatkan dan dihargai sebagai manusia, karena itu, sistem
pengupahan ditata secara adil berdasarkan pengalaman dan kemampuan yang
dimilikinya sehingga para pekerja dapat merencanakan dengan jelas dan
memacu mereka bekerja untuk mengejar prestasi kerjanya.
Dalam hal pengupahan ini hak-hak pekerja diperhatikan dengan
sungguh-sungguh oleh pengusaha, bahkan hak mereka dapat diberikan tanpa
ditunda-tunda. Pemberian hak yang wajar dan manusiawi kepada pegawai
akan berdampak terhadap produktivitas kerja mereka, sebaliknya pengabaian
terhadap hak-hak pekerja melahirkan inevesiensi yang dapat merugikan
perusahaan seperti pemogokan dan sebagainya.
Demikian pula dalam hal kewajiban para pekerja, islam mengajarkan
untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa
tanggung jawab terhadap kelancaran dan kemajuan perusahaannya, karena
kewajiban bekerja bukan hanya kebutuhan memenuhi kebutuhan material
saja, melainkan juga tugas hidup sebagai manusia, sekaligus tugas
pengabdian (Ibadah kepada Allah.
. Sistem distribusi
Distribusi barang dan jasa menurut ajaran islam hendaknya didasrkan
kepada kelancaran untuk segera sampai ketangan konsumen serta tidak ada
dirugikan karena itu aspek kedailan dalam pendistribusian barang dan jasa
sangat ditekankan. Upaya-upaya yang dapat merugikan konsumen terutama
yang dapat mempermainkan harga akibat distribusi yang tidak lancar harus
dijauhkan.
Monopoli dan oligopoly dalam ekonomi tidak sesuai dengan ajaranm
islam, sebab monopoli akan melahirkan penguasaan sector ekonomi oleh
sebagian masyrakat yang memiliki modal besar saja dengan demikian dapat
terjadi kesenjangan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil. Persaingan,
yang tidak sehat dan pada akhirnya merugikan masyarakat banyak.
Islam mengajarkan keadilan dan pemerataan ekonomi dan kesempatan
berusaha, sehingga setiap orang dapat memperoleh hasil usaha sebagaimana
yang mereka usahakan. Hal ini memerlukan iklim usaha yang sehat pula
melalui peraturan dan mekanisme pasar, yang dapat menjamin terciptanya
keadilan ekonomi.


.Kepuasan kedua pihak
Jual beli dalam konsep islam didasarkan atas kesukaan kedua pihak
untuk membeli dan menjual sehingga tidak ada perasaan menyesal setelah
peristiwa jual beli berlangsung. Jual beli da;lam keadaan terpaksa atau
dipaksakan oleh salah satu pihak, baik pembeli maupun penjual, bukanlah
cara yang sesuai dengan ajaran islam. Karena itu tidak sah jual beli dibawah
ancaman, ketakutan dan keterpaksaan.
Aspek saling menguntungkan dan saling meridhoi merupakan cirri
utama dari konsep islam, karena itu hal-hal yang menggangu kedua aspek
diatas perlu sekali diperhatikan agar jual beli dapat terhindar dari
kekecewaan dan kerugian.
Kemudian landasan nilai yang menjadi tumpuan tegaknya sistem
ekonomi Islam adalah sebagai berikut:
ilai dasar sistem ekonomi Islam.
Hakikat pemilikan adalah kemanIaatan, bukan penguasaan.
Keseimbangan ragam aspek dalam diri manusia.
Keadilan antar sesama manusia.
ilai instrumental sistem ekonomi Islam.
Kewajiban zakat.
Larangan riba.
Kerjasama ekonomi.
Jaminan sosial.
Peranan negara.
ilai filosofis sistem ekonomi Islam.
Sistem ekonomi Islam bersiIat terikat oleh nilai.
Sistem ekonomi Islam bersiIat dinamik, dalam arti penelitian dan
pengembangannya berlangsung terus-menerus.
ilai normatif sistem ekonomi Islam.
Landasan aqidah.
Landasan akhlaq.
Landasan syari'ah.
Al-Qur'anul Karim.
Ijtihad (#ayu, meliputi qiyas, masalah mursalah, istihsan, istishab,
dan urI.

D. Larangan-Larangan dalam Perdagangan enurut I8lam
Adapun larangan-larangan dalam perdagangan menurut Islam adalah:
. Menyembunyikan kecacatan barang
Menyembunyikan cacat barang merupakan kecurangan yang tidak
boleh dilakukan. Nabi bersabda: Seorang muslim itu bersaudara dengan
muslim yang lainnya, tidak halal bagi seorang muslim menfualkepada
saudaranya barang cacat kecuali ia felaskan.`
. Sumpah dalam jual beli
Dalam jual beli hendaklah menghindarkan dari sumpah yang
dimaksudkan untuk membuat pembeli tertarik atau mempercayai da
membeli barang yang hendak dijual. Karena sumpah dapat menghilangkan
berkah Allah Swt. Sabda Nabi: Jauhilah banyak sumpah dalam berfual
beli, karena ia akan melariskan dagangan kemudian dilenyapkan
keberkahannya.`
. ersaing secara tidak sehat
. Spekulasi

E. Perbedaan antara 8i8tem ekonomi I8lam dengan 8i8tem ekonomi yang lain
Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lain
adalah:
a. Asumsi dasar / norma pokok maupun aturan main dalam proses ataupun
interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan. Dalam sistem ekonomi Islam
asumsi dasarnya adalah syari'ah Islam, diberlakukan secara menyeluruh baik
terhadap individu, keluarga, kelompok masyarakat, usahawan maupun
penguasa/pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk
keperluan jasmaniah maupun rohaniah.
b. Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas eIisiensi dan manIaat dengan
tetap menjaga kelestarian lingkungan alam.
c. MotiI ekonomi Islam adalah mencari keberuntungan di dunia dan di akhirat
selaku khaliIatullah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas.
erbicara tentang sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis tidak
bisa dilepaskan dari perbedaan pendapat mengenai halal-haramnya bunga yang
oleh sebagian ulama dianggap sebagai riba yang diharamkan oleh al-Qur'an.
ManIaat uang dalam berbagai Iungsi baik sebagai alat penukar, alat
penyimpan kekayaan dan pendukung peralihan dari sistem barter ke sistem
perekonomian uang, oleh para penulis Islam telah diakui, tetapi riba mereka
sepakati sebagai konsep yang harus dihindari dalam perekonomian.
Sistem bunga dalam perbankan (rente stelsel mulai diyakini oleh
sebagian ahli sebagai Iaktor yang mengakibatkan semakin buruknya situasi
perekonomian dan sistem bunga sebagai Iaktor penggerak investasi dan tabungan
dalam perekonomian Indonesia, sudah teruji bukan satu-satunya cara terbaik
mengatasi lemahnya ekonomi rakyat.
Larangan riba dalam Islam bertujuan membina suatu bangunan ekonomi
yang menetapkan bahwa modal itu tidak dapat bekerja dengan sendirinya, dan
tidak ada keuntungan bagi modal tanpa kerja dan tanpa penempatan diri pada
resiko sama sekali. Karena itu Islam secara tegas menyatakan perang terhadap
riba dan ummat Islam wajib meninggalkannya ("8.al-Baqarah:278, akan tetapi
Islam menghalalkan mencari keuntungan lewat perniagaan ("8.83:1-6.




. Agenda Penyele8aian a8alah Kri8i8 Ekonomi
Adapun konsep pelaksanaan kegiatan ekonom Muslim dalam
mengatasi krisis (terutama yang terjadi di Indonesia, secara garis besar dapat
digambarkan sebagai berikut:
Pendidikan moral/mental mutlak harus ditingkatkan, baik dari tingkat
orang-per-orang, rumah tangga, masyarakat, maupun negara. Dan nuansa
moral inipun harus dapat selalu didengungkan dalam setiap kegiatan baik
dalam berpolitik, berekonomi, berbudaya, dan lain sebagainya.
Keadilan yang merata meliputi berbagai bidang, di antaranya: pemerataan
peningkatan sumber daya manusia, pemerataan keadilan dalam
pelaksanaan hukum, dalam arti bahwa setiap pelanggar harus
mendapatkan sanksi yang tegas.
Adanya transparansi/keterbukaan dalam setiap kegiatan yang
menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara.
Melacak sumber yang menyebabkan krisis (tegantung krisis apa.
Menerapkan sistem ekonomi Islam dan menghapus praktek pembungaan
uang.











BAB III
PENUTUP
Perekonomian sebagai salah satu sendi kehidupan yang penting bagi
manusia, oleh al Qur'an telah diatur sedemikian rupa. Riba secara tegas telah
dilarang karena merupakan salah satu sumber labilitas perekonomian dunia.
Al-Qur'an menggambarkannya sebagai orang yang tidak dapat berdiri tegak
melainkan secara limbung bagai orang yang kemasukan syaithan.
Hal terpenting dari semua itu adalah bahwa kita harus dapat
mengembalikan Iungsi asli uang yaitu sebagai alat tukar / jual-beli.
Memperlakukan uang sebagai komoditi dengan cara memungut bunga adalah
sebuah dosa besar, dan orang-orang yang tetap mengambil riba setelah tiba
larangan Allah, diancam akan dimasukkan ke neraka ("8.al-Baqarah:275.
erdirinya ank Muamalat Indonesia merupakan salah satu contoh tantangan
untuk membuktikan suatu pendapat bahwa konsepsi Islam dalam bidang
moneter dapat menjadi konsep alternatiI.