Pro Forma Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan) Nama

Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) PSK3103 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu Pertama / Kedua Tiada 1. Menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. 2. Menghuraikan pelbagai jenis kaedah pengajaran pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Sivik Kewarganegaraan. dan dan

3. Merancang dan menghasilkan persediaan mengajar mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang lengkap. 4. Mengaplikasikan kaedah pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraanyang berkesan. 5. Melaksanakan pengajaran mikro dan makro berdasarkan kemahiran yang dipelajari. Sinopsis Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, pengetahuan dan kemahiran pedagogi, kaedah pengajaran dan pembelajaran, format dan komponen wajib, komponen pengajaran mikro dan makro, dan penilaian rakan sebaya dan refleksi kendiri. This course structure will outline the suitable approaches and strategies to be adopted in the teaching and learning of Civics and Citizenship Education, effective planning and teaching, pedagogical content knowledge and skills, methods suitable for an effective teachinglearning, the format and compulsory component, the micro and macro teaching components and peer evaluation and self reflection.

4 Simulasi 3 15 .1 Konsep .3 Sumbang Saran 3.Tugasan 2 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pengajian Sosial 2.1 Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligence) 2.1 Pembelajaran yang aktif dan menyeronokkan (Active Learning and Learning Is Fun) Berpusat kepada murid Berpusat kepada bahan Bersepadu .8 Pembelajaran Berasaskan Projek 2.11Pembelajaran Luar Bilik Darjah 2. prinsip.2 Pembelajaran Masteri 2.3 Pembelajaran Kontekstual 2.2 Perbahasan 3. Pendekatan Deduktif dan Induktif Jam 2 1.12 Perancangan Aktiviti Berasaskan Pengalaman (EAP) 2.1 Pendekatan Pembelajaran Pengajian Sosial 1.13Theory of Constraints (TOC) 3 Teknik dan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 3.2.6 Pembelajaran Kolaboratif 2.1.Berlandaskan model.4 Pembelajaran Koperatif 2. Teori Gestalt.1 Perbincangan 3.Tajuk 1 Kandungan Pendekatan dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 1.5 Pembelajaran Inkuiri Penemuan 2.9 Pembelajaran Berbantukan Komputer 2.10Kajian Masa Depan 2.Tematik .7 Pembelajaran Berasaskan Komuniti 2.2 Strategi Pembelajaran Pengajian Sosial 1. dan teori Contoh: Teori Kognitif.

8 4. 5 6 Pengajaran Mikro 6.8 6.4 4.1.1.1.2 6.6 4.1.1.5 4.1.9 Pemerhatian 3.3 4.1 Menyediakan perancangan semester berdasarkan sukatan pelajaran 5.5 6.1.7 4.1.3 6.1.1.1.1.1.6 6.1.1 Melatih dan mempraktikkan pelbagai kemahiran pengajaran dalam pengajaran mikro 6.1 Komponen Kemahiran Pengajaran 4 4.6 Bercerita 3.10 Temu Bual 4 Kandungan Jam Kemahiran Pengajaran (Teaching Skills) 4.Tajuk 3.1 6.1.9 Set induksi Penyoalan Pengukuhan Komunikasi Penyusunan langkah pengajaran Penggunaan variasi ransangan Penggunaan sumber pengajaran Papan Tulis Penutup 5 5 Perancangan Pengajaran 5.7 6.5 Lakonan 3.2 4.4 6.1.8 Nyanyian 3.9 Set induksi Penyoalan Pengukuhan Komunikasi Penyusunan langkah pengajaran Penggunaan variasi ransangan Penggunaan sumber pengajaran Papan Tulis Penutup 20 12 .2 Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian mengikut format pembestarian pembelajaran berdasarkan Prinsip Persediaan Mengajar.1.7 Kajian Kes 3.

Kuala Lumpur. & Vansledright. Pedagogi 2 : Pelaksanaan Pengajar.Tajuk Kandungan 6. elementary Social Studies. (1997).2. Longman Zainab Ahmad.3. New York: Longman. K.3.G. S. D. Rahil Mahyuddin.1 Pemilihan dan Perancangan 7.1. Boston: Houghton Mifflin Co.3 Penilaian rakan sebaya 7...1 Keberkesananan strategi 7. .2 6.2. & Krathwohl.2 Berpasangan 7. B. Rujukan Tambahan Anderson. Teaching and Assessing: A revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives.2 Pendekatan 7. Habibah Elias & Kamariah Abu Bakar. USA: Allyn and Bacon.3.3 Penilaian Pengajaran Makro 7. Grant. Belajar Cara Belajar. A.2.5 Teknik 7. Teaching and learning. Kuala Lumpur: ITNMB. (1995). Kementerian Pelajaran Malaysia (2000).4 Kaedah 7.1 Individu 7. (2001). (2004) (terjemahan).1. Constructing a Powerful Approach to Teaching and Learning in Elementary Social Studies.1. (2001). L. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.1 Penilaian Rakan Sebaya 6.1.3 Penilaian Kendiri Rumusan Pensyarah Jam 7 Pengajaran Makro 7.2 Pelaksanaan Pengajaran Makro 7.4 Refleksi Kendiri Jumlah Keseluruhan 10 60 Penilaian Kerja Kursus Ujian Akhir Kursus 60% 40% Rujukan Asas Ellis. Pembelajaran Aktif: 101 Strategi Untuk Mengajar Apa Jua Subjek.2. Taxonomy of Learning.3 Strategi 7.2 Refleksi 6.2.2 Penggunaan sumber 7.

Omardin Ashaari. D. Effective Teaching in Elementary Social Studies. New Jersey:Prentice Hall.A. Andrew. Mastery Learning: A Basic Introduction. Reflective Teaching: Effective and EvidenceInformal Professional Practice.(2002). Warren.(1997). Savange. Prinsip Pengajaran Mikro. (2000). New York: Continuum. & Amstrong. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 14 . V.T. Pollard. (2002). A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful