Anda di halaman 1dari 44

MING GU 1

TEMA / UNIT TEMA 1 : KELUARGA UNIT 1 : Cerita Huda

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN 1 STANDARD STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN 1.1 Asas mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran. 1.1.1 Mengecam pelbagai bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul. 1.1.2 Mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitaran yang didengar dengan betul. 1.1.3 Mendengar dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran dengan betul. 2.1 Asas membaca dengan 2.1.1 Membaca bentuksebutan yang betul. bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul.

CATATAN

TEMA 1 : KELUARGA UNIT 1 : Cerita Huda

1.1 Asas mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran.

1.1.2 Mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitaran yang didengar dengan betul. bentukdan

2.1.1 Membaca 2.1 Asas membaca dengan bentuk, abjad


RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

sebutan yang betul.

membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul.

3.1 Asas menulis dengan 3.1.1 Melakar pelbagai cara yang betul. bentuk atau corak dengan kemas dan jelas. 3.1.2 Membentuk garisan yang menyerupai bentuk huruf dengan kemas dan jelas. 3 TEMA 1 : KELUARGA UNIT 2 : Keluarga Huda 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat. 1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat. 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul. 2.1.1 Membaca bentukbentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul. 4 UNIT 2 : Keluarga Huda 1.2 Mendengar, mengecam, 1.2.2 Mendengar dan dan menyebut bunyi menyebut bunyi vokal dan bahasa, iaitu abjad, suku suku kata terbuka dengan

RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

betul dan tepat.

2.1 Asas membaca dengan 2.1.2 Mengeja dan sebutan yang betul. membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni 4.1.1 Menyebut seni kata dalam lagu melalui lagu melalui nyanyian nyanyian secara didik hibur. secara didik hibur. 5 TEMA 1 : KELUARGA UNIT 3 : Kasih Ibu 2.1 Asas membaca dengan 2.1.1 Membaca bentuksebutan yang betul. bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul. 2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan 3.2 Menulis secara mekanis yang betul. berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan 3.2.1 Menulis dan kemas membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan yang kemas. 3.2.2 Menulis suku kata terbuka dengan cara yang betul dan tulisan yang
RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

kemas.

TEMA 1 : KELUARGA UNIT 4 : Sayang Ayah

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

1.2.3 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat.

2.1 Asas membaca dengan 2.1.3 Mengeja dan sebutan yang betul. membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang 3.2.3 Menulis suku kata diberi dengan betul dan tertutup dengan cara yang kemas. betul dan tulisan yang kemas. 7 TEMA 1 : KELUARGA UNIT 4 : Sayang Ayah 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang 3.2.3 Menulis suku kata diberi dengan betul dan tertutup dengan cara yang kemas. betul dan tulisan yang kemas.
RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata 4.1 Menyebut dan tertutup dengan tepat. memahami unsur seni dalam lagu melalui 4.1.1 Menyebut seni kata nyanyian secara didik hibur. lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut 5.1.1 Memahami dan konteks. menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks. 8 TEMA 1 : KELUARGA UNIT 5 : Saudara-Mara Huda 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai 2.2.1 Membaca dan sumber dengan sebutan memahami perkataan yang yang betul. mengandungi dua atau tiga
RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung 3.2 Menulis secara mekanis dengan sebutan yang betul. berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan 3.2.4 Menulis perkataan kemas. yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong , vokal bergading, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas. 9 TEMA 1 : KELUARGA UNIT 5 : Saudara-Mara Huda 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang 3.2.6 Menulis ayat tunggal diberi dengan betul dan dengan betul dan tulisan kemas. yang kemas. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur. Memahami dan

5.1 Memahami dan menggunakan golongan 5.1.2


RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

kata dengan betul mengikut menggunakan kata nama konteks. khas yang mudah dengan betul mengikut konteks. 10 TEMA 2 : BERSIH DAN SIHAT UNIT 6 : Bersihkan Diri 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan 3.2 Menulis secara mekanis bergabung dengan sebutan berdasarkan bahan yang yang betul. diberi dengan betul dan kemas. 3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas. 11 TEMA 2 : BERSIH DAN SIHAT 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.3 Berbual menyatakan permintaan sesuatu tentang perkara

RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

UNIT 6 : Bersihkan Diri

tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur.

4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan 5.1.3 Memahami dan kata dengan betul mengikut menggunakan kata ganti konteks. nama diri pertama dan kedua dalam pelbagai konteks dengan betul. 12 TEMA 2 : BERSIH DAN SIHAT UNIT 7 : Rumah Bersih 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal

RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan 3.2 Menulis secara mekanis bergabung dengan sebutan berdasarkan bahan yang yang betul diberi dengan betul dan kemas. 3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan 5.1 Memahami dan dua atau tiga suku kata, menggunakan golongan diftong, vokal berganding, kata dengan betul mengikut digraf dan konsonan konteks. bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks. 13 TEMA 2 : BERSIH DAN SIHAT UNIT 7 : Rumah Bersih 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan 3.2 Menulis secara mekanis yang betul. berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan 3.2.5 Menulis frasa yang kemas. mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan 5.1 Memahami dan bergabung dengan betul menggunakan golongan dan tulisan yang kemas kata dengan betul mengikut konteks. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks. 14 TEMA 2 : BERSIH DAN SIHAT UNIT 8 : Kelas Ceria 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan
RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan

yang betul.

yang betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan 2.3.1 Membaca kuat ayat lancar, sebutan yang jelas tunggal dengan lancar, dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang 3.2.6 Menulis ayat tunggal diberi dengan betul dan dengan betul dan tulisan kemas. yang kemas 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 15 TEMA 2 : BERSIH DAN SIHAT UNIT 9 : Badan Cergas 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai
RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas 2.3.1 Membaca kuat ayat dan intonasi yang betul. tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan 3.2 Menulis secara mekanis intonasi yang betu berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan 3.3 Membina dan menulis yang kemas. perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.3.1 Membina dan menulis 5.1 Memahami dan perkataan yang menggunakan golongan mengandungi suku kata kata dengan betul mengikut terbuka dan tertutup konteks. dengan betul dan kemas 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks. 16 TEMA 2 : BERSIH DAN SIHAT UNIT 10 : Makanan Berzat 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa 2.2.1 Membaca dan dan ayat daripada pelbagai memahami perkataan yang sumber dengan sebutan mengandungi dua atau tiga
RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

yang betul.

suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung 2.3 Membaca kuat pelbagai dengan sebutan yang bet bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas 2.3.1 Membaca kuat ayat dan intonasi yang betul. tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan 3.3 Membina dan menulis intonasi yang betul. perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata 3.4 Menulis imlak dengan terbuka dan tertutup tepat. dengan betul dan kemas 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata bahasa terbuka dan suku kata dan tertutup dengan tepat. bahasa kreatif secara 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur. 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan

4.2 Mengujarkan yang indah menggunakan badan secara semasa bercerita didik hibur.

17

TEMA 3 : HIDUP SELAMAT UNIT 11 :

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang

RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

SIMPAN SELAMAT

DENGAN didengar dengan betul. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

secara lisan atau gerak laku dengan betul. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul.

3.3 Membina dan menulis 3.3.1 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat perkataan yang dengan betul. mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 18 TEMA 3 : HIDUP SELAMAT 2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.2 Membaca kuat ayat bahan bacaan dengan tunggal dan ayat majmuk

RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

UNIT 12 : Pastikan Selamat

lancar, sebutan yang jelas dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul. yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.3 Membina dan menulis 3.3.2 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat perkataan yang dengan betul. mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung 5.1 Memahami dan dengan betul. menggunakan golongan kata dengan betul mengikut 5.1.6 Memahami dan konteks. menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks.

19

TEMA 3 : HIDUP SELAMAT UNIT 12 : Pastikan Selamat

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan 2.3.2 Membaca kuat ayat lancar, sebutan yang jelas tunggal dan ayat majmuk dan intonasi yang betul. dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.3.4 Membina dan menulis dengan betul. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.
RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

5.1 Memahami dan menggunakan golongan 5.1.6 Memahami dan kata dengan betul mengikut menggunakan kata hubung konteks. yang mudah dengan betul mengikut konteks. 20 TEMA 3 : HIDUP SELAMAT UNIT 13 : Berhati-Hati Kawan 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan 2.3.2 Membaca kuat ayat lancar, sebutan yang jelas tunggal dan ayat majmuk dan intonasi yang betul. dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang 2.4.1 Membaca dan tersurat dan tersirat memahami maklumat untuk daripada pelbagai bahan mengenal pasti idea utama untuk memberi respons dalam pelbagai bahan dengan betul. dengan tepat. 3.3 Membina dan menulis 3.3.2 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat perkataan yang dengan betul. mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul.
RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat 5.1 Memahami dan majmuk dengan betul. menggunakan golongan kata dengan betul mengikut 5.1.6 Memahami dan konteks. menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks.

21

TEMA 3 : HIDUP SELAMAT UNIT 14 : Saya Selamat Di Sini

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

1.3.3 Mendengar, memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul. 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat.

RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

3.3.3 Membina dan menulis 3.3 Membina dan menulis frasa dengan betul. perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada 3.5 Mencatat maklumat pelbagai sumbr.e yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat 3.6 Menulis untuk yang betul berdasarkan menyampaikan maklumat bahan yang diberi dengan tentang sesuatu perkara menggunakan bahasa yang dengan menggunakan santun. bahasa yang santun. 4.1.2 Menyebut dengan 4.1 Menyebut dan jelas dan memahami seni memahami unsur seni kata lagu melalui nyanyian dalam lagu melalui dan gerak laku secara didik nyanyian secara didik hibur. hibur. 22 TEMA 3 : HIDUP SELAMAT UNIT 15 : Berhati-Hati Raya Di 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.1 Bertutur menyatakan permintaan menggunakan diksi yang tentang sesuatu perkara betul secara bertatasusila. daripada pelbagai sumber Jalan dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.4.1 Membaca dan 2.4 Membaca dan memahami maklumat untuk memahami maklumat yang mengenal pasti idea utama

RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

tersurat dan tersirat dalam pelbagai bahan daripada pelbagai bahan dengan tepat. untuk memberi respons dengan betul. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat 3.3 Membina dan menulis majmuk dengan betul. perkataan, frasa, dan ayat dengan betul 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada 3.5 Mencatat maklumat pelbagai sumber. yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung 5.1 Memahami dan yang mudah dengan betul menggunakan golongan mengikut konteks. kata dengan betul mengikut konteks.

23

TEMA 3 : HIDUP SELAMAT UNIT 15 : Berhati-Hati Raya Di Jalan

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk memperkaya kosa kata.

3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat.

RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

3.4.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata 4.3 Mengujarkan bahasa terbuka dan suku kata yang indah dan tertutup dengan tepat. menggunakan bahasa badan dengan kreatif 4.3.1 Mengujarkan dialog melalui lakonan secara didik dengan sebutan dan hibur. intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara 5.1 Memahami dan melalui lakonan secara didik menggunakan golongan hibur. kata dengan betul mengikut konteks. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks. 24 TEMA : HIDUP BAHAGIA UNIT 16: Taman Kita 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu.

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan diksi yang daripada pelbagai sumber betul secara bertatasusila. dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.
RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas 2.3.2 Membaca kuat ayat dan intonasi yang betul tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang 2.4 Membaca dan betul mengikut tanda baca. memahami maklumat yang tersurat dan tersirat 2.4.2 Membaca dan daripada pelbagai bahan memahami maklumat untuk memberi respons daripada pelbagai bahan dengan betul. bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan 2.6.1 Membaca dan sastera yang sesuai bagi memahami pelbagai bahan memupuk minat membaca. bacaan secara didik hibur untuk memperkaya kosa 3.4 Menulis imlak dengan kata. tepat. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata
RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

3.5 Mencatat maklumat tertutup dengan tepat. yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk 4.3 Mengujarkan bahasa diklasifikasikan daripada yang indah dan pelbagai sumber. menggunakan bahasa badan dengan kreatif 4.3.2 Mengujarkan dialog melalui lakonan secara didik dengan sebutan dan hibur intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya merujuk manusia dan benda dengan betul. 25 TEMA : HIDUP BAHAGIA UNIT 17 : Rakan Karib 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.4 Membaca 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Membaca dan

dan 2.4.2

RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul.

3.5.1 Mencatat maklumat 3.5 Mencatat maklumat yang betul daripada yang betul tentang sesuatu pelbagai sumber. perkara daripada pelbagai sumber. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber. 26 TEMA : HIDUP BAHAGIA UNIT 17 : Rakan Karib 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.

3.3 Membina dan menulis 3.3.4 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat ayat tunggal dan ayat dengan betul. majmuk dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan 3.4.2 Menulis imlak frasa tepat. yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. 4.2 Mengujarkan bahasa 4.2.2 Mengujarkan ayat

RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

yang indah menggunakan badan secara semasa bercerita didik hibur.

dan bahasa kreatif secara

dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks. 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasus

4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 27 TEMA : HIDUP BAHAGIA UNIT 18 : Jiran Huda 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal

RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

secara bertatasusila 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan yang sesuai secara bertatasusila. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan.

3.4 Menulis imlak dengan 3.4.2 Menulis imlak frasa tepat. yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. 3.5 Mencatat maklumat 3.5.1 Mencatat yang betul tentang sesuatu yang betul perkara daripada pelbagai pelbagai sumber sumber.
RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

maklumat daripada

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.

28

TEMA : HIDUP BAHAGIA UNIT 19 : Hidup Membantu

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber Saling dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.

2.4.3 Membaca dan 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang memahami maklumat yang tersurat dengan tepat
RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan. daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.5.1 Mencatat maklumat 3.5 Mencatat maklumat yang betul daripada yang betul tentang sesuatu pelbagai sumber. perkara daripada pelbagai sumber. 4.3.2 Mengujarkan dialog 4.3 Mengujarkan bahasa dengan sebutan dan yang indah dan intonasi yang betul dan jelas menggunakan bahasa tentang sesuatu perkara badan dengan kreatif serta menggunakan bahasa melalui lakonan secara didik badan dengan kreatif hibur. melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.3 Memahami dan 5.1 Memahami dan menggunakan kata ganti menggunakan golongan nama diri pertama dan kata dengan betul mengikut kedua konteks. dalam pelbagai konteks dengan betul. 29 TEMA : HIDUP BAHAGIA UNIT 20 : Meriahnya 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat ayat
RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.

2.5.1 Membaca dan 2.5 Membaca dan menaakul memahami maklumat untuk memindahkan dalam bahan grafik dengan maklumat yang terdapat betul. dalam pelbagai bahan. 3.5.2 Mencatat maklumat 3.5 Mencatat maklumat yang betul untuk yang betul tentang sesuatu diklasifikasikan daripada perkara daripada pelbagai pelbagai sumber. sumber. 5.3.1 Memahami dan 5.3 Memahami dan membina ayat dasar membina ayat yang betul menggunakan pola ayat FN dalam pelbagai situasi. + FN, FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi.

30

TEMA 5 : MARI BERTANI UNIT 21: Kebun Datuk Anas

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.

2.3.1 Membaca kuat ayat 2.3 Membaca kuat pelbagai tunggal dengan lancar,
RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

bahan bacaan dengan sebutan yang jelas dan lancar, sebutan yang jelas intonasi yang betul. dan intonasi yang betul. 2.4.2 Membaca dan 2.4 Membaca dan memahami maklumat memahami maklumat yang daripada pelbagai bahan tersurat dan tersirat bacaan untuk membuat daripada pelbagai bahan klasifikasi dengan betul. untuk memberi respons dengan betul. 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat 2.5 Membaca dan menaakul dalam bahan grafik dengan untuk memindahkan betul. maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada 3.5 Mencatat maklumat pelbagai sumber. yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai 3.5.2 Mencatat maklumat sumber. yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber. 5.3.1 Memahami dan 5.3 Memahami dan membina ayat dasar membina ayat yang betul menggunakan pola ayat FN dalam pelbagai situasi. + FN, FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi.

31

TEMA 5 :

1.5

Bercerita

dan 1.5.1

Bercerita

tentang

RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

MARI BERTANI UNIT 22 : Buah-Buahan Tempatan

menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan.

2.5.1 Membaca dan memahami maklumat 2.5 Membaca dan menaakul dalam bahan grafik dengan untuk memindahkan betul. maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat 3.3 Membina dan menulis majmuk dengan betul. perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang 3.4 Menulis imlak dengan mengandungi suku kata tepat. terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.
RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.

32

TEMA 5 : MARI BERTANI UNIT 23 : Ternakan Ayam

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

1.5.2 Menceritakan sesuatu 1.5 Bercerita dan perkara yang didengar menceritakan sesuatu dengan betul menggunakan perkara semula dengan ayat tunggal. tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul maklumat 2.5 Membaca dan menaakul dalam bahan grafik dengan untuk memindahkan betul. maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat 3.3 Membina dan menulis majmuk dengan betul. perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang 3.4 Menulis imlak dengan mengandungi suku kata
RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

tepat.

terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur.

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.2 Mengujarkan yang indah menggunakan badan secara semasa bercerita didik hibur. bahasa dan bahasa kreatif secara

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja 5.1 Memahami dan dengan betul mengikut menggunakan golongan konteks. kata dengan betul mengikut konteks. 33 TEMA 5 : MARI BERTANI UNIT 24 : Ternakan Ikan 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.1 Bertutur menyatakan permintaan menggunakan diksi yang tentang sesuatu perkara betul secara bertatasusila. daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5.2 Menceritakan sesuatu

RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal.

2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk 2.3 Membaca kuat pelbagai dengan lancar, sebutan bahan bacaan dengan yang jelas dan intonasi yang lancar, sebutan yang jelas betul mengikut tanda baca. dan intonasi yang betul. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul maklumat 2.5 Membaca dan menaakul dalam bahan grafik dengan untuk memindahkan betul. maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat 3.6 Menulis untuk yang pelbagai dengan betul menyampaikan maklumat menggunakan bahasa yang tentang sesuatu perkara santun. dengan menggunakan bahasa yang santun.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.
RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur.

34

TEMA 5 : MARI BERTANI UNIT 25 : Seronoknya Tanam

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan Bercucuk sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.
RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat dengan tepat daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.5.3 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk bukan grafik dengan betul. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

35

TEMA 6 : ALAM INDAH SELAMAT UNIT 26 : Sungai Kita

1.6 Berbicara untuk DAN menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat dengan tepat daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.

RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

2.5.3 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk bukan grafik dengan betul.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan 2.6.1 Membaca dan sastera yang sesuai bagi memahami pelbagai bahan memupuk minat membaca bacaan secara didik hibur untuk memperkaya kosa kata. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat 3.5 Mencatat maklumat majmuk dengan betul. yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai 3.5.1 Mencatat maklumat sumber. yang betul daripada pelbagai sumber. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara terkawal dengan 4.4 Melafaz dan memahami betul. puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa 4.4.1 Melafazkan pantun yang indah secara didik dua kerat dengan intonasi hibur. yang betul secara didik hibur.
RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang 5.2.1 Memahami dan sesuai dalam pelbagai menggunakan imbuhan situasi dengan betul. awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks 36 TEMA 6 : ALAM INDAH SELAMAT UNIT 27 : Mari Berkelah 1.6 Berbicara untuk DAN menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.6.2Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk memperkaya kosa kata.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.3.4 Membina dan menulis dengan betul. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3.7 Menghasilkan penulisan
RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

kreatif dalam pelbagai 3.7.2 Menghasilkan genre dengan betul. penulisan naratif dan bukan naratif secara terkawal dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.3.1 Mengujarkan dialog menggunakan bahasa dengan sebutan dan badan dengan kreatif intonasi yang betul dan jelas melalui lakonan secara didik tentang sesuatu perkara hibur. melalui lakonan secara didik hibur. 37 TEMA 6 : ALAM INDAH SELAMAT UNIT 27 : Mari Berkelah 2.4 Membaca dan DAN memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan.

2.5.1 Membaca dan 2.5 Membaca dan menaakul memahami maklumat untuk memindahkan dalam bahan grafik dengan maklumat yang terdapat betul. dalam pelbagai bahan. 3.7.2 Menghasilkan 3.7 Menghasilkan penulisan penulisan naratif dan bukan kreatif dalam pelbagai naratif secara terkawal genre dengan betul. dengan betul.

4.4.2 Melafazkan pantun 4.4 Melafaz dan memahami dua kerat dengan intonasi
RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 38 TEMA 6 : ALAM INDAH SELAMAT 1.4 Bertutur, berbual dan DAN menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber UNIT 28 : dalam situasi formal dan Fikir Dahulu Sebelum tidak formal secara Buang bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.

1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal.

1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat 1.6 Berbicara untuk dengan tepat daripada menyampaikan maklumat pelbagai sumber secara tentang sesuatu perkara bertatasusila daripada pelbagai sumber dengan tepat secara
RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

bertatasusila.

2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan 2.6 Membaca pelbagai bacaan secara didik hibur bahan sastera dan bukan untuk memperkaya kosa sastera yang sesuai bagi kata. memupuk minat membaca. 3.3.4 Membina dan menulis 3.3 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat perkataan, frasa, dan ayat majmuk dengan betul. dengan betul. 3.6.1 Menulis untuk 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan tentang sesuatu perkara bahan yang diberi dengan dengan menggunakan menggunakan bahasa yang bahasa santun yang santun. 3.8.1 Mengedit hasil 3.8 Mengedit dan penulisan daripada aspek memurnikan hasil penulisan. ejaan. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 39 TEMA 6 : ALAM INDAH SELAMAT 1.5 Bercerita DAN menceritakan perkara semula 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.

dan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu sesuatu perkara dengan dengan tepat, sebutan yang jelas

RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

UNIT 29 : Cekap Dan Jimat

tepat menggunakan dan intonasi yang betul sebutan yang jelas dan menggunakan ayat tunggal. intonasi yang betul. 1.6.3 Berbicara untuk 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat menyampaikan maklumat dengan tepat tentang tentang sesuatu perkara sesuatu perkara dengan daripada pelbagai sumber menggunakan perkataan dengan tepat secara yang sesuai secara bertatasusila. bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat.

2.5.1 Membaca dan memahami maklumat 2.5 Membaca dan menaakul dalam bahan grafik dengan untuk memindahkan betul. maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan 2.6 Membaca pelbagai bacaan secara didik hibur bahan sastera dan bukan untuk menambahkan sastera yang sesuai bagi pengetahuan. memupuk minat membaca. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat 3.3 Membina dan menulis majmuk dengan betul. perkataan, frasa, dan ayat
RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

dengan betul. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada 3.5 Mencatat maklumat pelbagai sumber. yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif 3.7 Menghasilkan penulisan secara terkawal dengan kreatif dalam pelbagai betul. genre dengan betul. 3.8.1 Mengedit hasil penulisan daripada aspek 3.8 Mengedit dan ejaan. memurnikan hasil penulisan. 5.3.1 Memahami dan 5.3 Memahami dan membina ayat dasar membina ayat yang betul menggunakan pola ayat FN dalam pelbagai situasi. + FN, FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi.

40

TEMA 6 : ALAM INDAH SELAMAT

1.6 Berbicara untuk DAN menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber UNIT 30 : dengan tepat secara Bercuti Di Kampung bertatasusila.

1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan yang sesuai secara bertatasusila.

RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk menambahkan pengetahuan.

3.5 Mencatat maklumat 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu yang betul daripada perkara daripada pelbagai pelbagai sumber. sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun.

3.7 Menghasilkan penulisan 3.7.2 Menghasilkan kreatif dalam pelbagai penulisan naratif dan bukan genre dengan betul. naratif secara terkawal dengan betul.

3.8

Mengedit

dan 3.8.2

Mengedit

dan

RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

memurnikan hasil penulisan. memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni 4.1.2 Menyebut dengan dalam lagu melalui jelas dan memahami seni nyanyian secara didik hibur. kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. CATATAN : Tatabahasa perlu diajar setiap minggu mulai bulan Mac Elemen Merentas Kurikulum (EMK) perlu disisipkan mengikut kesesuaian tema / unit Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) hendaklah ditulis seperti biasa

RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1