Anda di halaman 1dari 19

RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SAINS & TEKNOLOGI (DST) KSSR TAHUN 2 / 2012

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)


Minggu & Tarikh Bidang Pembelajaran Topik Standard kandungan Murid dibimbing untuk; 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungja wab dan beretika 2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk; Standard Prestasi B3D1E1 Meletakkan kedudukan jari dengan betul pada kekunci rumah (A,S,D,F, SPACE BAR,J,K,L,;) di papan kekunci. B3D1E2 Mengetuk 5 kekunci abjad dengan betul dalam perisian aplikasi (Microsoft Word) B2D2E1 Menggunakan kekunci anak panah (atas, bawah,kiri dan kanan) dalam perisian aplikasi B2D2E2 Menggunakan kekunci Caps lock dan Shift dalam perisian aplikasi B4D1E1 Menggunakan tetikus untuk klik dan seret. B4D1E2 Menggunakan tetikus untuk menyalin dan tampal dalam perisian aplikasi.

1.1 Memastikan perkakasan komputer dan persekitarannya berada dalam keadaan kemas dan bersih. 2.1 Meletakkan kedudukan jari dengan betul pada kekunci rumah di papan kekunci.

MINGGU 1

BELAJAR MENGGUNAKAN PAPAN KEKUNCI

2.2 Menggunakan kekunci anak panah, Caps Lock dan Shift. BELAJAR MENGGUNAKAN PAPAN KEKUNCI 2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian 2.3 Menggunakan tetikus untuk klik dan seret serta menyalin dan tampal

MINGGU 2

Minggu & Tarikh

Bidang Pembelajaran

Topik

Standard kandungan Murid dibimbing untuk;

Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk;

Standard Prestasi B3D2E1

BELAJAR MICROSOFT WORD

2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian

2.4 Membentuk jadual 3 lajur x 2 baris dengan menggunakan perisian pemproses kata (MS Word)

MINGGU 3

2.5 Menambah lajur dan baris dengan menggunakan perisian pemproses kata (MS Word)

Membina jadual 3 lajur x 2 baris dengan menggunakan perisian pemproses kata (MS Word) B3D2E3 Menambah lajur dan baris dengan menggunakan perisian pemproses kata (MS Word) B3D2E2 Melengkapkan jadual 3 lajur x 2 baris dengan teks menggunakan perisisan pemproses kata (MS Word) B3D2E4 Menyisipkan imej ke dalam jadual menggunakan perisian pemproses kata (Ms Word) atau perisian persembahan (Ms Power Point) B3D3E1 Menaip teks dan menukar warna fon dengan menggunakan Ms Word atau Ms Power Point

BELAJAR MICROSOFT WORD

2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian

2.6 Menaip teks dan meyisipkan imej ke dalam jadual

MINGGU 4

2.7 Menukar warna fon dengan menggunakan pemproses kata (MS Word) atau perisian persembahan (MS Power Point)

Minggu & Tarikh

Bidang Pembelajaran

Topik

Standard kandungan Murid dibimbing untuk;

Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk;

Standard Prestasi B5D1E1

MENGHASILKAN PERSEMBAHAN MS POWER POINT

2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian

2.8 Menghasilkan persembahan yang mengandungi elemen teks, imej dan audio dengan menggunakan perisian persembahan (Microsoft PowerPoint).

Menghasilkan persembahan yang mengandungi elemen teks, imej dan audio dengan menggunakan perisian persembahan (Microsoft PowerPoint). B3D4E1 Membina 2 slaid atau lebih dalam persembahan dengan menggunakan perisian persembahan ( Microsoft PowerPoint) B3D4E2 Mencapai fail persembahan (Microsoft PowerPoint) yang sedia ada untuk menukar transisi slaid.

2.9 Menggunakan transisi slaid dalam persembahan dengan menggunakan perisian persembahan (Microsoft PowerPoint). MINGGU 5

MENGHASILKAN PERSEMBAHAN MS POWER POINT MINGGU 6

1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjaw ab dan beretika

1.2 Mengamalkan sikap berjimat cermat ketika mencetak dokumen. 2.10 Menukar latar belakang dalam perisisan persembahan (MS Power Point)

B2D1E1 Memilih dan menukar latar belakang dalam perisian persembahan (Microsoft PowerPoint) pada slaid. B3D3E2 Mencetak dokumen dalam dua salinan dengan mengamalkan sikap berjimat cermat B1D1E1 Mengenal sumbersumber maklumat sedia ada. B5D2E1 Menggunakan enjin carian untuk mencari maklumat dalam bentuk teks. B5D2E2 Menggunakan enjin carian untuk mencari maklumat dalam bentuk imej. B5D2E3 Mengekstrak, mengumpul dan menyimpan maklumat.

2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian

2.11 Mencetak dokumen dalam dua salinan.

MENEROKA DUNIA E-MEL

1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjaw ab dan beretika

1.3 Mengetahui sumber maklumat yang diperolehi.

3.1 Mencari maklumat dalam bentuk teks dan imej berdasarkan kata kunci menggunakan enjin carian. 3.0 Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat

MINGGU 7

3.2 Mengekstrak, mengumpul dan menyimpan maklumat.

MENCARI MAKLUMAT

3.0 Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat

3.3 Mengintegrasi maklumat dalam perisian pemproses kata (MS Word) dan perisian persembahan (MS PowerPoint)

MINGGU 8

B5D3E1 Membuka fail yang sedia ada dalam perisian pemproses kata (Microsoft Word) untuk mengintegrasi maklumat dengan perisian persembahan ( Microsoft Power Point). B5D3E2 Membuka fail yang sedia ada dalam perisian persembahan ( Microsoft Power Point) untuk mengintegrasi maklumat dengan perisian pemproses kata (Microsoft Word). B4D2E1 Menggunakan e-mel untuk menghantar maklumat kepada rakan atau guru serta mengamalkan etika semasa berkomunikasi dalam talian. B4D2E2 Menerima maklumat dan membalas e-mel daripada rakan atau guru serta mengamalkan etika semasa berkomunikasi dalam talian.

MENEROKA DUNIA E-MEL

1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 4.0 Menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsi maklumat

1.4 Mengamalkan etika penggunaan kata laluan dan teks semasa berkomunikasi dalam talian.

4.1 Berkongsi idea dengan menghantar dan membalas e-mel kepada seorang penerima.

MINGGU 9

Minggu & Tarikh

Bidang Pembelajaran

Topik

Standard kandungan Murid dibimbing untuk; 5.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan.

Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk;

Standard Prestasi B6D1E2 Membentangkan tugasan yang dihasilkan dengan menggunakan perisian aplikasi (MS Word atau MS PowerPoint) B5D4E1 Mencapai hasil kerja sedia ada (MS Word) dan mengubahsuai jadual dan pelbagai format fon mengikut kesesuaian. B5D4E2 Mencapai hasil kerja sedia ada (MS PowerPoint) dan mengubahsuai imej dan audio mengikut kesesuaian.

MINGGU 10

MENCARI MAKLUMAT

5.1 Membentangkan tugasan dengan menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word atau MS PowerPoint)

MENCARI MAKLUMAT

6.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran

6.1 Mengubahsuai hasil kerja sedia ada dengan menggunakan jadual, imej, audio dan pelbagai format fon mengikut kesesuaian.

MINGGU 11

Minggu & Tarikh

Bidang Pembelajaran

Topik

Standard kandungan Murid dibimbing untuk; 7.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif

Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk;

Standard Prestasi B6D1E1 Menghasilkan tugasan menggunakan perisian aplikasi (MS Word atau MS PowerPoint) yang bersesuaian untuk menyampaikan idea baru.

MENCARI MAKLUMAT MINGGU 12

7.1 Menghasilkan tugasan dengan menggunakan perisian aplikasi yang bersesuaian untuk menyampaikan idea baru.

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI (DST) SAINS HAYAT


Minggu & Tarikh Bidang Pembelajaran Topik Standard kandungan Murid dibimbing untuk; 1.1 Memahami manusia mempunyai keperluan asas untuk hidup Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk; Standard Prestasi

SAINS HAYAT

MANUSIA

1.1.1 Mengenal pasti keperluan asas manusia iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan. 1.1.2 Menjelaskan kepentingan keperluan asas kepada manusia.

MINGGU 13

B1D1E1 Mengenal pasti keperluan asas manusia B3D1E1 Menyatakan kepentingan Keperluan asas kepada manusia

1.1.3 Mengenal pasti makanan yang memberi tenaga, membantu tumbesaran, membantu menjaga kesihatan dan membantu proses penyembuhan.

MINGGU 14

1.1.4 Menaakul kepentingan pelbagai jenis makanan kepada manusia.

B4D1E1 Mengenalpasti makanan yang memberi tenaga, membantu tumbesaran,membantu menjaga kesihatan dan membantu proses penyembuhan B5DIEI Menaakul kepentingan pelbagai jenis makanan kepada manusia. B6D1E1 Mencadangkan satu hidangan makanan dan menerangkan mengapa makanan tersebut dipilih.

1.1.5 Mencadangkan satu hidangan makanan dan menerangkan mengapa makanan tersebut dipilih. MINGGU 15 1.1.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

Minggu & Tarikh

Bidang Pembelajaran

Topik

Standard kandungan Murid dibimbing untuk; 1.2 Menghargai keperluan asas yang ada

Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk; . 1.2.1 Menerangkan makanan, air, udara dan tempat perlindungan yang bersih adalah penting untuk menjamin kesihatan.

Standard Prestasi

SAINS HAYAT

MANUSIA

B6D1E2 Menerangkan makanan, air, udara dan tempat perlindungan yang bersih adalah penting untuk menjamin kesihatan. B6D1E3 Mempraktikkan pengambilan pelbagai jenis makanan berkhasiat supaya sihat.

1.2.2 Mempraktikkan pengambilan pelbagai jenis makanan berkhasiat supaya sihat.

MINGGU 16 17 1.3 Mengaplikasi pengetahuan tentang tumbesaran manusia.

1.3.1 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada diri mereka sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi pertambahan saiz, tinggi dan berat.

B2D1E1 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada diri mereka sejak dilahirkan

1.3.2 Membanding dan membezakan tumbesaran mereka dengan rakan dari segi saiz, tinggi dan berat dengan menjalankan aktiviti. 1.3.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

B3D2E1 Menjalankan aktiviti untuk membanding dan membezakan tumbesaran mereka dengan rakan

10

Minggu & Tarikh

Bidang Pembelajaran

Topik

Standard kandungan Murid dibimbing untuk; 2.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup

Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk;

Standard Prestasi

SAINS HAYAT

2. HAIWAN

2.1.1 Mengenal pasti keperluan asas haiwan iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan.

B1D2E1 Mengenalpasti keperluan asa haiwan iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan B5D2E1 Menaakul kepentigan keperluan asas kepada haiwan B3D3E1 Memberi contoh haiwan dan makanan yang dimakan B4D3E1 Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan iaitu makan tumbuhan sahaja, makan haiwan sahaja atau makan haiwan dan tumbuhan. B3D4E1 Mengenal pasti tempat perlindungan haiwan seperti sarang, reban, lubang, atas pokok, kandang, gua,di dalam air, dalam tanah, di celah batu atau kayu.

2.1.2 Menaakul kepentingan keperluan asas kepada haiwan

2.1.3 Memberi contoh haiwan dan makanan yang di makan.

MINGGU 18 - 20

2.1.4 Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan iaitu makan tumbuhan sahaja, makan haiwan sahaja atau makan haiwan dan tumbuhan.

2.1.5 Mengenal pasti tempat perlindungan haiwan seperti sarang, reban, lubang, atas pokok, kandang, gua,di dalam air, dalam tanah, di celah batu atau kayu.

11

Minggu & Tarikh

Bidang Pembelajaran

Topik

Standard kandungan Murid dibimbing untuk;

Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk;

Standard Prestasi

2.1.6 Menyatakan kepentingan haiwan kepada manusia, tumbuhan dan haiwan lain. MINGGU 21 2.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

B4D2E1 Menyatakan kepentingan haiwan kepada manusia, tumbuhan dan haiwan lain.

MINGGU 22

2.2 Menghargai pelbagai haiwan di sekeliling kita

2.2.1 Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara tidak menganiaya haiwan.

B6D1E4 Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara tidak menganiaya haiwan.

2.3.1 Mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu melahirkan anak dan bertelur. 2.3 Memahami tumbesaran haiwan. 2.3.2 Mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan

B1D3E1 Mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu melahirkan anak dan bertelur. B3D5E1 Mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan B2D2E1 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada haiwan sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi perubahan rupa dan pertambahan saiz

MINGGU 23 2.3.3 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada haiwan sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi perubahan rupa dan pertambahan saiz.

12

Minggu & Tarikh

Bidang Pembelajaran

Topik

Standard kandungan Murid dibimbing untuk;

Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk;

Standard Prestasi

2.3.4 Mengenal pasti anak haiwan yang menyerupai ibunya dan yang tidak menyerupai ibunya.

B2D2E2 Mengenal pasti anak haiwan yang menyerupai ibunya dan yang tidak menyerupai ibunya.

MINGGU 24 - 25

2.3.5 Merekod perubahan tumbesaran haiwan seperti rama-rama atau katak, dari segi rupa dengan memerhati haiwan sebenar.

B5D3E1 Merekod perubahan tumbesaran haiwan seperti rama-rama atau katak, dari segi rupa dengan memerhati haiwan sebenar.

2.3.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

2.4 Memahami pergerakan haiwan.

2.4.1 Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti berjalan, merangkak, terbang, berenang, menjalar, mengengsot, merayap, berlari dan melompat.

MINGGU 26 - 27

B2D3E1 Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti berjalan, merangkak, terbang, berenang, menjalar, mengengsot, merayap, berlari dan melompat.

13

2.4.2 Menggambarkan cara haiwan bergerak seperti ikan berenang,burung terbang, lembu berjalan, kura-kura merangkak, ular menjalar, siput babi mengengsot, semut merayap, kuda berlari dan katak melompat melalui aktiviti simulasi.

B4D4E1 Menjalankan aktiviti simulasi untuk menggambarkan cara haiwan bergerak seperti ikan berenang,burung terbang, lembu berjalan, kura-kura merangkak, ular menjalar, siput babi mengengsot, semut merayap, kuda berlari dan katak melompat

2.4.3 Menaakul kepentingan pergerakan kepada haiwan.

B5D4E1 Menaakul kepentingan pergerakan kepada haiwan.

2.4.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

14

Minggu & Tarikh

Bidang Pembelajaran

Topik

Standard kandungan Murid dibimbing untuk; 3.1 Memahami keperluan asas tumbuhan

Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk;

Standard Prestasi

SAINS HAYAT

TUMBUHAN

3.1.1 Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air, udara dan cahaya matahari.

B1 D4 E1 Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan B5 D5 E1 Menjalankan penyiasatan untuk menaakul tentang kepentingan air, udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan

MINGGU 28

3.1.2 Menaakul tentang kepentingan air, udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan.

3.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

MINGGU 29

3.2 Menyedari tumbuhan mempunyai keperluan asas untuk hidup

3.2.1 Menjaga tumbuhan dengan memberikan keperluan asasnya bagi memastikan ia hidup dan subur.

B6D1E5 Menjaga tumbuhan dengan memberikan keperluan asasnya bagi memastikan ia hidup dan subur B5 D6 E1 Merekod perubahan yang berlaku pada tumbuhan semasa membesar

TUMBUHAN

3.3 . Memahami tumbesaran tumbuhan

MINGGU 30

3.3.1 Merekod perubahan yang berlaku pada tumbuhan semasa membesar dari segi pertambahan tinggi atau bilangan daun dengan menjalankan penyiasatan ke atas tumbuhan sebenar.

3.3.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

15

SAINS FIZIKAL Minggu & Tarikh Bidang Pembelajaran Standard kandungan Murid dibimbing untuk; 4.1 Menganalisis keadaan terang dan gelap. Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk;

Topik

Standard Prestasi B1D5E1

SAINS FIZIKAL

TERANG DAN GELAP

4.1.1 Mengenal pasti sumber cahaya seperti matahari, lampu, lampu suluh, api

Mengenal pasti sumber cahaya seperti matahari, lampu, lampu suluh dan api B3D6E1 Menjalankan penyiasatan untuk membezakan keadaan terang dan gelap

4.1.2 Membezakan keadaan terang dan gelap melalui penyiasatan.

MINGGU 31

4.1.3 Menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan melalui aktiviti.

B4D5E1 Menjalankan aktiviti untuk menerangkan bagaimana bayangbayang dihasilkan B5D7E1 Menaakul kepentingan cahaya kepada manusia

4.1.4 Menaakul kepentingan cahaya kepada manusia.

4.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

16

MINGGU 32

4.2 Mengaplikasi pengetahuan tentang pembentukan bayang-bayang.

4.2.1 Mencipta permainan bayang-bayang.

B6D1E6 Mencipta permainan bayang-bayang.

17

TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI


Minggu & Tarikh Bidang Pembelajaran Topik Standard kandungan Murid dibimbing untuk; Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk; 5.1.1 Membaca dan menerangkan manual. 5.1.2 Mengenal pasti komponen set binaan berpandukan manual bergambar. Standard Prestasi B2D4E1 Menterjemahkan manual B2D4E2 Mengenal pasti komponen set binaan berpandukan manual bergambar. B3D7E1 Memilih komponen set binaan berpandukan manual bergambar. B4D6E1 Memasang komponen set binaan berpandukan manual bergambar B4D6E2 5.1.5 Melakarkan hasil binaan menggunakan bentuk asas. Melakarkan hasil binaan menggunakan bentuk asas.

5.1

TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI

ASAS TEKNOLGI

Mengaplikasikan pengetahuan tentang pemasangan komponen set binaan berdasarkan manual bergambar.

5.1.3 Memilih komponen set binaan berpandukan manual bergambar.

MINGGU 33 - 34

5.1.4 Memasang komponen set binaan berpandukan manual bergambar.

18

5.1.6 Menceritakan hasil binaan secara lisan.

B5D8E1 Menceritakan hasil binaan secara lisan. B6D2E1 Membuka hasil binaan mengikut urutan B6D2E2 Menyimpan komponen yang telah dibuka ke bekas penyimpanan

5.1.7 Membuka hasil binaan mengikut urutan

MINGGU 35 -36

5.1.8 Menyimpan komponen yang telah dibuka ke bekas penyimpanan.

***Penyediaan RPT perlulah selaras dengan takwim sekolah tahun semasa.

19

Beri Nilai