Anda di halaman 1dari 18

Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Kelas Peralihan 2012

Minggu 1 4-6 Jan Tema/Tajuk Unit 1 : Masyarakat Penyayang Hasil Pembelajaran Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Catatan

A.

Ibu Bapa Penyayang

i.

Berbual tentang hal keluarga dan masyarakat dengan menggunakan kata dan sebutan yang betul. ii. Memberikan ucapan selamat dalam pelbagai situasi dengan betul iii. Mengenal pasti kata nama khas dan kata nama am. FU: 1.1 Aras 1(i), (ii), Aras 2 (i), Aras 3(i) FS: 5.1 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) i. Membaca ayat tunggal dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Membaca ayat majmuk dalam teks dengan intonasi yang betul. iii. Membaca teks dengan gaya pembacaan yang betul. iv. Mengenal pasti ayat dasar. FU: 5.1 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) FS: 6.1 Aras 1(i), 8.1 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) i. Membina ayat tunggal dan melafazkannya dengan diksi yang betul. ii. Membina ayat tunggal dengan istilah dan ungkapan yang betul. iii. Membina ayat tunggal dengan simpulan bahasa. FU: 8.1 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) FS: 3.1 Aras 1(i), (ii)

Morfologi : Kata nama

KBT :

Kemahi

ran mendengar dan bertutur

Soal jawab Latih tubi Dialog

B.

Melawat Rakan Sakit

Sintaksis : Ayat majmuk Ayat dasar

KBT : Kemahi ran membaca

Perbualan Soal jawab Latih tubi

C.

Kemudahan Awam

Sintaksis : Ayat tunggal

KBT : Kemahi ran menulis

Perbincan gan Sumbang saran

2 09-13 Jan

Unit 2 : Sekolah Dalam Taman A. Hari Pertama di Sekolah Baharu i. Menceritakan cerita yang didengar semula. ii. Menyampaikan cerita berdasarkan gambar. iii. Menyatakan pengajaran cerita yang didengar. iv. Menggunakan kata ganti nama diri. FU: 2.1 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) FS: 5.1 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) i. Membaca pantas keseluruhan teks. ii. Membaca teks dengan kuat dan lancar. iii. Membaca teks dengan gaya pembacaan yang betul. iv. Mengenal pasti ayat tunggal dengan betul. FU: 5.2 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) FS: 6.1 Aras 1(i) i. Membina ayat tunggal dengan perkataan yang betul. ii. Membina ayat tunggal dengan memilih istilah dan ungkapan yang betul. iii. Membina ayat tunggal dengan menggunakan simpulan bahasa. FU: 8.1 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) FS: 3.1 Aras 1(i) (ii), 5.1 Aras 1(i) Morfologi : Kata ganti nama diri KBT : Kemahi ran mendengar dan bertutur Bercerita Sumbang Saran Perbincan gan

B.

Indahnya Sekolahku

Sintaksis : Ayat tunggal

KBT : Kemahi ran membaca

Perbincan gan Bacaan mekanis

C.

Cita-cita Saya

Sintaksis : Ayat tunggal

KBT : Kemahi ran menulis

Perbincan gan Sumbang saran

3 16-20Jan

Unit 3 : Amalan Hidup Sihat A. Makanan Untuk Kesihatan i. Menyatakan arahan dan pesanan tentang makanan seimbang. ii. Membuat arahan dan pesanan untuk membuat keputusan. iii. Mentafsirkan arahan dan pesanan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. iv. Mengenal pasti kata kerja FU: 1.3 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) FS: 6.1 Aras 1(i) Morfologi: Kata Kerja KBT : Kemahi ran mendengar dan bertutur Latih tubi Soal jawab perbincang an

CUTI TAHUN BARU CINA 23-27 JANUARI


4 30 Jan-03 feb B. Mari Bersenam i. Membaca dan menyatakan maklumat yang relevan dalam teks yang dibaca untuk membuat ramalan. ii. Mengenal pasti maklumat yang dibaca untuk membuat ramalan. iii. Menganalisis maklumat dalam teks yang dibaca untuk mendapat kewajaran ramalan. iv. Membentuk ayat tunggal dengan betul. v. Memadankan frasa nama dengan frasa kerja. FU: 6.4 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) FS: 5.1 Aras 1(i) Sintaksis: Ayat Tunggal KBT : Kemahi ran membaca Perbincan gan Soal jawab Bacaan mekanis/kuat

C.

Jagalah Kesihatan Diri

i.

Membina dua ayat tunggal dan mencantumkannya dengan kata hubung yang betul. ii. Membina ayat dengan mencantumkan dua ayat tunggal atau lebih dengan kata hubung. iii. Membina satu ayat induk dan beberapa ayat kecil. FU: 8.2 Aras 1(i), Aras 2(ii), Aras 3(i) FS: 3.1 Aras 1(i)

Sintaksis: Ayat Tunggal Ayat Majmuk

KBT : Kemahi ran menulis

Perbincan gan Bersoal jawab

5 6-10 Feb

Unit 4 : Dadah Musuh Negara A. Perangi Dadah i. Menyatakan ungkapan yang sesuai untuk mendapatkan perkhidmatan. ii. Mengemukakan ayat untuk mendapatkan perkhidmatan. iii. Mengemukan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan perkhidmatan. iv. Mengenal pasti kata hubung dan menggunakannya dengan betul. FU: 1.7 Aras 1(i), Aras 2(i) ,Aras 3(i) FS: 5.1 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) i. Membaca dan mengenal pasti idea dalam teks berdasarkan bacaan secara luncuran. ii. Membaca dan memilih isi dalam teks daripada pembacaan secara imbasan. iii. Membaca dan mengkategorikan isi penting daripada teks. iv. Membina ayat majmuk dengan betul. FU: 6.1 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) FS: 3.1 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) Morfologi: Kata Hubung KBT : Kemahi ran mendengar dan bertutur Simulasi Main Peranan Lakonan spontan

B.

Anda dan Kaunselor

Sintaksis : Ayat Majmuk

KBT : Kemahi ran membaca

Perbincan gan Baca Kuat Bacaan Luncuran

C.

Agensi Dadah Kebangsaan

i. ii.

Membina ayat dengan mencantumkan dua ayat tunggal dengan kata hubung gabungan. Membina satu ayat induk dan beberapa ayat kecil.

Sintaksis : Ayat Majmuk Gabungan Ayat Induk

KBT : Kemahi ran menulis

Perbincan gan Baca Kuat Soal Jawab

FU: 8.2 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) FS: 4.0 Aras 1(i), Aras 2(i)

6 13-17 feb

Unit 5 : Bersatu Teguh A. Rumah Terbuka Malaysia i. Menyampaikan cerita tentang pengalaman di rumah terbuka. ii. Menyebut kosa kata yang sukar dalam teks dengan jelas iii. Menjelaskan pengajaran daripada cerita yang didengar. iv. Menggunakan imbuhan awalan meNdengan betul. FU: 2.1 Aras1 (i), Aras 2 (i), Aras 3(i) FS: 9.2 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) Morfologi: Imbuhan Awalan meNKBT : Kemahi ran mendengar dan bertutur Bercerita Perbincan gan

UJIAN LISAN 1 20-24 FEBUARI.

8 27 Feb-02 Mac

i. B. Sukan Perpaduan

Membaca dan mengenal pasti idea dalam surat kiriman rasmi. ii. Membaca dan memilih isi daripada teks melalui soalan. iii. Membaca dan mengkategorikan isi penting dan isi sampingan dalam teks. iv. Membina ayat majmuk gabungan. FU: 6.2 Aras 1(i), Aras 2 (i), Aras 3(i) FS: 1.4 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i)

Sintaksis : Ayat Majmuk

KBT : Kemahi ran membaca

Perbincan gan Lawatan Belajar

6
9 5-9 Mac C. Jiran Sepakat i. ii. Menyatakan dan membina ayat gramatis tentang semangat kejiranan. Menyatakan dan menghuraikan isi sampingan dengan membina ayat yang Sintaksis : Ayat Majmuk KBT : Kemahi ran menulis Meramal Soal jawab Bercerita

18 07-11 Mei

Unit 10 : Keusahawanan i. A. Usahawan Muda Mendengar untuk mendapatkan maklumat. ii. Mengemukakan pelbagai soalan dengan menggunakan kata tanya. iii. Bersoal jawab untuk membuat keputusan tentang sesuatu perkara. iv. Menggunakan kata adjektif dengan betul. FU: 1.2 Aras 1(i),(ii), Aras 2(i), Aras 3(i) FS: 5.1 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) Sintaksis: Ayat Tanya Morfologi: Kata Adjektif KBT : Kemahi ran mendengar dan bertutur Perbincangan Lakonan Soal Jawab Simulasi Main Peranan

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 10-18 MEI 2012


B. 19 21-25 Mei Usaha Tangga Kejayaan i. Membaca dan menjelaskan maksud tersurat dalam teks yang dibaca. ii. Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan teks yang dibaca. iii. Membaca dan menerangkan maksud tersirat berdasarkan meklumat yang tersurat dalam teks. iv. Menggunakan ayat tanya dengan betul. FU: 7.1 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) FS: 6.2 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) Sintaksis: Ayat Tanya KBT : Kemahi ran membaca Bacaan Kuat Bersoal Jawab Simulasi

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 28 MEI-08 JUN 2012

20 11-15 Jun i. C. Industri Batik Membina dan menulis ayat tunggal dengan pemilihan kata yang sesuai. ii. Menggunakan ayat tunggal dengan menggunakan istilah. iii. Membina ayat majmuk dengan menggunakan simpulan bahasa yang sesuai. FU: 8.1 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) FS: 3.1 Aras 1(i), (ii) Sintaksis: Simpulan Bahasa Ayat Tunggal Ayat Majmuk KBT : Kemahi ran menulis Sumbang Saran Perbincangan

21 18-22 Jun

Unit 11 : Kita dan Undang-undang A. Berani Kerana Benar i. Menyatakan pandangan tentang perkara yang dibualkan. ii. Menjelaskan idea dan pandangan untuk memberikan maklum balas tentang peraturan jalan raya. iii. Memberikan pendapat bagi menyokong idea yang meyakinkan. iv. Menggunakan imbuhan apitan meN-.... -kan dengan betul. FU: 4.1 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) FS: 5.1 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) i. Membaca dan meneliti penggunaan kata dan ungkapan yang terdapat pada simbol jalan raya. ii. Membaca dan membuat andaian tentang maksud sebenar sesuatu simbol. iii. Menggunakan ayat perintah dalam situasi yang betul. FU: 7.2 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) FS: 8.1 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) C. Morfologi: Imbuhan Apitan meN-....-kan KBT : Kemahi ran mendengar dan bertutur Perbincangan Lakonan Soal Jawab Main Peranan

22 25-30 Jun

B.

Isyarat Jalan Raya

Sintaksis: Ayat Perintah

KBT : Kemahi ran membaca

Membaca Bahan Grafik Perbincangan Soal Jawab Bacaan Kuat

23 02-06 Julai

Hakim Yang Bijak

i.

Menghasilkan perenggan pengenalan dengan menggunakan ayat majmuk. ii. Menghasilkan perenggan isi dengan menggunakan ayat majmuk. iii. Menghasilkan perenggan penutup dengan menggunakan ayat majmuk. FU: 8.5 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) FS: 5.1 Aras 1(i), Aras 2(i), 5.2 Aras 1(i)

Sintaksis: Ayat Majmuk

KBT : Kemahi ran menulis

Bercerita Lakonan Teater Pembaca Teater Bercerita

KEJOHANAN OLAHRAGA PERINGKAT SEKOLAH 09-10 JULAI 2012


Unit 12 : Sukan Di Malaysia 24 A. 16-20 Julai Sukan Lasak i. M endengar inti pati perbincangan tentang sesuatu perkara dan memberikan pendapat mengenainya. ii. Menyatakan pandangan dalam sesi perbincangan. iii. Menyokong idea dan memberikan pendapat yang meyakinkan dalam sesi perbincangan. iv. Menggunakan kata ganda berentak dengan betul. FU: 4.1 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) FS: 1.1 Aras 1(i), 1.4 Aras 1(i) Morfologi: Kata Ganda Berentak KBT : Kemahi ran mendengar dan bertutur Perbincangan Sumbang Saran Soal Jawab Simulasi

B. 25 23-27 Jul

Sukan Malaysia (SUKMA)

i.

Membaca dan merujuk jadual untuk mendapatkan fakta. ii. Membaca dan merujuk pada jadual untuk mendapatkan bukti. iii. Membaca dan merujuk pada jadual untuk menyaring maklumat. iv. Menggunakan ayat majmuk dengan betul. FU: 6.3 Aras1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) FS: 9.1 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i)

Sintaksis: Ayat Majmuk

KBT : Kemahi ran membaca

Perbincangan Soal Jawab

10

C.

Le Tour De Langkawi

i.

Melakarkan maklumat daripada peta perjalanan. ii. Mengumpulkan maklumat mengikut susunan yang betul. iii. Melengkapkan maklumat dalam bentuk pengurusan grafik. FU: 9.3 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) FS: 8.3 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i)

Morfologi: Kata Ganda Berentak

KBT : Kemahi ran menulis

Perbincangan Bersoal Jawab Nyanyian

UJIAN BULANAN 01-03 OGOS 2012

26 06-10 Ogos

Unit 13 : Malaysia Tercinta i. A. Keunikan Malaysia Menceritakan keindahan Malaysia dengan menggunakan bahasa yang betul. ii. Mengulas sesuatu peristiwa dengan penggunaan bahasa yang betul. iii. Bercerita tentang peristiwa berdasarkan gambar dengan urutan yang betul. iv. Mengenal pasti kata majmuk dan menggunakannya dengan betul. FU: 2.2 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) FS: 1.3 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) Morfologi: Kata Majmuk KBT : Kemahi ran mendengar dan bertutur Perbincangan Bersoal Jawab Nyanyian

11

27 13-17 OGOS

B.

Nasi Lemak Kegemaran Ramai

i.

Membaca dan menerangkan bahanbahan yang digunakan untuk memasak nasi lemak. ii. Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu perkara. iii. Membaca dan menerangkan maksud tersirat berdasarkan teks yang dibaca. iv. Mengenal pasti jenis-jenis tanda baca dan fungsinya. v. Menggunakan tanda baca yang betul dalam ayat. FU: 7.1 Aras 1(i) Aras 2(i), Aras 3(i) FS: 8.1 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i)

Sintaksis: Tanda Baca

KBT : Kemahi ran membaca

Perbincangan Bahan Mekanis Main Peranan

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 18-26 OGOS HARI RAYA AIDILFITRI 19-21 OGOS
C. 28 03-07 Sept Wau Bulan i. Mengenal pasti penggunaan tanda baca yang betul dalam teks yang diberikan. ii. Menggunakan penanda wacana yang betul dalam penulisan. iii. Menyemak dan membuat tanda baca pada hasil penulisan. FU: 10.3 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) FS: 3.1 Aras 1(i), (ii) Sintaksis: Tanda Baca Penanda Wacana KBT : Kemahi ran menulis Perbincangan Bersoal Jawab Lakonan

12

29 10-14 Sept

Unit 14 : Kemajuan Sistem Perhubungan A. Dahulu dan Sekarang

i.

Menyatakan alasan menerima atau menolak pandangan untuk mendapat persetujuan. ii. Memberi alasan secara sopan untuk menerima dan menolak hujah. iii. Menyatakan bukti untuk menerima atau menolak pandangan dalam perbincangan. iv. Menggunakan kata ganda separa dengan betul. FU: 4.4 Aras 1(i), Aras 2(i) ,Aras 3(i) FS: 3.3 Aras 2(i), Aras 3(i) i. Membaca dan menyatakan isi penting petikan yang dibaca. ii. Membaca dan menyatakan ringkasan petikan yang dibaca. iii. Membaca dan mengenal pasti peristiwaperistiwa menarik dalam cerpen. iv. Membina ayat perintah dengan betul FU: 7.3 Aras 1(i), Aras 2(i) ,Aras 3(i) FS: 6.1 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i)

Morfologi: Penggandaan Separa

KBT : Kemahi ran mendengar dan bertutur

Sumbang Saran Soal Jawab Lakonan

B.

Stesen Sentral Kuala Lumpur

Sintaksis: Ayat Perintah

KBT : Kemahi ran membaca

Bacaan Mekanis Bersoal Jawab Perbincan gan

13

30 17-21 Sept

C.

Kereta Impian

i.

Menyatakan pandangan tentang perkara yang dibincangkan. ii. Menyatakan Pendirian tentang kereta Gen-2. iii. Mengulas pandangan tentang perkara yang dibincangkan. FU: 11.4 Aras(i),Aras 2, Aras 3(i) FS: 8.1 Aras 1(i), Aras 3(i)

Kosa Kata: Nasional

KBT : Kemahi ran menulis

Sumbang Saran Bersoal Jawab Perbincan gan

Unit 15 : Kenali Warisan Budaya Kita i. A. Seni Kraf Sabah dan Sarawak M enyatakan fakta tentang seni kraf Sabah dan Sarawak dengan alasan yang rasional. ii. Menerangkan fakta tentang sesuatu perkara dengan bukti yang wajar. iii. Memberikan penjelasan tentang hasil kraf Sabah dan Sarawak dengan bukti yang sahih. iv. Menggunakan imbuhan apitan meN- ...i dengan betul. Morfologi: Imbuhan Apitan MeN- ...i KBT : Kemahi ran mendengar dan bertutur Sumbang Saran Perbincan gan Soal Jawab

14

FU: 11.4 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) FS: 1.4 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) 31 24-28 Sept

B.

Kebaya Nyonya

i.

Membaca dan merujuk pada petikan untuk mendapatkan fakta. ii. Membaca dan merujuk pada sumber untuk mendapatkan bukti bagi sesuatu fakta. iii. Membaca dan merujuk pada pelbagai bahan untuk menyaring maklumat yang diperoleh. iv. Membina ayat nafi dengan betul. FU: 6.3 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) FS: 9.1 Aras 1(i), Aras 3(i)

Sintaksis: Ayat Nafi

KBT : Kemahi ran membaca

Sumbang Saran Lakonan Soal Jawab

C.

Seni Mempertah ankan Diri

i.

Mengimlak beberapa baris ayat dengan tanda baca yang betul. ii. Mengimlak perenggan yang diberikan dengan tanda baca yang betul. iii. Mengimlak petikan dengan menggunakan tanda baca yang betul berdasarkan rakaman yang diperdengarkan. FU: 9.1 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) FS: 8.4 Aras 1(i)

Kosa Kata: Kraf tangan

KBT : Kemahi ran menulis

Bacaan Mekanis

15

Unit 16 : Teknologi Maklumat A. Pameran Makmal Komputer

i.

Menceritakan peristiwa yang dialami dengan bahasa yang betul. ii. Menghuraikan isi-isi penting berdasarkan surat yang dibaca. iii. Menceritakan urutan peristiwa berdasarkan kad jempuatan yang dibaca dengan bahasa yang betul. iv. Membina ayat dengan menggunakan kata sendi nama di dengan betul. FU: 2.2 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) FS: 3.2 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i)

Morfologi: Kata Sendi Nama

KBT : Kemahi ran mendengar dan bertutur

Soal Jawab Bercerita Perbincan gan

B.

Sayangi Komputer

i.

32 01-05 Okt

Membaca dan mengenal pasti gaya bahasa yang digunakan. ii. Membaca dan mengenal pasti laras bahasa dalam bahan bacaan yang diberikan. iii. Membaca dan membezakan ciri-ciri sajak dan prosa. iv. Membina ayat pasif dengan menggunakan imbuhan kata kerja pasif yang betul. FU: 6.5 Aras1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) FS: 5.1 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) i. Menaip pengumuman tentang sesuatu perkara. ii. Menaip `` e-mel dan menghantarnya kepada kawan. iii. Menulis teks ucapan bersempena dengan majlis perasmian makmal komputer. FU: 10.1 Aras1(i), Aras 2(i),10.2 Aras 3(i) FS: 6.1 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i)

Sintaksis: Ayat Pasif

KBT : Kemahi ran membaca

Bacaan Mekanis Perbincan gan Soal Jawab

C.

E-mel

Kosa Kata: e-mel

KBT : Kemahi ran menulis

Perbincan gan Soal Jawab

16

Unit 17 : Malaysia dan Angkasawan 33 A. 08-12 Okt Angkasawa n Malaysia i. M engemukakan fakta tentang sesuatu perkara dengan memberikan alasan yang rasional. ii. Menyatakan idea dan pandangan dengan memberikan alasan tentang kepentingan bidang angkasa lepas di Malaysia. iii. Menggunakan kata sendi nama ke dan di dengan betul. FU: 3.2 Aras 1(i), Aras 2, Aras 3(i) FS: 4.1 Aras 1(i), Aras 3(i) i. Membaca dan mengenal pasti isi penting dalam teks yang dibaca. ii. Membaca dan menyatakan isi bahan yang dibaca. iii. Membina ayat tunggal dengan betul. FU: 9.2 Aras1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) FS: 5.2 Aras 1(ii) i. Mencatat watak dan perwatakan yang terdapat dalam cerpen yang dibaca. ii. Menyenaraikan nilai yang terdapat dalam cerpen. iii. Menyatakan persoalan dalam cerpen. FU: 11.2 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) FS: 3.2 Aras 1(i), Aras 3(i) Morfologi: Kata Sendi Nama ke dan di KBT : Kemahi ran mendengar dan bertutur Perbincan gan Lakonan Bercerita Simulasi

B. 34 15-19 Okt

Teknologi Penerbang an

Sintaksis : Binaan Ayat.

KBT : Kemahi ran membaca

Perbincan gan

C. Indahnya Cakerawala Ini

Kosa Kata: Cakerawala

KBT : Kemahi ran menulis

Soal Jawab Lakonan Bercerita

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 29-24 OKTEBER 2012

17

PENGEMBALIAN BUKU TEKS SPBT DAN PENDAFTARAN SEMULA 06 NOVEMBER 2012

PENYERAHAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 09 NOV 2012

18