Anda di halaman 1dari 182

PENGURUSAN TENAGA DI UNIVERSITI UTARA MALAYSIA : TAHAP KESEDARAN PELAJAR TERHADAP KECEKAPAN TENAGA ELEKTRIK

Oleh MUHAMAD ADDIN BIN BURHANUDDIN

Tesis ini dikemukakan kepada Pusat Pengajian Siswazah, Universiti Utara Malaysia untuk memenuhi keperluan Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Teknologi)

KEBENARAN MERUJUK TESIS

Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi keperluan pengijazahan Sarjana Sains (Pengurusan Teknologi) Universiti Utara Malaysia. Saya bersetuju membenarkan pihak perpustakaan UUM mempamerkannya sebagai bahan rujukan umum. Saya juga bersetuju bahawa sebarang bentuk salinan samada secara keseluruhan atau sebahagian daripada tesis ini untuk tujuan akademik adalah dibolehkan dengan kebenaran penyelia tesis ini atau Pengarah Pusat Pengajian Siswazah. Sebaran bentuk salinan dan catatan bagi tujuan komersial adalah dilarang sama sekali tanpa kebenaran bertulis daripada penyelidik. Pernyataan rujukan kepada penulis dan UUM perlulah dinyatakan jika sebarang bentuk rujukan dibuat ke atas tesis ini.

Kebenaran untuk menyalin atau menggunakan tesis ini samada keseluruhan atau sebahagian daripadanya hendaklah dipohon melalui :

Pengarah Pusat Pengajian Siswazah, Jabatan Hal Ehwal Akademik, Universiti Utara Malaysia, 06010, Sintok, Kedah

Dedikasi Untuk ibu bapaku atas doa dan didikan yang tidak terhingga Jazakallahukhairankathira

ii

Penghargaan

Bismillahhirahmanirahim

Dengan lafaz Bismillah dan pujian bagi Tuhan Ar-Rahman semoga dilimpahkan rahmat dan payungan keberkatan serta keredhaan yang kekal berpanjangan. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad S.A.W, Rasul junjungan pembawa sinar kegemerlapan , sahabatsahabatnya dan seluruh pewaris pembawa kebenaran.

Ribuan terima kasih dan jutaan penghargaan ditujukan kepada Profesor Ir Dr Che Sobry Abdullah dan Dr Norhasni Osman selaku penyelia sekaligus pembimbing dan murabbi yang melimpahkan selautan ilmu untuk penyiapan tesis kesarjanaan ini, didikan, bimbingan serta teladan ikutan. Sejuta penghargaan juga atas segala nasihat dan tunjuk ajar yang mendewasakan dan mengenal diri selaku insan di bumi bertuah, UUM ini. Sekalung ucapan terima kasih juga kepada para pensyarah yang menjadi penilai atas kesediaan berkongsi ilmu dan kepakaran.

Tidak lupa penghargaan buat keseluruhan pensyarah yang mengajar dan memberikan curahan ilmu tanpa batasan dalam semua bidang yang dicurahkan. Juga tidak lupa buat semua pengetua dewan penginapan pelajar, penyelia dewan penginapan pelajar, penghuni kolej, dan pihak pentadbiran UUM yang bersedia meluangkan masa dalam membantu menyiapkan penyelidikan ini. Keseluruhan warga Kolej Perniagaan, Profesor, Profesor Madya, kakitangan akademik, tenaga pentadbiran dan kakitangan sokongan yang banyak memberi galakkan dan melibatkan diri sama ada secara langsung atau tidak langsung. Terima kasih tidak terhingga dan semoga segala bantuan dan pertolongan yang diberikan akan diberikan ganjaran oleh Allah S.W.T. yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani dengan rahmat dan keberkatan di dunia dan akhirat. Akhir sekali, kemaafan jua dipohon atas segala kesilapan dan kekhilafan yang dilakukan. Salam hormat dan ribuan terima kasih.

iii

ABSTRAK Penyelidikan ini bertujuan untuk mengkaji corak penggunaan tenaga elektrik Universiti Utara Malaysia secara keseluruhan serta penggunaan tenaga elektrik di kalangan pelajar yang menghuni di kolej-kolej kediaman di dalam kampus di Universiti Utara Malaysia dan juga mengukur tahap kesedaran penghuni kolej terhadap penggunaan tenaga elektrik yang cekap. Corak penggunaan tenaga elektrik dinilai berdasarkan dua kriteria iaitu penggunaan elektrik secara keseluruhan dan gelagat pengguna elektrik manakala tahap kesedaran penghuni dinilai berdasarkan pengetahuan, amalan dan sikap penghuni itu sendiri. Seramai 450 pelajar yang menghuni di 14 buah kolej kediaman di seluruh UUM telah dipilih secara rawak sebagai responden dalam kajian ini. Instrumen kajian ini adalah berbentuk soal selidik di mana ia menggabungkan 2 objektif utama kajian dan menggunakan kaedah analisis kekerapan. Borang soal selidik ini dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package For Science. Hasil kajian ini mendapati trend penggunaan jelas kelihatan dengan kenaikan yang dipengaruhi penggunaan penghuni kolej dalam tempoh semester belajar dan penurunan dikenalpasti apabila cuti semester bermula. Penghuni kolej juga bukan sahaja menggunakan peralatan yang dibenarkan oleh pihak pengurusan jauh melebihi keperluan sebenar, peningkatan ini juga didorong oleh penggunaan peralatan elektrik yang tidak dibenarkan oleh pihak UUM. Kajian ini juga mendapati tahap pemahaman penghuni kolej terhadap penggunaan tenaga secara cekap adalah sederhana. Majoriti penghuni kolej faham tentang perlunya mereka menjimatkan elektrik tetapi mereka tidak ada kesedaran untuk berbuat demikian. Hasil kajian juga mendapati terdapat corak hubungan tertentu di antara amalan penggunaan peralatan elektrik dengan kefahaman terhadap kecekapan tenaga.

iv

ABSTRACT

The purpose of this research is to explore the electricity energy consumption that being used in Universiti Utara Malaysia in all-purpose and also the energy consumption among students that are staying in the Universiti Utara Malaysia campus college and also determining the alertness level of them in a matter of efficient energy consumption. The pattern of the energy consumption is valued based on two criteria that are overall electricity utilization and the user behaviour whereby the alertness level of the students were valued based on knowledge, practice and their behaviour itself. There are 450 students that are staying in 14 college in the whole of UUM has been randomly picked as the respondents in this research. The instrument for this research is questionnaires where it combines two main research objectives and also using frequency analysis method. The questionnaires are analyzed using Statistical Package for Science software. The outcome shows that the utilization trend is obviously shown with the increment of college occupants utilization in the period of learning semester and that decline when the semester break starts. The college occupants not only using equipments that are allowed by the management far beyond the actual need, this increment is also influence by the energy consumption that is not approved by UUM. This research also shows that the understanding level of the college occupants to the efficiency energy consumption is even. Most of the college occupants do understand about how they really need to save energy but there are no motivation to do that. This research outcome also shows that there is a particular relationship between the energy consumption behaviours with the understanding of the energy efficiency.

KANDUNGAN

BAB

PERKARA

MUKA SURAT

KEBENARAN MERUJUK TESIS PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH

i iii iv v vi x xi

PENGENALAN

1.0 Pengenalan 1.1 Penyataan Masalah 1.2 Persoalan Kajian 1.3 Objektif Kajian 1.4 Skop Dan Limitasi Kajian 1.5 Susun Atur Kajian

1 5 18 18 19 20

PENGURUSAN TENAGA DAN ASPEK KESEDARAN PENGGUNA

2.0 Pengenalan 2.1 Kajian Lepas 2.2 Definisi Pengurusan Tenaga 2.3 Teknik-Teknik Pengurusan Tenaga 2.4 Aspek Kesedaran Pengguna 2.5 Kecekapan Tenaga vi

23 25 29 32 33 35

2.6 Program Penjimatan Tenaga Dalam Negara 2.7 Program Penjimatan Tenaga Di Luar Negara 2.8 Faktor-Faktor Asas Pengurusan Tenaga 2.8.1 Kewangan 2.8.2 Teknologi 2.8.3 Manusia 2.9 Perkaitan Antara Latihan Dan Motivasi Dengan Prestasi 2.10 Merekabentuk Dan Mengendalikan Kempen Kesedaran Yang Efektif 2.11 Proses Merekabentuk Dan Implementasi Kempen Kesedaran 2.12 Kesimpulan

40 43 44 45 46 47

48

49

52 55

METODOLOGI KAJIAN

3.0 Pengenalan 3.1 Rekabentuk Kajian 3.2 Lokasi Kajian 3.3 Populasi Dan Sampel Kajian 3.4 Instrumen Kajian 3.5 Format Borang Soal Selidik 3.6 Analisis Data 3.6.1 Taburan Kekerapan 3.6.2 Kaedah Ujian Khi Kuasa Dua 3.7 Penutup

56 57 60 60 63 63 69 70 71 72

ANALISIS DATA

4.0 Pengenalan 4.1 Profil Responden vii

73 74

4.1.1 Jantina Responden 4.1.2 Jenis Bilik Responden 4.1.3 Kolej Kediaman Responden 4.2 Corak Penggunaan Elektrik Bagi Universiti Utara Malaysia 4.2.1 Penggunaan Tenaga Elektrik UUM Tahun 2007 dan 2008 4.2.2 Purata Penggunaan Elektrik Penghuni Kolej Kediaman 4.3 Penggunaan Tenaga Elektrik Di Kalangan Penghuni Kediaman 4.3.1 Peralatan Elektrik Milik Penghuni Kolej 4.3.2 Amalan Penggunaan Peralatan Elektrik Yang Disediakan Oleh UUM 4.3.3 Amalan Penggunaan Peralatan Elektrik Persendirian 4.3.4 Amalan-Amalan Lain Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Elektrik 4.4 Tahap Kesedaran Penghuni Kolej Terhadap Kecekapan Tenaga 4.4.1 Pengetahuan Berkenaan Kecekapan Tenaga 4.4.2 Kefahaman Penghuni Kolej Terhadap Pengertian Kecekapan Tenaga 4.4.3 Kefahaman Tentang Kepentingan Pengurusan Tenaga Yang Berkesan 4.4.4 Pandangan Terhadap Langkah Penjimatan Tenaga 4.4.5 Pandangan Tahap Kesedaran Penghuni Kolej Terhadap Penjimatan Tenaga 4.4.6 Laporan Terhadap Kerosakan Kemudahan Elektrik Di Bilik Dan Juga Kolej Kediaman viii

74 75 76

78

78

82

84 84

87

91

95

99 100

101

103

104

106

107

4.4.7 Kempen Jimat Tenaga Atau Guna Tenaga Secara Cekap Yang Pernah Dijalankan 4.5 Menilai Tahap Kesedaran Penghuni Dengan Amalan Penggunaan Tenaga Elektrik 4.6 Kesimpulan 111 116 110

PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN

5.0 Pengenalan 5.1 Perbincangan 5.2 Rumusan Kajian 5.2.1 Penemuan Objektif Pertama 5.2.2 Penemuan Objektif Kedua 5.3 Cadangan Program Kesedaran Penggunaan Tenaga Elektrik 5.4 Limitasi Dan Permasalahan Kajian 5.5 Cadangan Kajian Lanjutan 5.6 Penutup

117 118 122 123 125

126 133 133 136

RUJUKAN

138

LAMPIRAN Lampiran A Lampiran B 143 156

ix

SENARAI JADUAL

JADUAL

TAJUK

MUKA SURAT

1.0 3.0 3.1 3.2

Bil Elektrik UUM Bsgi 2007 Dan 2008 Statistik Pelajar Mengikut Kolej Kediaman Statistik Pelajar UUM Mengikut Jantina Skala Likert Bagi Jawapan Bahagian C Soalan 1, 2, 3 Dan 5

15 61 62

65 67 69 74 75 76 77

3.3 3.4 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4

Perubahan Skala Likert 5 Mata Kepada 3 Mata Tahap Penilaian Berdasarkan Peratus Pengembalian Borang Soal Selidik Taburan Responden Berdasarkan Jantina Taburan Responden Berdasarkan Jenis Bilik Taburan Responden Berdasarkan Kolej Kediaman Peratus Kenaikan Dan Penurunan Bil Elektrik UUM Pada Tahun 2007

79

4.5

Peratus Kenaikan Dan Penurunan Bil Elektrik UUM Pada Tahun 2008 81 85 88 90 92 93 94 96 97 98 100

4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16

Jumlah Peralatan Elektrik Yang Dimiliki Dan Digunakan Kekerapan Penggunaan Lampu Kekerapan Penggunaan Kipas Kekerapan Penggunaan Seterika Kekerapan Penggunaan Komputer Peribadi Dan Riba Kekerapan Penggunaan Pemanas Air Waktu Mengulangkaji Pelajaran Kecenderungan Memasang Kelajuan Kipas Kekerapan Menggunakan Peralatan Elektrik Lain Kefahaman Terhadap Kecekapan Tenaga Kefahaman Penghuni Kolej Terhadap Pengertian Kecekapan Tenaga x

102

4.17 4.18 4.19

Kefahaman Kepentingan Pengurusan Tenaga Pandangan Terhadap Langkah Penjimatan Tenaga Pandangan Tahap Kesedaran Penghuni Kolej Kediaman Terhadap Kecekapan Tenaga

103 105

106 108

4.20 4.21 4.22 4.23

Kerosakan Kemudahan Elektrik Di Bilik

Kerosakan Kemudahan Elektrik Di Blok Kolej Kediaman 109 Kempen Penjimatan Elektrik Yang Pernah Dijalankan Kekerapan Penggunaan Seterika Dengan Kesedaran Kecekapan Tenaga 111 110

4.24

Kekerapan Penggunaan Lampu Bilik Dengan Kesedaran Terhadap Kecekapan Tenaga 112

4.25

Kekerapan Penggunaan Kipas Bilik Dengan Kesedaran Terhadap Kecekapan Tenaga 113

4.26

Kekerapan Penggunaan Pemanas Air Dengan Kesedaran Terhadap Kecekapan Tenaga 115 129

5.0

Jadual Watt Bagi Setiap Peralatan Elektrik

xi

SENARAI RAJAH

RAJAH

TAJUK

MUKA SURAT

1.0 3.0 4.0 4.1

Carta Alir Kajian Pembahagian Skala Likert Kepada 3 Tahap Bil Elektrik UUM Tahun 2007 Bil Elektrik UUM Tahun 2008

22 68 79 81

xii

Formatted: Left: 1.54", Right: 1", Different first page header

BAB 1

PENDAHULUAN

1.0

Pengenalan

Formatted: Justified, Line spacing: Double Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt, Bold Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt, Bold

Penggunaan tenaga pada bangunan didapati meningkat di antara 5 peratus hingga 19 peratus dari tahun ke tahun. Kenaikan yang paling drastik berlaku di Amerika Syarikat di mana penggunaan tenaga dikatakan hampir enam kali ganda daripada kebiasaan di antara tahun 1970 sehingga 1993 jika dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya (Azizul. 2004). Pada sekitar akhir tahun 1990-an, hampir daripada bekalan sumber tenaga dunia dihabiskan untuk penggunaan tenaga di dalam bangunan bagi tujuan pencahayaan, penyaman udara, lif dan sebagainya. Ini kerana ketika itu, asas ekonomi dunia sangat

kukuh dan kebanyakan negara mula memperkasakan sektor-sektor perindustrian dan pembinaan mereka. Lebih membimbangkan lagi, hampir 2/3 daripada bekalan sumber tenaga itu didapati daripada bahan bakar seperti minyak dan juga gas yang dijangkakan usia bahan mentah ini cuma akan bertahan tidak lebih dari seratus tahun sahaja lagi (Azizul, 2004) Kini dunia sedang menghadapi 2 krisis yang serius berkaitan dengan tenaga. Antara krisis-krisis yang dimaksudkan adalah bekalan tenaga yang tidak mencukupi serta harga pasarannya yang kian tidak menentu serta kemusnahan yang akan berlaku ke atas alam sekitar. Keadaan ini menjadi semakin buruk di negara-negara membangun, terutamanya di Asia Tenggara termasuk Malaysia. Ini disebabkan faktor ekonomi yang sedang berkembang dengan pesat akan mendorong mereka menggunakan bahan ataupun produk-produk berteknologi tinggi secara besar-besaran tanpa perlu memikirkan risiko pengurusan tenaga yang banyak berasal daripada minyak. Dalam kerancakan Malaysia menuju kepada sebuah negara yang maju, penggunaan peralatan elektrik telah meningkat dengan mendadak sejak dua dekad yang lalu. Malaysia telah mengalami peningkatan yang dramatik dalam penggunaan tenaga elektrik. Permintaan tenaga di Malaysia telah meningkat pada kadar di antara 12 peratus hingga 15 peratus dalam setahun sejak 10 tahun yang lalu dengan permintaan puncak meningkat daripada 2990MW pada tahun 1986 kepada 9200MW pada tahun 1997. Walaupun ekonomi negara-negara timur selatan asia mengalami kegawatan, permintaan tetap meningkat dalam lingkungan 6 peratus hingga 8 peratus (Efendi, 2002).

Selaras dengan petunjuk ekonomi Malaysia yang positif, permintaan puncak bagi elektrik dijangka meningkat pada kadar purata 7.8 peratus setahun kepada 20,087 MW pada tahun 2010. Maka dapat dilihat di sini tenaga elektrik perlu mempunyai pengurusan tenaga yang khusus supaya mencapai penggunaan tenaga cekap atau dalam erti kata yang lain penjimatan tenaga dapat dicapai. Memang tidak dapat dinafikan lagi tenaga elektrik merupakan elemen terpenting dalam suatu sistem pengoperasian bangunan. Ini kerana segala sistem yang beroperasi di dalam bangunan itu adalah berasaskan kepada bekalan tenaga elektrik. Antara contoh-contoh sistem yang terdapat di bangunan adalah sistem pencahayaan, sistem penghawa dingin, sistem peralatan motor, sistem komunikasi, dan sebagainya (Subramanian, 1991). Ketiadaan tenaga elektrik ini akan mengakibatkan sistem-sistem ini tidak dapat berfungsi sekaligus menjejaskan aktiviti-aktiviti pengguna serta keperluan mereka. Selain kepentingan tenaga elektrik ini, pengguna juga perlu mengeluarkan kos bagi menampung penggunaan elektrik tersebut. Pengeluaran kos ini adalah mengikut jumlah penggunaan tenaga itu sendiri. Oleh sebab itu, bagi mengoptimumkan penggunaan tenaga, maka organisasi di dalam sesebuah bangunan perlu melakukan pengurusan tenaga. Perkhidmatan pencetakan kerajaan Australia (Gurjit, 1989) telah mendefinisikan pengurusan tenaga sebagai suatu kaedah yang digunakan untuk mengurangkan jumlah kos tenaga per unit pengeluaran, manakala Henry et al, (1980) pula telah mentakrifkan pengurusan tenaga sebagai suatu strategi dalam menyelaras dan mengoptimumkan penggunaan tenaga di samping merupakan suatu prosedur bagi mengurangkan keperluan

tenaga per unit keluaran tanpa memberi kesan kepada jumlah pengeluaran keluaran tersebut (Subramanian, 1991). Dalam erti kata yang mudah, pengurusan tenaga juga merupakan suatu amalan yang digunakan untuk memastikan tidak berlakunya pembaziran tenaga supaya penggunaannya adalah pada tahap kecekapan yang paling maksimum dan kos operasi adalah pada tahap yang paling minimum. Ini akan memastikan bahawa bangunan tersebut terus bertahan dalam mengekalkan nilai pelaburannya dalam pasaran pertandingan sempurna (Subramaniam, 1991). Pengurusan tenaga yang dijalankan juga harus mempunyai matlamat-matlamat tertentu seperti mengawal ketepatan dan kesesuaian penggunaan tenaga, menyediakan sasaran penggunaan, mengenalpasti dan memperbetulkan kesilapan, meningkatkan motivasi pekerja supaya menjimatkan tenaga melalui pengurusan tenaga yang baik dan mengenalpasti serta melaksanakan tindakan penjimatan tenaga (Saiful, 1999). Di dalam pengurusan tenaga, selain aspek penggunaan peralatan elektrik yang jimat tenaga elektrik, pengguna juga harus diberi pengetahuan dalam melakukan penggunaan tenaga yang cekap. Pengguna harus diberi kesedaran betapa pentingnya menggunakan tenaga yang cekap sekaligus dapat menjimatkan kos ketika keadaan ekonomi yang serba tidak menentu ini.

1.1

Pernyataan Masalah Sejajar dengan pertumbuhan ekonomi negara, penggunaan sumber tenaga yang

merangkumi penggunaan petroleum, elektrik dan arang batu turut meningkat bagi menjana pertumbuhan ekonomi. Bekalan tenaga ini adalah untuk memenuhi permintaan tenaga bagi tujuan perindustrian selain memenuhi permintaan akhir isi rumah. Sektor perindustrian merupakan pengguna sumber tenaga yang terbesar menggunakan 37.1 peratus daripada jumlah permintaan akhir tenaga komersil pada tahun 2000, diikuti oleh sektor pengangkutan sebanyak 36.2 peratus seterusnya sektor kediaman dan komersial 12.7 peratus. Jumlah bekalan tenaga dalam tempoh RMKe-7 telah meningkat pada kadar purata 5.3 peratus setahun. Sumber utama bekalan tenaga ialah minyak mentah dan keluaran petroleum yang merupakan 53.1 peratus daripada jumlah bekalan tenaga tahun 2000 diikuti oleh gas asli 37.1 peratus dan arang batu 5.4 peratus. (Rancangan Malaysia Ke-8 2001) Pertumbuhan penggunaan sumber tenaga adalah seiring dengan pertumbuhan ekonomi negara. Ini jelas menunjukkan bahawa pertumbuhan KDNK negara adalah seiring dengan pertumbuhan penggunaan arang batu, petroleum dan elektrik. Dalam tempoh 5 tahun iaitu dari tahun 1995 hingga 2000, ekonomi negara telah mencatatkan pertumbuhan purata 4.7 peratus. Ini seiring dengan pertumbuhan penggunaan arang batu, petroleum dan elektrik masing-masing telah mencatatkan pertumbuhan secara purata sebanyak 4.1 peratus, 3.6 peratus dan 6.2 peratus (Selamah & Rizaudin, 2005).
5

Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara mempengaruhi penggunaan sumber tenaga yang merangkumi penggunaan petroleum, elektrik dan arang batu. Penyataan ini disokong oleh kajian yang dibuat oleh Nachane et al. (1988) yang mengkaji hubungan antara penggunaan sumber tenaga dan KDNK bagi sebelas buah negara sedang membangun dan lima buah negara maju. Kajiannya mendapati wujud hubungan jangka panjang dan keseimbangan antara penggunaan sumber tenaga dan KDNK bagi 16 buah sampel negara-negara yang dikaji. Aqeel (2001) pula mengkaji hubungan sebab-penyebab antara penggunaan sumber tenaga dan pertumbuhan ekonomi, dan penggunaan sumber tenaga dan gunatenaga di Pakistan. Dengan menggunakan teknik ko-integrasi dan penyebab-Granger versi Hsiao, kajiannya mendapati

pertumbuhan ekonomi penyebab kepada penggunaan sumber tenaga dan penggunaan sumber tenaga penyebab kepada gunatenaga. Dapat dilihat di sini terdapat banyak kajian yang dibuat mengenai penggunaan sumber tenaga dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju menunjukkan bahawa pertumbuhan dalam ekonomi atau KDNK membawa kepada pertumbuhan dalam guna tenaga dan penggunaan sumber tenaga. Keadaan ini berlaku disebabkan oleh sifat kematangan ekonomi di kebanyakan negara maju, iaitu sifat kepelbagaian punca pertumbuhan ekonomi di negara maju. Ini dilihat bilamana punca pertumbuhan ekonomi tidak hanya tertumpu kepada satu atau dua sektor sahaja, tetapi meliputi pelbagai sektor dalam ekonomi. Keadaan ini menyebabkan pertumbuhan yang wujud mungkin berpunca daripada sektor-sektor lain yang wujud selain penggunaan sumber tenaga, dan pertumbuhan ekonomi yang berlaku akhirnya membawa kepada penjanaan dalam guna tenaga dan penggunaan sumber tenaga.

Tetapi menurut kajian yang dilakukan oleh (Selamah & Rizaudin, 2005), keadaan ini berbeza bagi kes Malaysia yang mana taraf ekonominya belum memasuki peringkat kematangan dan pertumbuhan ekonomi didapati berpunca daripada beberapa sektor dalam ekonomi seperti sektor perindustrian. Hubungan sehala yang berlaku, iaitu penggunaan sumber tenaga penyebab-Granger kepada pertumbuhan ekonomi bagi kes di Malaysia dapat dinyatakan seperti berikut. Penggunaan sumber tenaga iaitu petroleum, elektrik dan arang batu sebahagiannya digunakan sebagai sumber penjanaan tenaga bagi aktiviti sektor industri di Malaysia. Oleh itu, pertumbuhan sektor industri yang pesat bermula awal tahun 1980-an adalah disebabkan oleh kesan desakan permintaan yang tinggi terhadap tiga sumber tenaga tersebut. Ini dapat dilihat yang mana penggunaan petroleum yang besar datangnya daripada sektor industri, pengangkutan dan janakuasa (Lucas et al. 1987). Oleh yang demikian, perkembangan yang pesat sektor perindustrian di Malaysia membawa kepada permintaan yang tinggi terhadap guna tenaga dan juga sumber tenaga yang mana keadaan akan ini memperlihatkan kewujudan hubungan antara guna tenaga dan penggunaan sumber tenaga dengan pertumbuhan ekonomi; iaitu apabila sektor industri berkembang dengan pesat yang membawa kepada penjanaan pertumbuhan ekonomi, permintaan terhadap guna tenaga oleh sektor industri akan meningkat dan begitu juga dengan permintaan terhadap penggunaan sumber tenaga. Oleh itu, hubungan sehala yang wujud antara pertumbuhan guna tenaga dan penggunaan sumber tenaga terhadap pertumbuhan ekonomi adalah disebabkan oleh perkembangan sektor dalam ekonomi (sama ada sektor industri atau sektor lain) yang menggunakan guna tenaga dan sumber tenaga dalam aktiviti pengeluaran; yang mana aktiviti pengeluaran oleh sektor ekonomi ini akhirnya akan menjana pertumbuhan ekonomi.

Kesan hubungan antara guna tenaga, penggunaan sumber tenaga dan pertumbuhan ekonomi ini adalah jelas; disebabkan kedua-dua guna tenaga dan penggunaan sumber tenaga ini penting dalam menjana pengeluaran atau aktiviti sektor ekonomi yang akhirnya akan membawa kepada pertumbuhan dalam ekonomi, maka tingkat penawaran atau bekalan guna tenaga dan ketiga-tiga sumber tenaga ini, iaitu petroleum, elektrik dan arang batu haruslah dipastikan mencukupi dan seiring dengan tingkat permintaan dari sektor industri atau sektor ekonomi yang lain. Ini perlu bagi memastikan bekalan guna tenaga dan sumber tenaga adalah terjamin dan berterusan agar perkembangan sektor ekonomi tidak terganggu kesan daripada kekurangan penawaran guna tenaga dan sumber tenaga yang akhirnya akan mengekang pertumbuhan ekonomi yang berterusan. Walaupun dilihat kini Malaysia serius memacu pertumbuhan ekonomi bagi mencapai status negara maju, tetapi menurut Profesor Datuk Ir Dr Zaini Ujang, trend penggunaan tenaga secara global ketika ini memang membimbangkan. Ini kerana lebih 50 peratus bekalan tenaga dihasilkan daripada sumber berasaskan petroleum yang dijangka habis dalam tempoh tidak sampai 50 tahun lagi. Jelas di sini menunjukkan bahawa Malaysia perlu mencari sumber-sumber alternatif bagi membekalkan tenaga elektrik untuk generasi akan datang. Banyak kajian yang telah dibuat tentang sumber alternatif seperti biomas, solar, nuklear dan sebagainya. Tetapi semua sumber alternatif itu masih lagi di peringkat penyelidikan sahaja dan belum lagi dikomersialkan secara menyeluruh. Menurut Profesor Datuk Ir Dr Zaini Ujang lagi, terdapat dua langkah awal yang perlu dibuat bagi mengelakkan masalah ini iaitu melalui penjimatan tenaga dan menggunakan elektrik secara cekap. Ini disokong dengan titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam

bersempena Hari Keputeraan baginda yang ke-61 tahun pada 15 Julai 2007 yang lalu, antara petikan titah baginda: "Dalam arus pembangunan yang pesat, cabaran-cabaran baru perlulah dihadapi dengan bijaksana. Isu tenaga, khasnya minyak dan gas adalah merupakan contoh terdekat. Kita perlu menyedari bahawa bekalan kedua-dua sumber ini tidaklah wajar dilihat sebagai akan berkekalan buat selama-lamanya. Kerana itu, amalan berjimat cermat di dalam penggunaan tenaga adalah langkah yang terbaik lagi bijak yang mesti dibuat oleh semua pihak, dari agensi kerajaan, swasta sampailah kepada orang perseorangan". Agama Islam sangat memandang berat soal berjimat cermat kerana ia menjadi asas bagi kesejahteraan hidup dan kemakmuran negara. Oleh itu Islam mengharapkan setiap penganutnya supaya berjimat cermat dalam segala bidang kehidupan dan keadaan. Berjimat cermat dalam membeli pakaian, berjimat cermat ketika menggunakan kemudahan-kemudahan awam, berjimat cermat ketika menggunakan air dan api elektrik dan sebagainya. Pepatah Melayu juga ada mengatakan 'Beringat sebelum kena, berjimat sebelum habis'.

Islam amat melarang umatnya membazir kerana ia merupakan perbuatan keji dan perbuatan syaitan. Sesungguhnya syaitan amat suka kepada orang yang boros dan membazir. Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Israa' ayat 27 tafsirnya :

"Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya".
9

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis Baginda maksudnya :"Dari Al-Mughirah bin Shu'bah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Baginda bersabda : Ditegah ke atas kamu tiga perkara iaitu mengadakan cerita, banyak bertanya dan membazir harta". (Riwayat Al-Imam Muslim) Di negara Malaysia sahaja, lebih daripada 90 peratus tenaga yang digunakan adalah daripada tenaga elektrik (Azni, 2003) Tenaga elektrik ini pula dijanakan daripada sumber-sumber asas seperti tenaga hidro, gas asli, minyak mentah dan juga arang batu. Sumber-sumber ini yang dinamakan tenaga lazim akan luput mengikut peredaran masa kerana tenaga seperti ini tidak boleh diperbaharui. Oleh yang demikian, tenaga elektrik perlu digunakan secara cermat dan bijaksana. Manusia pula tidak seharusnya membazirkan sumber-sumber yang sedia ada supaya generasi-generasi yang akan datang juga dapat menikmati kemudahan dan rezeki daripada sumber alam. Jika pembaziran tenaga elektrik berlaku, sumber-sumber lazim ini akan semakin lenyap di bumi. Mengikut teori ekonomi juga, harga sumber-sumber lazim ini akan melambung tinggi dan hanya yang berkemampuan sahaja dapat menggunakannya. Ini akan menyebabkan keadaan akan menjadi huru hara dan sekaligus mengancam keselamatan negara. Tenaga lazim juga adalah aset atau harta bagi Malaysia. Mengeksport tenaga lazim ini ke luar negara akan mendatangkan faedah yang banyak dan juga kekayaan kepada Malaysia dan sekiranya harta ini mengurang, maka semakin kurang pendapatan negara dan ini akan membantutkan pembangunan ekonomi negara. Sumber-sumber tenaga perlu dijimatkan demi menjamin keadaan ekonomi yang stabil.

10

Selain pengurangan dalam kuantitinya, pembakaran tenaga lazim juga menghasilkan pencemaran udara. Umpamanya, proses pembakaran minyak mentah akan menghasilkan gas-gas seperti karbon monoksida dan nitrogen dioksida yang akan merosakkan alam sekitar. Sumber tenaga lazim juga menghasilkan zarah-zarah yang mencemarkan udara. Sekiranya manusia ingin memelihara alam sekitar dan kesihatan, maka penggunaan tenaga lazim mesti dikurangkan ataupun tenaga ini perlu digunakan secara terbaik supaya penghasilan gas-gas dan zarah-zarah berbahaya dikurangkan. Amalan ataupun usaha seperti ini dinamakan kecekapan tenaga. Banyak juga kajian-kajian yang telah dijalankan oleh para penyelidik berkenaan dengan kecekapan tenaga seperti kajian Said S. A dan M. A Abdelrahman (1989) yang melihat kecekapan tenaga pada bangunan di Arab Saudi, Al-Homoud M. S (1997) mengkaji rekabentuk penghawa dingin yang sesuai untuk penghuni bangunan, dan Andrew Ford (1996) yang mengkaji sistem elektrik yang dinamik untuk kuasa elektrik di sektor perindustrian. Tetapi banyak kajian yang dibuat hanya menitik beratkan kajian daripada aspek teknikal. Penyataan ini disokong oleh kajian Zulaika Salam (2008), kebanyakan kajian-kajian lepas adalah berkisar tentang pengauditan tenaga dan pengurusan tenaga khusus kepada peralatan elektrik yang berteknologi dan cekap tenaga dan kurang kajian yang berkaitan dengan pengurusan tenaga dalam konteks kesedaran. Menurut Pakar Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi Mara (UiTM) Profesor Ir Dr Shah Rizam Mohd Shah Baki berkata kunci utama dalam penjimatan tenaga adalah kesedaran orang ramai dan bukannya bergantung kepada sesuatu teknologi (Kempen Pengguna Bijak, 2008). Di samping memberi perhatian terhadap penggunaan teknologi untuk pengurusan tenaga,
11

sikap manusia juga harus diberikan penekanan yang serius. Ini kerana penggunaan peralatan berteknologi bagi penjimatan tenaga hanya sesuai untuk jangka masa pendek manakala sikap manusia terhadap penjimatan tenaga adalah faedah jangka masa panjang (Choong et al. 2006). Menurut kajian Yik et al. (2002) melalui Choong et al. (2006), penghalang utama terhadap kecekapan tenaga dalam bangunan sedia ada adalah pengetahuan. Kesedaran didefinisikan sebagai pengetahuan, kurangnya pengetahuan bermakna juga kurangnya kesedaran. Usaha untuk meningkatkan kesedaran mengenai kecekapan tenaga akan terus dipergiat. Sehubungan ini, kursus RE dan EE yang sesuai akan dilaksanakan di institusi pendidikan tinggi. Kursus khusus mengenai perancangan dan pengurusan tenaga akan diperkenalkan untuk meningkatkan keupayaan golongan profesional dalam pengurusan berkaitan tenaga (RMK 9). Ini jelas menunjukkan bahawa kerajaan menjadikan institusi pendidikan tinggi sebagai program perintis untuk melihat sejauh mana keberkesanan program kecekapan tenaga yang dijalankan oleh pihak IPT itu sendiri. Ini disokong oleh Energy Star yang merupakan piawaian antarabangsa bagi peralatan elektrik yang cekap menyatakan setiap program penjimatan tenaga yang dijalankan perlulah melibatkan pelajar-pelajar bagi memberikan didikan awal. Ini menunjukkan bahawa untuk menjamin keberkesanan setiap program penjimatan, pemahaman pelajar terhadap penjimatan tenaga amat penting (www.energystar.com). Walaubagaimanapun, kajian tentang sumber-sumber fizikal di IPT ataupun Institusi Pengajian Tinggi bukanlah merupakan subjek yang popular di kalangan penyelidikpenyelidik dan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan sumber ini juga adalah sukar untuk diperolehi (Ahmad Fauzi, 2005). Namun begitu perlu disedari bahawa Institusi
12

Pengajian Tinggi seperti universiti, politeknik, kolej-kolej pengajian lanjutan dan juga maktab-maktab merupakan sumber utama aktiviti ekonomi. Institusi Pengajian Tinggi ini memiliki dan juga merupakan pengguna hartanah dan benda (sumber fizikal) yang besar. Saiz inventori sumber ini, kos menyediakan, penyenggaraan dan operasi serta kompleksiti teknikal yang dialami telah bekembang dengan cepat. Dengan itu, sumber fizikal ini merupakan penyokong fungsi (support function) bukan akademik yang terbesar di Institusi Pengajian Tinggi (Ahmad Fauzi, 2005). Kenny dan Foster (1985) menyatakan bahawa kos-kos yang berkaitan dengan sumber fizikal merupakan bajet kedua terpenting selepas kos gaji kakitangan di Institusi Pengajian Tinggi. Menurut PCFC dan UFC (1992) dan Hammer (1988), kos-kos yang berkaitan dengan sumber fizikal ini dianggarkan mencecah 20 peratus hingga 30 peratus daripada kos belanjawan tahunan organisasi. Di Malaysia sahaja, dalam kebanyakan kes bangunan institusi dan pentadbiran, kos tenaga yang maksimum sahaja hampir-hampir mencapai 50 hingga 60 peratus daripada keseluruhan penyenggaraan bangunan (Abd. Majid Ismail, 2003) Menurut Williams (1994), menyatakan bahawa kos tenaga adalah 15 peratus dari keseluruhan belanjawan operasi di sesebuah bangunan. Tetapi secara relatifnya kos tenaga adalah lebih murah di Malaysia berbanding di negara barat, maka dianggarkan kos tenaga adalah di sekitar 20 hingga 25 peratus dari keseluruhan belanjawan operasi di sesebuah bangunan di Malaysia (Ahmad Fauzi A. Wahab, 2005). Contohnya Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) seperti Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Dianggarkan kos keseluruhan operasi bangunan ini melebihi dari RM

13

60 juta setahun (Ahmad Fauzi, 2005). Jika mengambil kira kos tenaga adalah di sekitar 20 hingga 25 peratus dari keseluruhan belanjawan operasi bangunan, maka dianggarkan penggunaan elektrik bagi Universiti Teknologi Malaysia adalah RM 12 juta setahun, ataupun kira-kira RM 1 juta sebulan. Berdasarkan surat khabar Harian Metro bertarikh 31 Mei 2008, dalam satu kajian di kawasan kampus sebuah universiti di utara Malaysia, didapati daripada 260 bangunan dengan keluasan 350,000 meter persegi, penggunaan tenaga elektriknya adalah sebanyak 33,590,000 kilowattjam (kWj) dan menyebabkan universiti itu membayar bil elektrik kira-kira RM 8 juta setahun ataupun kira-kira RM 666,666 sebulan. Dalam Rancangan Malaysia Ke-9 (RMK-9), kerajaan persekutuan telah

memperuntukkan kira-kira RM 16 billion peruntukan dan juga perbelanjaan kementerian untuk Kementerian Pengajian Tinggi. Jumlah yang diperuntukkan itu adalah satu jumlah yang tersangatlah besar yang diperuntukkan oleh kerajaan persekutuan jika dibandingkan dengan kementerian-kementerian yang lain. Kini terdapat lebih daripada 20 Institusi Pengajian Tinggi Awam di Malaysia, dan dianggarkan kos operasi tahunan Institusi Pengajian Tinggi Awam yang ditanggung oleh Kementerian Pengajian Tinggi mencecah kira-kira RM 1 billion (Ahmad Fauzi, 2003). Ini bermakna jika 20 hingga 25 peratus daripada kos operasi itu adalah kos tenaga, pihak kementerian terpaksa menanggung kira-kira RM 250 juta setahun hanya untuk kos perbelanjaan elektrik. Jumlah ini adalah satu nilai yang cukup besar, apatah lagi ketika ekonomi Malaysia di dalam keadaan yang tidak menentu ini.

14

Mengikut kenyataan dari Tenaga Nasional Berhad, kebanyakan pengguna menggunakan 30 peratus lebih dari keperluan sebenar mereka. Lebih tenaga elektrik yang digunakan, kos yang harus dibayar juga lebih. Maka cara yang mudah untuk mengurangkan kos bil elektrik adalah menggunakan elektrik secara cekap. Walaubagaimanapun, ini tidak bermakna pengguna terpaksa berkompromi terhadap tahap kehidupan dan tahap keselesaan mereka sendiri. Hasil tinjauan ke atas bil elektrik Universiti Utara Malaysia sendiri, didapati berlaku peningkatan dari bulan ke bulan. Dengan peningkatan bil elektrik ini di kampus Universiti Utara Malaysia, ini menunjukkan setiap bangunan-bangunan sama ada bangunan fakulti, kolej-kolej kediaman dan juga pejabat-pejabat mengalami kenaikan penggunaan tenaga elektrik. Penekanan masalah ditekankan terhadap bangunan kolej kediaman kerana di kolej kediaman, pengguna khususnya pelajar UUM itu sendiri bebas menggunakan elektrik samada lampu bilik, kipas, komputer, pengecas bateri dan juga lain-lain peralatan elektrik. Penggunaan elektrik yang tertinggi di UUM pada tahun 2008 adalah pada bulan Mei di mana bil elektrik pada bulan itu adalah RM 2 108 833.93 dan penggunaan elektrik yang paling rendah adalah pada bulan Januari iaitu kira-kira RM 647 035.80. Ini semua dapat dilihat di Jadual 1.0 di bawah. Walaupun sepanjang tahun 2008 bil elektrik UUM mengalami turun naik tetapi dengan nilai wang yang dibayar untuk bil ini mencecah sejuta ringgit sebulan, ia adalah sesuatu yang perlu diambil perhatian oleh semua pihak terutama sekali pelajar-pelajar di UUM sendiri yang menjadi pengguna terbesar di UUM.

15

Jadual 1.0 : Bil Elektrik Universiti Utara Malaysia Bagi 2007 Dan 2008 Tahun 2007 Bulan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogs Sept Okt Nov Dis (RM) 926 107.46 1 783 162.41 1 008 258.66 2 085 757.50 909 777.82 681 493.53 1 032 419.27 1 248 326.89 1 051 608.20 870 004.29 883 911.74 647 035.80 Tahun 2008 (RM) 938 976.60 842 391.93 1 068 683.21 2 108 833.93 878 259.30 829 597.62 1 054 534.38 1 264 278.57 1 202 088.91 1 249 886.72 1 224 183.64 854 173.90

Sumber : Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaran UUM Isu yang timbul daripada fenomena ini ialah bagaimana trend penggunaan elektrik dan tahap kesedaran mahasiswa serta mahasiswi yang menjadi pengguna elektrik terbanyak

16

di Institusi Pengajian Tinggi Awam. Jika dilihat kepada trend penggunaan elektrik mereka, kesemua Institusi Pengajian Tinggi Awam dilihat berpotensi untuk penggunaan tenaga elektriknya meningkat jika tidak dihalang. Justeru itu, dengan mengambilkira keadaan ekonomi semasa yang tidak menentu, salah satu inisiatif terbaik untuk menjana kembali ekonomi adalah dengan berjimat dalam penggunaan tenaga elektrik. Walaupun begitu, langkah-langkah penjimatan yang dilakukan hanyalah bersifat teknikal sahaja di mana fokus lebih tertumpu kepada penciptaan alat yang berupaya menjimatkan elektrik sedangkan gelagat dan sikap pengguna tidak dititikberatkan. Ini kerana sikap manusia terhadap penjimatan tenaga adalah bersifat jangka panjang dan dengan itu ia perlu lebih ditikberatkan lagi. IPTA juga tidak perlu bergantung harap sahaja kepada bantuan kerajaan semata-mata untuk menjalankan operasi dan perlu mencari dana sendiri bagi membiayai kos keseluruhan operasi ketika ekonomi sedang merosot ini. IPTA perlu menguruskan sumbernya secara cekap dan di antara langkah awal yang perlu dilakukan adalah dengan berjimat. Sistem pengurusan tenaga yang berkesan harus dijalankan dalam meningkatkan kesedaran dan pengetahuan dalam penggunaan tenaga elektrik yang cekap. Walaupun penghunipenghuni kolej kediaman di Institut Pengajian Tinggi seluruh Malaysia tidak perlu membayar bil elektrik mereka, ini tidak bermakna mereka boleh menggunakannya sambil lewa kerana perbelanjaan ini ditanggung oleh wang rakyat Malaysia sendiri. Justeru itu satu kajian yang menyeluruh perlu dijalankan di IPTA bagi mengukur kesedaran mahasiswa dan mahasiswi dalam penggunaan elektrik harian mereka. Maka dengan itu, Universiti Utara Malaysia di Kedah dipilih untuk dijadikan kes kajian.

17

1.2

Persoalan Kajian

Apabila berlaku peningkatan bil elektrik Universiti Utara Malaysia pada tahun 2008 sebanyak 8 peratus berbanding tahun 2007, persoalan yang timbul adalah : a) Apakah corak penggunaan tenaga elektrik pelajar-pelajar di UUM? b) Apakah tahap kesedaran pelajar-pelajar yang menginap di kolej-kolej kediaman? c) Apakah tahap pengetahuan pelajar terhadap kecekapan tenaga? d) Bagaimana kecekapan tenaga diamalkan oleh penghuni kolej serta sikap mereka terhadap penjimatan tenaga?

1.3

Objektif Kajian

Objektif yang dikenalpasti bagi kajian ini adalah seperti berikut : a) Mengkaji corak penggunaan tenaga elektrik Universiti Utara Malaysia dan di kalangan pelajar yang menghuni di kolej-kolej kediaman di dalam kampus di UUM. Corak penggunaan tenaga elektrik dapat diperolehi daripada penilaian ke atas: i) Penggunaan secara keseluruhan

18

ii) Gelagat pengguna elektrik berdasarkan empat aspek iaitu - Jenis peralatan yang digunakan termasuk yang dimiliki oleh penghuni kolej kediaman, - Amalan penggunaan peralatan elektrik yang disediakan oleh pihak Universiti Utara Malaysia iaitu lampu dan kipas, - Amalan penggunaan peralatan elektrik persendirian yang dibenarkan oleh pihak pengurusan kolej kediaman iaitu seterika, komputer riba, dan juga pemanas air. - Gelagat responden yang mempunyai kaitan dengan penggunaan peralatan elektrik seperti waktu mengulangkaji pelajaran,

kecenderungan memasang kelajuan kipas dan penggunaan peralatan elektrik lain termasuk yang tidak dibenarkan penggunaannya oleh pihak kolej kediaman.

b) Mengukur tahap kesedaran penghuni kolej terhadap penggunaan tenaga elektrik yang cekap dengan melihat pengetahuan, amalan dan sikap penghuni.

1.4

Skop Dan Limitasi Kajian

Skop kajian ini dijalankan khusus pada penggunaan elektrik di kalangan pelajar yang menghuni di bangunan kolej kediaman di Universiti Utara Malaysia, Kedah. Kajian ini

19

dibuat di Universiti Utara Malaysia kerana kekangan kos dan juga masa. Kajian ini juga ingin melihat tahap kesedaran dalam diri penghuni kolej kediaman tetapi kajian tidak mengambil kira terhadap cuaca, suhu dan tiupan angin bagi melihat kekerapan penggunaan peralatan elektrik bagi penghuni-penghuni kolej kediaman.

1.5

Susun Atur Kajian

Beberapa langkah telah dikenalpasti dalam menjalankan kajian tahap kesedaran pengurusan tenaga ke atas sesebuah bangunan. Metodologi kajian adalah sepertimana yang diterangkan di bawah : Peringkat Pertama Isu-isu dikenalpasti dan diperolehi daripada pembacaan bahan-bahan rujukan seperti jurnal, surat khabar, internet, buku-buku dan bahan ilmiah yang lain. Selain itu penyataan masalah dikenalpasti melalui tinjauan rambang terhadap indeks penggunaan tenaga elektrik di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA). Peringkat Kedua Kajian literatur dijalankan melalui pembacaan seperti buku-buku, jurnal-jurnal, tesistesis, artikel-artikel yang berkaitan, keratan-keratan akhbar, internet dan juga bahanbahan ilmiah yang lain bagi mendapatkan gambaran yang jelas tentang perkara yang hendak dikaji. Kemudian objektif-objektif kajian dibentuk bagi menyelesaikan masalah tersebut. Peringkat Ketiga
20

Proses pengumpulan data dilakukan. Di peringkat ini beberapa pendekatan dijalankan. a) Borang soal selidik diedarkan kepada penghuni kolej kolej kediaman di Universiti Utara Malaysia antaranya Kolej Bank Rakyat, Bukit Kachi 1, Kolej Mas, Kolej TNB, Kolej Proton, Kolej Tradewind, Kolej Petronas, Kolej Eon, Kolej Sime Darby, Kolej TM, Kolej Perwaja dan MISC, Kolej Bank Muamalat serta Kolej YAB. a)b) Data penggunaan kWj bagi Universiti Utara Malaysia ini didapati

daripada Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaraan (JPP), dan juga bahanbahan rujukan seperti buku-buku rujukan, jurnal, sumber internet serta bahan bercetak dan media elektronik. Peringkat Keempat Menganalisa data dibuat terhadap data primer supaya ianya berkaitan dengan data sekunder bagi mencapai objektif kajian penulisan. Penganalisaan data ini lebih kepada data-data daripada kajian borang soal selidik dan data indeks penggunaan kWj bagi penghuni kolej kolej kediaman di UUM iaitu Kolej Bank Rakyat, Bukit Kachi 1, Kolej Mas, Kolej TNB, Kolej Proton, Kolej Tradewind, Kolej Petronas, Kolej Eon, Kolej Sime Darby, Kolej TM, Kolej Perwaja dan MISC, Kolej Bank Muamalat serta Kolej YAB. Peringkat Kelima Kesimpulan diperoleh hasil dari analisa yang dibuat adalah berdasarkan objektif kajian yang dicapai. Cadangan tentang program pengurusan tenaga untuk kesedaran pengguna diberikan terhadap pihak yang terlibat.

21

MENGENALPASTI MASALAH Kebanyakan pengguna menggunakan 30% tenaga elektrik lebih dari keperluan sebenar mereka Berpandukan kepada indeks penggunaan tenaga, terdapat peningkatan terhadap penggunaan tenaga. Kurang kajian tentang penjimatan tenaga dari aspek kesedaran

OBJEKTIF Mengkaji trend penggunaan tenaga elektrik bagi bangunan di kolej kediaman Mengukur kesedaran penghuni kolej penggunaan terhadap penjimatan tenaga elektrik dan juga kefahaman tentang kecekapan tenaga

METODOLOGI KAJIAN PENGUMPULAN DATA

DATA PRIMER Data dari borang soal selidik

DATA SEKUNDER Kajian literatur Data bil elektrik UUM

ANALISIS Mengkaji trend penggunaan tenaga elektrik bagi bangunan kolej kediaman Mengukur tahap kesedaran penghuni kolej kediaman terhadap tenaga cekap
Formatted: Justified, Line spacing: Double, Tab stops: 4.76", Left

KESIMPULAN DAN CADANGAN


22

Rajah 1.0 : Carta Alir Kajian

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt

23

BAB 2

Formatted: Line spacing: 1.5 lines

Formatted: Font: Not Bold

PENGURUSAN TENAGA DAN ASPEK KESEDARAN PENGGUNA

Formatted: Line spacing: 1.5 lines

Formatted: Font: Bold

2.0

Pengenalan

Formatted: Line spacing: 1.5 lines Formatted: Font: Bold

Sebelum tahun 1972, dunia sejagat beranggapan bahawa sumber-sumber tenaga seperti arang batu, gas dan minyak mentah adalah murah dan mudah didapati. Ramai orang ketika itu tidak percaya kepada amalan penggunaan tenaga secara cekap. Ketika itu penjimatan tenaga tidak begitu relevan kerana penggunaan tenaga yang banyak tidak menimbulkan masalah daripada segi kewangan.

Walau bagaimanapun, di antara tahun 1973 hingga 1982, harga minyak melambung tinggi kerana krisis politik di negara-negara yang mengeksport minyak di mana ia telah mencetuskan ketidakstabilan ekonomi di seluruh dunia kerana minyak merupakan nadi

utama kepada ekonomi dunia. Ketika krisis ini terjadi, para pemimpin, peniaga, ahli korporat dan penyelidik terpaksa mencari sumber-sumber tenaga alternatif dan cara-cara untuk menjimatkan tenaga khasnya daripada sumber tenaga lazim.

Di antara tahun 1983 sehingga 1992 pula, isu pencemaran udara yang serius telah mendapat perhatian masyarakat seluruh dunia. Para pemimpin negara serta saintis termasuk daripada Malaysia mula bimbang terhadap pencemaran udara yang teruk akibat daripada penggunaan sumber-sumber tenaga lazim. Sumber-sumber ini yang berasal daripada bahan api fosil telah menghasilkan zarah-zarah yang telah mencemarkan udara.

Pada tahun 1987, 46 buah negara telah menandatangani satu perjanjian Montreal Protocol untuk mengurangkan penghasilan dan penggunaan kloroflorokarbon (CFC), di mana kloroflorokarbon ini merupakan satu gas yang menyumbang kepada fenomena rumah hijau. Fenomena ini terjadi akibat daripada reaksi kimia oleh gas-gas tertentu yang dilepaskan ke atmosfera hasil daripada proses perindustrian dan aktiviti-aktiviti manusia di atas bumi. Kesan rumah hijau ini akan mengakibatkan kenaikan suhu pada muka bumi dan ini akan menyebabkan perubahan pada ekosistem seluruh dunia.

Dalam kerancakan NegaraMalaysia menuju kepada sebuah Negaranegara maju, penggunaan peralatan elektrik telah meningkat dengan mendadak sejak dua dekad yang lalu di Malaysia. Malaysia telah mengalami peningkatan yang dramatik dalam penggunaan tenaga elektrik. Permintaan tenaga di Malaysia telah meningkat pada kadar di antara 12% hingga 15% dalam setahun sejak 10 tahun yang lalu dengan permintaan

Formatted: Indent: First line: 0", Line spacing: Double

puncak meningkat daripada 2990MW pada tahun 1986 kepada 9200MW pada tahun 1997. Walaupun ekonomi negara-negara timur selatan Asia mengalami kegawatan, permintaan tetap meningkat dalam lingkungan 6% hingga 8% (Efendi, 2002). Selaras dengan petunjuk ekonomi Negara yang positif, permintaan puncak bagi elektrik dijangka meningkat pada kadar purata 7.8% setahun kepada 20,087 MW pada tahun 2010.

Walaupun Malaysia ghairah untuk mengejar status negara maju pada tahun 2020, tetapi Malaysia tidak boleh mengabaikan dua perbincangan besar antara negara-negara di Rio de Janeiro pada tahun 1992 dan juga Kyoto pada tahun 1999 mengenai ketiga-tiga isu utama dunia iaitu sumber tenaga yang semakin luput, pencemaran udara dan juga perubahan iklim sejagat. Maka dapat dilihat di sini tenaga elektrik perlu mempunyai pengurusan tenaga khusus supaya mencapai penggunaan tenaga cekap atau dalam erti kata lain penjimatan tenaga dapat dicapai.

2.1

Kajian Lepas

Menurut kajian Irwan (2008), penyelidik ingin mengkaji teknologi fotovolta berdasarkan iklim di Malaysia menggantikan tenaga elektrik. Menurut penyelidik, tenaga merupakan keperluan utama bagi pembangunan ekonomi sesebuah negara. Pada masa kini, empat bahan bakar utama iaitu gas, arang batu, minyak dan hidro digunakan untuk memenuhi permintaan tenaga elektrik di Malaysia. Berdasarkan statistik negara, pengeluaran bahan bakar ini semakin berkurangan. Untuk mengatasi masalah ini, sumber tenaga boleh diperbaharui seperti solar, biomas dan angin telah diperkenalkan yang mana mungkin dapat memberi penyelesaian terbaik dalam mengatasi masalah permintaan

tenaga. Tenaga solar menjadi satu sumber tenaga pilihan masa kini kerana ia merupakan tenaga yang bersih dan tidak mempunyai kesan alam sekitar yang ketara. Kebiasaannya tenaga daripada sinaran matahari diubah kepada tenaga elektrik dengan menggunakan sel fotovolta (PV). Terdapat pelbagai jenis sel PV, jenis-jenis utama sel adalah seperti jenis crystalline, thin film dan multi-junction. Projek ini dijalankan untuk membandingkan sel PV dari jenis thin film iaitu Amorphous Silicon (a-Si), Copper Indium Diselenide (CIS) dan Cadmium Telluride (CdTe) berdasarkan iklim di Ipoh dan Senai untuk mengetahui teknologi paling sesuai yang dapat digunakan. Berdasarkan kajian yang dijalankan didapati sel dari teknologi Cadmium Telluride (CdTe) mempunyai kecekapan dan tenaga keluaran yang lebih tinggi dalam linkungan 1% hingga 2% berbanding sel dari teknologi-teknologi lain.

Kajian yang dibuat oleh Dinesh (2007) melihat kepada mekanisma pengurusan tenaga kepada dunia tanpa wayar. Dalam kajian ini, dua mekanisma iaitu Cooperative Dynamic Voltage Scaling (Co-DVS) dan Adaptive Fragmentation telah diperkenalkan. Mekanisma Co-DVS menyelaraskan komponen individu DVS pada setiap bahagian seperti dijaga dalam jangka masa dan keadaan tertentu, penjimatan tenaga yang tinggi dapat dicapai pada bahagian ini dengan faktor penghasilan tinggi yang mewakili perbandingan manfaat untuk menjimatkan tenaga pada setiap bahagian. Begitu juga dengan mekanisma Adaptive Fragmentation, di mana mekanisma memilih saiz optimum serpihan lapisan berkait yang memuaskan seluruh keperluan yang terlepas, dan mengurangkan penggunaan sumber tenaga peranti dengan mengurangkan kos transmisi yang berulang.

Menurut kajian Izzat (2008), penyelidik menghurai hasil kajian simulasi pengedaran fluks dan pengiraan kehilangan tenaga pada teras pengubah arus tenaga tiga fasa 100kVA menggunakan Kaedah Unsur Terhad. Pengubah arus adalah sebuah alat yang memindahkan tenaga elektrik itu daripada satu litar untuk litar yang lain dengan suatu medan magnet yang sepunya. Penukar arus boleh menukar voltan secara menaik atau menurun. Teras pengubah arus digunakan untuk menyediakan perantara yang terkawal untuk penghasilan fluks magnetik dalam pengubah arus. Teras adalah dibentuk daripada kepingan nipis besi dan dikuatkan dengan banyak lapisan. Lapisan itu akan mengurangkan pemanasan di teras pengubah arus, pemanasan akan menyebabkan kehilangan kuasa. Tiga jenis material digunakan untuk simulasi ini iaitu M5, MOH dan ZDKH. Rekabentuk dan sambungan T pada teras pengubah arus memainkan peranan penting bagi mengelakkan berlakunya kehilangan tenaga.Pemilihan konfigurasi yang baik untuk teras pengubah arus juga akan menghasilkan jumlah fluks yang melalui teras dengan lebih banyak. Konfigurasi yang digunakan di dalam simulasi ini adalah sambungan T 23, sambungan T 45, sambungan T 60 dan sambungan T 90. Bagi menyelesaikan simulasi ini,satu perisian Kaedah Unsur Terhad boleh digunakan iaitu Quickfield 5.5. QuickField adalah satu perisian interaktif untuk penyelesaian elektromagnetik, bahang dan analisis voltan. QuickField mampu menyelesaikan analisis 2-D magnetostatik linear dan tidak linear dan model paksi simetri.Kepadatan flux pada material M5 menunjukkan nilai 1.79T berbanding MOH dan ZDKH iaitu 0.207T dan 0.214T. Konfigurasi terbaik adalah sambungan T 60 pada kesemua jenis material. Laluan flux, kepadatan flux dan konfigurasi sambungan T pada cabang tengah teras

pengubah arus adalah faktor penting yang menyebabkan perbezaan kecekapan pengubah arus.

Kajian Siti (2007) pula melihat kepada penjimatan tenaga untuk sistem penghawa dingin di Universiti Malaysia Perlis. Kajian ini melihat beberapa idea bagaimana caranya untuk mengurangkan kadar penggunaan tenaga setiap bulan dan pada masa yang sama menjimatkan pelaburan kewangan untuk bil elektrik pengkhususan pada sistem penghawa dingin. Sistem ini menggunakan 66% dari jumlah pada puncak penggunaan elektrik dalam aktiviti seharian. Maklumat ini menunjukkan sistem penghawa dingin merupakan penyumbang terbesar kadar elektrik. Kajian ini menggunakan 3 kaedah sepanjang projek, iaitu teknik pemasangan, memasang alat penjimatan tenaga dan pengiraan bilik. Semua kaedah yang dicadangkan dan dilihat semula dalam konteks untuk menjimatkan tenaga dari sistem penyaman udara di UniMAP. Secara keseluruhan, berdasarkan keputusan eksperimen dan data menunjukkan tiga kaedah yang dicadangkan dapat meningkatkan kecekapan sistem penyaman udara dan pada masa yang sama dapat menjimatkan tenaga.

Berdasarkan kajian-kajian yang lepas, kesemuanya hanya menitikberatkan kajian yang bersifat teknikal sahaja. Penggunaan peralatan elektrik yang boleh menjimatkan tenaga sahaja tidak boleh menjamin seseorang itu telah menjimatkan tenaga. Ia bergantung kepada sikap seseorang dan tahap kesedarannya untuk berjimat. Penyataan ini disokong oleh kajian Zulaika Salam (2008) yang menyatakan kebanyakan kajian-kajian lepas adalah berkisar tentang pengauditan tenaga dan pengurusan tenaga khusus kepada

peralatan elektrik yang berteknologi dan cekap tenaga, dan kajian yang berkaitan dengan pengurusan tenaga dalam konteks kesedaran amat kurang. Penyataan ini juga disokong oleh Pakar Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi Mara (UiTM) Profesor Ir Dr Shah Rizam Mohd Shah Baki yang menekankan kunci utama dalam penjimatan tenaga adalah kesedaran orang ramai dan bukannya bergantung kepada sesuatu teknologi (Buletin Pengguna Bulan November 2007).

Di samping memberi perhatian terhadap penggunaan teknologi untuk pengurusan tenaga, sikap manusia juga harus diberikan penekanan yang serius. Ini kerana penggunaan peralatan berteknologi bagi penjimatan tenaga hanya sesuai untuk jangka masa pendek manakala sikap manusia terhadap penjimatan tenaga adalah faedah jangka masa panjang (Choong et al. 2006). Menurut kajian Yik et al. (2002) melalui Choong et al. (2006), penghalang utama terhadap kecekapan tenaga dalam bangunan sedia ada adalah pengetahuan. Kesedaran didefinisikan sebagai pengetahuan, kurangnya pengetahuan bermakna juga kurangnya kesedaran.

12 2.2

Definisi Pengurusan Tenaga

Formatted: Line spacing: 1.5 lines

Pengurusan tenaga adalah aktiviti pengurusan dan teknikal yang mengawal penggunaan tenaga di dalam organisasi bagi memastikan penggunaan tenaga yang cekap bagi tujuan penjimatan kos tanpa menjejaskan fungsi bangunan, keselesaan pengguna dan produktiviti. Ia juga adalah aktiviti berterusan dan mempunyai sasaran berperingkat serta memberikan manfaat berterusan kepada organisasi.

Formatted: Line spacing: Double

Pengurusan tenaga juga merupakan suatu amalan yang digunakan untuk memastikan tidak berlakunya pembaziran tenaga supaya penggunaannya adalah pada kecekapan yang paling maksimum dan kos operasi pada tahap yang paling minimum. Ini akan memastikan bahawa bangunan tersebut terus bertahan dalam mengekalkan nilai pelaburannya dalam pasaran pertandingan sempurna (Subramaniam, 1991).

Formatted: Indent: First line: 0", Line spacing: Double

Selain itu, pengurusan tenaga ini tidak semestinya mengganggu sistem pengeluaran atau tahap keselesaan yang dinikmati oleh pengguna sesuatu bangunan tersebut. Jika kehendak ini dicapai, maka barulah boleh dikatakan bahawa pengurusan tenaga itu mencapai matlamatnya.

Formatted: Indent: First line: 0", Line spacing: Double

Perkhidmatan pencetakan kerajaan Australia (Gurjit, 1989) telah mendefinisikan pengurusan tenaga sebagai suatu kaedah yang digunakan untuk mengurangkan jumlah kos tenaga per unit pengeluaran, manakala (Henry et al, 1980) pula telah mentakrifkan pengurusan tenaga sebagai suatu strategi dalam menyelaras dan mengoptimumkan penggunaan tenaga di samping merupakan suatu prosedur bagi mengurangkan keperluan tenaga per unit keluaran tanpa memberi kesan kepada jumlah pengeluaran keluaran tersebut (Subramaniam, 1991).

Formatted: Indent: First line: 0", Line spacing: Double

Pengurusan tenaga juga didefinisikan sebagai penggunaan untuk mentadbir fungsi-fungsi kejuruteraan, pengiraan pembelian dan urusan kewangan bagi penggunaan tenaga sesebuah sistem. Sistem pengurusan tenaga akan dapat mengurangkan masa operasi, mengoptimumkan pekerjaan dan mengawal operasi alat-alat kelengkapan.

13 Secara umumnya pengurusan dapat mengurangkan penggunaan semua punca-punca tenaga dan mengawal atau mengurangkan kos tenaga.
Formatted: Indent: First line: 0", Line spacing: Double

Sebagai kesimpulan, boleh dikatakan bahawa pengurusan tenaga adalah bertujuan untuk memastikan penggunaan tenaga adalah pada tahap kecekapan yang maksimum dan kos operasi yang minimum tanpa memberi kesan ke atas pengeluaran keluaran dan tahap keselesaan yang dinikmati oleh pengguna bangunan supaya membolehkan bangunan tersebut kekal bersaing dalam pasaran (Subramaniam, 1991).

Formatted: Indent: First line: 0", Line spacing: Double

Kahn (2006), mengatakan bahawa menjaga keselesaan pekerja lebih besar maknanya daripada menjimatkan wang terhadap kos tenaga. Kajian yang dijalankan telah membuktikan kepuasan pekerja dengan penerangan untuk mesin-mesin adalah bersamaan kenaikan 15% produktiviti. Penambahbaikan dalam keadaan puncak adalah faktor penyumbang terbesar. Ini kerana suhu, kelembapan, dan pergerakan udara menjadikan perubahan paling cepat dan jelas terhadap pekerja (Anonymous, 2006a).

Formatted: Indent: First line: 0", Line spacing: Double

Menurut Carol et al (2006), menulis Jurnal ASHRAE, walaupun hanya 3% kenaikan produktiviti, ia memberi erti hampir 3 million kenaikan dalam 500,000 kaki keluasan kemudahan fasiliti (Anonymous, 2006a).

Formatted: Indent: First line: 0", Line spacing: Double

2.3

Teknik-Teknik Pengurusan Tenaga Elektrik

Formatted: Line spacing: 1.5 lines

Dalam melaksanakan pengurusan tenaga beberapa perkara perlu dilakukan iaitu pemeriksaan ke atas peralatan supaya penjimatan tenaga berjaya dilaksanakan (Cheng, 2000)

Formatted: Line spacing: Double

1Langkah pertama dalam melaksanakan pengurusan tenaga ialah kawalan optimum di mana penggunaan tenaga perlu dikawal secara optimum, contohnya dengan memasang pensuisan memilih (selective switching) atau foto sel deria (photo call sensor) untuk lampu. Kaedah ini dapat dilakukan terutama di tempat-tempat seperti tandas, tempat letak kereta dan koridor.

Formatted: Left, Indent: First line: 0", Line spacing: Double

Langkah yang kedua adalah kapasiti optimum. Kebanyakan peralatan elektrik yang dipasang oleh pengguna adalah saiz terlalu besar seperti motor, alatubah dan sistem pencahayaan yang terlalu tinggi aras pencahayaan. Oleh kerana saiz peralatan yang besar berbanding beban yang digunakan, maka peralatan tersebut berfungsi pada beban yang kurang atau separa dari kapasiti terkadar alatubah tersebut. Bagi motor faktor kuasa adalah berkadaran dengan kadar beban yang dikendalikan. Sekiranya beban lebih bermakna faktor kuasa rendah, kehilangan kuasa dalam pengagihan sistem elektrik adalah tinggi.

Formatted: Indent: First line: 0", Line spacing: Double

Formatted: Line spacing: Double

24

Langkah yang seterusnya adalah pengurangan beban. Pengurangan beban dapat dilaksanakan ke atas beban-beban seperti lampu, kipas dan penghawa dingin, sistem pencahayaan perlu dipasang mengikut piawaian (standard) tertentu. Ini bermakna aras pencahayaan adalah berbeza mengikut tempat dan keperluan. Kebanyakan di bangunan komersil reka bentuknya dan pemasangan lampunya adalah sama tanpa mengira keperluan dan tempat, oleh itu aras pencahayaan adalah sama. Beban-beban lampu dapat dikurangkan di tempat-tempat yang mempunyai aras pencahayaan yang tinggi dan melebihi piawaian. 15 Dan langkah yang terakhir adalah pengurusan beban. Program pengurusan beban telah dilaksanakan di negara-negara maju dan teknik pengurusan beban merupakan satu dari polisi tenaga yang dapat melakukan pengurusan tenaga dengan lebih berkesan. Pengurusan beban bermaksud pengawal beban yang digunakan oleh pengguna terutama pada waktu puncak. Pengurusan beban juga dapat membaiki faktor beban bermula dengan pemotongan permintaan puncak, menaikkan purata beban dan mengawal beban pengguna. Program pengurusan beban mempengaruhi paras dan keadaan permintaan tenaga elektrik. Ianya merupakan satu konsep yang sesuai untuk penjimatan dan cara penyelesaian praktikal bagi krisis tenaga untuk teknologi yang akan datang (Cheng, 2000).
Formatted: Line spacing: Double Formatted: Indent: First line: 0", Line spacing: Double

2.4

Aspek Kesedaran Pengguna

Formatted: Line spacing: 1.5 lines

25

Kamus Microsoft Encarta (2005) menjelaskan bahawa kesedaran adalah mengetahui sesuatu, mempunyai pengetahuan tentang sesuatu setelah melakukan kajian terhadapnya. Menurut Choong et al (2006) pula, kesedaran bermaksud seseorang telah memberitahu tentangnya, menyedari sesuatu, sedar bahawa sesuatu wujud kerana menyedari bahawa ianya berlaku, berpengetahuan dan mempunyai informasi yang lengkap tentang apa yang terjadi.

3Menurut Ir. Dr. Hassan Ibrahim dari Suruhanjaya Tenaga dalam surat khabar Utusan Malaysia (2005), kesedaran masyarakat negara ini terhadap kaedah menjimatkan tenaga masih rendah walaupun kita pernah dinasihatkan berulang kali supaya menjimatkan tenaga. Menurutnya lagi hal ini berpunca daripada kos tenaga yang dinikmati di negara ini yang masih rendah berbanding negara-negara di Eropah, Jepun, atau jiran kita sendiri, Singapura. negara-negara tersebut tidak mempunyai pilihan selain menggunakan tenaga dengan cekap kerana mereka terpaksa mengimport dari negara-negara lain. Berbeza dengan di sini iaitu Malaysia menjana tenaga sendiri yang membolehkan rakyat negara ini menikmati kadar tarif yang rendah.

Formatted: Indent: First line: 0", Line spacing: Double

Dengan tahap kesedaran di kalangan pengguna yang masih rendah, usaha-usaha yang lebih agresif perlu dilaksanakan oleh unit itu dengan harapan masyarakat akan berubah dan negara dapat mencapai tahap guna tenaga yang cekap.

Formatted: Indent: First line: 0", Line spacing: Double

Menurut kajian Yik et al. (2002) yang disebut oleh Choong et al. (2006), penghalang utama terhadap kecekapan tenaga dalam bangunan sedia ada adalah pengetahuan.

26

Kesedaran didefinisikan sebagai pengetahuan, kurangnya pengetahuan bermakna juga kurangnya kesedaran. Dapat dilihat bahawa tahap pengetahuan pengguna terhadap kecekapan tenaga sangat mempengaruhi kesedaran dalam diri pengguna tersebut.

2.5

Kecekapan Tenaga (KT)

Formatted: Line spacing: 1.5 lines

Kecekapan tenaga adalah bermaksud penggunaan tenaga secara cermat dan bijaksana untuk menjamin bekalan tenaga yang berterusan tanpa menjejaskan produktiviti atau kualiti persekitaran dan kualiti hidup (Zin, 2006)

Antara objektif KT adalah meningkatkan kecekapan penggunaan alatan elektrik, menyediakan persekitaran tenaga yang bertepatan keperluan, mengurangkan penggunaan tenaga dan mengurangkan kos tenaga dan kos operasi organisasi.

Formatted: Indent: First line: 0", Line spacing: Double

Bagi merealisasikan kecekapan tenaga, pengguna perlu fahami bagaimana alatan elektrik menggunakan tenaga, fahami kuasa (W) bagi setiap alatan elektrik yang digunakan dan sistem sambungan, fahami pattern penggunaan alatan elektrik, dan menjalankan Program Pengurusan Tenaga dan Penjimatan Tenaga.

Formatted: Indent: First line: 0", Line spacing: Double

Kecekapan tenaga di negara membangun memainkan peranan penting dalam mencapai pembangunan 16 ekonomi yang mapan. Penggunaan tenaga di negara

Formatted: Indent: First line: 0", Line spacing: Double

27

membangun seperti Malaysia telah meningkat dengan mendadak sejak dua dekad yang lalu. Namun begitu program penjimatan tenaga di negara membangun seperti Malaysia masih jauh ketinggalan berbanding negara-negara Eropah.

Formatted: Indent: First line: 0", Line spacing: Double

Berdasarkan kajian Goodin (2006), satu cara yang paling jelas dalam mengurangkan kos tenaga ialah membeli peralatan elektrik yang direka sebagai cekap tenaga. Strategi lain untuk mengurangkan kos penyejukan adalah menghapuskan penggunaan peralatan tradisional.

Formatted: Indent: First line: 0", Line spacing: Double

Melalui pembangunan program penjimatan tenaga, peningkatan permintaan tenaga dapat dikurangkan. Selain itu, program ini juga dapat menjimatkan wang pengguna serta mengurangkan perbelanjaan dalam infrastruktur tenaga. Program penjimatan tenaga ini juga turut mengurangkan kesan pencemaran kepada alam sekitar seperti pencemaran air dan udara daripada loji-loji janakuasa dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau seperti karbon dioksida. Antara kesan-kesan utama program penjimatan tenaga ini adalah keperluan dalam membina loji-loji janakuasa yang baru. Kos bagi menjimatkan 1 kWj tenaga melalui program penjimatan tenaga telah terbukti lebih rendah berbanding kos untuk menghasilkan 1 kWj tenaga melalui pembinaan loji janakuasa yang baru (Efendi, 2002). Oleh itu, dengan penjimatan tenaga yang dapat dilakukan, ini dapat mengelakkan negara untuk membina loji janakuasa yang baru bagi menampung permintaan yang banyak kerana kos pembinaan loji-loji janakuasa baru adalah amat tinggi.

Formatted: Indent: First line: 0", Line spacing: Double

28

Dengan menjimatkan penggunaan tenaga elektrik, pengguna juga dapat mengurangkan perbelanjaan dalam bil elektrik dan ini membolehkan kuasa membeli pengguna dapat dipertingkatkan untuk produk yang lain. Ini sekali gus membantu perkembangan perniagaan tempatan dan pertumbuhan ekonomi negara sekaligus dapat mengelakkan inflasi terjadi. Ia juga dapat menambahkan aliran tunai dalam ekonomi. Dengan peningkatan simpanan, pengguna mempunyai kuasa yang besar untuk berbelanja sekali gus menyuntik wang dalam ekonomi tempatan. Program penjimatan tenaga juga secara tidak langsung akan memberikan kesan yang positif kepada keseimbangan dagangan negara. Pengurangan dalam permintaan tenaga akan mengurangkan penggunaan sumber asli seperti gas dan minyak, ini membolehkan lebih banyak dapat dieksport ke luar.

Umumnya penggunaan pengurusan beban akan dapat memperkembangkan beban untuk memenuhi keperluan-keperluan pengguna dan dapat mengekalkan daripada tenaga yang sedia ada. Aspek-aspek teknik pengurusan beban yang digunakan mestilah boleh meramalkan kesan-kesan ke atas permintaan yang akan datang termasuk permintaan maksimum dan keperluan tenaga. Sekiranya dapat mengelakkan banyak beban tanpa mencipta puncak-puncak baru maka program pengurusan beban tersebut adalah berjaya

Di samping itu, pencemaran udara dan alam sekitar juga dapat dikurangkan. Pencemaran yang dimaksudkan termasuk berlakunya hujan asid yang dihasilkan apabila air hujan bercampur dengan sulfur dioksida. Gas ini terhasil daripada pembakaran bahan api oleh enjin kenderaan dan jentera seperti kereta, bas, lori dan sebagainya. Proses-proses

29

perindustrian juga menghasilkan gas-gas yang mencemarkan udara termasuk sulfur dioksida, nitrogen monoksida dan juga karbon dioksida. Dengan program penjimatan ini juga, ia dapat mengurangkan risiko lapisan ozon semakin menipis. Ozon adalah molekul oksigen. Kebanyakan molekul ini (kira-kira 97 peratus daripada jumlah ozon) wujud secara semulajadi di suatu lapisan atmosfera yang dinamakan stratosfera yang berada pada altitud atau ketinggian antara 15 kilometer hingga 55 kilometer daripada permukaan bumi (Azni, 2001). Apabila gas kloroflorokarbon mengalami pelanggaran dengan ozon, suatu tindak balas akan berlaku iaitu gas ini akan memisahkan ozon menjadi oksigen dan ia sendiri akan menghasilkan karbon, gas klorin dan flourin. Sekiranya banyak gas kloroflorokarbon dilepaskan ke atmosfera, bilangan molekul ozon akan menjadi kurang dan lapisan ozon akan menjadi nipis atau terus hilang dan membentuk lubang pada stratosfera. Lapisan ozon ini sebenarnya bertindak sebagai penapis sinaran-sinaran yang berbahaya dari bergerak ke permukaan bumi. Ozon menyerap gelombang ultra lembayung yang berbahaya kepada manusia. Oleh yang demikian, pengurangan penghasilan gas kloroflorokaron amat penting untuk mengelakkan gejala-gejala buruk berlaku terhadap manusia.

Program penjimatan tenaga juga dapat mengurangkan kesan rumah hijau. Revolusi industri bermula dari abad ke 18 dan semenjak dari itu, aktiviti perindustrian ini berkembang dengan pesat dari abad ke abad. Pembakaran tenaga lazim iaitu bahan api fosil juga menghasilkan karbon dioksida ke dalam atmosfera. Sebahagian besar daripada gas itu dihasilkan oleh industri, penjanaan kuasa elektrik, pengangkutan, pendingin udara dan aktiviti masak-memasak. 65 peratus daripada gas karbon dioksida yang dilepaskan ke

Formatted: Indent: First line: 0", Line spacing: Double

30

atmosfera adalah daripada pembakaran bahan api dan bakinya adalah daripada aktivitiaktiviti pembalakan. Perubahan dalam ekosistem di atas permukaan bumi ini juga menyumbang kepada penambahan gas karbon dioksida dalam udara. Ekosistem semulajadi boleh menyerap antara 20 hingga 100 kali lebih banyak karbon dioksida per unit luas tanah berbanding sistem pertanian yang diudahakan oleh manusia. Gas-gas lain yang terhasil daripada perindustrian ialah methana, nitrogen dioksida, dan juga kloroflorokarbon. Gas karbon dioksida mempunyai pengaruh yang paling besar iaitu lebih kurang 55 peratus ke atas keamatan kesan rumah hijau (Azni, 2001).

Permukaan bumi ialah suatu penyerap pancaran gelombang pendek daripada sinaran matahari. Proses penyerapan ini menukar pancaran tersebut kepada haba. Pada waktu malam, suhu permukaan bumi adalah lebih tinggi daripada ruang sekeliling dan permukaan bumi menjadi pemancar sinaran gelombang panjang. Gelombang ini pula diserap oleh gas-gas dalam atmosfera seperti karbon dioksida. Molekul-molekul gas tersebut memantulkan pula gelombang panjang kembali ke permukaan bumi. Gelombang panjang yang berlebihan ini akan menaikkan suhu permukaan bumi seperti dalam rumah hijau. Kenaikan suhu permukaan bumi akan memberikan kesan buruk ke atas tumbuhtumbuhan dan manusia di atas bumi.

Kesan rumah hijau yang berlaku secara semulajadi sebenarnya mempunyai kebaikan kerana ia akan menetapkan suhu permukaan bumi pada suhu yang ideal iaitu 15 darjah Celcius (Azni, 2001). Tetapi, jika kesan rumah hijau yang berlaku secara berlebihan akan mengakibatkan unsur-unsur negatif kepada haiwan, manusia dan juga tumbuh-tumbuhan.

31

Apabila suhu permukaan bumi ditingkatkan, kuantiti air laut yang lebih besar akan tersejat dan menyebabkan awan terbentuk dalam atmosfera. Awan ini berfungsi sebagai pemantul dan akan memantul sinaran suria kea rah permukaan bumi. Kenaikan suhu bumi juga menyumbang pada kesan rumah hijau. Ini bermakna kurangnya penghasilan tenaga bermakna kurangnya pelepasan gas karbon dioksida daripada loji janakuasa dan menyumbang kepada faedah alam sekitar seperti mengurangkan pencemaran

persekitaran, pemanasan global dan memelihara sumber semula jadi dan ekosistem.

2.6

Program-program Penjimatan Tenaga Dalam Negara

Formatted: Line spacing: 1.5 lines

Menurut Toshihiro Uchida dan Ferraro (2007), dalam kajiannya mengenai motivasi terhadap firma-firma untuk lebih komprehensif dalam sistem pengurusan alam sekitar menunjukkan kerajaan memainkan peranan yang amat penting dalam memberi kesan secara langsung dan tidak langsung terhadap pembangunan Sistem Pengurusan 31 Alam Sekitar (Environmental Management Systems) itu sendiri. Maka dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran pengguna tenaga terhadap kecekapan tenaga melalui motivasi, kerajaan juga perlu memainkan peranan bagi menjamin keberkesanan program motivasi atau program latihan itu sendiri.

Formatted: Line spacing: Double

Formatted: Indent: First line: 0", Line spacing: Double

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) Malaysia melalui Bahagian Perkhidmatan Mekanikal dan Elektrikal telah memulakan Program Kecekapan Tenaga sejak tahun 2001. Pelbagai program kecekapan tenaga telah dilaksanakan dalam memelihara dan menjimatkan

32

sumber tenaga termasuk penjimatan tenaga elektrik. Program-program kecekapan tenaga ini dilaksanakan melalui penubuhan jawatankuasa kecekapan tenaga di peringkat negeri dan bahagian ibu pejabat serta juga sebagai salah satu agenda penting di bawah jawatankuasa Petugas Q JPS Malaysia (Management Support). Satu jawatankuasa Pengurusan Tenaga telah ditubuhkan pada tahun 2002. Tujuan utama penubuhan Jawatankuasa ini adalah bagi menerapkan nilai kesedaran dan menggalakkan semua pihak untuk lebih bijak dalam urusan penggunaan tenaga di samping meningkatkan amalan Pengurusan Tenaga dengan lebih produktif.
Formatted: Line spacing: Double

Jawatankuasa Pengurusan Tenaga ini melibatkan semua peringkat JPS Negeri yang berperanan memberi cadangan dan kerjasama dalam usaha Jabatan mempromosikan Program Pengurusan Tenaga ini. Selangkah-demi selangkah akhirnya Jawatankuasa Pengurusan Tenaga telah berkembang sehingga penglibatan pihak luar yang lebih berpengalaman iaitu Suruhanjaya Tenaga.

Formatted: Indent: First line: 0", Line spacing: Double

Program yang dijalankan, oleh Suruhanjaya Tenaga ialah program meningkatkan kesedaran di kalangan orang awam, komuniti sekolah dan juga pelajar pelatih Giat MARA dengan memberi penekanan kepada faedah dan kepentingan menggunakan elektrik dengan cekap. Ini menunjukkan pelbagai usaha bagi menggalakkan pengguna menggunakan elektrik secara cekap untuk kebaikan semua pihak.

32

33

Selain itu, Penyeliaan Berkesan juga patut dijalankan iaitu suatu program yang mendorong kesedaran kecekapan penggunaan tenaga di kalangan penyelia dan pengguna bangunan (penghuni). Penyeliaan berkesan adalah sebahagian dari aktiviti Pengurusan Tenaga yang berkesan dan mampu menurunkan penggunaan tenaga di dalam organisasi dengan berkesan.

Formatted: Indent: First line: 0", Line spacing: Double

Di samping itu, Program Pengurusan Tenaga juga dilakukan dan diadakan di USM. Di USM telah diadakan seminar Bulan Kecekapan Tenaga pada Januari 2006 dan mensasarkan kepada seluruh warga kampus iaitu pengguna. Melalui program ini, manfaat yang diperoleh adalah:

1) Meningkatkan kualiti hidup 2) Meningkatkan servis 3) Menjimatkan kos/wang 4) Menjamin bekalan tenaga berterusan 5) Mengurangkan import bahan api dari luar Negara 6) Tenaga yang berlebihan boleh dieksport untuk menambahkan ekonomi Negara 7) Mengurangkan pencemaran udara 8) Mengurangkan kesan rumah hijau dan pemanasan sejagat
Formatted: Line spacing: Double Formatted: Justified, Indent: Left: 0", Hanging: 0.54", Line spacing: Double, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent at: 0"

Beberapa aktiviti mudah penyeliaan berkesan ialah:1) Menutup pintu dan tingkap dengan rapat bagi bilik berhawa dingin
Formatted: Indent: Left: 0", Hanging: 0.25", Line spacing: Double, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent at: 0"

34

33 2) Memadam suis lampu, kipas, pendingin udara, komputer dan sebagainya apabila tidak digunakan atau ketika waktu rehat tengah hari 3) Menentukan dan menaikkan tahap suhu bilik pendingin udara dan tidak mengenakan pakaian tebal. 4) Sebarang pembelian peralatan elektrik mengutamakan alatan berkecekapan tenaga yang tinggi. 5) Mengenal pasti sebarang punca pembaziran tenaga atau elektrik dan berusaha memperbaiki atau melaporkan kepada bahagian yang berkenaan.

Formatted: Indent: Left: 0", Hanging: 0.13", Line spacing: Double

Formatted: Line spacing: 1.5 lines

2.7

Program-Program Penjimatan Tenaga di Negara Luar.

Program Raytheon telah dijalankan di Washington untuk memberi pengetahuan tentang praktis pengurusan tenaga dan pengurangan pelepasan gas rumah hijau. Program ini membantu mengubah budaya kerja dengan menerangkan bagaimana cara penggunaan dan pengurusan tenaga di tempat kerja. Selain itu, melalui mengenal pasti kesan terhadap tindakan dalam penggunaan tenaga. Kesan yang telah didapati dari program ini ke atas penjimatan mencatat anggaran 9 million kos tenaga dapat dielakkan dalam tahun 2006 (Anonymous, 2007b)

Formatted: Line spacing: Double

Di Brunei Darussalam, Minggu Tenaga telah dijalankan pada 4 hingga 8 September 2007. Minggu Tenaga ini bertujuan menekankan kepada orang ramai mengenai pentingnya kecekapan dan menjimatkan penggunaan tenaga di Negara Brunei Darussalam. Ia bertemakan Membudayakan Kecekapan dan Penjimatan Tenaga. Empat

Formatted: Indent: First line: 0", Line spacing: Double

35

topik utama dibentangkan iaitu Outlook Tenaga Dunia atau Outlook dan CabaranCabaran Tenaga Brunei Darussalam, Sektor Pengangkutan dan Alam Sekitar, Kecekapan dan Penjimatan Tenaga serta Tenaga Alternatif.

34 Manakala di German satu program kecekapan tenaga dijalankan untuk meningkatkan kecekapan tenaga dan mengurangkan kesan rumah hijau. Program ini bermatlamat untuk meningkatkan kesedaran pengguna terhadap penggunaan tenaga efisien dan kesedaran alam sekitar. Program ini memberikan pendidikan seperti latihan dan latihan lanjutan bagi golongan target tertentu iaitu arkitek, jurutera, dan juruteknik terhadap tenaga efisien (Saidel dan Alves, 2003). 2.8 Faktor-Faktor Asas Pengurusan Tenaga
Formatted: Line spacing: 1.5 lines

Pengurusan tenaga merupakan suatu bidang yang saling berkaitan di antara beberapa faktor yang lain supaya membolehkannya dilaksanakan dengan sempurna (Saiful, 1999). Terdapat 3 faktor yang utama seperti berikut: 1. Kewangan 2. Teknologi 3. Manusia

Formatted: Line spacing: Double

Formatted: Indent: Left: 0.25", Hanging: 0.25", Line spacing: Double, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent at: 0"

Formatted: Line spacing: 1.5 lines

2.8.1 Kewangan

Formatted: Justified, Indent: Left: 0", Hanging: 0.5", Line spacing: Double, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent at: 0" Formatted: Line spacing: Double

Secara menyeluruh, pengurusan tenaga adalah bertujuan untuk mengurangkan kos tenaga iaitu dalam bentuk wang di mana pembeli peralatan penjimatan elektrik juga merupakan satu bentuk pelaburan modal yang melibatkan wang.

36

19 Prinsip asas yang perlu ditekankan di sini adalah sama ada pulangan yang 0diterima daripada pelaburan itu adalah munasabah atau tidak, prinsip ini perlu diberi perhatian yang serius disebabkan jika pulangan yang diterima itu tidak munasabah maka ia tidak lagi dikira sebagai suatu pelaburan yang menguntungkan (Sherratt, 1976).

Formatted: Line spacing: Double

Oleh itu, jumlah wang yang dilaburkan bagi tujuan penjimatan tenaga ini perlukan analisa yang teliti dan komprehensif untuk memastikan berupaya mendapat suatu pulangan yang baik dalam masa yang terdekat tanpa melibatkan pelaburan modal yang besar. Dengan ini, pembaziran sumber kewangan dapat dielakkan. Menurut Hart (2006), pengurusan bajet tenaga melalui portfolio, peniaga perlu memahami dahulu kadar mereka pada masa sekarang dan sama ada mempunyai kadar alternatif, ataupun sama ada terkawal atau tidak terkawal untuk dipertimbangkan. Peniaga juga harus melihat perbelanjaan akhir tahun untuk setiap kawasan untuk mengenal pasti sama ada penggunaan adalah tinggi atau rendah daripada purata nasional. Dengan memahami keseluruhan perbelanjaan tenaga, maka peniaga dapat membentuk satu strategi (Anonymous, 2006b).

2.8.2

Teknologi

Formatted: Indent: Left: 0", Hanging: 0.5", Line spacing: Double, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent at: 0" Formatted: Line spacing: Double

Pengurusan tenaga tidak boleh dipisahkan dengan penggunaan teknologi moden. Oleh yang demikian, sebarang keputusan untuk membeli peralatan teknologi moden ini

37

memerlukan kepakaran yang tinggi supaya keputusan yang diambil itu dapat diterima oleh semua pihak dan berupaya untuk mendatangkan keuntungan.

Bagi mencapai tujuan tersebut, maka pengurus bangunan perlu peka dari masa ke semasa mengikut perkembangan teknologi moden memandangkan bidang teknologi ini sentiasa berubah dan berkembang. Ini dapat dilakukan dengan mengadakan rundingan bersama pakar-pakar 20 memperlengkapkan diri dengan maklumat-maklumat terkini yang boleh membantu mereka dalam membuat sebarang keputusan. yang berkaitan dan melalui sumber bacaan bagi

Formatted: Indent: First line: 0", Line spacing: Double

Formatted: Indent: First line: 0", Line spacing: Double

Berdasarkan satu kajian di U.S Penggunaan awning di kawasan perumahan, yang dikendalikan oleh Harris Interactive Inc danand Professional Awning Manufacturers Association (PAMA), 9 daripada 10 pemilik rumah mengambil berat tentang penjimatan wang terhadap kos tenaga untuk rumah mereka sementara 3 daripada 4 pemilik rumah mengambil kira dalam mengurangkan kos penyaman udara (Anonymous, 2007c).

Formatted: Indent: First line: 0", Line spacing: Double

Keputusan kajian menunjukkan bahawa produk tenaga semula jadi (energy neutral product) adalah perlu untuk penyelesaian pemilik rumah. Produk tenaga semula jadi seperti awning, pemilik rumah hanya membuat bayaran pada langkah pertama dan ia boleh memberi kebaikan dalam kecekapan tenaga dari masa ke semasa.

Formatted: Indent: First line: 0", Line spacing: Double

2.8.3 Manusia

Formatted: Indent: Left: 0", Hanging: 0.5", Line spacing: Double, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent at: 0"

38

Formatted: Line spacing: Double

Amalan motivasi dan latihan untuk pengguna amat penting dalam mencapai kecekapan tenaga. Pembentukan kempen kesedaran tenaga dan program latihan penyelaras untuk memastikan panduan yang diberi adalah mencukupi ke atas seluruh organisasi serta ke atas kesesuaian amalan penjagaan yang baik untuk semua individu dan kumpulan di mana tindakan tersebut boleh memberi kesan ke atas penggunaan. Segala usaha pihak jawatankuasa pengurusan tenaga tidak akan dapat dilaksanakan dengan sempurna jika tiada sambutan dan kerjasama daripada pihak penghuni atau pengguna bangunan.

Motivasi ialah suatu proses untuk menggalakkan sesuatu tingkah laku supaya dapat mencapai matlamat-matlamat yang tertentu. Konsep motivasi memang susah difahami kerana 21 kesannya tidak dapat diketahui secara langsung (Noor, 2000).

Motivasi adalah merupakan sesuatu yang menyebabkan seseorang bertindak secara sukarela dalam cara yang tertentu dan cekal dalam menghadapi kesukaran. Mereka mempunyai perasaan diri sendiri dan kepuasan melalui kerjasama dengan yang lain (Saiful, 1999) ). Menurut Leong (1993), motivasi ditakrifkan sebagai sesuatu yang menyebabkan, menyalurkan dan memperkukuhkan kelakuan manusia.
Formatted: Indent: First line: 0", Line spacing: Double

39

Latihan merupakan program yang diadakan bertujuan untuk mengekalkan atau memperbaiki prestasi kerja semasa. Hasil daripada latihan ini adalah perubahan dari segi kemahiran, pengetahuan, sikap dan tingkah laku yang boleh diperhatikan dalam kerja seharian mereka (Cascio, 1992).

Formatted: Indent: First line: 0", Line spacing: Double

Bagi memotivasikan pengguna, perlu melakukan penyeliaan berkesan. Penyeliaan berkesan adalah program yang mendorong kesedaran kecekapan penggunaan tenaga di kalangan penyelia dan pengguna bangunan atau penghuni bangunan. Ia tidak memerlukan modal dan merupakan sebahagian dari aktiviti pengurusan tenaga yang berkesan dan mampu menurunkan penggunaan tenaga di dalam organisasi dengan berkesan.

Formatted: Indent: First line: 0", Line spacing: Double

2.9

Perkaitan Antara Latihan dan Motivasi Dengan Prestasi

Menurut Scarpello et al. (1990), dalam usaha memotivasikan pekerja mesti berpegang teguh kepada 2 prinsip psikologi yang logik iaitu pengiktirafan dan pampasan merupakan faktor-faktor utama dam motivasi dan apabila motivasi meningkat, prestasi pekerja akan turut menaik ke satu tahap yang lebih memuaskan lagi. Beliau juga menjelaskan dalam kajiannya bahawa sejak tahun 1980-an, polisi pampasan dan ganjaran teklah mula popular di kalangan pengurus-pengurus khasnya di Amerika Syarikat di mana hampir 70% hingga 80% daripada syarikat di situ telah mengamalkan 22

Formatted: Line spacing: Double

40

praktis ini dalam memotivasikan pekerja mereka ke arah peningkatan prestasi dan daya bersaing (Tan, 1994).

Formatted: Indent: First line: 0", Line spacing: Double

Akan tetapi, menurut Leong (1993), walaupun pampasan dan pengiktirafan dalam bentuk kewangan merupakan alat yang berkesan dalam memotivasikan pekerja, tetapi ianya bukanlah strategi motivasi yang sesuai dan efektif dalam semua keadaan dalam jangka panjang. Motivasi dalam bentuk bukan kewangan dan materialistik selalunya akan memberikan hasil yang jauh lebih memuaskan.

Formatted: Indent: First line: 0", Line spacing: Double

Misalnya, penetapan matlamat yang dibuat bersama dan dipersetujui antara kedua pihak majikan dan pekerja dalam usaha pengurusan prestasi pekerja akan lebih menjamin kejayaan dan pencapaian pekerja. Di samping itu, Leong juga amat menekankan komunikasi dua hala antara majikan dan pekerja. Beliau mencadangkan peluang yang terbuka perlu diberikan kepada para pekerja untuk menyuarakan pendapat dan perasaan mereka dalam kerja seharian.

Formatted: Indent: First line: 0", Line spacing: Double

Sebagai rumusannya, Leong percaya terdapat hubungan yang rapat antara motivasi dengan prestasi dan daya saing pekerja. Namun demikian, bentuk motivasi yang diperlukan adalah berbeza dan bergantung kepada keperluan, kehendak setiap pekerja serta keadaan semasa. Strategi latihan dan motivasi yang dirancang dengan sebaikbaiknya juga tidak akan bermakna jika tidak dilaksanakan secara berkesan. Satu strategi yang baik perlu dirancang agar ianya efektif dan menghasilkan sesuatu yang positif. 23

Formatted: Indent: First line: 0", Line spacing: Double

Formatted: Line spacing: Double

41

2.10

Merekabentuk Dan Mengendalikan Kempen Kesedaran Yang Efektif

Menurut Leong (1993), penganjuran sesuatu kempen kesedaran yang berkesan perlu menggabungkan 3 faktor iaitu latihan, motivasi dan juga ganjaran.

a) Latihan

Menurut kajian Fisher et al. (1990), program latihan amat diperlukan sekiranya ingin menjalankan program pengurusan tenaga. Bagi mereka bentuk program latihan yang berkesan terdapat isu-isu yang perlu ditekankan dan isu-isu tersebut adalah dari segi faktor trainability. Ia merujuk kepada kemampuan dan kebolehan seseorang dalam mempelajari sesuatu yang baru. Pihak pengurusan perlu memastikan setiap pengguna mampu untuk dimotivasikan dengan berkesan dengan pemilihan modul yang sesuai. Prinsip pembelajaran juga memainkan peranan yang penting untuk menjamin kejayaan sesuatu latihan. Dalam menjamin keberkesanan proses latihan, prinsip-prinsip pembelajaran berikut perlu dipertimbangkan. Antaranya adalah penentuan matlamat, permodelan, kesesuaian bahan-bahan pembelajaran, peluang untuk praktis dan juga maklum balas.

Formatted: Indent: Left: 0", First line: 0.5", Line spacing: Double

Ketika menjalani program latihan, pengajar juga perlu sedar akan perbezaaan antara setiap individu. Setiap individu (pengguna) atau pelatih adalah berbeza dari segi tahap kemampuan, kebolehan dan motivasi untuk mempelajari sesuatu yang baru. Jurulatih atau pengajar perlu bersifat fleksibel dalam menangani masalah perbezaan ini dengan

42

menggunakan strategi dan pendekatan pengajaran yang bersesuaian untuk setiap individu. Di samping itu, penilaian juga perlu dibuat untuk menilai sejauh mana seseorang pelatih dapat mempraktikkan apa yang telah dipelajari dalam kerja-kerja sehariannya. Penilaian program latihan juga adalah perlu dari segi keberkesanannya dalam membantu organisasi mencapai matlamat dan objektif yang telah ditetapkan.

b) Motivasi

Bagi melaksanakan langkah penjimatan tenaga yang berkesan, strategi motivasi dilihat amat penting bagi mengurangkan penggunaan tenaga elektrik. Untuk meningkatkan kesedaran dan juga prestasi pekerja (pengguna) melalui strategi motivasi, Scarpello (1988) menyarankan dalam kajian kesnya bahawa tanggungjawab dan fokus pihak pengurusan perlu tertumpu kepada definisi prestasi itu sendiri, pemudahan prestasi dan juga galakan prestasi..

Formatted: Indent: First line: 0", Line spacing: Double

Definisi prestasi ini merangkumi 3 aspek iaitu penetapan matlamat atau gol, penentuan ukuran dan akhirnya penilaian prestasi. Penetapan gol yang ingin dicapai memberikan arah tuju kepada pengguna atau pihak pengurusan di samping menerangkan jangkaan pihak pengurusan terhadap pengguna. Dalam pada itu, penentuan ukuran menggariskan piawaian yang akan digunakan dalam menilai prestasi pengguna dan penilaian prestasi pula akan dijalankan untuk mengenal pasti pencapaian pengguna dalam menunaikan objektif yang telah ditetapkan.

43

Di peringkat Pemudahan Prestasi ini bertujuan untuk menghilangkan atau meminimakan segala halangan yang boleh menjejaskan pencapaian matlamat. Di samping itu, adalah menjadi tanggungjawab pihak pengurusan untuk memastikan semuanya berjalan lancar tanpa menyekat sumber tenaga kepada pengguna untuk tujuan penggunaan efisien.

Formatted: Line spacing: Double

Dalam bahagian Galakan Prestasi ini adalah berkaitan dengan soal pampasan atau ganjaran, pihak pengurusan akan menentukan persoalan berikut dalam memberikan 27 rangsangan kepada pengguna yang menunjukkan pencapaian dan prestasi yang cemerlang seperti apa dan berapa ganjaran yang perlu diberikan, bila ganjaran perlu diberikan, dan juga keadilan dalam pemberian ganjaran.
Formatted: Line spacing: Double

c) Ganjaran Sistem pampasan ini juga boleh difahami dengan sistem penganugerahan, pengiktirafan. Scarpello et al. (1990), berpendapat bahawa sistem pampasan yang berkesan perlu mempunyai ciri-ciri seperti ringkas dan mudah untuk difahami dan diterima, spesifik, kebolehcapaian, julat untuk kenaikan gaji mesti cukup besar dan menarik, hubungan antara prestasi dan ganjanran mesti diperkuatkan, sistem penilaian prestasi jenis result oriented dan job specific.
Formatted: Line spacing: Double Formatted: Indent: First line: 0.5", Line spacing: Double, No bullets or numbering

2.11

Proses Merekabentuk Dan Implementasi Kempen Kesedaran

Formatted: Justified, Indent: Left: 0", Hanging: 0.5", Line spacing: Double, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent at: 0"

44

Secara keseluruhannya, terdapat 6 peringkat dalam proses pembentukan dan implementasi pelan latihan dan pembangunan (Tan, 1994). Ianya adalah seperti berikut: 28 a) Peringkat Kesedaran (Awareness) Pengurus bertanggungjawab untuk memastikan para pengguna menyedari fungsi pelan latihan dan pembangunan ini. Di samping itu, pengurus juga harus menyampaikan sebarang maklumat yang berkaitan kepada para pengguna dari masa ke semasa melalui proses komunikasi dan pemberitahuan sewaktu program latihan atau notis-notis.

Formatted: Line spacing: Double

Formatted: Justified, Indent: Left: 0.15", Hanging: 2.85", Line spacing: Double, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent at: 0"

b) Peringkat Galakan (Encouragement) Dalam peringkat kedua ini, pengurus akan memberikan dorongan dan galakan kepada para pengguna tenaga untuk berfikir mengenai kepentingan dalam mengamalkan kecekapan tenaga, dan keperluan untuk latihan dan pembangunan, matlamat jangka pendek dan jangka panjang program latihan. Proses ini biasanya akan melibatkan satu proses penilaian diri yang berstruktur (structure self-esessment) yang menggunakan selfinventory tool IBM demi menjamin keberkesanan proses penilaian.
Formatted: Line spacing: Double

c) Peringkat Perbincangan (Discussion) Pengurus akan mengadakan satu sesi perbincangan dan perancangan dengan setiap pekerja bagi membincangkan hasil penilaian yang dibuat oleh pekerja sebelum ini. Pengurus perlu memberikan pendapat dan komen mereka terhadap kekuatan dan keperluan latihan dan pembangunan setiap pengguna dengan mengambil kira objektif atau matlamat pihak pengurusan terhadap tahap kecekapan tenaga.

Formatted: Justified, Indent: Left: 0.13", Hanging: 0.5", Line spacing: Double, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent at: 0" Formatted: Line spacing: Double

45

d) Peringkat Pemahaman (Understanding) Pemahaman pihak pengurusan mengenai matlamat program latihan dan trend penggunaan tenaga di kalangan pengguna secara mendalam dan tepat adalah penting sebelum pihak pengurus berusaha untuk merancang pelan latihan dan pembangunan pengguna. 29
Formatted: Indent: Left: 0", Line spacing: Double

e) Pembentukan Pelan Latihan Dan Pembangunan (Formulation of Consumer Development Plan) Langkah seterusnya adalah membentuk pelan latihan dan pembangunan. Hasil dari peringkat ini adalah satu pelan tindakan yang menggariskan perilaku pengguna, trend penggunaan tenaga, pemahaman pengguna terhadap kepentingan kecekapan tenaga, dan tahap kesedaran pengurusan tenaga di kalangan pengguna yang perlu diperbaiki. Pada masa yang sama, satu pelan tindakan untuk aktiviti-aktiviti latihan dan pembangunan yang boleh memenuhi keperluan pengetahuan serta maklumat pengurusan tenaga terhadap pengguna dan juga keupayaan mencapai matlamat pihak pengurusan dapat dibentuk.

Formatted: Justified, Indent: Left: 0.13", Hanging: 0.38", Line spacing: Double, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent at: 0" Formatted: Indent: Left: 0", Line spacing: Double

f) Peringkat Perlaksanaan Dan Susulan (Implemention And Follow-up) Setelah pelan latihan untuk program dibentuk, ianya akan dilaksanakan dari masa ke semasa mengikut jadual yang telah ditetapkan. Ini kerana manusia sebenarnya mempunyai ingatan yang sangat singkat untuk perkara ini dan dengan senangnya akan
Formatted: Indent: Left: 0", Line spacing: Double

46

kembali kepada cara lama atau cara asal (Dick-Larkam, 1977). Maka pengguna perlu selalu diingatkan supaya tidak kembali kepada sikap lama yang mengakibatkan penggunaan tenaga berlebihan. Pada masa yang sama, pihak pengurusan akan menilai pencapaian sebenar berbanding dengan yang terancang selepas satu jangka masa tertentu dan jika perlu, satu pelan baru mungkin akan dibentuk untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan selaras dengan matlamat program.

2.12

Kesimpulan

Formatted: Line spacing: Double

Secara keseluruhannya, Bab 2 ini telah membincangkan secara umum pengurusan tenaga iaitu tentang maksud pengurusan tenaga itu sendiri, teknik-teknik pengurusan tenaga elektrik , kecekapan tenaga, prinsip-prinsip asas pengurusan tenaga. Selain itu Bab 2 ini menerangkan tentang korelasi antara latihan dan motivasi dengan prestasi, keberkesanan strategi latihan dan motivasi, dan aspek kesedaran pengguna. Ini kerana aspek kesedaran terhadap penggunaan tenaga cekap adalah matlamat utama kajian ini. Dapat disimpulkan di sini, kesedaran yang baik dalam amalan penggunaan tenaga cekap

Formatted: Line spacing: Double

47

amat diperlukan dan dengan ini pendekatan motivasi dan latihan yang berkesan adalah sangat penting dalam meningkatkan kesedaran pengguna. Dengan ini matlamat pihak pengurusan tenaga untuk mengurangkan kos penggunaan tenaga dapat dicapai disamping tidak mengabaikan keperluan dan keselesaan pengguna.
Formatted: Line spacing: Double

48

BAB 3

METODOLOGI KAJIAN

3.0

Pengenalan

Bab ini secara keseluruhannya menyentuh beberapa perkara mengenai metodologi atau pengkaedahan yang dilaksanakan oleh penyelidik di dalam kajian ini. Dalam erti kata lain, bab ini akan menggambarkan secara keseluruhan bagaimana penyelidik menjalankan kajiannya. Aspek-aspek yang terlibat di dalam metodologi kajian meliputi aspek-aspek berikut seperti Rekabentuk Kajian, Populasi Kajian, Persampelan Kajian, Instrumentasi Kajian dan sebagainya. Aspek-aspek yang diterangkan di atas akan diperjelaskan secara terperinci dan menyeluruh oleh penyelidik dan ini adalah penting kerana metodologi kajian yang tepat akan memastikan kejayaan sesuatu kajian.

Bahagian ketiga kajian ini merupakan hasil dan penemuan kajian yang telah diperolehi bagi memenuhi objektif kajian yang telah ditetapkan pada bahagian pertama di awal kajian. Hasil daripada analisis yang dijalankan adalah untuk melihat tahap kesedaran penghuni kolej tentang kepentingan penggunaan tenaga cekap serta trend penggunaan tenaga elektrik penghuni kolej sendiri.

3.1

Rekabentuk Kajian

Rekabentuk kajian digunakan sebagai panduan bagi pengkaji mendapatkan data dan maklumat. Kajian yang dijalankan adalah berbentuk deskriptif di mana kaedah yang dijalankan untuk proses pengumpulan data bagi kajian ini adalah dengan menggunakan kaedah kuantitatif iaitu melalui teknik soal selidik serta temubual. Temu bual digunakan untuk mendapatkan maklumat-maklumat penting berkaitan dengan kajian. Peringkat pertama pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pertemuan dan temu bual bersama pihak Pejabat Harta Bina dan pihak kolej yang terlibat dalam kajian ini. Terdapat pelbagai maklumat penting diperolehi menerusi temubual ini seperti jumlah penggunaan tenaga elektrik (kWj) bagi UUM untuk tahun 2007 dan 2008, jumlah penghuni kolej dan maklumat berkaitan kolej.

Borang soal selidik pula diedarkan kepada pelajar di semua kolej kediaman di Universiti Utara Malaysia. Teknik soal selidik digunakan bagi mencapai mencapai objektif kajian. Kajian deskriptif hanya melibatkan penerangan punca dan akibat berdasarkan data yang diperolehi. Ia biasanya digunakan oleh para penyelidik bagi membuat ringkasan pada

57

data yang mempunyai kuantiti yang besar. Menurut Mohamad Najib (1999), disebabkan kekangan masa, kaedah soal selidik adalah paling sesuai digunakan kerana analisis datanya juga mudah dilakukan berbanding kaedah pemerhatian secara langsung yang memerlukan kemahiran terlatih serta memerlukan masa yang lama. Beliau juga menyatakan bahawa soal selidik seandainya dapat dibina dan dijalankan dengan baik merupakan suatu kaedah yang dapat diuruskan dengan mudah. Malah daripada data yang diperolehi akan memudahkan proses penganalisaan. Penggunaan instrumen soal selidik ini sesuai untuk meninjau sikap seseorang, pendapat, persepsi, dan penilaian bagi sesuatu (Johnson & Christensen, 2000).

Melalui kaedah tinjauan, Mohamad Najib (1999) berpendapat bahawa pengukuran efektif seperti sikap, tanggapan, persepsi, emosi, perasaan, minat, kepercayaan, nilai dan kepuasan adalah tidak begitu mudah seperti yang disangkakan, kerana ia mesti mengambil kira pelbagai pembolehubah luaran. Antara faktor yang mesti diambil kira ialah suasana persekitaran, pemakanan dan bakat, perbezaan antara nilai peribadi dengan nilai yang dipersetujui ramai, sikap yang sentiasa berubah-ubah, perubahan sikap yang menyentuh etika dan perubahan sikap yang bergantung kepada masa, pertumbuhan fizikal dan kematangan seseorang. Keputusan kajian selalunya subjektif dan bergantung kepada pembaca. Ia cuba menerangkan menyelesaikan masalah secara mikro. Kaedah ini cuba menerangkan perlakuan individu berdasarkan ciri-ciri tertentu dan deskriptif secara khusus menyebabkan ia jarangkali membincangkan ciri kebolehpercayaan kerana kebolehpercayaan tersebut bergantung kepada subjektif seseorang individu.

58

Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Mohamad Majid (2000), penyelidikan deskriptif bermatlamat untuk menerokai sesuatu bidang yang belum atau kurang dikaji. Menurutnya, soal selidik lebih praktikal dan berkesan digunakan kerana penggunannya dapat meningkatkan ketepatan dan kebenaran gerak balas yang diberikan oleh responden. Mereka bebas menyatakan pendapat sendiri untuk menjawab setiap item yang diberikan. Selain itu, dengan penggunaan teknik soal selidik, segala maklumat yang diperolehi adalah sulit dan dirahsiakan. Justeru responden tidak perlu ragu-ragu atau takut untuk menyatakan sesuatu kerana identiti responden tidak didedahkan. Malah ia juga dapat menjimatkan masa kerana dapat dijalankan secara serentak di satu-satu tempat dan pengedaran borang soal selidik juga dapat dijalankan secara meluas (Jasdy Hassan dan Abd Hakim, 2005).

Bryman (1988) pula berpendapat bahawa kaedah kualitatif memberi gambaran kepada sesuatu tindakan yang diambil. Ia menjadikan penyelidik lebih mengetahui perkaraperkara asas berkaitan kajiannya. Namun begitu, tanpa menggunakan kaedah kuantitatif sukar untuk penyelidik mencapai objektif kajiannya. Mengikut Rozilah Kassim (2000) di dalam penyelidikannya adalah berdasarkan kepada pandangan yang telah dikemukakan oleh Cook (1979), kelebihan yang diperolehi daripada kaedah pengedaran borang soal selidik adalah seperti membolehkan penulis selain dari menerangkan, membandingkan dan menghubungkaitkan dari satu sampel kepada sampel yang lain serta mempamerkan satu ciri yang wujud dalam satu kategori yang tertentu. Ia juga dapat menghasilkan jawapan kepada soalan-soalan seperti apakah, bagaimanakah, bilakah, dan siapakah. Dan akhir sekali ianya merupakan satu kaedah yang tepat dan lebih realiti

59

untuk memperolehi maklumat. Maka soal selidik akan digunakan untuk tujuan kajian berdasarkan beberapa ulasan iaitu data dapat dikumpulkan dengan cepat dan mudah serta sesuai untuk mendapatkan gambaran sebenar, persoalan, menjimatkan masa dan juga perbelanjaan. Bilangan responden yang ramai dapat diadakan melalui kaedah ini bagi mengetahui trend penggunaan elektrik pelajar-pelajar serta kesedaran mereka terhadap penggunaan tenaga yang cekap.

3.2

Lokasi Kajian

Kajian ini dijalankan di kesemua kolej-kolej kediaman di Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah kecuali Kolej Maybank. Ini kerana hanya Kolej Maybank sahaja yang mengenakan bayaran bil elektrik kepada penghuninya sementara di kolej-kolej kediaman yang lain tidak dikenakan caj bil elektrik kepada penghuninya. Kolej-kolej kediaman yang terlibat adalah Kolej Bank Rakyat, Kolej Bukit Kachi 1, Kolej Mas, Kolej TNB, Kolej Proton, Kolej Tradewinds, Kolej Petronas, Kolej Eon, Kolej Sime Darby, Kolej TM, Kolej Perwaja, Kolej MISC, Kolej YAB dan juga Kolej Bank Muamalat.

3.3

Populasi Dan Sampel Kajian

Populasi kepada sesebuah kajian merujuk kepada satu kumpulan individu yang mempunyai satu atau lebih ciri yang sama terhadap apa yang ingin dikaji oleh

penyelidik (Best dan Kahn, 1989) ataupun sebagai kumpulan keseluruhan unit yang ciricirinya hendak diterangkan oleh penyeldik (Sulaiman, 1996). Berdasarkan kepada skop

60

kajian ini, populasi adalah merujuk kepada mahasiswa-mahasiswi yang menginap di kolej-kolej kediaman Universiti Utara Malaysia. Jumlah keseluruhan populasi atau pelajar yang ingin dijadikan sampel kajian adalah seperti di Jadual 3.0 di bawah:

Jadual 3.0 : Statistik Pelajar Mengikut Kolej Kediaman BILANGAN DPP PELAJAR SARJANA MUDA Yayasan Albukhary TNB Bank Rakyat Perwaja Tradewinds Akan ditentukan Mas Petronas Misc TM Bank Muamalat Sime Darby SME Bank Proton EON 2700 983 1756 707 1005 1785 1058 870 700 930 2652 913 1887 932 881 BILANGAN PELAJAR PASCASISWAZAH 30 9 133 31 8 36 22 40 16 25 11 20 18

Jumlah

19759

399

Sumber : Pegawai Perangkaan, Jabatan Hal Ehwal Akademik Universiti Utara Malaysia (HEA UUM, 2008)

61

Jadual 3.1 : Statistik Pelajar Universiti Utara Malaysia Mengikut Jantina Bilangan Pelajar Lelaki Ijazah Sarjana Muda Pasca Siswazah Jumlah 5650 1346 6996 Bilangan Pelajar Perempuan 14136 828 14964

Menurut Najib (1999), tidak mungkin untuk pengkaji dapat berjumpa dengan setiap individu dalam populasi ini. Bagi mengatasi masalah ini, Najib (1999) mencadangkan agar kaedah pemilihan dijalankan secara rawak. Bagi menentukan saiz sampel yang diperlukan, penyelidik merujuk Jadual Saiz Sampel Untuk Kajian (Krejcie & Morgan, 1970). Saiz sampel bagi populasi 20158 orang adalah seramai 379 orang. Dengan ini, sampel yang diperlukan oleh penyelidik bagi kajian ini adalah seramai 379 orang atau lebih. Saiz sampel yang lebih besar dapat mengurangkan ralat sampel tidak dipilih atau tidak mempunyai ciri-ciri populasi. Penyelidik memilih jumlah 500 orang sebagai sampel bagi kajian ini mengikut Teorem Had Memusat di mana semakin besar saiz sampel itu, taburan pensampelan akan menghampiri taburan normal ataupun semakin memberikan gambaran keadaan yang sebenar. Langkah kedua ialah melibatkan pemilihan sampel secara rawak mudah daripada setiap lapisan populasi yang dipilih. Pensampelan rawak mudah ialah proses cabutan dari setiap lapisan populasi pelajar yang mendiami di kolej kediaman berpeluang untuk menjadi sampel kajian. Secara rawak pelajar akan dipilih mengikut nombor bilik kediaman mereka. Penyelidik memilih sampel secara rawak dengan menggunakan jadual nombor rawak yang telah dijana secara berkomputer. Jadi setiap bilik kediaman pelajar yang akan dijadikan sampel tidak dipilih oleh penyelidik sendiri. Ini dapat mengelakkan

62

pemilihan sampel dilakukan tanpa melibatkan emosi, sentimen perasaan dan sebagainya serta dapatan data akan lebih menyeluruh lagi dan boleh dipercayai.

3.4

Instrumen Kajian

Di dalam kajian ini, instrumen yang berbentuk soal selidik digunakan bagi memperolehi data-data yang diperlukan. Menurut Best dan Khan (1985), penyelidik yang menggunakan soal selidik berpeluang membina perhubungan dan menerangkan tujuan kajian yang dijalankan. Ia juga membolehkan pengkaji menggunakan sejumlah responden pada satu tempoh masa dan ini akan menjimatkan masa dan perbelanjaan bagi kajian yang dijalankan.

Instrumen kajian adalah alat untuk mendapatkan data daripada sampel. Ianya menentukan jenis data yang diperolehi dan secara tidak langsung akan mempengaruhi jenis analisis penyelidik. Untuk itu, penyelidik boleh memilih sama ada ingin menggunakan instrumen yang sedia ada yang pernah digunakan oleh pengkaji terdahulu ataupun membina instrumen sendiri. (Mohamad Najib, 1999).

3.5

Format Borang Soal Selidik

Borang soal selidik yang diedarkan adalah sama kepada setiap responden di mana ianya mengandungi soalan-soalan ringkas dan padat yang mudah difahami oleh responden. Ia direkabentuk supaya semasa pengedaran borang soal selidik ini tidak mengambil masa

63

yang lama. Perkara ini penting kerana borang soal selidik yang menggunakan soalan yang susah untuk difahami dan terlalu panjang akan menyebabkan responden malas untuk menjawabnya dan sekaligus menimbulkan masalah dalam proses menyiapkan kajian (Jasdy Hassan dan Abd Hakim, 2005).

Borang tersebut diedarkan bertujuan untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan dalam sesuatu kajian. Seterusnya maklumat yang diperolehi akan dianalisis bagi mencapai objektif kajian. Secara amnya borang soal selidik mengandungi tiga bahagian utama seperti berikut:

i. Bahagian A: Latar Belakang Responden Bahagian ini adalah mengenai latar belakang responden seperti jantina, jenis bilik, tahun dan kursus.

ii. Bahagian B: Corak Penggunaan Tenaga di Kalangan Penghuni

Bahagian ini disediakan untuk mendapatkan maklumat mengenai jumlah penggunaan peralatan elektrik yang dimiliki oleh responden dan kekerapan penggunaan peralatan elektrik iaitu seterika, lampu dan kipas bilik serta penggunaan lain-lain lagi responden tersebut. Maklumat ini penting untuk melihat adakah penghuni kolej mengamalkan penjimatan atau pembaziran elektrik. Bahagian ini digunakan untuk mencapai objektif 1 kajian iaitu mengkaji trend penggunaan tenaga elektrik bagi bangunan kolej kediaman di UUM.

64

iii. Bahagian C: Kajian Terhadap Kesedaran Pengguna Tenaga di Kolej

Bahagian ini ingin melihat pemahaman responden terhadap kecekapan tenaga dalam usaha penjimatan. Selain itu, kajian ini juga ingin mengetahui pandangan responden terhadap tahap kesedaran penghuni kolej berkenaan penjimatan tenaga. Bahagian ini amat penting dalam mencapai Objektif 2 iaitu mengenalpasti tahap kesedaran penghuni kolej terhadap penggunaan tenaga cekap. Bagi soalan 1,2,3 dan 5 di bahagian C direkabentuk mengikut skala Likert yang mengandungi lima nilai iaitu :

Jadual 3.2: Skala Likert Bagi Jawapan Bahagian C soalan 1,2,3 dan 5

JUSTIFIKASI

SKALA

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Tidak Pasti Setuju Sangat Setuju Sumber Mohammad Najib (1999)

1 2 3 4 5

Berikut adalah penerangan bagi nilai justifikasi jawapan untuk soalan bahagian C 1, 2, 3, dan 5. Skala kelima menerangkan Sangat Setuju yang memberi maksud responden memahami sepenuhnya soalan yang diajukan dan bersetuju sepenuhnya. Maklum balas atau pilihan jawapan ini dinilai sebagai pendapat yang positif atau bersetuju. Seterusnya

65

skala yang keempat menerangkan Setuju yang membawa maksud responden sekadar percaya dan bersetuju dengan kenyataan yang diberikan. Pilihan jawapan itu dinilai sebagai positif ataupun bersetuju. Skala yang ketiga menjelaskan Tidak Pasti yang membawa maksud responden kurang setuju dengan persetujuan sendiri tetapi tidak bermakna bahawa responden tidak bersetuju dengan kenyataan yang diberi. Maklum balas ini turut dinilai sebagai positif. Seterusnya skala yang kedua menerangkan kepada Tidak Setuju iaitu responden memahami soalan tetapi tidak bersetuju dengan soalan atau kenyataan yang diberikan. Pilihan jawapan ini dinilai sebagai pendapat yang negatif atau tidak bersetuju dan skala terakhir adalah skala satu membawa maksud Sangat Tidak Setuju iaitu responden memahami soalan tetapi sangat tidak bersetuju dengan soalan atau kenyataan yang diberikan. Maklum balas ini dinilai sebagai pendapat yang negatif atau tidak bersetuju.

Analisis ini dijalankan bagi melihat kefahaman penghuni kolej tentang kecekapan tenaga dan penjimatan tenaga sekaligus melihat kesedaran secara umum dalam diri penghuni kolej-kolej kediaman. Sememangnya tahap kesedaran seseorang itu sukar diukur tetapi ia boleh dilihat melalui cara penggunaan tenaga dan pengetahuan terhadap kecekapan tenaga serta penjimatan tenaga.

Pada bahagian C soalan 1, 2, 3, dan 5 jawapan yang disediakan adalah berbentuk skala Likert seperti yang diterangkan oleh penyelidik pada bab sebelumnya. Bagi soalan yang lain adalah berbentuk persepsi penghuni kolej dan juga tingkah laku mereka. Untuk soalan 1, 2, 3 dan 5, bagi memudahkan penerangan terhadap analisis bagi setiap item,

66

maklum balas yang diberikan oleh responden diringkaskan kepada setuju, tidak pasti dan tidak setuju sahaja. Ini ditunjukkan di dalam Jadual 3.3

Jadual 3.3 : Perubahan Skala Likert 5 Mata Kepada 3 Mata Skala Likert Maklum balas Sangat tidak Tidak setuju setuju Tidak pasti Setuju Sangat setuju

Tidak setuju

Tidak pasti

Setuju

Sumber Ubahsuai Daripada Mohd Najib (1999)

Kaedah seperti ini telah dicadangkan oleh Best (1981):

For this type of analysis by item, three responses are preferable to the usual five: agree, undicided and disagree. If a Likert-type scale is used it may be possible to report percentage responses by combining the two outside categories: strongly agree and agree: disagree and strongly disagree.

Penganalisaan data dibuat mengikut kelompok-kelompok dimensi persoalan kajian dan statistik deskriptif digunakan di mana setiap item dianalisis berdasarkan peratusan, min dan kekerapan. Interpretasi terhadap maklumbalas responden adalah berdasarkan pencapaian min yang diperolehi. Bagi melihat tahap pencapaian min yang diperolehi

67

untuk setiap dimensi persoalan kajian dan dapatan kajian, penyelidik merujuk kepada satu skala min.

Hubungan antara nilai peratusan dan kekerapan adalah lebih kukuh sekiranya disokong dengan nilai min (Mohd Majid, 1990). Skala min digunakan untuk menentukan tahap bagi min yang diperolehi oleh penyelidik sama ada berada pada tahap yang tinggi, sederhana ataupun rendah. Menurut Mohd Majid (1990), min merupakan statistik yang sering digunakan sebagai sukatan kecenderungan memusat. Selain itu, menurut Hildebraind dan Crain (1986), min merupakan titik keseimbangan di mana maklumbalas positif dan negatif adalah saling bertentangan.

2.33

3.67

Skor Rendah

Skor Sederhana

Skor Tinggi

_____________________________________________________________________

Sumber Mohd Majid (1990)

Rajah 3.0 : Pembahagian Skala Likert Kepada Tiga Tahap

68

Penggunaan skala seperti Rajah 3.0 di atas adalah dirasakan lebih berkesan lagi bagi menghuraikan dapatan kajian kerana ia dapat menunjukkan kedudukan pencapaian min berdasarkan ketiga-tiga skor yang telah ditetapkan. Jadual 3.3 di bawah menunjukkan peratusan yang diperolehi disesuaikan dengan pengkelasan peratusan yang dilakukan oleh Mohd Najib (1999).

Jadual 3.4: Tahap Penilaian Berdasarkan Peratus Skor (Peratus) 71-100 51-70 20-50 Sumber Mohd Najib (1999) Tahap Penilaian Tinggi Sederhana Rendah

3.6

Analisis Data

Penganalisaan data bagi sesuatu kajian bergantung kepada reka bentuk kajian yang dilaksanakan. Merujuk kepada kajian yang dijalankan oleh penyelidik, analisis kajian ini adalah berbentuk deskriptif yang menerangkan pola sampel seperti taburan kekerapan, peratus dan sebagainya.

Penganalisaan data ini menggunakan komputer yang memiliki perisian Statistical Parkage For Social Science (SPSS). Setelah semua data mentah dimasukkan dalam penunjuk data (data view), hasil yang diperolehi ditunjukkan dalam bentuk jadual kekerapan, peratusan dan juga skor min. Keputusan kajian juga dibincangkan

69

berdasarkan data yang diperolehi melalui item-item yang berpandukan persoalan kajian. Perisian ini dipilih kerana ia mudah dan sesuai digunakan serta penganalisaan data adalah tepat dan mudah untuk difahami. Bagi mendapatkan hasil analisis yang baik dan tepat, ia adalah bergantung kepada kaedah atau teknik analisis yang digunakan. Ini kerana penggunaan kaedah atau teknik yang tidak betul boleh membawa kepada kegagalan kepada sesuatu kajian yang dijalankan kerana tidak memenuhi objektif yang telah ditetapkan. Kaedah yang digunakan untuk menganalisis data-data yang diperolehi daripada kajian ini adalah dengan menggunakan analisis kekerapan (frekuensi).

Menurut Gay (1996), perisian SPSS adalah merangkumi kebanyakan program statistik daripada yang paling asas hinggalah kepada yang paling sukar dan seringkali digunakan dalam kajian. Data-data yang diperolehi daripada soal selidik akan dimasukkan ke dalam perisian tersebut sebagai input dan arahan akan diberikan untuk memperolehi output dalam bentuk taburan kekerapan, peratusan dan juga min.

3.6.1

Taburan Kekerapan

Analisis statistik kekerapan merupakan satu kaedah yang mudah untuk menerangkan hasil kajian yang diperolehi. Selain daripada itu, kaedah ini dapat mencapai objektif kajian dan ia mudah untuk diaplikasikan untuk pemahaman para pembaca. Daripada analisis ini, jawapan yang akan diperolehi adalah peratusan kekerapan yang dapat menggambarkan pendapat responden secara majoriti dan minoriti (Jasdy Hassan & Abd Hakim, 2005).

70

Secara umumnya kekerapan (frekuensi) ini dijalankan bagi melihat ulangan dan kekerapan sesuatu perkara yang berlaku dalam taburan data. Ia bertujuan untuk mendapatkan kadar peratusan responden terhadap pemilihan jawapan bagi sesuatu soalan tersebut. Kaedah ini dapat memperlihatkan bilangan pemilihan yang dibuat oleh responden yang terlibat. Pemilihan keputusan yang dibuat adalah berdasarkan kepada kekerapan jawapan yang diberikan oleh responden. Hasil analisis yang memberikan jawapan yang tinggi menunjukkan bahawa jawapan tersebut menjadi keutamaan berbanding jawapan yang lain.

3.6.2

Ujian Khi Kuasa Dua

Analisis data menggunakan ujian Khi Kuasa Dua bagi menguji perhubungan di antara pembolehubah-pembolehubah dalam kajian (Gravetter & Wallnau,1996). Ujian Khi Kuasa Dua merupakan satu kaedah di mana ujian ini digunakan untuk menguji sama ada terdapat hubungan di antara dua pembolehubah kualitatif atau kuantitatif. Ujian ini menggunakan data berbentuk kategori atau kekerapan untuk menguji hipotesis di antara sesuatu sampel untuk menentukan sama ada pertalian atau hubungan yang signifikan antara dua pembolehubah berkategori dalam sesuatu populasi yang diuji. Ianya sesuai digunakan untuk menganalisis data kualitatif (pembolehubah nominal) atau data kuantitatif. Tetapi ujian ini tidak menerangkan kekuatan hubungan itu.

Prosedur pengujian hipotesis diasas kepada satu keluarga taburan kebarangkalian selanjar yang disebut taburan Khi-kuasa dua yang diperkenalkan oleh Karl Pearson pada

71

awal tahun 1900-an. Terdapat 2 andaian yang diperlukan dalam pengujian Khi-kuasa dua ini iaitu sampel dipilih secara rawak daripada populasi kajian dan saiz sampel adalah cukup besar. Untuk pengujian Khi-kuasa dua ini penyelidik memilih kaedah ujian kekerapan berdasarkan trend tertentu. Ini kerana penyelidik ingin melihat sama ada terdapat perhubungan di antara trend penggunaan peralatan elektrik di bilik dengan pemahaman tentang penggunaan tenaga secara cekap.

3.7

Penutup

Dalam bab ini, penyelidik telah menggariskan beberapa perkara penting yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan kajian. Beberapa perkara penting seperti reka bentuk kajian, populasi kajian, sampel kajian dan sebagainya dimuatkan dalam bab ini. Bab ini amat penting kepada penyelidik kerana ia memberi gambaran, garis panduan, kepada penyelidik dalam menjalankan kajian ini.

72

BAB 4

ANALISIS DATA

4.0

Pengenalan

Bab ini akan membentangkan corak penggunaan elektrik Universiti Utara Malaysia dan penghuni kolej kediaman di Universiti Utara Malaysia serta tahap kesedaran mereka terhadap penggunaan tenaga elektrik yang cekap. Di samping itu, ciri-ciri responden secara umum turut diterangkan dalam bab ini.

Hasil daripada penyediaan set borang soal selidik, sebanyak 500 salinan borang soal selidik telah dihantar kepada responden yang terpilih di setiap kolej yang terlibat. Dalam tempoh masa yang diberikan selama 6 minggu untuk menjawab soal selidik ini, hanya 450 responden sahaja mengembalikan borang soal selidik dengan lengkap. Selebihnya

responden tidak menghantar jawapan yang lengkap, tidak mengembalikan semula, tidak dilayan dan sebagainya seperti yang ditunjukkan oleh Jadual 4.0 di bawah. Tetapi dengan 450 responden, jumlahnya masih lagi tinggi merujuk Jadual Saiz Sampel Untuk Kajian (Krejcie & Morgan, 1970).

Jadual 4.0 : Pengembalian Borang Soal Selidik Status Faktor Bil Peratus

Dikembalikan

Melalui penyerahan

450

90

Tidak Dikembalikan

Tidak lengkap Tidak dilayan Bilik kosong Jumlah

15 30 5 500

3 6 1 100

4.1

Profil Responden

Pada bahagian A borang soal selidik, maklumat yang diperolehi adalah berkaitan latar belakang responden di kawasan kajian. Kaedah analisis kekerapan digunakan bagi membentangkan maklumat ini dengan lebih jelas.

4.1.1

Jantina Responden

Responden kajian terdiri daripada pelajar-pelajar yang mendiami kolej kediaman di Univerisiti Utara Malaysia. Jumlah populasi pelajar Universiti Utara Malaysia adalah

74

seramai 21960 orang pelajar. Saiz sampel kajian adalah 450 orang iaitu 90 peratus daripada jumlah subjek yang telah dipilih secara rawak. Dapatan kajian ditunjukkan oleh jadual di bawah.

Jadual 4.1 : Taburan Responden Berdasarkan Jantina Jantina Lelaki Perempuan Kekerapan (f) 82 368 Peratus (%) 18.2 81.8

Jumlah

450

100

Merujuk kepada Jadual 4.1 yang dipaparkan, kajian ini melibatkan seramai 450 orang pelajar iaitu terdiri daripada 82 orang pelajar lelaki yang mewakili 18.2 peratus dan 368 orang pelajar perempuan yang mewakili 81.8 peratus.

4.1.2 Jenis Bilik Responden

Kolej kediaman pelajar di Universiti Utara Malaysia mempunyai beberapa jenis bilik penginapan iaitu jenis bilik untuk seorang, berdua, bertiga dan berempat. Taburan responden yang menginap mengikut empat jenis bilik ini dipaparkan melalui jadual di bawah.

75

Jadual 4.2 : Taburan Responden Berdasarkan Jenis Bilik Jenis bilik Bilik berdua Bilik seorang Bilik bertiga Bilik berempat Kekerapan (f) 376 2 29 43 Peratus (%) 83.6 0.4 6.4 9.6

Jumlah

450

100

Jadual 4.2 menunjukkan kekerapan dan peratusan pelajar mengikut jenis bilik. Bilangan responden yang menginap di bilik berdua adalah yang tertinggi sekali iaitu sebanyak 376 responden atau 83.6 peratus.. Ini kerana kebanyakan bilik di kolej kediaman pelajar adalah bilik berdua kecuali di Kolej Yayasan Al Bukhary dan juga Kolej Bank Muamalat. Bilik berempat pula adalah bilangan responden kedua tertinggi iaitu 43 responden ataupun 9.6 peratus di mana kebanyakan bilik berempat adalah di Kolej Yayasan Al Bukhary dan Bank Muamalat. Responden ketiga tertinggi adalah bilik bertiga di mana 29 responden ataupun 6.4 peratus dan kebanyakan pelajar yang menginap di bilik bertiga adalah di blok lelaki Kolej TNB dan juga blok lelaki Kolej Mas. Manakala selebihnya adalah bilik seorang iaitu 2 responden atau 0.4 peratus.

4.1.3

Kolej Kediaman Responden

Universiti Utara Malaysia mempunyai kemudahan yang cukup untuk menampung kesemua pelajarnya tinggal di kawasan kampus dan tidak menyewa di kawasan luar. UUM mempunyai 15 buah kolej kediaman yang dibahagikan kepada 3 laluan iaitu

76

Laluan A, B, C, dan D. Walau bagaimanapun, kajian ini hanya melibatkan 14 buah kolej kediaman seperti pada jadual di bawah. Sebuah kolej kediaman yang tidak termasuk dalam kajian ini adalah Kolej Maybank kerana kolej ini mengenakan bayaran sewa bulanan untuk setiap pelajar yang menginap serta semua penggunaan elektrik dan air juga akan dicaj.

Jadual 4.3 : Taburan Responden Berdasarkan Kolej Kediaman Kolej Kediaman DPP MISC DPP Perwaja DPP Sime Darby DPP Petronas DPP Eon DPP TM DPP TNB DPP Proton DPP Tradewinds DPP Mas DPP YAB DPP Bank Muamalat DPP Bank Rakyat DPP Bank SME Kekerapan (f) 34 30 32 40 38 33 35 28 27 29 34 33 32 25 Peratus (%) 7.6 6.7 7.1 8.9 8.4 7.3 7.8 6.2 6.0 6.4 7.6 7.3 7.1 5.6

Jumlah

450

100

Berdasarkan Jadual 4.3 menunjukkan kekerapan dan peratusan responden mengikut kolej kediaman masing-masing. Bilangan responden yang tertinggi adalah daripada DPP

77

Petronas iaitu 40 responden atau 8.9 peratus. Dan bilangan responden yang terendah pula adalah daripada DPP Bank SME iaitu 25 responden ataupun 5.6 peratus.

4.2

Corak Penggunaan Elektrik Bagi Universiti Utara Malaysia

Kajian ini mengesan corak penggunaan elektrik di Universiti Utara Malaysia melalui 2 sumber. Sumber yang pertama adalah secara dats sekunder yang diperolehi daripada Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaraan UUM iaitu maklumat bil elektrik bulanan untuk tahun 2007 dan 2008. Manakala sumber yang kedua adalah daripada data primer yang diperolehi melalui kajian tinjauan ke atas penghuni kolej kediaman yang menjadi pengguna elektrik di Universiti Utara Malaysia.

4.2.1

Penggunaan Elektrik UUM 2007 Dan 2008

Penggunaan elektrik UUM bagi 2007 dan 2008 diilustrasikan melalui Rajah 4.0 dan Rajah 4.1 manakala Jadual 4.4 dan 4.5 menunjukkan peratus kenaikan dan penurunan penggunaan elektrik masing-masing bagi tahun 2007 dan 2008.

78

Bil Elektrik UUM Tahun 2007


2500000 2000000 RM 1500000 1000000 500000 0 Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogs Sept Okt Nov Dis Bulan

Rajah 4.0 : Bil Elektrik UUM Tahun 2007

Jadual 4.4 : Peratus Kenaikan Dan Penurunan Bil Elektrik UUM Tahun 2007 Peratus Tahun 2007 Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogs Sept Okt Nov Dis 1.6 26.8 51.5 21 15.8 17.3 100 56.4 25 kenaikan 93 43.5 Peratus penurunan -

79

Daripada rajah 4.0 dan jadual 4.4 di atas, menunjukkan kadar penggunaan elektrik bagi Universiti Utara Malaysia yang mengalami keadaan turun naik sepanjang tahun. Umumnya, pada bulan Januari 2007 hingga Mei 2007 adalah semester kedua bagi sesi 2006/2007 maka penggunaannya lebih tinggi berbanding bulan berikutnya iaitu Jun 2007. Penggunaan elektrik tertinggi yang dicatatkan untuk semester kedua sesi 2006/2007 ini adalah pada bulan April iaitu sebanyak RM 2 085 757.50. Ini kerana pada bulan ini adalah musim peperiksaan akhir bagi semester kedua ini. Di samping itu juga pelajar menyiapkan pelbagai tugasan yang diberikan pensyarah pada tempoh hujung semester. Bagaimanapun penggunaan elektrik oleh pelajar pada bukan musim peperiksaan juga amatlah tinggi di mana pada bulan Januari, Februari, Mac dan juga Mei nilainya mencecah jutaan ringgit. Tetapi penggunaan elektrik adalah menurun ketika cuti semester pada bulan Jun 2007 sebanyak 25 peratus. Ini dapat dilihat dengan penurunan yang ketara pada rajah 4.0 di atas.

Penggunaan elektrik kembali meningkat ketika pelajar memulakan semester baru pada bulan Julai 2007 sebanyak 51.5 peratus. Penggunaan elektrik yang tertinggi bagi semester baru adalah dicatatkan pada bulan Ogos 2007 iaitu RM 1 248 326.89. Penggunaan elektrik bagi tahun 2007 dilihat menurun sehingga ke bulan Disember. Ini disebabkan bulan Disember adalah cuti semester di mana mencatatkan penggunaan yang terendah iaitu RM 647 035.80 ataupun penurunan sebanyak 26.8 peratus.

80

Bil Elektrik UUM Tahun 2008 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogs Sept Okt Nov Dis

RM

Bulan
Rajah 4.1 : Bil Elektrik UUM Tahun 2008 Jadual 4.5 : Peratus Kenaikan Dan Penurunan Bil Elektrik UUM Tahun 2008 Peratus Tahun 2008 Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogs Sept Okt Nov Dis 3.98 2.06 30.23 27.11 19.89 4.9 26.86 97.33 58.35 5.54 kenaikan Peratus penurunan 10.29

81

Rajah 4.1 dan Jadual 4.5 di atas, menunjukkan penggunaan elektrik bagi Universiti Utara Malaysia yang turut mengalami keadaan turun naik sepanjang tahun pada tahun 2008. Secara keseluruhannya trend penggunaan elektrik adalah sama seperti tahun 2007 di mana pada bulan Januari 2008 sehingga Mei 2008 adalah semester kedua bagi sesi 2007/2008, maka penggunaan elektrik adalah tinggi berbanding bulan yang berikutnya. Juga sama seperti tahun yang sebelumnya bulan April mencatatkan penggunaan elektrik yang tertinggi sekali iaitu RM 2 108 833.93 di mana peratusan kenaikan sebanyak 97 peratus berbanding tahun sebelumnya. Ketika cuti semester iaitu pada bulan Jun mencatatkan sedikit penurunan 5.54 peratus berbanding bulan sebelumnya. Tetapi trend penggunaan tenaga meningkat kembali ketika semester pertama sesi 2008/2009 bermula di mana pada bulan Julai 2008 sehingga November 2008 mencatatkan peningkatan yang ketara. Penggunaan elektrik antara bulan Julai hingga November adalah melebihi RM 1 juta setiap bulan. Penggunaan elektrik yang tinggi bukan sahaja pada musim peperiksaan sahaja, malahan juga pada bulan yang lain.

4.2.2 Purata Penggunaan Elektrik Penghuni Kolej Kediaman

Data penggunaan elektrik penghuni kolej kediaman yang berbeza tidak boleh diperolehi kerana bacaan meter kWh di setiap kolej kediaman tidak pernah dicatat oleh pihak yang berkenaan. Menurut Jabatan Pembangunan Dan Penyenggaraan Universiti Utara Malaysia (Bahagian Elektrik) pihak mereka hanya mengambil bacaan meter kWh pengguna yang perlu dicaj sahaja seperti peniaga kafeteria di kolej-kolej kediaman, peniaga-peniaga di Varsity Mall dan penghuni di Kolej Maybank. Bacaan meter kWh

82

untuk kolej kediaman tidak pernah diambil kerana penghuni kolej tidak perlu membayar bil elektrik bulanan walaupun penghuni-penghuni di setiap kolej kediaman adalah pengguna elektrik yang terbesar sekali di Universiti Utara Malaysia. Ini menunjukkan pihak yang berkenaan tidak serius dalam usaha untuk mengelakkan pembaziran elektrik daripada berlaku. Walaupun penggunaan elektrik penghuni tidak dicaj, bacaan kWh perlu diambil supaya dapat dinilai cara penggunaan mereka dan langkah-langkah penjimatan seterusnya dapat dilakukan. Dengan adanya data seperti itu, pihak yang berkenaan boleh membuat penanda aras penggunaan elektrik yang paling maksimum kepada setiap kolej kediaman mengikut saiz penghuni masing-masing. Mengambil contoh seperti di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, bacaan meter kWh setiap kolej diambil setiap bulan walaupun penghuni di setiap kolej kediaman mereka tidak dicaj. Bacaan penggunaan elektrik setiap kolej kediaman di UTM dinilai dan setiap kolej kediaman yang penggunaan elektrik mereka melebihi tahap maksimum akan dikenakan penalti ataupun denda. Ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kesedaran setiap penghuni kolej dalam usaha untuk menjimatkan penggunaan elektrik di kolej masingmasing.

Untuk mengira purata penggunaan elektrik bulanan penghuni kolej kediaman di Universiti Utara Malaysia, penyelidik merujuk Jadual 4.4 dan 4.5 dan penyelidik mengandaikan pada bulan Mei, Jun dan Disember setiap tahun adalah cuti semester dan penghuni kolej tiada di kolej. Oleh itu, purata bil elektrik bulan bukan cuti semester akan ditolak purata bil elektrik bulan cuti semester untuk mendapatkan purata bil elektrik bagi penghuni kolej kediaman sebulan. Setelah pengiraan dibuat penyelidik mendapati purata

83

bil elektrik bulanan penghuni kolej kediaman bagi tahun 2007 adalah RM 463 848.33 dan bagi tahun 2008 pula adalah RM 363 085.07.

4.3 Penggunaan Tenaga Elektrik Di Kalangan Penghuni Kolej

Corak penggunaan elektrik di kalangan penghuni kolej dilihat daripada empat aspek utama iaitu berdasarkan jenis peralatan yang digunakan termasuk yang dimiliki oleh penghuni kolej kediaman, amalam penggunaan peralatan elektrik yang disediakan oleh pihak Universiti Utara Malaysia iaitu lampu dan kipas, amalan penggunaan peralatan elektrik persendirian yang dibenarkan oleh pihak pengurusan kolej kediaman iaitu seterika, komputer riba, dan juga pemanas air. Dan yang terakhir adalah gelagat responden yang mempunyai kaitan dengan penggunaan peralatan elektrikseperti waktu mengulangkaji pelajaran, kecenderungan memasang kelajuan kipas dan penggunaan peralatan elektrik lain termasuk yang tidak dibenarkan penggunaannya oleh pihak kolej kediaman.

4.3.1 Peralatan Elektrik Milik Penghuni Kolej

Jumlah peralatan elektrik yang disoal penyelidik adalah peralatan elektrik yang digunakan di dalam bilik sahaja iaitu tidak termasuk peralatan elektrik yang disediakan oleh pihak pengurusan kolej yang diletakkan di luar bilik seperti mesin basuh di setiap blok. Penggunaan peralatan elektrik di bilik yang dimiliki oleh penghuni kolej adalah termasuk yang tidak dibenarkan dibawa ke kolej kediaman oleh pihak universiti.

84

Penggunaan peralatan elektrik yang tidak dibenarkan turut menyumbang kepada penggunaan kWj yang tinggi. Berikut adalah jadual jumlah peralatan elektrik yang dimiliki oleh responden.

Jadual 4.6: Jumlah Peralatan Elektrik Yang Dimiliki Dan Digunakan Kekerapan Memiliki N Komputer/laptop Pemanas air Radio Seterika Telefon Bimbit Pengecas Bateri Periuk nasi Pembakar roti Mesin basuh Televisyen Peti sejuk Dapur elektrik Lampu tidur Pengering rambut Lain-lain 450 371 140 413 450 450 95 71 71 63 58 37 118 110 69 Peratus 100 82.4 31.1 91.8 100 100 21.1 15.8 15.8 14 12.9 8.2 26.2 24.4 15.3 79 310 37 355 379 379 387 392 413 332 340 381 17.6 68.9 8.2 78.9 84.2 84.2 86 87.1 91.8 73.8 75.6 84.7 Tidak Memiliki N Peratus Jumlah N 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 Peratus 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Berdasarkan Jadual 4.6 di atas, hasil kajian mendapati 100 peratus responden mempunyai komputer ataupun komputer riba dan telefon bimbit. Secara tidak langsung juga 100 peratus responden memiliki pengecas bateri telefon bimbit. Ini menunjukkan telefon bimbit sudah menjadi barang yang wajib dimiliki dan menjadi alat penghubung

85

di antara satu sama lain. Dalam era globalisasi ini, telefon bimbit dan komputer sudah menjadi medan perantara yang terpenting sekali. Tidak kira di alam pekerjaan ataupun ketika sedang melanjutkan pengajian, komputer adalah menjadi satu pemudahcara bagi melakukan sesuatu pekerjaan. Tercetusnya demam internet pada tahun 90 an menyebabkan pelbagai inovasi telah dilakukan untuk menjadikan satu dunia dapat berhubung hanya dengan menggunakan komputer. Tidak kira apapun tujuan seperti ketika belajar, bekerja, dan sebagainya amat memerlukan komputer. Sehubungan dengan itu, Universiti Utara Malaysia telah melaksanakan kempen 1 pelajar 1 komputer dengan pelbagai insentif pembelian yang menarik bagi mendedahkan dan memudahkan pelajar dalam dunia pengkomputeran agar tidak ketinggalan dalam era globalisasi ini. Peratusan kedua tertinggi barang elektrik yang dimiliki oleh responden adalah seterika iaitu 91.8 peratus ataupun 413 responden. Ini memang tidak dapat dinafikan kerana kod etika pemakaian di Universiti Utara Malaysia bagi pelajar lelaki adalah pakaian ke pejabat serta lengkap bertali leher, sementara perempuan pula adalah berbaju kurung ataupun pakaian yang sesuai dengan etika pemakaian. Jenis pakaian sebegini memerlukan pakaiannya sentiasa digosok. UUM amat mementingkan kekemasan pelajarnya agar sentiasa berdisiplin dan bersedia dari awal sebelum melangkah ke alam pekerjaan. Pemanas air mencatatkan barangan elektrik yang ketiga tertinggi yang dimiliki oleh responden iaitu 82.4 peratus.

Ada juga segelintir responden membawa peralatan yang tidak dibenarkan oleh pihak pengurusan kolej kediaman. Dengan peralatan ini dan kekerapan menggunakannya adalah tinggi menyumbang kepada peningkatan yang ketara penggunaan tenaga elektrik

86

bagi Universiti Utara Malaysia. Peralatan elektrik yang tidak dibenarkan adalah seperti periuk nasi yang dimiliki oleh 21.1 peratus responden, pembakar roti dan juga mesin basuh 15.8 peratus responden, televisyen 14 peratus responden, peti sejuk 12.9 peratus responden, dapur elektrik 8.2 peratus responden, lampu tidur 26.2 peratus responden, pengering rambut 24.4 peratus responden dan lain-lain peralatan adalah 15.3 peratus responden. Lain-lain peralatan yang didapati adalah seperti pembesar suara jenis Altec Lansing ataupun jenis Sonic Gear yang menjadi kegilaan remaja sekarang, mesin pencetak, mesin pengisar, headphone, dan juga akuarium.

4.3.2

Amalan Penggunaan Peralatan Elektrik Yang Disediakan Oleh UUM

Amalan penggunaan peralatan elektrik yang disediakan di bilik-bilik penginapan iaitu lampu dan kipas ditunjukkan melalui jumlah kekerapan penggunaannya oleh penghuni kolej. Walau bagaimanapun, cuaca tidak mempengaruhi setiap penggunaan peralatan elektrik ini.

Oleh itu kajian ini tidak mengambil kira faktor cuaca iaitu di mana lazimnya kita akan menggunakan lampu ketika cahaya kurang di dalam bilik kita sama ada ketika siang dan malam di mana kurang cahaya matahari tembus ke bilik kerana cuaca mendung ataupun hujan. Maka jika hujan ataupun mendung, penggunaan lampu menjadi semakin kerap berbanding di masa cuaca panas dan terik. Begitu juga dengan penggunaan kipas. Amalan penggunaan kipas pula akan berbeza seperti jika musim hujan, penggunaan kipas akan berkurangan disebabkan sejuk dan sebagainya. Akan tetapi sebaliknya ketika

87

musim panas pula, penggunaan kipas akan meningkat kerana kepanasan. Ini adalah limitasi kajian.

a)

Kekerapan Penggunaan Lampu Bilik

Analisis ini dijalankan untuk melihat kekerapan penggunaan lampu bilik di kalangan penghuni kolej sekaligus dapat melihat sikap penghuni terhadap penggunaan tenaga sama ada mereka membazir ataupun tidak. Taburan kekerapan penggunaan lampu di bilik-bilik penghuni kolej kediaman dapat memperlihatkan sikap penghuni sama ada mengamalkan pembaziran ataupun tidak. Jenis kekerapannya dibahagikan kepada 5 jenis iaitu siang dan malam walaupun tiada di bilik, siang dan malam ketika berada di bilik, siang dan malam ketika berada di bilik termasuk waktu tidur, sepanjang malam termasuk waktu tidur dan sepanjang malam kecuali waktu tidur. Daripada Jadual 4.7, menunjukkan kekerapan dan peratusan responden menggunakan lampu bilik setiap hari.

Jadual 4.7 : Kekerapan Penggunaan Lampu Kekerapan (f) Siang dan malam walaupun tiada di bilik Siang dan malam ketika berada di bilik Siang dan malam ketika berada di bilik termasuk waktu tidur Sepanjang malam termasuk waktu tidur Sepanjang malam kecuali waktu tidur 58 141 12.9 31.3 93 71 87 Peratusan (%) 20.7 15.8 19.3

Jumlah

450

100

88

Peratusan kekerapan penggunaan lampu yang tertinggi dicatatkan adalah sepanjang malam kecuali waktu tidur iaitu 141 responden ataupun 31.3 peratus. Ini bermakna masih ada lagi penghuni kolej yang menggunakan lampu pada waktu yang sepatutnya dan tidak mengamalkan pembaziran. Tetapi peratusan untuk siang dan malam walaupun tiada di bilik serta siang dan malam ketika berada di bilik termasuk waktu tidur mencatatkan peratusan yang kedua dan ketiga tertinggi masing-masing dengan 20.7 peratus dan 19.3 peratus. Ini menunjukkan masih ada lagi penghuni yang mengamalkan pembaziran elektrik kerana peratusannya agak besar dan ini adalah suatu yang agak membimbangkan. Bermakna ada penghuni kolej yang menggunakan lampu siang dan malam dan tidak menutupnya ketika keluar daripada bilik serta menggunakan lampu setiap masa termasuk waktu tidur. Penghuni seperti ini mengamalkan pembaziran elektrik yang ketara serta tidak bertanggungjawab terhadap penjimatan elektrik. Penghuni kolej yang memasang lampu siang dan malam ketika berada di bilik mencatatkan peratusan yang keempat tertinggi 15.8 peratus manakala penghuni kolej yang memasang lampu malam termasuk waktu tidur mencatatkan peratusan yang terendah iaitu 12.9 peratus.

Daripada penerangan tentang kekerapan penggunaan lampu bilik di atas, dapat dilihat dengan jelas pada Rajah 4.7 mencatatkan kekerapan yang tertinggi adalah pada sepanjang malam kecuali waktu tidur. Ini bermakna mereka menggunakan lampu pada waktu yang sepatutnya sahaja tetapi peratusan yang lain dilihat agak tinggi. Ada yang tidak bertanggungjawab membiarkan lampu terpasang ketika keluar daripada bilik dan menggunakannya sepanjang hari. Ini menunjukkan masih ada lagi penghuni kolej yang

89

mengamalkan pembaziran elektrik sama ada disedari ataupun tidak. Menurut Buletin Pengguna November 2007, menggariskan antara salah satu cara untuk menjimatkan tenaga elektrik adalah dengan menutup segala peralatan elektrik yang tidak digunakan sebelum meninggalkan bilik, rumah dan sebagainya bagi mengelakkan pembaziran.

b)

Kekerapan Penggunaan Kipas

Amalan penggunaan kipas di kalangan penghuni kolej kediaman dapat diperhatikan melalui taburan empat kategori kekerapan. Ianya terdiri daripada dipasang sepanjang masa walaupun tiada di bilik, dipasang sepanjang masa ketika berada di bilik, dipasang waktu siang dan berada di bilik serta dipasang waktu malam dan berada di bilik. Taburan yang diperolehi juga mempamerkan sikap penghuni sama ada berlaku pembaziran elektrik ataupun sebaliknya seperti di Jadual 4.8.

Jadual 4.8 : Kekerapan Penggunaan Kipas Kekerapan (f) Dipasang sepanjang masa walaupun tiada di bilik Dipasang sepanjang masa ketika berada di bilik Dipasang waktu siang dan berada di bilik Dipasang waktu malam dan berada di bilik 197 239 14 0 Peratusan (%) 43.8 53.1 3.1 0

Jumlah

450

100

90

Berdasarkan Jadual di atas, didapati majoriti penghuni menggunakan kipas sepanjang masa ketika berada di bilik dengan 53. 1 peratus. Ini menunjukkan kebanyakan penghuni kolej kediaman memasang kipas ketika berada di berada di dalam bilik. Namun begitu, peratusan yang agak tinggi didapati pada responden yang memasang kipas sepanjang masa walaupun tiada di bilik iaitu 43.8 peratus. Ini menunjukkan ada penghuni kolej yang masih lagi mengamalkan pembaziran dalam menggunakan peralatan elektrik dengan membiarkan kipas terpasang ketika mereka tiada di bilik. Ini menunjukkan sikap tidak bertanggungjawab mereka terhadap penjimatan elektrik. Kemudian diikuti dengan 3.1 peratus responden yang menggunakan kipas pada waktu siang dan ketika berada di bilik. Ini bermakna mereka tidak menggunakan kipas ketika waktu tidur.

4.3.3

Amalan Penggunaan Peralatan Elektrik Persendirian

Terdapat beberapa peralatan elektrik persendirian yang mendapat kebenaran pihak Universiti Utara Malaysia untuk digunakan di setiap bilik di kolej kediaman. Antara peralatan persendirian yang utama adalah seterika, komputer peribadi atau riba, serta pemanas air. Amalan penggunaan ketiga-tiga peralatan elektrik ini diukur berdasarkan kepada 4 jenis kekerapan iaitu sama ada menggunakannya setiap hari, setiap 3 atau 4 hari sekali, seminggu sekali atau setiap 3 atau 4 minggu sekali. Taburan kekerapan setiap peralatan tersebut dibentangkan satu persatu.

91

a)

Kekerapan Penggunaan Seterika

Berikut adalah rajah dan jadual yang menunjukkan kekerapan penggunaan seterika oleh penghuni kolej kediaman di Universiti Utara Malaysia.

Jadual 4.9: Kekerapan Penggunaan Seterika Kekerapan (f) Setiap hari Setiap 3 atau 4 hari sekali Seminggu sekali Setiap 3 atau 4 minggu sekali 277 119 48 6 Peratusan (%) 61.6 26.4 10.7 1.3

Jumlah

450

100

Merujuk Jadual 4.9, kekerapan yang paling tinggi dalam penggunaan seterika responden adalah setiap hari dengan 61.6 peratus ataupun 277 responden. Peratusan kedua tertinggi adalah setiap 3 atau 4 hari sekali dengan 26.4 peratus. Diikuti dengan seminggu sekali sebanyak 10.7 peratus dan yang terakhir setiap 3 atau 4 minggu sekali dengan 1.3 peratus Ini bermakna majoriti penghuni kolej kediaman membazir dari segi penggunaan seterika kerana menurut Suruhanjaya Tenaga, penggunaan seterika yang menjimatkan adalah menggosok pakaian yang dipakai untuk satu minggu sekaligus contohnya. Jika digunakan setiap hari, walaupun hanya menggosok sehelai pakaian sahaja, penggunaan kWj lebih tinggi berbanding seterika pakaian secara banyak. Hanya segelintir penghuni kolej sahaja iaitu kira-kira 12 peratus sahaja yang mengamalkan penjimatan tenaga elektrik mengikut saranan yang dibuat oleh Suruhanjaya Tenaga.

92

b)

Kekerapan Penggunaan Komputer Peribadi Atau Komputer Riba

Berikut merupakan jadual bagi kekerapan penggunaan komputer dan komputer riba penghuni kolej kediaman di Universiti Utara Malaysia.

Jadual 4.10 : Kekerapan Penggunaan Komputer Dan Komputer Riba Kekerapan (f) Setiap hari Setiap 3 atau 4 hari sekali Seminggu sekali Setiap 3 atau 4 minggu sekali 425 22 2 1 Peratusan (%) 94.4 4.9 0.4 0.2

Jumlah

450

100

Merujuk kepada Jadual 4.10 di atas, hasil kajian mendapati 94.4 peratus daripada responden menggunakan komputer atau komputer riba setiap hari. Ini menunjukkan hampir keseluruhan responden menggunakannya setiap hari. Semakin kerap

penggunannya semakin tinggi kWh yang dicatatkan. Merujuk kepada Kempen Konsumer Kebangsaan 2008-2010, kuasa peralatan elektrik dalam watt bagi komputer persendirian adalah di antara 130 watt hingga 180 watt bergantung kepada jenis komputer persendirian. Berbanding dengan komputer riba, kuasa peralatan elektrik dalam watt bagi komputer riba adalah di sekitar 50 watt. Tetapi semakin lama penggunannya maka kWh adalah semakin meningkat. Menurut Buletin Pengguna November 2007, menggariskan antara salah satu cara untuk menjimatkan tenaga elektrik bagi komputer dan komputer riba adalah dengan menggunakan komputer secara

93

berhemah di mana pengguna hanya menggunakan komputer ketika mencari maklumat berkaitan dengan pelajaran sahaja dan tidak kepada perbuatan yang sia-sia seperti bermain permainan video dan melihat dvd atau cd menggunakan komputer. Di samping itu juga pengguna tidak perlu meletakkan komputer dalam keadaan sedia atau stand by kerana penggunaan elektrik masih lagi ada ketika itu.

c)

Kekerapan Penggunaan Pemanas Air

Berikut merupakan jadual dan rajah bagi menunjukkan taburan kekerapan penggunaan pemanas air oleh penghuni kolej kediaman di Universiti Utara Malaysia

Jadual 4.11 : Kekerapan Menggunakan Pemanas Air Kekerapan (f) Setiap hari Setiap 3 atau 4 hari sekali Seminggu sekali Setiap 3 atau 4 minggu sekali 414 30 2 4 Peratusan (%) 92 6.7 0.4 0.9

Jumlah

450

100

Jadual 4.11 di atas menunjukan kekerapan responden menggunakan pemanas air untuk memasak air. Peratusan responden yang menggunakan pemanas air dengan kerap adalah setiap hari iaitu 92 peratus. Ini bermakna hampir keseluruhan majoriti penghuni di kolej menggunakan pemanas air setiap hari. Penggunaan yang tinggi terhadap pemanas air akan mengakibatkan penggunaan terhadap tenaga elektrik semakin tinggi. Menurut

94

Buletin Pengguna Keluaran November 2007, alat-alat yang menggunakan konsep pemanasan (heating) seperti ketuhar, pembakar roti, cerek elektrik, seterika dan sebagainya adalah tidak efektif dalam penjimatan tenaga. Sehingga kini, belum ada teknologi alat penjimatan yang boleh menjimatkan peralatan elektrik yang menggunakan konsep pemanasan (heating). Sebenarnya ia bergantung kepada sikap pengguna dan cara penggunaan yang berhemah untuk menjimatkan penggunaan barangan elektrik seperti ini.

4.3.4

Amalan-Amalan Lain Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Elektrik

Seterusnya, penggunaan peralatan elektrik juga dapat dilihat dengan beberapa amalan lain seperti kekerapan waktu mengulangkaji pelajaran sama ada pagi, petang atau malam. Keduanya, ia berkaitan dengan kecenderungan untuk memasang kelajuan kipas pada tahap tertentu dan akhir sekali adalah kekerapan penggunaan peralatan elektrik lain yang sebahagian besarnya tidak mendapat keizinan untuk digunakan.

a)

Kekerapan Waktu Mengulangkaji Pelajaran

Berikut merupakan jadual dan rajah yang menunjukkan kekerapan waktu mengulangkaji pelajaran

95

Jadual 4.12 : Waktu Ulangkaji Pelajaran Kekerapan (f) Pagi Petang Malam Tidak Mengulangkaji Jumlah 11 15 382 42 450 Peratusan (%) 2.4 3.3 84.9 9.3 100

Merujuk kepada Jadual 4.12, penyelidik mendapati majoriti responden mengulangkaji pelajaran pada waktu malam dengan peratusan kekerapan yang tertinggi iaitu 84.9 peratus, diikuti dengan 9.3 peratus responden yang tidak mengulangkaji pelajaran dan 3.3 peratus mengulangkaji pada waktu petang serta 2.4 peratus mengulangkaji pelajaran pada waktu pagi. Dapat dilihat di sini hampir keseluruhan penghuni kolej mengulangkaji pada waktu malam di mana penghuni kolej perlu memasang lampu dan purata waktu keseluruhan responden mengulangkaji pada waktu malam adalah 3 jam. Sudah tentulah ketika mengulangkaji pada waktu malam menggunakan lampu. Dengan penggunaan lampu yang memakan masa yang lama, lampu-lampu yang terdapat di bilik perlu ditukar kepada lampu yang jimat tenaga seperti lampu kompak fluorescent (CFL) kerana lampu ini dikatakan mampu menjimatkan tenaga kerana hanya menggunakan tenaga sekitar 15 watt berbanding lampu incandescent yang menggunakan sehingga 75 watt tenaga. Menurut Buletin Pengguna November 2007, penukaran lampu di bilik kepada lampu kalimantang kompak dapat menjimatkan tenaga elektrik kerana ia menggunakan 75 peratus tenaga elektrik kurang daripada lampu kalimantang biasa dan mempunyai jangka hayat 10 kali ganda juga berbanding lampu kalimantang biasa.

96

b)

Kecenderungan Memasang Kelajuan Kipas

Berikut merupakan jadual dan rajah yang menunjukkan kekerapan responden memasang kelajuan kipas di kolej kediaman masing-masing.

Jadual 4.13 : Kekerapan Kelajuan Kipas Kelajuan Kipas 1 2 3 4 5 Jumlah Kekerapan (f) 27 22 157 121 123 450 Peratusan (%) 6 4.9 34.9 26.9 27.3 100

Merujuk kepada jadual di atas, peratusan tertinggi responden memasang kipas adalah pada kelajuan 3 iaitu 34.9 peratus. Tetapi kecenderungan penghuni kolej untuk memasang kipas lebih tinggi kelajuannya juga agak tinggi dimana 27.3 peratus penghuni kolej memasang kelajuan 5 dan 26.9 peratus pula memasang kelajuan 4. Lain-lain adalah 4.9 peratus memasang pada kelajuan 2 dan 6 peratus memasang pada kelajuan 1.Ini menunjukkan masih ada penghuni kolej yang menggunakan kipas secara sederhana kerana menurut Buletin Pengguna November 2007 kelajuan kipas yang ideal bagi sesebuah bilik adalah pada kelajuan 3. Tetapi terdapat juga penghuni kolej yang menggunakan kipas melebihi keperluan mereka dan tidak mengamalkan penjimatan tenaga elektrik. Justeru itu, amalan sebegini dianggap sebagai satu pembaziran.

97

c)

Kekerapan Penggunaan Peralatan Elektrik Lain Dan Yang Tidak

Dibenarkan

Berikut adalah jadual bagi kekerapan penghuni kolej kediaman menggunakan peralatan elektrik lain selain yang terdapat di bilik masing-masing.

Jadual 4.14 : Kekerapan Menggunakan Peralatan Elektrik Yang Lain Kekerapan Tidak guna Setiap hari Setiap 3 @ 4 hari sekali f Radio Telefon bimbit Pengecas bateri Periuk nasi Pembakar roti Mesin basuh Televisyen Peti sejuk Dapur elektrik Lampu tidur Pengering rambut Lain-lain 381 84.7 3 0.7 34 7.6 32 7.1 358 379 379 385 384 411 334 337 79.6 84.2 84.2 85.6 85.3 91.3 74.2 75.3 2 35 32 37 116 112 0.4 7.8 7.1 8.2 25.8 24.7 45 29 28 29 11 19 10 6.4 6.2 6.4 2.4 4.2 45 6 41 4 15 13 10 1.3 9.1 0.9 3.3 2.9 1 2 3 7 0.2 0.4 0.7 1.6 312 4 % 69.3 0.9 f 96 450 446 % 21.3 100 99.1 f 40 % 8.9 f 2 % 0.4 f Seminggu sekali Setiap 3 @ 4 minggu sekali % -

98

Merujuk kepada Jadual 4.14 di atas, terdapat juga segelintir responden membawa peralatan elektrik yang tidak dibenarkan oleh pihak pengurusan kolej dan kekerapan penggunannya juga adalah mebimbangkan. Peralatan elektrik yang mengeluarkan haba ataupun konsep pemanasan yang tidak dibenarkan dilihat penggunaannya yang ketara seperti periuk nasi, pembakar roti, dapur elektrik, dan juga pengering rambut serta penggunaan peti sejuk. Penggunaan peralatan elektrik seperti ini selalunya menyumbang kepada peningkatan penggunaan elektrik. Penghuni bilik di kolej kediaman tidak dipertanggungjawabkan untuk membayar bil elektrik menyebabkan mereka

menggunakan peralatan elektrik samada yang dibenarkan atau tidak dengan sewenangwenangnya.

4.4 Tahap Kesedaran Penghuni Kolej Terhadap Kecekapan Tenaga

Kesedaran penghuni kolej berkenaan penggunaan tenaga elektrik yang berhemah dapat membantu mengurangkan perbelanjaan elektrik, seterusnya dapat mengurangkan kos operasi di Universiti Utara Malaysia. Justeru, kajian ini mengukur tahap kesedaran penghuni berkaitan kecekapan tenaga melalui enam perkara berikut:

i. ii.

Mendapatkan tahap pengetahuan berkenaan apakah itu kecekapan tenaga. Menyemak pengetahuan penghuni dengan pengertian sebenar kecekapan tenaga.

iii.

Menilai kefahaman penghuni berkenaan kepentingan pengurusan tenaga yang berkesan.

99

iv.

Mendapatkan pandangan penghuni berkenaan siapakah yang perlu bertanggungjawab melakukan penjimatan.

v.

Mendapatkan amalan penghuni kolej sama ada mereka pernah melakukan langkah penjimatan ataupun tidak.

vi.

Melihat kepekaan penghuni kolej terhadap setiap kerosakan kemudahan elektrik samada di bilik atau blok.

vii.

Mendapatkan respon berkenaan adakah pihak UUM pernah menjalankan kempen menjimatkan elektrik atau tidak.

4.4.1

Pengetahuan Berkenaan Kecekapan Tenaga

Kecekapan tenaga adalah bermaksud penggunaan tenaga secara cermat dan bijaksana tanpa menjejaskan produktiviti dan kualiti hidup. Berikut merupakan jadual dan rajah yang menunjukkan sama ada responden mengetahui ataupun mendengar tentang istilah kecekapan tenaga.

Jadual 4.15: Kefahaman Terhadap Kecekapan Tenaga Kekerapan (f) Sangat tidak setuju Tidak setuju Tidak Pasti Setuju Amat Setuju Jumlah Min Tahap 32 96 142 170 10 450 3.07 Sederhana Peratusan (%) 7.1 21.3 31.6 37.8 2.2 100

100

Merujuk kepada Jadual 4.15 di atas, menunjukkan taburan responden berdasarkan peratusan, min dan tahap penilaian penghuni kolej terhadap kefahaman tentang kecekapan tenaga. Kebanyakan responden masih lagi ragu- ragu ataupun kabur tentang kecekapan tenaga ini. Ini kerana hanya 40 peratus responden sahaja yang mengetahui apa itu kecekapan tenaga. 31.6 peratus responden pula tidak pasti sama ada mereka tahu ataupun tidak dan 28.4 peratus responden tidak mengetahui langsung tentang kecekapan tenaga ini. Kajian ini mendapati bahawa secara keseluruhannya maklum balas yang diberikan oleh responden telah menyumbang kepada pencapaian skor sederhana dengan min keseluruhan pada 3.07. Dapatan kajian ini dapat menggambarkan bahawa masih ramai lagi penghuni kolej yang tidak memahami, dan mengetahui konsep kecekapan tenaga. Sekiranya mereka masih tidak faham tentang kecekapan tenaga, susah untuk mereka menggunakan elektrik sesuai dengan keperluan sahaja.

4.4.2

Kefahaman Penghuni Kolej Terhadap Pengertian Kecekapan Tenaga

Kecekapan tenaga juga berkaitan dengan usaha pihak pengurusan dan juga penghuni kolej untuk memenuhi keperluan pengguna tenaga supaya mencapai tahap penggunaan tenaga efektif. Responden disoal adakah mereka bersetuju dengan penyataan hanya pihak pengurusan sahaja yang perlu mengamalkan kecekapan tenaga sahaja.

Berikut merupakan jadual dan rajah yang menunjukkan pengertian responden terhadap kecekapan tenaga

101

Jadual 4.16: Kefahaman Penghuni Kolej Terhadap Pengertian Kecekapan Tenaga Kekerapan (f) Sangat tidak setuju Tidak setuju Tidak Pasti Setuju Amat Setuju Jumlah Min Tahap 13 65 98 239 35 450 3.48 Sederhana Peratusan (%) 2.9 14.4 21.8 53.1 7.8 100

Jadual 4.16 menunjukkan taburan responden berdasarkan peratusan, min dan tahap skor bagi kefahaman responden terhadap pengertian kecekapan tenaga. 60.9 peratus responden bersetuju dengan pengertian kecekapan tenaga yang memerlukan usaha pihak pengurusan sahaja untuk memenuhi keperluan pengguna bagi mencapai tahap penggunaan tenaga efektif. 21.8 peratus responden tidak pasti dengan penyataan yang diberikan dan hanya 17.3 peratus sahaja yang tidak setuju dengan penyataan yang diberikan. Ini bermakna hanya 17.3 peratus responden sahaja yang memahami bahawa kecekapan tenaga bukan hanya berkaitan dengan usaha pihak pengurusan sahaja tetapi ia juga memerlukan usaha sendiri dalam mengamalkan penjimatan tenaga elektrik. Ini menunjukkan hanya segelintir sahaja responden yang mempunyai pemahaman yang mendalam tentang kecekapan tenaga. Melalui analisis yang dijalankan, didapati bahawa secara keseluruhannya maklum balas yang diberikan oleh responden telah menyumbang kepada pencapaian skor sederhana dengan min keseluruhan pada 3.48. Ini sungguh membimbangkan kerana kebanyakan penghuni kolej masih lagi tidak memahami konsep yang diamalkan dalam kecekapan tenaga ini. Kecekapan tenaga bukanlah memerlukan satu sistem yang canggih untuk menjimatkan elektrik. Tetapi ia sebenarnya bermula

102

daripada kesedaran pengguna itu sendiri. Penerangan lanjut tentang kecekapan tenaga terdapat dalam Bab 2 kajian ini.

4.4.3

Kefahaman Tentang Kepentingan Pengurusan Tenaga Yang Berkesan

Analisis ini dijalankan untuk melihat kefahaman penghuni kolej tentang kepentingan pengurusan tenaga berkesan ke atas kolej kediaman mereka. Analisis ini mahu melihat kesedaran dalam diri responden terhadap kepentingan pengurusan tenaga berkesan.

Jadual 4.17: Kefahaman Kepentingan Pengurusan Tenaga Kekerapan (f) Sangat tidak setuju Tidak setuju Tidak Pasti Setuju Amat Setuju Jumlah Min Tahap 9 60 128 224 29 450 3.45 Sederhana Peratusan (%) 2 13.3 28.4 49.8 6.4 100

Jadual 4.17 di atas menunjukkan taburan kekerapan responden untuk melihat sama ada penghuni kolej memahami ataupun tidak perlunya pengurusan tenaga di kolej kediaman masing-masing. keseluruhannya Melalui analisis yang dijalankan, didapati bahawa secara

56.2 peratus pelajar memahami dan bersetuju dengan perlunya

pengurusan tenaga untuk kolej kediaman masing-masing. Walaupun begitu, 28.4 peratus responden masih lagi tidak pasti sama ada perlunya pengurusan tenaga di bangunan kolej

103

kediaman dan 15.3 peratus responden tidak bersetuju sama sekali dengan keperluan pengurusan tenaga di bangunan kolej. Ini menunjukkan kebanyakan penghuni kolej sedar akan kepentingan pengurusan tenaga ini yang bertujuan untuk menjamin keselesaan pengguna dan di masa yang sama dapat meminimakan penggunaan elektrik. Tetapi terdapat juga segelintir penghuni kolej yang masih lagi ragu-ragu dan tidak bersetuju. Sesuatu perlu dilakukan agar penghuni kolej sedar dan memahami konsep pengurusan tenaga ini. Melalui analisis yang dijalankan, didapati secara keseluruhannya maklum balas yang diberikan oleh responden terhadap persoalan kajian telah menyumbang kepada skor sederhana dengan min keseluruhan 3.45. Ini menunjukkan pemahaman penghuni kolej terhadap kepentingan pengurusan tenaga masih belum memuaskan.

4.4.4

Pandangan Terhadap Langkah Penjimatan Elektrik

Analisis pandangan responden terhadap langkah penjimatan elektrik ini dijalankan adalah untuk melihat pandangan responden tentang pihak yang dirasakan

bertanggungjawab melakukan langkah penjimatan. Analisis ini mahu melihat sejauhmana pengetahuan asas dalam diri responden seterusnya dapat melihat sama ada wujud atau tidak kesedaran dalam diri responden tersebut

104

Jadual 4.18: Pandangan Terhadap Langkah Penjimatan Elektrik Kekerapan (f) Penghuni bangunan Pihak pengurusan dengan langkah usaha penjimatan tenaga berkesan Kedua-dua pihak Jumlah 222 450 49.3 100 158 70 Peratusan (%) 35.1 15.6

Jadual 4.18 di atas menunjukkan taburan responden yang memberikan pendapat tentang pihak yang dirasakan perlu bertanggungjawab melakukan langkah-langkah penjimatan elektrik di kolej kediaman. Dari analisis yang dilakukan, 49.3 peratus penghuni kolej berpendapat langkah-langkah penjimatan elektrik sebenarnya perlu dijalankan oleh kedua-dua belah pihak iaitu penghuni bangunan sebagai pengguna elektrik dan juga pihak pengurusan kolej sebagai pihak yang menguruskan kolej kediaman. 35.1 peratus responden pula berpendapat langkah ini perlu dijalankan oleh penghuni bangunan sahaja dan 15.6 peratus responden pula berpendapat langkah ini perlu dijalankan oleh pihak pengurusan sahaja dengan langkah penjimatan yang berkesan. Menurut Pensyarah Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi Mara (UiTM) Profesor Ir Dr Shah Rizam Mohd Shah Baki berkata kunci utama dalam penjimatan tenaga adalah kesedaran orang ramai dan bukannya bergantung kepada sesuatu teknologi (Kempen Pengguna Bijak, 2008). Ini menunjukkan tanpa kerjasama semua pihak yang menetap di sesuatu bangunan, penjimatan elektrik tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan.

105

4.4.5 Pandangan Tahap Kesedaran Penghuni Kolej Terhadap Penjimatan Tenaga

Analisis ini dijalankan adalah bagi melihat apakah pandangan responden tentang tahap kesedaran penghuni kolej mereka terhadap penjimatan tenaga sama ada mereka ada melakukan pembaziran ataupun melakukan penjimatan tenaga.

Jadual 4.19: Pandangan Tahap Kesedaran Penghuni Kolej Terhadap Penjimatan Tenaga

Kekerapan (f) Sangat tidak baik Tidak baik Tidak Pasti Baik Amat baik Jumlah Min Tahap 46 173 194 36 1 450

Peratusan (%) 10.2 38.4 43.1 8.0 0.2 100 2.50 Sederhana

Berdasarkan Jadual 4.19, menunjukkan taburan responden berdasarkan peratusan, min dan tahap skor bagi pandangan penghuni kolej terhadap penjimatan tenaga yang dilakukan penghuni kolej kediaman itu sendiri. 48.6 peratus responden berpendapat kesedaran penghuni kolej kediaman terhadap penjimatan tenaga adalah tidak baik. Ini adalah pendapat yang berdasarkan pemerhatian dan pengalaman responden terhadap penghuni kolej kediaman masing-masing. Peratusan ini cukup tinggi untuk menunjukkan bahawa penghuni kolej mengamalkan pembaziran elektrik dalam kehidupan seharian mereka di kolej kediaman. 43.1 peratus responden ragu-ragu atau tidak pasti sama ada

106

kesedaran penghuni kolej terhadap penjimatan elektrik di kolej kediaman mereka baik ataupun tidak. Dan hanya 8.2 peratus responden sahaja yang berpendapat kesedaran penghuni kolej berada dalam keadaan yang baik. Ini menunjukkan kebanyakan penghuni kolej tidak mempunyai kesedaran untuk berjimat dalam kehidupan seharian mereka. Melalui analisis yang dijalankan, didapati bahawa secara keseluruhannya maklum balas yang diberikan oleh responden terhadap persoalan kajian telah menyumbang kepada skor sederhana dengan min 2.50. Dapatan daripada persoalan ini menunjukkan masih terdapat ramai penghuni yang tidak mempunyai kesedaran yang baik terhadap penjimatan tenaga dan antara ulasan mereka ada yang mengatakan mereka sudah membayar yuran dan tidak perlu berjimat. Ini menunjukkan walaupun penghuni kolej tahu tentang penjimatan tenaga, tetapi mereka masih lagi belum mencapai kesedaran yang baik, sebaliknya masih ada lagi perkara berkaitan penjimatan tidak diketahui oleh penghuni kolej kediaman.

4.4.6

Laporan Terhadap Kerosakan Kemudahan Elektrik Di Bilik Dan Juga

Kolej Kediaman

Analisis ini dijalankan untuk melihat sama ada penghuni kolej peka terhadap kerosakan elektrik di bilik ataupun blok. Analisis ini juga dapat melihat sikap seseorang penghuni itu sama ada bersifat pentingkan diri sendiri ataupun tidak di mana sekiranya penghuni kolej hanya melaporkan kerosakan di bilik sahaja, tetapi tidak blok menunjukkan sikapnya yang hanya mementingkan diri sendiri kerana kegunaan peralatan elektrik di blok kediaman adalah kegunaan bersama. Analisis ini juga dapat melihat reaksi penghuni

107

kolej ketika sesuatu kerosakan elektrik berlaku sama ada membaikinya sendiri dan sebagainya.

Jadual 4.20: Kerosakan Kemudahan Elektrik Di Bilik Kekerapan (f) Melaporkan kerosakan dengan segera Menunggu kerosakan sehingga teruk Tidak melaporkan kepada pihak kolej Membaikinya sendiri Jumlah 404 14 14 18 450 Peratusan (%) 89.8 3.1 3.1 4 100

Merujuk kepada Jadual 4.20 di atas, kajian mendapati 89.8 peratus responden akan melaporkan dengan segera kepada pihak pengurusan kolej kediaman sekiranya berlaku apa-apa kerosakan berkaitan dengan kemudahan peralatan elektrik di bilik seperti kerosakan lampu belajar dan sebagainya. Ini menunjukkan majoriti penghuni kolej peka dan sensitif terhadap kemudahan peralatan elektrik di bilik mereka kerana ia digunakan setiap hari. Hanya 3.1 peratus responden yang akan menunggu kerosakan sehingga parah dan tidak melaporkan atau membuat sebarang aduan serta 4 peratus responden yang akan membaiki kerosakan itu sendiri. Secara keseluruhannya majoriti penghuni kolej peka terhadap kerosakan terhadap kemudahan elektrik di bilik mereka kerana ia bersangkut paut dengan kehidupan seharian mereka.

108

Jadual 4.21: Kerosakan Kemudahan Elektrik Di Blok Kolej Kekerapan (f) Melaporkan kerosakan dengan segera Menunggu kerosakan sehingga teruk Tidak melaporkan kepada pihak kolej Membaikinya sendiri Jumlah 304 61 78 7 450 Peratusan (%) 67.6 13.6 17.3 1.6 100

Merujuk kepada Jadual 4.21, 67.6 peratus responden akan melaporkan dengan segera sekiranya berlaku apa-apa kerosakan kemudahan elektrik di blok kediaman masingmasing. Ini menunjukkan kebanyakan penghuni kolej peka terhadap kemudahan peralatan elektrik di luar dari bilik mereka dan tidak mementingkan diri sendiri. Ini kerana kemudahan peralatan elektrik yang disediakan oleh pihak kolej kediaman selain daripada di dalam bilik adalah untuk kegunaan bersama. Akan tetapi, 17.3 peratus responden tidak akan melaporkan atau membuat sebarang aduan kepada pihak pengurusan kolej. Ini menunjukkan terdapat juga penguni kolej yang tidak bertanggungjawab terhadap kemudahan ini dan mengamalkan sikap mementingkan diri sendiri sahaja. 13.6 peratus responden akan menunggu kerosakan sehingga parah dahulu. Ini juga menunjukkan sikap tidak bertanggungjawab responden terhadap kemudahan peralatan elektrik kerana sekiranya berlaku sebarang kerosakan, tindakan segera perlu diambil bagi mengelakkan berlakunya sebarang litar pintas yang boleh mengakibatkan kemalangan jiwa. Dan 1.6 peratus responden sahaja yang akan cuba membaiki kerosakan itu sendiri. Secara keseluruhannya, kebanyakan penghuni kolej kediaman peka terhadap kemudahan peralatan elektrik kolej masing-masing, tetapi masih ada lagi segelintir penghuni yang mengambil sikap sambil lewa dan tidak peduli.

109

4.4.7

Kempen Jimat Tenaga Atau Guna Elektrik Secara Cekap Yang Pernah

Dijalankan Analisis ini dijalankan untuk melihat sama ada pihak pengurusan kolej kediaman dan Universiti Utara Malaysia ada menjalankan kempen menjimatkan tenaga elektrik ataupun menggunakan elektrik secara cekap dari persepsi penghuni kolej kediaman itu sendiri.

Jadual 4.22: Kempen Yang Pernah Dijalankan Kekerapan (f) Ya Tidak Jumlah 24 426 450 Peratusan (%) 5.3 94.7 100

Berdasarkan Jadual 4.22, majoriti penghuni kolej kediaman di Universiti Utara Malaysia iaitu 94.7 peratus berpendapat, pihak pengurusan kolej kediaman dan juga ahli jawatan kuasa kolej kediaman tidak pernah menganjurkan apa-apa kempen kesedaran terhadap kecekapan dan penjimatan tenaga elektrik. Hanya 5.3 peratus responden berpendapat pernah dijalankan kempen kecekapan tenaga. Ini menunjukkan pihak pengurusan kolej kediaman dan juga ahli jawatankuasa kolej kediaman tidak peka terhadap masalah pembaziran elektrik ini. Sebenarnya kempen-kempen seperti ini perlu dijalankan bagi menyedarkan penghuni kolej tentang menggunakan elektrik secara cekap tanpa mengorbankan keselesaan penghuni kolej walaupun ianya nampak seperti satu benda yang remeh. Tetapi ia memberi faedah jangka masa panjang yang cukup besar.

110

4.5

Menilai Tahap Kesedaran Penghuni Dengan Amalan Penggunaan Tenaga Elektrik

Kajian ini menjalankan ujian silang melalui pengujian khi-kuasa dua bagi melihat corak hubungan di antara tahap kesedaran penghuni berkenaan terhadap kecekapan tenaga dengan amalan penggunaan beberapa peralatan elektrik. Untuk menjalankan tujuan tersebut, amalan penggunaan 4 peralatan elektrik iaitu 2 yang disediakan oleh pihak pengurusan UUM iaitu lampu dan kipas serta 2 lagi yang dimiliki oleh penghuni iaitu seterika dan juga pemanas air telah diuji dan empat penyataan hipotesis telah dibentuk.

Hipotesis Kajian Pertama Ho : Amalan penggunaan seterika tidak mempunyai corak hubungan tertentu dengan kesedaran terhadap kecekapan tenaga. Jadual 4.23: Kekerapan penggunaan seterika dan kesedaran kecekapan tenaga Kesedaran Kecekapan Tenaga Penggunaan seterika Sangat Tidak Setuju Setiap hari 9 54 60 139 15 277 Tidak Setuju Tidak Pasti Setuju Sangat Setuju Jumlah

Setiap 3 atau 4 hari sekali

25

70

14

119

Seminggu sekali

13

30

48

Setiap

atau

111

minggu sekali

JUMLAH

13

65

98

239

35

450

Nilai Khi Kuasa Dua = 48.152 p = 0.000* (* bererti pada aras keertian 0.05)

Ujian Khi Kuasa Dua menunjukkan bahawa pada aras keertian 0.05, terdapat corak hubungan tertentu di antara amalan penggunaan seterika dengan kefahaman terhadap kecekapan tenaga.

Hipotesis Kajian Kedua Ho : Amalan penggunaan lampu bilik tidak mempunyai corak hubungan tertentu dengan kesedaran terhadap kecekapan tenaga.

Jadual 4.24: Kekerapan penggunaan lampu bilik dan kesedaran kecekapan tenaga Kesedaran Kecekapan Tenaga Penggunaan seterika Sangat Tidak Setuju Siang dan malam walaupun tiada di bilik 0 19 19 45 10 93 Tidak Setuju Tidak Pasti Setuju Sangat Setuju Jumlah

Siang dan malam ketika berada di bilik

22

40

71

Siang dan malam ketika berada di bilik 11 15 8 45 8 87

112

termasuk waktu tidur

Sepanjang malam termasuk waktu tidur

18

17

18

58

Sepanjang malam kecuali waktu tidur

32

91

12

141

JUMLAH

13

65

98

239

35

450

Nilai Khi Kuasa Dua = 89.129 p = 0.000* (* bererti pada aras keertian 0.05)

Ujian Khi Kuasa Dua menunjukkan bahawa pada aras keertian 0.05, terdapat corak hubungan tertentu di antara amalan penggunaan lampu bilik dengan kefahaman terhadap kecekapan tenaga.

Hipotesis Kajian Ketiga Ho :. Amalan penggunaan kipas bilik tidak mempunyai corak hubungan tertentu dengan kesedaran terhadap kecekapan tenaga.

Jadual 4.25 : Kekerapan Penggunaan Kipas Bilik Dan Kesedaran Kecekapan Tenaga Kesedaran Kecekapan Tenaga Penggunaan kipas bilik Sangat Tidak Setuju Dipasang sepanjang masa walaupun tiada di 2 39 39 97 20 197 Tidak Setuju Tidak Pasti Setuju Sangat Setuju Jumlah

113

bilik

Dipasang sepanjang masa ketika berada di bilik 11 26 59 138 11 239

Dipasang waktu siang dan berada di bilik

14

JUMLAH

13

65

98

239

35

450

Nilai Khi Kuasa Dua = 31.907 p = 0.000* (* bererti pada aras keertian 0.05)

Ujian Khi Kuasa Dua menunjukkan bahawa pada aras keertian 0.05, terdapat corak hubungan tertentu di antara amalan penggunaan kipas bilik dengan kefahaman terhadap kecekapan tenaga.

Hipotesis Kajian Keempat Ho : Amalan penggunaan pemanas air tidak mempunyai corak hubungan tertentu dengan kesedaran terhadap kecekapan tenaga.

114

Jadual 4.26 : Kekerapan Penggunaan Pemanas Air Dan Kesedaran Kecekapan Tenaga Kesedaran Kecekapan Tenaga Penggunaan pemanas air Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Tidak Pasti Setuju Sangat Setuju Jumlah

Setiap hari

13

64

93

215

29

414

Setiap 3 atau 4 hari sekali

24

30

Seminggu sekali

Setiap 3 atau 4 minggu sekali 0 0 0 0 4 4

JUMLAH

13

65

98

239

35

450

Nilai Khi Kuasa Dua = 82.252 p = 0.000* (* bererti pada aras keertian 0.05)

Ujian Khi Kuasa Dua menunjukkan bahawa pada aras keertian 0.05, terdapat corak hubungan tertentu di antara amalan penggunaan pemanas air dengan kefahaman terhadap kecekapan tenaga.

Jelas di sini, berdasarkan empat hipotesis yang diuji, terdapat corak hubungan yang tertentu di antara penggunaan peralatan elektrik dengan tahap kesedaran penghuni kolej terhadap kecekapan tenaga. Ini menunjukkan tahap pemahaman penghuni kolej terhadap

115

kecekapan tenaga mempengaruhi corak penggunaan sesuatu peralatan elektrik itu sendiri.

4.5

Kesimpulan

Secara kesimpulannya, penghuni kolej kediaman mempunyai kesedaran terhadap penjimatan tenaga, tetapi terdapat juga segelintir penghuni yang mementingkan diri sendiri dengan mengatakan mereka boleh menggunakan elektrik dengan banyak kerana telah membayar yuran. Ada juga yang mengatakan tindakan membazir elektrik tidak akan dikenakan tindakan apa-apa kerana kurangnya pengawasan dari pihak pengurusan. Maka masih ramai lagi yang perlu diterapkan pengetahuan tentang kebaikan daripada amalan berjimat cermat. Selain itu, membawa peralatan yang tidak dibenarkan akan menyebabkan penggunaan tenaga melebihi had penggunaan. Peraturan kolej yang menetapkan jenis peralatan elektrik yang dibenarkan adalah bertujuan untuk menghadkan penggunaan elektrik agar tidak digunakan secara berlebihan. Ini perlu kepada program motivasi dan kempen kesedaran yang boleh memperjelaskan lagi kepentingan amalan jimat tenaga kerana bukan sahaja ia dapat mengurangkan pembayaran bil, tetapi alam sekitar dan ekonomi juga akan terselamat.

116

BAB 5

PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN

5.0

Pengenalan

Bab terakhir terdiri daripada tiga bahagian utama. Bahagian pertama membincangkan dapatan kajian secara menyeluruh bermula daripada ciri-ciri responden sehinggalah kepada amalan penggunaan peralatan elektrik dan tahap kesedaran pengguna.

Bahagian kedua adalah rumusan kajian yang menunjukkan hasil kajian berdasarkan dua objektif kajian yang utama. Manakala bahagian ketiga mengakhiri bab ini dengan mengemukakan beberapa cadangan bagi memantapkan lagi penggunaan elektrik secara cekap di Universiti Utara Malaysia khususnya.

5.1

Perbincangan

Kajian mendapati pelajar perempuan lebih ramai menjadi responden berbanding dengan pelajar lelaki. Responden yang terlibat dalam kajian ini adalah sebanyak 450 responden di mana 368 responden adalah pelajar perempuan dan 82 responden adalah pelajar lelaki. Ini bertepatan dengan statistik pelajar Universiti Utara Malaysia sesi 2008/2009 di mana 70 peratus adalah pelajar perempuan dan 30 peratus sahaja adalah pelajar lelaki.

Hasil kajian juga mendapati responden yang menginap di bilik berdua adalah yang tertinggi sekali berbanding dengan bilik-bilik yang lain. Dapatan bertetapan dengan majoriti kolej kediaman di Universiti Utara Malaysia adalah bilik berdua. Taburan responden mengikut kolej kediaman juga dilihat agak sama rata peratusannya kerana borang soal selidik telah diagihkan sama rata di setiap kolej kediaman.

Melalui trend penggunaan tenaga elektrik bagi tahun 2007 dan juga 2008 menunjukkan terdapat kenaikan yang ketara penggunaan elektrik bagi bulan-bulan yang tertentu seperti pada bulan peperiksaan dan juga pada bulan konvokesyen. Tetapi mengikut kiraan purata bulanan penggunaan elektrik bagi kolej kediaman pula, andaian penyelidik terdapat sedikit penurunan. Walaubagaimanapun, jika dibandingkan penggunaan elektrik setiap bulan, terdapat peningkatan penggunaan elektrik pada bulan yang tidak ada peperiksaan. Ini bermakna ada penghuni kolej yang menggunakan peralatan elektrik melebihi keperluan sebenar mereka.

118

Analisis menunjukkan ada segelintir penghuni-penghuni di semua kolej-kolej kediaman Universiti Utara Malaysia membawa peralatan elektrik yang tidak dibenarkan oleh pihak pengurusan kolej seperti periuk nasi dan juga dapur elektrik, televisyen, pembakar roti, peti sejuk, mesin basuh, akuarium dan juga lain-lain peralatan elektrik yang mana akan dikenakan tindakan jika pihak pengurusan kolej mendapat tahu. Ini menunjukkan sikap tidak bertanggungjawab mereka serta tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak universiti. Sebenarnya mahasiswa dan mahasiswi perlu menunjukkan contoh yang baik kerana mereka adalah generasi pelapis yang akan memacu negara menuju Wawasan 2020

Bukan sahaja jumlah peralatan elektrik sahaja yang akan mempengaruhi penggunaan kWj tetapi tempoh penggunaan tenaga juga mempengaruhi jumlah penggunaan. Dapat dilihat di sini bagi penggunaan seterika sahaja, lebih daripada separuh penghuni kolej menggunakan seterika setiap hari walaupun hanya menyeterika sehelai baju sahaja. Ini menunjukkan penghuni kolej kediaman membazir dari segi penggunaan seterika kerana menurut Suruhanjaya Tenaga, penggunaan seterika yang menjimatkan adalah seterika pakaian yang dipakai untuk satu minggu sekaligus contohnya. Jika digunakan setiap hari, walaupun hanya menyeterika sehelai pakaian sahaja, penggunaan kWj lebih tinggi berbanding seterika pakaian secara banyak.

Begitu juga dengan penggunaan lampu dan kipas di bilik. Masih lagi ada penghuni kolej yang menggunakan lampu dan kipas melebihi keperluan mereka sendiri dan juga ada yang tidak pernah menutup lampu dan kipas ketika keluar daripada bilik. Ini

119

mencerminkan sikap tidak bertanggungjawab mereka terhadap penggunaan barangan elektrik. Menurut Buletin Pengguna November 2007, menggariskan antara salah satu cara untuk menjimatkan tenaga elektrik adalah dengan menutup segala peralatan elektrik yang tidak digunakan sebelum meninggalkan bilik, rumah dan sebagainya bagi mengelakkan pembaziran. Penukaran lampu di bilik kepada lampu kalimantang kompak juga dapat menjimatkan tenaga elektrik kerana ia menggunakan 75 peratus tenaga elektrik kurang daripada lampu kalimantang biasa dan mempunyai jangka hayat 10 kali ganda juga berbanding lampu kalimantang biasa. Sebarang penggunaan barangan elektrik yang melebihi keperluan adalah dianggap satu pembaziran. Ini dikukuhkan lagi dengan kenyataan Pengurus Asrama Kolej TNB yang mengatakan terdapat penghuni yang tidak menutup kipas dan lampu bilik ketika mereka ke dewan kuliah ataupun keluar makan. Ini menunjukkan masih terdapat penghuni yang tidak menggunakan tenaga elektrik secara cekap.

Penggunaan komputer riba atau komputer persendirian dan juga penggunaan pemanas air mencatatkan majoriti penghuni kolej menggunakannya setiap hari. Semakin kerap penggunannya semakin tinggi kWh yang dicatatkan. Merujuk kepada Kempen Konsumer Kebangsaan 2008-2010, kuasa peralatan elektrik dalam watt bagi komputer persendirian adalah di antara 130 watt hingga 180 watt bergantung kepada jenis komputer persendirian. Berbanding dengan komputer riba, kuasa peralatan elektrik dalam watt bagi komputer riba adalah di sekitar 50 watt. Tetapi semakin lama penggunannya maka kWh adalah semakin meningkat. Begitu juga dengan penggunaan yang tinggi terhadap pemanas air akan mengakibatkan penggunaan terhadap tenaga

120

elektrik semakin tinggi. Menurut Buletin Pengguna Keluaran November 2007, alat-alat yang menggunakan konsep pemanasan (heating) seperti ketuhar, pembakar roti, cerek elektrik, seterika dan sebagainya adalah tidak efektif dalam penjimatan tenaga. Sehingga kini, belum ada teknologi alat penjimatan yang boleh menjimatkan peralatan elektrik yang menggunakan konsep pemanasan (heating). Sebenarnya ia bergantung kepada sikap pengguna dan cara penggunaan yang berhemah untuk menjimatkan penggunaan barangan elektrik seperti ini. Ini menunjukkan sememangnya pembaziran penggunaan tenaga elektrik di kolej kediaman memang berlaku. MenurutnBahagian Agensi Perlindungan Alam Sekitar Amerika Syarikat, kebiasannya isi rumah di Amerika Syarikat akan membelanjakan lebih dari USD 1600 setahun terhadap bil utiliti. Bil bulanan pelanggan adalah berdasarkan kepada jumlah tenaga yang mereka guna, dan mengurangkan jumlah penggunaan dapat mengurangkan jumlah bil tersebut.

Penghuni kolej juga ada yang memahami dan tidak memahami konsep pengurusan tenaga dan juga maksud kecekapan tenaga kerana istilah ini jarang digunakan seharian sebaliknya mereka memahami istilah penjimatan tenaga. Ini menunjukkan tahap pemahaman penghuni kolej kediaman di Universiti Utara Malaysia terhadap kecekapan tenaga adalah pada tahap yang sederhana. Ini disokong ujian khi kuasa dua yang dibuat oleh penyelidik di mana terdapat hubungan yang signifikan di antara pemahaman terhadap kecekapan tenaga dengan corak penggunaan peralatan elektrik. Ini bermakna setiap penggunaan peralatan elektrik dipengaruhi oleh pemahaman tentang kecekapan tenaga itu sendiri. Sekiranya pemahaman tentang kecekapan tenaga kurang akan

121

menyebabkan penggunaan sesuatu peralatan elektrik itu tinggi kerana mempunyai perkaitan.

Walaubagaimanapun, kebanyakan penghuni kolej kediaman mengetahui pihak yang perlu melakukan langkah penjimatan tenaga di mana langkah-langkah ini perlu dijalankan oleh dengan kerjasama pihak pengurusan kolej dan juga penghuni itu sendiri. Pihak pengurusan juga tidak pernah menganjurkan kempen-kempen kesedaran tentang betapa pentingya penjimatan elektrik dan kesan-kesan sampingan jika melakukan pembaziran. Penganjuran kempen seperti ini penting untuk memberikan pendedahan awal dan gambaran kepentingan penjimatan itu sendiri. Antara universiti-universiti lain yang pernah membuat kempen seperti ini adalah Universiti Sains Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, dan Universiti Teknologi Malaysia. Selain itu, mereka berpendapat kesedaran terhadap penjimatan tenaga di kalangan penghuni kolej kediaman adalah pada tahap sederhana. Maka penerapan motivasi perlu dilaksanakan kerana mengikut penemuan kajian, kesedaran secara amnya sudah wujud dalam diri penghuni tetapi pemahaman lebih lanjut perlu diterapkan supaya tenaga dapat digunakan secara optimum.

5.2

Rumusan Kajian

Kajian-kajian lepas dalam konteks pengurusan tenaga banyak menjurus ke arah penggunaan tenaga secara cekap dalam bentuk teknikal. Walaupun begitu, kunci utama dalam penjimatan tenaga adalah kesedaran orang ramai dan bukannya bergantung

122

kepada sesuatu teknologi. Justeru itu, kajian ini mengukur sejauh mana kesedaran pengguna dalam menggunakan elektrik secara cekap dan melihat corak penggunaan elektrik pengguna.

Hasil daripada kajian ini mendapati penghuni-penghuni kolej kediaman di Universiti Utara Malaysia menggunakan elektrik melebihi keperluan mereka yang sebenar. Penggunaan elektrik yang tinggi ini juga didorong oleh penghuni kolej yang membawa peralatan elektrik yang tidak dibenarkan.

Tahap kesedaran penghuni kolej terhadap penggunaan tenaga secara cekap adalah pada tahap sederhana. Ini menunjukkan masih ramai lagi penghuni kolej yang tidak memahami konsep cekap tenaga yang sebenar. Di samping itu, kajian ini mendapati terdapat hubungan yang signifikan di antara pemahaman penghuni kolej terhadap kecekapan tenaga dengan corak penggunaan peralatan elektrik mereka. Ini bermakna tahap pemahaman mereka terhadap konsep cekap tenaga mempengaruhi corak penggunaan elektrik penghuni kolej kediaman. Hasil kajian ini dapat menjawab kesemua persoalan kajian.

5.2.1

Penemuan Objektif Pertama

Objektif pertama kajian iaitu mengkaji corak penggunaan penggunaan tenaga elektrik bagi bangunan kolej kediaman di Universiti Utara Malaysia telah dicapai dalam Bab 4 di mana analisis telah dijalankan terhadap corak penggunaan tenaga elektrik bagi bangunan

123

kolej kediaman yang terlibat dalam kajian iaitu Kolej Bank Rakyat, Kolej Bukit Kachi 1, Kolej Mas, Kolej TNB, Kolej Proton, Kolej Tradewinds, Kolej Petronas, Kolej Eon, Kolej Sime Darby, Kolej TM, Kolej Perwaja, Kolej MISC, Kolej YAB dan juga Kolej Bank Muamalat. Data penggunaan elektrik penghuni kolej tidak boleh diperolehi kerana bacaan meter kWh di setiap kolej kediaman tidak pernah dicatat oleh pihak yang berkenaan. Ini kerana menurut Jabatan Pembangunan Dan Penyenggaraan Universiti Utara Malaysia (Bahagian Elektrik) pihak mereka hanya mengambil bacaan meter kWh pengguna yang perlu dicaj sahaja seperti peniaga kafeteria di kolej-kolej kediaman, peniaga-peniaga di Varsity Mall, penghuni di Kolej Maybank. Untuk melihat melihat gelagat penggunaan tenaga elektrik, penyelidik telah mendapatkan data bil elektrik keseluruhan bagi Universiti Utara Malaysia pada tahun 2007 dan juga 2008. Data ini diperolehi daripada Jabatan Pembangunan Dan Penyenggaraan Universiti Utara Malaysia (Bahagian Elektrik).

Analisis ini dijalankan melalui kaedah frekuensi dan trend penggunaan tenaga jelas kelihatan dengan kenaikan yang dipengaruhi penggunaan penghuni kolej dalam tempoh semester belajar dan penurunan dikenalpasti apabila cuti semester bermula, maka penghuni-penghuni di kolej kediaman sememangnya memberi pengaruh yang besar dalam penggunaan tenaga elektrik. Dapat dilihat ketika musim peperiksaan akan berlaku kenaikan penggunaan yang tinggi dan di sini dirumuskan bahawa penghuni kolej kediaman menggunakan elektrik lebih daripada biasa ketika tiba musim peperiksaan. Penggunaan elektrik pada bulan bukan peperiksaan juga dilihat semakin meningkat. Ini didorong dengan penggunaan peralatan elektrik yang tidak dibenarkan oleh pihak

124

pengurusan kolej seperti periuk nasi, pembakar roti dan sebagainya. Penggunaan peralatan elektrik yang dibenarkan juga dilihat melebihi daripada keperluan sebenar penghuni kolej kediaman. Penggunaan peralatan elektrik seperti lampu bilik, komputer persendirian ataupun riba jauh melebihi keperluan sebenar dan ada yang tidak bertanggungjawab dengan meninggalkan bilik tanpa menutupnya seperti yang ditunjukkan dalam Bab 4 kajian.

5.2.2

Penemuan Objektif Kedua

Bagi mencapai objektif kedua ini iaitu mengenalpasti tahap kesedaran penghuni kolej terhadap penggunaan tenaga yang cekap, berdasarkan borang soal selidik yang telah diedarkan, didapati majoriti tidak mengetahui maksud kecekapan tenaga yang sebenar malah lebih ramai yang tidak memahami konsep kecekapan tenaga. Tahap pemahaman penghuni kolej terhadap kecekapan tenaga juga adalah sederhana. Majoriti penghuni kolej faham perlunya mereka menjimatkan elektrik dan menggunakannya mengikut keperluan tetapi mereka tidak ada kesedaran untuk berbuat demikian. Ini dapat dikukuhkan lagi dengan sesetengah penghuni yang tidak menutup lampu dan kipas sebelum keluar daripada bilik. Mereka tidak sedar dengan tindakan itu pembaziran elektrik yang banyak telah berlaku. Kurangya kempen-kempen kesedaran juga dilihat antara faktor mengapa masalah pembaziran elektrik semakin meruncing di kalangan penghuni kolej kediaman.

125

Kesedaran seseorang itu bergantung kepada pengetahuan mereka tetapi sekiranya mereka berpengetahuan tetapi tiada galakan motivasi, maka amalan penggunaan mereka tidak akan melambangkan pengguna yang mempunyai kesedaran. Ini disokong oleh dapatan penyelidik di mana terdapat hubungan yang signifikan di antara pemahaman terhadap kecekapan tenaga dengan corak penggunaan peralatan elektrik. Ini bermakna setiap penggunaan peralatan elektrik dipengaruhi oleh pemahaman tentang kecekapan tenaga itu sendiri. Sekiranya pemahaman tentang kecekapan tenaga kurang ianya akan menyebabkan kadar penggunaan kw sesuatu peralatan elektrik itu tinggi Justeru,

pengetahuan di kalangan penghuni kolej kediaman berkenaan kecekapan tenaga perlu dipertingkatkan supaya tahap kesedaran tentang pentingnya penjimatan tenaga bertambah.

5.3

Cadangan Program Kesedaran Penggunaan Tenaga Elektrik

Daripada analisis yang telah dijalankan, program pengurusan tenaga wajar dianjurkan untuk semua penghuni kolej bagi meningkatkan kesedaran penghuni kolej terhadap tenaga cekap sekaligus melahirkan penghuni yang menggunakan tenaga secara cekap. Pihak universiti melalui pengurusan kolej, Majlis Perwakilan Pelajar, Ahli Jawatankuasa Mahasiswa Kolej Kediaman dan juga penghuni kolej kediaman sendiri hendaklah berganding bahu dan bekerjasama menganjurkan sesi kempen, ceramah, pertandingan dan sebagainya terhadap penjimatan elektrik agar dapat meningkatkan kesedaran keseluruhan warga kampus Universiti Utara Malaysia.

126

Salah satu cara paling jelas dalam mengurangkan kos tenaga ialah membeli peralatan elektrik yang direka sebagai cekap tenaga. Strategi lain untuk mengurangkan kos penyejukan adalah menghapuskan penggunaan peralatan tradisional. Namun begitu, penggunaan peralatan berteknologi bagi penjimatan tenaga hanya sesuai untuk jangka masa pendek manakala sikap manusia terhadap penjimatan tenaga adalah untuk jangka masa panjang.

i.

Penetapan Matlamat

Dengan ini program yang sesuai untuk penghuni kolej perlu dibentuk untuk menjadikan penghuni kolej yang mengamalkan penggunaan tenaga secara cekap. Program ini perlu memenuhi objektif yang hendak dicapai. Dalam konteks ini, objektif yang ingin dicapai adalah: 1) Kesedaran tinggi terhadap kecekapan tenaga 2) Penjimatan kos 3) Peningkatan kualiti hidup 4) Menjamin bekalan tenaga yang berterusan 5) Mengurangkan pencemaran udara 6) Mengurangkan kesan rumah hijau dan pemanasan sejagat

Pembentukan matlamat program perlu dilakukan bagi memberikan arah tuju kepada penghuni kolej dan pihak pengurusan dalam mencapainya. Matlamat-matlamat ini dipilih kerana ia adalah antara perkara penting selain dapat meningkatkan kecekapan tenaga dan

127

menjimatkan kos. Dalam pembentukan kesedaran terhadap penghuni kolej, ia memerlukan peringkat-peringkat pembangunan kesedaran seperti perubahan sikap individu berdasarkan persekitaran dan maklumat yang diterima serta ditunjukkan melalui amalan seharian terhadap penggunaan peralatan elektrik. Terdapat tiga peringkat asas dalam pembentukan kesedaran iaitu pertama, peringkat persekitaran (input) di mana seseorang itu akan mengubah sikapnya dengan belajar daripa persekitaran sekelilingnya. Kedua adalah peringkat pemikiran (proses) iaitu persepsi memainkan peranan penting dalam mengawal, memilih, dan mentafsir maklumat yang diperolehi. Bagi peringkat ketiga adalah kelakuan atau sikap (output) di mana semua maklumat yang diterima akan ditunjukkan dalam penyampaian kelakuan.

ii.

Proses Pembelajaran

Ini bermakna program pengurusan tenaga ini perlu melalui peringkat ini dalam mencapai matlamatnya. Oleh itu, pihak pengurusan Universiti Utara Malaysia dicadangkan menjalankan satu program pengurusan tenaga dengan mengetengahkan perkara berikut :

1) Pengetahuan khusus tentang kecekapan tenaga 2) Langkah-langkah penjimatan dalam amalan seharian 3) Keperluan dan kepentingan kecekapan tenaga 4) Faedah kecekapan tenaga

128

Perkara-perkara di atas diterapkan melalui proses pembelajaran iaitu peringkat input di mana penghuni-penghuni kolej kediaman akan diberi input pengetahuan melalui kuliah, pameran, seminar, tayangan video, kempen-kempen, permodelan dan juga risalah. Semua program pembelajaran yang dijalankan perlulah diwajibkan hadir kepada semua penghuni kolej kediaman. Selain itu, pihak pengurusan perlu mengedar dan mengeluarkan senarai penggunaan elektrik (watt) bagi setiap peralatan elektrik yang digunakan penghuni kolej seperti seterika dengan menggunakan 1100 watt, kipas siling dalam lingkungan 65 hingga 175 watt dan sebagainya. Dengan ini sasaran pengurangan penggunaan tenaga dapat dilakukan. Berikut merupakan contoh senarai peralatan elektrik dan juga kuasa watt:

Jadual 5.0: Jadual watt bagi setiap peralatan elektrik Peralatan elektrik Kipas siling Kipas tingkap Pengering Rambut Seterika Komputer persendirian - CPU - jaga / tidur - Monitor - jaga / tidur Komputer riba Radio (stereo) Peti sejuk Pembakar roti Sumber :Kementerian Tenaga, Air Dan Komunikasi 120 / 30 atau kurang 150 / 30 atau kurang 50 400 725 800-1400 Kuasa (watt) 65-175 55-250 1200-1875 1000-1800

129

Pembelajaran yang berkesan memerlukan modul yang jelas dan mudah difahami serta mampu menarik perhatian penghuni kolej kediaman. Ini memerlukan khidmat badanbadan professional untuk menyampaikan sesuatu modul itu. Pihak penyelidik mencadangkan supaya pihak pengurusan Universiti Utara Malaysia dapat bekerjasama dengan Kementerian Tenaga, Air, Dan Komunikasi (KTAK) dan juga Centre for Education, Training and Research in Renewable Energy and Energy Efficiency (CETREE). Ini kerana pihak-pihak seperti ini sememangnya menjalankan programprogram motivasi terhadap kecekapan tenaga serta pemuliharaannya ke seluruh negara untuk pelbagai peringkat.

iii.

Proses Adaptasi

Dengan memberi pengetahuan tentang kecekapan tenaga diharap kesedaran akan wujud dalam diri penghuni kolej kerana penghalang utama terhadap kecekapan tenaga dalam bangunan sedia ada adalah pengetahuan. Kesedaran didefinisikan sebagai pengetahuan, kurangnya pengetahuan bermakna kesedaran juga adalah kurang.

Setelah segala pengetahuan diberi kepada penghuni kolej kediaman, maka penilaian program perlu dilakukan dengan melihat adakah terdapat perubahan positif terhadap sikap penghuni kolej kediaman terutamanya berkaitan amalan penggunaan peraltan elektrik dan kesedaran penjimatan tenaga elektrik

130

Selepas proses pembelajaran dan juga penyampai informasi yang berguna terhadap kecekapan tenaga, penghuni kolej akan melalui peringkat pemikiran di mana segala input telah diterima oleh mereka dan kemudian penghuni yang telah wujud kesedaran akan menukar sikap atau melakukan penambahbaikan terhadap amalan penggunaan tenaga.

Dengan mengenalpasti keadaan-keadaan di atas, maka perlu dilihat sama ada ianya membuahkan hasil melalui indeks penggunaan kWj. Pihak yang berkenaan di Universiti Utara Malaysia perlu merekodkan data penggunaan kWj setiap kolej kediaman bagi melihat penggunaan tenaga elektrik sesebuah kolej kediaman. Walau bagaimanapun, usaha ke arah kecekapan tenaga perlulah dijalankan secara berterusan. Ini kerana bagi faedah jangka masa panjang, program motivasi perlulah diteruskan. Walaupun penghuni telah mengamalkan penggunaan elektrik secara cekap, tetapi untuk meneruskan sesuatu praktis itu adalah suatu yang sukar. Manusia mempunyai memori yang sangat pendek untuk peerkara seperti ini dan mudah kembali kepada sikap lama. Maka pihak pengurusan perlu melaksanakan program motivasi atau pendidikan kecekapan tenaga ini dari masa ke semasa. Walau bagaimanapun, ganjaran dan juga hukuman juga perlu diberikan perhatian.

iv.

Ganjaran Dan Hukuman

Daripada perubahan sikap tadi, pihak pengurusan perlulah memberikan perhatian atau penghargaan terhadap penghuni yang berjaya mengamalkan penggunaan tenaga elektrik secara cekap. Dalam konteks ini, bagi mengukur keberkesanan program, caranya

131

adalah dengan melalui data penggunaan kWj daripada setiap kolej. Oleh itu secara tidak langsung persaingan yang sihat akan berlaku antara kolej kediaman untuk mencapai penggunaan tenaga cekap melalui pengurangan penggunaan tenaga tanpa perlu mengorbankan keselesaan penghuni kolej kediaman. Ganjaran akan diberi kepada kepada kolej yang mempunyai penggunaan tenaga terendah dengan mengambil kira faktor jumlah penghuni, jenis bangunan dan juga keluasan bangunan. Ini untuk penilaian yang adil bagi semua pihak dan sebagai contoh, Kolej F mempunyai penghuni yang lebih sedikit berbanding dengan Kolej Y, tetapi penggunaan tenaga elektrik berada di paras yang sama. Ini bermakna penggunaan tenaga elektrik di Kolej F adalah lebih rendah bagi setiap penghuni.

Ganjaran boleh berupa wang dan dana untuk kolej yang berjaya atau ganjaran berbentuk hamper dan sebagainya. Prestasi dan ganjaran berhubung antara satu sama lain dan ianya perlu diperkuatkan lagi.

Manakala kolej kediaman yang paling tinggi penggunaan tenaga elektriknya dengan mengambil kira faktor-faktor yang telah diterangkan di atas perlu dikenakan hukuman. Hukuman boleh berbentuk denda perkhidmatan seperti membersihkan kawasan kolej kediaman atau kawasan lain sekitar kampus dan juga denda dari segi bayaran wang setiap penghuni kolej kediaman. Dengan ini penghuni akan merasa serik dan akan terus berusaha meningkatkan kecekapan tenaga. Jadi dengan usaha dan perlaksanaan berterusan sebegini, ia akan dapat melahirkan pengguna yang berkesedaran tinggi terhadap kecekapan tenaga, penjimatan kos, peningkatan kualiti hidup, menjamin

132

bekalan tenaga yang berterusan, mengurangkan pencemaran udara, serta mengurangkan kesan rumah hijau dan pemanasan sejagat.

Pembangunan satu program kecekapan tenaga telah dicadangkan di mana program ini mempunyai gabungan item- item daripada hasil kajian yang lepas. Program ini mempunyai proses penetapan matlamat, proses pembelajaran, proses adaptasi serta ganjaran dan juga hukuman. Dengan ini pihak pengurusan dapat membentuk budaya jimat tenaga secara menyeluruh di setiap kolej kediaman di Universiti Utara Malaysia. Kempen-kempen sebegini perlu dianjurkan berterusan agar ianya akan mendatangkan manfaat yang berguna kepada penghuni kolej dan bukan sekadar kempen yang bersifat hangat-hangat tahi ayam sahaja.

5.4

Limitasi Dan Permasalahan Kajian

Sepanjang tempoh penulisan kajian ini, pelbagai masalah telah dihadapi. Masalah yang paling ketara sekali adalah kekurangan bahan rujukan seperti tesis-tesis yang berkaitan dengan pengurusan tenaga dalam konteks kesedaran. Kebanyakan kajiankajian yang lepas adalah berkisar tentang pengauditan tenaga dan pengurusan tenaga khusus kepada peralatan elektrik yang berteknologi dan cekap tenaga. Walau bagaimanapun, pelbagai usaha telah dilakukan dalam memperolehi jurnal-jurnal melalui perpustakaan, Pejabat Urusan Tenaga Nasional Berhad Alor Setar, Googles, Proquest, Emerald dan lain-lain lagi. Sumber internet juga memberikan pelbagai info yang penting untuk kefahaman penyelidik mengenai kecekapan tenaga. Walaupun sukar untuk

133

mencari kajian lepas atau jurnal yang khusus tentang pembentukan program kesedaran cekap tenaga untuk asrama dan kampus, terdapat banyak kajian mengenai pengurusan tenaga di pejabat. Dari situ dapat memberi iedea untuk mengadaptasi program tersebut untuk mencadangkan program pengurusan tenaga untuk penghuni kolej kediaman. Faktor cuaca juga tidak diambil kira dalam melihat corak penggunaan tenaga elektrik di kolej kediaman. Ini kerana jika faktor cuaca diambil kira, amalan penggunaan akan berbeza seperti jika musim hujan, penggunaan lampu bilik akan meningkat pada waktu siang disebabkan mendung ataupun kurangnya cahaya matahari masuk ke bilik. Akan tetapi sebaliknya ketika musim panas pula, penggunaan lampu akan berkurangan pada waktu siang. Ini adalah limitasi kajian

Selain itu data penggunaan elektrik setiap kolej kediaman juga tidak direkodkan oleh Jabatan Pembangunan Dan Penyenggaraan (Bahagian Elektrik). Penyelidik hanya mendapat data perbelanjaan elektrik Universiti Utara Malaysia secara keseluruhan sahaja. Tetapi data yang diperolehi sudah cukup untuk membuktikan penggunaan elektrik yang melebihi keperluan sebenar warga kampus.

Pengedaran borang soal selidik juga mempunyai sedikit masalah kerana ia mengambil masa yang panjang untuk dikumpulkan semula. Terdapat juga penghuni kolej yang tidak melayan penyelidik, bilik responden yang terpilih tidak berpenghuni kerana menginap tanpa kebenaran di bilik yang lain dan juga sebagainya. Pertolongan rakan-rakan amat dihargai kerana membantu proses pengumpulan borang soal selidik.

134

5.5

Cadangan Kajian Lanjutan

Kajian ini perlu diteruskan lagi kerana isu pengurusan tenaga dalam konteks kesedaran atau tidak teknikal masih lagi kurang kajian yang dibuat. Oleh itu diharap agar terdapat kajian lanjutan yang berkaitan dengan bidang-bidang berikut dijalankan oleh pengkaji lain. Penyelidik mencadangkan:

i.

Mengkaji faktor-faktor dan perbezaan tahap kesedaran di antara pelajar yang menggunakan elektrik dengan cekap dan tidak cekap

Pelajar-pelajar telah diberikan didikan yang sama mengenai pembaziran elektrik. Jadi proses pembelajaran yang sama diterima oleh semua pelajar. Maka kajian boleh dibuat untuk mengetahui sama ada pembaziran yang dilakukan oleh pelajar dipengaruhi emosi, perlakuan, sifat dan sebagainya

ii.

Mengkaji tahap kesedaran di kalangan staf-staf Universiti Utara Malaysia tentang kecekapan tenaga

Kajian ini boleh diteruskan dan diaplikasikan di kalangan staf-staf universiti Utara Malaysia. Kajian ini boleh melihat corak penggunaan terhadap penghawa dingin, penggunaan tenaga pada waktu rehat, dan segala perkara yang membabitkan pengetahuan terhadap kecekapan tenaga.

135

iii.

Mengkaji hubungan di antara kesedaran tentang kecekapan tenaga dengan penggunaan peralatan elektrik yang cekap tenaga

Kajian ini boleh dibuat untuk melihat adakah penggunaan peralatan elektrik yang menjimatkan tenaga sahaja boleh menjamin penggunaan tenaga yang sedikit. Adakah penggunaan peralatan yang berteknologi dan juga kesedaran terhadap kecekapan tenaga boleh berhubungkait.

5.6

Penutup

Kesedaran terhadap kecekapan tenaga sudah wujud di dalam diri penghuni kolej kediaman tetapi pengaplikasian kesedaran itu tidak wujud ketika mereka sedang menggunakan peralatan elektrik kerana pengetahuan terhadap kecekapan tenaga itu sendiri masih lagi kurang. Ini kerana terdapat hubungan yang signifikan di anatara pemahaman seseorang itu tentang kecekapan tenaga dengan cara penggunaan peralatan elektrik itu sendiri. Ini juga menunjukkan mereka yang sedar tidak semestinya akan jimat tenaga kerana terdapat satu jurang di antara kesedaran dan perlakuan. Kajian ini telah menggambarkan betapa penghuni kolej kediaman melakukan pelbagai pembaziran elektrik sama ada ianya disedari ataupun tidak.

Sementara itu, terdapat juga penghuni kolej kediaman yang membawa peralatan elektrik yang tidak dibenarkan oleh pihak pengurusan kolej. Pembaziran penggunaan tenaga elektrik tidak sahaja datang daripada peralatan elektrik yang dibenarkan, malah

136

penggunaan peralatan elektrik yang tidak dibenarkan juga akan mengundang penggunaan tenaga yang lebih. Jadi di sini pihak pengurusan kolej dengan kerjasama Unit Keselamatan dan sebagainya perlu sentiasa memantau peralatan elektrik yang dibawa oleh penghuni kolej kediaman.

Penghuni kolej juga majoritinya tidak mengetahui apakah itu kecekapan tenaga tetapi mengetahui pihak mana yang perlu melakukan penjimatan tenaga dan mengetahui bahawa pengurusan tenaga yang berkesan adalah penting untuk bangunan kolej kediaman mereka. Ini menunjukkan mereka sudah bersedia jika pihak pengurusan mengadakan program pengurusan tenaga untuk memberi motivasi dan pengetahuan tentang kecekapan tenaga bagi meningkatkan kesedaran mereka. Maka pihak pengurusan perlu mengambil perhatian terhadap pembentukan program pengurusan tenaga yang sesuai untuk diterapkan kepada penghuni kolej berdasarkan kepada cadangan yang telah diberikan dalam kajian ini. Ini bagi menjamin kebaikan penggunaan tenaga cekap pada jangka masa panjang.

137

RUJUKAN Abdul Razak Habib (1996). Keberkesanan Pengurusan Kolej Kediaman Pelajar : Satu Perbandingan . Kertas Kerja Seminar Pengurusan Asrama Peringkat Kebangsaan, Universiti Teknologi Malaysia (Stensilan) Anonymous. (2006a). Big Fans Keep Manufacturing Costs Down. Energy & Power Management, 31(11), pg 26, 2 pgs. BNP Media. Anonymous. (2006b). Proactive Steps to Energy Management. Chain Store Age, 82(3) pg 116, 1 pgs. Lebhar-Friedman, Inc. Anonymous. (2007a). ComEd to Make Over Calumet City Home. ComEd's Customers' Affordable Reliable Energy (CARE) program. 22 Ogos. New York. Anonymous. (2007b). Raytheon Company Named an Energy Star Partner of the Tear by EPA. Sea Technology, 48(4), pg. 62, 2 pgs. Compass Publication, Inc. Anonymous. (2007c). Eco-Friendly Home Concerns Dont Match Buying Behaviours. Residential Awning Usage Programme, 15 Ogos. New York. Aqeel, A. (2001). The relationship between energy consumption and economic growth in Pakistan. Asia-Pasific Development Journal 8(2): 101-110. Artikel Awang Haji Mahrub bin Haji Murni. (2007). Pentingnya Menjimatkan Tenaga. Sempena Sambutan Minggu Tenaga . 4-8 September. Berakas, Brunei. Artikel Jabatan Pengairan dan Saliran. (2007). Perkhidmatan Elektrikal. program kecekapan tenaga. Januari. Kuala Lumpur. Artikel Rancangan Malaysia Ke Sembilan. (2006-2010). Bab 19 : Pembangunan Tenaga Mampan. Awang Had Salleh (1994). Ucap Utama Ke Arah Kehidupan Asrama Yang Kondusif. Kertas Kerja, Seminar Penyelidikan Asrama Peringkat Kebangsaan, Universiti Sains Malaysia. Azizi Yahaya Et Al. (2007). Menguasai Penyelidikan Dalam Pendidikan. Kuala Lumpur. PTS Profesional Publishing Sdn Bhd Azni Zain Ahmad (2001). Kecekapan Tenaga : Buku Sumber Guru dalam Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga. CETREE, 2001. Best, J.W and Kahn, J.V. (1989). Research In Education. 6th.ed.New Jersey:Prentice Hall. 1-40. Bryman, A. (1988), Quantity and Quality in Social Research, London: Routledge
138

Buletin Pengguna Bulan November (2007). Kementerian Pengguna Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna Cheng Liang Tsai (2000). Pengurusan Tenaga Dalam Bangunan Komersil. Projek Sarjana Muda. Universiti Teknologi Malaysia. Choong W. W., Abdul Hakim Mohammed, dan Buang Alias. (2006). Energy Conservation: A Conceptual Framework of Energy Awareness Development Process. Malaysian Journal of Real Estate, 58-67. Universiti Teknologi Malaysia. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Second Edition. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Cohen, J. (1992). Quantitative methods in psychology: A power primer. Psychological Bulletin, 112(1), 155-159. Dinesh Rajan Pandiarajan (2007). Energy Management Mechanisms For Wireless Real Time Environments. Thesis in Computer Science and Engineering Notre Dame, Indiana Effendi bin Ali (2002). Penjimatan Tenaga Melalui Kecekapan Peralatan Elektrik. Projek Sarjana Muda. Universiti Teknologi Malaysia. Fisher, C. D., Schoenfeldt, L. F., and Shaw, J. B. (1990). Human Resourse Management.
th

(4 ed). Boston, Mass : Houghton Mifflin Company. Fuad Abas, Mohd. Yusof Hj. Othman dan Roslan Abd. Shukur (1995). Tenaga Untuk Generasi Masa Depan. Pros. Seminar Tenaga Kebangsaan. Institut Tenaga Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, Jabatan Elektrik dan Gas Malaysia, Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar Malaysia, World Renewable Energy Network dan Commonwealth Science Council. Goodin, D. (2006). IT Confronts The Power Crisis. InfoWorld. 28(41), 17-21. Dick-Larkam, R. (1977). Cutting Energy Costs. Westmead: Gower Press. Gravetter, F., & Wallnau, L. B. (1996). Statistics for Behavioral Sciences. USA: West Pub.Com. Gurjit Singh (1989). Expending The Profession : Energy Management For Property Managers. The Surveyor, 24(2), pg 44. Henry, H. W., Symonds, F. W., Bohm, R. A., Gibsons, J. H., and Moore, J. R. (1980).
st

Energy Management : Theory and Practice. (1 ed). New York : Marcel Dekker Inc. Herzberg, R., Mauser, B. & Snyderman, B.B (1959). The motivation to work. 2nd. Ed.
139

New York: John Wiley & Sons.

Hildebrand, D.K. (1986). Statistical Thinking For Behavioral Scientist. Boston : BWS Irwan Mohd Akhir (2008). Mengkaji Teknologi Fotovolta Berdasarkan Iklim Di Malaysia Projek Sarjana. Universiti Teknologi Malaysia. Izzat bin Rosli (2008). Simulation Flux Distribution And Loss Calculation Of Three Phase Transformer Core 100KVA Using Fem Tesis Sarjana. Universiti Malaysia Perlis Siti Norhazliza Jaafar (2007). Cadangan Penjimatan Tenaga Untuk Sistem Penghawa Dingin Di Unimap Projek Sarjana. Universiti Malaysia Perlis. Selamah Maamor & Rizaudin Sahlan (2005). Penggunaan Sumber Tenaga, Guna Tenaga Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Malaysia:Analisis Sebab Penyebab. Jurnal Ekonomi Malaysia 39 (2005) 25-52 Jamaluddin Bin Mohd Yatim (1996). Program Pembangunan Pelajar Di Kolej Kediaman : Tinjauan Di Universiti Teknologi Malaysia . Seminar Pengurusan Asrama Peringkat Kebangsaan (Spark 96). Skudai : Universiti Teknologi Malaysia Jasdy bin Hassan, Abd Hakim bin Mohammad (2005). Knowledge Management Dalam Organisasi Pengurusan Fasiliti, Jabatan Pengurusan Harta Tanah, Universiti Teknologi Malaysia Kamus Dewan (2005). Edisi Keempat . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka Kamus Besar Bahasa Melayu (1996). Kuala Lumpur. Publication & Distribution Sdn. Bhd Johnson, B & Christensen, L. (2000). Educational Research : Quantitative and qualitative approaches. Needham Heights: Allyn & Bacon. Kamaruzzaman Sopian dan Mohd. Yusof Hj. Othman (2004). Advances in Malaysian Energy Research 2004. Institut Tenaga Malaysia, Pusat Tenaga Malaysia, dan UKM. ISBN 983-40024-3-2 Kamaruzzaman Sopian, Mohd. Yusof Hj. Othman dan Baharudin Yatim (2000). Renewable Energy Resources and Applications in Malaysia. Pusat Tenaga Malaysia. ISBN 983-40216-4-X

140

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610. Leong (1993). Effective Motivational Strategy In Enhancing Employees Performance, pg 8. Lucas R. E. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics 22(1): 3-42. Saidel, M. A. and Alves, S. S. (2003). Energy Effeciency Policies in the OECD Countries . Journal of Applied Energy, 76, 8 pgs. Elsevier Ltd. Sulaiman Ngah Razali (1996). Analisis Data Dalam Penyelidikan Pendidikan.. Edisi Pertama. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. 206-210. Mohd Ariff Ahmad Tarmizi (1996). Tingkah Laku Pelajar Dan Permasalahan Pelajar Di Kolej Kediaman. Dalam Seminar Pengurusan Asrama Peringkat Kebangsaan (Spark 96) . Skudai : Universiti Teknologi Malaysia Mohd. Majid Konting (1990). Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan. Edisi Pertama. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Mohd Majid Konting (2000), Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohamad Najib Abdul Ghafar (1999), Penyelidikan Pendidikan, Johor: Universiti Teknologi Malaysia Mohd Saiful Nizam bin Mansor (1999). Aspek Pengurusan Tenaga Dalam Bangunan. Projek Sarjana Muda. Universiti Teknologi Malaysia. Mohd Yusof Hj Othman (2008). Tenaga untuk Manusia. Bangi, Perbit UKM. ISBN 978967-942-841-4 Mohd Zin Kandar (2006). Bulan Kecekapan Tenaga Usm. Program Pengurusan Tenaga di USM & Aktiviti Penyeliaan Berkesan. 1-28 Feb 2006. USM, P.Pinang. Nachane, D. M., Nadkarni, R. M., & Karnik, A. V (1988). Co-integration and causality testing of the energy GDP relationship: a cross-country study. Applied Economics 20: 1511-31. Noor Hashimah Hj. Hassan (2000). Perkaitan antara gaya kepimpinan pengetua dengan tahap motivasi guru: Tinjauan di sekolah-sekolah menengah daerah Segamat. Projek Sarjana Pendidikan. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Norazah Bte Mohd Yusoh (1998). Difusi Penggunaan Internet Dikalangan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi : Satu Kajian Di Universiti Teknologi Malysia.

141

Universiti Teknologi Malaysia. Tesis Sarjana Rozilah Kasim (2006), School of Construction and Property Management, Research Institute for the Built and Human Environment, Centre for Facilities Management, University of Salford, Salford, UK Samirah Abdul Rahman, Kamaruzzaman Sopian, Azni Zain Ahmed and Mohd. Yusof Hj. Othman (2003). Environment Protection and Energy Solution for Sustainable Development. Proc. Of the Int. Symposium on Renewable Energy. Institut Tenaga Malaysia, World Renewable Energy Network and ISESCO. ISBN 983-40024-5-9. Saravanan A/L Bhatmalai (2005). Energy Management in Office Complex : Century Square Phase 2 Block 2250 Cyberjaya. Projek Sarjana. Universiti Teknologi Malaysia. Scarpello, V. G. and Ledvinka, J. (1988). Personnel/Human Resource Management : Environment And Functions. Boston, Mass : PWS-Kent Publishing Company. Sherratt, A. F. C. (1976). Energy Conservation and Energy Management In Buildings. London : Hutchinson and Co. Pub. Ltd. Subramaniam Arumugam (1991). Pengurusan Tenaga . Projek Sarjana. Universiti Teknologi Malaysia. Tan Choon Hwa (1994). Keberkesanan strategi-strategi latihan dan motivasi dalam peningkatan prestasi dan daya bersaing pekerja dalam industri teknologi maklumat. Projek Sarjana Muda. Universiti Teknologi Malaysia. Toshihiro Uchida and Ferraro, P. J. (2007). Voluntary development of environment management systems : motivation and implications. Journal of Regulatory Economics, 32(1), pg. 37, 29 pgs. ProQuest LLC. Cascio, W. F. (1992). Managing Human Resourse : Productivity, Quality Of Work Life
rd

And Profit. (3 ed). New York : McGraw Hill Inc. Yik, F.W.H, Lee, W.L. (2002). Building Energy Efficiency and the Remuneration Of Operation And Maintenance Personnel. Journal Of Facilities. 20(13/14): 406413. Zulaikha Salam (2008). Pengurusan Tenaga Di UTM. Projek Akhir Sarjana Muda. Universiti Teknologi Malaysia.

142

Lampiran A

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA


BORANG SOAL SELIDIK PENGURUSAN TENAGA DI UUM: TAHAP KESEDARAN PELAJAR TERHADAP KECEKAPAN TENAGA ELEKTRIK

Definisi Pengurusan Tenaga Pengurusan tenaga adalah aktiviti pengurusan dan teknikal yang mengawal penggunaan tenaga di dalam organisasi bagi memastikan penggunaan tenaga yang cekap bagi tujuan penjimatan kos tanpa menjejaskan fungsi bangunan, keselesaan pengguna dan produktiviti. Ia juga adalah aktiviti berterusan dan mempunyai sasaran berperingkat serta memberikan manfaat berterusan kepada organisasi.
Formatted: Indent: First line: 0", Line spacing: 1.5 lines

Objektif Kajian:-

a) Mengkaji corak penggunaan tenaga elektrik Universiti Utara Malaysia dan di kalangan pelajar yang menghuni di kolej-kolej kediaman di dalam kampus di

143

UUM. Corak penggunaan tenaga elektrik dapat diperolehi daripada penilaian ke atas: i) Penggunaan secara keseluruhan ii) Gelagat pengguna elektrik berdasarkan empat aspek iaitu - Jenis peralatan yang digunakan termasuk yang dimiliki oleh penghuni kolej kediaman, - Amalan penggunaan peralatan elektrik yang disediakan oleh pihak Universiti Utara Malaysia iaitu lampu dan kipas, - Amalan penggunaan peralatan elektrik persendirian yang dibenarkan oleh pihak pengurusan kolej kediaman iaitu seterika, komputer riba, dan juga pemanas air. - Gelagat responden yang mempunyai kaitan dengan penggunaan peralatan elektrik seperti waktu mengulangkaji pelajaran, kecenderungan memasang kelajuan kipas dan penggunaan peralatan elektrik lain termasuk yang tidak dibenarkan penggunaannya oleh pihak kolej kediaman.

b) Mengukur tahap kesedaran penghuni kolej terhadap penggunaan tenaga elektrik yang cekap dengan melihat pengetahuan, amalan dan sikap penghuni.

Nota:-

i) Semua data/ maklumat yang diperlukan adalah bagi maksud penyelidikan sahaja.

ii) Di atas kerjasama yang anda berikan, didahului dengan ucapan ribuan terima kasih daripada pihak Universiti Utara Malaysia dan penyelidik.

144

Arahan:

Soal selidik ini mempunyai tiga (3) bahagian utama. Sila baca soalan dengan teliti sebelum menjawab. Jawapan-jawapan yang anda berikan perlulah jujur dan ikhlas supaya objektif kajian penyelidik tercapai. Masa dan kerjasama anda amatlah dihargai. Terima kasih. Jika anda memerlukan sebarang bantuan dalam menyelesaikan soal selidik ini, atau mempunyai apa-apa soalan mengenai kaji selidik ini, sila hubungi:

Muhamad Addin Bin Burhanuddin, Fakulti Pengurusan Teknologi, Kolej Perniagaan, Universiti Utara Malaysia, 06010, Sintok, Kedah.

Tel : 012-4224626 (HP), 04-9287151 (Pejabat)

145

A. Maklumat Responden 1. Jantina Lelaki ( ) Perempuan ( )

2. Jenis Bilik Bilik berdua ( ) ) Bilik seorang ( ) Bilik bertiga ( )

Bilik berempat (

3. Tempat Pengajian (Contoh : Universiti Utara Malaysia) ____________________________________

4. Tahun / Kursus [Contoh : 3 / Perakaunan] ____________________________________

5. Blok / Kolej [Contoh : H20 / Dewan Penginapan Pelajar MISC] _______________________________________

146

B. Kajian Terhadap Corak Penggunaan Tenaga di Kalangan Penghuni ARAHAN : Tandakan ( / ) pada petak yang berkenaan. 1. Peralatan elektrik yang manakah anda gunakan? ( Termasuk peralatan rakan yang anda gunakan) Komputer atau computer riba(laptop) Pemanas air (jug kettle) Radio Seterika Telefon bimbit Pengecas Bateri (selain pengecas telefon bimbit) Periuk nasi Pembakar roti Mesin basuh Televisyen Peti sejuk Dapur elektrik Lampu tidur Pengering rambut Lain-lain (Nyatakan) ___________________________________ ( ) ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

147

2. Nyatakan bilangan peralatan elektrik yang anda miliki? ARAHAN : Isikan bilangan peralatan elektrik milik anda di dalam ruang yang disediakan . ( 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , ) Komputer atau computer riba(laptop) Pemanas air (jug kettle) Radio Seterika Telefon bimbit Pengecas Bateri (selain pengecas telefon bimbit) Periuk nasi Pembakar roti Mesin basuh Televisyen Peti sejuk Dapur elektrik Lampu tidur Pengering rambut Lain-lain (Nyatakan) ___________________________________ ( ) ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

148

3. Kekerapan anda menggunakan seterika. (Tandakan ( / ) pada salah satu yang berkenaan)

Setiap hari Setiap 3 atau 4 hari sekali Seminggu sekali Setiap 3 atau 4 minggu sekali

( ( ( (

) ) ) )

4. Kekerapan anda menggunakan lampu bilik. (Tanda ( / ) pada salah satu yang berkenaan)

Siang dan malam walaupun tiada di bilik Siang dan malam ketika berada di bilik Siang dan malam ketika berada di bilik kecuali waktu tidur Sepanjang malam termasuk waktu tidur Sepanjang malam kecuali waktu tidur

( ( ( ( (

) ) ) ) )

5. Kekerapan anda menggunakan kipas bilik. (Tandakan ( / ) pada salah satu yang berkenaan)

Dipasang sepanjang masa walaupun tiada di bilik Dipasang sepanjang masa ketika berada di bilik Dipasang waktu siang dan berada di bilik Dipasang waktu malam dan berada di bilik

( ( ( (

) ) ) )

149

6. Kekerapan anda menggunakan komputer peribadi atau komputer riba.(laptop) (Tandakan ( / ) pada salah satu yang berkenaan)

Setiap hari Setiap 3 atau 4 hari sekali Seminggu sekali Setiap 3 atau 4 minggu sekali

( ( ( (

) ) ) )

7. Kekerapan anda menggunakan pemanas air (jug kettle). (Tandakan ( / ) pada salah satu yang berkenaan)

Setiap hari Setiap 3 atau 4 hari sekali Seminggu sekali Setiap 3 atau 4 minggu sekali

( ( ( (

) ) ) )

150

8. Kekerapan anda menggunakan __________________________ (Tandakan ( / ) pada salah satu yang berkenaan)

Kekerapan Tidak guna

Setiap hari

Setiap 3 @ 4 hari sekali

Seminggu sekali

Setiap 3 @ 4 minggu sekali

Radio Telefon bimbit Pengecas bateri Periuk nasi Pembakar roti Mesin basuh Televisyen Peti sejuk Dapur elektrik Lampu tidur Pengering rambut Lain-lain _____________

151

9. Bilakah waktu anda mengulangkaji pelajaran setiap hari? (Tandakan ( / ) pada salah satu yang berkenaan)

Pagi Petang Malam

( ( (

) ) ) )

Tidak mengulangkaji (

10. Jika waktu ulangkaji adalah malam, berapa lama mengambil masa untuk belajar? ( sila abaikan soalan ini jika tidak mengulangkaji di waktu malam ) __________ jam

11. Ketika anda berada di bilik, kecenderungan anda untuk memasang kipas pada kelajuan berapa? 1 2 3 4 5 ( ( ( ( ( ) ) ) ) )

152

C. Kajian Terhadap Kesedaran Pengguna Tenaga di Kolej ARAHAN : Tandakan ( / ) pada salah SATU petak berkenaan.

1. Adakah anda pernah mendengar atau mengetahui tentang kecekapan tenaga? Sangat tidak setuju Tidak setuju Tidak setuju ataupun setuju Setuju Amat setuju ( ( ( ( ( ) ) ) ) )

2. Kecekapan tenaga berkaitan dengan usaha pihak pengurusan untuk memenuhi keperluan pengguna tenaga supaya mencapai tahap penggunaan tenaga efektif.

Sangat tidak setuju Tidak setuju Tidak setuju ataupun setuju Setuju Amat setuju

( ( ( ( (

) ) ) ) )

3. Pengurusan tenaga khususnya tenaga elektrik dalam sesebuah bangunan adalah bertujuan menjamin keselesaan dan memenuhi keperluan penghuni bangunan. Selain itu dapat meminimakan penggunaan elektrik bagi mengurangkan kos bil elektrik. Adakah pengurusan tenaga berkesan penting untuk bangunan kolej kediaman anda?

Sangat tidak setuju Tidak setuju Tidak setuju ataupun setuju Setuju Amat setuju 153

( ( ( ( (

) ) ) ) )

4. (Untuk soalan ini jawapan boleh ditanda lebih daripada satu) Pada pandangan anda, langkah penjimatan elektrik perlu dijalankan oleh siapa?

Penghuni bangunan

Pihak pengurusan dengan langkah usaha penjimatan tenaga berkesan ( )

5.

Pada pandangan anda, kesedaran terhadap penjimatan tenaga di kalangan

penghuni kolej kediaman di UUM berada di tahap mana.

Sangat tidak baik Tidak baik Tidak baik ataupun baik Baik Sangat baik

( ( ( ( (

) ) ) ) )

6.

Sekiranya anda mengesan sesuatu kerosakan berkaitan dengan kemudahan

elektrik di bilik anda , adakah anda akan melaporkan kepada pihak yang berkenaan tentang kerosakan tersebut?

Ya, melaporkan kerosakan tersebut dengan kadar yang segera. Menunggu sehingga kerosakan tersebut semakin parah dahulu. Tidak melaporkan atau membuat sebarang aduan. Membaiki kerosakan itu sendiri

( ( ( (

) ) ) )

154

7.

Sekiranya anda mengesan sesuatu kerosakan berkaitan dengan kemudahan

peralatan elektrik selain di dalam bilik seperti lampu tandas dan sebagainya, adakah anda akan melaporkan kepada pihak yang berkenaan tentang kerosakan tersebut?

Ya, melaporkan kerosakan tersebut dengan kadar yang segera. Menunggu sehingga kerosakan tersebut semakin parah dahulu. Tidak melaporkan atau membuat sebarang aduan. Membaiki kerosakan itu sendiri

( ( ( (

) ) ) )

8.

Adakah di kolej anda pernah dijalankan kempen menjimatkan tenaga atau

kempen menggunakan tenaga secara cekap? Ya ( ) Tidak ( )

9.

Jika Ya, apakah program yang dijalankan?

________________________________________________

Ulasan pandangan anda : ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ - Terima kasih atas kerjasama dan kesabaran anda dalam menjawab soal selidik ini

155

Lampiran B DPP :MISC BLOK :A SENARAI BILIK KAPASITI BILIK YANG DIPILIH

PARAS : 1

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 22 BILIK SENARAI BILIK

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 ORANG KAPASITI BILIK YANG DIPILIH

JUMLAH BLOK :A

PARAS : 2

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

156

211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 JUMLAH 24 BILIK

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48 ORANG

BLOK :A

SENARAI BILIK

KAPASITI

BILIK YANG DIPILIH

PARAS : 3

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 20 BILIK

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 ORANG

JUMLAH

157

BLOK :B

SENARAI BILIK

KAPASITI

BILIK YANG DIPILIH

PARAS : 1

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 22 BILIK SENARAI BILIK

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 ORANG KAPASITI BILIK YANG DIPILIH

JUMLAH BLOK :B

PARAS : 2

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

158

215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 JUMLAH 24 BILIK

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48 ORANG

BLOK :B

SENARAI BILIK

KAPASITI

BILIK YANG DIPILIH

PARAS : 3

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 20 BILIK

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 ORANG

JUMLAH

159

BLOK :C

SENARAI BILIK

KAPASITI

BILIK YANG DIPILIH

PARAS : 1

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 22 BILIK SENARAI BILIK

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 ORANG KAPASITI BILIK YANG DIPILIH

JUMLAH BLOK :C

PARAS : 2

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

160

215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 JUMLAH 24 BILIK

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48 ORANG

BLOK :C

SENARAI BILIK

KAPASITI

BILIK YANG DIPILIH

PARAS : 3

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 20 BILIK

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 ORANG

JUMLAH

161

BLOK :D

SENARAI BILIK

KAPASITI

BILIK YANG DIPILIH

PARAS : 1

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 22 BILIK SENARAI BILIK

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 ORANG KAPASITI BILIK YANG DIPILIH

JUMLAH BLOK :D

PARAS : 2

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

162

215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 JUMLAH 24 BILIK

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48 ORANG

BLOK :D

SENARAI BILIK

KAPASITI

BILIK YANG DIPILIH

PARAS : 3

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 20 BILIK

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 ORANG

JUMLAH

163

BLOK :E

SENARAI BILIK

KAPASITI

BILIK YANG DIPILIH

PARAS : 1

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 22 BILIK SENARAI BILIK

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 ORANG KAPASITI BILIK YANG DIPILIH

JUMLAH BLOK :E

PARAS : 2

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

164

215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 JUMLAH 24 BILIK

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48 ORANG

BLOK :E

SENARAI BILIK

KAPASITI

BILIK YANG DIPILIH

PARAS : 3

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 20 BILIK

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 ORANG

JUMLAH

165

BLOK :F

SENARAI BILIK

KAPASITI

BILIK YANG DIPILIH

PARAS : 1

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 22 BILIK SENARAI BILIK

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 ORANG KAPASITI BILIK YANG DIPILIH

JUMLAH BLOK :F

PARAS : 2

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

166

215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 JUMLAH 24 BILIK

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48 ORANG

BLOK :F

SENARAI BILIK

KAPASITI

BILIK YANG DIPILIH

PARAS : 3

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 20 BILIK

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 ORANG

JUMLAH

167