Anda di halaman 1dari 63

JABATANPERPADUANNEGARA DANINTEGRASINASIONAL JABATANPERDANAMENTERI KEMENTERIANPELAJARAN MALAYSIA

BUKUPANDUAN KELABRUKUNNEGARA

KANDUNGAN 1. PrinsipPrinsipRukunNegara 2. LirikLagiLimaPrinsipRukunNegara 3. Pendahuluan 4. LatarBelakangPenubuhanKelabRukunNegara 5. ObjektifPenubuhanKelabRukunNegara 6. ModusOperandiKelabRukunNegara 7. PengisianAktivitiKelabRukunNegara 8. SumberKewangan 9. Kesimpulan 10. PeraturanKelabRukunNegara 10.1 Pendahuluan 10.2 ProsedurPenubuhanKelabRukunNegara 10.3 Peraturan 11. LampiranB Aktiviti KelabRukunNegara 12.LampiranCCadanganPerancanganTahunanAktiviti KelabRukunNegara

RukunNegara
Pengisytiharan
BAHAWASANYANEGARAKITAMALAYSIA mendukungcitacitahendak mencapaiperpaduanyanglebiheratdikalanganseluruh masyarakatnya; memeliharasatucarahidupdemokratik; menciptasatumasyarakatyangadildimanakemakmuran Negaraakandapatdinikmatibersamasecaraadildansaksama; menjaminsatucarayangliberalterhadaptradisitradisi kebudayaannyayangkayadanberbagaicorak; membinasatumasyarakatprogresifyangakanmenggunakan sainsdanteknologimoden; MAKAKAMI,RakyatMalaysia,berikrarakanmenumpukan seluruhtenagadanusahakamiuntukmencapaicitacita tersebutberdasarkanatasprinsipprinsipyangberikut: KEPERCAYAANKEPADATUHAN KESETIAANKEPADARAJADANNEGARA KELUHURANPERLEMBAGAAN KEDAULATANUNDANGUNDANG KESOPANANDANKESUSILAAN

LimaPrinsipRukunNegara
LimaPrinsipRukunNegara HarusMenjadiCaraHidupKita BukanSekadarIkrarSahaja SekaliSekalaDibacaSemata LimaPrinsipRukunNegara TelahMenjadiTerasPerpaduan MembentukSatuNegara TanpaMengiraAgamaDanBangsa Chorus: AmalkanlahRukunNegara DalamHidupHarianKita TanpaMengiraTuaMuda MengekalkanWarisanKita LimaPrinsipRukunNegara TelahMenjadiTerasPerpaduan MembentukSatuNegara TanpaMengiraAgamaDanBangsa LimaPrinsipRukunNegara Ikrar: KepercayaanKepadaTuhan KesetiaanKepadaRajaDanNegara KeluhuranPerlembagaan KedaulatanUndangUndang KesopananDanKesusilaan ItulahLimaPrinsipRukunNegara
4

LaguCiptaan LirikOleh
5

:DatoWahIdris :DatoCosmasJ.Abah DatoAzmanAminHassan

1.

PENDAHULUAN
1.1 Peristiwa rusuhan kaum/etnik pada 13 Mei 1969 telah mengganggugugat keamanan dan kestabilan negara pada ketika itudantindakansertamertatelahdiambiluntukmengisytiharkan daruratdiseluruhnegara.Denganpengisytiharantersebut,sistem kerajaan berparlimen telah digantung dan seterusnya Majlis Gerakan Negara (MAGERAN) telah ditubuhkan untuk

mengembalikan keamanan, menegakkan semula undangundang negarasertamemupuksuasanaharmonidanpercayamempercayai dikalanganrakyat. 1.2 Berikutan dengan peristiwa itu juga, MAGERAN telah menubuhkan Majlis Perundingan Negara di bawah Peraturan Peraturan Perlu Majlis Perundingan 1970 yang berfungsi untuk membincangkan serta meneliti isuisu perpaduan nasional dan mencari jalan bagi menyelesaikan masalahmasalah berkaitan dengan hubungan antara kaum. Melalui beberapa perbincangan dan mesyuarat, Majlis Perundingan Negara telah memutuskan bahawa Malaysia yang terdiri daripada rakyat berbilang kaum memerlukan satu ideologi negara yang boleh diamalkan oleh seluruh rakyat ke arah membentuk sebuah negara yang bersatu padu.Berdasarkankepadakeputusantersebut,makaterbentuklah RukunNegarayangtelahdiisytiharkanolehDYMMSeriPaduka Baginda Yang diPertuan Agong pada 31 Ogos 1970 menjadi pegangan, panduan dan amalan oleh seluruh rakyat Malaysia ke arah pemupukan dan pengukuhan semangat perpaduan, ketaatan dankecintaankepadabangsadannegara. 6

1.3Dalamusahamenyuntikkesedarandanpenghayatanmuridmurid mengenai prinsipprinsip yang terkandung dalam Rukun Negara, maka Kelab Rukun Negara yang telah diperkenalkan di sekolah sekolahdan di InstitusiPengajian Tingggi(IPT) dimantapkandan diperkukuhkanlagiselarasdengankeputusanMesyuaratJemaah Menteripada11Ogos2004. 2. 2.1 Penubuhan Kelab Rukun Negara (KRN) ini telah diilham dan disarankan oleh Y.A.B Dato Seri Abdullah Bin Haji Ahmad Badawi (ketika itu selaku Timbalan Perdana Menteri) semasa merasmikan sambutan Hari Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2000 di Melaka. Malah sebelum itu, ketika merasmikan Hari Perpaduan Peringkat Kebangsaan 1999 di Pahang, beliau telah menyeruagarseluruhrakyatMalaysiasentiasaberpegangkepada prinsipprinsip Rukun Negara untuk menjamin perpaduan dan kemakmuran negara terus berkekalan. Menerusi Kelab Rukun Negaraini,parapelajarakandidedahkanmengenaiprinsipprinsip tersebut supaya mereka benarbenar dapat memahami serta menghayatinya agar dapat diamal dan dijadikan budaya hidup seharian. 2.2 Selaras dengan saranan tersebut, pihak Kementerian Pendidikan padamasaitutelahmengambilinisiatifuntukmenubuhkanKelab Rukun Negara di sekolahsekolah menengah seluruh negara. Inisiatif ini dilaksanakan melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7 LATARBELAKANGPENUBUHANKELABRUKUNNEGARA

17/2000: Penubuhan Kelab Rukun Negara Di Sekolahsekolah bertarikh 16 November 2000 kepada semua Pengarah Pendidikan Negeri. Walau bagaimanapun, sejak Kelab Rukun Negara ditubuhkan, tiada sebarang garis panduan yang terperinci dikeluarkan untuk dijadikan sebagai panduan pengurusan dan pengisianprogramsertaaktivitiyangdilaksanakanolehkelabini. 2.3 Atas kesedaran untuk mengukuhkan perhubungan kaum dan meningkatkan penghayatan masyarakat terhadap prinsipprinsip Rukun Negara, maka Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional, Jabatan Perdana Menteri (JPNIN, JPM) telah dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan kerjasama erat dengan pihak Kementerian Pelajaran Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi bagi tujuan tersebut (Keputusan Mesyuarat JemaahMenteribertarikh11Ogos2004). 3. 3.1 3.2 MemperkenalkanprinsipprinsipRukunNegara; Memberi pengertian dan kefahaman tentang lima prinsip Rukun Negara; 3.3 Menyubur dan mempertingkatkan kesedaran kerohanian akan kepentinganRukunNegarasebagaiasasnormakehidupan;dan 3.4 Menjadikan prinsipprinsip Rukun Negara sebagai satu amalan cara hidup yang berterusan bagi melahirkan masyarakat yang mempunyaijatidiri,setia,bersatupadu,berwawasan,bermaruah, bersikap terbuka dan beretika sejajar dengan wawasan negara. 8 OBJEKTIFPENUBUHANKELABRUKUNNEGARA

4.

MODUSOPERANDIKELABRUKUNNEGARA

Peranan yang perlu dimainkan bagi mewujud dan memperkukuhkan KelabRukunNegaradisekolahsekolahadalahsepertiberikut: JABATAN 1. Jabatan Perpaduan NegaraDan Integrasi Nasional KetuaPengarah BahagianPerpaduan MasyarakatDan IntegrasiNegara TANGGUNGJAWAB GarisPanduan Cadanganaktiviti Kepegawaian/ Fasilitator Bahancetak Promosi Kewangan Pemantauan Pelaporan TINDAKAN/ PELAKSANAAN

JABATAN 2. Kementerian Pelajaran Malaysia KetuaPengarah PelajaranMalaysia PengarahBahagian Sekolah PengarahBahagian PendidikanGuru TANGGUNGJAWAB PengarahJabatan PerpaduanNegara DanIntegrasi NasionalNegeri PengarahPelajaran Negeri Arahan Kewangan Cadangandan pelaksanaanaktiviti Pemantauan Pelaporan GarisPanduan Cadanganaktiviti Kepegawaian/ Fasilitator Bahancetak Promosi Kewangan Pemantauan Pelaporan TINDAKAN/ PELAKSANAAN

3. Jabatan Perpaduan NegaraDan Integrasi Nasional Negeri/Jabatan Pelajaran Negeri 4. Pejabat Perpaduan Daerah /Bahagian/ Pejabat Pelajaran Daerah/ Bahagian

PegawaiPerpaduan Daerah/Bahagian PegawaiPelajaran Daerah/Bahagian

Pelaporan Penyelarasan

10

JABATAN 5. Sekolah Pengetua/GuruBesar GuruPenasihat TANGGUNGJAWAB Penubuhankelab Pelaksanaanaktiviti Pemantauan Pelaporan SumberKewangan TINDAKAN/ PELAKSANAAN

11

5.

PENGISIANPROGRAMDANAKTIVITIKELABRUKUNNEGARA 5.1 Kelab Rukun Negara yang diwujudkan di sekolahsekolah akan melaksanakan pelbagai aktiviti yang berteraskan kepada pengukuhan pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan (4P) Rukun Negara di kalangan murid. Selain daripada matlamat untuk memperkenal dan menyedarkan murid tentang kepentingan Rukun Negara, kelab ini juga akan dijadikan sebagai salah satu strategi utama ke arah pengukuhan semangat perpaduan dan integrasi nasional di kalangan murid pelbagai kaum. Bagi mencapai matlamat ini, aktiviti Kelab Rukun Negara akandirangkadandilaksanakanberlandaskankepadalimaprinsip RukunNegaraiaitu: * * * * * 5.2 Antara aktivitiaktiviti yang boleh dilaksanakan melalui Kelab Rukun Negara ialah seperti di Lampiran A, manakala Cadangan Perancangan Tahunan Aktiviti Kelab Rukun Negara adalah sepertidiLampiranB. 5.3 Selain daripada aktivitiaktiviti yang dinyatakan di atas, dari semasa ke semasa Jabatan ini juga akan terus merancang dan merangka pelbagai aktiviti lain yang difikirkan lebih berkesan, 12 KepercayaanKepadaTuhan KesetiaanKepadaRajadanNegara KeluhuranPerlembagaan KedaulatanUndangUndang KesopanandanKesusilaan

mantap dan relevan dengan situasi semasa. Selain itu, Jawatankuasa Kelab Rukun Negara yang akan ditubuhkan di sekolah juga digalakkan untuk melaksanakan aktiviti yang menjuruskepadapeningkatanpenghayatandanpengamalannilai nilai yang terkandung dalam Rukun Negara serta pengukuhan semangat patriotisme, perpaduan dan integrasi nasional di kalanganmurid. 6. 6.1 Peruntukan daripada pihak pentadbiran sekolah (menggunakan peruntukankokurikulumsediaada); 6.2 Peruntukan daripada Ibu Pejabat Jabatan Perpaduan Negara Dan IntegrasiNasional,JabatanPerdanaMenteri; 6.3 6.4 SumbangandaripadapihakPIBGSekolah; Sumbangan daripada agensiagensi kerajaan, pertubuhan SUMBERKEWANGAN

pertubuhanbukankerajaandanswasta; 6.5 Perkongsian bijak dengan agensiagensi kerajaan, pertubuhan pertubuhanbukankerajaandanswasta;dan 6.6 7. Bagi mencapai matlamat untuk membina bangsa Malaysia yang bersatu padu selaras dengan wawasan negara, penubuhan Kelab Rukun Negara akanmenjadipemangkinkepadaprosesuntukmencapaiperpaduanyang unggul di negara ini. Justeru, peranan Kelab Rukun Negara dari semasa 13 KESIMPULAN Sumbanganindividudanlainlainyangdifikirkansesuai.

ke semasa akan diperkemas dan diperkukuhkan lagi supaya pencapaian matlamat tersebut dapat direalisasikan. Pengetahuan, pemahaman, penghayatandanpengamalan(4P)terhadapfalsafahRukunNegaraperlu dipertingkatkan terutamanya di kalangan murid untuk menjadikan mereka sebagai rakyat yang lebih bertanggungjawab dan prihatin dalam sebuah negara majmuk. Bagi mencapai matlamat ini, Jabatan Perpaduan Negara akan mewujudkan kerjasama erat dan berterusan dengan KementerianPelajaranMalaysia.

14

PERATURANPERATURANKELABRUKUN NEGARA
1. 1.1 PenubuhanKelabRukunNegaraadalahdiwajibkankepadasemua sekolahrendahdanmenengah. 1.2 Pelaksanaan kelab ini di sekolah rendah dan menengah akan dikendalikan oleh murid dengan bimbingan guru kelab/pihak sekolah. 1.3 Kelab yang ditubuhkan di sekolah akan dipantau oleh satu jawatankuasa yang dibentuk di peringkat kebangsaan dan negeri. Selainmemantau,jawatankuasainijugabertanggungjawabkepada perancanganaktiviti,garispanduan,peraturandansegalaperkara yangberkaitandenganKelabRukunNegara. 2. 2.1 Pengetua/Guru Besar hendaklah melantik Jawatankuasa Penaja di peringkatsekolahmasingmasing. 2.2 Jawatankuasa Penaja tersebut hendaklah mengemukakan satu permohonan penubuhan Kelab Rukun Negara di sekolah masing masing. 15 PROSEDURPENUBUHANKELABRUKUNNEGARA PENDAHULUAN

2.3

Setelah menerima kelulusan daripada pendaftar, Pengetua/Guru Besar, Jawatankuasa ini perlu memanggil satu mesyuarat agung untuk menubuhkan Kelab Rukun Negara dan memilih ahliahli jawatankuasa.

2.4

Jawatankuasa Penaja hendaklah dibubarkan setelah terbentuknya Jawatankuasa Kelab Rukun Negara sekolah melalui mesyuarat agung.

2.5 Jawatankuasa hendaklah mengemukakan secara bertulis kepada Pengetua/Guru Besar dalam tempoh 14 hari laporanlaporan sepertiberikut: i) ii) iii) iv) 2.6 Jawatankuasa Kelab Rukun Negara perlu mengadakan mesyuarat sekurangkurangnya3kalisetahun. 3. Peraturan1: NamaPertubuhan 1.1 Kelab Rukun Negara ini boleh ditubuhkan sebagaimana yang terkandung dalam Peraturan Penubuhan Kelab/Persatuan Sekolah 1997. 16 PERATURAN Perlembagaankelab; SenaraiAhliJawatankuasadanminitmesyuaratagung; Senaraiaktivitiutamakelab;dan LaporanKewangan.

1.2 Nama pertubuhan ini ialah Kelab Rukun Negara dan diikuti dengannamasekolahmasingmasing. 1.3 Alamatpertubuhanadalahalamatsekolah di mana kelabtersebut ditubuhkan. Peraturan2:Objebtif 2.1 2.1.1 Memperkenalkan Rukun Negara kepada murid supaya mereka dapat mengetahui dan memahami falsafah serta prinsipprinsipRukunNegara; 2.1.2 Menyemai prinsipprinsip yang terkandung dalam Rukun Negaradikalanganmurid; 2.1.3 Mempertingkatkan kesedaran dan pemahaman murid tentangkepentinganRukunNegarakepadanegara; 2.1.4 Mendidik murid supaya memahami, menghayati dan mengamalkanRukunNegara; 2.1.5 Menyemaidanmempertingkatkanlagisemangatperpaduan di kalangan murid berasaskan sikap saling percaya mempercayai, hormatmenghormati, toleransi dan ObjektifKelabRukunNegaraditubuhkanuntuk:

kerjasamaantarakaum; 17

2.1.6 2.1.7 Mempertingkatkan kefahaman dan menghormati budaya, adatresamdanpantanglarangkaumkaumdiMalaysia. Peraturan3:Keahlian 3.1 Semua murid sekolah rendah dan menengah adalah digalakkan menjadi ahli Kelab Rukun Negara. Justeru, mereka hendaklah terlibatsecaraaktifdenganaktivitiaktivitiyangdilaksanakanoleh kelabini. 3.2 Keahlian Kelab Rukun Negara mestilah terdiri daripada pelbagai kaum dan tidak boleh dipelopori oleh satu kaum sahaja kecuali bagi sekolahsekolah yang muridnya terdiri daripada satu kaum sahaja. 3.3 3.3.1 Saling hormatmenghormati di antara satu kaum dengan kaum yang lain sama ada dalam kelab mahupun di mana manasahajadandalamapajuakeadaan. 18 Ahli kelab adalah tertakluk kepada peraturan kelab dan berjanji mentaatiperkaraperkaraberikut: Mempertingkatkanpenghayatanagamayangdianuti;

3.3.2 Setiapahlidikehendakimelibatkandiridalamsetiapaktiviti yangdilaksanakanolehkelab; 3.3.3 Setiap ahli dilarang mempengaruhi ahli atau orang lain membuat propaganda yang boleh memecahbelahkan masyarakatyangterdiridaripadapelbagaikaum; 3.3.4 Setiapahlidilarangmengamalkandiskriminasiantarakaum dan seterusnya memantau agar amalan tersebut tidak diamalkan. 3.3.5 Setiap ahli dilarang menyentuh atau membicarakan secara terbukaperkarayangsensitifbagisesuatukaum; 3.3.6 Berusahakearahmemeliharasemangatperpaduansehingga menjadisatubudayadikalanganrakyatMalaysia. Peraturan4:Aktiviti 4.1 Kelab Rukun Negara yang ditubuhkan harus melaksanakan aktivitiaktiviti berdasarkan kepada lima prinsip Rukun Negara sepertiberikut: 4.1.1 KepercayaanKepadaTuhan 19 Program/aktivitiyangberbentukkeagamaan;

4.1.2 KesetiaanKepadaRajaDanNegara Program/aktivitiyangberbentukpatriotisme;

4.1.3 KeluhuranPerlembagaan - Program/aktivitiyangberdasarkanperlembagaan; 4.1.4 KedaulatanUndangUndang 4.1.5 KesopananDanKesusilaan Program/aktivitiyangberbentukpemahamanmengenai Program/aktivitiyangberkaitandenganundang undang;

tatasusiladankebudayaansesuatukaum. 4.2.1 Program/aktiviti lain yang difikirkan sesuai seperti dalam Buku PanduanKelabRukunNegara. Peraturan5:Pentadbiran 5.1. Jawatankuasa Induk Kelab Rukun Negara Peringkat Kebangsaan Jawatankuasa ini adalah bertanggungjawab dalam menggubal dasarsertamenentukanhalatujuKelabRukunNegara. 20

Jawatankuasainiadalahsepertiberikut: 1. Penaung Bersama 2. Pengerusi MenteridiJabatanPerdanaMenteri MenteriPelajaranMalaysia KetuaPengarahPelajaranMalaysia KetuaPengarah JabatanPerpaduanNegara DanIntegrasiNasional TimbalanKetuaPengarahPelajaranMalaysia JabatanSekolahKementerianPelajaran Malaysia TimbalanKetuaPengarah(Operasi) JabatanPerpaduanNegara DanIntegrasiNasional PengarahBahagianSekolah KementerianPelajaranMalaysia Pengarah BahagianPerpaduanMasyarakat danIntegrasiNegara a) BahagianPerpaduanMasyarakatdan IntegrasiNegara b) BahagianSekolah KementerianPelajaranMalaysia c) BahagianPendidikanGuru KementerianPelajaranMalaysia d) JabatanPeneranganMalaysia e) BahagianTeknikdanVokasional 21

3.

Timbalan Pengerusi

4.

Setiausaha

5.

Ahli

f) 5.2.

KementerianPelajaranMalaysia JabatanPerpaduanNegara danIntegrasiNasionalNegeri

JawatankuasaPelaksanaKelabRukunNegaraPeringkatNegeri Jawatankuasa ini adalah bertanggungjawab dalam pelaksanaan aktiviti Kelab RukunNegara di peringkat Negeri. Di samping itu, peranannya juga adalah dalam melaksanakan dan memantau pengendalian Kelab Rukun Negara di peringkat daerah dan sekolahsekolah.

Jawatankuasainiadalahsepertiberikut: i. ii. Penaung ExcoPerpaduan PengarahPelajaran JabatanPelajaranNegeri/ Pengarah JabatanPerpaduanNegara DanIntegrasiNasional(JPNIN) Negeri PenolongPengarahJPNIN Negeri KetuaUnitKokurikulum JabatanPelajaranNegeri KetuaSektorPengurusan PembangunanKemanusiaan JabatanPelajaranNegeri PegawaiPelajaranDaerah/Bahagian 22

Pengerusibersama

iii.

Setiausaha

iv. Ahli

5.3

PegawaiPerpaduanDaerah/Bahagian

JawatankuasaPeringkatDaerah/Bahagian

1. 2. 3. 5. 5.4

Penasihat Pengerusi Bersama Setiausaha

PengarahJabatanPelajaranNegeri/ PengarahJPNINNegeri PegawaiPelajaranDaerah/ PegawaiPerpaduanDaerah PenyeliaKokurikulum PejabatPelajaranDaerah PembantuPembangunanMasyarakat JPNIN

Ahli

Pengetua/GuruBesar(yangdilantik)

JawatankuasaPeringkatSekolah Keanggotaan Jawatankuasa Kelab Rukun Negara di peringkat sekolahadalahsepertiberikut: i) ii) iii) iv) v) vi) Penaung Penasihat Penyelaras Pengerusi TimbalanPengerusi Setiausaha Pengetua/GuruBesar PenolongKananKokurikulum GuruPenasihat Seorangmurid Seorangmurid Seorangmurid 23

vii) viii) ix) x)

PenolongSetiausaha Bendahari AhliJawatankuasa JuruAuditDalam

Seorangmurid Seorangmurid 10orangmurid 2orang (seoranggurudanseorangmurid)

Jawatan Pengerusi, Timbalan Pengerusi, Setiausaha, Penolong Setiausaha dan Bendahari adalah Jawatankuasa EksekutifyangdilantikmelaluiMesyuaratAgungTahunan yangperludiadakansebelum31Macsetiaptahun.Jawatan JuruAuditDalamdilantikolehPengetuaatauGuruBesar.

Peraturan6:TugasJawata tankuasa Pengerusi Bertanggungjawab ke atas keseluruhan perjalanankelab. Mempengerusikanmesyuaratkelab. Menyusundanmerangkaaktivitikelab. Merapatkan hubungan dengan Kelab kelabRukunNegarayanglain. Berhubung dengan Pejabat Perpaduan Negeri / Daerah / Bahagian untuk mendapatkan bahan penerbitan dan sebagainya. Lainlaintugaspentadbirankelab. BertanggungjawabkepadaPengerusi. MembantuPengerusimentadbirkelab. Mempengerusikan ketiadaanPengerusi. kelab semasa 24

TimbalanPengerusi

Setiausaha

Membantu Pengerusi merancang aktiviti kelab. Tugastugas lain yang diarahkan oleh Pengerusi. Mencatatminitmesyuarat. Menyediakan laporan kegiatan dan aktiviti. Menguruskanurusansuratmenyurat. Menyimpandan merekodkan segalafail failkelab. Tugastugas lain yang diarahkan oleh PengerusidanTimbalanPengerusi. Membantu Setiausaha menjalankan tugastugaskesetiausahaan. Menjalankan tugas Setiausaha semasa ketiadaanSetiausaha. Bertanggungjawab menguruskan urusan kewangankelab. Menyimpan dan merekodkan segala urusankewangankelab. Mengusahakansumberkewangankelab. Tugastugas lain yang diarahkan oleh PengerusidanTimbalanPengerusi. Bertanggungjawab sepenuhnya kepada Pengerusi/TimbalanPengerusi. Membantu Jawatankuasa Eksekutif menjalankanurusankelab. Menghadiri mesyuarat kelab apabila dipanggil. Membantu Pengerusi menambah keahliankelab. Membantu pengerusi menjalankan aktivitikelab. Tugastugas lain yang diarahkan oleh Pengerusi.

PenolongSetiausaha Bendahari AJK

25

JuruAuditDalam

Memeriksa dan mengesahkan penyata perbelanjaan Kelab Rukun Negara sekurangkurangnyaduakalisetahun.

Peraturan7:PeraturanPengurusanKewanganKelabRukunNegara 7.1 Akaun bagi tiaptiap kelab di sekolah dan hendaklah di bawah kawalanPengetua/GuruBesar. 7.2 Pengetua/Guru Besar hendaklah menyimpan atau menyebabkan supaya disimpan suatu akaun yang sewajarnya dan hendaklah menyimpannya di bawah jagaannya bagi tempoh tidak kurang dari enambulansetelahberakhirtiaptiaptahunkewangandanhendaklah sediaadabagipemeriksaanolehpihakpendaftar. 7.3 Apaapa tajaan atau kutipan derma bagi setiap kelab di sekolah hendaklahmendapatkelulusanPengetua/GuruBesar Peraturan8:MesyuaratAgung 8.1 SetiapKelabRukunNegarahendaklahmengadakanmesyuaratagung padasetiaptahun. 8.2 a) MemilihJawatankuasaKelab; 26 PerananMesyuaratAgung

b) c) d) e) Peraturan9:

MembentangkanLaporanTahunanKelab; MembentangkanPenyataKewanganKelab; Menerimadanmeluluskanusuldanresolusi; Halhallain.

9.1 Jawatankuasa Induk Kelab Rukun Negara berhak untuk membatal, meminda dan menambah manamana peraturan yang terkandung di dalam buku ini pada bilabila masa dan tanpa terikat kepada mana manapihak.


27

28

PRINSIP1:KEPERCAYAANKEPADATUHAN
BIL 1. AKTIVITI LAFAZIKRAR RUKUN NEGARA OBJEKTIF Supayamurid sentiasa menghayati falsafahserta prinsipprinsip RukunNegara STRATEGI PELAKSANAAN Arahandaripada KementerianPelajaran Malaysia.(KPM) Setiap perhimpunan sekolah. HariKorikulum Majlisrasmi. SambutanBulan Kemerdekaan SambutanBulan Perpaduan. Kumpulanpembaca ikrarterdiridaripada pelbagaikaum. Dipintumasuk hadapansekolah. Sudutkhasdalam kelasdanpejabat. Muraldidinding Papankenyataan Semasamajlissekolah. Setiapperjumpaan kelab. TINDAKAN Pengetua/GuruBesar Semuamurid AJKKelabRukunNegara PegawaiPerpaduan Daerah(Pemantauan)

2.

3.

MEMPAMERK AN PRINSIP PRINSIP RUKUN NEGARA NYANYIAN LAGU KEBANGSAAN NEGARAKU DANNEGERI

Supayamurid sentiasa mengingati prinsipprinsip RukunNegara.

Pengetua/GuruBesar AJKKRN

Menyemairasa cintadanbangga terhadaprajadan negara

Pengetua/GuruBesar AJKKRN

29

BIL 4.

AKTIVITI FORUM MEMAHAMI KEPELBAGAIAN AGAMA

OBJEKTIF 1.Memperkenalkannilai nilaisejagatdalamagama. 2.Menghormati kepercayaanagamalain. 3.Menghormatipenganut penganutagamalain. 1.Mendedahkannilainilai sejagatdalamagama. 2.Menerapkanunsurunsur positifdalamkehidupan.

STRATEGI PELAKSANAAN Menjemputahli panelyang mewakiliagama masingmasing. Menjemputpanel penceramah bertauliah daripadaJPNIN, KPMdanJabatan Penerangan Malaysia. Pertandingan terbukakepada setiapmurid. SempenaBulan Kemerdekaan/ BulanPerpaduan PeringkatDaerah, Negeridan Kebangsaan.

TINDAKAN Semuamurid AJKKRN

5.

CERAMAH Penerapannilai sejagatdalam agama

Pengetua/Guru Besar PIBG JPNIN

6.

PERTANDINGAN PIDATO/DEBAT PERPADUAN DANINTEGRASI NASIONAL

1.Mengasahmindadan mencungkilbakatmurid 2.Memupukminat membaca. 3.Menggalakkan penggunaanICTuntuk mencaribahan.

KPM JPNIN Sekolah AJKKRN


30

BIL 7.

AKTIVITI LAWATANKE RUMAHRUMAH IBADAT

OBJEKTIF

STRATEGI PELAKSANAAN Menganjurkan lawatankerumah rumahibadat yangdibuka untuk lawatan/sepertidi Masjid Negara/Putrajaya, BatuCaves Selangor,SamPoh TongdiIpoh, Perak. Mendapatkan kebenaran bertuulisdaripada ibubapa. Mendapat kebenaran daripadarumah rumahibadat. Mengadakan majlissambutandi sekolah.Murid digalakkan melibatkandiridi dalamaktiviti aktivitiyang dianjurkan. Program dianjurkandalam bulanbulan berkaitan.

TINDAKAN Sekolah AJKKRN

1. Mengenalisecara lebihdekatrumah rumahibadat penganutagamalain. 2. Menyemai perasaan/sikap menghormatiprinsip kebebasanberagama dikalangansetiap warganegara.

8.

MERAIKANHARI PERAYAAN PELBAGAIKAUM

Mendedahkanmurid kepadapelbagaihari perayaansepertiHariRaya Aidilfitri,TahunBaruCina, Deepavali,Krismas,Hari GawaidanPestaKaamatan.

Pengetua/Guru Besar AJKKRN


31

BIL 9.

AKTIVITI PERTANDINGAN PENYEDIAAN FOLIO/BUKU SKRAP

OBJEKTIF

STRATEGI PELAKSANAAN Pertandingan BukuSkrap tentang kepercayaan kepadaTuhan. Sebelumdan selepasHari PerayaanAgama; contoh:padahari MaulidurRasul. Mengumpul bahanbahan berkaitandengan keindahandan kemusnahanalam ciptaanTuhan. Mengadakan ceramah, forum, bengkel dan sebagainya. Mengadakan ceramah,forum, bengkeldan sebagainya.

TINDAKAN Guru Agama/Guru Pendidikan Moral AJKKRN

1. Memupuksikap mencintaidan menghargai anugerahTuhandi kalanganmurid. 2. Memberikesedaran dankeinsafan kepadamurid tentangkesan terhadapalamsekitar akibatdaripada perbuatanmanusia. 3. Menggalakkan penggunaanICT untukmencari bahan.

10.

KEMBINA INSAN

Mempertingkatkan kerohaniandannilainilai murnidikalanganmurid.

Pengetua/Guru Besar AJKKRN JPNIN

11.

BAHAN PENERBITAN

Mempertingkatkan kerohaniandannilainilai murnidikalanganmurid.

Pengetua/Guru Besar AJKKRN JPNIN


32

PRINSIP2:KESETIAANKEPADARAJADANNEGARA
BIL 1. AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN Arahandaripada KPM. Setiap perhimpunan sekolah. Hari Kokurikulum. Majlisrasmi. SambutanBulan Perpaduan. Kumpulan pembacaikrar terdiridaripada muridpelbagai kaum. 2. NYANYIAN LAGU KEBANGSAAN NEGARAKU DANNEGERI Menyemairasacintadan banggaterhadaprajadan negara. Semasamajlis sekolah. Setiapperjumpaan kelab. Pengetua/Guru Besar AJKKRN TINDAKAN Pengetua/Guru Besar Semuamurid AJKKelab RukunNegara (KRN) Pegawai Perpaduan Daerah (Pemantauan)

LAFAZIKRAR Supaya murid sentiasa RUKUNNEGARA menghayati falsafah serta prinsip prinsip Rukun Negara


33


BIL 3. AKTIVITI LAWATAN OBJEKTIF Memberi pendedahan mengenai Sistem Pemerintahan Raja Berperlembagaan. STRATEGI PELAKSANAAN LawatankeIstana, MuziumDiRaja danMuzium Negeri LawatanIntegrasi semasaHari Keputeraan Agong. Lawatansemasa Persidangan Parlimendan DewanUndangan Negeri. 4. PERTANDINGAN 1. BUKU SKRAP/FOLIO SALASILAH KESULTANAN 2. NEGERI Menyemairasacintadan banggakepadaRajadan Negara. Memberi pendedahan mengenai sistem pemerintahan negeri negeridiMalaysia. 3. Bersifat pertandingan Kerjakumpulan. Dijalankandi peringkatsekolah. Pengetua/Guru Besar AJKKRN TINDAKAN Semuamurid AJKKRN


34

BIL 5.

AKTIVITI KEMPENKIBAR JALUR GEMILANGDAN BENDERA NEGERI

OBJEKTIF Menyemaidanmemupuk semangatpatriotismedi kalanganmurid.

STRATEGI PELAKSANAAN Mengadakan majlispelancaran KempenKibar JalurGemilang danBendera Negeri. Nyanyianlagu JalurGemilang danpatriotik Tayangangambar berunsurkan patriotikuntuk semuakaum. AhliKRN menyertai Perbarisan sempenaulang tahunHari Kemerdekaan. Sempena SambutanBulan Kemerdekaan. Majlisrasmiyang lain.

TINDAKAN Pengetua/Guru Besar AJKKRN JPNIN

6.

PENGKISAHAN SEJARAH NEGARAOLEH TOKOHTOKOH NEGARADAN TEMPATAN

1. Mengingati dan menghayati sejarah dan pembangunan negara. 2. Menghargai jasajasa pemimpinnegara.

Bersifat pertandingan Kerjakumpulan. Dijalankandi peringkatsekolah. Pengetua/Guru Besar AJKKRN

35

BIL 7.

AKTIVITI PAMERAN (SejarahNegara)

OBJEKTIF

STRATEGI PELAKSANAAN Mengadakan pameran. Menyediakan bahan. Mengadakan lawatanke pameranyang dianjurkanoleh agensiagensilain.

TINDAKAN Pengetua/Guru Besar AJKKRN

1. Mengenali dan menghayati sejarah negara. 2. Memupuk perasaan cintakannegara. 3. Menghargai jasajasa pemimpin tempatan danpejuangnegara.

8.

PERTANDINGAN 1. Mencungkilbakat. KEBUDAYAAN/ KESENIANDAN 2. Membentuk keyakinan WARISAN diri.

Menguruskan pertandingan: a) puisi b) drama

Pengetua/Guru Besar AJKKRN


36

BIL

AKTIVITI

OBJEKTIF 3. Memberi pendedahan kepada murid tentang kebudayaan dan kesenian kaumkaum lain.

STRATEGI PELAKSANAAN c) menciptalagu patriotik menyanyi tarian bukuskrap cerpen katabestari kenegaraan pertandingan pertandinganlain yangdifikirkan sesuaidanselaras denganprinsip prinsipRukun Negara.

TINDAKAN Pengetua/Guru Besar AJKKRN

d) e) f) g) h)

i)

9.

KARNIVAL PATRIOTIK

1. Memupuksemangat patriotikdan menyuburkan semangatperpaduan dikalanganmurid. 2. Menyemarakkan jati dirimurid. Koir,sajak,pentomendan sebagainya.

Pengetua/Guru Besar AJKKRN


37

PRINSIP3:KELUHURANPERLEMBAGAAN
BIL 1. AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN Arahandaripada KPM. Setiap perhimpunan sekolah. Hari Kokurikulum. Majlisrasmi. SambutanBulan Kemerdekaan SambutanBulan Perpaduan. Kumpulan pembacaikrar terdiridaripada muridpelbagai kaum. 2. NYANYIAN LAGU KEBANGSAAN NEGARAKU DANNEGERI Menyemairasacintadan banggaterhadaprajadan negara. Semasamajlis sekolah. Setiapperjumpaan kelab. Pengetua/Guru Besar AJKKRN TINDAKAN Pengetua/Guru Besar Semuamurid AJKKelab RukunNegara (KRN) Pegawai Perpaduan Daerah (Pemantauan)

LAFAZIKRAR Supaya murid sentiasa RUKUNNEGARA menghayati falsafah serta prinsip prinsip Rukun Negara


38

BIL 3.

AKTIVITI CERAMAH

OBJEKTIF Memberi kesedaran dan kefahaman tentang keluhuran perlembagaan/pembentuk an perlembagaan/kontrak sosial.

STRATEGI PELAKSANAAN Semasakempen/ minggukesedaran sivik. Salahsatuaktiviti Kursus Kepimpinan/ Perkhemahan. Salahsatuaktiviti BulanPatriotisme.

TINDAKAN Semuamurid AJKKRN JPNIN

4.

LAWATAN KENEGARAAN

1. Memberipeluang kepadamurid menyaksikan prosessistem perundangan Negaradijalankan. 2. Mempertingkatkan kefahaman murid mengenai sistem perundangan negara.

Menganjurkan lawatankeSidang DewanUndangan Negeri/Parlimen

Pengetua/Guru Besar AJKKRN

5.

KUIZ/ PERBAHASAN (PERLEMBAGAAN)

1. Memupuk kemahiran pengucapanawam. 2. Menilai/menguji tahappengetahuan muridtentang perlembagaan.

Menganjurkan lawatan pertandingan peringkat sekolah/daerah

Pengetua/Guru Besar AJKKRN


39


BIL 6. AKTIVITI PERKHEMAHAN (MOTIVASI) 1. Memupuksifat sifatkepimpinan berlandaskan prinsipprinsip Rukunnegara. 2. Meningkatkan pengetahuanmurid tentangsistem perlembagaan negara. 1. Menggalakkan integrasikaum. 2. Memupuk perpaduandannilai kerjasama. 3. Menambah pengetahuan dan pengalamantentang sistem perlembagaan negara. OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN Aktivitiluar sekolah/ceramah motivasi. Kerjasamadengan agensikerajaan/ swasta. TINDAKAN Pengetua/Guru Besar AJKKRN

7.

PERMAINAN BERASASKAN PRINSIPKETIGA RUKUNNEGARA

PermainanMencari HartaKarun (TreasureHunt) Clueyang digunakan berdasarkansistem perlembagaan negara. Pelaksanaan agensiagensi kerajaan/swasta.

Pengetua/Guru Besar AJKKRN

40

BIL 8.

AKTIVITI PERTANDINGAN MENULIS

OBJEKTIF

STRATEGI PELAKSANAAN Pertandingan MenulisEsei Cerpen/Puisi peringkatsekolah, daerah,negeridan kebangsaan Berkala

TINDAKAN Pengetua/Guru Besar AJKKRN

1. Memupuk kemahirankreatif menulistentang isuisu perlembagaan negara. 2. Mencungkilbakat bakatdalam bidangberkaitan. 3. Kesedarantentang isuisusemasa perlembagaan negara. 1. Memupuk daya kreativiti. 2. Menghayati sistem perlembagaan negara. 3. Sebagai pemangkin percambahan fikiran. 4. Menggalakkan integrasikaum.

9.

DRAMA/SKETSA

Dalambentuk pertandingan. Berkala

Pengetua/Guru Besar AJKKRN


41

BIL 10.

AKTIVITI FORUM PERLEMBAGAAN

OBJEKTIF

STRATEGI PELAKSANAAN Dianjurkandi peringkatsekolah. Kerjasamadengan agensiluar.

TINDAKAN Pengetua/Guru Besar AJKKRN JPNIN

1. Meningkat pengetahuan tentang perlembagaan. 2. Perkongsian pengetahuan dan pengalaman. 3. Memperjelaskan isuisu semasa yang timbul (kurang difahami/keliru)

11.

PERTANDINGAN BUKUSKRAP

1. Memupuk daya kreativitimurid. 2. Kesedaran tentang isuisu semasa dalam sistem perlembagaan.

Bersifat pertandingan. Kerjakumpulan Peringkatsekolah.

Pengetua/Guru Besar AJKKRN

42

BIL 12.

AKTIVITI PAMERAN KENEGARAAN

OBJEKTIF

STRATEGI PELAKSANAAN Kerjakeumpulan untuk mengendalikan pameran. Menonjolkan pencapaian individu/syarikat yanberjaya. MelibatkanPIBG.

TINDAKAN Pengetua/Guru Besar AJKKRN

1. Memupuk daya kreativitimurid. 2. Kesedaran isuisu semasa dalam sistem perlembagaan.

13.

BULAN KEMERDEKAAN

1. Memupuk kesedaran kebangsaan yang merangkumi Prinsip Rukun Negara. 2. Menghayati idea kebebasan dan demokrasi. 3. Mengetahui tentang latar belakang kronologi penggubalan perlembagaan Malaysia. 4. Memupuk semangat setia dan cintakannegara

Kerjakeumpulan untuk mengendalikan pameran. Menonjolkan pencapaian individu/syarikat yanberjaya. MelibatkanPIBG. Menganjurkan aktivitiaktiviti yangboleh menyemarakkan semangat patriotisme. Contoh: Pertandingan menciptalagu patriotik,melukis posterdanlain lain.

Pengetua/Guru Besar AJKKRN

43

BIL 14.

AKTIVITI MENGADAKAN AKTIVITIALA MINIPARLIMEN DISEKOLAH

OBJEKTIF

STRATEGI PELAKSANAAN Melibatkansemua murid Peringkatantara sekolah.

TINDAKAN Pengetua/Guru Besar AJKKRN

1. Mencungkil bakat murid sebagai pemimpinnegara. 2. Memberi kebebasan membahas isu penting untuk pembangunan negara. 1. Memberikesedaran dankefahaman tentang pembentukan perlembagaan/kelu huran perlembagaan/kont raksosial 2. Memperjelaskan isuisuyangtimbul yangkurang difahami/keliru. 3. Perkongsian pengetahuandan pengalaman.

15.

BULAN KESEDARAN PERLEMBAGAAN

Mempamerkan naskhah Perlembagaan Negeri/Persekutua ndalamPusat SumberSekolah dandipapan kenyataan. Menganjurkan ceramahmengenai perlembagaan daripadaagensi agensiyang terlibat.

Pengetua/Guru Besar AJKKRN JPNIN

44

BIL 16.

AKTIVITI KUIZKELUHURAN PERLEMBAGAAN

OBJEKTIF

STRATEGI PELAKSANAAN Penyeragaman dalampenyediaan soalankuiz. Hadiahdisediakan olehJPN KPM/JPNIN.

TINDAKAN Pengetua/Guru Besar AJKKRN

1. Meningkatkan pengetahuandan kefahamanmurid tentang perlembagaan negara.


45

PRINSIP4:KEDAULATANUNDANGUNDANG
BIL 1. AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN Arahandaripada KPM. Setiap perhimpunan sekolah. Hari Kokurikulum. Majlisrasmi. SambutanBulan Kemerdekaan SambutanBulan Perpaduan. Kumpulan pembacaikrar terdiridaripada muridpelbagai kaum. 2. NYANYIAN LAGU KEBANGSAAN NEGARAKU DANNEGERI Menyemairasacintadan banggaterhadaprajadan negara. Semasamajlis sekolah. Setiapperjumpaan kelab. Pengetua/Guru Besar AJKKRN TINDAKAN Pengetua/Guru Besar Semuamurid AJKKelab RukunNegara (KRN) Pegawai Perpaduan Daerah (Pemantauan)

LAFAZIKRAR Supaya murid sentiasa RUKUNNEGARA menghayati falsafah serta prinsip prinsip Rukun Negara


46

BIL 3.

AKTIVITI KEMPEN MENDAULATKAN UNDANGUNDANG NEGARADAN PERATURAN SEKOLAH

OBJEKTIF

STRATEGI PELAKSANAAN Syarahansemasa perhimpunan sekolah. Mempamerkan keratanakhbardi papankenyataan. Pertandingan bukuskrap pertandingan melukis/fotografi.

TINDAKAN Semuamurid AJKKRN

1. Memberi kesedaran tentang kepentingan undangundang serta penghayatan terhadaptugas tugas penguatkuasa. 2. Menghayaticara undangundang dipraktikan. 3. Mengetahuicara carapenggubalan dasardasardan peraturan tertentu.

4.

MINGGU KESEDARANSIVIK

1. Menghayatinilai nilaimurni. 2. Pemahaman terhadaptugas tugas penguatkuasa undangundang.

Menganjurkan pamerandengan kerjasamaagensi agensiyang berkaitanseperti PDRM,Majlis Perbandaran, PihakBerkuasa Tempatandan AADK.

Pengetua/Guru Besar AJKKRN Agensi Berkaitan


47

BIL

AKTIVITI

OBJEKTIF

STRATEGI PELAKSANAAN Tayangan Multimedia/slaid berkenaantugas tugasunit penguatkuasa undangundang. Bahandibekalkan olehUnitunit Majlis Perbandaran/Piha kBerkuasa Tempatan/PDRM/ JPJ/Jabatan Penerangan Malaysia. Menganjurkan lawatanke Mahkamah Penguasa Tempatan. Lawatanke institusiinstitusi pemulihanseperti Pusat Serenti/sekolah pemulihanakhlak dansebagainya.

TINDAKAN

5.

LAWATAN

1. Kesedaran tentangimplikasi melanggar undangundang. 2. Melihatsendiri caracara pentadbiran tempat berkenaan.

Pengetua/Guru Besar AJKKRN


48

BIL 6.

AKTIVITI PERMAINAN (EXPLOLAW)

OBJEKTIF

STRATEGI PELAKSANAAN Permainan mengenali peraturan sekolah/undang undangnegara. Kerjasamadengan agensikerajaan/ swasta.

TINDAKAN Pengetua/Guru Besar AJKKRN

1. Menggalakkan interaksimurid pelbagaikaum. 2. Memberi pengalaman tentang pelaksanaan undangundang.


49

PRINSIP5:KESOPANANDANKESUSILAAN
BIL 1. AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN Arahandaripada KPM. Setiap perhimpunan sekolah. Hari Kokurikulum. Majlisrasmi. SambutanBulan Kemerdekaan SambutanBulan Perpaduan. Kumpulan pembacaikrar terdiridaripada muridpelbagai kaum. 2. NYANYIAN LAGU KEBANGSAAN NEGARAKU DANNEGERI Menyemairasacintadan banggaterhadaprajadan negara. Semasamajlis sekolah. Setiapperjumpaan kelab. Pengetua/Guru Besar AJKKRN TINDAKAN Pengetua/Guru Besar Semuamurid AJKKelab RukunNegara (KRN) Pegawai Perpaduan Daerah (Pemantauan)

LAFAZIKRAR Supaya murid sentiasa RUKUNNEGARA menghayati falsafah serta prinsip prinsip Rukun Negara


50

BIL 3.

AKTIVITI SEMINAR/ FORUM/ CERAMAH

OBJEKTIF

STRATEGI PELAKSANAAN Menjemput penceramahdari agensikerajaan/ swastadanlain lain. Pertandingan Syarahan (wujudkanpiala) diperingkat sekolah/daerah. Ceramah mengenai kesopanandan kesusilaanuntuk pemimpin pemimpinmurid: Pengawas KetuaKelas Pengerusi/AJK Kelab/ Persatuan

TINDAKAN KPM JPNIN JPN BiroTata Negara

1. Memperkenalkan danmemupuk prinsipprinsip RukunNegaradi kalanganmurid. 2. Mempertingkatkan kesedaranmurid tentangnilainilai murnidalam masyarakat.

Forummengenai adatresampelbagai kaum/budaya/ agama.

51


BIL 4. AKTIVITI LAWATAN 1. Memberikeinsafan dankesedaran semasamelakukan lawatankeinstitusi institusiyang berkenaan. 2. Menyemaidan memupuknilainilai murnisepertikasih sayang,simpatidan hormatmenghormati dikalanganmurid. 5. PERKHEMAHAN (MOTIVASI) 3. Memberipengertian danmenerapkan nilainilaimurnibagi mengukuhkan semangatperpaduan kaum. Peneranganbudaya antarakaum. Contoh: a) Adat Resam/ PantangLarang b) Permainan Tradisional/ Sukaneka c) Kebudayaan Pengetua/Guru Besar AJKKRN Menganjurkan lawatan ke Rumah Orang Tua, Anak Yatim dan sebagainya. OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN Pengetua/Guru Besar AJKKRN


52

BIL 6.

AKTIVITI KEMPEN BERBUDI BAHASA

OBJEKTIF

STRATEGI PELAKSANAAN

TINDAKAN Pengetua/Guru Besar AJKKRN

Memilih murid yang 1. Menentukan pertuturanyangbaik terbaik bertutur dan berbudibahasa. dikalanganmurid. 2. Menggunakanlaras bahasayangsesuai dengansemua peringkatumur. 3. Memupuksikap beradabsopan dikalanganmurid. Memupukdanmengeratkan kasihsayangyang mendalamantaraahli keluarga.

7.

HARI KELUARGA/ HARIIBUBAPA

Pendedahan dan panduan kepada ibubapadanmurid di peringkat sekolah. Ibu bapa dan murid akan melaksanakannya di rumah untuk seluruhkeluarga.

Pengetua/Guru Besar AJKKRN IbuBapa Murid


53

AKTIVITIAKTIVITILAIN
BIL 1. AKTIVITI HARITERBUKA KELABRUKUN NEGARA 1. Meningkatkanminat muriduntukmenjadi ahliKelabRukun Negara. 2. MempromosikanKelab RukunNegaradi kalanganmurid pelbagaikaum. OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN Peringkatsekolah, Contoh:gerai jualandan pameran. PameranKelab RukunNegara. TINDAKAN Pengetua/Guru Besar AJKKRN

2.

BULAN PENGHAYATAN RUKUNNEGARA

Mengingatkanmurid tentangkepentinganRukun Negaradalammengekalkan keharmoniankaumdi negaraini.

Pelbagaiaktivitikearah meningkatkan penghayatanRukun Negaradikalangan muriddilaksanakan.

Pengetua/Guru Besar AJKKRN

3.

PROGRAM PERTUKARAN MURIDKE SABAH/SARAWA K/LABUAN/ SEMENANJUNG.

Mengeratkanhubungan antaramuridberbilang kaum.

Sekurang kurangnyasatu bulan. Peringkat kebangsaan

KPM JPNIN


54

BIL 4.

AKTIVITI LAWATAN INTEGRASI

OBJEKTIF

STRATEGI PELAKSANAAN Lawatanantara sekolah/daerah/ negeri/wilayah.

TINDAKAN Pengetua/Guru Besar AJKKRN JPNIN

1. Memupuksemangat setiakawandan perpaduandiantara murid. Berkonsepkan 2. Memahamidan Homestay menghayatiadat (ProgramAnak resamsesuatu Angkat).Contoh: kaum. RumahPanjang BabadanNyonya, Perkampungan Melayudan sebagainya.

5.

KARNIVAL KESENIANDAN KEBUDAYAAN PERPADUAN

Memupuk semangat Persembahan/ pertunjukkan cintakan kesenian dan tarian/nyanyian kebudayaan ke arah tradisional. menyatupadukan rakyat pelbagaikaum. Pameranbudaya adatresam pelbagaikaum.

Pengetua/Guru Besar AJKKRN

6.

SUKAN

1. Menggalakdan memupuksemangat kesukanandi kalanganmurid. 2. Memahamidan menghayatiadat resamsesuatu kaum.

Menganjurkan: i)Larian Perpaduan ii)Permainan Tradisional/Sukan eka

Pengetua/Guru Besar AJKKRN


55

BIL 7.

AKTIVITI PROGRAMPRA LATIHAN KHIDMAT NEGARA

OBJEKTIF Memupuk semangat perpaduandansahsiahyang tinggidikalanganmurid.

STRATEGI PELAKSANAAN Gotongroyongdi RumahOrang Tua/Anak Yatim/Kawasan Rekreasi/Rumah Ibadatdan sebagainya.

TINDAKAN Pengetua/Guru Besar AJKKRN NGO KPM JPNIN JLKN

Memberi sumbangan dalam kerjakerja kebajikan anjuran agensi kerajaan/swasta.


56

LAMPIRANC CADANGANPERANCANGAN TAHUNANAKTIVITIKELAB RUKUNNEGARA57

CADANGANPERANCANGANTAHUNANAKTIVITIKELAB RUKUNNEGARA
(ARAHAN:SemuaaktivitiyangdilaksanakanMESTILAHberdasarkankepadalima prinsipRukunNegara) Bulan Aktiviti Objektif Strategi Tindakan Pelaksanaan 1. LafazikrarRukun Januari Negara SilarujukLampiranB 2. Nyanyianlagu kebangsaan SilarujukLampiranB Negarakudan lagunegeri. 3. Mesyuaratpenaja/ 1. Melantik AgungKRN Jawatankuasa KelabRukun Negara. 2. Merangka aktivititahunan. 3. Mengemukakan aktiviti tahunan/kewan gan kepada Pengetua/ Guru Besar. Membuat hebahan Poster Promosi Kainrentang Borang keahlian Pengumuman dalam perhimpunan sekolah Kempen Guru Penasihat Kelab


58

Bulan Februari

Aktiviti 1. LafazikrarRukun Negara 2. Nyanyianlagu kebangsaan Negarakudan lagunegeri. 3. Mesyuarat Jawatankuasa KelabRukun Negara.

Objektif

Strategi Pelaksanaan SilarujukLampiranB

Tindakan

SilarujukLampiranB

Membincangdan mengelolakan aktiviti sekolah/negeri. (rujukLampiranB)

4. CeramahRukun Negara(Latar belakang)

Kertaskerja ceramahRukun Negara. Pertandingan bukuskrap. 1. Melantik Memaklumkan Jawatankuasa kepada JPNIN Daerah/Negeri KelabRukun Negara. untuk 2. Merangka menetapkan aktivititahunan. tarikh dan masa yang sesuai untuk mengadakan ceramah.

Guru Penasihat Kelab AJKKelab Guru Penasihat Kelab AJKKRN JPNIN


59

5. PertandinganBuku Memupuk Skrap kreativitimurid.

Guru Penasihat Kelab 6. Pertandingan Mencungkilbakat AnjuranJPNIN Guru dikalanganmurid IbuPejabat Penasihat menulisrencana Kelab mengenai dalambidang perpaduannasional penulisanrencana Syaratsyarat AJKKRN pertandingan JPNIN (Peringkat mengenai kebangsaan.) perpaduandan akandiedarkan Negeri/ integrasinasional. melaluipihak Ibu KPM Pejabat 7. HariThaipusam SilarujukLampiranB 8. SambutanPerayaan TahunBaruCina (tarikhsambutan mengikut kesesuaian) SilarujukLampiranB

Pertandingan, kerja berkumpulan.


60

Bulan Mac

Aktiviti 1.LafazikrarRukun Negara 2. Nyanyianlagu kebangsaan Negarakudan lagunegeri 3. Mesyuarat . pertandingandebat perpaduandan integrasinasional peringkatsekolah. 4. Pertandingandebat perpaduandan integrasinasional peringkatsekolah. (tarikh pertandingan mengikut kesesuaian.)

Objektif

Strategi Pelaksanaan SilarujukLampiranB

Tindakan

SilarujukLampiranB

SilarujukLampiranB

SilarujukLampiranB


61

BULAN
April

AKTIVITI/PERAYAAN

TINDAKAN

Mei

Jun

1.HariKeputeraanNabiMuhammadS.A.W Guru (MaulidurRasul) Penasihat 2.HariKeputeraanSultanPerak Kelab 3.HariKeputeraanSultanJohor AJKKelab 1. SambutanBulanPerpaduanperingkat Guru kebangsaan dan Negeri (boleh dibincang Penasihat bersamadenganJPNIN/Daerah/Bahagian) Kelab 2. HariWesak AJKKelab 3. HariUlangTahunKeputeraanTuanku RajaPerlis 4. PestaKaamatan(PestaMenuai) 5. BengkelKelabRukunNegaraPeringkat Kebangsaan 1.PerayaanHariDayak(Gawai) Guru 2.HariKeputeraanS.P.B.YangdiPertuan Penasihat Agong Kelab AJKKelab

Julai
1.HarijadiT.Y.T.YangdiPertuaNegeri PulauPinang 2.HariKeputeraanTuankuYangdiPertuan BesarNegeriSembilan 3.HariKeputeraanSultanJohor

Guru Penasihat Kelab AJKKelab

Guru Penasihat Kelab AJKKelab

Ogos
1.PelancaranPerayaanBulanKemerdekaan 2.Ulangtahunkemerdekaannegara 3.KempenKibarJalurGemilang 4.PeristiwaIsrakdanMikraj

62

BULAN
September

AKTIVITI/PERAYAAN
1.HarijadiT.Y.T.YangdiPertuaNegeri Sarawak 2.HariPembentukanMalaysia(16September 1963) 3.HarijadiT.Y.T.YangdiPertuaNegeri Sabah 4.UmatIslammenjalaniibadahpuasa 1. HarijadiT.Y.T.YangdiPertua NegeriSarawak 2.HariPembentukanMalaysia(16September 1963) 3.HarijadiT.Y.T.YangdiPertuaNegeri Sabah 4.UmatIslammenjalaniibadahpuasa

TINDAKAN
Guru Penasihat Kelab AJKKelab

Oktober

Guru Penasihat Kelab AJKKelab

63