Anda di halaman 1dari 4

Pro Forma Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Matematik Pendidikan Rendah) Tajuk Kursus

Kod Kursus Kredit Jam Interaksi Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Amalan Pentaksiran dalam Matematik (Assessment Practices in Mathematics ) MTE3112 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Satu/Dua

1. Mengenal pasti kebolehan, kesukaran, kesilapan dan keperluan


pembelajaran pelajar dalam Matematik. 2. Merancang aktiviti yang sesuai untuk pemulihan, pengayaan dan murid berkeperluan khas apabila diperlukan.

3. Mengaplikasikan

ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam merancang, mentadbir, menganalisis dan mentafsir pentaksiran. 4. Mengintegrasikan teknologi dalam pentaksiran. Sinopsis Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam Matematik, membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanak-kanak dalam pembelajaran Matematik. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti hands-on. This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. It helps students to diagnose childrens learning difficulties and hence take effective actions to fulfill childrens special needs in learning mathematics. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009)

Topik 1

Kandungan
Pengujian dan Penilaian y Definisi

Jam 1 4

Rekabentuk Pentaksiran o prinsip pembinaan item o taksonomi Bloom / Solo o huraian sukatan pelajaran dan jadual spesifikasi ujian Pentaksiran berasaskan sekolah dan bilik darjah o formatif dan sumatif o penilaian formal dan tak formal o pentaksiran alternatif Pentafsiran pentaksiran o analisis dan pentafsiran item o indeks kesukaran dan indeks diskriminasi o pemantauan  merekod kemajuan dan memantau pencapaian murid Pentadbiran pentaksiran o pentadbiran ujian o moderasi ujian dan skema pemarkahan o penilaian laporan dan pelaporan o kebolehpercayaan dan kesahan ujian o bank item

Kesukaran Matematik dan Ujian Dignostik y Ujian Diagnostik o ujian kecerdasan, o penilaian berasaskan sekolah o penilaian berasaskan bilik darjah

Pentadbiran dan pentaksiran diagnostik

o prinsip pembinaan item o pelaksanaan dan pentadbiran o analisis keputusan y


Salah tanggapan dan kesukaran Matematik o salah tanggapan o analisis kesilapan Newman  bacaan 8

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009)

     
3

pemahaman kemahiran transformasi kemahiran proses enkod kecuaian motivasi

Keperluan Khas Dalam Pendidikan Matematik y Keberkesanan kemahiran mengajar bagi keperluan khas o mempamerkan pelbagai pengajaran kreatif dan efektif untuk keperluan khas. o strategi pembelajaran bagi pendidikan keperluan khas

y y y

Aktiviti pengayaan Aktiviti pemulihan Jenis ketidakupayaan pembelajaran o Disleksia (kesukaran menulis dan membaca) o Dispraksia (Dyspraxia) o Diskalkulia (Dyscalculia) o Disfasia (Dysphasia)

Alplikasi Teknologi Dalam Pentaksiran y teknologi maklumat dalam pentaksiran y pembinaan item (contoh perisian: hot potatoes, j-quizzes) y analisis item (Quest-2, Excel) Jumlah

45

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009)

Penilaian

Kerja kursus Peperiksaan

50% 50%

Rujukan utama

Clemson, D. & Clemson, W. (1995). Maths assessments. UK: Stanley Thomas Publishers Ltd. Hopkins, Christine (1999). Mathematics in the Primary school. UK: David Fullton. Yudariah Mohamad Yusof et.al. (2005). Diagnostik & pemulihan: Kesalahan lazim bagi beberapa tajuk matematik sekolah menengah. Malaysia: UTM Skudai.

Rujukan tambahan

Kementerian Pendidikan Malaysia. (1993). Buku panduan pengayaan dalam KBSR/matematik. KL: Pusat Perkembangan Kurikulum. Kementerian Pendidikan Malaysia. (1993). Buku panduan pemulihan dalam KBSR/matematik. KL: Pusat Perkembangan Kurikulum. Troutman, A.P. and Lichtenberg, B.K. (2003). Mathematics a good beginning. 6th ed. Wadsworth/Thompson Inc.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009)