Anda di halaman 1dari 3

TEK NIK EXTR IKASI DAN MENGELUARK AN MANGSA Ex trikasi ialah sa tu pros es di mana ma ng sa terperangkap dihampiri , diraw ati

da ndikeluarka n deng an sela mat dari situa si ya ng bahaya. Antara si tuasi tersebut ialah sepertik enderaa n yang r emuk, dari dalam timbuna n banguna n yang r untuh, di dala m l if dan rumah ya ng terbakar.Teknik menghampiri, mer aw ati da n meng eluar ka n mangsa dari k ea da an ters ebut mes tilahdila ti h da n diprak tikkan secara yang sta nd ard d an selaras s upaya s emua p enyelama t bol ehmengg unak an ko ns ep extrikasi yang bai k. Terda pa t beber ap a pri nsip yang p enti ng selaindari pa da k emahir an terlatih. Antara nya ialah commonsc ence , resourc ef ulness , inovasi da n keselama tan diri.Tekni k extrik asi ini memerluka n beber ap a perala tan da n pakaian perli nd ung p enyelama tuntuk prosedur extrikasi seperti topi k eleda r, peris ai muka da n goggl es. Sel ai n itu, sar ungta ng an da n p ak aia n yang tidak ter ba kar (F lame Resis tant) juga dip erlukan.Terd ap at beberap a agensi yang terlibat dalam prosedur extrikasi mangsa d aripadakenderaa n remuk, r untuha n banguna n d an lai n-lai n. PDRM, SMART, Bomba da nPenyelamat, Per tahanan Aw am, Hospital dan lain-lain a gensi adal ah merupa ka n ag ensi yangterlibat dalam p rosedur ter sebut. Pa nd ua n As as P rose dur Dalam kerj a Extri kasi Dalam kerja ex trikasi, mengetahui taha p k emahiran, p engg unaan p erala tan dan skopper khi dmatan yang dilatih merupaka n p er kar a yang paling utama. Kita juga haruslah meng enal pa sti hazard di temp at k ejadian. Selai n itu, meng aw asi da n memp er baiki k eadaanya ng berisik o k e ta hap k emahiran ya ng terl atih sah aja jug a merupakan per kara ya ng harusdi utamaka n. Mang sa yang terli ba t ha nya digera kk an jika dip erl uka n setelah diraw ati dan dis tabilkan. Apa bila memas uki si tuasi berbah aya, p enyelama t har uslah melalui jal an ya ng mudah dahulu dan mes tilah dira nc ang d enga n rapi. Sebel um mengeluarkan mangs a,peraw ata n ma ngsa harusl ah dil ak uk an terl ebih dahulu. Na mun begi tu, i anya boleh dita ngguhka n jika kes elama ta n penyel amat ata u ma ng sa terancam . La ngka h-lang kah Extri kasi Teknik extrikasi membabi tk an beberapa l angk ah. Antara langk ah ters ebut adalah seper ti mengaw asi keadaan tempa t k eja dia n, mens ta bilkan kead aa n di tempat kejadian serta mengh ampiri dan mencari jala n masuk untuk mengeluark an mangsa. Sesudah i tu,p enyelama t memberi p eraw atan ke atas mangsa s ebelum mengeluar kannya denga n mengg unak an pros ed ur mengeluar ka n p es aki t d ari k ea daan terpera ng kap iai tu dis entangl ement. Langk ah ya ng terakhir adalah p engaliha n mangsa dari k er eta d an menghanta r ma ngsa ke hospital secepat mungkin

4 Perala ta n Ya ng Perl u Di bawa Oleh Pe nyelamat