SENARAI SEMAK AKHIR TAHUN 2011

SENARAI SEMAK PENGURUSAN SEKOLAH AKHIR SESI PERSEKOLAHAN 2011 SEKOLAH KEBANGSAAN PARIS 3 KINABATANGAN Nama Guru Sidang : : Pagi Petang Kegunaan Pejabat Diterima : …B…il…: ……………d…

Tandatangan Guru : SEMUA GURU SK PARIS 3 KINABATANGAN

r…p.…:1…1…6 ….. Tarikh

:

…………………………………….. TT Penerima : …………………………………….. Sila penuhkan bahagian-bahagian yang berkenaan di bawah ini dan dapatkan tandatangan daripada guru kanan/guru/kakitangan pejabat sekiranya perkara-perkara/butir-butir tersebut telah diserahkan atau telah diambil tindakan. Borang yang telah lengkap dipenuhkan hendaklah dikembalikan semula ke pejabat selewat-lewatnya pada

________________________ __
Maklumat Semasa Cuti Sekolah 1. Alamat semasa cuti Alamat 1 : ........................................................................................................................................ ........................... No Telefon : ................................................... Tarikh dari

...................................... hingga .............. ............................ Alamat 2 : ........................................................................................................................................ ........................... No Telefon : ................................................... Tarikh dari

...................................... hingga .......................................... 2. Pengawasan Peperiksaan SPM/STPM Nama Pusat : No Pusat : ......................................

..................................................................................... ... .......... Tarikh bertugas : .........................................

3. Kursus semasa cuti (jika ada) Nama Kursus : ....................................................................................... ........... Tempat :

..........................................................................................

1

SENARAI SEMAK AKHIR TAHUN 2010

A) Bil

PENGURUSAN AM Sema k []* Tarikh Serah T.Tangan Penerima Tindakan Semua Guru Semua Guru Semua Guru Semua Guru Berkait an Semua Guru Berkait Semua Guru Berkait Semua Guru Semua Guru Berkait Semua Guru Berkait Semua Guru Berkait Semua Guru Berkait Semua Guru Semua Guru Guru Kelas

Perkar Pegawai a Penerima 1. Buku Persediaan Mengajar GPK [BPM] PK Menyerahkan BPM ke pejabat. Petang PT/PA 2. Buku Teks Guru Memulangkan buku teks yang dipinjam kepada SPBT. 3. Alamat Semasa Cuti Menulis dan mengemaskini alamat dan no telefon pada buku yang disediakan. an 4 Peralatan dan Barang GPK Sekolah Kokurikulum Memulangkan peralatan dan GKM barangan yang dipinjam dari P pihak sekolah seperti BBM, GPM 5. alatan sukan, Bilik Sains, Kemudahan ERT, Guru Telah membersih dan mengemas tempat 6. menyimpanci Bilikmeja. Kunci-Kun buku/ Khas Semua kunci bilik-bilik khas PT/PA yang P disimpan oleh guru hendaklah 7. Mesyuarat Guru Telah mengambil ingatan GPK bahawa mesyuarat guru Pentd. kali pertama bagi sesi GPK persekolahan akan Petang 8. diadakanan Bil Invois d pada Telah menyerahkan semua bil dan invois kepada pihak 9. sekolah tok dan Inventori Buku S Menyerahkan Buku Stok dan Inventori yang telah 10. dikemaskinitugas SPM Jadual Ber ke pejabat. Telah menyemak dan maklum mengenai jadual 11. giliran hariMakmal, Bilik Bengkel, bertugas semasa GPK/ KP Khas Penyelaras Guru telah mengemas Bilik dan membersihkan 12. bilik, ng Penilaian Prestasi Bora bengkel dan GPK Tahun 2011 Pentd. Telah dilengkapkan dan 13. diserahkan kepada Kad Pelaporan GPK Kursus/Latihan 2011 Pentd. Telah dilengkapkan dan 14. diserahkanaran Tambahan Pakej Bay kepada PK Semua yuran murid telah HEM dipungut dan diserahkan kepada pejabat beserta buku 15. resit. angan Sumb PIBG Bendahari Semua yuran PIBG telah PIBG dipungut dan diserahkan kepada setiausaha berkaitan * Tuliskan “TB” jika tidak beserta

Guru Kelas

2

SENARAI SEMAK AKHIR TAHUN 2011

B) Bil

PENGURUSAN KURIKULUM Tarikh Serah T.Tangan Penerima Tindakan Ketua Panitia Guru Ketua Panitia Ketua Panitia Semua Guru Terlib GKMP Ketua Panitia Ketua Panitia Ketua Panitia Semua Guru

Pegawai Sema Perkar Penerima k a []* 1. Perancangan Taktikal GPK Pengurusan Pentd. Strategik 2012 2. Telah diserahkan secara e-mail/ Fail Panitia GPK, Pastikan __ fail panita telah GKMP 3. dikemaskini. Anggaran Belanjawan Panitia 2012 GPK, Menyemak baki akaun PCG GKMP dan membuat perancangan 4. belanjawan 2012 untuk PBS Penyerahan Fail / Sijil GPK, Menyerahkan Fail dan Sijil Ketua PBS dalam keadaan yang Pentaksir 5. telah tan/ HSP / RPT Suka lengkap Menyedia dan mengemaskini GPK,GKM bagi P&P P 6. 2012 dan Inventori Panitia Stok Menyemak dan GPK,GKM mengemaskini stok & P inventori dan 7. menyerahkannya kepadaia Mesyuarat Akhir Panit GPK,GKM Melaksanakan mesyuarat P panitia sekurang- kurangnya 4 8. Analisis Peperiksaan Akhir GPK Tah un dan Pentd. Data Headcount PK Membuat analisis peperiksaan Petang akhir tahun dan menyediakan GKMP 9. data eriksaan K(TOV, Jawapan Pem Headcount ertas GPK Murid Pentd. Jawapan murid dalam PK peperiksaan Akhir Tahun telah Petang ditanda dan markah GKMP 10. diserahkan kepada guru san Penyediaan SlipKeputu PK Pep. Murid HEM Guru tingkatan 1,2 dan PK 4 telah menyerahkan Petang GKM 11. markah ahan dan Penyer kepada SU PK HEM Penyimpanan Fail LAB PK Petang Menyerahkan laporan Kemajuan * Tuliskan “TB” jika tidak berkaitan

Ketua Panitia

Guru Kelas Guru Kelas

3

SENARAI SEMAK AKHIR TAHUN 2011

C) Bil 1. 2.

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID Perkar a Buku Register (kehadiran murid) Telah dilengkapkan dan diaudit setiap bulan sebelumid Fail Maklumat Mur Lengkapkan dan simpan di Meja Guru/Bilik Guru. Borang pengesahan perlu diserahkan kepada Kaunselor. Pemulangan SPBT Murid telah memulangkan buku mengikut prosedur yang Agihan SPBT • Murid telah dimaklumkan mengenai jadual agihan buku SPBT serta telah menyediakan pelan perancangan agihan SPBT. • Melengkapkan dan memfailkan dokumen SPBT. • Menguruskan kutipan wang bagi gantirugi buku yang hilang atau rosak mengikut prosedur yang betul. • akluman Persekolahan Sesi M Menguruskan tugas-tugas 2012 • Mengedarkan surat siaran mengenai Sesi persekolahan 2012 kepada murid. • Surat siaran mengenai Disiplin • Lengkapkan dan kemaskini fail disiplin dan SSDM. • Lengkapkan dan kemaskini maklumat Lembaga Pengawas • Telah melengkapkan senarai prestasi pengawas. • Telah menyediakan senarai pengawas dan AJK sesi 2012. • Telah menyenaraikan keperluan pengawas 2012. • Membuat penyelarasan tugas pengawas tahun 2011 dengan AJK pengawas 2012. Kantin • Mengemas kini fail-fail berkaitan kantin dan serah kepada GPK HEM. • Memeriksa dan menyelia kemudahan kantin termasuk perabot dan Pegawai Penerima GPK HEM PK Petang Kaunselor Pn Fadzlon Cik Zuraini Sema k []* Tarikh Serah T.Tangan Penerima Tindakan Guru Kelas

Guru Kelas

3. 4

Guru Kelas

Pen. Kanan PK HEM PK Petang

5.

PK HEM PK Petang

Guru Kelas

6.

PK HEM PK Petang

Guru Disiplin

7.

PK HEM PK Petang

Guru Pembimb ing Pengawa s

8.

PK HEM

SU AJK Kantin

4

SENARAI SEMAK AKHIR TAHUN 2010

Bil 9.

10.

11

12.

13.

14.

Perkar a Biasiswa/KWAPM • Telah mengambil tindakan terhadap semua tugas berkaitan biasiswa bagi tahun 2011 termasuk surat/laporan yang perlu dihantar kepada PK PETANG / PPD/JPN, laporan BKP/YPJ dan lain- lain. • Menyerahkan kepada GPK HEM semua fail yang berkaitan Koperasi biasiswa/bantuan • Membuat anggaran/pesanan keperluan koperasi 2012. • Menyediakan senarai keperluan persekolahan 2012. • Membuat penyelarasan dan perancangan jualan alat tulis sidang 2012. • Laporan koperasi dan akuan sesi 2011 Kesihatan diserahkan • Lengkapkan laporan kesihatan dan serahkan fail berkaitan kepada PK HEM. • Kemas kini bilik rawatan untuk Keselamatan Melengkapkan laporan keselamatan/kebakaran dan serahkan kepada mbingan dan Unit Bi GPK HEM. Kaunseling • Telah menyediakan perancangan program orientasi tahun 1 sesi 2012 • Serahan laporan dan dokumen lain yang diperlukan/diarahkan Sukepadauan dan Sijil rat Ak PK Berhenti Sekolah • Draf Surat akuan dan Sijil Berhenti telah disediakan dan diserahkan. • Menaip Surat Akuan dan Sijil Berhenti

Pegawai Penerima

Sema k []*

Tarikh Serah

T.Tangan Penerima

Tindakan

PK HEM PK Petang

PK Kokurikulum

Semua ALP Koperasi

Guru Kelas PK HEM PK Petang PK HEM PK Petang -

PK HEM PK Petang

Kaunselor

PK HEM

Semua Guru Kelas

* Tuliskan “TB” jika tidak berkaitan

5

SENARAI SEMAK AKHIR TAHUN 2010

D) Bil

PENGURUSAN KOKURIKULUM Sema k []* Tarikh Serah T.Tangan Penerima Tindakan Guru Penasihat Berkait an Ketua Guru Penasih at Berkaita Guru Kelas Guru Penasihat Berkait

Perkar Pegawai a Penerima 1. Pelan taktikal dan Pelan Operasi Perancangan Strategik PK Kokurikulum Kokurikulum 2012 2. Telah menyiapkan /Unit Persatuan/Kelab PTPO Beruniform • Serahkan buku PK laporan aktiviti Kokurikulum mingguan kokurikulum. 3. Markah Prestasi Kokurikulum Memberi dan merekod markah prestasi kokurikulum taan dan 4 Sijil Penyer murid dan Penghargaan PK Pastikan murid yang Kokurikulum 5. layaka Guru Rumah Sukan Ketu telah diberikan • Menyerahkan laporan 2011 rumah sukan masing-masing kepada PK Kokurikulum/ SU PK Sukan. Kokurikulum • Memulangkan peralatan dan SU dokumen yang dipinjam Sukan daripada unit sukan. • Serahkan nama murid 6. Lamengikut rumah sukan poran Pencapaian Kokurikulum PK 2011 Kokurikulum Laporan Pencapaian 7. Kokurikulum telah Stok Alatan Sukan/Padang/PJ PK Menyemak stok alatan Kokurikulum sukan, padang dan PJ * Tuliskan “TB” jika tidak berkaitan E) Bil 1. 2. 3. 4 5. 6. PENGESAHAN MAKLUMAN . Perkar a Hari pertama persekolahan sesi 2012 pada hari

Ketua Guru Rumah Sukan

Guru Penasihat yang Berkaitan

Sila Tanda

[]

Mesyuarat Guru Kali Pertama untuk sesi persekolahan 2012 pada Semua Buku Rampaian/Kerja/latihan Murid dipulangkan kepada murid sebelum cuti sekolah. Tempat di Bilik Guru/Bilik Khas telah dikemas dan dibersihkan. Alamat semasa cuti telah ditulis dalam buku khas di pejabat. Pengajaran dan pembelajaran bagi tahun 1 hingga 6 bermula pada hari pertama persekolahan 2012 Tarikh :

Tandatangan : ........................................................... : ........................................... Nama

6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful