Anda di halaman 1dari 20

PRAKATA P N K E T U AS E K T O R E N G U R U S AA K A D E M I K N I J A B A T A NP E L A J A R A N E G E R S A B A H i , d t k S e t i n g g i t i n g s y u k u r e h a d r a A l l a hS W T k e r a n a e n g a n z i n - N y aM o d u lS i a g aL I N U Si n i d a p a t gi jaYanYa. dengan disiapkan g g L s M o d u lS i a g aL I N U Si n i m e r u p a k a n a t u u s a h au n t u km e m b a n t u u r u - g u r u I N U Sk h a s n y a u r u i i M n am l i t e r a sm e l a k s a n a k a n a n a tK e m e n t e r i aP e l a j a r a n a l a y s i aa i t us e m u am u r i d ,k e c u a l m u r i d i Tahap 1 di sebelumberakhirpersekolahan asas Literasi khas dapat menguasai berkeperluan rendah.

sekolah N J n ha B a g i m e r e a l i s a s i k a n s r a ti n i , S e k t o rP e n g u r u s aA k a d e m i k a b a t a nP e l a j a r a n e g e r iS a b a h n 6 M t e l a hm e n g h a s i l k a no d u lS i a g aL I N U S S e b a n y a k s e t M o d u lS i a g aL I N U Sd i h a s i l k ao l e h M o d u ls i a g a i Sa F a s i L l N U S - f a s i L l N U Sb a h a g a r p r o g r a mL I N U S d a p a t m e n c a p a s a s a r a n n y a d u s a t ua k t i v i ttia m b a h a n n t u km u r i d - m u r iL I N U S s a L I N U Si n i b o l e hd i g u n a k a n e p e n u h n ys e b a g a i guru-guru d i a g a r d a p a t m e n g u a s ak e s e m u a1 2 k o n s t r u k e n g a nm u d a h d a n d a p a t m e m b a n t u s m e m b u atti n d a k a n u r s u l a n . l U c a p a n t a h n i a h k e p a d a s e m u a F a s i L l N U SL i t e r a s iS a b a h y a n g b e r t u n g k u s u m u s d a l a m u i n i d a p a tm e m b a n t g u r u d M m e n g h a s i l k a no d u lS i a g aL I N U Si n i S e m o g a e n g a na d a n y am o d u l i KPI mencapai LINUSn e g e r S a b a h dan meningkatkan seterusnya guruLiterasi u Akhir kata, Saya menyeru semua guru Literasiagar dapat m e l a k s a n a k atn g a s Y a n g t e l a h p t de d i a m a n a h k a n n g a n e n u hi n t e r g r idia n b e r k e s a n . Sekian.

Dr Ha n,r d i/ h Se Ketua n Akade engurusa I Negeri a b a h Pelajaran Jabatan

rahim

SEKALUNG PENGHARGAAN

Sekalung penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerjasama cemerlang yang diberikan kepada : 1. Dr. Haji Mohd Kassim Bin Haji Mohd Ibrahim 2. Encik Awang Jaya Bin Awang Damit 3. Cik Noorartini Binti Haji Arjikal 4. Cik Shuraya Binti Haji Mantiar 5. Puan Sitti Asidah Binti Yakim 6. Encik Harris Bin Osthman 7. Puan Kathrim Sain 8. Encik Mokhtar Bin Haji Kadir 9. Puan Darliani Gitom 10. Semua FasiLINUS Literasi Negeri Sabah Ketua Sektor, Sektor Pengurusan Akademik Ketua Penolong Pengarah Bahasa Malaysia Penolong Pengarah Bahasa Malaysia (Rendah) FasiLINUS Literasi Kota Belud FasiLINUS Literasi Kota Kinabalu FasiLINUS Literasi Kuala Penyu FasiLINUS Literasi Tuaran FasiLINUS Literasi Sipitang FasiLINUS Literasi Penampang

MANUAL PENGGUNAAN MODUL SIAGA LINUS ( LITERASI) MENULIS

Manual penggunaan modul Kaedah Manual Penggunaan Modul ini ialah panduan kepada guru. Manual ini mengandungi kaedah mengesan keupayaan penguasaan 12 konstruk literasi menulis murid LINUS. Guru hendaklah membaca dan memahami kandungan manual ini sebelum menjalankan aktiviti dalam modul.

Modul literasi menulis mengandungi 12 konstruk. Modul ini boleh digunakan semasa proses P&P murid LINUS. Pentadbiran modul ini hendaklah dilakukan secara telus dan jujur. Guru hendaklah memberikan panduan atau bimbingan kepada murid untuk menjawab item setiap konstruk. Setiap konstruk yang dikuasai oleh murid hendaklah diisi dalam Borang Senarai Semak seperti yang disertakan dalam modul untuk tujuan pelaporan.

Pelaporan Tahap penguasaan murid dalam setiap konstruk hendaklah direkodkan dalam borang senarai semak yang disediakan. Borang senarai semak yang telah lengkap diisi hendaklah disimpan dalam fail peribadi murid untuk tujuan rujukan dan pemantauan pihak yang berkaitan.

Pelaksanaan Modul Digunakan sebagai aktiviti tambahan untuk mengesan tahap penguasaan kemahiran (konstruk) dan perkembangan murid Linus. .

Tahap penguasaan Literasi menulis adalah seperti berikut :


Contoh pengisian borang Nama Murid : Darliani Katrim @ Siti Shuraya Binti Hariss Moktar

MODUL : KONSTRUK

SET 1/2/3/4/5/6 PENGUASAAN MURID

BULAN : Januari

MENULIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 1 2

KUASAI / / / / / / / / / / / /

TIDAK MENGUASAI

Memasuki kelas Perdana. Menguasai Konstruk 1 hingga Konstruk 8

MODUL : KONSTRUK

SET 1/2/3/4/5/6 PENGUASAAN MURID

BULAN ________________

MENULIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 2 5 3 5 3 5 0 2

KUASAI / / / / / / / /

TIDAK MENGUASAI

/ / / /

BORANG SENARAI SEMAK PENGUASAAN MURID


NAMA MURID : _______________________________

MODUL : KONSTRUK

SET 1/2/3/4/5/6 PENGUASAAN MURID

BULAN ________________

MENULIS 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 5 10 5 11 5 12 2

KUASAI

TIDAK MENGUASAI

MODUL SIAGA LINUS SET 1, SPA JPN SABAH

KONSTRUK 1 Tulis huruf yang disebut oleh guru.

HAK CIPTA TERPELIHARA

MODUL SIAGA LINUS SET 1, SPA JPN SABAH

KONSTRUK 2 Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar. u a s k a u

HAK CIPTA TERPELIHARA

MODUL SIAGA LINUS SET 1, SPA JPN SABAH

KONSTRUK 3 Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar. ro mo ta pa

ti

ba

di

pi

ta

ka

pa

li

ja

ga

ri
HAK CIPTA TERPELIHARA

MODUL SIAGA LINUS SET 1, SPA JPN SABAH

KONSTRUK 4 Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar. k t a r u h k l

n n r u m

HAK CIPTA TERPELIHARA

MODUL SIAGA LINUS SET 1, SPA JPN SABAH

KONSTRUK 5 Tulis perkataan berdasarkan gambar.

k a

k e e
HAK CIPTA TERPELIHARA

MODUL SIAGA LINUS SET 1, SPA JPN SABAH

KONSTRUK 6 Tulis perkataan berdasarkan gambar.

lang

tang

long

lang

sang

sung

sir

ge

pi

___________________

___________________

_____________________

rung

rang

ting

tang

pa

gun

______________________

_____________________

HAK CIPTA TERPELIHARA

MODUL SIAGA LINUS SET 1, SPA JPN SABAH

KONSTRUK 7 Tuliskan perkataan berdasarkan gambar. kedai lebai petai sekoi

kedai

limau

kurau

gerai

serai

tupai

tapai

pisau

risau

HAK CIPTA TERPELIHARA

MODUL SIAGA LINUS SET 1, SPA JPN SABAH

KONSTRUK 8 Tuliskan perkataan yang betul berdasarkan gambar. duit daun kain suis paip

HAK CIPTA TERPELIHARA

MODUL SIAGA LINUS SET 1, SPA JPN SABAH

KONSTRUK 9 Tulis perkataan yang sesuai berdasarkan gambar. nyamuk khemah nyanyi khamis singa

khamis

HAK CIPTA TERPELIHARA

MODUL SIAGA LINUS SET 1, SPA JPN SABAH

KONSTRUK 10 Tulis perkataan berdasarkan gambar. bersalam berkawan bersenam berkebun tertidur terjatuh

bersalam

memanjat menari

berkejar berlanggar

HAK CIPTA TERPELIHARA

MODUL SIAGA LINUS SET 1, SPA JPN SABAH

KONSTRUK 11 Baca dan tulis ayat pada gambar yang betul.


Adik menangis. Kakak menyiram bunga. Ahmad memancing ikan. Alvin membuang sampah. Ramli memberus gigi.

1.

2.

3.

4.

5.

HAK CIPTA TERPELIHARA

MODUL SIAGA LINUS SET 1, SPA JPN SABAH

KONSTRUK 12 Tulis ayat berdasarkan gambar.

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

HAK CIPTA TERPELIHARA