Anda di halaman 1dari 56

KURSUS:

KPD 3016 & KPD 3026 PENGAJARAN, TEKNOLOGI & PENAKSIRAN


GROUP: EL-B32 PENSYARAH:

TN. HJ. ABU BAKAR BIN YUSOF


TUGASAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)


NAMA & No. Matrik: HELYZA BINTI HAYES D20102040760

ISI KANDUNGAN
0

KANDUNGAN KOMPONEN 1 i. ii. iii. iv. Tajuk Sub tajuk Tujuan Unit Kepentingan Unit

HALAMAN

2 2 2 3

KOMPONEN 2 i. ii. iii. iv. Pengetahuan Sedia Ada Murid Pelan Mengcungkil Idea Idea atau Objektif Utama Yang Mungkin Sukar Dicapai Miskonsepsi Yang Mungkin Wujud Dan Konsep Saintifiknya Yang Tepat 3 4 5 5

KOMPONEN 3 i. ii. iii. iv. v. vi. Hasil Pembelajaran Senarai istilah/konsep/prinsip/hokum/teori Idea Utama Menggunakan Bahasa Yang Sesuai Dengan Kebolehan dan Umur Murid Persoalan Utama dan Jawapannya Objek, Sistem atau Kejadian Sebenar Yang Berkaitan Dengan Tajuk/Konsep/Prinsip/Hukum/Teori Peta Konsep 6 8 10 11 12 14

KOMPONEN 4 i. Bahan Bantu Mengajar dan Belajar 15

KOMPONEN 5 i. ii. Kaedah dan aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Garis Masa 16 19

KOMPONEN 6 i. Pelan Pentaksiran 20

KOMPONEN 7 i. ii. iii. iv. Rancangan Pengajaran Harian (RPH) 1 dan refleksi Rancangan Pengajaran Harian (RPH) 2 dan refleksi Rancangan Pengajaran Harian (RPH) 3 dan refleksi Rancangan Pengajaran Harian (RPH) 4 dan refleksi 22 27 32 37 43

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KOMPONEN 1 : TAJUK DAN TUJUAN UNIT 1

A. TAJUK / UNIT : Elektrik B. SUB UNIT / SUB TAJUK : 1. Sumber-sumber Tenaga Elektrik 2. Litar Elektrik 3. Litar bersiri dan litar selari 4. Bahaya Dalam Pengendalian Perkakasan Elektrik Yang Salah

C. TUJUAN UNIT 1. Sumber-sumber Tenaga Elektrik Murid dapat menyatakn dan mengenalpasti sumber-sumber tenaga elektrik.

2. Litar Elektrik Murid dapat mengenalpasti simbol-simbol komponen elektrik dalam litar elektrik dan mengenalpasti cara melukis gambarajah litar.

3. Litar bersiri dan litar selari Murid dapat membezakan susunan mentol dan kecerahan nyalaan mentol dalam litar elektrik selari dan bersiri daripada ujikaji yang dijalankan.

4. Bahaya Pengendalian Yang Salah Perkakasan Elektrik Murid mengetahui cara mengendalikan perkakasan elektrik dengan selamat. yang Murid perlu juga memahami semasa langkah-langkah mengendalikan

keselamatan

diambil

perkakasan elektrik.

D. KEPENTINGAN UNIT 2

Kandungan unit ini berkait amat rapat dengan kehidupan murid-murid seharian. Kebanyakkan aktiviti seharian di rumah, di sekolah me;libatkan penggunaan elektrik. Elektrik membekalkan tenaga supaya peralatan dapat berfungsi. Murid-murid mencari perbezaan dan persamaan di antara litar selari dan litar bersiri. Mereka juga perlu memahamitentang bahaya sekiranya pengendalian perkakasan elektrik tidak dikendalikan dengan betul dan mengetahui langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil. Ini menjadikan mereka lebih bertanggungjawab terhadap diri sendiri, orang lain dan persekitaran. Murid-murid juga belajar untuk menghargai kegunaan elektrik dalam kehidupan seharian dan mengamalkan penggunaan yang berhemah dalam penjimatan tenaga elektrik. Unit ini juga bukan sahaja memperkayakan murid dengan pengetahuan dan pemahaman bahkan juga mempromosikan minat ke[ada kerjaya sebagai jurutera elektrik dan juga juru teknik.

KOMPONEN 2 : PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID

A. Pengetahuan Sedia Ada Murid

Pelajaran 1 : Tajuk : Sumber-sumber Tenaga Elektrik Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mengenali dengan peralatan-peralatan yang menggunakan bateri untuk berfungsi. Pelajaran 2 : Tajuk : Litar Elektrik Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mempelajari cara membina litar ringkas semasa di tahun 3. Pelajaran 3 : Tajuk : Litar bersiri dan litar selari Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah dapat membezakan antara litar lengkap dan litar tidak lengkap.

Pelajaran 4 : 3

Tajuk : Bahaya Dalam Pengendalian Perkakasan Elektrik Yang Salah Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mengenali perkakasan elektrik dan sumber-sumber yang membolehkan perkakasan elektrik berfungsi. B. PELAN MENGCUNGKIL IDEA Pelajaran 1: Tajuk : Sumber-sumber Tenaga Elektrik Pelan Mengcungkil Idea : Mencungkil pengetahuan sedia ada murid dengan mengenalpasti aktiviti yang melibatkan penggunaan arus elektrik.

Pelajaran 2: Tajuk : Litar Elektrik Pelan Mengcungkil Idea : Membuat kaitan dengan pengetahuan sedia ada murid dengan menyoal dan mengingatkan kembali sambungan litar ringkas.

Pelajaran 3: Tajuk : Litar bersiri dan litar selari Pelan Mengcungkil Idea : Menghubungkaitkan pelajaran lepas. Mengcungkil idea murid perbezaan dua buah litar yang ditunjukkan.

Pelajaran 4: Tajuk : Bahaya Dalam Pengendalian Perkakasan Elektrik Yang Salah Pelan Mengcungkil Idea : Menjana idea dengan aktiviti simulasi kemalangan akibat kejutan elektrik. Mengemukan persoalan apakah yang perlu dilakukan dan mengapa kita perlu berhati-hati dalam mengendalikan peralatan elektrik.

C. IDEA / OBJEKTIF UTAMA YANG MUNGKIN SUKAR DICAPAI 4

a. Membuat hipotesis dan mengawal pembolehubah dalam menentukan kecerahan nyalaan mentol dalam litar selari atau litar bersiri. b. Berbincang di dalam kumpulan dan membentangkan dapatan dalam menjawab persoalan aplikasi pengunaan litar di rumah.

D. MISKONSEPSI YANG MUNGKIN WUJUD DAN KONSEP SAINTIFIKNYA YANG TEPAT

MISKONSEPSI YANG MUNGKIN WUJUD: Terdapat satu jenis litar dalam penggunaan seharian.

KONSEP SAINTIFIKNYA YANG TEPAT: Terdapat dua jenis litar iaitu litar selari dan litar bersiri

MISKONSEPSI YANG MUNGKIN WUJUD: Hanya janakuasa hidroelektrik sahaja punca bagi elektrik dan membekalkan arus elektrik.

KONSEP SAINTIFIKNYA YANG TEPAT: Terdapat beberapa lagi sumber tenaga elektrik seperti dynamo, akumulator, sel kering dan sel suria.

MISKONSEPSI YANG MUNGKIN WUJUD: Kita boleh menyentuh punca utama elektrik (suis) dengan tangan yang basah kerana air bukanlah konduktor elektrik.

KONSEP SAINTIFIKNYA YANG TEPAT: Air merupakan konduktor elektrik yang boleh menyebabkan kejutan elektrik apabila disentuh dengan tangan yang basah.

KOMPONEN 3 : ANALISIS ISI KANDUNGAN 5

A. HASIL PEMBELAJARAN : Di akhir sesi pembelajaran ini, murid harus dapat:

Pelajaran 1: Tajuk : Sumber-sumber Tenaga Elektrik A : Menguasai isi kandungan a. Menyatakan sumber-sumber tenaga elektrik. B : Membina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikir a. Memerhatikan mentol untuk mengesahkan sumber-sumber yang menghasilkan tenaga elektrik seperti sel kering, dynamo, sel suria dan akumulator. b. Meramalkan adakah mentol menyala. c. Mengguna dan mengendalikan mentol dan sumber-sumber tenaga elektrik. C : Mengamalkan sikap saintifik dan nilai-nilai murni a. Menghargai kegunaan sumber-sumber tenaga elektrik. b. Bekerjasama dalam menjalankan aktiviti berkumpulan.

Pelajaran 2: Tajuk : Litar Elektrik A : Menguasai isi kandungan a. Mengenalpasti simbol-simbol pelbagai komponen dalam litar elektrik ringkas. b. Melukis gambarajah litar. c. Mengenalpasti perbezaan susunan mentol di dalam litar bersiri dan litar selari. B : Membina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikir a. Berkomunikasi di dalam kumpulan tentang gambarajah litar yang telah dilukis. 6

b. Mempelajari cara mengendalikan dan menggunakan mentol, wayar, sel kering dan pemegang mentol semasa membina litar elektrik menggunakan teknik yang betul. C : Mengamalkan sikap saintifik dan nilai-nilai murni a. Bekerjasama semasa menjalankan aktiviti berkumpulan.

Pelajaran 3: Tajuk : Litar bersiri dan litar selari A : Menguasai isi kandungan a. Mengenalpasti perbezaan susunan litar bersiri dan litar selari. b. Membina litar bersiri. c. Membina litar selari d. Membandingkan kecerahan mentol dalam litar bersiri dan litar selari. B : Membina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikir a. Memerhatikan kecerahan nyalaan mentol di antara litar bersiri dan litar selari dengan berhati-hati. b. Meramalkan kecerahan nyalaan mentol di antara litar bersiri dan litar selari c. Mengawal pembolehubah yang dimalarkan, pembolehubah dimanipulasikan dan pembolehubah bergerakbalas. d. Mengeksperimen untuk menguji hipotesis. e. Membanding dan membezakan kecerahan mentol di antara litar bersiri dan litar selari. C : Mengamalkan sikap saintifik dan nilai-nilai murni a. Jujur dan tepat dalam merekod keputusan eksperimen. b. Bersistematik dan mengikuti langkah langkah yang diberi semasa membina litar . c. Bekerjasama di dalam kumpulan semasa menjalankan aktiviti.

Pelajaran 4: Tajuk : Bahaya Dalam Pengendalian Perkakasan Elektrik Yang Salah A : Menguasai isi kandungan a. Menerangkan bahaya mengendalikan perkakasan elektrik dengan cara yang tidak betul. b. Menerangkan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa mengendalikan perkakasan elektrik. B : Membina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikir a. Berkomunikasi dalam mengumpul data. b. Menjana idea dalam perbincangan C : Mengamalkan sikap saintifik dan nilai-nilai murni a. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. b. Bertanggungjawab terhadap keselamatan sendiri, orang lain dan sekeliling semasa mengendalikan perkakasan elektrik. c. Fleksibel dan berfikiran terbuka semasa perbincangan dan menjana idea.

B. SENARAI ISTILAH/KONSEP/PRINSIP/HUKUM/TEORI Pelajaran 1: Tajuk : Sumber-sumber Tenaga Elektrik Konsep /prinsip /hukum / teori : a. Benda-benda yang menghasilkan tenaga elektrik dikenali sebagai sumbersumber tenaga elektrik. b. Sumber-sumber tenaga elektrik yang utama ialah sel kering, dynamo, akumulator, sel suria dan janakuasa hidroelektrik.

Istilah : Perkakasan, dynamo, akumulator, sel kering, sel suria, stesen janakuasa hidroelektrik Pelajaran 2: Tajuk : Litar Elektrik 8

Konsep /prinsip /hukum / teori : a. Litar ringkas terdiri daripada bateri, dua wayar (salah satu hujung setiap wayar bersentuhan kepada terminal positif dan terminal negatif sel kering) dan sebiji mentol. b. Sel kering adalah sumber tenaga, wayar adalah konduktor dan mentol menyala merupakan penerima tenaga elektrik. c. Arus elektrik mengalir daripada terminal positif sel kering melalui wayar kepada terminal negative sel kering. d. Apabila sambungan lengkap, litar dipanggil litar tertutup dan apabila salah satu komponen elektrik tidak disambungkan, litar tersebut adalah litar terbuka.

Istilah : arus elektrik, gambarajah litar, litar elektrik, litar lengkap, litar tidak lengkap

Pelajaran 3: Tajuk : Litar bersiri dan litar selari Konsep /prinsip /hukum / teori : a. Terdapat dua jenis litar : litar bersiri dan litar selari. b. Litar bersiri: i. Semakin bertambah bilangan mentol, semakin berkurangan kecerahan nyalaan mentol kerana semakin berkurangan arus elektrik yang mengalir. ii. Sekiranya salah satu mentol terbakar, mentol yang lain tidak akan menyala kerana litar menjadi tidak lengkap. c. Litar Selari: i. Sekiranya satu mentol terbakar, mentol yang lain masih menyala kerana ia masih mempunyai litarnya dan arus elektrik masih boleh mengalir melalui litar. ii. Mentol-mentol disambungkan secara selari.

Istilah : Litar bersiri, litar selari Pelajaran 4: Tajuk : Bahaya Dalam Pengendalian Perkakasan Elektrik Yang Salah 9

Konsep /prinsip /hukum / teori : a. Pengurusan elektrik yang tidak betul boleh mengakibatkan: i. ii. iii. iv. Kejutan elektrik Kebakaran Renjatan elektrik Melecur

b. Antara langkah-langkah keselamatan yang boleh diambil antaranya ialah: i. ii. Tidak menyentuh suis dengan tangan yang basah. Tidak menggunakan perkakasan elektrik yang telah pecah atau wayar yang putus. iii. iv. v. Tidak membaiki perkakasan elektrik sendiri. Tidak memasukkan sesuatu ke dalam punca kuasa elektrik. Tidak memasang terlalu banyak perkakasan elektrik pada satu punca elektrik.

Istilah : Kejutan elektrik, renjatan elektrik

C : IDEA UTAMA MENGGUNAKAN BAHASA YANG SESUAI DENGAN KEBOLEHAN DAN UMUR MURID Pelajaran 1: Tajuk : Sumber-sumber Tenaga Elektrik Perkakasan yang menggunakan sumber elektrik seperti sel kering, dynamo, akumulator untuk berfungsi akan menghasilkan tenaga elektrik.

Pelajaran 2: Tajuk : Litar Elektrik Litar lengkap apabila semua komponen elektrik disambungkan dan mentol akan menyala. Litar dipanggil litar tertutup. Litar menjadi tidak lengkap apabila salah satu komponen elektrik terputus dari sambungan dan litar dipanggil litar terbuka. Pelajaran 3: Tajuk : Litar bersiri dan litar selari 10

Litar bersiri disusun dari ke hujung setiap komponennya. Manakala dalam litar selari mentol dan suis disusun secara selari / sebaris.

Pelajaran 4: Tajuk : Bahaya Dalam Pengendalian Perkakasan Elektrik Yang Salah Penebat adalah penting dalam penggunaan perkakasan elektrik. Getah adalah sejenis penebat yang menyaluti wayar dan melindungi kita daripada arus elektrik yang mengalir melalui wayar.

D : PERSOALAN UTAMA DENGAN JAWAPANNYA

Pelajaran 1: Tajuk : Sumber-sumber Tenaga Elektrik Adakah mentol menyala apabila wayar disambungkan kepada sel kering? Mengapa? Ya. Kerana sel kering menghasilkan tenaga elektrik yang menyebabkan mentol menyala. Apakah yang akan terjadi sekiranya sel kering digantikan dengan sumbersumber tenaga elektrik yang lain? Mentol akan menyala kerana sumber-sumber elektrik seperti akumulator dan dynamo juga menghasilkan tenaga elektrik.

Pelajaran 2: Tajuk : Litar Elektrik Apakah perbezaan antara litar terbuka (tidak lengkap) dan litar tertutup (litar lengkap) Litar terbuka menyebabkan mentol tidak menyala kerana salah satu daripada sambungan komponennya adalah dalam keadaan terputus / tidak bersambung. Litar tertutup menyebabkan mentol menyala kerana semua komponen elektrik dalam litar adalah bersambungan atau tidak terputus. Pelajaran 3: Tajuk : Litar bersiri dan litar selari 11

Ramalkan mentol manakah yang lebih cerah dalam litar selari atau litar bersiri? Mentol lebih cerah dalam litar selari berbanding litar bersiri.

Litar manakah yang digunakan di rumah kita? Sekiranya satu lampu terbakar, atau suisnya ditutup di rumah, adakah lampu yang lain akan turut terpadam atau masih mnenyala? Di rumah, kita menggunakan litar selari. Di dalam litar selari, setiap bahagian litar adalah berasingan dan arus elektrik mengalir melalui setiap bahagian litar. Oleh kerana terdapat pelbagai hala arus elektrik, maka apabila salah satu bahagian terputus (sama ada suis ditutup atau mentol terbakar) tidak akan menggangu bahagian yang yang lain dan arus elektrik masih boleh mengalir.

E : OBJEK, SISTEM ATAU KEJADIAN SEBENAR YANG BERKAITAN

Pelajaran 1: Tajuk : Sumber-sumber Tenaga Elektrik Perkakasan yang menggunakan sumber tenaga elektrik. Sel kering : Jam, kamera, lampu suluh Dinamo : Basikal Akumulator : Kereta, bas, lori, van, motosikal Sel suria : Kalkulator, meter letak kenderaan

Pelajaran 2: Tajuk : Litar Elektrik Litar elektrik boleh dilukis menggunakan simbol.

Pelajaran 3: Tajuk : Litar bersiri dan litar selari Litar selari adalah jenis litar yang digunakan di semua rumah.

Pelajaran 4: Tajuk : Bahaya Dalam Pengendalian Perkakasan Elektrik Yang Salah Antara langkah-langkah keselamatan yang boleh diambil antaranya ialah: 12

Tidak menyentuh suis dengan tangan yang basah. Tidak menggunakan perkakasan elektrik yang telah pecah atau wayar yang putus. Tidak membaiki perkakasan elektrik sendiri. Tidak memasukkan sesuatu ke dalam punca kuasa elektrik. Tidak memasang terlalu banyak perkakasan elektrik pada satu punca elektrik.

13

PETA KONSEP

ELEKTRIK

Sumber-sumber Tenaga Elektrik

Jenis Litar

Akibat pengurusan elektrik yang tidak betul

Sel Kering Sel Suria Dinamo Litar Bersiri Litar Selari Stesen Janakuasa Hidroelektrik Akumulator

Kejutan elektrik Kebakaran Renjatan elektrik Melecur

Litar Ringkas Langkah Keselamatan Mengendalikan Perkakasan Elektrik


terdiri daripada Tidak menyentuh suis dengan tangan yang basah. Tidak menggunakan perkakasan elektrik yang telah pecah atau wayar yang putus. Tidak membaiki perkakasan elektrik sendiri. Tidak memasukkan sesuatu ke dalam punca kuasa elektrik.

Mentol

Wayar

Sel kering

14

Tidak memasang terlalu banyak perkakasan elektrik pada satu punca elektrik.

KOMPONEN 4 : BAHAN BANTU MANGAJAR / BELAJAR

Pelajaran 1: Tajuk : Sumber-sumber Tenaga Elektrik LCD Skrin Laptop MY CD Suratkhabar / majalah lama Gam gunting Kad tugasan Kertas laporan Lembaran aktiviti berkumpulan

Pelajaran 2: Tajuk : Litar Elektrik Sel kering Wayar Mentol Kertas laporan aktiviti LCD Skrin Laptop CD ROM (CD Teaching Courseware KPM) Buzzer Sel Kering Wayar

Pelajaran 3: Tajuk : Litar bersiri dan litar selari Mentol Pemegang mentol Wayar 15

Sel kering CD ROM Skrin

Pelajaran 4: Tajuk : Bahaya Dalam Pengendalian Perkakasan Elektrik Yang Salah Kad manila Warna pensel CD ROM Skrin Lemon Syiling kepingan aluminium kompas air Gunting wayar

KOMPONEN 5 : KAEDAH DAN AKTIVITI P&P

Pelajaran 1: Tajuk : Sumber-sumber Tenaga Elektrik

Fasa 1 : Mencungkil pengetahuan sedia ada murid dengan mengenalpasti aktiviti yang melibatkan penggunaan arus elektrik.

Fasa 2 : Membunyikan buzzer dengan menggunakan sumber tenaga elektrik yang berlainan.

16

Mengutarakan persoalan utama: Adakah buzzer berbunyi apabila wayar disambungkan kepada sel kering? Mengapa? Seterusnya pencetusan idea membawa kepada penemuan berikutnya. Apakah yang akan terjadi sekiranya sel kering digantikan dengan sumber-sumber tenaga elektrik yang lain? Fasa 3 : Menggalakkan perbincangan berkumpulan menamakan contoh-contoh peralatan yang menggunakan sumber tenaga elektrik

Fasa 4 : Taksir kefahaman murid dengan menggunakan perisisan MY-CD. Mengingatkan murid supaya menggunakan elektrik dengan berhemah setiap hari. Memberi tugasan latihan di dalam buku latihan.

Pelajaran 2: Tajuk : Litar Elektrik

Fasa 1 : Membuat kaitan dengan pengetahuan sedia ada murid dengan mengingatkan kembali litar ringkas dengan soalan benar salah. Fasa 2 : Menjana idea murid dengan aktiviti penerokaan menghasilkan litar ringkas. Taksir kefahaman murid secara lukisan gambarajah. Bimbingan secara berkumpulan Fasa 3 : Tunjukkan simbol bagi setiap komponen di skrin mengguna CD ROM. Mengaplikasikan simbol dalam gambarajah litar Fasa 4 : Menguji kefahaman murid. Memberi tugasan latihan di dalam buku latihan.Pelajaran 3: 17

Tajuk : Litar bersiri dan litar selari Fasa 1 : Menghubungkaitkan pelajaran lepas. Mengcungkil idea murid perbezaan dua buah litar yang ditunjukkan. Fasa 2 : Mengutarakan satu persoalan utama: Ramalkan mentol manakah yang lebih cerah dalam litar selari atau litar bersiri? Tanya hipotesis dan pembolehubah yang Fasa 3 : Mengemukakan soalan perbincangan (rujuk lampiran ) Fasa 4 : Membina bersama-sama murid lirik lagu secara ringkas (rujuk lampiran). Meminta murid-murid mencari bahan-bahan dari internet, majalah, buku bagi tajuk yang akan datang. Memberikan latihan sebagai kerja rumah.

Pelajaran 4: Tajuk : Bahaya Dalam Pengendalian Perkakasan Elektrik Yang Salah

Fasa 1 : Menjana idea dengan aktiviti simulasi kemalangan akibat kejutan elektrik. Mengemukan persoalan apakah yang perlu dilakukan dan mengapa kita perlu berhati-hati dalam mengendalikan peralatan elektrik. Fasa 2 : Mengemukan persoalan apakah langkah-langkah keselamatan yang boleh diambil semasa mengendalikan perkakasan elektrik. Memberikan arahan tugasan pada setiap kumpulan.

18

Fasa 3 : Mencungkil pengetahuan sedia ada dengan kefahaman murid- murid. Fasa 4 : Menguji kefahaman murid dengan kuiz siapa mahu jadi jutawan Kumpulan yang menang mendapat ganjaran.

GARIS MASA

MASA 8.00 8.30 9.008.30 9.00 9.30 SUB TOPIK Sumbersumber Tenaga Elektrik Litar Elektrik Litar bersiri dan litar selari Bahaya Dalam Pengendalian Perkakasan Elektrik Yang Salah

9.3010.00

10.00- 10.30- 11.00- 11.3010.30 11.00 11.30 12.00

19

KOMPONEN 6 : PELAN PENAKSIRAN

Pelajaran 1: Tajuk : Sumber-sumber Tenaga Elektrik Fasa 1 : Mengcungkil idea murid menggunakan kartun konsep Fasa 2 : Menaksir kefahaman murid dengan aktiviti inkuiri. Fasa 3 : Mengelaskan perkakasan dengan mengenalpasti gambar perkakasan dengan sumber elektrik Fasa 4 : Menaksir kefahaman murid dengan jawapan secara lisan menggunakan perisian MYCD.

Pelajaran 2: Tajuk : Litar Elektrik Fasa 1 : Menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada dengan isi pelajaran yang akan dipelajari menggunakan lembaran soalan benar salah. Fasa 2 : Menaksir kefahaman murid dengan lukisan gambarajah litar berdasarkan keputusan pemerhatian daripada aktiviti yang dijalankan. Fasa 3 : Menaksir kefahaman murid dengan mengaitkan apa yang didapati dalam fasa kedua. Fasa 4 : Menguji kefahaman murid dengan menggunakan lembaran word maze.

20

Pelajaran 3: Tajuk : Litar bersiri dan litar selari Fasa 1 : Mencungkil idea murid dengan perbezaan gambarajah dengan teknik penyoalan seluruh kelas. Fasa 2 : Menaksir kemahiran mengeksperimen, membuat pemerhatian dan merekodkan keputusan dengan menjalankan eksperimen. Fasa 3 : Taksir kefahaman murid dengan soalan aplikasi secara perbincangan berkumpulan. Fasa 4 : Melengkapkan lirik lagu bersama-sama.

Pelajaran 4: Tajuk : Bahaya Dalam Pengendalian Perkakasan Elektrik Yang Salah Fasa 1 : Mengcungkil idea murid dengan teknik POE dengan melakukan simulasi. Fasa 2 : Menguji kefahaman murid dengan perbincangan berkumpulan dan mencari maklumat-maklumat yang berkaitan. Mempersembahkan hasil perbincangan dalam bentuk visual poster. Fasa 3 : Menguji pengetahuan sedia ada dalam sumber elektrik dan menghubungkaitkan dengan menghasilkan litar untuk melihat bagaimana cecair kinia bertindakbalas menghasilkan tenaga elektrik Fasa 4 : Pertandingan kuiz secara berkumpulan.

21

KOMPONEN 7 : RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (RPH)

RPH 1
Mata pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan Murid Tema Bidang Pembelajaran Objektif Pembelajaran Hasil Pembelajaran : Sains : Tahun 5 Nilam : 2 Mei 2011 : 8.00 -9.00 pagi (60 minit) : 30 orang : Menyiasat Alam Fizikal : Elektrik : Mengetahui sumber-sumber tenaga elektrik : Diakhir sesi pembelajaran ini, murid dapat : A : Menguasai isi kandungan a. Menyatakan sumber-sumber tenaga elektrik. B : Membina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikir a. Memerhatikan mentol untuk mengesahkan sumber-sumber yang menghasilkan tenaga elektrik seperti sel kering, dynamo, sel suria dan akumulator. b. Meramalkan adakah mentol menyala. c. Mengguna dan mengendalikan mentol dan sumber-sumber tenaga elektrik.

22

C : Mengamalkan sikap saintifik dan nilai-nilai murni a. Menghargai kegunaan sumber-sumber tenaga elektrik. b. Bekerjasama dalam menjalankan aktiviti berkumpulan.

Konsep /prinsip /hukum / teori : c. Benda-benda yang menghasilkan tenaga elektrik dikenali sebagai sumbersumber tenaga elektrik. d. Sumber-sumber tenaga elektrik yang utama ialah sel kering, dynamo, akumulator, sel suria dan janakuasa hidroelektrik.

Bahan, peralatan dan bahan sumber : LCD Skrin Laptop MY CD Suratkhabar / majalah lama Gam gunting Kad tugasan Kertas laporan Lembaran aktiviti berkumpulan Buzzer Wayar Sel kering

Langkah berjaga-jaga: Elakkan memandang terus ke arah cahaya matahari bagi menggelakkan kerosakan pada retina mata. Berhati-hati ketika menggunakan perkakasan elektrik.

23

Pengetahuan sedia ada: Murid telah mengenali dengan peralatan-peralatan yang menggunakan bateri untuk berfungsi.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Fasa Isi Kandungan Aktiviti Guru Permulaan / Manusia Mencungkil Idea (5 minit) bergantung kepada elektik dalam kehidupan harian. Kebanyakkan peralatan di rumah, sekolah dan lain-lain menggunakan arus elektrik. Menstruktur Semula Idea (35 minit) Sumber-sumber yang menghasilkan tenaga elektrik: a. Sel kering b. Dinamo c. Sel Suria Membunyikan buzzer dengan menggunakan sumber tenaga elektrik yang berlainan. Mengutarakan persoalan utama: Adakah buzzer Murid meramalkan dengan menyatakan alasan adakah sumber tersebut dapat Aktiviti inkuiri berkumpulan Strategi/ Teknik: Mencungkil pengetahuan sedia ada murid dengan mengenalpasti aktiviti yang melibatkan penggunaan arus elektrik. Aktiviti Murid Murid mengenalpasti aktiviti-aktiviti yang melibatkan penggunaan elektrik daripada kartun (Rujuk Lampiran 1). Penyoalan seluruh kelas menggunakan kartun konsep. Strategi/ Teknik: Nota

d. Akumulator berbunyi apabila wayar membunyikan buzzer. Murid e. Stesen disambungkan kepada janakuasa sel kering? Mengapa? menjalankan hidroelektrik aktiviti Seterusnya pencetusan idea membawa kepada berkumpulan bagi menjawab persoalan.

Sikap saintifik dan nilai murni: Bekerjasa-

24

penemuan berikutnya. Apakah yang akan terjadi sekiranya sel kering digantikan dengan sumbersumber tenaga elektrik yang lain? Aplikasi Idea (15 minit) Kegunaan sumber tenaga elektrik dalam kehidupan seharian contohnya menyalakan lampu basikal menggunakan dinamo. Menggalakkan perbincangan berkumpulan menamakan contohcontoh peralatan yang menggunakan sumber tenaga elektrik

(Rujuk Lampiran ma 2) menjalankan aktiviti

Murid mengenalpasti perkakasan yang menggunakan sumber tenaga elektrik. Menampal gambar perkakasan di dalam kertas lembaran. (Rujuk Lampiran 3)

Strategi: PerbinCangan berkumPulan Sumber: SuratkhaBar/majalah lama

Refleksi ( 5 minit)

Sumber tenaga

Taksir kefahaman

Murid mengisikan latihan dalam MY-CD. Memberikan respon tentang penggunaan elektrik dalam kehidupan seharian.

Strategi : Melengkap kan latihan dalam MY CD

elektrik adalah sel murid dengan kering, dynamo, akumulator, sel suria dan stesen janakuasa hidroelektrik. Banyak perkakasan yang menggunakan Memberi tugasan latihan di dalam buku 25 menggunakan perisisan MY-CD. Mengingatkan murid supaya menggunakan elektrik dengan berhemah setiap hari.

Sumber: MYCD. Laptop,

sumber-sumber elektrik untuk berfungsi.

latihan.

skrin, LCD

REFLEKSI : Topik ini agak mudah kerana berkaitan dengan kehidupan seharian murid-murid. Tiada masalah yang saya hadapi ketika sessi pengajaran topik ini. Hampir keseluruhan murid dapat menguasai topik ini dengan memberikan respon yang tepat seperti yang dikehendaki. Miskonsepsi murid-murid pada awalnya hanya mengatakan sumber elektrik adalah terdiri daripada bekalan elektrik di rumah sahaja diperbetulkan apabila murid-murid menjalankan aktiviti dalam fasa penstrukturan semula idea. Terdapat murid-murid yang pada mulanya masih ragu-ragu apakah arus elektrik dapat dihasilkan dengan menggunakan sumber-sumber lain dapat diperjelaskan dengan aktiviti tersebut.

Ada segelintir murid yang tidak memberikan kerjasama apabila menjalankan aktiviti kerana ingin menguasai aktiviti hands-on tanpa memberikan peluang rakan-rakan di dalam kumpulan mencuba aktivit tersebut. Saya telah menegur sikap murid-murid ini supaya memberikan pengalaman kepada rakan-rakan mereka mencuba aktiviti yang dijalankan. Ini juga secara tidak langsung menyemai sikap saintifik dan nilai murni dalam diri murid-murid.

26

RPH 2
Mata pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan Murid Tema Bidang Pembelajaran Objektif Pembelajaran Hasil Pembelajaran : Sains : Tahun 5 Nilam : 4 Mei 2011 : 10.30 -12.00 tgh (90 minit) : 30 orang : Menyiasat Alam Fizikal : Elektrik : Memahami litar bersiri dan litar selari : Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat : A : Menguasai isi kandungan a. Mengenalpasti simbol-simbol pelbagai komponen dalam litar elektrik ringkas. b. Melukis gambarajah litar. c. Mengenalpasti perbezaan susunan mentol di dalam litar bersiri dan litar selari. B : Membina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikir a. Berkomunikasi di dalam kumpulan tentang gambarajah litar yang telah dilukis. b. Mempelajari cara mengendalikan dan menggunakan mentol, wayar, sel kering dan pemegang mentol semasa membina litar elektrik menggunakan teknik yang betul.

27

C : Mengamalkan sikap saintifik dan nilai-nilai murni a. Bekerjasama semasa menjalankan aktiviti berkumpulan. Konsep /prinsip /hukum / teori : a. Litar ringkas terdiri daripada bateri, dua wayar (salah satu hujung setiap wayar bersentuhan kepada terminal positif dan terminal negatif sel kering) dan sebiji mentol. b. Sel kering adalah sumber tenaga, wayar adalah konduktor dan mentol menyala merupakan penerima tenaga elektrik. c. Arus elektrik mengalir daripada terminal positif sel kering melalui wayar kepada terminal negative sel kering. d. Apabila sambungan lengkap, litar dipanggil litar tertutup dan apabila salah satu komponen elektrik tidak disambungkan, litar tersebut adalah litar terbuka.

Bahan, peralatan dan bahan sumber : Sel kering Wayar Mentol Kertas laporan aktiviti LCD Skrin Laptop CD ROM (CD Teaching Courseware KPM)

Langkah berjaga-jaga: Berhati-hati ketika mengendalikan komponen-komponen elektrik.

Pengetahuan sedia ada: Murid telah mempelajari cara membina litar ringkas semasa di tahun 3.

28

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Fasa Isi Kandungan Aktiviti Guru Permulaan / Litar ringkas Mencungkil Idea (5 minit) terdiri daripada mentol, wayar penyambung dan sel kering. Membuat kaitan dengan pengetahuan sedia ada murid Aktiviti Murid Murid memberikan respon soalan Ujian Diagnostik (Soalan BenarSalah) Sumber: Perisian komputer CD-ROM Menstruktur Semula Idea (35 minit) Mentol menyala apabila litar adalah lengkap. Menjana idea murid dengan aktiviti penerokaan menghasilkan litar ringkas. Taksir kefahaman murid secara lukisan gambarajah. Bimbingan secara berkumpulan. Murid membina litar ringkas menggunakan perisian komputer secara rawak. Murid membina litar elektrik samada lengkap atau tidak dalam aktiviti penerokaan berdasarkan bahan/ radas yang dibekalkan. Skrin Melukis Sikap saintifik dan nilai murni: Bekerjasama dalam kumpulan Sumber: Inkuiri penemuan Strategi/ Teknik: Strategi/ Teknik: Nota

dengan mengingatkan benar-salah. kembali litar ringkas dengan soalan benar salah. (Rujuk lampiran 4)

29

gambarajah litar lengkap yang berjaya dihasilkan.

Laptop LCD Kertas aktiviti kumpulan Mentol Wayar Sel kering

Aplikasi Idea (15 minit)

Simbol digunakan untuk menunjukkan komponen elektrik dalam gambarajah litar.

Tunjukkan simbol bagi Murid melukis setiap komponen di skrin mengguna CD ROM. Mengaplikasikan simbol dalam gambarajah litar semula gambarajah litar elektrik lengkap yang berjaya dibina dengan menggantikannya dengan bentuk simbol yang ditunjukkan.

Strategi: Perbincangan dalam kumpulan. Persembahan gambarajah litar Sumber: Kertas Mahjong, Marker pen, CD ROM

Refleksi ( 5 minit)

Litar elektrik boleh dilukis menggunakan simbol

Menguji kefahaman murid. Memberi tugasan latihan di dalam buku latihan.

Murid mencari istilah-istilah dalam word maze(Rujuk lampiran 5)

Sikap saintifik dan nilai murni: Bekerjasama dalam kumpulan

30

Sumber: Lembaran word maze

REFLEKSI :

Membina litar elektrik memang menyeronokkan bagi murid-murid. Ini dapat dilihat apabila mereka akan menyambungkan komponen elektrik yang diambil oleh ketua kumpulan sebelum menerima arahan daripada guru. Sepatutnya sebagai seorang guru, kita akan berasa marah kerana murid tidak mengikut arahan, tetapi dari perspektif lain ia menunjukkan reaksi yang positif daripada murid-murid. Dari sini saya dapat menanamkan minat terhadap mata pelajaran sains dengan adanya aktiviti hands on. Aktiviti ini mungkin boleh diperkemaskan lagi pada masa akan datang sekiranya saya menyediakan kad arahan dan murid mengambil alatan dan bahan setelah memahami arahan tugasan.

Seperti sebelum ini, masih terdapat murid-murid yang tidak mengambil bahagian sepenuhnya dalam aktiviti hands on dan lebih banyak menjadi pemerhati terhadap apa yang dilakukan oleh rakan-rakan mereka. Jadi, saya telah mendekati mereka yang tidak mrlibatkan diri dalam aktiviti dan bertanya kepada mereka, kenapa tidak mahu mencuba? Jawapan yang diterima mengatakan, dia yang nak buat, diak tak kasi saya buat. Ini menunjukkan tiada kerjasama dalam kumpulan sama seperti pelajaran sebelumnya. Sebagai seorang guru yang perlu ada kemahiran menerangkan betapa pentingnya kerjasama di dalam kumpulan, saya telah menerangkan apa yang sepatutnya mereka sama-sama lakukan. Saya berharap agar tiada lagi masalah yang sama berulang lagi untuk pelajaran yang seterusnya.

31

RPH 3
Mata pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan Murid Tema Bidang Pembelajaran Objektif Pembelajaran Hasil Pembelajaran : Sains : Tahun 5 Nilam : 9 Mei 2011

: 10.30 -12.30 tgh (90 minit) : 30 orang : Menyiasat Alam Fizikal : Elektrik : Memahami Litar Bersiri dan Litar Selari : Diakhir sesi pembelajaran ini, murid dapat : A : Menguasai isi kandungan a. Mengenalpasti perbezaan susunan litar bersiri dan litar selari. b. Membina litar bersiri. c. Membina litar selari d. Membandingkan kecerahan mentol dalam litar bersiri dan litar selari. B : Membina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikir a. Memerhatikan kecerahan nyalaan mentol di antara litar bersiri dan litar selari dengan berhatihati. b. Meramalkan kecerahan nyalaan mentol di antara litar bersiri dan litar selari c. Mengawal pembolehubah yang dimalarkan, pembolehubah dimanipulasikan dan 32

pembolehubah bergerakbalas. d. Mengeksperimen untuk menguji hipotesis. e. Membanding dan membezakan kecerahan mentol di antara litar bersiri dan litar selari. C : Mengamalkan sikap saintifik dan nilai-nilai murni a. Jujur dan tepat dalam merekod keputusan eksperimen. b. Bersistematik dan mengikuti langkah langkah yang diberi semasa membina litar . c. Bekerjasama di dalam kumpulan semasa menjalankan aktiviti. Konsep /prinsip /hukum / teori : a. Terdapat dua jenis litar : litar bersiri dan litar selari. b. Litar bersiri: i. Semakin bertambah bilangan mentol, semakin berkurangan kecerahan nyalaan mentol kerana semakin berkurangan arus elektrik yang mengalir. ii. Sekiranya salah satu mentol terbakar, mentol yang lain tidak akan menyala kerana litar menjadi tidak lengkap. c. Litar Selari: i. Sekiranya satu mentol terbakar, mentol yang lain masih menyala kerana ia masih mempunyai litarnya dan arus elektrik masih boleh mengalir melalui litar. ii. Mentol-mentol disambungkan secara selari.

Bahan, peralatan dan bahan sumber : Mentol Pemegang mentol Wayar Sel kering CD ROM Skrin 33

Langkah berjaga-jaga: Berhati-hati ketika mengendalikan komponen elektrik.

Pengetahuan sedia ada: Murid telah dapat membezakan antara litar lengkap dan litar tidak lengkap.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Fasa Isi Kandungan Aktiviti Guru Permulaan / Terdapat dua Mencungkil Idea (5 minit) Menghubungkaitkan Aktiviti Murid Murid memberikan respon.(Rujuk lampiran 6) Teknik penyoalan seluruh kelas dan secara berkumpul an Sumber: Lembaran Tampal dan potong Strategi/ Teknik: Nota

jenis susunan litar pelajaran lepas. lengkap iaitu litar selari dan litar bersiri. Mengcungkil idea murid perbezaan dua buah litar yang ditunjukkan.

Menstruktur Semula Idea (35 minit)

Mentol lebih cerah dalam litar selari berbanding litar selari.

Mengutarakan satu persoalan utama: Ramalkan mentol manakah yang lebih cerah dalam litar selari atau litar bersiri? Tanya hipotesis dan pembolehubah yang 34

Murid membuat hipotesis dan mengawal pembolehubah. Murid menjalankan eksperimen, membuat

Strategi/ Teknik: Inkuiri penemuan Sikap saintifik dan nilai

terlibat.

pemerhatian dan merekodkan

murni: Sistematik, jujur dalam

keputusan.(Ruju merekod k lampiran 7) dan Kumpulan yang tidak berjaya diberikan pemulihan Aplikasi Idea (10 minit) Kita menggunakan litar selari di rumah. Mengemukakan soalan Murid perbincangan (rujuk lampiran 8) berbincang di Strategi: Perbincang bekerjasama.

dalam kumpulan an berkumdan pulan membentangSumber: kan dapatan. Slaid Power Point

Refleksi ( 10 minit)

Mentol lebih cerah dalam litar selari berbanding litar bersiri.

Membina bersamasama murid lirik lagu secara ringkas (rujuk lampiran 9). Meminta murid-murid mencari bahan-bahan dari internet, majalah, buku bagi tajuk yang akan datang. Memberikan latihan sebagai kerja rumah.

Murid bersamasama melengkapkan lirik lagu dan menyanyikan bersama-sama.

Sumber : Lirik lagu

35

REFLEKSI : Sudah beberapa kali saya mengajar topik ini sejak sukatan pelajaran sains digubal mengikut kehendak dasar PPSMI. Namun., masih terdapat kelemahan apabila saya mengajar topik ini. Membina dua buah litar iaitu litar selari dan litar bersiri memang aktiviti menyeronokkan kerana murid dikehendaki menyambungkan komponenkomponen supaya menjadi dua buah litar seperti yang dikehendaki supaya dapat merekodkan keputusan pemerhatian mereka. Semua kumpulan berjaya menyambungkan litar bersiri tetapi ada kumpulan yang tidak berjaya membina litar selari. Jadi, mereka tidak akan dapat membuat perbandingan bagi mendapatakan keputusan mentol manakah yang lebih cerah. Kumoulan yang tidak berjaya ini mencuba membina litar selari dengan bantuan guru tetapi kumpulan ini telah mengambil masa lebih daripada yang sepatutnya. Kumpulan yang berjaya mula membuat bising kerana mereka telah memperolehi keputusan pemerhatian mereka. Ini kelemahan saya kerana tidak menyediakan aktiviti pengayaan untuk mereka. Kesimpulannya untuk Pengajaran yang seterusnya saya mesti bersedia dengan aktiviti atau latihan-latihan pengayaan dengan lebih banyak.

36

RPH 4
Mata pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan Murid Tema Bidang Pembelajaran Objektif Pembelajaran : Sains : Tahun 5 Nilam : 11 Mei 2011 : 8.00-9.00 pagi (60 minit) : 30 orang : Menyiasat Alam Fizikal : Elektrik : Memahami langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa menggunakan perkakasan elektrik. Hasil Pembelajaran : Diakhir sesi pembelajaran ini, murid dapat : A : Menguasai isi kandungan a. Menerangkan bahaya mengendalikan perkakasan elektrik dengan cara yang tidak betul. b. Menerangkan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa mengendalikan perkakasan elektrik. B : Membina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikir a. Berkomunikasi dalam mengumpul data. b. Menjana idea dalam perbincangan C : Mengamalkan sikap saintifik dan nilai-nilai murni a. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. b. Bertanggungjawab terhadap keselamatan sendiri, 37

orang lain dan sekeliling semasa mengendalikan perkakasan elektrik. c. Fleksibel dan berfikiran terbuka semasa perbincangan dan menjana idea. Konsep /prinsip /hukum / teori : a. Pengurusan elektrik yang tidak betul boleh mengakibatkan: i. ii. iii. iv. Kejutan elektrik Kebakaran Renjatan elektrik Melecur

b. Antara langkah-langkah keselamatan yang boleh diambil antaranya ialah: a. Tidak menyentuh suis dengan tangan yang basah. b. Tidak menggunakan perkakasan elektrik yang telah pecah atau wayar yang putus. c. Tidak membaiki perkakasan elektrik sendiri. d. Tidak memasukkan sesuatu ke dalam punca kuasa elektrik. e. Tidak memasang terlalu banyak perkakasan elektrik pada satu punca elektrik.

Bahan, peralatan dan bahan sumber : Kad manila Warna pensel CD ROM Skrin Lemon Syiling kepingan aluminium kompas air Gunting 38

wayar Langkah berjaga-jaga: Berhati-hati ketika menggunakan gunting.

Pengetahuan sedia ada: Murid telah mengenali perkakasan elektrik dan sumber-sumber yang membolehkan perkakasan elektrik berfungsi. Murid juga telah mempelajari bahan-bahan yang mengalirkan arus elektrik (konduktor) dan bahan-bahan yang tidak mengalirkan arus elektrik (konduktor) semasa di tahun 4.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Fasa Isi Kandungan Aktiviti Guru Permulaan / Penebat penting Mencungkil Idea (5 minit) semasa menggunakan perkakasan elektrik. Contohnya, getah yang menyaluti wayar elektrik. Menjana idea dengan aktiviti simulasi kemalangan akibat kejutan elektrik. Mengemukan persoalan apakah yang perlu dilakukan dan mengapa kita perlu berhati-hati dalam mengendalikan peralatan elektrik. Menstruktur Semula Idea (30 minit) Langkah-langkah keselamatan yang boleh diambil semasa mengendalikan peralatan elektrik. Mengemukan persoalan apakah langkah-langkah keselamatan yang boleh diambil semasa mengendalikan Murid mencari maklumat langkah-langkah keselamatan yang boleh diambil secara perbincangan 39 Perbincang an berkumpulan Strategi/ Teknik: Aktiviti Murid Murid menjayakan simulasi. Sessi soal Murid memberikan respon kepada persoalan. jawab mengguna kan simulasi. Strategi/ Teknik: Nota

perkakasan elektrik. Memberikan arahan tugasan pada setiap kumpulan.

berkumpulan. Mempersembah kan hasil perbincangan dalam bentuk poster.

Sikap saintifik dan nilai murni: Bekerjasa ma dalam kumpulan Sumber: Bahanbahan dari internet, majalah, buku, risalah

Aplikasi Idea (20 minit)

Cecair lemon bertidakbalas dengan menggerakkan jarum kompas. Ia merupakan konduktor elektrik.

Mencungkil pengetahuan sedia ada dengan kefahaman muridmurid.

Murid menggunakan pengetahuan mereka dalam sumber elektrik dengan menghasilkan litar untuk melihat bagaimana cecair kinia bertindakbalas menghasilkan tenaga elektrik (Rujuk lampiran 10)

Strategi: Inkuiri penemuan Sumber: Lemon, syiling, kepingan aluminium, kompas,air Gunting, wayar

40

Refleksi ( 5 minit)

Langkah-langkah keselamatan dan akibat kecuaian dalam pengendalian elektrik.

Menguji kefahaman murid dengan kuiz siapa mahu jadi jutawan(Rujuk lampiran 11) Kumpulan yang menang mendapat ganjaran.

Murid menjawab Sumber: soalan kuiz yang diadakan. Diadakan secara pertandingan berkumpulan. Perisian power point

REFELKSI :

Mencari bahan-bahan dari internet merupakan aktiviti pengajaran pada masa kini. Penggunaan internet menjimatkan masa dan lebih banyak bahan-bahan yang dikehendakki dapat dimuaturunkan mengikut topik yang dipelajari. Tetapi, bagi pengajaran ini, saya telah mengarahkan murid terlebih dahulu mencari bahan-bahan dari internet, buku-buku atau risalah berkaitan topik yang akan dipelajari memandangkan kerosakan yang dialami di sekolah dalam capaian internet. Malangnya, hanya tiga orang murid sahaja mencari bahan-bahan seperti yang dikehendakki. Perasaan kecewa dengan sikap mereka tibul dalam benak fikiran dan hati saya sebagai seorang guru walaupun saya ada menyediakan bahan-bahan bagi topik ini, kerana dikhuatiri keadaan ini akan berlaku. Walaupun proses P&P dapat dijalankan, tetapi bukanlah seperti yang saya harapkan. Dengan itu saya membuat refleksi bahawa pada masa akan datang, memastikan setiap arahan tugasan yang saya berikan dicatatkan oleh setiap murid-murid dengan menyediakan buku nota khas.

41

42

LAMPIRAN 1

CUT AND PASTE


INSTRUCTION : Cut the statement and match to the correct diagram.

43

LAMPIRAN 2

One bulb can be switched on or off. There are two cells in the circuit

44

LAMPIRAN 3 GROUP : ____________________

Source of electricity

Pictures og Appliances

45

LAMPIRAN 4 Name : _________________________ Date : __________________________ Write (T) for the true statement and (F) for the false for the false statement. Class : 5____________

1. A battery supplies electricity to the circuit.

2. The electricity flows through the wire.

3. We use a bulb, a wire, a switch and a battery to make a complete circuit.

4. The function of a switch is to complete or to break the electrical circuit.

5. In a complete circuit , you can see that the bulb lights up.

6. When there is a break in the circuit, the bulb will not light up.

7. To make a complete circuit, we need a battery, a bulb,and wires.

46

LAMPIRAN 5 Name : _________________________ Date : __________________________ ELECTRIC CIRCUIT Find out six hidden words about the components of electric circuit in the word maze Below Class : 5____________

C K D N O L B F G

I K B N O I B F B

R K U N O G B A G

C K L N O H T F W

U K B N O T B F I

I K D N E U B F R

T K D R O P B F E

A K Y N O H B F G

S W I T C H B F G

47

LAMPIRAN 6

CUT AND PASTE

There are two bulbs in the circuit. There is a battery in the circuit

The switch is open (off) in the circuit The bulbs are in parallel

One bulb can be switched on or off. There are two cells in the circuit

One bulb glows all the time. There is one switch in the circuit.

48

49

50

LAMPIRAN 7

SCIENCE PRACTICAL ASSESSMENT (PEKA) YEAR 5


NAME : ___________________CLASS : __________DATE : ___________ ACTIVITY SHEET Procedures: Carry out an activity. Complete the worksheet given.

Series circuit A complete circuit

Parallel circuit

1. Draw a series circuit and a parallel circuit diagram onto the A4 paper provided. 2. Build a series circuit and a parallel circuit according to the diagrams that you have drawn. 3. Switch the circuits on. 1. Compare the brightness of the bulbs between the two circuits. 2. Observe and record your findings.

SPS/SMS Criteria Tick

C1

SPS 4 C2 C3

C1

SPS 6 C2 C3

SPS 7 C2 C3

C1

SMS 3 C2 C3

51

SCIENCE PRACTICAL ASSESSMENT (PEKA) YEAR 5


NAME : __________________CLASS :___________DATE : ____________ WORKSHEET A. Draw your observation in the table below. Series circuit Parallel circuit CRITERIA SPS 4 C1 C2 SMS 3 C1 C2 C3

B. Identify the variables. What are kept the same? What is changed? What is observed? C. Define a complete circuit. _________________________________________________________ D. Define an incomplete circuit. _________________________________________________________ E. Which circuit has a brighter bulb? _________________________________________________________ F. What do you conclude from the investigation? The bulbs in a ___________________ circuit are brighter than the bulbs in a ____________________ circuit. SPS 7 C2 C3

SPS 6 C1 C2`` C3

SPS 4 C3

52

LAMPIRAN 9 SERIES VS PARALLEL CIRCUIT ( Song : This old man)

Series versas parallel Who wins Light dimmer in a series Light dimmer in a series One burn anothers black out

Parallel versas series Who wins Light brights in parallel Light brights in parallel One burn another still on

SERIES CIRCUIT
LITAR SESIRI

PARALLEL CIRCUIT
LITAR SELARI

53

LAMPIRAN 10

54

55

Anda mungkin juga menyukai