Anda di halaman 1dari 16

MING GU

TEMA/ TAJUK

STANDARD KANDUNGAN 1.2 mendengar mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar, memahami, menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan kosonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.

PENGISIAN KURIKULUM

KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi

Tema : Kekeluargaan

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

EMK -Ilmu - Sains - Muzik Nilai -Mendengar arahan. -Kerjasama -Kerajinan Kemahiran Bernilai Tambah 1. KBT -Kontekstual -Visual-ruang 2. KP - Kinestetik 3. KB -Menghubung kaitkan - Membanding dan membeza - Keusahawanan

B1 DL1 E1 Mendengar dan menyebut perkataan dan frasa B1 DB1 E1 Membaca perkataan secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul B1 DT1 E2 Menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung

MING GU MING GU 2 3GU MING MING GU 4 5

TEMA/ TAJUK TEMA/ TAJUK TEMA/ Tema : TAJUK Keluargaan TEMA/ Tema : TAJUK Tema :

STANDARD KANDUNGAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan STANDARD dengan betul. pesanan yang didengar KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan

STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai STANDARD gerak laku terhadap secara Mendengar, memahami 1.3.2 lisan atauPEMBELAJARAN arahan berdasarkan respons dan memberikanayat perintah jenis silaanMendengar,secara lisan 1.3.3 danbetul memahami larangan dengan ayat perintah jenis dan 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan betul. memberikanpelbagai frasa yang betul dengan menggunakan soalan dan terhadap respons secara lisan gerak situasi tidak formal secara dalam laku berdasarkan pesanan bercapah. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa mengikut urutan yang betul. bertatasusila. dalam ayat yang yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata 2.3.2 pelbagai jenis dengan lancar, sebutan yang jelas, ayat dengan berganding, digraf dan diftong, vokallancar, sebutan yang 2.2.3 Membaca dan betul mengikut intonasi yang betul dan jelas dan bergabung dengan sebutan konsonanintonasi yang berjeda. memahami ayat majmuk tandabetul. yang baca.

PENGISIAN KURIKULUM PENGISIAN KURIKULUM

Keluargaan Kemasyarakatan Tema :


Kemasyarakatan

memberi respons terhadap sesuatu 1.3 Mendengar, memahami dan memberi arahan, soalan dan pesanan yang 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan didengar dengan betul. permintaan tentang sesuatu perkara daripada

pesanan yang didengar dengan betul. pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara dan memahami perkataan, frasa 2.2 Membaca bertatasusila. dan ayat daripada pelbagai sumber dengan 2.3 Membaca betul. sebutan yang kuat pelbagai bahan bacaan 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan 2.2 Membaca dan memahami intonasi dengan yang betul. frasa dan perkataan, yang jelas dan intonasi yang lancar, sebutan ayat daripada pelbagai sumber betul.

dengan sebutan 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang betul.dan menulis perkataan, frasa, dan 3.3 Membina
yang diberi dengan mekanis berdasarkan bahan 3.2 Menulis secara betul dan kemas. ayat dengan betul. yangMenulis secara mekanis 3.2 diberi dengan betul dan kemas.

daripada pelbagai bahan bacaan denganyang mengandungi 3.2.5 Menulis ayat sebutan yang 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad 3.3.1 Membina dan menulis perkataan betul. dua atau lebih suku kata, perkataan

berdasarkan bahan yang diberi 4.3 Mengujarkan dan kemas. dengan betul bahasa yang unsur seni dalam 4.1 Menyebut dan memahami indah dan 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa badan dengan kreatif menggunakan bahasa badan didik kreatif secara lagu melalui nyanyian secarahibur. hibur. melalui lakonan secara didik yang indah 4.2 Mengujarkan bahasahibur. semasa bercerita secara didik

dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara 5.1 Memahami dan menggunakan golongan didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut konteks. kata dengan betul mengikut konteks. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul dan menggunakan 5.1 Memahamimengikut konteks.

dan perkataan dalam bentuk betul dan dan frasa dengan cara yang tulisan diftong, vokal berganding, digraf dan berangkai yang betul. kemas kosonan bergabung dengan cara yang 3.2.6 Menulis yang kemas. ayat majmuk 4.2.2 Mengujarkan dialog dengan betul dan tulisan ayat dengan 4.3.1 Mengujarkan dengan betul danyang betul dan kemas. sebutan dan intonasi yang betul dan sebutan dan intonasi jelas tentang sesuatu perkara melalui 4.1.2 tentang sesuatu perkara sertaseni jelas Memahami perkataan dalam 4.2.1 Mengujarkanbadan yang menggunakan bahasa ayat kata lagu melalui nyanyian dan gerak lakonan secara didik hibur. dengan sebutan yangsecara didik kreatif melalui penceritaan jelas dan laku secara didik hibur. hibur.Memahami betul tentang intonasi yang dan menggunakan 5.1.5

sesuatu perkara melalui kata adjektif pancaindera dengan betul 5.1.4 5.1.2 Memahami dan menggunakan penceritaan secara didik hibur. mengikut konteks.
kata namatunggal dengan betul kerja khas hidup manusia dengan betul mengikut konteks. mengikut konteks.

golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri dengan betul mengikut konteks.

EMK KURIKULUM Ilmu -Ilmu PENGISIAN - Pendidikan Seni Kemahiran EMK KURIKULUM Nilai Hidup -Ilmu - Pendidikan -Nilai EMK Bertanggungjaw - Kasih sayang Moral ab - Muzik -Ilmu -HormatBertanggungjaw -Nilai - Pendidikan menghormati ab -Kerjasama Moral sayang -Kasih - Kerajinan -Baik hati Kemahiran -Kemahiran -Nilai Bernilai Tambah Bertanggungjaw -Berhemah 1. KP ab tinggi - Kinestetik -Verbal-Berhemah -Kasih sayang 2. BCB linguistik tinggi -Berterima kasih - Tulisan -Interpersonal -Kemahiran MekanisTambah 2. KMD Bernilai -Kemahiran 3. KB -Meramal 1. KP Bernilai Tambah -Membuat 3. KB -Interpersonal urutan -Kinestetik 1. KP -Membuat Menghubungkait 2. KB -Interpersonal urutan kan -Menghubungk -Menghubungk - Menjana idea aitkan 2. KB aitkan - Membanding - Menjana idea -Menghubungk -Kreativiti dan dan - Mengelas aitkan Inovasi membeza -Keusahawanan -Keusahawanan -Keusahawanan

PENGISIAN

KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi KECUKUPAN B1 DL1 E2 LATIHAN/Standard Mendengar dan prestasi menyebut seni kata B3 KECUKUPAN DL1 E2 B3 DL1 E1 LATIHAN/Standard lagu Memberikan Memberikan prestasi

respons secara respons E1 B2 DL1 secara lisan terhadap lisan atau gerak Berkomunikasi B1 DT1 E1 soalan laku terhadap tentang sesuatu Menulis perkataan arahan perkara yang mengandungi duaDB1 E1 suku B2 dan tiga kata Membaca dan B2 DT1 E1 memahami ayat Membina dan dengan sebutan menulis perkataan B1 DT1 E3dan yang jelas yang mengandungi Menulis frasa betul intonasi yang dan dua dan tiga suku ayat kata

MING GU 6

TEMA/ TAJUK Tema : Kemasyarakatan

STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi bukan kalangan keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul. 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.

PENGISIAN KURIKULUM

KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi

EMK -Ilmu - Pendidikan Jasmani -Nilai -Hormatmenghormati Bertangungjawa b -Toleransi -Hemah tinggi -Kemahiran Bernilai Tambah 1. Kontekstual 2. KP -Interpersonal -Verballinguistik 3. KMD -Meramal 4. BCB -Tulisan mekanis 5. KB -Menjana idea. -Menghubungk aitkan -Keusahawanan
PENGISIAN KURIKULUM

B5 DB1 E2 Memberikan maklum balas terhadap bahan yang dibaca dengan tepat B2 DT1 E2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

MING GU 7

TEMA/ TAJUK Tema : Kesihatan dan Kebersihan

STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.4.2 Membaca dan memahami

KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi

EMK -Ilmu - Muzik - PJK - Pendidikan Seni

B4 DL1 E1 Berkomunikasi dalam situasi tidak formal B4 DB1 E1

MING GU 8

TEMA/ TAJUK Tema : Kesihatan dan Kebersihan

STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan imbuhan akhiran dengan betul dalam pelbagai situasi.

PENGISIAN KURIKULUM

KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi

EMK -Ilmu - Kesihatan - Muzik -Nilai Bertanggungjaw ab - Kesederhanaan -Kemahiran Bernilai Tambah 1. KP -Verballinguistik -Intrapersonal -Interpersonal -Kinestetik 2. KB - Mengelaskan Mengkategorika n Menghubungkait kan - Menjanakan idea 3. BCB - Bacaan Luncuran

B4 DL1 E2 Menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul dalam situasi tidak formal B4 DB1 E1 Membaca, memahami dan menyusun maklumat mengikut urutan B3 DT1 E1 Membina dan menulis ayat yang gramatis menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FS

MING GU 9

TEMA/ TAJUK Tema : Kesihatan dan Kebersihan

STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk

STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.5.1 Membaca , memahami dan

PENGISIAN KURIKULUM

KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi

EMK -Ilmu - Kesihatan - Muzik

B5 DL1 E1 Bercerita tentang perkara yang mengandungi pengajaran

MING GU 10

TEMA/ TAJUK Tema : Keselamatan

STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.4 Menulis imlak dengan tepat.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik serta ayat dengan betul untuk menyatakan maksud. 3.4.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, digraf dan konsonan bergabung dengan tepat. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur. 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul mengikut konteks.

PENGISIAN KURIKULUM EMK

KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi

Ilmu - Pendidikan Keselamatan Jalan Raya - Pendidikan Moral Nilai - Kasih sayang - Berhati-hati - Kasih sayang - Hormatmenghormati - Hemah tinggi Bertanggungjaw ab Kemahiran Bernilai Tambah 1. KB Menghubungkait kan - Mengelaskan 2. KP - Verballinguistik - Kontekstual

B5 DL1 E2 Menceritakan perkara yang mengandungi pengajaran menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betu B6 DB1 E1 Memahami maklumat daripada bahan grafik dan bukan grafik untuk menyatakan maksud dengan betul

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi

MING GU 11

TEMA/ TAJUK Tema : Keselamatan

STANDARD KANDUNGAN 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

PENGISIAN KURIKULUM

KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi

EMK Ilmu - Pendidikan Keselamatan

B6 DL1 E1 Berbicara untuk menyampaikan maklumat menggunakan ayat

MING GU 12

TEMA/ TAJUK Tema : Keselamatan

STANDARD KANDUNGAN 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi perkataan dan rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah ilmu pengetahuan dan kosa kata serta meningkatkan kelancaran bacaan. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul dan menghubung kaitkan maklumat daripada pelbagai Sumber. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

PENGISIAN KURIKULUM

KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi

EMK Ilmu - Pendidikan Keselamatan Jalan Raya - Pendidikan Moral Nilai Bertanggungjaw ab - Kerjasama - Kebersihan - Berhati-hati Kemahiran Bernilai Tambah 1.KB Menghubungkai tkan - Menjanakan idea - Mengelaskan - Mengumpul 3. KP - Verballinguistik 4. BCB - Bacaan Mekanis - Tulisan Mekanis

B6 DL1 E2 Berbicara untuk mempengaruhi khalayak dengan menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila B4 DT1 E1 Menghubungkaitka n dan mencatat maklumat daripada pelbagai sumber

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

MING GU

TEMA/ TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM EMK

KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi

13

Tema : Keselamatan

1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila

1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara

KBT -.Kem. berfikir -teknologi maklumat

B6 DL2 E1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara

MINGGU 14 16.4.2012 20.4.2012

TEMA/ TAJUK Tema: Perpaduan

STANDARD KANDUNGAN 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa. 4.4.1 Melafazkan pantun dua dengan intonasi yang betul memahami maksud pantun dilafaz menggunakan bahasa indah secara didik hibur. kerat serta yang yang

PENGISIAN KURIKULUM EMK -KBT Pembelajaran Kontekstual -NILAI MURNI Hormat-menghormati Kasih-sayang Kesyukuran Semangat bermasyarakat -TMK

KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi

B1 DT1 E1 Menulis perkataan yang mengandungi dua dan tiga suku kata

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul me

MINGGU 15 23.4.2012 27.4.2012

TEMA/ TAJUK Tema : Perpaduan

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar,mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.7 Menghasilkan penulisan yang kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar, memahami, menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dengan betul secara separa terkawal

PENGISIAN KURIKULUM EMK -KBT Pembelajaran Kontekstual -NILAI MURNI Hormat-menghormati Kasih-sayang Kesyukuran Semangat

KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi B1 DL1 E1 Mendengar dan menyebut perkataan dan frasa B2 DB1 E1 Membaca dan memahami ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi

MINGGU 16 31.3.2012 4.5.2012

TEMA/ TAJUK Tema : Perpaduan

STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul

STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan 3.7.2Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.

PENGISIAN KURIKULUM EMK -KBT Pembelajaran Kontekstual -NILAI MURNI Hormat-menghormati Kasih-sayang Kesyukuran Semangat bermasyarakat -TMK

KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi

B1 DL1 E2 Mendengar dan menyebut seni kata lagu

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.7 Menghasilkan pelbagai genre dengan betul

penulisan

kreatif

dalam 4.1.2 Memahami perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

` 17 MINGGU

TEMA/ Tema : TAJUK Kebudayaan

1.3 Mendengar, memahami dan STANDARD KANDUNGAN memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

1.3.2 Mendengar, memahami STANDARD PEMBELAJARAN dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.8.1 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.

EMKPENGISIAN KURIKULUM -KBT Pembelajaran konstruktivisme Kreativiti dan Inovasi -NILAI MURNI Patriotisme Kesederhanaan Hormat-menghormati Kewarganegaraan Peraturan sosiobudaya -TMK

B3 DL1 E2 KECUKUPAN Memberikan LATIHAN/Standard respons secara prestasi lisan terhadap soalan

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

MINGGU MINGGU 18 MINGGU 14.5.2012 19 21.5.2012 18.5.2012 25.5,2012 20 11.6.2012 15.6.2012

TEMA/ TAJUK TEMA/ TAJUK Tema : TEMA/ TAJUK Kebudayaan Tema : Kebudayaan Tema : Kebudayaan

STANDARD KANDUNGAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap berbual arahan, menyatakan sesuatu dan soalan dan 1.4 Bertutur, pesanan yang didengar dengan betul daripada permintaan tentang sesuatu perkara pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan formal secara bertatasusila. permintaan tentang memahami maklumat yang 2.4 Membaca dan sesuatu perkara daripada pelbagai dan tersirat daripada formal dan tidak tersurat sumber dalam situasi pelbagai bahan formalmemberi respons dengan betul. untuk secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dansecara mekanis berdasarkan bahan 3.2 Menulis tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul yang 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan diberi dengan betul dan kemas yang diberi dengan betul dan kemas 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badanyang indah dan dengan kreatif 4.2 Mengujarkan bahasa melalui lakonan bahasa badan yang kreatif menggunakan 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan semasa bercerita secara badan dengan kreatif menggunakan bahasa didik hibur. secara didik hibur. melalui lakonan secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan dalam pelbagai situasi kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul

STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan dan 1.4.1Berbual tentang sesuatu perkara gerak menggunakan frasa yang betul dengan laku berdasarkan pesanan mengikut urutan yang betul. dalam situasi tidak formal secara 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara bertatasusila menggunakan kata panggilan dengan 2.4.1 Membaca dan memahami tepat bagi untuk mengenal pasti idea maklumat bukan kalangan keluarga asas dalam situasi tidak formal secara utama Membaca sampingan dalam 2.4.2 dan idea dan memahami bertatasusila bahan multimedia dengan tepat. maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut 2.4.3 Menulis pelbagai perkataan dan Membaca 3.2.4 dengan betul dan memahami urutan maklumat yang tersurat dengan tepat frasa yang mengandungi perkataan daripada lebih suku kata, diftong, vokal mutimedia yang dua atau bahan yang mengandungi 3.2.5 Menulis ayat sesuai. berganding, digraf danlebih suku kata, perkataan dua atau kosonan vokal berganding, digraf yang diftong, bergabung dengan cara dan betul danbergabung dengan cara yang kosonan tulisan yang kemas betul dan tulisan 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan 4.2.2 kemas yang Mengujarkan ayat dengan betul dandan intonasi yang betul dan sebutan kemas jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan 4.3.2 melalui penceritaan secara didik dengan kreatif Mengujarkan dialog betul dan sebutan dan intonasi yang sebutan dan intonasi yang betul dan hibur. tentang sesuatu perkara melalui jelas jelas lakonan secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan imbuhan akhiran 5.3.1 Memahami dan membina ayat 5.3.2 Memahami dan membina ayat dengan betul dalam pelbagai situasi + dasar menggunakan pola ayat FN penyata dengan menggunakan tanda FN, FN + FK, FN + FA dan FN + FS baca yang betul mengikut konteks dengan betul dalam pelbagai situasi.

PENGISIAN KURIKULUM PENGISIAN EMK KURIKULUM -KBT PENGISIAN Pembelajaran EMK KURIKULUM konstruktivisme -KBT Kreativiti dan Inovasi Pembelajaran EMK konstruktivisme -KBT MURNI -NILAI dan Inovasi Kreativiti Pembelajaran Patriotisme konstruktivisme Kesederhanaan -NILAI MURNI Kreativiti dan Inovasi Hormat-menghormati Patriotisme Kewarganegaraan Kesederhanaan -NILAI MURNI Peraturan Hormat-menghormati Patriotisme sosiobudaya Kewarganegaraan Kesederhanaan Peraturan Hormat-menghormati -TMK sosiobudaya Kewarganegaraan Peraturan -TMK sosiobudaya -TMK

KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi KECUKUPAN B2 DL1 E1 LATIHAN/Standard Berkomunikasi prestasi

tentang sesuatu perkara E1 B5 DB1 Menyusun maklumat tersurat B4 DB1 tepat dengan E1 Membaca, memahami dan menyusun maklumat mengikut urutan B1 DT1 E3 Menulis frasa dan ayat

MINGGU 21 18.6.2012 22.6.2012

TEMA/ TAJUK Tema : Jati diri , patriotism dan kewarganegar aan

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM EMK -KBT Kajian masa depan Kecerdasan pelbagai Pembelajaran kontekstual -NILAI MURNI Hemah tinggi Keberanian Patriotisme Semangat bermasyarakat TMK

KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila 2.5.1 Membaca , memahami dan menaakul bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai yang betul 4.4.1 Melafazkan pantun dua dengan intonasi yang betul memahami maksud pantun dilafaz menggunakan bahasa indah secara didik hibur. kerat serta yang yang

B4 DL1 E1 Berkomunikasi dalam situasi tidak formal

4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

MINGGU 22 25.6.2012 29.6.2012

TEMA/ TAJUK Tema : Jati diri , patriotism dan kewarganegar aan

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila 2.5.2 Membaca,memahami dan menaakul bahan grafik serta ayat dengan betul untuk menyatakan maksud. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan betul mengikut konteks

PENGISIAN KURIKULUM EMK -KBT Kajian masa depan Kecerdasan pelbagai Pembelajaran kontekstual -NILAI MURNI Hemah tinggi Keberanian Patriotisme Semangat bermasyarakat TMK

KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

B4 DL1 E2 Menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul dalam situasi tidak formal B6 DB1 E1 Memahami maklumat daripada bahan grafik dan bukan grafik untuk menyatakan maksud dengan betul B2 DT1 E1 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi dua dan tiga suku kata

MINGGU MINGGU 23 2.7.2012 24 6.7.2012

TEMA/ TAJUK TEMA/ TAJUK Tema : Jati diri: , Tema patriotism dan Jati Diri kewarganegar aan

STANDARD KANDUNGAN STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan menceritakan sesuatu perkara 1.5 Bercerita dan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi menggunakan sebutan semula dengan tepat yang betul. yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan maklumat yang terdapat dalam memupuk minat bukan sastera yang sesuai bagipelbagai bahan. membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan dengan betul. ayat dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas Menceritakan sesuatu perkara 1.5.2 dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk yang didengar dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 2.5.3 Membaca, majmuk. menggunakan ayat memahami dan menaakul sesuatu bahan untuk memindahkan maklumat dalam bentuk 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif grafik dan bukan grafik yang sesuai untuk menambah ilmu pengetahuan dan kosa kata serta 3.3.2 Membina dan menulis ayat yang meningkatkan kelancaran bacaan mengandungi perkataan dua atau lebih suku Membina dan menulis ayat yang 3.3.2 kata, diftong, vokal berganding dan konsonan bergabung atau lebih mengandungi perkataan dua dengan betul kata, diftong, vokal berganding suku dan konsonan bergabung dengan 4.1.2 Memahami perkataan dalam seni betul. kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. dengan 4.2.1 Mengujarkan ayat sebutan yang jelas dan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata Memahami dan menggunakan 5.1.4 ganti nama diri dengan betul mengikut konteks. dengan betul kata kerja tunggal mengikut konteks.

PENGISIAN KURIKULUM PENGISIAN EMK KURIKULUM -KBT Kajian masa depan EMK Kecerdasan pelbagai -KBT Pembelajaran Kajian masa depan kontekstual pelbagai Kecerdasan Pembelajaran -NILAI MURNI kontekstual Hemah tinggi Keberanian -NILAI MURNI Patriotisme Hemah tinggi Semangat Keberanian bermasyarakat Patriotisme Semangat TMK bermasyarakat TMK

KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi KECUKUPAN B5 DL1 E1 LATIHAN/Standard prestasi Bercerita tentang

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut

B5 DL1 yang perkara E2 Menceritakan mengandungi perkara yang pengajaran mengandungi menggunakan pengajaran sebutan yang jelas, menggunakan intonasi yang betul sebutan yang yang dan kosa kata jelas dan intonasi yang luas betul B6 DB1 E2 B2 DT1 E2 Memindahkan Membina daripada maklumat dan menulis perkataan bahan grafik yang mengandungi menggunakan ayat diftong, dengan majmuk vokal berganding, digraf tepat dan konsonan bergabung B2 DT1 E2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung

MINGGU 25

TEMA/ TAJUK Tema : Sains dan Teknologi

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan berpandukan gambar dengan betul. 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.

PENGISIAN KURIKULUM EMK

KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

Ilmu - Sains dan Teknologi - Pendidikan Moral - Muzik Nilai - Kesyukuran - Bertanggungjawab - Kasih sayang Kemahiran Bernilai Tambah 1. KP - Verbal-linguistik 2. KB - Menghubungkaitkan - Menjanakan idea -Kajian Masa Depan 3. BCB - Bacaan luncuran - Mencatat - Mendengar dengan berkesan. - Teknologi Maklumat dan Komunikasi

B6 DL1 E1 Berbicara untuk menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila B1 DB1 E1 Membaca perkataan secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. .

MINGGU 26

TEMA/ TAJUK Tema : SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi perkataan dan rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang yang mengandungi

PENGISIAN KURIKULUM EMK

KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

Ilmu - Sains dan Teknologi - Pendidikan Moral - Muzik Nilai - Kesyukuran - Bertanggungjawab - Kasih sayang

B6 DL1 E1 Berbicara untuk menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila B1 DB1 E1