Anda di halaman 1dari 4

Tema 0 - Comencem: ! ! ! "#$%&''!()*+!,-.!$+!/-01/$+2!3+-!.)4&!($!.&%5$#6!

Potncia (W, CV)

Energia cintica (J) Energia potencial (J) Potncia centrals hidroelctriques (W, CV) Energia mecnica (J) Energia nuclear (J) Rendiment

= angle en que s estirat el cos (respecte al terra) W = treball es mesura amb joules (J) F = fora es mesura amb newtons (N) s = superfcie es mesura amb metres quadrats (m!) t = temps es mesura amb segons (s) P = potncia es mesura amb watts (W) v = velocitat es mesura amb metres/segon (m/s) c = velocitat de la llum (3"108m/s) (si est al quadrat s 9"1016m/s) m = massa es mesura amb quilograms (kg) g = gravetat, s 9,81 m/s! h = altura es mesura amb metres (m) Q = cabal es mesura amb quilograms (kg) a vegades es mesura en m#/segon, per sha de passar a kg daigua

Tema 1 Els recursos energtics: Quantitat de calor (kcal)

c! = calor especfica, es mesura en m = massa T = temperatura

es mesura en quilograms (kg) es mesura en graus centgrads (C)

Tema 2 3 Potncia elctrica (Voltatge " Intensitat)

Relaci voltatge intensitat potencia

Prdua denergia en una lnia trifsica P = potencia perduda en els tres conductors per efecte joule, en watts (W) RL = resistncia dun conductor de la lnea en ohms (!) I = intensitat de la lnea en ampers (A) S = secci de la lnea en metres quadrats (m!) = resistivitat del conductor en ohms per metre (! " m) V = voltatge en volts (V)

Circuit trifsic P = potencia que sha de transportar (W) = coeficient per a una lnia trifsica V = tensi de la lnea (V) cos = factor de potncia

Centrals eliques P= potencia en W = densitat de laire: 1,225 kg/m# en CN A= superficie descombrada de les pales en m! v= velocitat del vent en m/s Cp= coeficient de potencia o rendiment de la mquina.

FRMULES ELECTRICITAT (tema 4)

Intensitat de corrent elctric

Tensi, voltatge, diferncia de potencial

Conductncia

Llei dOhm

Treball elctric

Potncia elctrica

Resistncia

Conductivitat

I= intensitat Q= quantitat delectricitat t= temps V= voltatge W= treball electric G= conductncia R= resistncia elctrica = fora electromotriu o fem P= potencia elctrica = resistivitat (NO s resistncia) L= longitud S= secci = conductivitat

es es es es es es es es es es

mesura mesura mesura mesura mesura mesura mesura mesura mesura mesura

amb amb amb amb amb amb amb amb amb amb

ampere (A) coulomb (C) segons (s) volts (V) joules (J) siemens (S) ohms ( ) volts (V) watts (W) ohms per metre (

es mesura amb metres (m) es mesura amb metres quadrats (m!) es mesura amb siemens per metre (S"m)