Anda di halaman 1dari 18

Alam Belajar

Oleh : Abd Rashid b. Ismail


1.

Konsep Alam Belajar

Pengenalan

Setiap kanak-kanak membesar dan berkembang dalam persekitaran yang berbeza. Perkembangan kanak-kanak berlaku melalui interaksi dengan persekitaran. Persekitaran atau alam sekeliling yang mempengaruhi pembelajaran atau perubahan tingkah laku kanak-kanak merangkumi persekitaran fizikal, psikososial dan pengalaman bersama rakanrakan termasuk pengalaman yang dilalui secara langsung dalam pelbagai perkara.

Konsep Alam Belajar


Konsep: Persekitaran yang menggalakkan dan mempercepat perkembangan, keupayaan, kebolehan menguasai sesuatu yang pada akhirnya membawa kepada perubahan tingkah laku. Persekitaran terdiri daripada: Fizikal (keadaan fizikal bilik darjah, bahanbahan bantu belajar, persekitaran Psikososial (keselamatan, kesihatan, kebersihan,perapatan/kemesraan) Komuniti Pembelajaran

Definisi Alam Belajar


Suatu keadaan atau suasana belajar yang dapat merangsang minat belajar kanakkanak dalam mencapai matlamat perubahan tingkah laku ke arah yang positif.

1. Fizikal

Rumah Sekolah bilik darjah Persekitaran yang kondusif (fizikal, emosi & psikologi) murid-murid berasa gembira, selesa & selamat. Mereka dapat belajar dengan lebih baik dan memperoleh kejayaan yang cemerlang.

2. Psikososial
Psikologi kanak + hubungan sosial dengan individu lain

Hubungan guru dengan murid yang baik Hubungan murid dengan murid yang baik Hierarki Keperluan Maslow Setiap keperluan murid perlu dipenuhi agar mereka dapat berperanan dengan lebih berkesan.

3. Komuniti Pembelajaran

Konsep: Persekitaran yang melibatkan hubungan kerjasama antara manusia yang memungkinkan berlakunya perubahan tingkah laku Melibatkan unsur kerjasama, bantu membantu, perkongsian alat/idea, perasaan saling , persaingan yang sihat dsb.

3. Komuniti Pembelajaran
McMillan dan Cavis (1986), empat ciri komuniti: 1. keahlian 2. pengaruh 3. memenuhi keperluan individu 4. berkongsi peristiwa atau tindakan dan perasaan

3. Komuniti Pembelajaran

Konsep: Persekitaran yang melibatkan hubungan kerjasama antara manusia yang memungkinkan berlakunya perubahan tingkah laku Melibatkan unsur kerjasama, bantu membantu, perkongsian alat/idea, perasaan saling , persaingan yang sihat dsb. Komuniti Pembelajaran (Teori Ekologi Bronfenbrenner) Mikrosistem Mesosistem Eksosistem Makrosistem Kronosistem

Pengalaman Belajar Kanakkanak


Pengalaman langsung (first hand experience) Penglibatan aktif Kebebasan belajar mengikut gaya belajar,gaya berfikir, minat, masa dsb John Holt (1995) 1. Daya ingin tahu 2. Masa yang banyak untuk berfikir 3. Tidak takut untuk mencuba 4. Pengalaman secara langsung paling baik

Senaraikan sifat kanak-kanak yang baik

Sifat kanak-kanak

Aktif ..proaktif Suka menyoal Ingin tahu Berani mencuba Tidak berasa jemu untuk melakukan sesuatu Kritis, kreatif & inovatif Suka bermain

Konsep Main
Main ialah suatu aktiviti yang melibatkan fizikal, emosi dan kognitif yang menyeronokkan. Pengalaman dialami sendiri secara langsung oleh individu Pengertian bermain menurut Piaget: Peluang untuk meluahkan idea, perasaan dan emosi Memperoleh ketenangan Menggunakan tenaga yang berlebihan Menyelesaikan pelbagai masalah Menyediakan diri untuk perkembangan ke alam remaja dan dewasa

Kepentingan Bermain

Membentuk kemahiran literasi Persediaan untuk kehidupan & peranan alam dewasa. Kepentingan Bermain: Perkembangan intelek Perkembangan sosioemosi Perkembangan fizikal

Membentuk kemahiran literasi Persediaan untuk kehidupan & peranan alam dewasa. Kepentingan Bermain: Perkembangan intelek Perkembangan sosioemosi Perkembangan fizikal

i. Mainan fungsional, ii.Mainan simbolik, Mainan dengan peraturan mainan binaan iii. Mainan Sosiodramatik iv. Mainan Bebas (informal) Main di luar bilik darjah (outdoor play)

TERIMA

KASIH