KPF4023 PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH

(Panduan Kerja Kursus)
DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH

FSKPM JABATAN ASAS PENDIDIKAN SEMESTER 2/ TAHUN 2011

Pembinaan Rancangan Pengajaran (a) Rancangan Pengajaran Tahunan (b) Rancangan Pengajaran Harian iii. Format Cover Modul Pembelajaran iv. Analisis Buku Teks 2 2. Tajuk modul dan pembentangan kumpulan ii.2 KANDUNGAN 1.3 Tatacara Menganalisis Buku Teks SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS LAMPIRAN i.2 Tatacara Pembinaan Rancangan Pengajaran 3. Kuiz ii. PENILAIAN KURSUS KPF 4023 1. Pembinaan Modul Pembelajaran ii.1 Kerja Kursus Berkumpulan i. 5 5. Pembentangan Modul 2. 2 3 3. Format penulisan Rancangan Pengajaran Harian vi. Format penulisan modul pembelajaran iii.1 Tatacara Pembinaan Modul Pembelajaran 3. PANDUAN MELAKSANAKAN KERJA KURSUS BERKUMPULAN 3.1 Kuiz 3.2 Tatacara Pembentangan Modul Pembelajaran PANDUAN MELAKSANAKAN KERJA KURSUS INDIVIDU 3.1 Kerja Kursus 1.2 Peperiksaan Akhir KATEGORI KERJA KURSUS 2.2 Kerja Kursus Individu i. Format penulisan Rancangan Pelajaran Tahunan v. 6 6 8 9 12 13 14 15 2 . Borang analisis buku teks 4 4.

3 1.1 1. pelajar perlu membentangkan hasil modul tersebut berbantukan bahan persembahan power point. iii. Serahan Pelajar diwajibkan menyerahkan tugasan yang mengandungi Modul Pembelajaran dan power poin kumpulan ini dalam dua bentuk: a) Hardcopy b) Softcopy (CD) JUMLAH PEMBERATAN Minggu 4 30% 3 . (Rujuk Lampiran 1) c) Setiap kumpulan dikehendaki menghasilkan modul pembelajaran yang berkualiti berdasarkan format yang diberi. (Rujuk Lampiran 2) ii. KATEGORI KERJA KURSUS 2. PENILAIAN KURSUS KPF4023 BENTUK PENILAIAN 1.2 Kerja Kursus Peperiksaan Akhir JUMLAH Pemberatan (%) 60 40 100 2. Pembentangan Modul Pembelajaran a) Berdasar Modul Pembelajaran yang telah lengkap. Minggu 4 10% Tarikh Serah Minggu 4 % 20% Bentuk Tugasan i. Pembinaan Modul Bagi Satu Unit Pembelajaran b) Pembentangan hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 40 minit bagi setiap kumpulan.1 Kerja Kursus Berkumpulan Arahan a) Pelajar perlu membentuk kumpulan dengan jumlah ahli seramai 3-4 orang sahaja. b) Setiap kumpulan diberi tajuk tugasan berdasarkan senarai tajuk yang diberi oleh pensyarah.

(Rujuk lampiran 4) Minggu 8 10% b) Berdasarkan RPT yang telah dihasilkan. Pembinaan Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) dan Harian (RPH) a) Berdasarkan Sukatan Pelajaran. pelajar dikehendaki membuat analisis berdasarkan borang penilaian buku teks yang dibekalkan. pelajar dikehendaki menulis laporan yang lengkap. setiap pelajar dikehendaki membina satu unit Rancangan Pengajaran Harian yang lengkap mengikut format yang diberi. Huraian Sukatan Pelajaran dan Buku Teks bagi mata pelajaran pengkhususan masing-masing. Minggu 9 10% b) Berdasarkan buku teks tersebut. JUMLAH PEMBERATAN 30% 4 . (Sila Rujuk Lampiran 4 dan 5). ii. setiap pelajar perlu menghasilkan satu Rancangan Pengajaran Tahunan (42 minggu) mengikut Takwim Persekolahan 2012. Tarikh Serah Minggu 6 % 10% i.4 2. c) Pembinaan RPH mestilah disertakan dengan Bahan Bantu Pengajaran (BBM) dan soalan-soalan penilaian yang digunakan. d) Serahkan laporan dan borang analisis buku teks yang telah lengkap. b) Soalan kuiz berdasarkan topik-topik yang telah dibincangkan oleh pensyarah. (Sila Rujuk Lampiran 6) c) Berdasarkan borang analisis buku teks tersebut. Analisis Buku Teks a) Pelajar perlu mendapatkan satu naskah buku teks bagi mata pelajaran pengkhususan masing-masing yang digunakan di sekolahsekolah. d) Serahkan Rancangan Pengajaran yang telah lengkap beserta BBM dan soalan-soalan penilaian yang digunakan.2 Bentuk Tugasan Kuiz Kerja Kursus Individu Arahan a) Pelajar diminta menjawab soalan kuiz yang dikemukakan oleh pensyarah semasa sesi pengajaran. iii.

Bibliografi a) Mengikut format APA. Hasil Pembelajaran iii. d) Jumlah teks/perkataan yang sesuai. kemahiran komunikasi dan kebolehan menampilkan ciri-ciri guru yang unggul.5 3. Isi kandungan beserta siri latihan bagi sub topik vi.1 Tatacara Pembinaan Modul Pembelajaran Modul Pembelajaran ialah suatu bahan pembelajaran berbentuk kendiri yang dihasilkan bagi membantu para pelajar agar lebih memahami kandungan kursus yang dipelajari. b) Pemilihan Design yang sesuai c) Pemilihan teks/objek dan latar belakang yang kontra dari segi warna. Masa diperuntukkan ialah 30 minit untuk pembentangan dan 10 minit untuk bersoal jawab. iii. iv. Lampiran (Jika ada) xi. Glosari viii. 3 artikel dari journal bercetak dan 2 artikel dari sumber atas talian. Pengenalan v. 5 . Berikut ialah perkara-perkara yang perlu ada dalam penghasilan unit-unit modul: i. ix. Rumusan vii. Setiap ahli kumpulan mestilah terlibat untuk membuat pembentangan kerana markah dinilai atas individu dalam kumpulan. Pembentangan perlu disokong dengan persembahan power point yang kreatif. b) Sekurang-kurangnya 5 buku rujukan. x. tahap keyakinan diri. PANDUAN PEMBINAAN MODUL PEMBELAJARAN 3. Peta minda/ konsep iv. Format Penulisan: a) Font: Arial b) Size: 11 c) Spacing: Before: 0. Power point yang dihasilkan mestilah mengandungi butiran berikut: a) Jenis dan Saiz font yang sesuai. e) Lebih dari satu program yang dihubung secara hyperlink. Berikut ialah format pembentangan yang ditetapkan: i. Tajuk ii. Latihan Kendiri a) Objektif : 6 soalan (Pelbagai aras mengikut Taksonomi Bloom) b) Esei : 5 soalan (Pelbagai aras mengikut Taksonomi Bloom) c) Skema jawapan bagi latihan objektif dan esei.2 Tatacara Pembentangan Modul Pembelajaran Pembentangan yang dilaksanakan bertujuan untuk menilai tahap penguasaan pelajar terhadap tugasan yang telah hasilkan. After: 0 & Line: Single d) Muka surat: 25 – 30 halaman 3. ii.

3 Analisis Buku Teks Buku teks merupakan salah satu bahan bantu pengajaran yang penting untuk digunakan oleh guru-guru semasa melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. ii. Sebagai bakal guru anda perlu berkeupayaan mengesan kekuatan dan kekurangan tersebut dan berkebolehan untuk menambahbaik buku teks yang digunakan. a) Perlu dapatkan dokumen rasmi Kementerian Pelajaran Malaysia iaitu: • Sukatan Pelajaran mata pelajaran pengkhususan. • Huraian Sukatan Pelajaran • Buku Teks b) Dapatkan takwim persekolahan tahun 2012. Berikut ialah panduan menghasilkan RPT dan RPH. Buku teks yang digunakan mempunyai kekuatan dan kekurangannya yang tertentu. Berikut ialah panduan yang perlu diikuti: i. Rancangan Pengajaran Harian (RPH) a) Rujuk RPT yang telah dibina. Rancangan pengajaran merupakan suatu dokumen penting yang dihasilkan oleh guru-guru yang mengandungi prosedur lengkap bagi memandu pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu mata pelajaran. Soalan berbentuk objektif. v. Dapatkan satu naskah buku teks yang digunakan oleh murid-murid di sekolah bagi mata pelajaran pengkhususan anda. Dijalankan sebelum/pada pertengahan semester. ii. c) Berdasarkan tajuk yang dipilih bina RPH bagi satu unit/subtajuk yang telah ditentukan untuk pengajaran selama dua waktu (80 minit). e) Pengajaran perlu disokong dengan penilaian yang sesuai dan berkesan.2 Tatacara Pembinaan Rancangan Pengajaran. iii. 4. 6 . c) Bina RPT untuk selama (42 minggu) mengikut format yang diberi. PANDUAN MELAKSANAKAN KERJA KURSUS INDIVIDU 4.1 Kuiz Kuiz soalan-soalan yang dikemukakan untuk menguji tahap penguasaan pelajar terhadap isi kandungan kurus yang telah dipelajari. d) Sokong RPH anda dengan Bahan Bantu Mengajar (BBM) yang sesuai dan menarik. i. Berikut ialah ciri-ciri kuiz tersebut: i. Medium yang diguna ialah tayangan slaid. Jumlah soalan ditentukan oleh pensyarah. Dijalankan semasa sesi kuliah. Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT). iv. vi. Skop soalan meliputi tajuk-tajuk yang telah dipelajari oleh pelajar. Anda diminta menyediakan soalan-soalan yang berbagai beserta jawapan. 4. b) Pilih tajuk yang terdapat pada mana-mana minggu yang terdapat dalam RPT.6 4.

Size: 11 c. Analisis buku teks tersebut dengan menggunakan borang analisis buku teks seperti yang dilampirkan. idea yang bernas. c. Baca buku teks dengan teliti dan kepekaan. Tahap keyakinan sederhana. isi di huraikan dan ada contoh. menarik & kreatif. Pengenalan b. penyampaian yang baik. Matlamat/ objektif mata pelajaran. Kekuatan yang terdapat pada buku teks. e. Berdasarkan borang analisis yang telah lengkapkan. Cadangan menambahbaik buku teks f. Tiada kesalahan bahasa. Menepati format. SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS KUMPULAN Modul. isi mencukupi. ada contoh yang baik dan konkrit. ada komunikasi. Font: Arial b. idea yang bernas. Penulisan Rancangan Pengajaran dan Analisis Buku Teks Pembentangan Tahap keyakinan cemerlang. isi mencukupi. 5. bahan yang kemas. idea yang bernas. bahan yang menarik & kreatif. penyampaian yang baik. vi. Penutup g. ada idea yang kemas. Tiada kesalahan bahasa. isi mencukupi. ada contoh yang konkrit. iii. penyampaian yang cemerlang. Lampiran: • Salinan muka surat berkaitan dalam buku teks sebagai bukti. h. Rujuk matlamat dan objektif mata pelajaran dengan merujuk Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran. isi di huraikan dan ada contoh. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara). ada komunikasi 2 hala. Idea tersusun dengan kemas. ada komunikasi. kreatif dan kritis. bahan yang menarik & kreatif. idea yang bernas. Ada idea asli yang bernas. ada komunikasi 2 hala yang baik. A Menepati format. Ada Idea A- Tahap keyakinan tinggi. penyampaian yang baik. isi mencukupi. iv. Spacing: Before: 0. Muka surat: 10 halaman vii. Idea disusun dengan baik. tuliskan laporan yang lengkap mengenainya Laporan mesti mengandungi: a. B+ B B- 7 . Ada keyakinan. Idea tersusun dengan kemas. Idea disusun dengan baik. Menepati format. Tiada kesalahan bahasa. penyampaian yang baik. isi di huraikan dan ada contoh. Tahap keyakinan sederhana. Kekurangan yang terdapat pada bukiu teks. bahan yang menarik. Ada idea asli yang bernas. Menepati format. bahan yang menarik. After: 0 & Line: Single d. isi di olah dan dikembangkan dengan baik. Bibliografi. isi dikembangkan dengan baik.7 ii. Format penulisan: a. ada komunikasi 2 hala yang baik. isi mencukupi. d. v. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 3 perkara).

Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 3 perkara). D E 8 . Tidak membuat pembentangan. penggunaan bahan yang kurang bersesuaian. C Keyakinan rendah. ada idea tetapi kurang kemas. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Tidak lengkap. ada komunikasi. penyampaian yang sederhana. isi mencukupi. bahan yang digunakan sekadar ada. Tiada contoh. penyampaian yang tidak berkesan. Kesalahan format melebihi 5 perkara. isi mencukupi. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkara). Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. idea yang tidak jelas. penyampaian sederhana. isi tidak mencukupi. C+ Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara). Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan bahasa tidak melebihi 7 perkara. isi di huraikan dan ada contoh. isi tdak dihuraikan. Kesalahan bahasa melebihi 8 perkara.8 sendiri. Ada keyakinan. Tidak ada keyakinan. Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. ada komunikasi tetapi lemah. isi di huraikan dan ada contoh. ada menggunakan bahan. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. ada idea sendiri. tiada komunikasi.

4 2.1 Pemilihan kandungan mata pelajaran.2 Ciri-ciri dan penggunaan Model Objektivisme dalam pelaksanaan kurikulum bilik darjah. 3.2 Teori-teori kurikulum dan pengajaran. 9 . 5. 2.3 Pentafsiran dan analisis dokumen kurikulum: Sukatan Pelajaran & Huraian Sukatan Pelajaran. 3.1 Teori-teori pembelajaran.4 Peranan guru dalam pelaksanaan kurikulum di bilik darjah. 6.5 Isu-isu PENTAFSIRAN KANDUNGAN KURIKULUM BILIK DARJAH 4.4 Organisasi dan penyusunan kurikulum bilik darjah.5 Kurikulum merupakan segala bentuk pembelajaran yang terancang yang berlaku di dalam bilik darjah. 1. 4. 4.3 Aplikasi reka bentuk & model kurikulum di bilik darjah. 5.5 Isu-isu PENGURUSAN PERANCANGAN KANDUNGAN KURIKULUM BILIK DARJAH.2 Perbandingan pengurusan kurikulum dan kurikulum bilik darjah 1.5 Isu-isu TEORI-TEORI BERKAITAN KURIKULUM BILIK DARJAH 2.3 Pengurusan kurikulum bilik darjah abad 21 1.2 Pengetahuan dan pentafsiran kurikukum 4.1 Pengurusan kurikulum dan pengurusan bilik darjah. LAMPIRAN LAMPIRAN I: TAJUK-TAJUK BAGI MODUL PEMBELAJARAN 1. 3. 3. 2.4 Kepentingan pengurusan kurikulum bilik darjah.9 6.2 Pengurusan pedagogi kandungan kurikulum 5. 2.5 Isu-isu PENGURUSAN PELAKSANAAN KANDUNGAN KURIKULUM BILIK DARJAH. 5. 1.2 Model pengurusan kurikulum bilik darjah. 6. 3. Isu-isu 2.1 Pola & prinsip reka bentuk kurikulum 3. 6.1 Domain objektif pengajaran.1 Pengetahuan dan pentafsiran matlamat & falsafah pendidikan 4. 4. REKA BENTUK & MODEL KURIKULUM BILIK DARJAH.3 Kriteria Pembinaan & Contoh Rancangan Pengajaran Tahunan 5.3 Ciri-ciri dan penggunaan Model Konstruktivisme dalam pelaksanaan kurikulum bilik darjah. 6.3 Aplikasi teori dalam amalan pengurusan kurikulum bilik darjah.4 Kriteria Pembinaan & Pembinaan Rancangan Pengajaran Harian 5. KONSEP DAN PENGERTIAN PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH 1.

8. generalisasi.5 10. PENILAIAN DAN PENYELIDIKAN KURIKULUM BILIK DARJAH. Guru sebagai pemimpin kurikulum bilik darjah.4 11. Pengurusan pentaksiran kurikulum secara holistik Pengurusan kepelbagaian kecerdasan dalam pelaksanaan kurikulum. Aplikasi Dan Kemahiran pengunaan buku teks (penyusunan & penyediaan kandungan) Penilaian kandungan buku teks (Kesinambungan. 11. Pengurusan kurikulum berasaskan standard.4 7.2 8. Faktor-faktor mempengaruhi perubahan dan inovasi kurikulum. Pentafsiran kandungan buku teks (fakta.1 7. 10 . penggunaan dan pengurusan media pengajaran Faktor-faktor mempengaruhi pengurusan media yang efektif.3 9. Isu-isu Konsep & pengertian kepimpinan kurikulum bilik darjah. Kepimpinan kurikulum bilik darjah yang berkesan. Penilaian alternatif dalam pengurusan kurikulum bilik darjah. prinsip dan teori).3 10. ISU DAN TREN PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH 12. urutan.3 11.4 Jadual Spesifikasi Kandungan (JSU).1 10. PENGURUSAN BUKU TEKS DALAM AMALAN KURIKULUM BILIK DARJAH. skop.1 8. 8. konsep.5 Isu-isu PENGURUSAN MEDIA DALAM AMALAN KURIKULUM BILIK DARJAH 7. Perubahan paradigma dalam penilaian dan penyelidikan kurikulum bilik darjah.1 9. pembinaan. Isu-isu Konsep & pengertian perubahan dan inovasi kurikulum Teori Inovasi dan realitinya Tranformasi kurikulum kebangsaan dan implikasinya kepada kurikulum bilik darjah. Isu-isu 9. Pelaksanaan dan keberkesanan penyelidikan bilik darjah. MENGURUS PERUBAHAN DAN INOVASI KURIKULUM BILIK DARJAH 9.2 12.1 Pengurusan kurikulum masa depan. Hubungkait antara kepimpinan kurikulum dengan pencapaian pelajar.3 8. Jenis dan Kepentingan Media Pengajaran Pemilihan. 12.5 Buku teks dan kepentingnnya.3 7.2 10.2 9.5 Pengurusan kurikulum bilik darjah maya.1 11.5 12.4 8.4 12.2 7.3 12. Isu-isu Konsep & pengertian penilaian dan penyelidikan kurikulum bilik darjah. KEPIMPINAN KURIKULUM BILIK DARJAH 10. integrasi dan imbangan).10 6.4 9. Isu-Isu 7. 6.5 Konsep & Pengertian Media Pengajaran.2 11.5 11.4 10.

4. membandingbezakan pengurusan kurikulum dan pengurusan bilik darjah. 5. anda dapat: 1. menganalisis ciri-ciri kurikulum bilik darjah abad ke-21. Isu __________________________________________________ Spacing: Font 11 (5 X) PETA KONSEP (Arial 14 Bold) 11 . 10) Spacing: Font 11 (3 X) TOPIK 1 KONSEP DAN PENGERTIAN PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH (Arial 16 Bold) Spacing: Font 11 (5 X) HASIL PEMBELAJARAN (Arial 14 Bold) Pada akhir pembelajaran topik ini. 3.11 LAMPIRAN 2 : FORMAT PENULISAN MODUL PEMBELAJARAN Header (Topik 1: Konsep Dan Pengertian Pengurusan Kurikulum Bilik Darjah) (Arial. Membahaskan kepentingan pengurusan bilik darjah yang berkesan. memberikan takrif pengurusan kurikulum bilik darjah dengan betul 2.

12 Konsep & Pengertia n Pengurusa n Kurikulum Bilik Darjah Pengurusan kurikulum abad ke-21 Kepentinga n pengurusan bilik darjah Pengurusan . kurikulum & Pengurusan bilik darjah Perbanding an pengurusan kurikulum dan pengurusan bilik darjah Isu PENGENALAN (Arial 14 Bold) Spacing: Font 11 (1X) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1 paragraf sahaja: 150 – 200 patah perkataan Spacing: Font 11 (3X) KONSEP DAN PENGERTIAN (Arial 14 Bold) Spacing: Font 11 (1X) Konsep Dan Pengertian Pengurusan Kurikulum Bilik Darjah (Arial 12 Bold) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Spacing: Font 11 (3X) Perbandingan pengurusan kurikulum dan pengurusan bilik darjah Spacing: Font 11 (3X) RUMUSAN (Arial 14 Bold) Spacing: Font 11 (1X) 12 .

LATIHAN KENDIRI (Arial 14 Bold)  LAMPIRAN 3: COVER MODUL LAMPIRAN (Arial 14 Bold) PEMBELAJARAN KPF 4023 PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH Siri Modul Pembelajaran UNIT 1 DISEDIAKAN OLEH: NAMA TOPIK KONSEP DAN PENGERTIAN 2 TAHUN 2011 SEMESTER PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KUMPULAN KULIAH: NO.13 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Fakulti Pendidikan & Pembangunan Manusia 1 paragraf sahaja: 150 – 200 patah perkataan Spacing: Font 11 (3X) GLASORI (Arial 14 Bold) Pengurusan kurikulum Pengurusan bilik darjah Bilik darjah maya : : : BIBLIOGRAFI (Arial 14 Bold)  Ditulis pada muka surat baru. Ditulis pada muka surat baru. TANDA MATRIK TANGAN 13 PENSYARAH: .

14 LAMPIRAN 4: FORMAT PEMBINAAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN Sesi Persekolahan : 2012 Mata Pelajaran : Tingkatan : RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) Mingg u/ Tarikh 1 ( ) Tajuk/ Topik Hasil Pembelajaran/ Objektif/ Huraian Kandungan Konsep Kemahiran Nilai 42 14 .

Domain Kognitif i.30 am – 8. ii. ABM Nilai Kemahiran Strategi : : : : AKTIVITI RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) Langk ah & Masa Set induksi (5 minit) Langka h1 ( mini t) Isi Pelajaran/ Kandungan Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid Catatan (Nilai/ ABM/ KBKK) Penutu p ( minit ) Refleksi : 15 . Domain Afektif i.15 LAMPIRAN 5 : PEMBINAAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tarikh : Hari : Masa : 7. iv 2. 3. Domain Psikomotor i.50 am (80 minit) Tingkatan : Subjek : Tema/tajuk : Hasil Pembelajaran: Selepas pengajaran. pelajar dapat: 1. iii.

ketepatan dan konsistensi istilah dan simbol 7. Kedalaman isi TAHAP kandungan Rumusan dan cadangan penambahbaikan: B. anda perlu menyatakan halaman dan justifikasi. definisi dan fakta 5. Keluasan isi kandungan KANDUNGAN DENGAN 3. gambar. Ketepatan konsep. KETEPATAN ISI KANDUNGAN 4. diagram dan ilustrasi 6. Rumusan dan cadangan penambahbaikan: 16 . Ketepatan contoh.16 LAMPIRAN 6: ANALISIS BUKU TEKS ANALISIS DAN PENILAIAN BUKU TEKS SUBJEK : _____________________________________________________ TINGKATAN : ________ JUDUL : _________________________________________________________________________ PENULIS PENERBIT : ______________________________________________________ : ______________________________________________________ TEMPAT TERBIT: _________________________________________ TAHUN TERBIT: _________________ ARAHAN Tandakan (  ) pada skor: 1: Lemah 2: Sederhana 3: Baik 4: Cemerlang Dalam ruangan ulasan. kes. Ketepatan penulisan mengikut daftar ejaan. 1. Kelengkapan isi KESESUAIAN kandungan ISI 2. KOMPONEN PERKARA SKOR ULASAN (halaman & 1 2 3 4 justifikasi) A.

FOKUS KANDUNGAN 16. Kemutakhiran daftar ejaan Rumusan dan cadangan penambahbaikan: D. Memperkembangkan daya kreativiti 18. gambar. KEMUTAKHIRA N KANDUNGAN 8. gambar dan kes tempatan (Malaysia) Rumusan dan cadangan penambahbaikan: E. Sesuai dengan perkembangan dan kemampuan pelajar 12. Menggunakan contoh.17 C. Sesuai dengan keadaan dan situasi lingkungan sosiobudaya pelajar 13. Mendorong perasaan ingin tahu pelajar. Kesesuaian kandungan dengan perkembangan ilmu dan teknologi 9. KESESUAIAN DENGAN KEHIDUPAN PELAJAR 11. KEPEKAAN TERHADAP NILAI TEMPATAN 14. Mengembangkan 17 . Kemutakhiran contoh. 17. ilustrasi. 10. Menumbuhkan kepekaan terhadap nilai-nilai gagasan/ wawasan negara Rumusan dan cadangan penambahbaikan: F.Mengembangkan daya kritikal 19. peraturan dan kes sebenar. Menumbuhkan kepekaan terhadap nilai-nilai tempatan (ikut subjek) 15.

Ketertiban konsep. etnik dll) 30. Kesinambungan di antara bab/ sub bab/ topik. gender. Bervariasi 29. Berpusatkan kepada pelajar 27. Pembelajaran kendiri 28. KELENGKAPAN DOKUMENTASI 33.18 kemahiran hidup Rumusan dan cadangan penambahbaikan: G.Keutuhan makna yang terdapat dalam bab/ sub bab/ topik Rumusan dan cadangan penambahbaikan: H. Mencipta komunikasi interaktif 32. Mengembangkan kemahiran proses 31. TEKNIK PENYAJIAN KANDUNGAN 20. Adil & demokrasi (tidak bias lokasi. Bab dan sub bab di paparkan secara konsistensi dan sistematik 21. Definisi istilah 18 . 25. Keseimbangan di antara bab dan sub bab 24. Bersifat konstekstual 23. definisi dan fakta 22. Ada kata pengantar 34. Menekankan aspek keselamatan (bagi subjek amali/ praktik) Rumusan dan cadangan penambahbaikan: I. PAPARAN KANDUNGAN PEMBELAJARA N 26.

latihan dan contoh soalan diberi pada setiap bab. nama. gambar. diagram. Ada carta/ Advance organizer pada awal bab 36. (yang berkenaan) 19 . Sumber maklumat terkini: teks.Tugasan. data. Ada lampiran (bagi perkara yang berkaitan Rumusan dan cadangan penambahbaikan: Sila lampirkan salinan dari mana-mana halaman buku teks sebagai bahan-bahan bukti.19 dinyatakan 35. Ada rumusan pada setiap topik/ bab. Terdapat Indeks 41. jadual. 39. 37. Ada bibliografi/ rujukan terkini 40. 38. tarikh & sumber internet.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful