Anda di halaman 1dari 35

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH ( KSSR ) MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK Keluarga

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga 1 Membaca suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

PENGISIAN KURIKULUM Sistem bahasa : Morfologi Diftong,vokal berganding,digraph,kon sonan bergabung Sintaksis Ayat tunggal,ayat majmuk Kemahiran Bernilai Tambah / EMK Belajar cara belajar TMK Kreaviti dan inovasi Ilmu : Muzik, Seni Visual Nilai: Kasih-sayang Hormat-menghormati. Berdisiplin. KECUKUPAN LATIHAN Cemerlang :10 Soalan. Cederhana : 8 Soalan Potensi : 5 Soalan.

STANDARD PRESTASI B1 DL1 E1 Mendengar dan menyebut perkataan dan frasa B1 DL1 E2 Mendengar dan menyebut seni kata lagu

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH 2

TEMA / TAJUK KELUARGA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.

PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa: Morfologi. Golongan kata Sintaksis- Membina ayat tunggal. Kemahiran Bernilai Tambah / EMK BCB Mengingat, mendengar dengan berkesan. Kecerdesan pelbagai TMK Ilmu Muzik, PJK.

STANDARD PRESTASI

B1 DB1 E1 Membaca perkataan secara mekanis . .

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga 1 Membaca suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas

3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks

Nilai: Kasih sayang. Hormat-menghormati. Berdisiplin Kecukupan latihan Cemerlang :10 Soalan. Cederhana : 8 Soalan Potensi : 5 Soalan. .

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK KELUARGA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

STANDARD PRESTASI

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks

1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga 1 Membaca suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan betul mengikut konteks

Sistem Bahasa: Morfologi Kata ganti nama Sintaksis: Ayat perintah jenis silaan dan larangan Kemahiran Bernilai Tambah / EMK Belajar cara belajar TMK Kreaviti dan inovasi Ilmu : Pendidikan Agama Islam. Nilai: Kasih sayang, Hormat menghormati. Jimat cermat KECUKUPAN LATIHAN Cemerlang :10 Soalan. Cederhana : 8 Soalan Potensi : 5 Soalan. .

B1 DT1 E2 Menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung

MINGGU / TARIKH 4

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM Sistem bahasa: Morfologi. Kata nama am hidup Sintaksis Ayat majmuk Kemahiran Bernilai Tambah / EMK Belajar cara belajar TMK Kreaviti dan inovasi Keusahawanan Ilmu: Pendidikan Agama Islam. Nilai: Kerjasama Hormat-menghormati Belajar cara belajar KECUKUPAN LATIHAN Cemerlang :10 Soalan. Cederhana : 8 Soalan Potensi : 5 Soalan.

Kemasyarakatan

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. . 3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan betul mengikut kontek

STANDARD PRESTASI B1 DT1 E3 Menulis frasa dan ayat

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK Kemasyarakatan

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM Sistem bahasa: Morfologi. Kata nama am hidup Sintaksis Ayat majmuk Kemahiran Bernilai Tambah / EMK Belajar cara belajar TMK Kreaviti dan inovasi Keusahawanan Ilmu: Pendidikan Agama Islam. Nilai: Kerjasama Hormat-menghormati KECUKUPAN LATIHAN Cemerlang :10 Soalan. Cederhana : 8 Soalan Potensi : 5 Soalan.

STANDARD PRESTASI

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks.

B1 DT1 E3 Menulis frasa dan ayat

MINGGU / TARIKH 6

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa

STANDARD PRESTASI

Kemasyarakatan

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul

Morfologi kata ganti nama Sintaksis ayat perintah Ayat Majmuk

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

Kemahiran Bernilai Tambah / EMK Kreativiti dan inovasi Keusahawanan TMK Ilmu Pend.Agama, Moral

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. Nilai - Kebersihan - Gotong-royong 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks. KECUKUPAN LATIHAN Cemerlang :10 Soalan. Cederhana : 8 Soalan Potensi : 5 Soalan.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK Kesihatan dan Kebersihan

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa

STANDARD PRESTASI

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul

Morfologi Kata nama khas Sintaksis Ayat majmuk

B2 DL1 E1 Berkomunikasi tentang sesuatu perkara B2 DB1 E1 Membaca dan memahami ayat

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

Kemahiran Bernilai Tambah / EMK Kecerdesan pelbagai Menghubung kait TMK Ilmu Pendidkan Kesihatan Sains Nilai - Kebersihan - Gotong-royong

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks.

KECUKUPAN LATIHAN Cemerlang :10 Soalan. Cederhana : 8 Soalan Potensi : 5 Soalan.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH 8

TEMA / TAJUK Kesihatan dan Kebersihan

STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul

PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata kerja Sintaksis Ayat perintah

STANDARD PRESTASI B2 DB1 E1 Membaca dan memahami ayat

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

Kemahiran Bernilai Tambah / EMK Kecerdesan pelbagai Menghubung kait TMK Ilmu Pendidkan Kesihatan Sains Nilai - Kebersihan - Gotong-royong

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas

3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.

5.1 Memahami dan menggunakan kata dengan betul golongan mengikut konteks.

KECUKUPAN LATIHAN Cemerlang :10 Soalan. Cederhana : 8 Soalan Potensi : 5 Soalan.

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK Kesihatan dan Kebersihan

STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.

PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata kerja Sintaksis Ayat perintah

STANDARD PRESTASI

B2 DT1 E1 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi dua dan tiga suku kata

Kemahiran Bernilai Tambah / EMK Kecerdesan pelbagai Menghubung kait TMK Ilmu Pendidkan Kesihatan Sains

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur.

Nilai - Kebersihan - Gotong-royong

5.1 Memahami dan menggunakan kata dengan betul golongan mengikut konteks.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks

KECUKUPAN LATIHAN Cemerlang :10 Soalan. Cederhana : 8 Soalan Potensi : 5 Soalan.

MINGGU / TARIKH 10

TEMA / TAJUK Kesihatan dan Kebersihan

STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding , digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks

PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata tunggal Sintaksis Ayat penyata

STANDARD PRESTASI B2 DT1 E2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung

Kemahiran Bernilai Tambah / EMK Kecerdesan pelbagai Menghubung kait TMK Ilmu Pendidkan Kesihatan Sains Nilai - Kebersihan - Gotong-royong Kemahiran Bernilai Tambah / EMK Kecerdesan pelbagai Menghubung kait TMK

5.1 Memahami dan menggunakan kata dengan betul golongan mengikut konteks.

KECUKUPAN LATIHAN Cemerlang :10 Soalan. Cederhana : 8 Soalan Potensi : 5 Soalan.

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK Keselamatan

STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.

PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata adjektif Sintaksis Ayat penyata Kemahiran Bernilai Tambah / EMK Menghubung kait TMK Kreatif dan inovasi Ilmu Pendidkan Kesihatan Sains

STANDARD PRESTASI

11

B2 DT1 E3 Membina dan menulis frasa dan ayat tunggal (5.3.1 , 5.3.2)

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betu 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.

Nilai - Mematuhi peraturan - Gotong-royong

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 5.1 Memahami dan menggunakan kata dengan betul golongan mengikut konteks.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.

KECUKUPAN LATIHAN Cemerlang :10 Soalan. Cederhana : 8 Soalan Potensi : 5 Soalan.

MINGGU / TARIKH 12

TEMA / TAJUK Keselamatan

STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul.

PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata hubung Tanda baca Sintaksis Ayat penyata

STANDARD PRESTASI B2 DT1 E3 Membina dan menulis frasa dan ayat tunggal

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betu 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca 3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding , digraf dan konsonan bergabung dengan betul 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.

Kemahiran Bernilai Tambah / EMK Kemahiran Bernilai Tambah / EMK Menghubung kait TMK Kreatif dan inovasi Ilmu Pendidkan Kesihatan Sains Nilai - Mematuhi peraturan - Gotong-royong KECUKUPAN LATIHAN Cemerlang :10 Soalan. Cederhana : 8 Soalan Potensi : 5 Soalan

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur

5.1 Memahami dan menggunakan kata dengan betul golongan mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK Keselamatan

STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betu 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN .3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas, diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.

PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata hubung Sintaksis Ayat tunggal Kemahiran Bernilai Tambah / EMK Menghubung kait TMK Kreatif dan inovasi Ilmu Pendidkan Kesihatan Sains Nilai - Mematuhi peraturan - Gotong-royong

STANDARD PRESTASI

13

B2 DT1 E3 Membina dan menulis frasa dan ayat tunggal

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 5.1 Memahami dan menggunakan kata dengan betul golongan mengikut konteks

KECUKUPAN LATIHAN Cemerlang :10 ayat Cederhana : 8 ayat Potensi : 5 ayat

MINGGU / TARIKH 14

TEMA / TAJUK Perpaduan

STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.4 Menulis imlak dengan tepat.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. 3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat. 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK, FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.

PENGISIAN KURIKULUM Sistem bahasa : Marfologi: Kata ganda Sintaksis: Ayat dasar EMK KBT TMK KB- Menghubungkait. Ilmu- Pendidikan Islam, Muzik Nilai:Kerja sama Hormat-Menghormati Cadangan Kecukupan Latihan: Cemerlang: 8 Sederhan : 5 Potensi :3

STANDARD PRESTASI
Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS ):

B5 DL1 E2 Menceritakan perkara yang mengandungi pengajaran menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul B5 DB1 E2 Memberikan maklum balas terhadap bahan yang dibaca dengan tepat

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

MINGGU / TARIKH 15

TEMA / TAJUK Perpaduan

STANDARD KANDUNGAN 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.

PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa : Perkataan berimbuhan Ayat penyata EMK : Ilmu Pendidikan Islam Nilai murni- kerjasama , tolong- menolong, kasih-sayang , menghormati Teknologi Merentas Kurikulum

STANDARD PRESTASI

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

B6DB1E2 Memahami maklumatdaripada bahan grafik menggunakan ayat majmuk dengan tepat B4DT1E1 Menghubungkait dan mencatat maklumat daripada pelbagai sumber

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK, FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.

Cadangan Kecukupan Latihan : Cemerlang : 10 Sederhana : 8 Potensi :5

MINGGU / TARIKH 17

TEMA / TAJUK Kebudayaan

STANDARD KANDUNGAN 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 3.6.1Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan , diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 4.1.1 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melaui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.

PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa: Kata kerja

STANDARD PRESTASI
B6DL1E1 Berbicara untukmenyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

EMK : KB- mengecam, mencirikan BCB- Mengingat Nilai: Kasih sayang, Hormat - menghormati. Kreativiti dan inovasi Cadangan Kecukupan Latihan : Cemerlang : 8 Sederhana :5 Potensi :3

B5DT1E2 Membina dan menulis jawapan dengan ayat yang lengkap

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni bahasa dalam lagu melaui nyanyian secara didik hibur.

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK, FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.

MINGGU / TARIKH 18

TEMA / TAJUK Kebudayaan

STANDARD KANDUNGAN 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.

PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa : Tanda baca Ayat penyata EMK : Keusahawanan. Nilai: Kasih sayang, Hormat menghormati. Jimat cermat. Cadangan Kecukupan Latihan : Cemerlang : 8 Sederhana : 5 Potensi :3

STANDARD PRESTASI
B6DL1E2 Berbicara untuk mempengaruhi khalayak dengan menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.

B5DT1E2 Membina dan menulis jawapan dengan ayat yang lengkap.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

MINGGU / TARIKH 19

TEMA / TAJUK Kebudayaan

STANDARD KANDUNGAN 1.7Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpadu.

PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa : Kata adjektif Ayat penyata EMK : Keusahawanan. Nilai: Kasih sayang, Hormat menghormati. Jimat cermat. Cadangan Kecukupan Latihan : Cemerlang : 7 Sederhana : 5 Potensi :3

STANDARD PRESTASI

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

B5DB1E1 Menyusun maklumat tersurat dengan tepat.

B5DT1E2 Membina dan menulis jawapan dengan ayat yang lengkap

4.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.

MINGGU / TARIKH 20

TEMA / TAJUK Kebudayaan

STANDARD KANDUNGAN 1.7Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur. 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.

PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa : Tanda baca Ayat penyata EMK : Keusahawanan. Nilai: Kasih sayang, Hormat- menghormati.

STANDARD PRESTASI
B6DL2E1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

Cadangan Kecukupan Latihan : Cemerlang :7 Sederhana : 5 Potensi :3

MINGGU / TARIKH 21

TEMA / TAJUK Jati Diri , Patriotisme dan Kewarganegaraan

STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.

PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa : Tanda baca Kata hubung EMK : Kewarganegaraan Kajian Masa Depan Nilai murnibertanggungjawab

STANDARD PRESTASI
B4DL1E2 Menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul dalam situasi tidak formal

B6DT1E1 Menghasilkan penulisan dalam bentuk naratif dan bukan naratif menggunakan ayat yang gramatis

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

STANDARD PRESTASI

22

Jati diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan

1.4Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.4Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.8Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 4.2Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur

1.4.3 .Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila 2.4.1Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 3.8.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks.

Sistem bahasa : Morfologi Struktur kata EMK KBT : TMK KB- Menghubungkait, mengecam. KP- Kinestetik BCB Mendengar dengan berkesan. Nilai: Kasih sayang. Hormat-menghormati. Berdisiplin. Cemerlang :10 Soalan. Cederhana : 8 Soalan Potensi : 5 Soalan.

B1 DL1 E1 Mendengar dan menyebut perkataan dan frasa

B2 DB1 E1 Membaca dan memahami ayat B5 DT1 E1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan ayat yang santun

5.1Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

STANDARD PRESTASI

23

Jati diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.

Sistem Bahasa: Sintaksis- Membina ayat tunggal. Ilmu Muzik, PJK. KBT: KB- Mengecam, menghubungkait. BCB Mengingat, mendengar dengan berkesan. Elemen Merentasi Kurikulum (EMK): Keusahawanan. Nilai: Kasih sayang. Hormat-menghormati. Berdisiplin. Cemerlang :10 Soalan. Cederhana : 8 Soalan Potensi : 5 Soalan.

2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.

. B5 DL1 E1 Bercerita tentang perkara yang mengandungi pengajaran menggunakan sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan kosa kata yang luas

3.8Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

B5 DB1 E1 Menyusun maklumat tersurat dengan tepat

3.8.2Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.

4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

4.4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.

B5 DT1 E2 Membina dan menulis jawapan dengan ayat yang lengkap

5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.

MINGGU / TARIKH 24

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa: Sintaksis:  Menulis suku kata terbuka.  Membaca dan menulis ayat tunggal KBT: KB- mengecam, mencirikan BCB- Mengingat Nilai: Kasih sayang, Hormat menghormati. Jimat cermat. Cemerlang :10 Soalan. Cederhana : 8 Soalan Potensi : 5 Soalan.

STANDARD PRESTASI

Jati diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

1.3.2

Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.

B3 DL1 E1 Memberikan respons secara lisan atau gerak laku terhadap arahan B6 DB1 E2 Memindahkan maklumat daripada bahan grafik menggunakan ayat majmuk dengan tepat

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.2.Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.

3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul. 4.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan , akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.

MINGGU / TARIKH 25

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM Sistem bahasa:

STANDARD PRESTASI

Sains, Teknologi dan Inovasi

1.4

Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur.

Morfologi.
 Kata nama am. Sintaksis.  Menulis suku kata KBT. KB- menghubungkait, gambaran mental. Konsruktivismemeneroka EMK : Keusahawanan. Nilai: Kasih sayang, Hormat menghormati. Jimat cermat. Cemerlang :10 Soalan. Cederhana : 8 Soalan Potensi : 5 Soalan.

B2 DL1 E1 Berkomunikasi tentang sesuatu perkara B2 DB1 E1 Membaca dan memahami ayat

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

B2 DT1 E3 Membina dan menulis frasa dan ayat tunggal

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

B5 DT1 E2 Membina dan menulis jawapan dengan ayat yang lengkap

5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

STANDARD PRESTASI

26

Sains, Teknologi dan Inovasi

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

1.3.3

Mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul.

Sistem bahasa: Kata nama khas. Pantun Sintaksis: Membina ayat tunggal. EMK: Keusahawanan KBT: KB- Menghubungkait, menjana idea, mengecam. KP- Verbal linguistik. BCB- Bacaan intensif dan mendengar dengan berkesan. Nilai: Kasih sayang, Rajin, Usaha, Hormat menghormati Cemerlang :10 Soalan. Cederhana : 8 Soalan Potensi : 5 Soalan.

B3 DL1 E1 Memberikan respons secara lisan atau gerak laku terhadap arahan B5 DL1 E2 Menceritakan perkara yang mengandungi pengajaran menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.

B2 DB1 E1 Membaca dan memahami ayat B2 DT1 E3 Membina dan menulis frasa dan ayat tunggal

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas, diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH 27

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi kata ganti nama diri pertama dan kedua, kata nama am Sintaksis ayat tunggal

STANDARD PRESTASI

Sains, Teknologi dan Inovasi

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklum at tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.

B2 DL1 E1 Berkomunikasi tentang sesuatu perkara B3 DB1 E1 Menyatakan idea daripada bahan yang dibaca

Kosa kata saya, kamu, kita, kami, teratai, buih, seluar, tuala, paip, kaloi,daun,tupai Ilmu - PJPK Nilai - Kebersihan

B3 DT1 E1
Membina dan menulis ayat yang gramatis menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FS

4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks

Kemahiran Bernilai Tambah / EMK - Kemahiran berfikir (Menghubungkaitkan) - Belajar cara belajar (Mendengar dengan berkesan)

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks

Cemerlang :10 Soalan. Cederhana : 8 Soalan Potensi : 5 Soalan.

MINGGU / TARIKH 28

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi kata kerja, kata nama am Sintaksis ayat tunggal

STANDARD PRESTASI

Alam Sekitar dan Teknologi Hijau

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraph dna kosonan bergabung dengan sebutan yang betul. 3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal bergading, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas.

B1 DT1 E2 Menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung

Kosa kata nyiru, penyu, zink, dulang, bangku, penyapu Ilmu - Sivik Nilai - Kebersihan - Gotong-royong Kemahiran Bernilai Tambah / EMK - Kemahiran berfikir (Menghubungkaitkan)

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

4.4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

- Belajar cara belajar ( Mendengar dengan berkesan) - Kecerdasan Pelbagai ( Verbal-linguistik) Cemerlang :10 Soalan. Cederhana : 8 Soalan Potensi : 5 Soalan.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks

MINGGU / TARIKH 29

TEMA / TAJUK Alam Sekitar

STANDARD KANDUNGAN 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi kata ganda dengan tepat. 4.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.

PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Kata ganda

STANDARD PRESTASI

EMK : Nilai :bekerjasama, bersopan -santun KBT : Kemahiran Berfikir, Konstruktivisme Keusahawanan : Sikap dan pemikiran keusahawanan TMK : Belajar menggunakan TMK

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betuL.

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

CADANGAN KECUKUPAN LATIHAN Rujuk Buku Aktiviti ( BA )

Cemerlang :10 Soalan. Cederhana : 8 Soalan

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Potensi : 5 Soalan.

PENGISIAN

STANDARD PRESTASI

TARIKH 30

Alam Sekitar

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.

KURIKULUM Sistem Bahasa Kata Kerja

B4 DL1 E2 Menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul dalam situasi tidak formal B4 DB1 E1 Membaca, memahami dan menyusun maklumat mengikut urutan. B4 DT1 E1 Menghubungkaitkan dan mencatat maklumat daripada pelbagai sumber.

EMK : Nilai : bekerjasama, bersopan -santun KBT : Kemahiran Berfikir, Konsruktivisme, Belajar Cara Belajar Keusahawanan : Sikap dan pemikiran keusahawanan TMK : Belajar menggunakan TMK

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.

CADANGAN KECUKUPAN LATIHAN Rujuk Buku Aktiviti ( BA ) Cemerlang :10 Soalan. Cederhana : 8 Soalan Potensi : 5 Soalan.

MINGGU / TARIKH 31

TEMA / TAJUK Pertanian

STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan

STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.1 Mendengar, memahami dan

PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa

STANDARD PRESTASI B5 DL1 E1 Bercerita tentang perkara

memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul.

Kata perintah Kata ganti nama diri ketiga EMK : Nilai : Bekerjasama, bersopan -santun KBT : Kemahiran Berfikir, Konsruktivisme, Belajar Cara Belajar, Kontekstual Keusahawanan : Sikap dan pemikiran keusahawanan TMK : Belajar menggunakan TMK CADANGAN KECUKUPAN LATIHAN

yang mengandungi pengajaran menggunakan sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan kosa kata yang luas.

B5 DB1 E1 Menyusun maklumat tersurat dengan tepat B5 DT1 E1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan ayat yang santun

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.

3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.

4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks.

Rujuk Buku Aktiviti ( BA ) Cemerlang :10 Soalan. Sederhana : 8 Soalan Potensi : 5 Soalan.

MINGGU / TARIKH 32

TEMA / TAJUK Pertanian

STANDARD KANDUNGAN 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera

STANDARD PEMBELAJARAN 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Kata nama khas hidup manusia

STANDARD PRESTASI B5 DL1 E2 Menceritakan perkara yang mengandungi pengajaran menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. EMK : Nilai : bekerjasama, bersopan -santun KBT : Kemahiran Berfikir, Konsruktivisme, Belajar Cara Belajar, Kontekstual Keusahawanan : Sikap dan pemikiran keusahawanan TMK : Belajar menggunakan TMK B5 DB1 E2 Memberikan maklum balas terhadap bahan yang dibaca dengan tepat.

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

B5 DT1 E2 Membina dan menulis jawapan dengan ayat yang lengkap

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.

4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.

CADANGAN KECUKUPAN LATIHAN Rujuk Buku Aktiviti ( BA )

5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan betul mengikut konteks. MINGGU / TARIKH 33 TEMA / TAJUK Pertanian STANDARD KANDUNGAN 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. STANDARD PEMBELAJARAN 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

Cemerlang :10 Soalan. Sederhana : 8 Soalan Potensi : 5 Soalan. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Pola ayat STANDARD PRESTASI B6 DL1 E1 Berbicara untuk menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila B6 DB1 E1 Memahami maklumat

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan

EMK : 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis

yang jelas dan intonasi yang betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.

Nilai : Bekerjasama, bersopan -santun KBT : Kemahiran Berfikir, Konsruktivisme, Belajar Cara Belajar

daripada bahan grafik dan bukan grafik untuk menyatakan maksud dengan betul. B5 DT1 E2 Membina dan menulis jawapan dengan ayat yang lengkap

3.5.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber.

Keusahawanan : Sikap dan pemikiran keusahawanan TMK : Belajar menggunakan TMK

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur.

CADANGAN KECUKUPAN LATIHAN Rujuk Buku Aktiviti ( BA )

5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK, FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.

Cemerlang :10 Soalan. Sederhana : 8 Soalan Potensi : 5 Soalan.

MINGGU / TARIKH 34

TEMA / TAJUK Ekonomi

STANDARD KANDUNGAN 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.6.3Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara

PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Kata ganda

STANDARD PRESTASI B6 DL1 E2 Berbicara untuk mempengaruhi khalayak dengan menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila.

EMK : Nilai :bekerjasama, B6 DB1 E2 Memindahkan maklumat

bertatasusila.

bersopan -santun KBT :Keusahawanan : Sikap dan pemikiran keusahawanan TMK : Belajar menggunakan TMK Kemahiran Berfikir

daripada bahan grafik menggunakan ayat majmuk dengan tepat B6 DT1 E1 Menghasilkan penulisan dalam bentuk naratif dan bukan naratif menggunakan ayat yang gramatis.

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul.

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.

Konsruktivisme Belajar Cara Belajar

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.

CADANGAN KECUKUPAN LATIHAN Rujuk Buku Aktiviti ( BA ) Cemerlang :10 Soalan. Cederhana : 8 Soalan

5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. MINGGU / TARIKH 35 TEMA / TAJUK Ekonomi STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.

Potensi : 5 Soalan.

PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Tanda baca

STANDARD PRESTASI B6 DL2 E1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara secara bertatasusila B6 DT1 E1 Menghasilkan penulisan dalam bentuk naratif dan bukan naratif menggunakan ayat yang

EMK : 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan bukan Nilai :bekerjasama, bersopan -santun

terdapat dalam pelbagai bahan.

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.

KBT :Keusahawanan : Sikap dan pemikiran keusahawanan TMK : Belajar menggunakan TMK

gramatis.

B6 DT2 E1 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dari segi ejaan dan tanda baca.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.

Kemahiran Berfikir Konsruktivisme Belajar Cara Belajar

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas, diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.

CADANGAN KECUKUPAN LATIHAN Rujuk Buku Aktiviti ( BA ) Cemerlang :10 Soalan. Cederhana : 8 Soalan Potensi : 5 Soalan.

5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU / TARIKH 36

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa EMK : Nilai :bekerjasama, bersopan -santun Keusahawanan : Sikap dan pemikiran

STANDARD PRESTASI

Ekonomi

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.

B6 DL2 E1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara secara bertatasusila B6 DT2 E1 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dari segi ejaan dan tanda baca.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai

2.6.1 Membaca pelbagai bahan

bagi memupuk minat membaca.

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan

keusahawanan TMK : Belajar menggunakan TMK Kemahiran Berfikir

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

3.8.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.

Konsruktivisme Belajar Cara Belajar CADANGAN KECUKUPAN LATIHAN

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur.

Rujuk Buku Aktiviti ( BA )

Cemerlang :10 Soalan. Sederhana : 8 Soalan 5.1.6. Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. Potensi : 5 Soalan.