Anda di halaman 1dari 5

KEPENTINGAN KEMAJUAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI dalam era ledakan maklumat ini, teknologi maklumat dan komunikasi

atau ICT amat penting.Teknologi ini sudah telah menguasai global ini dengan berleluasa.Hampir setiap saat orang menggunakanteknologi ini dan dengan teknologi jugalah menyebabkan kita boleh menguasai dan mengawal hampir setiap perkara di hujung jari sahaja. Negara yang tidak mengutamakan I C T a k a n k e t i n g g a l a n d a l a m a r u s pembangunan atau katak di bawah tempurung. Kemajuan ICT ini telah mendatangkan banyak manfaatkepada individu, masyarakat dan negara.S e s u a t u p e r k a r a y a n g d i c i p t a a t a u d i w u j u d k a n t e n t u s e k a l i m e n d a t a n g k a n k e b a i k a n s e r t a keburukan .Perkara yang baik tentu sekali lebih mendatangkan faedah atau kepentingan kepada pengguna.Begitu jugalah dengan ICT.Kemajuan ICT telah menyumbang dalam meningkatkan pengurusan danpentadbiran negara ke arah lebih sistematilk dan teratur.Segala urusan baik kerajaan mahupun swastadapat dipercepat melalui kemajuan ICT.Keadaan ini bukan sahaja menjimatkan masa, bahkan tenaga, dan wang kerajaan serta rakyat sendiri. Kegunaan ICT sememangnya cukup m e n d e w a s a k a n M a l a y s i a . Pentadbiran negara dan swasta menjadi lebih cepat dan cekap. Dengan itu, Malaysia akan lebih cepat mencapai wawasannya dan mencipta nama di persada dunia ini. Sebagai analoginya, kerja pengurusan dokumen, permohonan dan sebagainya menjadi tepat dan cekap.Dengan adanya ICT, data dapat diproses dan disimpan dengan segera tanpa membuang masa. Urusan kewangan melalui mesin teler automatik(ATM) dan Internet membolehkan kita menguruskan wang kita di seluruh dunia dengan mudah dan lancar.Jika ditinjau secara lebih mendalam lagi, ICT bukan sahaja membantu dalam pentadbiran danpengurusan negara, malah ICT penting dalam ramalan cuaca dan panduan pelayaran. Jika dahulu, pelayar merujuk kepada kedudukan bintang dilangit untuk dijadikan sebagai kompas semasa berlayar.Jika dahuluada yang merujuk kepada keadaan langit dan awan untuk meramal cuaca ataupun mempercayai ramalanahli nujum.Sekarang, dengan adanya satelit cuaca, fenomena alam dapat diramal dengan lebih tepat serta terperinci.Melalui stelit cuaca ini, siri gambar awan dapat diambil dan seterusnya kita dapat meramalkancuaca dunia.Persediaan awal dapat kita buat untuk mengelakkan berlakunya kerugian harta benda danpengorbanan nyawa.Banjir, ribut taufan, tsunami, dan gempa bumi adalah antara contoh fenomena alamyang tidak dapat kita, manusia kawal.Dengan ramalan fenomena El Nino dan La Nina yang tepat itu, kitadapat membuat persediaan awal.Sebagai contohnya, sistem satelit aeronautik (USA) dapat menghubungikapal terbang yang

melintasi Lautan Atlantik dan Pasifik.Teknologi komunikasi pelayaran juga pentingdalam system pengangkutan udara dan laut.Teknologi ini berfungsi sebagai panduan pelayaran.SistemSatelit Laut (IMMARISAT) dapat mengesan kapal-kapal yang menghadapi masalah di samping berfungsisebagai panduan.Sudah terang lagi bersuluh bahawa ICT memainkan peranan yang penting kepada dunia.Hal inidapat dibuktikan apabila ICT mempercepat hubungan antarabangsa.Dunia seakan-akan menjadi semakinkecil dengan wujudnya ICT.Kita dapat menghubungi sesiapa sahaja di seluruh dunia.Perkara ini ternyatasekali mengukuhkan ungkapan Dunia Tanpa Sempadan.Kita dapat berhubung dengan sesiapa sahajasama ada di laman berbual, e-mail, system pesanan ringkas (SMS), Skype dan sebagainya.Kita juga dapatmenghubungi sesiapa sahaja di seluruh dunia dengan menggunakan telefon bimbit. Bukan itu sahaja, berita terkini juga dapat diikuti dengan serta-merta. Siaran langsung seperti konsert, perlawanan bola sepak, dansiaran berita juga dapat dijalankan.Acara sukan, persidangan dan sebagainya yang berlangsung disesebuah negara seperti di Korea, Japan, mahupun Amerika Syarikat dapat dipancarkan ke seluruh duniasecara langsung.Siaran ini dapat ditonton melalui Internet dan Astro.Telefon, faksimili, televisyen, danpersidangan video bergantung pada ICT untuk membolehkan kita merasa nikmat ini.Internet dan komputer riba turut berfungsi melalui teknologi serba canggih ini. Sememangnya ICT ialah pembuka laluan yang luaskepada masa depan yang gemilang.Kewujudan ICT turut membantu dalam sistem pengajaran dan pembelajaran (P&P). Sistempendidikan di sekolah dimajukan oleh ICT sekaligus mewujudkan sekolah bestari.Pelajar mendapatkanmaklumat dari seluruh dunia melalui Internet untuk melakukan kerja atau projek-projek di sekolah. Pelajar akan belajar mengikut kemampuan mereka serta melahirkan generasi yang celik komputer. Pendidikan disekolah atau institusi lebih bercirikan pendidikan jarak jauh. Peluang pendidikan menjadi lebih luas, selainmenjimatkan kos. Pelajar pintar dan celik IT tidak disekat oleh factor kelas dan usia. Hal ini melahirkan lebihramai cendekiawan.Fakta ini ternyata terbukti apabila ada kanak-kanak yang baru berusia setahun jagungsudah boleh menguasai matapelajaran Matematik jauh lebih baik daripada pelajar yang sudah menuntut diinstitusi pengajian tinggi (IPT). Pelajaran di sekolah rendah dapat mengikuti pelajaran sekolah menengahmelalui modal pelajaran yang disediakan dalam cakera padat-ingatan baca sahaja (CD-ROM) yang telahdisediakan oleh kerajaan.S e h u b u n g a n d e n g a n i t u , s e l a i n m e m b a n t u d a l a m s i s t e m p e n d i d i k a n , I C T j u g a m e n j a d i penyumbang pentijng dalam menjaga keamanan dan keselamatan negara.Kes jenayah yang semakinberleluasa di negara Malaysia dapat diatasi

dengan bantuan ICT.Televisyen litar tertutup (CCTV) banyakdigunakan dan ditempatkan di kawasan-kawasan seperti bank, kasino, lapangan terbang, pangkalanterbang, dan pasarpasar raya.Sistem CCTV ini ialah penggunaan kamera video untuk menghantar isyaratke tempattempat tertentu. Isyarat yang dihantarnya tidak dihantar secara terbuka, ini berbeza sekalidengan televisyen.CCTV ini digunakan untuk mengawas keselamatan sesuatu tempat. Di samping itu,kegiatan jenayah yang berlaku dapat dikesan dan seterusnya memberkas penjenayah yang terbabit.Dengan bantuan CCTV, akhirnya kanakkanak yang bernama Nurin ditemui. Kes penculikan kanak-kanaktersebut pernah menggegarkan seluruh Malaysia.Ia tentu sekali kes jenayah yang sangat kejam. Walaupunmayat kanak-kanak tersebut ditemui dalam keadaan yang menyayatkan hati, tetapi dengan kamera videoyang merakam lokasi beg yang terkandung mayat kanak-kanak tersebut. Dengan CCTV juga, kes disiplinyang berlaku di sekolah dapat dikawal oleh pihak sekolah.Bertitik tolah dari sini, kita dapat melihat bahawa pembangunan negara bergantung pada kemajuanteknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Langkah kerajaan untuk melancarkan Koridor Raya Multimedia(MSC) sememangnya tepat pada masanya. Sudah tiba masanya untuk negara Malaysia berjaya padaperingkat kebangsaan dann serantau. MSC memainkan peranan penting untuk menjadi pemangkinkemajuan ICT di Malaysia. Untuk menjayakan harapan ini, semua pihak tidak kira kerajaan ataupun swasta,perlulah berganding bahu bersama-sama rakyat yang melonjakkan nama negara Malaysi

Kepentingan Teknologi Maklumat


Tajuk: Bincangkan kepentingan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) terhadap pembangunan negara. Pengenalan: Projek Koridor Raya Multimedia (MSC) merupakan pelan jangka panjang yang mampu mengubah landskap Teknologi maklumat dan Komunikasi (TMK) negara. TMK berupaya menjana pembangunan dan kemajuan sesebuah negara. A. Kepentingan TMK1. Memantapkan pentadbiran negaraKerajaan Elektronik - sistem pentadbiran kerajaan akan menggunakan TMK sepenuhnya. Segala data didokumentasikan untuk membolehkan pemprosesan data lebih pantas, cekap dan efisien. 2. Meramal fenomena dan kejadian alam ( remote sensing ) Kemajuan TMK melibatkan penggunaan satelit. Satelit berupaya meramal fenomena alam dan cuaca dunia. Cth: mengesan bencana alam seperti tsunami pada hari muka. Teknologi ini juga penting dalam bidang pelayaran.Memberikan panduan kepada pengguna laluan laut. 3. Melahirkan masyarakat saintifik Kewujudan sistem sekolah bestari mampu melahirkan masyarakat saintifik dan berinovatif. Para pelajar menggunakan internet untuk mendapatkan maklumat dari seluruh dunia.Tamsilannya, pelajar boleh mendapatkan nota-nota yang berkaitan dengan akademik daripada blog-blog yang berkaitan. 4. Hubungan antarabangsa Penggunaan alat komunikasi seperti telefon, faksimili, internet dan persidangan video . Berita mutakhi, tepat dari luar negara diperoleh dengan mudah dan cepat melalui rakaman dan siaran langsung .Hal ini akan merapatkan hubungan antara masyarakat dari negara-negara lain. 5. Meningkatkan tahap kesihatan Kewujudan teleperubatan membantu para doktor tempatan untuk bertukar-tukar fikiran dengan doktor pakar dari negara luar. Penemuan ubatan dan teknologi perubatan yang terkini dapat disebarkan dengan pantas.Kaedah penjagaan kesihatan secara talian. 6. Penyelidikan dan pembangunan ( R& D ) Rakyat tempatan boleh mempelajari dan memiliki teknologi canggih dari negara luar. Globalisasi mampu meningkatkan persaingan.Bagi mengatasinya, rakyat perlu meningkatkan kualiti produk menerusi R&D. 7. Meningkatkan ekonomi negaraPerdagangan antarabangsa dapat dijalankan secara talian dan meningkatkan pengeluaran dan pemasaran produk tempatan lebih luas .Meningkatkan aliran masuk mata wang asing dan merangsang pertumbuhan ekonomi negara. Penutup Sebagai intiha, TMK sememangnya penting dalam memajukan sesebuah negara. Namun, penyalahgunaannya akan memudaratkan masyarakat dan negara

Perkembangan pesat teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dan inovasi dalam sistem digital melambangkan satu revolusi digital yang telah dan akan mengubah cara manusia berfikir, berhubung, bertindak dan bekerja. Antara kepentingan teknologi maklumat ialah:dapat melahirkan masyarakat yang berpendidikan dan berpengetahuan. sebagai alat perniagaan dan sosial. sebagai syarat untuk penyertaan dalam persaingan dan perkembangan ekonomi, sosial dan pendidikan. mampu memperoleh segala informasi yang diperlukan. merapatkan hubungan sesama manusia. merapatkan jurang pemisahan antara guru dengan pelajar. menjadi pemangkin kepada perkembangan industri dan ekonomi tempatan. dapat menggalakkan pengaliran wang asing ke negara kita. dapat memajukan sistem pertahanan dan keselamatan negara. berjaya meningkatkan kualiti hidup rakyat. mampu menjimatkan bayaran kos komunikasi. negara dipandang tinggi oleh kawan dan lawan