SERAT CENTINI JILID I (Lanjutan

)
PUPUH XXXV DHANDHANGGULA – 01 – Lon umatur Raden Jayengresmi, kadiparan dinten kang prayoga, punapi wonten sanese, utawi wancinipun, mawi milih mawi nyingkir, ki Buyut angandika, punika masputu, etang minangka satiyar, angluluri nasehat ing nguni-uni, wiji saking ing Arab. – 02 – Pan punika masalah ngawruhi, ingkang pangandika, Nabiyullah, salahu wasalame, sakehe umatingsun, padha ngawruhana ing nginggil, patingkah alulungan, milya kang sarju aja lungan tanggal pisan, ta na laba lungana, tanggal ping kalih, pan iya oleh laba. – 03 – Tanggal kaping tiga datan becik, tan na laba tanggal kaping papan, rekasa angen margane, tanggal ping lima iku, manggih laba kaping nemneki, tan manggih laba ilang, karyane wong iku, tanggal ping pitu prayoga, manggih rahmating Pangeran tanggal kaping, wolu agring ingi paran. – 04 – Tanggal kaping sanga manggih pati, lan pakewuh tur padha sumadhang, tanggal kaping sadasane, manggih laba rahayu, ping sawelas apenget ugi, tanggal ping kalihwelas, tan ana labeku, tanggal kaping tigawelas, oleh utang tanggal pat belas becik, neng parang manggih laba. – 05 – Tanggal ping limalas ayu olih, emas perak tanggal ping nembelas, tan antuk laba tanggale, ping pitulas rahayu, p8ing wolulas pan laba manggih, tanggal kaping sangalas, penet pan rahayu, tanggal kaping kalihdasa, gering marga, tanggal ping salikur ugi, (ng)garesah aneng paran. – 06 – Tanggal ping rorikur ayu becik, tanggal telulikur laba karya, tanggal kaping patlikure, penet ping limalikur, mapan ala tanggale kaping, nemlikur gesang pejah, punika pinangguh, tanggal pitulikur ala, bakal tukar iya ananireng margi, tanggal wolulikurnya. – 07 –

Oleh laba sangalikurneki, manggih rahmat saking ing Pangeran, tanggal ping tigadasane, manggih utang neng purug, tititelas masalah iki, ing wong kang alulungan, pangandika Rosullolah, salahiwasalam, dipun sami nastiti kadi punika, inggih waluhualam. – 08 – Lampaira Kangjeng para Nai, lamun badhe mangkat saking wisma, isarat ingkang kaangge, Jumungah akakemu, lan asusur lampahing Nabi, Muhammad Rosullolah, lamun dina Sabtu, punika angandhut lemah, dinekekken ing puser lapahing Nabi, Adam ingkang minulya. – 09 – Dinten Ahan angangge susumping lapahipun Jeng Yusup Bagendha, Isnen natab lalandhepe, Bagendha Umar laku, Slasa manggan asta ing geni, Bagendha Abubakar, ingkan darbe laku, Rebo akukudhung sinjang, lampahipun Nabi Ayub singgih, Kemis tumengeng tawang. – 10 – Myang tumungkul ing bantala nenggih, lapahipun Sang Ali Bagendha, winewahan sangatane, kalamun arsa nglurug, angkatira pan sampun uning, langkahe ingkan pecak, sangat lamun sampun, pecak sadasa umangkal, pangwasane sang Gadudha kawon dening, sadhengahing taksaka. – 11 – Isnen wusing pecak nem lumaris, pangawasane singa krura kalah, dene*) manjangan yektine. Salasa lamun sampun, pecak kalih angkatireki, pangawasanipun singa, ingkang sru manempuh, kayon dening kang dirada, Rebo wusing pesak pipitu lumaris, menggah pangasanira. – 12 – Diwangkara kawong dening sasi, Kemis wusing pesak dwilyas **) Jumungahapan sampuning, pecak triwelas mangkat, de pangawasipun, sona dening kancil kalah, Saptu wusing pecak dwiwelas lumaris, denen pangawasanira. – 13 – Sawer kawon dengin kodhok bungkik, tamat sangat Sang Ali Bagendha, wonten santat ingkang kangge, aningkahaken sunu, myang ngadegken sadhengah panti, punika manut tanggal, sapisan witipun, kaping kalih kaping tiga, ping sakawan pang gangsal gya wangsul malih, nem kadi ping sapisan. – 14 –

Ibrahim kalangan mangke. jabarail slamet ngrangkepi. Brahim rijekiku. epote tekeng bedhug. epot pesak salikur punika. pacak wesi tangepannya. ping wolu ping triwelas. – 18 – Pecak sawlas epot bedhug wanci. wit pecak salikur epote pecak sawelas. gantya tanggal ping sakawan samineki. awit salikur pecak. bedhug epotnya Asar. Ngijrail akalangan. Ahmad pacakwesi rangkepannya. Jabarail iku. sami lawan kaping sapta. awit purnamaning surya. purnamaning Hyang Surya. wolulikur punika sami. – 15 – Epot bedhuk Brahmin pecak-wesi. Jabarail kalangan tangkepanneki. Jabarail rejekine. bedhuk potnya Irjail apacak-wesi. Asar prapta purnamaning surya. wit surya wedalipun. gangsal welas myang kalihdesi. awit pasar potira prapti. Ibrahim slamet rangkepan. epot pecak salikur. epot pecak sawlas Ibrahim. – 20 – jabarail pitutur ngrangkepi. myang pitulikur samya. sangalikur punika ingetang. Yusup slamet rangeppane. wit bedhug epot Asar. – 16 – Purnamaning Hyang Pradangapati. – 21 – Pecak slikur sawelas potneki. wiwit pecak salikur. wolulas tigalikur. ping kalih winuwus. kaping nenem sawelas nembelas. Ahmad pitutur nyata. ping sangan ping patbelas. Yusup rijekinira. pot pecak salikur. Yusup kalangan tangkepnya. purnamane Sanghyang Surya amungkasi. epot enjing Hyang Surya mijil. awit pecak sawelas. Asar sawengi muput. wit Hyang Surya purnamane. ping gangsal sadaseku. pecak slikur pot pecak sawilas marengi. – 17 – Pole tekeng purnamaning rawi. Ahmad slamet tanggal kaping tiga. awit bedhug ing potipun Asar. sawelas potipun. pitulikur rangkepannya. tekeng pecak salikur epotireki. Ahmad kalanganipun. Asar sadalau epotnya. – 19 – Ping sangalas patlikur myang kaping. bedhug tekeng Asar pote. sawlas epot bedhug Ahmade rejeki.Tanggal kaping sapisan pan sami. tekeng pecak slikur potneki. Yusup pitutur Ahmad. kalihwelas pitulas rorikur nengggih. wit purnamaning surya. Ngijrail rejekinnya. pan sami puniku. salawe tigang dasa. Yusup pacakwesi marengi. pecak sawelas awite. asar sadalu pisan. Ngijrail pitutur rangkepan. . Ngijrail salamet pecak. sawlas epot bedhug. salikur myang nemlkure.

lawan sinung gelap tyase anawengi. samukawis prayoga. nunugel kesah perang. jales estri umuripun panjang. dalu watekipun. awon penet myang laire jabang bayi. prihatinan ing tyasireki. mangkya catur lintang Kamar kang winarni. namun saged ing damel tan nguciwani. samukawis punika prayoga. rabi tumekeng sarju. yen jaler lair siyang. – 23 – Lintang Samsu sabarang prayogi. tur sudih begja gung. paes pasah cucukur. anjampeni rare utami. manut dinten lampahireki. kedhik rijekinipun. gantya kang winursita. bilih estri dalu lairira. tur pengkok nora (ng)gragap. paedahe pyambak-pyambak. . myang wong agung sasamine. welasan marang sasama. jalu estri yen laire. lintang Ngatarit pinajar. kadiparan sangat palintangan. anggalih samubarang. sae keh daulatnya. kaping tri winuwus. myang kengkenan sadhengah. – 25 – Lintang Juhrah angka dwi nameki. ki Buyut manthuk-manthuk. akengkenan dhumateng mengsahing jurit. ragi panasten ing manah. cupet kang budi wateke. jejampi nyanyambut. kang awon andum karya. mumuruk amamarah.• • ) Prayoginipun dening *) Prayoginipun dwiwias – 22 – Raden Jayengresmi tanya malih. – 26 – Lare lair jalu lawan estri. – 28 – Apan awon ing tyas gung prihatin. tinitik saking lintang. lair rinten bilih pawestri. undang-undang prasanakan atanapi. ingkang awon tuwin myang sakit. dinen ngelmi utamane. samubarang prayoga ingkang upami. kumpulan tan prayoga. jalu estri yen medal. sadinten sadalu. – 24 – Lare lair rainten marengi. tuwin ngenggali pangganggya. sabar lila ing donya. nging wicara kaduk. ing raina jembar kang polatan. pipitu kehing lintang. sinung padhang ing driyane. – 27 – Marek nata myang pados usadi. pandamelan atutde. dene ingkang boten sae. watekipun jembar kang budi. pan ugi petengan manah. lawan marek ing sri naranata. yen jalu lari dalu. apan sami prayoga sadaya. ningkah langkun panuju. langkung kumet wicaraneki. anuju wanci dalu. punapi wonten sanese.

– 33 – Jalu estri pan sami prayoga. amanggalih ngadoni lapahing jurit. nuju siyang boros watekira. punika tan prayoga. tan salamet manahnya gingsir. atanapi (n)dhaupaken laki-rabi. lamun rare jalu. nastiti mring samubarang. awit ngantos pakantuk. nanging keh rejekinya. angandikan kang mawa paedah. atanapi dalu. watak jail kang manah. kang awon winuwus. sunat ugi pakantuk. – 36 – . lyan punika boten prayoga. yen lair nuju ratrine. jalu estri ugi samya. tansah kambah sakit encok tan kalirih. sisimpen tulus arjane. adagang antuk untung.– 29 – Tuwin marek ing sri narapati. bekti marang kakung. estri tanapi jalu. namping imba paras paes. tan saranta barang watekira. pandamelan agal myang remit. kajawi puniku. akengkenan sarju katampi. lair dalu langkung pradhah. – 30 – Lare estri lair amarengi. lamun jaler lairipun wektu ratri. sampun jangkep lintang sapta. yen estri lair dalune. – 31 – Panca lintang Juhkal kang winarni. cuparira kalangkung. langkung sae sabarang. ingkang awong mung sajuga. lintang Mustrai iku. yen rare lair siyang. tan kaconggah nedha ing kebon ananging. ajrih mring piyanipun. ingkang sae wiwit gentur tapa. lawan iyasa gaman. keket kapara ngarsa. awon penet ing mangke wiwit winilis. wadanane mung radi engetan. pradata padu myang nglamar. gumantya angka neneme. lintang Mirah ingkan aprayoga. mamaris tulus trimah. ratuning kang lintang sapteki. sae saged ing karya. lamun estri lairnya ratri. pandamel mring Pangerane. – 34 – Mangkya gantya kasapta mungkasi. – 32 – Tur asabar lila ing donyaki. remen nyilib tyasira. – 35 – Bilih jalu rinten lairneki. barancah mring wanodya. yen jalu siyang laire. lamun nuju rinten rare lair estri. atanapi ngadoni jurit. pakaryan awon sadaya. widada awidagda. lampahing pilantangan. satingkah rahayu. jail amathangkul. watekipun saestu sukuran. yen rare lair siyang.

taranggono Mustari pot wektu Mahrib. lingsir dalu tinampenan. Mustari trengganaku. wanci sirep jalmeku. – 40 – Malem slasa ing waktu Mahribi. ingkang tampi lintang Mustari. tinampenan lintang Juhkal. bedhug tinampen gupuh ing Ngatarit Luhur tinampi. Kamar kang tarangganan. sontene ingkang atampa. tengah ratri tranggana. – 39 – Isnen enjing lintan Kamar tampi. sirep janma kang lungguh. Ngisal Juhrah tampine. lebar pasar Tangarite. tengah ratri Mirahnya. jangkep lintang kasapta. Subuh Mirah gumantya. bangun enjing lintang Mustari kang tampi. lebar pasare tinampen. rame pasar tinampen ing Juhrah. – 42 – Malem Rebo ing waktu Mahribi. Ngatarit ingkang lenggah. wanci bedhug Mirah kang tampi. bangun enjing lingant Juhkal kang nampeni. luhur Juhkal ingkang nampeni. tinampen ing lintang Kamar. jangkep kasapta lintang. Ngasare tinampenan Mustari punika. lintang Ngatarit pot wektu Ngisa. lintang Juhrah tengahing ratri. – 41 – Slasa enjang Mirah ingkang tampi. lingsir wenginipun. sontene tinampenan. ing wanci sirep manus. bangun enjing lintang Juhrah katan atampi. bar psar Juhrah tampine. lintang Samsu kang alenggah. lintang Mirah seren wektu Ngisa. lintang Mirah jangkep saratri saari. lintang Mirah bangun sampun kang nampeni. Subuh Natarit lintang. ing wektu Subuh Juhrah. wektu Luhur Samsunya prapteng Ngasar puput. rame pasar tinampen ing Juhkal. ingkang tampi taranggana Kamar. lintang Juhkal ingkang nampeni. Ngisa-bah Juhkal tampine. lintang Tarit ingkang atampi. lingsir wenginipun. – 43 – . ingkang tampi Samsu taranggana. rame pasar Samsu ingkang lenggah. trengganan Samsu tampine. tengahe ratri Kamar. tinampenan lintang Juhrah.Malem akad ing wanci Mahribi. Mustari kang lungguh. tinampen Kamar lintange. wanci sonten Ngatarit ingkang atampi. – 37 – Akad enjing Samsu kang nampeni.lampahing lintang sapta. Subuh lintang Mustarnya. wanci sirep janmeku. lingsir wenginipun. – 38 – Malem Isnen ing waktu Mahribi. bedhug Kamar kang lungguh. Ngasri Juhkal lungguh.

setiyar mrih rahayu. bangun enjing lintang Mirah kang nampeni. titi sampung lampahing lintang saptari. rame pasar lintang Mirah lenggah. ing Mustari Luhur tinampi. bedhug tinampen Samsu. ing waktu Ngisa epote. lingan Juhkal ingkang nyiteni. lebar pasar lintan Mirah. widadaning kayun. Ngatarit sitengsu. gya sumendhe ing Susksma. . pepetangan tan saged ngewahken takdir. tinampen Ngatarit lintang. lintang Juhkal potipun. Luhur gya tinampenan Mustari sitengsu. – 44 – Malem Kemis ing wektu Mahribi. tinampenan lintang Kamar. tinampen Mirah Tranggana. – 50 – Kang minangka naasing lintang dwi. – 49 – Saptu enjing lintang Juhkal tampi. bar pasar Juhkal tampine. sontene tinampen Kamar. siningkura kainan. yen wus atut eanganeki. rame pasar Ngatarit kang lenggah. ngagesang winenangake. tengah ratri ingkang nampeni. lintang Mustari punika. wektu Ngasaripun. wektu luhur Juhrah nampeni. lingsir ratrinipun. sirep janma Kamar nampeni. trenggana Samsu lenggah. Ngatarit inggkan lenggah. dalu praptaning siyang. lebar pasar Kamar Manggen. wanci sonten ing Juhrah kang nampeni. lintang Juhrah ingkang apilenggah. pot Ngasri tinampenan. bangun enjing lintang Samsu kan nampeni. rame pasar tinampen ing Kamar. tinampen Nataritu. lintang Mirah punika. – 48 – Malem Saptu Mahribi Ngatarit. wektu Ngasri tinamenan. bedhug ginantyan gupuh.Rebo enjing Ngatarit kang tampi. sirep janma gya tinampen. (ng)gih punika Mirah lawan Juhkal. – 45 – Kemis enjing Mustari kang tampi. bar pasar Samsu tampine. wektu Ngisa tinampen ing Kamar. bedhug nulya sinambut. wanci sonten lintang Juhkal ingkang tampi. – 46 – Malem Jumngah ing wektu Mahribi. amung. kanang tranggana Juhrah. ing wektu Subuh Juhkal. seren Ngasri wektu. jangkep lintang kasapta. tengah ratrinya Juhkal. rame pasar Mustari kang lenggah. seren lingsir dalu. tengah ratri ingkang nampeni. jangkep kasapta lintang. amung aywa kinekahan. Mustari taranggana. Subuh pan lintan Juhrah. lintang Mirah sontene Samsu kang tampi. – 47 – Jumngah enjing Juhrah tampi. taranggana Mustari praptanya. sirep ing janma Samsu. epot lingsir dalu. Subuh Samsu tranggana. jangkep lintang kasapta. Ngisa tinampenan Mireh. bangun enjing lintang Kamar ingkang tampi.

– 58 – . gya gathita satunggil kalih. ler kilen mangidul. ri Akad tartamtu.– 51 – Kaol saking pawon mitra mami. – 57 – Yen mangetan kadhawahna bumi. tingkahe wismanira. dene jroning plataran. wilangannya bumi karta kala kali. laire kanang jabang. wonten kaol mupakat. mrih widada rahajane. siayan dalu punika sami binagi. penet awoning petang. kalih gangsalipun. – 53 – Gathita nem sapta sawlas tuwin. tabul satunggal kalawan gangsal. myang wiyar ciyutipun. lair utawi papatya. satunggal tripanceku. punapa saestu. pecate nyaweku. prapteng janji ing wancineki. Rebo sapta nawa sawlas. utawi jama ayun. – 55 – Raden Jeyengresmi matur aris. samurdane kang darbe wisma pribadi. tiga sakawan gangsal. sadasa sawlas tengange. ing pamahan sukaning galih. tuwin griya saka usuk denukuri. kalih catur Kemis astha sawlas tuwin satunggal tri sakawan. gangsal salah satunggal. yen (ng)garap pater sitine. dwidwlas kalih catur. utami dipun enut. dados namung wonten kalih welas wanci. kathah temen ing parincenira. inggih ingkang adarbe panti. cengkali dhepanipun. yen badhe karya pemahan. tiyang badhe gadhah rate. – 54 – Jumhan astha sadasa tanapi. tenggane kalihwelas. kalih welas tiga myang sakawan. Saptu sapta myang nawane. yen mangaleripun. utawi tyang sakarat. wangsul nenem surup. kalihwlas inggih bedhug. bilih damel ingkang bubutulan. lajeng etang kadi siyang. Slasa sapta sadasa tuwin. kaarah dhawah karta. – 56 – Leres wonten manawi akardi. gathita nem sapta astha nawa. wawaton ari sapta. winicala saking dhepa. kalih welas gathita. ambeneraken kalane. ing pamahan dipun estokena. – 52 – Wiwit purnamaning Sanghyang Rawi. Senen astha sadasane. anotog pager ukurnya. gathita nem sapta sawelas satunggil. kalamun awiwita. brahmanandi ing Ngata-maruta. tan kainan basanireki. bilih wonten tiyang nyakiti. kalamun ari Akad.

mandhapa iku kalawan lodra. – 02 – Bilih pawon dhawah naga. manawi iyasa lumbung. esri adi naga emas perak lamun. . teka ing wismanipun. gansal petanganira. ing pitedah prayogi aywa kawuri. kang darbe wisma geringan. watek kerep aliyan. kliyu pokan bilih wisma etang usuk. bumi banyu prawata myang sangkala geni jangkep gasalipun. lawan lodra yen karya kori. kang wetan bau kiwa. bilih masjid gana ingkang prayogi. sanese masjid puniku. dhawah bumi kang prayoga. geringan kang gadhah panti. pandhapi dhawaha kitri. – 03 – Ngukur wiyare kang saka. prayoga esri dhawahnya. pandhapa perak prayogi. apan srepan punika (ng)gih prayogi manawi dhumawah gunung. lolongkange pandhapa. pinecakan panjangipun. lawan pacakanira. payon lesung prayogi dhawah adi. kang tengen iku lakune. tepusing talapakane. mara-sanganipun. saking wismanipun. gathukena ing pager (n)jawi. yen kekelir sakilening wisma. kajawi tangkping ngandhap. – 59 – Gedhuging wisma lawan pandhapa. teteg watekipun bumi. yen pareng begjanira. kalih mandhapanipun. ugi gansal petanipun.Den agathuk pager aja lali. manawi dhawah gana. dhawah esri pecaknya. PUPUH XXXVI PANGKUR – 01 – Punika yen karya griya. – 05 – Kabasmaran watakira. kaliyu datan prayoga. tepusen aglis.lajeng kangge ngukur panjangireki. dhawah geni tan prayogi. – 04 – Dhawah banyu watekira. – 06 – Kalih punika prayoga. lamun dhwah sengkala awon kalangkung. tamu angker utawi singit kalangkung. pager tarab cengkalnya. sampun jangkep menggah saka kang denukur. poma sampun asembrana. inggih gansal petangipun. ukuripun pecakira pribadi. lan kajawi purusneki. griya kadhawahna emas. mangkya usuk denetang cajah iji. den-gathuk lan wismanira. esri kakitri gana.

gangsal wewilanganipun. bakdaning pepujian. – 09 – Lungguh teteg watekira. kajawine purus myang pendhemneki. – 08 – Menggah wiyaring pemahan.– 07 – Yen denetang dhawah pokah. – 11 – Palangipun pinecakan. kiwa miwah tengenipun. tebihing (dn)dhapi lan griya. sampun jangkep ing pundi kaparengipun. dene yen yasa gedhogan. – 12 – Saka kandhang myang gedhogan. – 10 – Pecaking kang gadhah griya. basanipun tiyang abti**). bebuka esri etang. ing wewilangan karta. utami ingkang dhumawuh. kalayan dhumawah candhi. tuwin dhepane pribadi. pan sedana sugiyan watekneki. depugeran watekipun. ugi wonten ukurneki. – 14 – Utami kang radi awal. nengna wau titi etangnya ki Buyut. awit bale etangipun. tuwin kandhang kebo sapi. samya wulu paragating Subekti*). Gathuk matur alim dalem Kyai Byur. kawula nyuwun wasiat. ingukur lan palang wau. . dhawah sri watak serepan. pepujinira nutug. gansal petananireki. candhi karta rogoh sampoyong puniku. kajawine pepurus ingkan manjing. – 13 – Awit etanipun karta. suwawi waktu Subekti*). tan prayoga kerep nandhang prihatin. tapa lungguh sedana pugeranipun. tapa luwe watekneki. sampun jangkep etangnya. ingukur kalawan pecak. kapejaan jumarunuh. ingkang sae dhawah karta. dene pager punika ukuranipun. sakukanya pan boten denwanceni. omah latar pawuhan. dhawah candhi prayoga. dedege kang darbe wisma. wus anggagat bangun enjang. baya tura samaya angemasi. sakawan etangannya. dhawah bale punika ingkang pakantuk. ing tebihe saking treping pantinipun. pan sakawan etanganipun nenggih. pitados saha kekah.

lamun pinareng ing mangsa. binekta ing nangkoda. rahadyan alon umatur. anom udhuning juragan. – 16 – Seka leka seka leka. ngandikeng tyas cecalone janma luhung. mring pawong-sanakira. kang agun apuranta. ki Buyut angandika. wus salaman ki Buyut ngandika arum. manther cahyaning oliya. uga cendhak mangkene basaneki. datanpa laku tur cendhak. wasana matur sang adi. tan winarna lampahipun. ngulati ingkan lunga nis. dupi mudhun juragan kang sangking laut. –17 – Kalawan manthening sedya. tembe ulun saged wangsul. seu sokur yen jenak aneng ngriki. amrih cumbu dhaten ulun. mangkya ulun ayun (m)dumegekken kayun. sangsaya angles ing galih. lelima tut saujarku mung punika. singa wulu singa buntut. kang dadi parenging ati.– 15 – Nunutut sadhengah kewan. mangkene basanireki. sangking Gresik nunut utawi pinupu. iya kacung pancen ana emelipun. – 20 – Amung pangestu paduka. – 18 – Gahuk nuwun-nuwun nembah. singa buntuk idhepa idhep ing idhepku tut sing saujarku. mas putu nestapaningwang. . tinon kang rayi tan ana. ingusapan pandhawa. rahayune ing lampah bokmanawi. kang sangking liyan nagari. prapta ing palabuhan Pakalongan kendel ing tepining laut. sakalangkung kapundhi sih sing yogi. sumunaring kang cahya. – 22 – Menawi ari kalihnya. bokmnawan tutut yekti. – 21 – Wus tumurun sangkin Murya. sami apuji-pinuji. kantuna karaharjan. lamun sira kapareng angelus-elus. marang sadhengahin kewan. – 19 – Ing mangke paran ing karsa. Ki Buyut nyawan sang bagus. ngidul ngilen wus ngambah ing pasisir. bokmanawi ing tembe ngingah kambing. mung iku ora liya. ing saparan tanpa sedya.

kinen mudhun marang ngandhapping wukir. mahawiku Panegaran. tatakrabatanya lumintu. baya mring endi jantungku. ing dunungmu awet mangkene kabanjur. kendel ing ngandhaping arga. rahayune kadangira kekalih. sayogene lereppa. karep PUPUH XXXVII KINANTHI . gya lumampah tambuh kang sindyeng kalbu. amung ta karuhana. sampun kerit Gathak Gathuk tansen pungkur. wakitheng tyas uning satriya anglangut. darapon bisaa klakyan. sajarwaa kekasihira kaki. sang yogi Kawiswara. • • )Prayoginipun Subekti = Subuh *) Prayoginipun apti = arep. tembe sageda pinangguh. Jayengsari myang Niken Rancangkapti. pinanggih lan rahdyan.– 23 – Aduh yayi kadangingwang. lon ngandika ana jiliddan linuhung. sayogya sira anggoa. –26 – Sabatnya aran Waskitha. – 28 – Kulup ingkang nembe prapta. wus tundhuk rinangkul aglis. sang wasi utusan aglis. – 29 – Rahadyan dahat lenggana. kacarita sang yogi kang palinggih. kendelnya dalu kewala. inggih paman prayoga. wau Radyan Jayengresmi. minggah maring ing dhepok ulunirit. sang wiku mapag wiwara. ki Waskitha wus tumurun. bada Subuh gya lumaris. kadya kinjeng tanpa soca. lawan ngendi pinangkamu. – 25 – Prapti ardi Panegaran. kang dadi karsanta kaki. kanthining janma utami. – 27 – (n)Jeng paduka ingaturan. wus alami pruita ing sang yogi. aneng Panegaran gunung. – 24 – (n)Dedonga marang Pangeran. wasi kawisuwara. atuse manthenging tyas. rahadyan ngandika arum. aneng kene kurang nadhah kurang turu. Kawiswara sang ayogi. mangenjali matur kawula ingutus.

rantara sesalwirning. yen miro tmah memirang. nglonggana haywan tantara. tingalena maklamullah. kadi kadang anjarwani. cipta mantep marang Widdhi. ywan ingandel dendumeling. anegessa karsanging Sang. – 04 – Kahenengena manengkung. tariken yen ana luwih. unggyannira ngamatirta. Amurweng Paningal jati. amerang amurang niti. kaluntalunta kalintang. langening kang milangonni. aywa gugup ing nalika. kumawa ing agal alit. lelenga aywa kaalan. – 06 – Isthaning anga kagugu. titika denkatalika. ing reh aywa nguring-uring. rereh ing pangarah-arah. – 08 – Becik rengkuhen pamengku. alin-alin denkalilin. ywa nunulak tutulan-cik. malah maluya ywa lali. samanning sila nagari. – 02 – Sreda purai ngasamun. dayaning (n)donning dumadi. wlasa singa nuwa-nuwi. nalarrira den alirih. tanpa angenaki ati. – 07 – Nguranggana ing pangrungu. sarehning ingkang dumadya.– 01 – Minangka murda satuhu. gupita jeg agagappi. satibane kang tinuding. – 03 – Durung dadi lamun durung. ywa lalu atmah lali. wittipun tan ana malih. (n)dulu ulah karawitan. den amulat ing leleta. beda pandumming budaya. awlas asih ring pagimi. amaladdi samadinning. sakarsa karseng pamasa. ing sarekaning kalangyan. darana ring daruning. aminta sihing ngamarar. – 05 – Lelakone kang kaluhun. arahen aywa ngurangi. tan wiyang mayanga westhi. – 10 – . tama liriing panataran. – 09 – Sangking kakawin myang kidung.

palenggahe agaligir. nyataning tyas aneng naya. karsa sineser tan osik. kawiddhi ing widhayaka. – 13 – Ring sojar aja anjujur. mengku ala nir pokalih. netya ala tan kailir. – 12 – Manah prenessan ywa kunus. rumarah murang ing kawi. wacana butheking netya. – 19 – . pasamuwan srawunganning. – 17 – Patitike ywan wus putus.Miwah ungguhing raras-rum. wakitha awangsulanning. den manuh manah mamanis. yen tan angling den amemma. naya netya kang nampani. kasantikan wus kawuri. kapelang kapelak-pelak. – 15 – Palaning wong ambasengut. kelu kalessan ng muka. tan wring naya ringa mawas. – 18 – Ana wadi kang sinamun. pan wus cinariteng Sruti. den amemes ing pangungkih. rekaning kawi kawiddhi. – 14 – Ywa taha berguguk lugu. titika dipun katitik. – 11 – Wah tahet babah binarung. dipun sambada ing tembang. ring kasidaning dumadi. kasudarman tyas mardawa. ya karana sang siniwi. sesandinig sang kendriya. sasat simpen karsa suji. lair ing tyas kang nampani. sru trep tita ing purwaka. – 16 – Ing wacana yen anuju. ing cipta ya dyan patutta. kaya gopala kapilis. manawa katambang balik. sinuksa sari-sarining. dennira amasang mesi. mangka kenging anganggepi. wigar agalagar. nganggur tan egaring galih. mustika tinon aywa sak. buhana sabawaning tyas. masalahing sumpet karsa. ing tembang sambang manawi. dana kariyin denarah. ulatte anginggit-inggit. kolina kilat ngalingi. denkacakup ing pangucap.

sesining tapa ing bumi. ana pae nupa bumi. rat karaktettan padha sih. sidayaka dayeng wadi. witting raga kanasiyan. jeneng kasarjana sami. ing paniwi wamangkana. bumi saja saha jarwa. ing wacana (ng)gonning wedhar. – 28 – . bremara ngusweng kusuma. widigda ing ciptamaya. pan wus jenengin narpati. papa telutuh siningkir. genengan kathah isininya. nir tasitaning akathah. ing netya pahemanneki. ambawa ambawani. nimitnya-mitya sajati. – 26 – Sesumbanging ngrat kasumbung. – 23 – Kinasihan ing reh aru. ginulang-gulang ing pangling. – 20 – Ati akapti kumudu. kengang murwa angarjani. – 25 – Mikara kang sikara dur. sarira paran bedanya. saharja mangakumeki. sumarmaning ganda sari. kadulu dalan dinalit. mayana mayaning kapti. mawarah-warah reh aris. pribadi asiyeng raga. endi ulun amurwani. amiluta ambek ing ngrat. ing wadi widagdeng kuwi. saesthining asthagina. among jagad jaga-jaga. klitir marang apapa.Sawadining wardayeku. dera ngimpun prih sadaya. juti sajatining mita. asihana ing sesami. linulut ing lokajana. tanpa karsa pagehana. pangehna ing sarireki. – 21 – Paesan ing sarireku. – 27 – Salwir bawaning kang sinung. siyasat lir sagaragni. sarira tanpa welang ngling. – 22 – Ingkang kadi mangkoneku. pan sangking raga pribadi. arjuning ngrat tan kaesthi. amberat ingkang kaeksi. – 24 – Sarat rinaharjeng kayun. sojar tekanang binukti.

papalla sangking sikara. kawaratan ing mamanis. marassaken jiwaragi. sinelan planu pinalin. wulang lila lan wilalat. sukura suker singkinkir. –35 – Kawining Hyang Yama laku. mirit angipat kiparat. lairing wahyu-winaris. moneng manengku ngenani. wahyu-wahyaning sakalir. titir pamantara titi. – 36 – Kawining Hyang Surya laku. ngingsep toya tan katawis. ruda ruah angrudatin. anurut rat pinirit. santyasa ngatiyati. kang saru-saru siningkir. angresepi sabuwana. puret pepet tan pinipil.Liniling-liling kalangkung. – 29 – Wiwitting watara wolu. – 30 – Rudating angayun-ayun. sarasa-rasa rinangsang. waluyane wali-wali. resik lumintu atata. – 32 – Kertya pakarti katutur. binubuh pinrih ing pati. – 31 – Noraga tegeng anurut. karyane sawijiwiji. ywan linelet temah lali. – 34 – Kawining Hyang Endra laku. nadyan braya wani ngambah. – 37 – . angarep-areppa karya. rasanne tan ngeressi. sikara tan karawatan. lalu amilih turida. pitaya den pitayani. kaptine ingkang kampita. kuwat awetta rangkawit. tatas pandining walgita. wijining puruitaa. kaliliran kalairran. waras ngeniraken maras. ya maluma lwir ya pejah. madhendhakrama tan yukti. durjana gelahing bumi. ya asthaguna kinawi. bubuhanne wong ngaurip. rereh ririh tan rekasa. ngudannaken wangi-wangi. – 33 – Yen ing tyas pan aywa tambuh. tan pegat amagut kapti. menuhi manah madada.

– 43 – Aywa neher ing paniru. anginte sagun pakarti. – 42 – Nahan ta guna ginunggung. ulah sesran musran muni. – 45 – Maluya laya anuntur. akawih ingkang linewih. – 46 – . sawicara denkawruhi. lana gineneng pinusthi. linanturaken pakarte. – 38 – Kawining Hyang Bayu laku. sinalasah cinepengan. dinunni saari-ari. amempeng dennya ninitik. Sruti titikanning kangap. kang kinangsah sirna gusis. Jayengrana pinandhita. ngasuk ngasepi sang bumi. lir tetessing martotama. galak ring ripu lwir singa. tamannira aneng geni. sagung kang olah durjana. suraku rumekseng bumi. jinajahan sinalisik. pundi antuk kalah. anginte sagung pakarti. resep marang para resi. kang kapir prandening sesthi. ya dibya guna kagunan. sesthaning butaning ngolah. ginunni saari-ari. byuha tarien wekasningka. – 44 – Asthabrata kang linaku. kadhapping kilap ngulati. lan lakune Buddha nguni. – 41 – Kawining Hyang Brama laku. sawicara denkawruhi. angalappa saraganing. guya-gutunya mamanis. cuddining rat kinawruhan. beda budining manungsa. komala mredu katingal.Kawining Hyang Candra laku. tapa kaluhuran dadi.ya dibya guna kagunan. anggesengi ripu tapis. ing palagyan palunggyaning. kelakon pangolahneki. buddining rat kinawruhan. Islam mapan janma tama. ngagem sanjata ngapussi. – 39 – Kawining Kuwera laku. bumi ginora warana. murub warata kataman. – 40 – Kawining Baruna laku.

mantri lingling kina-kina. ring dadi dadining bumi. – 52 – Mung kanan kering myang pungkur. tutula tinali-tali. aywa ta kaselan meda. ing bubuka purba titi. pan purbawisesa jati. nadyan ana hru sayuta. sawega prayitneng westhi. aywa liyan kang karengya. – 47 – Sinembah ing ngalapa gung. ginantya bala toh pati. dennira angadu laga. tapa tapaking jayanti. mangsa kaguha ing jurit. – 49 – Ing agama payungipun. tutulunga teka wangwang. tan patya keh kang umiring. bubuka ywa ngaruhunii. sedya yu pan denpayungi. dyajan ta anut ancala. kinenan malah ing mangkin. – 55 – . den prastawa ing sopana. – 50 – Ana (ng)gyanya tindak-tanduk. tapa (ng)graning gunung wesi. sor tapaning kang pandhita. antyastya pramukyeng tapa. ing swara asywa dumeling. rineksa tebih ing westhi. ruhanana ywang wus pingsal. – 54 – Tan ana lara myang lampus. – 53 – Yeka palayarannipun. tempuking ayuda pan wis. tan kacaryan tan kawuryan. singgih yen sirarsa jurit. urippe sangking Hyang Jati. asapenet gan yen uwis. manawa na katelayah. nistha madya utamaning. Karana tan takut ing prang. raganing turangga mregil. – 48 – Agama pan sedya ayu. sastakasa myang riringa. dumadya amangguh westhi. munga sang nata pribadi. sang nata nata ring wuntat. pratapanning kang prajurit. – 51 – Bubuhan kang aneng ngayun. ring atapa gunungwesi. mawastreng papan makangsi. panarcayan mring sang nata. pagahen padhanging pati. titika denkatalika.Legaweng pati ring ripu.

. – 58 – Lwir tarbuka rupanipun. mangsa mangke dadya warta. wus lami neng Panegaran. abuning rat ing saricik. purwaning amenggel kawi. kulup ywa dadya tyasira. telasana sanggamu. kaputungan tyas kang nulis. buhana tandha saben ri. mantri ngmasi rumiyin. – 56 – Yen ing bala ngarsa gempur. yen kawawas lena dhingin. pinunjal tinujel suka. tumanduk lamun udani. nistha madya utamanta. nampingana mangka dadya. – 60 – Wiyangga wuyungan kalbu. PUPUH XXXVIII ASMARADANA – 01 – Rahadyan sanget gung kingkin. madyaning mantri yen mati. amung supaya wuwuha. – 61 – Nimpeni dadi sinamun. Kawiswara ngandika lon. sepi supene kang bawat. tan mangra mantreng sarira. ywa. uguhing kidung tinampi. – 59 – Ing angga akarem liwung. namun dana tanpa mijil. tulaten namung pinampar. miyarsa andikanira. dening tanduk tan nindaki. lena kari wadyanira. – 57 – Ing lelakonne keh kantun. kawisesa budyadarma malangun dadine bumi. wasi kawiswara kaot. ingsun tan pisan-pisan. bareng lawan wadyanira. Gathak Gathuk eca ing tyas. tulung ngadegken jemparing. dhasar lantip sang abagus. sinawwa tan suwawi. ngentek piwulangira. dadya dawaning murwani.Nisthaning mantri winuwus. utamanireng kang mantri. tan wrin cacden ing sami. sakep atampi piwulang. yen amungun jareng jurit. sanepaning pasang sewa. cundhining rat anjajagi. suka ringa manggel kawi. risi kanggenan sireku. – 02 – Saya tebih dhabar guling. ing pangiwa angenani. kinayah kayuh bawamba. rumaras ywan tan mangguha.

eh Sekar ngandika alon. Gathak Gahtuk tanseng pungkur. pinaringana kuwat. rahadyan angaras pada. ing langgar wus ginelaran. (n)dherekken wayah pukulun. – 08 – Sumawuring sari-sari. kawula anyuwun barkah. masjid munggul katingal. saha aturira alon. radyan anungkemi pada. utama calon olia. lenggah tepining talaga. toya wening tinalangan. kono ana satriya. – 09 – Sasekaran angubengi.– 03 – Kawruh utamining urip. yen datan lawan nugraha. Sabar Maklum den agepah. angsala idin pandonga. tuhu tan darbe kuwasa. aran wong bisa ketemu. . angidulla bener angger. atmaja sri Majalangu. ganda arum amrik ngambar. – 06 – Wau mesem sang maharsi. – 05 – Mangkata sedheng kang wanci. Ki Maklum lawan Ki Sabar. – 10 – Ingadhep abdi kakalih. sinepuhan Jeng Suhunan. mangungkan talaga dibya. kawula darma lumampah sangking pituduh. Gathak Gathuk awotsinom. wus manjing agama Islam. tumekane ing delahan. ngalela lenggah ing langgar. muhung pangestu paduka. ngunguwung lirab-lirab. rahadyan sampun lumengser. marang ing Salamet arga. ing langgar resikana. kulup ing pangestuningwang. Seh Sekar gya kondur alon. muga kinuwatna ing Hyang. Adi ing Kalijaga. Sunan Tembayat gurune. – 07 – Iya kenang sun ideni. bakal ana tamu. wus ngancik sukuning arga. ing dhepok Salamet arga. rahadyan wus katingal. taru-tarunya tinata. ingawe sang wiku gupuh. wau panembahan gunung. – 04 – Dhepok ing Salamet wukir. pating sareweh iline. – 11 – Sabar Maklum mundur aglis. nama Seh Sekardelima. gantya ingkang winiraos. lajeng ing lapahira. asri busananing gunung. linggar sangking Panegaran.

ing pangarah dipun sareh. slamet satekamu raden. dennira Prabu Sarmata*). tatkala aguguneman.– 12 – Pinangkul keinempit-kempit. pangestu dalem kang mulya. iya sadar jenengamba. radyan nembah saha matur. angling Prabu Satmata. tegese sariraningong. ing Giri Gajah enggone. para wali sasanga. – 13 – Seh Sekar ngandika malih. kumpulan lan wali sanga. sung carita marang ingwang. kulup kywa sadaya-daya. – 21 – . arempega kang wiraos. sukur pepeg anakingsun. banget sukaning driya. bokmanawa katarima. iya Alah Sukma Subur. – 14 – Suhunan ing Bayat nguni. sami ababar sosotya. yen pinareng wektunipun. myang Suhunan Kalijaga. Suhunan Benang tinaros. Suhunan Ngampeldenta. kalawan Seh Siti Jenar. Suhunan Kudus tinantun. – 17 – Seh Benthong rumut tinari. arum wijiling kang sabda. trusing ngaji pan akumpul. mrelokken mring dhepokingwang. sarta pangeran Palembang. sami miyak warana. – 16 – Wali sadaya tinari. aseba mring Giri Liman. lumintu ingkang lampah. ing Argapura (ng)gennipun kadhaton ratu agama. samya (m)babar sesotya. sampun wongen masang semu. mung ywa pegat ing paminta. ambabar kang pangawikan. – 15 – Kinarya gita ing kawi. sampun wonten kang sulaya. – 19 – – 20 – Jeng Suhunan adiluwih. aywa ana parebutan. eyangmu buyut kalane. iya jenging purab. – 18 – Sadaya tunggala kapti. jeneng urip lawan jagad. den anglela den tetela. Panembahan Madurane. sami limuta kaliman.

katerasan iku linge. padesane dentilar. aran kanugrahane. amartani lapahipun. iku jisin Siti Jenar. kang misesa ingsun uga.Jeng suhunan Giri-westhi. ambabar kang pangawikan. – 25 – Prabu Satmata mangkya ngling. nabi Allah jatinipun. tegese kundhi ika. tegese Allah punika. mijil sangking prabawa. Siti Jenar sigra ngucap. iku Allah supayaa. angurip Mahaluhur. kaping tiga rasul iku. ambabar kang pangawikan. tegese sariraningong. – 23 – Penembahan Madura ngling. – 22 – Jeng Suhunan Kudus angling. adoha yen benera. sakarsanipun wisesa. Roh wajib ing imaningong. imam urip lan nugraha. urip sara Allah iku. salah sira Siti Jenar. cahya mancur kadi surya. Allah ingkang amurba. budi uriping Suksma. kaping pat Datollah ika. tegese sariraningong. – 28 – Prabu Satmata mangkya ngling. Allah kang anglela iku. tan langgeng aneng dunya. dene angaku badanne Allah badan Siti Jenar. – 29 – Wali sadaya samya ngling. anguripi ing sajagad. kundhi Allah ta punika. asembah ing Allah ingong. raga jiwa den micara. amisesa purba dhawak. sami lan Allah purbane. mangkana ing kawruhamba. ambabar kang pangawikan. Siti Jenar iku luput. tembe mangke ngaku Suksma. Siti Jenar Kadariyah. kaping kalih nur badan. sujud rukuk padha Allah. ambabar kang pangawikan. kang ngawruhi iya Allah. ababar kang pangawikan. jinaten ing nama Allah – 24 – Pangeran Palembang angling. – 30 – . ingkang perak iku embuh. – 27 – Wali sadaya mangkya ngling. ingsun kang amurba iku. sembah sinembah Allah. – 26 – Seh Siti Jenar mangkya ngling. Seh Lemah Bang mangkya linge. ambabar kang pangawikan.

– 39 – .Pan wonten lakone nguni. Seh Lemah Bang kamanungsan. dene warta atimbalan. aja na salah cipta. – 32 – Kathah wong kang tanpa yekti. Aji Cempa angling alon. temah ngrusak agama. – 35 – Molana Ngaribbi*) angling. kene yen warahen dudu. nora na Allah ika. wonten rare angon wedhus. kapir danas wong puniku. anging panggah Siti Jenar. Siti Jenar ingandikan. anebut Subkhanallah. (n)daweg sampun kalayatan. sanak pakenira kabeh. – 34 – Seh Molana mangkya angling. nanging sampun anglela. punika kapir sampurna. dening kaum sakawan. awirang yen ta takona. kapir dana Siti Jenar. ana bekti ana ora. sakathahe Aji Cempa. tan prabeda kang rumuhun. – 31 – Prabu Satmata mangkya ngling. apan sedya pinejahan. – 33 – Seh Molana samya prapti. akeh wong kang anggegampang. masjid dalem suwung kabeh. lawan swarga menga kabeh. – 38 – Titiga sabate sami. sigra amiyarsa warta. Siti Jenar mangkya turre. sajatinipun wikan. Islamipun indalah. pinedhang tatas kang jangga. sampun aling-aling kang wong. akeh kang (ng)gegampang kang wong. samya (m)babar sosotya. – 36 – Molana Mahribi angling. Seh Lemah Bang sampun khukhum**). ingih Allah jenengamba. Siti Jenar nama tuwan. samya prawira Khukhum**)e. dadi tan arsa (ng)guguru. kapkir dadi Siti Jenar. sami amiyak warana. sirna Jenar Allah ana. tanpa yun angguguruwa. Siti Jenar sinerampat. sami ambabar sosotya. – 37 – Seh Siti Jenar mangkya ngling. anging siti Jenar iku. mapan kantun wali sapta. titiga samya anedya. suhunan (n)daweg winejang. aggegampang temahipun. kang salah (n)daweg pinedhang. tan beda lan pakenira. pinereg ing masjid gedhe. manawi dudi klurung.

mesem rare angen menda. pinentog mundur plarasan. katon kandel kumandele. pinedhang janggane sampun. amareg mring ngayunan wonten Allah kari iku. tigang dina gilang-gilang. rare cilik sru tangise. – 02 – . khukhum**)ena aja suwe. tumulya uluk salam. Siti Jenar nulya ilang. • ) Ugi kasebut Prabu Setmata *) Prayoginipun Mahribi **) Prayoginipun khukum=kaukum PUPUH XXXIX DURMA – 01 – Lawan malih raden sira kawruhana. gawok sakeh kang andulu. – 40 – Prabu Satmata mangkya ngling. akeh mandheg aneng catur. – 41 – Ponan rare angling aris. kadi Seh Siti Jenar. datan kantun melu ilang. maksih wutuh reragane. sampun (n)dika kalayatan. rare iku kudu pejah. crita Wringin-sungsang. anggiten dipun sayekti. miwah rare angon mangke. punang rare angon age. aywa adoh ingsun gawa. nanging pilih kang abisa. wus menga lawang swarga. wajibe kawruhana. Seh Lemah Bang wus anyata. lan angger ngong jarwani. angling Ki Siti Jenar. sajroning mana. sandhingena lawan ingsun. dhumateng Seh Siti Jenar. – 43 – Tan kari sabatireki. – 42 – Jeng Suhunan Ratu Giri.Siti Jenar wani mati. kasusra angaku Allah. sandhingena Siti Jenar. nora kira Siti Jenar. katungkul ya angon menda. age tumuta pralaya. sadaya wus samya ilang. kantuna andika ratu. sadaya sampun sirna. – 44 – Tuturku kang wus kawijil. lumayu asumbar-sumbar. pan ana kawruh malih.

yen metu sirah. – 10 – Lah ta raden angger sira tetakona. apa ta metu netra. yektine jember uga. anadene kang angapit. babalunge kalpika. lalima kathahneki. apa arannya. ngaturna pati urip. iman wujud kang pasthi. – 07 – Lamun mati kang nyawa ngendi marganya. lawan tambining ngepang. lan pancere pisan.Wringin-sungsang wayahira tumaruna. pasthi pecah kang reksi. yen metu puser ugi. wohe retno-di luwih – 03 – Kulitira kang wringin kancana mulya. panjere satunggal. pasti bojot ika. otote sosotya. margane lamun mati. – 09 – Lamun metu ing jubur langkung najis ya. asal sangking punapa. ingkang aneng tengah. apa ta metu kuping. apan suker ika. lah ngendi ingkang marga. lamun metu cangkem najis. sungsume motyara luwih. pupuse lang wohe ugi. iku pasthi moler kaki. endi (ng)gonnira. lamun metu grana. kang pasthi bolong kaki. peksi sakawan. daging kumala adi. – 04 – Lan malihe kaki tengah kawruhana. lawan marganing pati. aran peksi-dewata. marga kalangkung rungsit. asraha badan. luhur tan ngawruhi. iku kawruhana. – 06 – Lamun malihe raden sira kawruhana. lan ngendi baya. wajib sira kawruhi. lah iku mokal. pange sakawan. wastane kang waringin. uwiting wreksa. apa asalmu dhingin. pupusipun mung sawiji. purwa madya wasana. – 11 – . miwah benjing lamun mati. iku wajib ngawruhi. lamun ing wulu kang margi. liyane marang mami. kabeh takokena. takokna dipun patitis. – 08 – Lamun metu ing embun-embunan radyan. – 05 – Poma-poma angger sira kawruhana. tambenipun sekawan.

lan nasabi ing wong kawiranganipun. apan anut kewala. temahan mati kapir nuli labuhana. – 15 – Yen pepeka ing wejang guru kang pasal. iku gurokna sayekti. ing becike awake dhewe puniku. iku laku kang utama. – 12 – Anadene enggone wong kang sampurna. upama nira. yen kabrangas ing ujar iku den teguh. mapan tan nedya gumingsir.Lamun mati apa ta ana ngakerat. anarima shing Hyang Suksma jati. aneng Darussalam. iya iku tegesipun. PUPUH XL PANGKUR – 01 – Dhingin kang ingaran tapa. enggon wong agung sisip. yen tan weruha sayekti. aja angayawara. ing Darussalam. tapa kawan prakawis. apa karsaning parentah. labuhan kawan prakawis. aja ngatokken uga. yen denucap ing tetangga. enggon wong agung mulya. wong awas ing Suksma jati. dipun weruh ing sajati. miwah lawan lakunira. lah poma dipun olih. – 02 – Ping pindho ingaran tapa. rembuge pawon sanak. iku gurekena kang aran wujud mukal. sejange gurunira. tegesipun punika tapa ngeli. aywa kawuntar. . malebu ing dahana. takokna den angsal. tapa ngluwat amendhem jroning siti. apa karsane Hyang Agung. – 14 – Lat ta iku raden sira gurokena. wujud mukal kang pasthi. angur si kopar. anglir sarah aneng satengahing laut. silema ironing jaladri. geniara iku dipun lakoni. kawula teka nglakoni. mapan anut ing pitutur. prenahe kerat ngendi. – 13 – Tegesipun kang Darussalam punika. anadene artinipun. basa ngakerat. pendhemen dipun aremi. – 04 – Kalawan kaping patira. tan doyan tan ing ngakir. – 03 – Kaping tiga banyuara. kalamun oleha. karuwan mati garing. ywa toleh anak rabi. ing guru kang wawarah. iku suwargi ening.

bumi jantung kaping tiga. datan ana kang amalang supami jumeneng aji. sampurnane ing niyat lawan takbir. gurokena iku dipun mangerti. ingaran bumi retna. sarwa muwah adi-adi sakalangkung. kang dhingi bumi rannipun. miwah sahadat punika. cinacadhang manggon ing sawarga-di. sajroning jajamu iku ana prang Bratayuda. iku sampurnaning kawruh. iku aranne wong lanang. – 06 – Iku ganjarane benjang. poma ta dipun angsal. tan ana ingkang nyameni. utamakna ing lampah. – 07 – Wong aprang sabil punika nora lawan si kopar lan si kapir. – 12 – Yen sira ayun unginga. den kalah*) ing parapadu. pan kaping pat bumi budi. ingkang dahat adiluhung. kaping pindho ingarang bumi kalmu. – 13 – . iku laku kang utama. dudu gurumu sayekti. ujar kang dhingin uga. – 10 – Lawan malih atakona. bumi pitu lah reden sun jarwani. – 09 – Iku poma ala poma. – 11 – Pan lilima kathahira. lawan sampurnaning pejah. – 08 – Sampune amenang aprang. iya iku wong bekti marang Hyang Agung. iya iku sira gurokena kulup. kang duwe wong aprang sabil. luwih rame ayuda pupuh pinupuh. dipun andhapasor sareh ing budi. nuji ngancik ing nagri Maespati. aywa mamang manahira sayeksti. pan sampun karsaning Allah. poma raden punika tan dipun antuk. iya lawan dhewekira iku jatine prang sabil. den prawira anganggit sajroning kalbu. takokna dipun patitis.– 05 – Kalamun ta malihira. amboyong Kencanawungu. yen tan amuruk mangkana. nuli jumeneng nata aparentah**) sakathahe para ratu. iya wong menang prang sabil. poma setyana iku. kalawan yen sakarat. kang aran Darussalam.

– 03 – . iku ta ingaranan. • ) Prayoginipun den ngalah **) Prayoginipun amarentah ***) Prayoginipun astanane PUPUH XLI ASMARADANA – 01 – Raden kawruhana malih. roh-napsani kaping tiga. nenggih kaping pitunipun. asmaradana gumanti. – 17 – Utawi kang bumi suksma. astane ing iman kang sajati. langit kang ana sira. kaping telu bumi jantung. iya iku astanane ing ngelmi. iku wajig kawruhana. lawan kaping pimanipun. astaning***) ing paningal. prakara kang langit sapta. tegese sawiji-wiji. lan malih kaping patira.Lawan kaping limanira. bumining manungsa luhung. ingaran bumi budi. ingaran astanane sih satuhu. dene langit kaping pat. mara ngong jarwani kulup. – 15 – Bumi kabu tegesira. ingaran bumi jinem sayekti. astane anenggih sakehing kawruh. – 14 – Ingkang aran bumi retna. ingaran astaning Islam iku. bum rahsa apan iya tegesipun.lawan kaping nemme ika. bumi suksma den arani. dene langit kaping lima. lawan kaping kalihira. roh-rokani wastanipun. bumi jinem tegesnya. langit roh-nabadi ranne. ping pitune bumi rahsa arannipun. den becik pidhangetira. – 16 – Bumi budi tegese. bumi kalbu denwastani. poma-poma dipunpirsa. dene langit ping kalihnya. ingaran bumi rahsa. astanane ing puji lawan dhikir. ana ing sira dununge. tegesipun dhadhanira pribadi. – 02 – Dhingin langit roh-jasmani. lawan kaping nenemipun. ingaran bumi suksma. iku gedhong kang mulaya.

langit roh satunggal-tunggal. salire badan sadaya. – 04 – Tegese langit jasmani. anenggih ing tegesipun. sakehe badan sadarum.Ingaran roh-nurani. amepeki ing uripe. langit rohnabati ka. mepeki ngelunira. ——————————————————————————— . langit roh rabani raden. langit kaping pitu ika. ingkang badan sadaya. amepeki uripipun. – 05 – Ingkang langit roh-napsani. pan pepak pasrahing badan. karepe badanne kabeh. langit rho-rokani uga. amepeki ingkang karsa. ana ing jasa sadaya. lang langir roh-kapi iku. tinitahaken ing Allah. sakehe badan sadaya. langit kaping nemme ika. roh-rabani ing wastane. rohkapi wastanira. langit roh-nurani ika. amepeki adhipira. – 06 – Amepeki cahyaneki.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful