Apakah yang dimaksudkan dengan gayaatau stail penulisan?

Menggunakanstail APA (American Psychological Association), berikan lima contoh menulis rujukan bag isetiap bahan berikut: 1. Bahan dari buku, 2. Dari buku yang diedit oleh editor, 3 dariJurnal/majalah, 4. dari Akhbar dan 5. dari laman web atau Internet.

Gaya atau stail penulisan ialah peraturan yang telah diselaraskan yang perlu dipatuhi oleh penulis penulis mengenai cara penandaan gaya penerbitan, seperti menggunakan italic untuk tajuk buku atau filem, paparan tarikh dan nombor, atau format untuk nota kaki. Contoh: 1. Bahan dari buku. Abdul GhafarTaib (1991). Dadah strategi dan kawalan di sekolah-sekolah. Kuala Lumpur: DewanBahasadanPustaka. Asmah Haji Omar (2002).Setiadan santun bahasa.Tanjong Malim: PenerbitUniversiti Pendidikan Sultan Idris. Ismail Ahmad (1996). Penulisan saintifik. Kuala Lumpur: DewanBahasadanPustaka. Paloutzian, R. F. (1996). Invitation to the psychology of religion. Boston: Allyn and Bacon. SulaimanMasridanRazaliAyob (2002).Komunikasi kewartawanan. Kuala Lumpur: Utusan Publication. 2. Dari buku yang diedit oleh editor. Bronfen, E, &Kavka, M. (Eds) (2001). Feminist consequences: Theory for a new century. New York: Columbia University Press. Davis, S. (Ed.) (1991).Pragmatics. Oxford: Oxford University Press. Schoenfeld, A. H. (Ed.) (1987). Cognitive science and mathematical education. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Schoenfeld, A. H. (Ed.) (1992). Mathematical thinking and problem solving. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Watzlawick, P. (Ed) (1984). The Invented Reality. New York: Norton. 3. Dari majalah/jurnal Mohd RidwanWahab (2008, April). MuttaqaIbarat Jam Loceng.DewanMasyarakat, 26. Morawski, J. (2000). Social psychology a century ago. American Psychologist, 55, 427– 431.

Murzynski, J., &Degelman, D. (1996).Body language of women and judgments of vulnerability to sexual assault. Journal of Applied Social Psychology, 26, 1617- 1626. Raloff, J. (2001, May 12). Lead therapy won’t help most kids.Science News, 15, 292. Smith, S. (2003). Government and nonprofits in the modern age.Society, 40(4), 36–45. 4. Dari akhbar. Di Rado, A. (1995, March 15). Trekking through college: Classes explore modern society using the world of Star trek. Los Angeles Times, p. A3. Hardi Effendi Yaacob (2005, Januari 12). Program pertanian intensif Sarawak berkembang. BeritaHarian, hlm 12. Lohr, S. (2004, December 3). Health care technology is a promise

2004. C5. 2000. (1953. In forecasting their emotions. (2004). M.The New York Times.uwsp.Pulanganlumayansektorpenternakan. (1999).J.edu/psych/apa4b. is dead. fromhttp ://www. April 12).Kosmo. 2006. 17. most people flunk out. Retrieved January 10.unfinanced.gatech. 149. from http://www. Kemanakahkita?BeritaHarian. R.com/articles/writeliving Dewey.psywww. Retrieved January 25. A List Apart: For People Who Make Websites. 2000. 5. (1997).n yti mes. The New York Times. Samad Ismail (2002. p. from http://www. Musician. p. Rohana Man (2006. New York Times.edu/ Gvu/user_survey-1997-10 Hilts. hlm 18. Retrieved May 2. Robert. A.co m Plonsky. Mac 23). Psych Web by Russ Dewey.cc.com/ GVU's 8th WWW user survey. (2002).4.alistapart. August 29).10 tips on writing the living Web. from http://www. Retrieved November 21. hlm. Retrieved August 8. M. A. (2002). P. 2003 from http://www . Dari laman web atau internet Bernstein. Psychology with style: A hypertext writing guide (Version 5).htm .

nama jurnal (huruf condong). nombor bab atau nombo rhalaman. 16(4): 497–518. Strategy and Environment as Determinants of Performance: Evadence from the Japanese Machine Tool Industry. » . nama tempat: Penerbit. dan D.. 1995. jilid (keluaran). Nair. S. Kotha. Gaya untuk kertas kerja: nama penulis (namakeluarga. Senarai rujukan mesti disediakan di bahagian akhir teks syarahan. diikuti huruf singkatan nama pertama bagi penulis pertama. nombor halaman penuh. Strategic Management Journal. tahun. Gaya untuk buku: Nama penulis. tahun. Dalam pada itu pengarang boleh juga menyenaraikan bahan–bahan rujukan menurut pengelasan yang sesuai. Harris. dan A. Evaluating and Assessing for Learning. Satu senarain buku dan rujukan lain yang digunakan oleh seseorang pengarang dalam sesuatu penulisan boleh diberi tajuk “Bibliografi”.Gaya RujukanSainsSosial – Gaya APA Apabila membuat senarai rujukan butirannya hendaklah menggunakan cara ini. penulis kedua dan seterusnya dimulakan dengan singkatan huruf nama pertama diikuti dengan nam akeluarga). Senarai rujukan mestilah dibuat menurut abjad nama pengarang. Contohnya: Bell. Jika senarai itu hanya meliput ijudul karya yang dirujuk atau dipetik sahaja gunakan tajuk “Rujukan”. tajuk (hurufcondong). London: Kogan Page. C. tajuk kertas.. yang disebut sebagai butiran pengarang–tarikh. 1990. ditaip menggunakan jarak dua (2) langkau dan disusun mengikut urutan abjad.

c).al selepas nama pengarang pertama.PenulisanBibliografi Format APA Sistem Penulisan Nota Rujukan&Bibliografi Gaya APA Sistem Rujukan yang dimasukkan dalam teks. tuliskan nama keduadua pengarang.b. KaedahMenulis Nota RujukanBagiBahan Yang DiambilDaripadaBuku Apabila mengunakan system ini. 2005)” (iii) Sekiranya bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua pengarang. 1995)” (v) Gunakan huruf kecil (a. laman Web dan sebagainya. samada sumber rujukan itu telah diterbitkan atau tidak hendaklah direkodkan. rujukan dalam teks hendaklah ditulis atas nama utama pengarang sahaja (tanpa nama ringkasannya) sepertiberikut: (i) Meletakkan tahun terbitan dalam kurungan selepas nama pengarang yang dirujuk. (ii) Jika nama pengarang tidak perlu ditulis dalam ayat.al. untuk mengenalpasti dua atau lebih penerbitan bagi pengarang yang sama dan dikeluarkan pada tahun yang sama. menulis nota rujukangaya APA juga mengambilkira sumber rujukan atau bahan samada buku. Contohnya: “Menurut Brown (2005). tesis. kajian menunjukkan salah satu factor yang menyebabkan guru pendiddikan khas meninggalkan bidang tersebut ialah kerana kurang pengiktirafan (Brown. 1. salah satu faktor yang menyebabkan guru pendidikan khas meninggalkan bidang tersebutialah kerana kurang menerima pengiktirafan”. Contohnya: “Mengikut Platt dan Olsen (1990) pula. maka tuliskan nama dan tahun dalam kurungan. jurnal. Contoh: “Olehitu. Contoh: “Antara suasana tugas yang dialami oleh guru pendidikan khas dalam program percantuman masalah pendengaran yang mungkin boleh memberikesan kepada pencapaian akademik murid adalah pengiktirafan (Podemsky et. tuliskan et. sesuatu program pendidikan khas hanya akan dapat dilaksanakan dengan sempurna sekiranya guru-guru pendidikan khas menerima pengiktirafan daripada ibubapa” (iv) Bagi tiga pengarang atau lebih.Sebagaimana sistem Harvard. Contoh: .

A.UiTM: FakultiPengajianMaklumat. Retrieved October 21.(1999 september). Cara menulisdalamteks: FadilahKamsah(2000). from the World Wide Web:http://www@babyrib. 2000. . terutama dalam pengaturcaraan kepintaran buatan (Puget dan Albert.E. iii. Tesis Contohtesis: Fadilah Kamsah (2000). Herrington (1998)…………… ii. Journal of Abnormal Psychology. 4(4):12-15. Journal. Rujukan Bagi Bahan Yang Diambil Selain Daripada Buku i. E. Jurnal ContohJurnal: Herrington. 1994a) “Pengunaan objek amat meluas. Malaysia justice on trial. Unpublished thesis. Cara menulis dalam teks: ……………. 1994b) 2. The Prototype as a construct in abnormal psychology.clnt. 575-585 Cara menulisdalamteks: Menurut. 1999). 90. Kesedaran IT di kalangan Kakitangan awam: Satu Tinjauan.gov. J.com.“Contohperisian yang mengunakan bahasa pengatur cara ankekan ganialah ILOG Solver (Puget dan Albert.(Clinton. BahandariLaman Web Contoh Web Clinton.J (1998). mengatakan bahawa……….

manuskrip dan dan lain-lain penerbitan yang dirujuk .(1999). Penulisan bibliografi perlu mengikut format seperti berikut: i.B. New York: Basic Books. tajuk. PenulisanBibliografi Gaya APA Bibliografi ialah nama yang diberikan untuk senarai buku-buku. Baris kedua dan seterusnya ditulis ketengah (1 tab) Berikut ialah contoh-contoh bibliografi mengikut kaedah APA Bahan bercetak • Buku: TiadaPengarang A World of Strangers: Order and action in urban public space. L. New York: Basic Books. tahun terbit.diterang dan disusun secara sistematik. . tempat terbit dan penerbit iii. Mengikut aturan yang dimulakan dengan nama pengarang.2nd. Mengikut turutan abjad ii. A World of Strangers: Order and action in urban public space. • Buku:Seorang pengarang Lofland.ed.(1999). Ia terdapat dibahagian belakang akhiran sesebuah penerbitan bercetak.

Public Finance. E. • BukudikarangolehBadanKorporat Commision on intergoverment relations (1995).L. Unpublished manuscript • ArtikeldariMajalah Klinger. R. • Manuskrip yang tidakditerbitkan Hardison.Time. & Katz. New York:Pitman • Buku Yang disunting Friedman. (2000. April). (1983). (1932). The New Criminalogy: For a social theory of deviance.Psychology Today..) (1974). J. R. The new criminology : for a social theory of deviance. New York: Harper & Row • Buku: LebihdaritigaPengarang Lofland. August).) Philadephia: University of Pennsylavania Press. Shuttle crew studying ozone layer in atmosphere. • BukuTerjemahan Rank.(1999).J. L.36-44. New York: Harper & Row • Buku: TigaPengarang Lofland. M. L & Taylor. I (1999). DC: Author.The new criminology: For a social theory of deviance.M. Trans.34 . The psychology of depression: Contemporary theory and research. New York:Wiley..al (1999). et.. Washington.On the shoulders of giant.The power of daydreams. Young. Committee of public finance. I (1999).• Buku :DuaPengarang Lofland. & Taylor. (Eds. New York: Harper & Row. O.Psychology and the soul( William Turner.(2000. Report to the President.

(12-17 August 1999).P. New York: New York University.Kuala Lumpur • Kertas kerja persidangan Sheehan.Men. (1998) The prototype as a construct in abnormal psychology. Washington DC: U. Wicked as hell itself:women in prisons of Georgian London. Journal of abnormal psychology. • Doctoral Dissertation Smith A. • Tesis Abdul Rahman Abdullah (2009). Anlysis of interaction process and sociometricrelatins developed during theraphy with offenders on probation. Kompetensi Komunikatif dan Strategi Komunikasi Bahasa Arab di Kalangan Pelajar Sek.B. W.New Straits Times : 25 • ArtikeldariJurnal Herrington. 3 july). A.O.K. (1999). • Laporan Organization for Economic Cooperation and Development. In the meeting of The Academy of Criminal Justice Sciences.• ArtikeldariAkhbar Mohammed Azam Noor. 90. (Report). (1999. Assessing the impacts of technology on society.J. U. ‘The effect of DNA testing on convicted felons in Malaysia’.’Why ZianaZain as literary person for 1998?’ .G. :Unpublished doctoral dissertations. • Seminar/Proceeding Ali Hanafiah.Keb.S. .J. In Proceeding of the International Seminar on DNA Testing and Their Effects on Human Beings. April).Agama di Negeri Selangor. (1999. 575-585.TesisDoktorFalsafah: Universiti Malaya. Datuk&Tun Shah Ashari. : Georgia. (1983).

(1999). (Director & Producer). Prime Minister Malaysia. London: National Gallery of Art. Malaysia: Syarikat Perusahaan Plastik Ban Tong Sdn.[Portrats].(1996). F. Philadelphia: DCA Educational Products. F. • Temuramah Mahathir Mohamed (1999. SoalHati [Film]. [Realia]. [Game] Selangor. (2000). It happened one night [Film] Capra. (2000). • Filem/Pita Audio Habsah Hassan (producer) & Othman Hafsam (director). E. (producer & singer). Kuala Lumpur. • GambarPotret Rembrabdt.(2000). It happened one night [Videocassette] • BahanPermainan Chess Set (1999).Personal Interview. Kenny G the moment [cassette].[Map]. Bhd • Peta Derbysgire. (Director & Producer). et al. • Mikrofom . Kuala Lumpur: Serangkai Film Sdn Bhd. • BahanRelia Human development models. (1934).• Kaset Audio Kenny. April 20). Inc. Glacier map of Tasmania. New York: Arista Records. London: Royal Georgraphical Society. (1999). G. Capra. Two dancers on a stage.

Martha. (30 Julay 1999). 4(4): 12-15.gov.Malaysian justice on Trial. E-mail to Xia Li (XLI@moose. • On line-INTERNET Clinton.clnt. J.com • E-mail Day. • Alatmudahalih-CD-ROM. The principles of psychology. (2000). GPO. Review of film---Chicken Run.Ed.uvm.Los Angeles: University of Southern California.James.Majalah 3. Terimakasih. # Bahan ini disusun dan diedit daripada web raihaniah.blogspot. from the World Wide Web: http:www@babyrib. IEEE. • Program televisyen The haze in Malaysia: impact on tourism. UUM. William. Journal.com). Damansara. (1999) September).edu. Retrieved October 21 2000. . TV3. Eg :BPO. (2000 Disember). E. Mday@usage.com dan nota Bibliografi APA Sistem terbitan Perpustakaan Sultanah Bahiyah.With NorazlinaRidzwan. Selangor: SistemTelevisyen Malaysia Berhad.[Microform]. 2nd.E.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful