Anda di halaman 1dari 8

BAHAGIAN A (60%) ARAHAN: Tanda jawapan dalam kertas objektif yang disediakan.

Satu pandangan masa depan yang jauh dengan matlamat yang pasti 1. Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan A. Arah tuju B. Wawasan C. Sasaran D. Harapan 2. Negara kita mempunyai wawasan iaitu A. Wawasan 2015 B. Wawasan 2005 C. Wawasan 2020 D. Wawasan 2030 3. Antara berikut, aspek yang manakah harus dipertimbangkan dalam membina wawasan diri? I. Kebolehan II. Minat III. Kemahiran diri IV. Pendapat ibu bapa A. I dan II B. I dan IV C. I, II, dan III D. I, II, III dan IV 4. Saya bercita-cita menjadi peguam dalam masa sepuluh tahun akan datang. Saya perlu mahir diri dalam penguasaan Bahasa Inggeris dan Sejarah. Pernyataan tersebut merupakan _________________ Diri seseorang murid tingkatan 4. A. Objektif B. Pelan Induk C. Tindakan D. Matlamat 5. Antara yang berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri wawasan diri? I. Peka terhadap tuntutan dan peluang yang ada di sekeliling II. Jelas dan mudah difahami III. Asli dan lahir daripada dirinya IV. Semangat dan tekad yang kuat. A. I dan III B. I dan IV C. I, II dan III D. I, II, III dan IV 6. Tiga ciri utama wawasan diri ialah seseorang itu perlu ada ____________. I. Hala tuju diri II. Usaha yang cemerlang III. Sikap yang berwawasan IV. Falsafah kendiri 1

A. I dan II B.I dan IV C. I, II dan III I, III dan IV D.

7. Antara aspek berikut, yang manakah boleh membantu pelajar mencapai wawasan diri? I. Menulis aku janji diri II. Merancang hala tuju diri III. Jadual waktu persendirian IV. Mempamerkan usaha yang cemerlang A. I dan II B. I dan IV C. I, II, dan III D. I, II, III dan IV 8. Pilih pasangan yang betul. A. Intelek perkembangan tubuh badan B. Jasmani perkembangan minda C. Rohani perkembangan perasaan dan hati D. Jasmani pengawalan perasaan 9. Beriadah dikatakan penting untuk kesihatan __________ dan ___________. A. Jasmani, rohani B. Fizikal, mental C. Emosi, mental D. Jasmani, emosi Sentiasa sabar dan tabah Sentiasa tenang Sentiasa ceria 10. Ciri-ciri di atas berkaitan dengan aspek A. Jasmani B. Emosi C. Rohani D. Intelek 11. Otak yang cerdas lahir daripada ___________ yang sihat. A. Jiwa B. Badan C. Mental D. Amalan 12. Antara yang berikut, manakah ciri orang yang mempunyai rohani yang teguh? I. Berakhlak mulia II. Senantiasa berserah kepada nasib III. Senantiasa percaya akan kewujudan Tuhan IV. Bersikap ikhlas dan jujur semasa menunaikan tanggungjawab A. I, II, dan III 2

B. I, II, dan IV C. I, III, dan IV D. II, III, dan IV 13. Zaid murid yang cemerlang dalam kelasnya. Dia aktif bersukan dan berpersatuan. Dia juga taat mengerjakan sembahyang. Zaid menunjukkan keseimbangan diri dari aspek A. Intelek dan rohani B. Emosi dan jasmani C. Intelek, emosi, dan jasmani D. Intelek, jasmani dan rohani 14. Bagaimanakah cara seseorang itu mengawal perasaan marahnya? A. Berdiam diri B. Bertindak agresif C. Bertenang dan berusaha mengawal emosi D. Melepaskan kemarahannya dengan membaling barang. 15. Hubungan antara anggota keluarga dapat dieratkan jika semua anggota keluarga A. Mengamalkan sikap tidak peduli B. Mengamalkan tingkah laku yang sihat C. Mengancam dan mendera anak-anak D. Menimbulkan konflik dan tekanan jiwa. 16. Untuk mengukuhkan lagi hubungan kekeluargaan , kita perlu A. Berdiam diri agar tidak menyinggung perasaan orang lain. B. Mengutamakan kepentingan diri melebihi kepentingan orang lain C. Bertolak ansur sesama anggota keluarga D. Saling berebut 17. Keperluan berkeluarga dari segi sosial adalah I. Melahirkan zuriat II. Memenuhi keperluan agama III. Memenuhi kehendak ibu bapa IV. Mengelakkan berlakunya perbuatan sumbang. A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV 18. Agensi yang bertanggungjawab untuk membangunkan penduduk Malaysia yang berkualiti menerusi pengukuhan institusi keluarga sejak 1966 ialah A. SUHAKAM B. LPPKN C. MAKNA D. Yayasan Strategik Sosial 19. Antara berikut, yang manakah merupakan Tingkah Laku Penolakan? A. Sikap suka menghina anak-anak dengan mengeluarkan kata-kata kesat. B. Menghalang anak-anak melakukan aktiviti kegemaran mereka. C. Mencederakan anak-anak. 3

D. Menakut-nakutkan anak-anak. 20. Antara program yang berikut, yang manakah tidak dianjurkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga, dan Masyarakat bagi mewujudkan keluarga yang bahagia? A. Utamakan Keluarga Semakin Hari Semakin Sayang. B. Rumahku Syurgaku C. Budaya Penyayang D. Keluarga Terbilang 21. Sesuatu masalah yang wujud dalam sesebuah keluarga perlulah diselesaikan melalui cara A. Berbincang dalam kalangan ahli keluarga. B. Bertengkar. C. Bersepakat menerima keputusan ketua keluarga. D. Membuat keputusan dengan mengambil undian majoriti. Tanggungjawab Ketua Keluarga Menyekolahkan anak-anak Menyediakan keperluan asas kepada anak-anak 22. Tanggungjawab di atas merupakan kewajipan A. Sosial B. Ekonomi C. Politik D. Agama 23. Penglibatan remaja dalam gejala sosial akan membawa masalah kepada _________. I. Negara II. Masyarakat III. Keluarga IV. Negara jiran A. I, II dan III B. I, II dan IV C. II, III dan IV D. I, II, III dan IV 24. Antara yang berikut, faktor yang manakah menyumbang kepada pergaulan bebas dalam kalangan remaja? I. Taraf hidup yang tinggi II. Sikap ibu bapa yang terlalu liberal III. Ketidakstabilan politik IV. Kurang didikan agama A. I dan II B. II dan IV C. I, II dan III D. I, II,I II dan IV 25. Pergaulan bebas akan membawa kepada implikasi seperti I. Keluarga bahagia II. Pembuangan bayi 4

A. B. C. D. I. II. III. IV.

III. Penularan penyakit HIV IV. Kes rogol dan cabul I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

26. Antara yang berikut, manakah merupakan bentuk penderaan? Penderaan seksual Penderaan fizikal Penderaan emosi Penderaan kebendaan A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV 27. Kebanyakan mangsa penderaan adalah terdiri daripada I. Wanita II. Kanak-kanak III. Orang tua IV. Lelaki dewasa A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV 28. Antara yang berikut, manakah merupakan kesan daripada perbuatan vandalisme? A. Merugikan kerajaan kerana terpaksa membelanjakan banyak wang untuk memperbaiki kerosakan. B. Meningkatkan keselesaan hidup C. Membawa ketenangan kepada penduduk setempat D. Memudahkan interaksi masyarakat. 29. Antara yang berikut, yang manakah bukan penyalahgunaan teknologi? A. Menghantar berita palsu melalui telefon bimbit B. Mencipta laman web palsu. C. Bermain permainan video sepanjang masa lapang. D. Menghantar e-mel kepada rakan 30. Kesalahan yang dilakukan oleh juvenil akan dibawa ke mahkamah A. Agama B. Syariah C. Juvenil D. Rendah 31. Kadar kemalangan jalan raya boleh dikurangkan melalui I. Penguatkuasaan undang-undang oleh pihak berkuasa II. Perubahan sikap dalam kalangan pengguna jalan raya III. Penggunaan kenderaan lama lebih dari 10 tahun harus dihapuskan. IV. Umur untuk mendapatkan lesen kereta motor harus dikurangkan 5

A. I dan II B. II dan III

C. I, II dan III D. I, II, III dan IV

32. Mengapakah kebanyakan pesalah kanak-kanak tidak dihantar ke penjara? A. Supaya mereka tidak takut B. Kerana pesalah kanak-kanak bukan dewasa dan pendekatan hukumannya berbeza. C. Kerana mereka tidak boleh dihukum. D. Kerana di penjara mereka mudah dijangkiti penyakit. Mencuri Bergaduh Ponteng sekolah Peras ugut 33. Di bawah jenayah juvenil, kes-kes di atas dikategorikan sebagai jenayah A. Kegilaan sosial B. Kecil C. Besar D. Keruntuhan akhlak 34. Apakah yang dimaksudkan dengan Juvenil? A. Seseorang yang boleh menanggung tanggungjawab jenayah yang ditetapkan di bawah seksyen 82, kanun keseksaan dan di bawah umur 18 tahun. B. Seseorang yang boleh menanggung tanggungjawab jenayah yang ditetapkan di bawah seksyen 80, kanun keseksaan dan di bawah umur 16 tahun. C. Seseorang yang boleh menanggung tanggungjawab jenayah yang ditetapkan di bawah seksyen 85, kanun keseksaan dan di bawah umur 21 tahun. D. Seseorang yang boleh menanggung tanggungjawab jenayah yang ditetapkan di bawah seksyen 70, kanun keseksaan dan di bawah umur 22 tahun. 35. Antara yang berikut, manakah bukan pernyataan yang berkaitan dengan norma? A. Peraturan dalam tingkah laku yang telah menjadi kebiasaan. B. Nilai-nilai agama dan pegangan hidup yang dijadikan landasan. C. Memberi satu garis panduan kepada kehidupan. D. Budaya barat dijadikan rujukan. I. II. III. IV. A. B. C. D. 36. Norma komuniti mempengaruhi aspek Kekeluargaan Amalan harian Tradisi Kepimpinan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV 37. Peraturan di sekolah bertujuan untuk menjadikan individu A. Berdisplin B. Beramah mesra C. Berbesar hati 6

D. Berkasih-kasihan 38. Peraturan di rumah membentuk individu yang A. Berakhlak mulia B. Bersimpati C. Berinovatif D. Bertimbang rasa I. II. III. IV. 39. Antara contoh jenayah juvenil berat termasuklah Jenayah buli Peras ugut Jenayah lumba haram Jenayah ponteng sekolah A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV 40. Antara Program Pemulihan Jenayah Juvana ialah Perkhidmatan pemulihan akhlak Penempatan kerja Bantuan kewangan Jawatankuasa Kebajikan Juvana Wilayah A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV BAHAGIAN B (20%) ARAHAN: Pilih jawapan yang paling tepat. Tulis jawapan anda dimuka surat terakhir kertas soalan ini. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Golongan (kanak-kanak, remaja) mudah dipengaruhi oleh rakan sebaya. Ibu bapa yang (sibuk, prihatin) akan mengambil kira keperluan dan kehendak anak-anak remaja. Pergaulan bebas dalam kalangan remaja kini boleh diatasi sekiranya ibu bapa (meluangkan, membahagikan masa bersama-sama anak-anak mereka. Logo Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mencerminkan kesaksamaan dan perhubungan (simbolik, simbiotik) antara manusia. Ibu bapa berperanan memberi tunjuk ajar kepada (anak remaja, warga emas) tentang kepentingan menjaga harta benda awam. Bentuk jenayah yang dilakukan oleh pelajar samseng kini (hampir sama, berlainan) dengan bentuk jenayah yang dilakukan oleh orang dewasa. Kecanggihan telefon berkamera telah disalahgunakan untuk merakam gambar (lucah, keluarga) yang disebarkan dengan sewenang-wenangnya. (Buli, Penderaan) merupakan perbuatan zalim yang dilakukan terhadap golongan yang lemah dengan tujuan untuk mendatangkan kecederaan. Rakyat Malaysia terkenal dengan pelbagai (norma, amalan) masyarakat yang baik. 7

I. II. III. IV.

10.

Juvana merujuk kepada individu yang berumur antara ( 12 hingga 21 tahun, 10 hingga 18 tahun). _ KERTAS SOALAN TAMAT-

SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0

21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0

31 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0

BAHAGIAN B (20%) No. Jawapan 1 2 3 4 5 No. Jawapan 6 7 8 9 10