Anda di halaman 1dari 40

RANCANGAN PELAJARAN MINGGU BAHASA MELAYU TAHUN 5 2012 ( BERDASARKAN TAKWIM SEKOLAH )

UNIT 1 TEMA / TAJUK Tema : Kekeluargaan Tajuk : Rumahku Syurga ku HASIL PEMBELAJARAN Fokus utama: 1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata, ungkapan ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. Fokus sampingan: 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. ARAS Aras 1: (i) Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan topik. SISTEM BAHASA Tatabahasa: -Kata hubung -Ayat tunggal -Ayat majmuk -Ayat Perintah Kosa kata: -salasilah -sulung -program -afiat Penulisan: -Dialog -Cerita PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: -Pendidikan Moral

MINGGU 1

Aras 1: (i) Membaca perkataan, rangkaikata ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan Intonasi yang betul. (ii) Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa serta ayat

Nilai: -Kasih Sayang -Hormat-menghormati

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk

Aras 2: (ii) Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung

Kemahiran Bertambah Nilai: -Kemahiran Berfikir -Pembelajaran Kontektual

UNIT

TEMA / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

ARAS

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

Hak Milik Panitia Bahasa Melayu

Tema : Kekeluargaan Tajuk : Keluarga Harmoni hidup diberkati

MINGGU 2

Fokus utama: 1. 1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata, ungkapan ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. Fokus sampingan: 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. 10.1 Menghasilkan pelbagai gerne ( prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menari dan bermakna.

Aras 2: (i) Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi.

Tatabahasa: -Ayat perintah -Ayat seruan Kosa kata: -motivasi -kem -riadah

Ilmu: -Pendidikan Moral

Aras 2 (i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. Aras 2 (i) Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat Aras 2: (ii) Menulis karangan menggunakan bahasa yang kreatif.

Penulisan: -Biografi -Cerita

Nilai: -Kasih Sayang -Hormat-menghormati

Kemahiran Bertambah Nilai: -Kemahiran Berfikir -Pembelajaran Kontekual

Hak Milik Panitia Bahasa Melayu

UNIT 1

TEMA / TAJUK Tema : Kekeluargaan Tajuk : Kasih disemai Budi dihargai

HASIL PEMBELAJARAN Fokus utama: 1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata, ungkapan ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. Fokus sampingan: 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

ARAS Aras 3 (i) Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan

SISTEM BAHASA Tatabahasa: -Kata hubung -Imbuhan Kosa kata: -mendung -jemur

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: -Pendidikan Moral

MINGGU 3

Aras 3 (i) Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 3 (i) Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang tepat.

Penulisan: -Fakta -Laporan (Lawatan)

Nilai: -Kasih Sayang -Hormat-menghormati

10.1 Menghasilkan pelbagai gerne ( prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menari dan bermakna.

Aras 2: (ii) Menulis karangan menggunakan bahasa yang kreatif.

Kemahiran Bertambah Nilai: -Kemahiran Berfikir -Pembelajaran Kontekual

Hak Milik Panitia Bahasa Melayu

UNIT 2

TEMA / TAJUK Tema : Penddikan Tajuk : Sekolah Selamat

HASIL PEMBELAJARAN Fokus utama: 1.2 Bertanya dan menjawab suatu perkara secarabertatasusila.

ARAS Aras 1 (i) Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. (ii) Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan lanjut. (iii) Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dikemukakan dengan menggunakan bahasa yang santun

SISTEM BAHASA Tatabahasa: -Ayat tanya -Penanda Wacana Kosa kata: -anggun -gundah -rintangan -berkarah -ceria Penulisan: -Cerita -Peribahasa

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: -Pendidikan Moral -Kajian Tempatan

MINGGU 4

Nilai: -Baik hati -Kasih sayang -Hormat-menghormati

Fokus sampingan: 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras2: (i) Mengemukan soalan yang relevan tentang topik yang dibincangkan.

Kemahiran Bertambah Nilai: -Kemahiran berfikir

Aras 1: (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

Hak Milik Panitia Bahasa Melayu

UNIT 2

TEMA / TAJUK Tema : Pendidikan Tajuk : Harapan negara Impian bersama

HASIL PEMBELAJARAN Fokus utama: 1.2 Bertanya dan menjawab tentang Suatu perkara secara bertatasusila.

ARAS Aras 2: (i) Mengemukan soalan yang relevan tentang topik yang dibincangkan. (ii) Menjawab soalan yang mempunyai makna yang tersirat.

SISTEM BAHASA Tatabahasa: -Kata Adjektif -Kata Sendi Nama Kosa kata: -kokurikulum -akademik -pengurusan Penulisan: -Perbahasan -Surat Kiriman Rasmi

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: -Pendidikan Moral -Kajian Tempatan

MINGGU 5

Fokus sampingan: 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

Aras 2: (i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks.

Nilai: -Baik hati -Kasih sayang -Hormat-menghormati

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 10.1 Menghasilkan pelbagai gerne ( prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menari dan bermakna.

Aras 2: (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2: (ii) Menulis karangan Menggunakan bahasa deskriptif.

Kemahiran Bertambah Nilai: -Kemahiran berfikir -Pembelajaran konstruk Tivisme

Hak Milik Panitia Bahasa Melayu

UNIT 2 MINGGU 6

TEMA / TAJUK Tema : Pendidikan Tajuk : Usaha tidak henti Kejayaan menanti

HASIL PEMBELAJARAN Fokus utama: 1.2 Bertanya dan menjawab tentang Suatu perkara secara bertatasusila.

ARAS Aras 3: (i) Bersoal jaw ab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras

SISTEM BAHASA Tatabahasa: -Kata Adjektif -Kata Ganti Nama Kosa kata: -menuntun -dugaan -berleter -sambalewa Penulisan: -Syaharan -Surat kiriman Tidak -Rasmi

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: -Pendidikan Moral -Kajian Tempatan

Fokus sampingan: 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

Aras 3: (i) Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan, dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. (ii) Memahami isi kandungan teks yang dibaca.

Nilai: -Baik hati -Kasih sayang -Hormat-menghormati -Patriotisme

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 3: (i) Menulis cerita berdasarkan sesuatu tajuk dengan menggunakan pelbagai jenis ayat. Aras 2 (i) Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan

Kemahiran Bertambah Nilai: -Kemahiran berfikir -Pembelajaran konstruk Tivisme

9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.

Hak Milik Panitia Bahasa Melayu

UNIT 3

TEMA / TAJUK Tema : Kemasyarakatan Tajuk : Amalan berbudi Hidup harmoni

HASIL PEMBELAJARAN Fokus utama: 1.3 Memberi dan memahami arahan Serta pesanan tentang sesuatu perkara

ARAS Aras 1: (i) Memberikan arahan serta menyampaikan pesanan dengan menggunakan intonasi yang betul dan bersopan. (ii) Memberikan arahan serta menyampaikan pesanan mengikut keutamaan.

SISTEM BAHASA Tatabahasa: -Kata Pinjaman -Tanda Bacaan Kosa kata: -monorel -stesen -kesenian Penulisan: -Autobiografi -Cerita ( tindakan )

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: -Pendidikan Moral -Kajian Tempatan

MINGGU 7

Fakus sampingan: 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

Aras 1: (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan, dan penggunaan perkataan yang tepat.

Nilai: -Kerjasma -Kasih sayang -Hormat-menghormati -Patriotisme

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1: (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

Kemahiran Bertambah Nilai: -Kemahiran berfikir

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.

Aras 1: (i) Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

Hak Milik Panitia Bahasa Melayu

UNIT 3

TEMA / TAJUK Tema : Kemasyarakatan Tajuk : Kerjasama asas Kerjasama hidup

HASIL PEMBELAJARAN Fokus utama: 1.3 Memberi dan memahami arahan Serta pesanan tentang sesuatu perkara

ARAS Aras 2: (i) Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas. (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun.

SISTEM BAHASA Tatabahasa: -Kata bilangan -Kata tanya Kosa kata: -bencana -taklimat Penulisan: -Cerita -Ucapan

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: -Kajian Tempatan Nilai: -Hormat-menghormati Kemahiran bertambah Nilai: -Kemahiran Berfikir -Kajian Masa Depan

MINGGU 8

Fakus sampingan: 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.

Aras 2: (i) Merujuk kepada ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat.

Aras 2: (i) Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan betul

MINGGU 9

UJIAN SELARAS 1 PERINGKAT SEKOLAH

Hak Milik Panitia Bahasa Melayu

UNIT 3

TEMA / TAJUK Tema : Kemasyarakatan Tajuk : Tolenrasi teras kemakmuran

HASIL PEMBELAJARAN Fokus utama: 1.3 Memberi dan memahami arahan Serta pesanan tentang sesuatu perkara

ARAS Aras 3: (i) Meneliti arahan dan pesanan untuk membuat tindakan wajar. (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan.

SISTEM BAHASA Tatabahasa: -Kata arah -Peribahasa Kosa kata: -sukaneka -maklumat Penulisan: -Perbincangan -Surat Kiriman Tidak -Rasmi

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: -Pendidikan Moral Nilai: -Kasih sayang -Hemah tinggi Kemahiran bertambah Nilai: -Kemahiran berfikir -Kajian masa depan

MINGGU 10

Fokus sampingan: 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

Aras 3: (i) Mengakses maklumat daripada laman w eb atau pelbagai sumber

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1: (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.

Aras 1: (i) Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

Hak Milik Panitia Bahasa Melayu

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 2011

UNIT 4 MINGGU 11

TEMA / TAJUK Tema : Alam Sekitar Tajuk : Alam Sekitar Bersih hidup sihat

HASIL PEMBELAJARAN Fokus utama: 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.

ARAS Aras 1 (i) Memilih dan menggunakan Kata dan ayat yang sesuai Untuk menyatakan sesuatu permintaan. (ii) Menyatakan sebab untuk menyokong sesuatu permintaan.

SISTEM BAHASA Tatabahasa: -Kata Sendi Nama -Penjodoh Bilangan Kosa kata: -belukar -aur Penulisan: -Catatan Harian -Berita

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: -Pendidikan Moral -Sivik -Kajian Tempatan

Fokus sampingan: 6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

Aras 1: (i) Mengenal pasti penggunaan kata, frasa, ayat, dan peribahasa dalam sesuatu genre Aras 1: (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

Nilai: -Hemah tinggi -Kerjasama -Kesederhanaan

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

8.4 Membina dan menulis ayat Topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.

Aras 1: (i) Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi. (ii) Menyatakan dan Menghuraikan isi utama

Kemahiran Bertambah Nilai: -Kajian Masa Depan -Kemahiran Berfikir -Pembelajaran Konteks Tual

Hak Milik Panitia Bahasa Melayu

dengan menggunakan ayat yang gramatis.

UNIT 4

TEMA / TAJUK Tema : Alam sekitar Tajuk : Manusia Perihatin bumi terpelihara

HASIL PEMBELAJARAN Fokus utama: 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.

ARAS Aras 2: (i) Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk meyakinkan pihak lain dalam menyatakan permintaan.

SISTEM BAHASA Tatabahasa: -Imbuhan -Sinonim Kosa kata: -strategi -lokasi -sisa -toksik -prihatin Penulisan: -Laporan (Persatuan) -Keperihalan

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: -Pendidikan Moral -Sivik -Kajian Tempatan

MINGGU 12

Fokus sampingan: 6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

Aras 2: (i) Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre

Nilai: -Hemah tinggi -Kerjasama -Kesederhanaan

8.4 Membina dan menulis ayat Topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.

Aras 2: (i.) Membina beberapa ayat Huraian berdasarkan isi utama

10.1 Menghasilkan pelbagai gerne ( prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menari dan bermakna.

Aras 2: (ii) Menulis karangan menggunakan bahasa yang kreatif.

Kemahiran Bertambah Nilai: -Kajian Masa Depan -Kemahiran Berfikir -Pembelajaran Konteks Tual

Hak Milik Panitia Bahasa Melayu

UNIT 4

TEMA / TAJUK Tema : Alam sekitar Tajuk : Kebersihan Negara tanggungjawab kita

HASIL PEMBELAJARAN Fokus utama: 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Fokus sampingan: 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca

ARAS Aras 3 (i) Menyatakan hasrat dengan mengemukakan alasan untuk mengukuhkan permintaan

SISTEM BAHASA Tatabahasa: -Kata Sendi Nama -Antonim Kosa kata: -haram -hakisan -aktiviti -kesejahteraan

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: -Pendidikan Moral -Sivik -Kajian Tempatan

MINGGU 13

Aras 2 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Aras 3 (i) Menyatakan ciri-ciri penulisan genre.

Penulisan: -Peribahasa -Perbahasam

Nilai: -Hemah tinggi -Kerjasama -Kesederhanaan

6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan

8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara

Aras 3: (i) Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap

Kemahiran Bertambah Nilai: -Kajian Masa Depan -Kemahiran Berfikir -Pembelajaran Konteks tual

Hak Milik Panitia Bahasa Melayu

UNIT 5

TEMA / TAJUK Tema : Kesihatan Tajuk : Kesihatan asas kesejahteraan

HASIL PEMBELAJARAN Fokus utama: 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul, dan laras bahasa yang sesuai

ARAS Aras 1 (i) Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan. (ii) Menyampaikan maklumat Yang bernas dengan jelas dan tersusun Aras 1 (i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan Aras 1: (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 1 i. Memilih dan mengenal pasti penanda w acana. ii. Menggunakan penanda w acana yang sesuai dalam ayat

SISTEM BAHASA Tatabahasa: -Penanda Wacana -Kata Kerja Kosa kata: -zat -minda -cergas -riadah Penulisan: -Dialog -Syarahan

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: -Sains -Kajian Tempatan

MINGGU 14

Fokus sampingan: 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. . 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan Penanda wacana yang sesuai Dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan.

Nilai: -Kesyukuran -Kasih sayang -Rasional

Kemahiran Bertambah Nilai: -Kemahiran Berfikir -Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komuni kasi -Pembelajaran Konsruktivisme

Hak Milik Panitia Bahasa Melayu

UNIT 5

TEMA / TAJUK Tema : Kesihatan Tajuk : Cegah sebelum parah

HASIL PEMBELAJARAN Fokus utama: 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul, dan laras bahasa yang sesuai

ARAS Aras 2 i. Mengkategorikan isi berdasarkan topik yang dibincangkan. ii. Mengemukakan sesuatu maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai.

SISTEM BAHASA Tatabahasa: -Kata Adjektif -Kata Ganda -Ayat Tunggal -Ayat Majmuk Kosa kata: -kara -bangkai -ranjau -generasi -Membasmi -sukarela Penulisan: -Autobiografi -Laporan ( Persatuan)

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: -Sains -Kajian Tempatan

MINGGU 15

Fokus sampingan: 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. .

Aras 2 i. Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks.

Nilai: -Kesyukuran -Kasih sayang -Kerjasama -Bermasyarkat

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1: (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

Kemahiran Bertambah Nilai: -Kemahiran Berfikir -Pembelajaran Konsruktivisme -Kajian Masa Depan

8.5 Mengenal pasti dan menggunakan Penanda wacana yang sesuai Dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan.

Aras 2 (i) Menghuraikan isi dengan jelas untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

Hak Milik Panitia Bahasa Melayu

UNIT 5

TEMA / TAJUK Tema : Kesihatan Tajuk : Awasi nyamuk

HASIL PEMBELAJARAN Fokus utama: 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul, dan laras bahasa sesuai. Fokus sampingan: 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

ARAS Aras 3 (i) Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara. (ii) Membentangkan hasil analisis secara tepat

SISTEM BAHASA Tatabahasa: -Kata Ganda -Kata Adjektif Kosa kata: -Membiakkan -Manfaat -Lokasi Penulisan: -Fakta -Surat Kiriman Rasmi

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: -Sains -Kajian Tempatan

MINGGU 16

Aras 3 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan.

Nilai: -Kesyukuran -Kasih sayang -Kerjasama -Bermasyarkat

8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara

Aras 3: (i) Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap Aras 3 (i) Menghubungkaitkan isi utama dan isi sampingan dengan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang kohesi.

8.5 Mengenal pasti dan menggunakan Penanda wacana yang sesuai Dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan

Kemahiran Bertambah Nilai: -Kemahiran Berfikir -Pembelajaran Konsruktivisme -Kajian Masa Depan

Hak Milik Panitia Bahasa Melayu

UNIT 6

TEMA / TAJUK Tema : Kepenggunaan Tajuk : Hari usahawan muda

HASIL PEMBELAJARAN Fokus utama: 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

ARAS Aras 1: (i) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. (ii) Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan

SISTEM BAHASA Tatabahasa: -Penanda Wacana -Kata Arah Kosa kata: -pasaran -diskaun Penulisan: -Peribahasa -Catatan Harian

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: -Kajian Tempatan

MINGGU 17

Fokus sampingan: 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh

Nilai: -Bermasyarakat -Kebebasan

Aras 1: (Ii) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum. (ii) Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea.

8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.

Aras 1: (i) Menggunakan pengurusan Grafik bagi mengenal pasti isi Yang sesuai sebagai kerangka penulisan. (ii) Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format.

Kemahiran Bertambah Nilai: -Kemahiran berfikir -Kajian Masa Depan -Pembelajaran KontekStual

Hak Milik Panitia Bahasa Melayu

UNIT 6

TEMA / TAJUK Tema : Kepenggunaan Tajuk : Berdikari teras kejayaan

HASIL PEMBELAJARAN Fokus utama: 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

ARAS Aras 2: (i) Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan

SISTEM BAHASA Tatabahasa: -Penjodoh bilangan -Ayat Tunggal -Ayat Majmuk Kosa kata: -istimewa -berdikari -pembekal

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: -Kajian Tempatan

MINGGU 18

Fokus sampingan: 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh

Aras 2: (i) Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks.

Nilai: -Bermasyarakat -Kebebasan -Hormat-menghormati

Penulisan: -Syarahan -Pidato

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1: (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.

Aras 3 i. Menulis karangan yang lengkap menepati ciri-ciri w acana yang baik.

Kemahiran Bertambah Nilai: -Kemahiran berfikir -Kajian Masa Depan -Pembelajaran KontekStual

Hak Milik Panitia Bahasa Melayu

UNIT 6

TEMA / TAJUK Tema : Kepenggunaan Tajuk : Pengguna Bermaklumat Perbelanjaan berhemat

HASIL PEMBELAJARAN Fokus utama: 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan

ARAS Aras 3: (i) Memujuk dengan Menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan.

SISTEM BAHASA Tatabahasa: -Penjodoh bilangan -Kata Bilangan Kosa kata: -jenama -hamper -komersial -modal Penulisan: -Biografi -Perbincangan

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: -Kajian Tempatan

MINGGU 19

Fokus sampingan: 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh Aras 3: (i) Membaca indeks, glosari atau bibliografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut Aras 3: (i) Menulis karangan yang Lengkap menepati ciri-ciri wacana yang baik.

Nilai: -Bermasyarakat -Kebebasan -Hormat-menghormati

8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.

Kemahiran Bertambah Nilai: -Kemahiran berfikir -Kajian Masa Depan -Pembelajaran KontekStual

Hak Milik Panitia Bahasa Melayu

UNIT 7 MINGGU 20

TEMA / TAJUK Tema : Kesusasteraan Tajuk : Kepuncak jaya

HASIL PEMBELAJARAN Fokus utama: 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

ARAS Aras 1 (i) Memilih diksi yang sesuai Untuk menyampaikan sesuatu cerita. (ii) Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih

SISTEM BAHASA Tatabahasa: -Peribahasa -Kata Ganda Kosa kata: -mungkiri -rintangan -segar -pantang Penulisan: -Catatan harian -Cerita ( tindakan )

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: -Kajian Tempatan

Fokus sampingan: 5.2 Membaca teks prosa dan puisi dengan sebutuan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat, dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera 11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, w atak dan perw atakan, nilai dan pengajaran, dan gaya bahasa Aras 3: (ii) Menjelaskan persoalan berdasarkan teks yang dibaca

Nilai: -Kebebasan -Patriosme -Hormat-menghormati

Aras 1: (i) Mengecam diksi, istilah, dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab.

(i) Mentafsir latar yang terdapat dalam karya. (ii) Menjelaskan plot yang t Terdapat dalam karya.

Kemahiran Bertambah Nilai: -Kemahiran berfikir -Kajian Masa Depan -Pembelajatran KontekStual

Hak Milik Panitia Bahasa Melayu

UNIT 7

TEMA / TAJUK Tema : Kesusateraan Tajuk : Buat baik di balas baik

HASIL PEMBELAJARAN Fokus utama: 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

ARAS Aras 2 i. Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat.

SISTEM BAHASA Tatabahasa: -Antonim -Kata Banyak Makna Kosa kata: -budiman Penulisan: -Cerita ( tindakan ) -Ucapan

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: -Kajian Tempatan

MINGGU 21

Fokus sampingan: 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat, dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, w atak dan perwatakan, nilai dan pengajaran, dan gaya bahasa.

Aras 2 (i) Memilih ayat yang Memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan

Nilai: -Kebebasan -Patriosme -Hormat-menghormati -Kesyukuran

Aras 1: (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 2: (i) Mentafsir latar yang terdapat dalam karya. (ii) Menjelaskan plot yang terdapat dalam karya.

Kemahiran Bertambah Nilai: -Kemahiran berfikir -Kajian Masa Depan -Pembelajatran KontekStual

Hak Milik Panitia Bahasa Melayu

UNIT 8 MINGGU 22

TEMA / TAJUK Tema : Pertanian Tajuk : Buah seribu khasiat

HASIL PEMBELAJARAN Fokus utama: 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat

ARAS Aras 1: (i) Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara

SISTEM BAHASA Tatabahasa: -Kata Adjektif -Kata Kerja Kosa kata: -komersial -organik -unik -penghadaman -kolesterol Penulisan: -Temuramah -Berita

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: -Pendidikan Moral -Sains -

Fokus sampingan: 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu.

Aras 1: (i) Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. (ii) Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramalan

Nilai: -Kebebasan -Kebebasan -Kerjasama

9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.

Aras 1: (i) Mengeja dan menulis perkataan dan rangkai kata yang dibacakan.

Kemahiran Bertambah Nilai: -Kemahiran berfikir -Kajian masa depan -Pembelajaran KontekSual

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1: (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

Hak Milik Panitia Bahasa Melayu

UNIT 8

TEMA / TAJUK Tema : Pertanian Tajuk : Tanaman organik

HASIL PEMBELAJARAN Fokus utama: 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat

ARAS Aras 2: (i) Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul.

SISTEM BAHASA Tatabahasa: -Imbuhan -Kata Seru -Sinonim Kosa kata: -organik -sinisifik -herba

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: -Pendidikan Moral -Sains

MINGGU 23 Fokus sampingan: 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu.

Aras 3: (i) Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kew ajaran ramalan

Penulisan: -Keperihalan -Peribahasa ( cerita ) 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Aras 3 (i) Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan Aras 1: (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

Nilai: -Kebebasan -Kebebasan -Kerjasama -Keadilan -Hormat-menghormati

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Kemahiran Bertambah Nilai: -Kemahiran berfikir -Kajian masa depan -Pembelajaran KontekSual

Hak Milik Panitia Bahasa Melayu

UNIT 8

TEMA / TAJUK Tema : Pertanian Tajuk : Hasil tanaman kita

HASIL PEMBELAJARAN Fokus utama: 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat

ARAS Aras 3: (i) Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci.

SISTEM BAHASA Tatabahasa: -Imbuhan -Kata Hubung Kosa kata: -biak -kitaran

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: -Pendidikan Moral -Sains

MINGGU 24 Fokus sampingan: 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Aras 3: (i) Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kew ajaran ramalan.

Nilai: -Kebebasan -Kebebasan -Kerjasama Penulisan: -Menyambung cerita -Perbahasan

Aras 3: (i) Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan Aras 1: (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Kemahiran Bertambah Nilai: -Kemahiran berfikir -Kajian masa depan -Pembelajaran KontekSual

Hak Milik Panitia Bahasa Melayu

UNIT 9

TEMA / TAJUK Tema : Kebudayaan Tajuk : Kebudayaan negara kebanggaan kita

HASIL PEMBELAJARAN Fokus utama: 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan, dan ayat yang sesuai Fokus sampingan: 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

ARAS Aras 1 (i) Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan sesuatu topik yang dibualkan.

SISTEM BAHASA Tatabahasa: -Simpulan Bahasa -Peribahasa Kosa kata: -tradisional -lungsuran

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: -Pendidikan moral -Kajian tempatan

MINGGU 25

Aras 1 (i) Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas.

Penulisan: -Surat Kiriman Rasmi -Surat Rasmi

Nilai: -Berdikari -Kebersihan fizikal dan mental -Kerjasama -Kasih-sayang

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1: (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

Kemahiran Bertambah Nilai: -Kemahiran berfikir -Kajian masa depan

10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik, dan bermakna

Aras 1 (i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. ( ii) Membina draf karangan yang lengkap

Hak Milik Panitia Bahasa Melayu

UNIT 9 MINGGU 26

TEMA / TAJUK Tema : Kebudayaan Tajuk : Budi bahasa budaya kita

HASIL PEMBELAJARAN Fokus utama: 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan, dan ayat yang sesuai. Fokus sampingan: 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

ARAS Aras 2 (i) Menghubungkaitkan dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan.

SISTEM BAHASA Tatabahasa: -Tanda Bacaan -Ayat yang sama maksud Kosa kata: -unik -kaum

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: -Kajian tempatan -Pendidikan moral

Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Aras 2 (i) Melakukan transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre. (ii.) Menulis karangan Menggunakan bahasa deskriptif.

Penulisan: -Peribahasa -Ucapan

Nilai: -Berdikari -Kebersihan fizikal dan mental -Kerjasama -Kasih-sayang

7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat, dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera

10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik, dan bermakna

Kemahiran Bertambah Nilai: -Kemahiran berfikir -Kajian masa depan

Hak Milik Panitia Bahasa Melayu

UNIT 9

TEMA / TAJUK Tema : Kebudayaan Tajuk : Warisan disemai Budaya dikekalkan

HASIL PEMBELAJARAN Fokus utama: 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan, dan ayat yang sesuai. Fokus sampingan: 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

ARAS Aras 3 i. Membuat perbandingan maklumat tersurat untuk menjelaskan maksud tersirat.

SISTEM BAHASA Tatabahasa: -Kata Majmuk -Kata Ganti Nama diri Kosa kata: -warisan -budaya -budaya

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: -Kajian tempatan -pendidikan moral

MINGGU 27

Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik

Penulisan: -Berita -Syarahan

Nilai: -Berdikari -Kebersihan fizikal dan mental -Kerjasama -Kasih-sayang

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik, dan bermakna

Aras 1: (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 3 (i) Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik

Kemahiran Bertambah Nilai: -Kemahiran berfikir -Kajian masa depan

Hak Milik Panitia Bahasa Melayu

UNIT 10 MINGGU 28

TEMA / TAJUK Tema : Nilai murni Tajuk : Bersatu teras keharmonian

HASIL PEMBELAJARAN Fokus utama: 3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan

ARAS Aras 1 (i) Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal. Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan, dan penggunaan perkataan yang tepat.

SISTEM BAHASA Tatabahasa: -Kata Penegas -Penjodoh Bilangan Kosa kata: -Sivik -menangkas -gerbang

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: -Pendidikan moral Sivik

Fokus sampingan: 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat, dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.

Penulisan: -Laporan ( Lawatan ) -Temuramah

Nilai: -Kebebasan -Patriotisme

Aras 1 (i) Mengecam diksi, istilah, dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab Aras 1: (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 1 (i) Menyusun maklumat menggunakan lakaran berbentuk grafik.

Kemahiran Bertambah Nilai: -Kemahiran berfikir -Kajian masa depan -Pembelajaran KontekStual

Hak Milik Panitia Bahasa Melayu

UNIT 10 MINGGU 29

TEMA / TAJUK Tema : Nilai murni Tajuk : Aku tetap bersamamu

HASIL PEMBELAJARAN Fokus utama: 3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan

ARAS Aras 2: (i) Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan menyatakan bukti yang sahih. Aras 2: (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan.

SISTEM BAHASA Tatabahasa: -Kata Penegas -Kata Nafi -Kata Hubung Kosa kata: -insan -mulia -idea Penulisan: -Laporan ( Persatuan) -Keperihalan

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: -Pendidikan moral -sivik

Fokus sampingan: 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat, dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.

Nilai: -Kebebasan -Patriotisme

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.

Aras 1: (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 2 (i) Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan. Kemahiran Bertambah Nilai: -Kemahiran berfikir -Kajian masa depan -Pembelajaran KontekStual

Hak Milik Panitia Bahasa Melayu

UNIT 10

TEMA / TAJUK Tema : Nilai murni Tajuk : Budi dikenang Bakti disanjung

HASIL PEMBELAJARAN Fokus utama: 3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan

ARAS Aras 3 (i) Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengan mengemukakan bukti yang konkrit

SISTEM BAHASA Tatabahasa: -Kata Penegas -Kata Nafi -Sinonim Kosa kata: -Terkapai-kapai -bersantai -rezeki Penulisan: -Syarahan -Autobiografi

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: -Pendidikan Moral -sivik dan kewarganegaraan

MINGGU 30 Fokus sampingan: 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat, dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.

Aras 3 (i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alas an Aras 1: (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 3 (i) Menterjemahkan maklumat Yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik.

Nilai: -Kebebasan -Patriotisme -Kesyukuran

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.

Kemahiran Bertambah Nilai: -Kemahiran berfikir -Kajian masa depan -Pembelajaran Kontekstual

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 2011

Hak Milik Panitia Bahasa Melayu

UNIT 11 MINGGU 31

TEMA / TAJUK Tema : Patriotisme Tajuk : Setia kepada negara

HASIL PEMBELAJARAN Fokus utama: 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Fokus sampingan: 6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

ARAS Aras 1: (i) Mengemukakan hujah yang bernas tentang sesuatu topik dengan intonasi dan sebutan yang betul. Aras 1: (i) Mengenal pasti penggunaan kata, frasa, ayat, dan peribahasa dalam sesuatu genre. Aras 1: (i) Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk dibaca.

SISTEM BAHASA Tatabahasa: -Kata Ganda -Kata Pemeri -Kata Kerja Kosa kata: -kemerdekaan -Pidato -patriotik Penulisan: -Cerita ( tindakan ) -Perbincangan

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: -Kajian Tempatan -Sivik

Nilai: -Kesyukuran -Kejujuran -Kasih sayang -Kesedehanaan

7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1: (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

Kemahiran Bertambah Nilai: -Kemahiran berfikir -Kajian Masa depan -Pembelajaran Kontekstual

9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.

Aras 1: (i) Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh.

Hak Milik Panitia Bahasa Melayu

UNIT 11 MINGGU 32

TEMA / TAJUK Tema : Patriotisme Tajuk : ulang tahun kemerdekaan

HASIL PEMBELAJARAN Fokus utama: 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.

ARAS Aras 2: (i) Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi, ayat, sebutan, intonasi, dan gaya yang sesuai Aras 2: (i) Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre

SISTEM BAHASA Tatabahasa: -Kata Adjektif -Kata Pemeri -Kata Ganda Kosa kata: -bidang -pertanian -Makmur -membatukan Penulisan: -Cerita ( tindakan ) -Berita

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: -Kajian Tempatan -Sivik

Fokus sampingan: 6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

Nilai: -Kesyukuran -Kejujuran -Kasih sayang -Kesedehanaan

7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 2: (i) Mengumpul maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca. Kemahiran Bertambah Nilai: -Kemahiran berfikir -Kajian Masa depan -Pembelajaran Kontekstual

Aras 1: (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.

Aras 2: (i) Mengklasifikasi dan merekodkan maklumat daripada pelbagai sumber.

Hak Milik Panitia Bahasa Melayu

UNIT 11

TEMA / TAJUK Tema : Patriotisme Tajuk : negara tercinta

HASIL PEMBELAJARAN Fokus utama: 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Fokus sampingan: 6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

ARAS Aras 3: (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema.

SISTEM BAHASA Tatabahasa: -Simpulan Bahasa -Perumpamaan -Bidalan Bacaan -Tanda Bacaan Kosa kata: -harmoni -kedaulatan -maruah -kesetiaam Penulisan: -Cerita ( tindakan ) -Fakta

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: -Kajian Tempatan -Sivik

MINGGU 33 Aras 3: (i) Menyatakan ciri-ciri penulisan genre Aras 3: (i) Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jelas dan terperinci.

7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.

Nilai: -Kesyukuran -Kejujuran -Kasih sayang -Kesedehanaan

Aras 1: (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 3: (i) Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca

Kemahiran Bertambah Nilai: -Kemahiran berfikir -Kajian Masa depan -Pembelajaran Kontekstual

Hak Milik Panitia Bahasa Melayu

UNIT 12 MINGGU 34

TEMA / TAJUK Tema : Sains dan teknologi Tajuk : Aku dan astronout

HASIL PEMBELAJARAN Fokus utama: 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun

ARAS Aras 1: (i) Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat. (ii) Menerangkan idea yang dikemukakan dengan jelas.

SISTEM BAHASA Tatabahasa: -Imbuhan -Kata ganti Nama Diri -Kata Banyak Makna Kosa kata: -astronaunt -kaunseling -Kerjaya -Cakerawala -angkasa lepas

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: -Sains

Fokus sampingan: 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus

Aras 1: (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan.

Nilai: -Kesyukuran -Kesederhanaan -Kerajinan -Kerjasama

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1: (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 1: (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks.

Penulisan: -Cerita ( tindakan ) -Rangsangan (gambar bersiri )

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

Kemahiran Bertambah Nilai: -Kemahiran berfikir -Kajian Masa depan -Pembelajaran KontekStual

Hak Milik Panitia Bahasa Melayu

UNIT 12 MINGGU 35

TEMA / TAJUK Tema : Sains dan teknologi Tajuk : Maju sukan, maju negara

HASIL PEMBELAJARAN Fokus utama: 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun

ARAS Aras 2: (i) Menyumbang idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan. (ii) Membandingkan dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri Aras 2: (i) Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat.

SISTEM BAHASA Tatabahasa: -Kata Kerja -Kata Hubung -Kata Nafi -Ayat Yang Sama -maksud Kosa kata: -teleperubatan -jentera -penuai - Penulisan: -Keperihalan -Ucapan

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: -Sains -Kajian tempatan

Fokus sampingan: 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus

Nilai: -Kesyukuran -Kesederhanaan -Kerajinan -Kerjasama

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1: (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 2: (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan kosa kata, kesilapan struktur ayat, dan kesilapan penggunaan imbuhan

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

Kemahiran Bertambah Nilai: -Kemahiran berfikir -Kajian Masa depan -Pembelajaran KontekStual

Hak Milik Panitia Bahasa Melayu

UNIT 12 MINGGU 36

TEMA / TAJUK Tema : Sains dan teknologi Tajuk : Kreatif dan inovatif

HASIL PEMBELAJARAN Fokus utama: 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai Fokus sampingan: 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun.

ARAS Aras 3: (i) Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci. Aras 3: (i) Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respons. (ii) Mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional

SISTEM BAHASA Tatabahasa: -Imbuhan -Kata Nafi -Simpulan Bahasa Kosa kata: -reka cipta -ciri -Teori -suhu

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: -Sains

Nilai: -Kesyukuran -Kesederhanaan -Kerajinan -Kerjasama

6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan

Aras 3 (i) Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. Aras 3 (i) Membuat pembetulan kesesuaian isi dengan tajuk.

Penulisan: -Menyambung cerita -Autobiografi Kemahiran Bertambah Nilai: -Kemahiran berfikir -Kajian Masa depan -Pembelajaran KontekStual

Hak Milik Panitia Bahasa Melayu

UNIT 13 MINGGU 37

TEMA / TAJUK Tema : Kegigihan Tajuk : Jasamu dihargai

HASIL PEMBELAJARAN Fokus utama: 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

ARAS Aras 1: (i) Mengelaskan kekuatan dan kelemahan sesuatu maklumat yang diterima. (ii) Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk membuat komen.

SISTEM BAHASA Tatabahasa: -Kata Penguat -Ayat Majmuk -Ayat Tunggal Kosa kata: -penggiat -linguistik -makalah Penulisan: -Peribahasa -Cerita

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: -Pendidikan moral -sivik

Fokus sampingan: 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

Aras 1: (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan, dan penggunaan perkataan yang tepat.

Nilai: -Keberanian -Kebebasan -Kesyukuran

10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca

Aras 1: (i) Mengecam dan menyusun idea utama daripada petikan yang dibaca. Aras 1: (i) Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. (ii) Mengemukakan idea dengan jelas tentang sesebuah karya

11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

Kemahiran Bertambah Nilai: -Kemahiran berfikir -Kajian Masa depan -Pembelajaran Kontekstual -Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komuni kasi

Hak Milik Panitia Bahasa Melayu

UNIT 13 MINGGU 38

TEMA / TAJUK Tema : Kegigihan Tajuk : Kegigihan tangga kejayaan

HASIL PEMBELAJARAN Fokus utama: 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

ARAS Aras 2: (i) Menghuraikan maklumat untuk memberikan teguran yang positif dan meyakinkan

SISTEM BAHASA Tatabahasa: -Kata Penguat -Ayat Majmuk -Ayat Tunggal -Kata Tanya Kosa kata: -mencengkam -merobah Tuisyen -rintangan Penulisan: -Catatan -Surat Kiriman Rasmi

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: -Pendidikan moral -sivik

Fokus sampingan: 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

Aras 2: (i) Merujuk kepada ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat.

Nilai: -Keberanian -Kebebasan -Kesyukuran

10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca

Aras 2: (i) Mencatat isi daripada pelbagai bahan yang dibaca Kemahiran Bertambah Nilai: -Kemahiran berfikir -Kajian Masa depan -Pembelajaran Kontekstual -Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komuni kasi

11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

Aras 2: (i) Menyatakan pendapat tentang sesebuah karya secara kritis dan kreatif

Hak Milik Panitia Bahasa Melayu

UNIT 13 MINGGU 39

TEMA / TAJUK Tema : Kegigihan Tajuk : Dirimu cemerlang Negara terbilang

HASIL PEMBELAJARAN Fokus utama: 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

ARAS Aras 3: (i) Membandingkan maklumat yang diterima untuk memberikan teguran

SISTEM BAHASA Tatabahasa: -Ayat Penyata -Ayat Perintah -Penanda Wacana Kosa kata: -intensif -Sesi

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: -Kajian tempatan -pendidikan moral

Fokus sampingan: 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

Aras 3: (i) Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber

Penulisan: -Fakta -Perbincangan

Nilai: -Keberanian -Kebebasan -Kesyukuran

10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca

Aras 3 (i) Meringkaskan karangan Kemahiran Bertambah Nilai: -Kemahiran berfikir -Kajian Masa depan -Pembelajaran Kontekstual -Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komuni kasi

11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

Aras 3: (i) Merumus pandangan pelbagai pihak tentang sesebuah karya.

Hak Milik Panitia Bahasa Melayu

Mohdnooryunus/RPH/2011/sksb CONTOH PENULISAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH ) Tarikh Hari Masa Kelas Tajuk Fokus utama Aras 1 :10 Januari 2011 :Isnin :8.10 9.10 pagi :5 mawar :Rumahku syurgaku : 1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan ungkapan ayat, sebutan dan intonasi yang sesuai : (i) Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan topik :5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami Perkara yang dibaca :(i) Membaca perkataan, rangkaikata, kata majmuk dan ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. :Pada akhir pembelajaran. Murid-murid boleh: Menyatakan ciri-ciri keluarga bahagia secara lisan Menyatakan cara-cara menghormati ahli dalam keluarga Membaca petikan kefahaman dengan gaya dan intonasi yang betul Membina 10 ayat dengan menggunakan kata ganti nama am dan kata ganti nama am :Soal jawab/ perbincangan / latih tubi :kata ganti nama am dan kata ganti nama khas

Fokus sampingan Aras Objektif

. Aktiviti P&P Sistem bahasa

Hak Milik Panitia Bahasa Melayu

Pengisian kurikulum Ilmu Nilai Kemahiran bertambah nilai

: :Pendidikan moral :Hormat-menghormati :Kemahiran berfikir

Bahan sumber pengajaran pembelajaran ( BSPP ) :Gambar Refleksi / impak :

Hak Milik Panitia Bahasa Melayu