PEJABAT PELAJARAN DAERAH BATANG PADANG D/A SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAPAH

,

JALAN BIDOR LAMA,
TAPAH. PORIAL: http://www.ppdbatangpadang.edu.my
35OOO

Telefon

: Faks :

05-401 1 363 05-401 3527

"

1 MALAYSIA: RAKYAT Dl DAHULUKAN, PENCAPAIA^I Dt UTAMAKAN"

taritn: OA ntai. zott
Semua Guru Besar SK, SJK (C ) dan SJK (T) Daerah Batang Padang

Ruj.Tuan: Rui.Kami: PPD.BP. 03134102

OpSYaaban 1432H

Tuan, PENGGUNAAN BORANG BAGI URUSAN PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN DAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEN

Dengan segala hormatnya, saya menarik perhatian tuan/puan mengenai perkara
tersebut di atas.

Bersama-sama ini dipanjangkan sesalinan surat SPP.10l13t63 Jld.5 (98) bertarikh 24 Jun 2011 yang jelas menerangkan maksudnya untuk perhatian dan tindakan pihak tuan/puan selanjutnya.
Sekian terima kasih.

2.

.'BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"
Saya yang menurut perintah,

(HAJI MUHAMMAD NAWAWI BIN HJ YAAKOB, AMN} Pegawai Pebjaran Daerah Batang Padang
RAS/nspr

,,.IAITAII AIJ p,ATJAQA IlITA,'

SUR UIIANJAYA PERKHI MALAYSL{ Aras I - -1. Blok 83

D

MATAN PELAJARAN

Kompleks Jabatan Perdana Menteri
Pusat Pentadbiran Kerajaan persekutuan 62526W.P. FUTRAJAYA
Talian Am Pengambilan Guru Pengambilan PPPT dan

ffiffi
: 03-8871 7300

TVALAYSIA
hfl
p

AI(S

:03-8871 7466,7467

: 03-Bg7l 747'l
:03-8871 7475

://rl'ww.sp p.go v.my

Pcrkhidmatan
Faks: 03-8871
7

499 17 492/'7 493 ti 494/7 484

Rujukan kami Tarikh SEPERTI DI SENARAI EDARAN

sPP 10t13t63 Jtd 5 (eB) r4 Jun 2011

YBhg. Tan Sri / Datuk / Dato'/ Datin / Tuan / puan,

PEMBERIAN TARAF BERPENCEN

PERGUBAAN, PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN DAN

PENGGUNAAN BORANG BAGI URUSAN PELANJUTAN TEMPOH

Sukacita saya menarik perhatian YBhg. Tan Sri Tuan / Puan kepada perkara di atas.

/ Datuk / Dato' I

Datin I

2. suruhaniaya mendapati sebilangan Ketua

Jabatan

mengemukakan perakuan yang tidak lengkap bagi urusan pelanjutan Tempoh Percubaan (PTp), pengesahan Dalam perkhidmatan (pDp)

dan Pemberian Taraf Berpencen (PTB). Perkara ini telah menyebabkan perakuan tersebut tidak dapat diproses dan seterusnya pegawai lewat untuk mendapatkan faedah-faedah perkhidmatan yang sepatutnya

dinikmati ' .
Sehubungan dengan itu, dalam usaha untuk menangani masalah tersebut, Suruhanjaya telah memutuskan untuk memperkenalkan

3.

ini

penggunaan borang urusan perkhidmatan. Borang

ini juga

akan

digunakan sebagai senarai semak oleh Ketua Jabatan dalam
memastikan dokumen yang dikemukakan kepada Suruhan jaya adalah

lengkap. Format borang adarah seperti di LAMpIRAN spp/KJ001, SPP/K002 dan SPP/1{003. Borang-borang tersebut juga boleh dimuat turun dari Porlal SPP di alamat http:// www.spp.gov.my di ruangan

#_ ,t

Maklumat Am, Muat Turun Borang. Penggunaan borang tersebut adalah

berkuat kuasa pada 1 Julai 2011 Suruhanjaya juga berhak menolak
permohonan yang tidak lengkap.

4.

Untuk makluman, perakuan yang dianggap lewat adalah perakuan

yang diterima selepas tiga bulan dari tarikh tamat tiga tahun tempoh
percubaan asal atau dari tarikh layak untuk setiap urusan perkhidmatan, yang mana terkemudian.

5.

Sebarang perlanyaan mengenai perkara ini boleh dirujuk kepada. Puan Rozida Zainol Abidin Setiausaha Bahagian Perkhidmatan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Aras 2, Blok 83, Kompleks JPM Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62526 Putrajaya Tel : 03 - 8871 7304 Faks : 03 - 8871 7429 Emel'. rozida@spp. gov. my

Sekian, terima kasih ,,BERKHIDMAT UNTUK NEGARA''

S

BrN WAK)
a

Setia
S

anjaya Perkhidmatan Pelajaran alaysia

-*-*'-**
,:,,

r",,.,a

r.

Pq+iKq pnta frf , PilP 9 fig; 6waui,'*y

u^IkT'

Edaran kepada
Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Semua Pengarah Pelajaran Negeri Semua Pengarah Politeknik Semua Pengarah Kolej Komuniti

SPP/K/OO1

SURUHANJAYA PERKH IDMATAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PERKHIDMATAN PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN
ARAHAN UNTUK KEGUNAAN SPP
Rujukan fail

1.

Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM/BIRU

Tarikh terima perakuan
Jawata n. Kuiri

2. 3,

Sila gunakan "HURUF BESAR" Sila tandakan

!

pada yang bertanda *

Tarikh Surat Kuiri

A. IPERINGATAN
UNTUK KEGUNAAN

1. Borang ini hendaklah dikemukakan melalui Ketua Jabatan 2. Sila sertakan salinan dokumen yang telah disahkan: - u l-llrOral Keempat berdasarkan Peraturan 28 P.U.(A) 176i2OOSb I lSalinan Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini;
B.IMAKLUMAT PEMOHON

SPP Semakan dokumen:
Surat Tunjuk Sebab

l-lnou l-l-,uo, 'bl
lno"

I

lt',o,

UNTUK KEGUNAAN
1

nalan Baru

SPP

2. Nama

Tarikh Lahir

4. No. Telefon bimbil

E

Jantina

6.

Emel

[L
7.

[e

Nama Jabatan

B.

Alamat

9.

Poskod 11. No. Telefon

Bandar

13. No. Faks Peiabat

1

MAKLUMAT PERKHIDMATAN
1.

UNTUK KEGUNAAN SPP Pelanjutan Pertama
mulai

m
2.

floenoa

lrunpu
Pelanjutan Kedua

Denda

m
4
Tarikh lantikan tetap
k

mulai

floenoa

tan s
Tarikh kelulusan Pe

I
rusi/Tim!. Pengerusi

llanpaDenda

SEBAB - SEBAB PELANJUTAN DIPERLUKAN

BiI. KSJ
.

Calon

Muka surat Lampiran Catatan:

PERAKUAN PEMOHON saya mengaku segala maklumat yang telah diberikan adalah tepat dan benar.

Tandatangan

Cop Rasmi:
Nama : Tarikh: PENGESAHAN KETUA JABATAN
Disemak oleh:

adalah benar dan teratur. Saya juga akan memaklumkan Spp dengan segera jika
berlaku sebarang perubahan terhadap butir-butir yang dinyatakan di dalam borang ini.

saya dengan ini menyokong permohonan pelanjutan tempoh percubaan pegawai saya juga mengaku dan mengesahkan bahawa segala maklumat yang dicatatkan

Cop Rasmi
Tandatangan

Nama:
Jawatan Jabatan Tarikh:
: ;

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PdLAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PERKHIDMATAN PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN
UNTUK KEGUNAAN SPP

sPP/1(002

1. Sila isikan borang ini dengan
HITAM/BIRU

menggunakan dakwat

Rujukan fail Tarikh lerima perakuan
J

2, 3.

Sila gunakan "HURUF BESAR"
Sila tandakan

awata n:

i

pada yang bertanda *

Kuiri

Tarikh Surat Kuiri

PERINGATAN

1. Borang ini hendaklah dikemukakan melalui Ketua Jabatan 2. Sila sertakan salinan dokumen yang telah disahkan:

"

a o d

I I .I "I

lSrtin"n

perakuan pengesahan Dalam perkhidmatan; lJadual Ketiga (P u(A) 176) -Borang l.raouar Kelima (P.U(A) 176) -Borang Opsyen KWSp, sijii Kursus lnduksi atau sijil peperiksaan perkhidmatan;

Semakan dokumen. d I lAda

. [-lno,

n

l-lno"

l___lsatinan Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini;

laortng PDP atas permohonan pegawai, senarai tugas dan sumbangan pegawai di sekolah (sekiranya Ketua Jabatan gagal kemukakan perakuan PDP apabila pegawai telah layak)

o l-leo, e l-lno,

MAKLUMAT PEMOHON

2. No. Kad

Pen

alan Lama fiika ada)

3.

Nama

4. Tarikh Lahir

5. No Telefon bimbit

6. Jantina

[]L fl
Nama Jabatan

Emel

e

8.

Alamat

10
1

Poskod
12 No.

1.

Bandar

Telefon Pejabat

c. MAKLUMAT PERKHIDMATAN

UNTUK KEGUNAAN SPP lOpsyen Pilihan (Jadual kelima)
lsr,in.. Pencen

I
I

I

l-lsrcr

KWSP

lTarikh PDP vano ditetaokan

Tarikh kelulusan Penqerusi/Timb. Penqerusi Tarikh lantikan tetap ke jawatan sekarang
BiI. KSJ

Tarikh Kursus lnduksi
No. Calon

Muka surat
Lampiran

6.

Tarikh Sijil Peperiksaan Perkhidmatan

(bagiAnggota K
Bahagian I Bahagian ll Bahagian lll
D.

PERAKUAN PEMOHON
Saya mengaku segala maklumat yang telah diberikan adalah tepat dan benar.

UNTUK KEGUNAAN
SPP

Disediakan oleh:

Tandatangan Nama
Tarikh:
E.

:

Cop Rasmi:

Nama: Tarikh:

PENGESAHAN KETUA JABATAN

Disemak oleh:

Saya mengaku dan mengesahkan bahawa segala maklumat yang dicatatkan adalah benar dan teratur. Saya juga akan memaklumkan SPP dengan segera jika berlaku sebarang perubahan Nama: terhadap butir-butir yang dinyatakan di dalam borang ini.

Tarikh:

Disahkan oleh:

Tandatangan
Nama

:
:

Cop Rasmi:
Nama: Tarikh:
:

Jawatan

Jabatan
Tarikh:

2

SPP/KIOO3

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PERKHIDMATAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEN

1

.

Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat
HITAM/BIRU

UNTUK KEGUNAAN SPP
Ru.lukan fail

Tarikh terima perakuan
Jawata n: *

2. Sila gunakan "HURUF BESAR" 3. Sila tandakan r/ pada yang bertanda
PERINGATAN

Kuiri Tarikh Surat Kuiri

Borang ini hendaklah dikemukakan melalui Ketua Jabatan Sila sefiakan salinan dokumen yang telah disahkan: a Keenam peraturan 36 P.U.(A) 176/2005-Borang Perakuan pemberian Taraf Elaauat b I lsaiinan Kenyataan perkhidmatan yang dikemaskini MAKLUMAT PEMOHON

UNTUK KEGUNAAN SPP Semakan dokumen:
Berpencen

;El::

H;:::

1. No. Kad Pengenalan

Baru

2. No. Kad Pengenalan Lama {ika ada)

3.

Nama

4. Tarikh

Lahir

5. No. Telefon bimbit

6. Jantina

fli

Ie

8.

Nama Jabatan

9. Alamat

10. Poskod
1

1.

Bandar

'12.

No. Telefon Pejabat

MAKLUMAT PERKHIDMATAN

UNTUK KEGUNAAN SPP

lCutitanpa
Tarikh lantikan pertama

gali

Jawatan sekarang

I
I

I lltada

[-lo.r"
lTarikh PTB vanq ditetaokan

Tarikh kelulusan Peneerusrfl tmb Penoerusi
4 Tarikh lantikan tetap ke jawatan sekarang BiI. KSJ

No. Calon Muka surat Lampiran Catatan:

D.IPERAKUAN PEMOHON Saya mengaku segala maklumat yang telah diberikan adalah tepat dan benar.

UNTUK KEGUNAAN
SPP

Disediakan oleh:

Tandatangan Nama
Tarikh:

:

Cop Rasmi:

Nama: Tarikh.

E.

PENGESAHAN KETUA JABATAN
Saya mengaku dan mengesahkan bahawa segala maklumat yang dicatatkan adalah benar teratur. Saya juga akan memaklumkan SPP dengan segera jika berlaku sebarang perubahan terhadap butir-butir yang dinyatakan di dalam borang ini.

Disemak oleh:

Nama:

Tarikh:

Disahkan oleh:

Tandatangan Nama : Jawatan : Jabatan :
Tarikh:

Cop Rasmi:
Nama:

Tarikh:

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful