Anda di halaman 1dari 9

DIATASSAJADAHCINTA

KOTAKUFAHterangolehsinarpurnama.Semiliranginyangbertiupdariutaramembawahawasejuk. Sebagaianrumahtelahmenutuppintudanjendelanya.NamungeliathidupkotaKufahmasihterasa. DiserambimasjidKufah,seorangpemudaberdiritegapmenghadapkiblat.Keduamatanyamemandang teduhketempatsujud.BibirnyabergetarmelantunkanayatayatsuciAlQuran.Hatidanseluruh gelegakjiwanyamenyatudenganTuhan,Penciptaalamsemesta.OrangorangmemanggilnyaZahid atauSiAhliZuhud,karenakezuhudznnyameskipuniamasihmuda.Diadikenalmasyarakatsebagai pemudayangpalingtampandanpalingmencintaimasjiddikotaKufahpadamasanya.Sebagianbesar waktunyaiahabiskandidalammasjid,untukibadahdanmenuntutilmupadaulamaterkemukakota Kufah.Saatitumasjidadalahpusatperadaban,pusatpendidikan,pusatinformasidanpusatperhatian. PemudaituteruslarutdalamsamuderaayatIlahi.Setiapkalisampaipadaayatayatazab,tubuh pemudaitubergetarhebat.Airmatanyamengalirderas.Nerakabagaikanmenyalayaladihadapannya. Namunjikaiasampaipadaayatayatnikmatdansurga,embunsejukdarilangitterasabagaimengguyur skujurtubuhnya.Iamerasakankesejukandankebahagiaan.Iabagaimenciumaromawangipara bidadariyangsuci. TatkalasampaipadasuratAsySyams,iamenagis, faalhamahafujuurahawataqwaaha. qadaflahamanzakkaaha. waqadkhaabamandassaaha (makaAllahmengilhamkankepadajiwayangitujalankefasikandanketaqwaan, sesungguhnya,beruntunglahorangyangmensucikanjiwaitu, dansungguhmerugilahorangyangmengotorinya .) Hatinyabertanyatanya.Apakahdiatermasukgolonganyangmensucikanjiwanya?Ataukahgolongan yangmengotorijiwanya?Diatermasukgolonganyangberuntung,ataukahyangmerugi? Ayatituiaulangberkalikali.Hatinyabergetarhebat.Tubuhnyaberguncang.Akhirnyaiapingsan. *** Sementaraitu,dipinggirkotatampaksebuahrumahmewahbagaiistana.Lampulampuyangmenyala

darikejauhantampakberkerlapkerlipbagaibintanggemintang.Rumahitumilikseorangsaudagarkaya yangmemilikikebunkormayangluasdanhewanternakyangtakterhitungjumlahnya. Dalamsalahsatukamarnya,tampakseoranggadisjelitasedangmenarinaririanggembira.Wajahnya yangputihsusutampakkemerahanterkenasinaryangterpancarbagaitigalenterayangmeneragi ruanganitu.Kecantikannyasungguhmempesona.Gadisituterusmenarisambilmendendangkansyair syaircinta, inkuntuasyiqatullailfakasi musyriqunbidhau walhubbalwariq (jikaakupencintamalammaka gelaskumemancarkancahaya dancintayangmekar ) *** Gadisituterusmanarinaridenganriangnya.Hatinyaberbungabunga.Diruangantengah,keduaorang tuanyamenyunggingsenyummendengarsyairyangdidendangkanputrinya.Sangibuberkata,Abu Afirah,putrikitasudahmenginjakdewasa.Kaudengarkanlahbaikbaiksyairsyairyangiadendangkan. Ya,itusyairsyaircinta.Memangsudahsaatnyadiamenikah.Kebetulantadisiangdipasaraku berjumpadenganAbuYasir.DiamelamarAfirahuntukputranya,Yasir. Bagaimana,kauterimaatau? Yajelaslangsungakuterima.Diakanmasihkerabatsendiridankitabanyakberhutangbudipadanya. Dialahyangdulumenolongkitawaktukesusahan.Disampingitu,Yasiritugagahdantampan. TapibukankahlebihbaikkalaumintapendapatAfirahdulu? Takperlu!KitatakadapilihankecualimenerimapinanganayahYasir.Pemudayangpalingcocokuntuk AfirahadalahYasir. TapiengkautentutahubahwaYasiritupemudayangtidakbaik. Ah,itugampang.Nantijikasudahberistriafirah,diapastijugaakantobat!Yangpentingdiakayaraya. *** Padasaatyangsama,disebuahtendamewah,takjauhdaripasarKufah.Seorangpemudatampan dikelilingiilehtemantemannya.Takjauhdarinya,seorangpenarimelenggaklenggokkantubuhnya diiringisuaragendangdanseruling.

Ayobangun,Yasir.Penariitumengerlingkanmatanyapadamu!bisiktemannya. Bebenarkah? Benar.Ayocepatlah.Diapenaritercantikkotaini.Jangankausiasiakankesempatanini,Yasir! Baiklah.Bersenangsenangdengannyamemangimpianku. Yasirlalubangkitdariduduknyadanberanjakmenghampirisangpenari.Sangpenarimengulurkan tangankanannyadanYasirmenyambutnya.Keduanyalalumenarinaridiiringiiramaserulingdan gendang.Keduannyabenarbenarhanyutdalamkelenaan.Dengangerakanmesrapenariitu membisikkansesuatuketelingaYasir, ApakahAndpunyawaktumalaminibersamaku? Yasirtersenyumdanmengaggukkankepalanya.Keduanyaterusmenari.Suaragendangmemecahhati. Iramaserulingmelengkinglengking.Aromaarakmenyengatnurani.Hatidanpikiranjadimati. *** Keesokanharinya. Usaishalatdhuha,Zahidmeninggalkanmasjidmenujukepinggirkota.Iahendakmenjenguksaudaranya yangsakit.IaberjalandenganhatiterusberzikirmembacaayatayatsuciAlQuran.Iasempatkanke pasarsebentaruntukmembelianggurdanapelbuatsaudarayayangsakit. Zahidberjalanmelewatikebunkormayangluas,saudaranyapernahberceritabahwakebunitumilik saudagarkaya,AbuAfirah.Iaterusmelangkahmenapakijalanyangmembelahkebunkormaitu.Tiba tibadarikejauhaniamelihattitikhitam.Iaterusberjalandantitikhitamitusemakinmembesardan mendekat.Matanyalalumenangkapdikejauhansanaperlahanbayanganitumenjadiseorangsedang menunggangkuda.Lalusayupsayuptelinganyamenangkapsuara, Tolong!Tolong!! Suaraitudatangdariarahpenunggangkudayangadajauhdidepannya.Iamenghentikanlangkahnya. Penunggangkudaitusemakinjelas. Tolong!Tolong!! Suaraitusemakinjelasaterdengar.Suaraseorangperempuan.Danmatanyadenganjelasbias menangkappenunggangkudaituadalahseorangperempuan.Kudaituberlarikencang. Tolong!Tolonghentikankudakuini!Iatidakbisadikendalikan! MendengarhalituZahidtegang.Apayangharusiaperbuat.Sementarakudaitusemakindekatdan tinggalbeberapabelasmeterdidepannya.Cepatcepatiamenenangkandiridanmembacashalawat.Ia berdiritegapditengahjalan.Tatkalakudaitusudahsangatdekatiamengangkattangankanannyadan berkatakeras,

HaikudamakhlukAllah,berhentilahdenganizinAllah! Bagaipasukanmendengarperintahpanglimanya,kudaitumeringkikdanberhentiseketika.Perempuan yangadadipunggungnyaterpelantingjatuh.Perempuanitumengaduh.Zahidmendekatiperempuanitu danmenyapanya. Assalamualaiki.Kautidakapaapa? Perempuanitumengaduh.Mukanyatertutupcadarhitam.DuamatanyayangbeningmenatapZahid. Dengansedikitmerintihiamenjawabpelan, Alhamdulillah,tidakapaapa.Hanyasajatangankanankusakitsekali.Mungkinterkilirsaatjatuh. Syukurlahkalaubegitu. DuamatabeningdibalikcadarituterusmemandangiwajahtampanZahid.MenyadarihalituZahid menundukkanpandanganketanah.Perempuanituperlahanbangkit.TanpasepengetahuanZahid,ia membukacadarnya.Dantampaklahwajahcantiknanmempesona, Tuan,sayaucapkanterimakasih.KalaubolehtahusiapanamaTuan,darimanadanmaukemana Tuan? Zahidmengangkatmukanya.Takayalmatanyamenatapwajahputihbersihmempesona.Hatinya bergetarhabat.Syarafdanototnyaterasadinginsemua.Inilahuntukpertamakalinyaiamenatapwajah gadisjelitadarijarakyangsangatdekat.Sesaatlamanyakeduanyaberadupandang.Sanggadis terpesonaolehketampananZahid,sementaragemuruhhatiZahidtakkalahhebatnya.Gadisitu tersenyumdenganpipimerahmerona,Zahidtersadar,iacepatcepatmenundukkankepalanya. Innalillah.Astagfirullah,gemuruhhatinya. NamakuZahid,akudarimasjidmaumengunjungisaudarkuyangsakit. Jadi,kaukahZahidyangseringdibicarakanorangitu?YanghidupnyaCumadidalammasjid? Taktahulah.ItumungkinZahidyanglain,kataZahidsambilmembalikkanbadan.Ialalumelangkah. TungguduluTuanZahid!Kenapatergesagesa?Kaumaukemana?Perbincangankitabelumselesai! Akumaumelanjutkanperjalananku! TibatibagadisituberlaridanberdiridihadapanZahid.TerangsajaZahidgelagapan.Hatinyabergetar hebatmenatapaurakecantikangadisyangadadidepannya.Sumurhidupiabelumpernahmenghadapi situasisepertiini. Tuanakuhanyamaubilang,namkuAfirah.Kebuninimilikayahku.Danrumahkuadadisebelah selatankebunini.Jikakaumausilakandatingkerumahku.Ayahpastiakansenangdengankehadiranmu. Dansebagiucapanterimakasihakumaumenghadiahkanini. Gadisitulalumengulurkantangannyamemberisaputanganhijau.

Tidakusah. Terimalah,tidakapaapa!KalautidakTuanterima,akutidakakanmemberijalan! Terpaksazahidmenerimasaputanganitu.Gadisitulaluminggirsambilmenutupkembalimukanya dengancadar.Zahidmelangkahkankeduakakinyamelanjutkanperjalanan. Saatmalamdatangmembentangkanjubahhitamnya,kotaKufahkembaliditerangisinarrembulan. Anginsejukdariutarasemilirmengalir. Afirahterpekurdikamarnya.Matanyaberkacakaca.Hatinyabasah.Pikirannyabingung.Apayang menimpadirinya.Sejakkejadiantadipagidikebunkormahatinyaterasagundah.WajahbersihZahid bagaitakhilangdaripelupukmatanya.Pandanganmatanyayangteduhmenundukmembuathatinya sedemikianterpikat.Pembicaraanorangorangtentangtentangkesalehanseorangpemudaditengah kotabernamaZahidsemakinmembuathatinyatertawan.Tadipagiiamenatapwajahnyadan mendengarkantutursuaranya.Iajugamenyaksikanwibawanya.Tibatibaairmatanyamengalirderas. Hatinyamerasakanalirankesejukandankegembiraanyangbelumpernahiarasakansebelumnya.Dalam hatiiaberkata, Inikahcinta?Beginikahrasanya?Tersahangatmengalirisyaraf.Jugaterasasejukdidalamhati.Ya Rabbbi,takakupungkiriakujatuhhatipadahambaMuyangbernamaZahid.Daninilahuntukpertama kalinyaakuterpesonapadaseorangpemuda.Untukpertamakalinyaakujatuhcinta.YaRabbi, izinkanlahakumencintainya. Airmatanyaterusmengalirmembasahipipinya.IateringatsaputanganyangiaberikanpadaZahid. Tibatibaiatersenyum, Ahsaputangankuadapadanya.Iapastijugamencintaiku.Suatuhariiaakandatingkemari. Hatinyaberbungabunga.Wajahyangtampanbercahayadanbermatateduhituhadirdipelupuk matanya. *** SementaraitudidalamMasjidKufahtampakZahidyangsedangmenangisdisebelahmimbar.Ia menangisihilangnyakekhusyukanhatinyadalamshalat.Iatidaktahuharusberbuatapa.Sejakia bertemudenganAfirahdikebunkormatadipagiiatidakbiasmengendalikangelorahatinya.Aura kecantikanAfirahbercokoldanmengakarsedemikiankuatdalamrelungrelunghatinya.Auraituselalu melintasdalamshalat,bacaAlqurandandalamapasajyangiakerjakan.Iatelahmencobaberulangkali menepisjauhjauhaurapesonaAfirahdenganmelakukanshalatsekhusyukhusyunyanamunusahaitu siasia.

Ilahi,kasihanilahhambaMuyang,lemahini.EngkauMahatahuatasapayangmenimpadiriku.Akutak inginkehilangancintaMu.NamunEngkaujugatahu,hatikuinitakmampumengusirpesonakecantikan seorangmahlukyangEngkauciptakan.Saatinihambasangatlemahberhadapandengandayatarik wajahdansuaranyaIlahi,berilahpadakucawankesejukanuntukmeletakkanembunembuncintayang menetsnetesdalamdindinghatikuini.Ilahi,tuntunlahlangkahkupadagaristakdiryangpalingEngkau ridhai.AkuserahkanhidupmatikuuntukMu.isakZahidmengharubirupadaTuhansangPenciptahati, cintadansegalakeindahansemesta. Zahidterusmeratapdanmengiba.Hatinyayangdipenuhigeloracintaterusiapaksauntukmenepis nodanodanafsu.Anehnya,semakiniameratapembunembuncintaitusemakinderasmengalir.Rasa cintanyapadaTuhan.RasatakutakanazabNya.RasacintadanrindunyapadaAfirah.Danrasatidak inginkehilangannya.Semuabercampurdanmengalirsedemikianhebatdalamrelunghatinya.Dalam puncakmunajatnyaiapingsan. Menjelangsubuh,iaterbagun.Iatersentakkaget.Iabelumshalattahajud.Beberapaorangtampak tengahasyikberibadahbercengkramadenganTuhannya.Iamenangis,iamenyesal.Biasanyaiasudah membacaduajuzdalamshalatnya. Ilahi,jangankaugantikanbidadarikudisurgadenganbidadarididunia.Ilahi,hambalemahmaka berilahkekuatan! Ialalubangkit,wudhudanshalattahajud.Didalamsujudnyaiaberdoa, Ilahi,hambamohonridhaMudansurga.Amin.IlahilindungihambadarimurkaMudanneraka.Amin. Ilahi,jikabolehhambatitipkanrasacintahambapadaAfirahpadaMu,hambaterlalulemahuntuk menanggungNya.Amin.IlahihambamohonampunanMu,rahmatMu,cintaMu,danRidhaMu. Pagihari,usaishalatdhuhaZahidberjalankearahpinggirkota.TujuannyajelasyaiturumahAfirah. Hatinyamantapuntukmelamarnya.DisanaiadisambutdenganbaikolehkeduaorangtuaAfirah. MerekasangatsenangdengankunjunganZahidyangsudahterkenalketakwaannyadiseanteropenjuru kota.Afirahkeluarsekejabuntukmembawaminumanlalukembalikedalam.Daribaliktiraiia mendengarkandenganseksamapembicaraanZahiddenganayahnya.Zahidmengutarakanmaksud kedatangannya,yaitumelamarAfirah. Sangayahdiamsesaat.Iamengambilnafaspanjang.SementaraAfirahmenantidenganseksama jawabanayahnya.Keheninganmencekamsesaatlamanya.Zahidmenundukkankepalaiapasrahdengan jawabanyangakanditerimanya.LaluterdengarjawabanayahAfirah, AnakkuZahid,kaudatingterlambat.Maafkanaku,AfirahsudahdilamarolehAbuYasiruntukputranya

Yasirbeberapahariyanglalu,danakutelahmenerimanya. Zahidhanyamampumenganggukkankepala.Iasudahmengertidenganbaikapayangdidengarnya.Ia tidakbiasmenyembunyikanirisankepedihanhatinya.Iamohondiridenganmataberkacakaca. SementaraAfirah,lebihtragiskeadaannya.Jantungnyanyarispecahmendengarnya.Keduakakinya sepertilumpuhseketika.Iapunpingsansaatitujuga. Zahidkembalikemasjiddengankesedihantakterkira.KeimanandanketakwaanZahidternyatatidak mampumengusirrasacintanyapadaAfirah.ApayangiadengardariayahAfirahmembuatnestapa jiwanya.Iapunjatuhsakit.Suhubadannyasangatpanas.Berkalikaliiapingsan.Ketikakeadaannyakritis seorangjamaahmembawadanmerawatnyadirumahnya.Iaseringmengigau.Daribibirnyaterucap kalimattasbih,tahlil,istigfardan.Afirah. KabartentangderitayangdialamiZahidinitersebarkeseanterokotaKufah.Anginpunmeniupkan kabariniketelingaAfirah.RasacintaAfirahyangtakkalahbesarnyamembuatnyamenulissebuahsurat pendek, KepadaZahid, Assalamualaikum, Akutelahmendengarbetapadalamrasacintamupadaku.Rasacintaitulahyangmembuatmusakitdan menderitasaatini.Akutahukauselalumenyebutdirikudalammimpidansadarmu.Takbiaskuingkari, akupunmengalamihalyangsama.Kaulahcintakuyangpertama.Dankuinginkaulahpendamping hidupkuselamalamanya. Zahid, Kalaukaumau.Akutawarkanduahalpadamuuntukmengobatirasahauskitaberdua.Pertama,Aku akandatingketempatmudankitabiasmemaducinta.Atau,kaudatanglahkekamarku,akanaku tunjukkanjalandanwaktunya. Wassalam Afirah Suratituiatitipkanpadaseorangpembantusetianyayangbiasdipercaya.Iaberpesanagarsuratitu langsungsampaiketanganZahid.Tidakbolehadaorangketigayangmembacanya.Danmeminta jawabanZahidsaatitujuga. HariitujugasuratAfirahsampaiketanganZahid.DenganhatiberbungabungaZahidmenerimasurat itudanmembacanya.Setelahtahuisinyaseluruhtubuhnyabergetarhebat.Iamenariknafaspanjang danberistigfarsebanyakbanyaknya.DenganberlinangairmataiamenulisbalasanuntukAfirah:

KepadaAfirah, Salamullahialaiki, Benarakusangatmencintaimu.Namunsakitdanderitakuinitidaklahsematamatakarenarasacintaku padamu.Sakitkuinikarenaakumenginginkansebuahcintasuciyangmendatangkanpahaladandiridhai AllahAzzaWaJalla.Inilahyangkudamba.Danakuinginmendambayangsama.Bukansebuahcintayang menyeretkepadakenistaandosadanmurkaNya. Afirah, Keduatawaranmuitutakadayangkuterima.Akuinginmengobatikehausanjiwainidengansecangkir aircintadarisurga.Bukanairtimahdarineraka.Afirah,InniakhaafuinashaituRabbiadzzbayaumin adhim!(sesungguhnyaakutakutakansiksahariyangbesarjikaakudurhakapadaRabbku.AzZumar :13) Afirah, Jikakitaterusbertakwa,Allahakanmemberikanjalankeluar.Takadayangbisaakulakukansaatini kecualimenangispadaNya.Tidakmudahmeraihcintaberbuahpahala.Namunakusangatyakindengan firmannya: Wanitawanitayangtidakbaikadalahuntuklakilakitidakbaik,danlakilakiyangtidakbaikadalahbuat wanitawanitayangtidakbaik(pula,danwanitawanitayangbaikadalahuntuklakilakiyangbaikdan lakilakiyangbaikadalahuntukwanitawanitayangbaik(pula).Mereka(yangdituduh)itubersihdari apayangdituduhkanolehmereka.Bagimerekaampunandanrizkiyangmulia(yaitusurga). Karenaakuinginmendapatkanbidadariyangsucidanbaikmakaakuakanberusahakesuciandan kebaikan.SelanjutnyaAllahlahyangmenentukan. Afirah, Bersamasuratiniakusertakansorbanku,semogabisajadipelipurlaradanrindumu.HanyakepadaAllah kitaserahkanhidupdanmatikita. Wassalam, Zahid. BegitumembacajawabanZahidituAfirahmenangis.Iamenangisbukankarenakecewatapimenangis karenamenemukansesuatuyangsangatberharga,yaituhidayah.Pertemuandanpercintaannyadengan seorangpemudasalehbernamaZahiditutelahmengubahjalanhidupnya. Sejakituiamenanggalkansemuagayahidupnyayangglamour.Iaberpalingdariduniadan menghadapkanwajahnyasepenuhnyauntukakhirat.SorbanputihpemberianZahidiajadikansajadah, tempatdimanaiabersujud,danmenangisditengahmalammemohonampunandanrahmatAllahSwt.

SiangiapuasamalamiahabiskandenganbermunajatpadaTuhannya.Diatassajadahputihituia menemukancintayanglebihagungdanlebihindah,YaitucintakepadaAllahSwt.Halyangsamajuga dilakukanZahiddimasjidKufah.KeduanyabenarbenarlarutdalamsamuderacintakepadaAllahSwt. AllahMahaRahmandanRahim.BeberapabulankemudianZahidmenerimasepucuksuratdariAfirah: KepadaZahid, Assalamualaikum, SegalapujibagiAllah,DialahTuhanyangmemberijalankeluarhambaNyayangbertaqwa.Hariini ayahkumemutuskantalipertunangankudenganYasir.Beliautelahterbukahatinya.Cepatlahkaudating melamarku.DankitalaksanakanpernikahanmengikutisunnahRasulullahSaw.secapatnya. Wassalam Afirah, SeketikaituZahidsujudsyukurdimihrabmasjidKufah.Bungabungacintabermekarandalamhatinya. Tiadahentibibirnyamengucapkanhamdalah.