Anda di halaman 1dari 64

P

r
i
m

r
i
a
3
Refor i
ampliaci
Matemtiques
Fitxes de refor
Fitxa 1 Nmeros fins al 999:
descomposici i escriptura ............. 3
Fitxa 2 Nmeros fins al 999:
comparaci .................................... 4
Fitxa 3 El rellotge dagulles ........................ 5
Fitxa 4 Nmeros fins al 9.999:
descomposici i lectura ................. 6
Fitxa 5 Nmeros fins al 9.999:
comparaci ................................... 7
Fitxa 6 El rellotge digital ............................ 8
Fitxa 7 La suma i els seus termes .............. 9
Fitxa 8 Sumes portant-ne ........................ 10
Fitxa 9 Les hores desprs
del migdia .................................. 11
Fitxa 10 La resta i els seus termes ............. 12
Fitxa 11 Restes portant-ne ........................ 13
Fitxa 12 Relaci entre la suma i la resta .... 14
Fitxa 13 La multiplicaci i els seus termes.. 15
Fitxa 14 La propietat commutativa ............. 16
Fitxa 15 Multiplicacions sense portar-ne .... 17
Fitxa 16 Monedes i bitllets.......................... 18
Fitxa 17 La desena de miler. Nmeros
de cinc xifres ............................... 19
Fitxa 18 Lectura, escriptura
i comparaci de nmeros ............ 20
Fitxa 19 Aproximacions ............................. 21
Fitxa 20 Estimacions ................................. 22
Fitxa 21 Rectes paralleles i secants .......... 23
Fitxa 22 Langle ........................................ 24
Fitxa 23 Tipus dangles ............................. 25
Fitxa 24 Nmeros ordinals ........................ 26
Fitxa 25 Multiplicaci per un dgit
portant-ne una vegada ................. 27
F
Fitxa 26 Multiplicaci per un dgit
portant-ne ms duna vegada ....... 28
Fitxa 27 Doble i triple ................................ 29
Fitxa 28 Lany ........................................... 30
Fitxa 29 El centmetre i el decmetre .......... 31
Fitxa 30 El metre i el quilmetre ................ 32
Fitxa 31 Els polgons. Elements
i classificaci ............................... 33
Fitxa 32 Classificaci de triangles............... 34
Fitxa 33 Permetre dun polgon ................. 35
Fitxa 34 Divisi exacta ............................... 36
Fitxa 35 Divisi entera ............................... 37
Fitxa 36 La divisi i els seus termes ........... 38
Fitxa 37 La circumferncia i el cercle ........ 39
Fitxa 38 Litre, mig litre i quart de litre ........ 40
Fitxa 39 Quilo, mig quilo i quart de quilo ... 41
Fitxa 40 El gram (equivalncia
i estimacions) .............................. 42
Fitxa 41 Meitat, ter i quart ....................... 43
Fitxa 42 Dividend de dues xifres
i divisor duna xifra ....................... 44
Fitxa 43 Divisions amb la 1a xifra
del dividend major o igual
que el divisor ............................... 45
Fitxa 44 Divisions amb la 1a xifra
del dividend menor o igual
que el divisor ............................... 46
Fitxa 45 Divisions amb zeros
en el quocient .............................. 47
Fitxa 46 Prismes ....................................... 48
Fitxa 47 Pirmides .................................... 49
Fitxa 1 ............................ 50
Fitxa 2 ............................ 51
Fitxa 3 ............................ 52
Fitxa 4 ............................ 53
Fitxa 5 ............................ 54
Fitxa 6 ............................ 55
Fitxa 7 ............................ 56
Fitxa 8 ............................ 57
Fitxa 9 ............................ 58
Fitxa 10 .......................... 59
Fitxa 11 .......................... 60
Fitxa 12 .......................... 61
Fitxa 13 .......................... 62
Fitxa 14 .......................... 63
Fitxes dampliaci
785396 _ 0001-0001.qxd 19/1/05 11:30 Pgina 1
Refor i ampliaci Matemtiques 3 s una obra collectiva, concebuda, creada i realitzada
en el Departament de Primria de Santillana Educacin, S. L./Edicions Voramar, S. L.,
sota la direcci dENRIC JUAN REDAL, JOS LUIS ALZU GOI i IMMACULADA GREGORI SOLDEVILA.
Illustraci: Juan Carlos Carmona
Composici, confecci i muntatge: Laura Gil de Tejada
Correcci: Laia Arenas
Edici: Mar Garca Gonzlez i Jos Toms Henao
Aquest quadern est protegit per les lleis de drets dautor i la seua propietat
intellectual correspon a Voramar/Santillana. Els usuaris legtims daquest
quadern noms estan autoritzats a fer-ne fotocpies per a usar-les com a ma-
terial daula. Queda prohibida qualsevol altra utilitzaci tret dels usos perme-
sos, especialment aquella que tinga finalitats comercials.
2005 by Edicions Voramar, S. L./Santillana Educacin, S. L.
C/ Valncia, 44 46210 Picanya (Valncia)
PRINTED IN SPAIN
Imprs a Espanya per
CP: 785396
Depsit legal:
785396 _ 0002-0002.qxd 19/1/05 11:29 Pgina 2
3


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Nmeros fins al 999: descomposici i escriptura.
Refor
Nom Data
1. Quantes piruletes hi ha? Completa.
Fitxa
1
2. Llig i completa.
5C 3D 6U 500
536 es llig: cin-ent
C D U
es llig:
Valor de la xifra 4 4 unitat
Valor de la xifra 8
Valor de la xifra 2

2 8 4
Valor de la xifra 9
Valor de la xifra 5
Valor de la xifra 9

9 5 9
Valor de la xifra 7
Valor de la xifra
Valor de la xifra

6 0 7
Valor de la xifra = 9 unitats
Valor de la xifra = 0 unitats
Valor de la xifra = 800 unitats

785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:16 Pgina 3


4


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
2
1. Compara els nmeros. Escriu <, > o .
2. Compara i completa.
Compara la xifra de les centenes:
Compara la xifra de les desenes:
Compara la xifra de les unitats:
Per tant, 385 384
Compara la xifra de les centenes:
Compara la xifra de les desenes:
Per tant, 139 159

Compara la xifra de les centenes:


Per tant, 837 654
385 384

139 159

837 654
9 2 3 9 2 9
9 2 3 9 2 9
3 7 4 3 1 6
3 7 4 3 1 6

1 6 3 1 9 3
1 6 3 1 9 3
5 5 7 6 5 7
5 5 7 6 5 7
Nmeros fins al 999: comparaci.
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:16 Pgina 4
5


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
El rellotge dagulles.
Refor
Nom Data
Fitxa
3
1. Escriu lhora que marca cada rellotge.
Sn les i . Sn les menys .
Sn les . s la .
Sn les . Sn les .
Sn les . Sn les .
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:16 Pgina 5
UM C D U


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
6
Refor
Nom Data
Fitxa
4
1. Completa.
2. Observa lbac i completa.
3. Quants habitants viuen en cada poble?

1 miler 10 centenes desenes unitats

6 milers centenes desenes 6.000 unitats

9 milers centenes desenes unitats


UM C D U
UM C D U

9.742 es llig:
9.742
4 UM C D U
4.OOO
4.187 es llig:
4.187
UM C D U
UM C D U
Nmeros fins al 9.999: descomposici i lectura.
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:16 Pgina 6
5. 6 5 7 5. 6 7 5
7


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
5
1. Compara els nmeros. Escriu <, > o .
2. Compara i completa.
Compara la xifra dels milers:
Compara la xifra de les centenes:
Compara la xifra de les desenes:
Compara la xifra de les unitats:
Per tant, 9.364 9.361

9.364 9.361
Compara la xifra dels milers:
Compara la xifra de les centenes:
Compara la xifra de les desenes:
Per tant, 4.159 4.195
Compara la xifra dels milers:
Per tant, 8.273 6.954

4.159 4.195

8.237 6.954
5. 6 5 7 5. 6 7 5
2. 0 9 9 2. 1 0 1
2. 0 9 9 2. 1 0 1
9. 4 2 3 9. 3 2 9
9. 4 2 3 9. 3 2 9
3. 5 1 2 3. 5 1 1
3. 5 1 2 3. 5 1 1
Nmeros fins al 9.999: comparaci.
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:16 Pgina 7
8


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
6
1. Escriu lhora de cada rellotge digital de dues maneres.
2. Completa en cada rellotge lhora corresponent.
Sn les 7 ^ tent.
Sn les 7 ^ mitj.
Sn les 10 ^ quarant-cin.
Sn les 11 eny .
Sn les 6 ^ .
Sn les7 eny .
Sn les 11 ^ .
Sn les 12 eny .
Sn les ^ .
Sn les eny .
6:
9:40 8:50
6:55 11:35
7:30 10:45
:
Sn les 7 menys vint.
Sn les 11 i quart.
Sn les ^ .
Sn les eny .
El rellotge digital.
9:
:
Sn les 10 menys deu.
Sn les 8 menys cinc.
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:16 Pgina 8
9


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
7
La suma i els seus termes.
1. Suma i escriu com sanomenen els termes.
2. Calcula i troba la suma.
Sumands: 612 i 5.384
Suma:

6 2 4
2 5 2

5 6 1 0
1 8 7
Sumands: 1.043 i 7.254
Suma:
Sumands: 4.129 i 370
Suma:
Sumands: 2.850 i 7.047
Suma:
Sumands: 203, 114 i 3.161
Suma:
Sumands: 7.422, 260 i 1.305
Suma:
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:16 Pgina 9
10


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
8
1. Calcula.
Sumes portant-ne.
M C D U
4 3 6 7
+ 2 4 7 2

M C D U
3 8 4 8
+ 5 1 3 7

M C D U
6 6 1 5
+ 1 4 8 2

M C D U
3 8 1 0
+ 3 6 5 8
M C D U
6 7 3 8
+ 2 3 4 8
M C D U
4 3 1 7
+ 5 8 9
M C D U
2 4 1 6
4 2 3 3
+ 2 1 3 3

1
1
M C D U
5 0 6 2
3 6 1 7
+ 2 4 0
M C D U
1 0 7 4
4 5 6 1
+ 2 3 3 4
M C D U
1 0 4 0
3 3 2 1
+ 5 8 8
M C D U
5 0 2 1
2 2 1 7
+ 1 6 7 5
M C D U
4 3 2 1
3 2 0 9
+ 1 9 9
1 1
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:16 Pgina 10
11


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
9
1. Dibuixa en els dos rellotges lhora indicada.
2. Completa.
Les hores desprs del migdia.
Les tres de la vesprada. Les onze de la nit.
Les cinc de la vesprada. Les deu de la nit.
:
23:00
:
02:00
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Abans
del migdia
Desprs
del migdia
12+2 =14

+ =

+ =

+ =

+ =

+ =

Les 2
Les 5
Les 11
La 1
Les 8
Les 6
:
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:16 Pgina 11
12


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
La resta i els seus termes.
Refor
Nom Data
Fitxa
10
1. Resta i escriu com sanomenen els termes.
2. Calcula i respon.
3. Escriu el nom de cada terme.

9 8 7 6
7 3 4 2

8 5 3 6
3 4 2

Minuend: 1.965
Subtrahend: 243
La diferncia s:
Minuend: 8.366
Subtrahend: 2.154
La diferncia s:
Minuend: 7.869
Subtrahend: 5.404
La diferncia s:
Minuend: 3.257
Subtrahend: 2.146
La diferncia s:
subtrahend minuend diferncia
6.874 532 6.342
Minuend: 5.647
Subtrahend: 3.202
La diferncia s:
Minuend: 4.156
Subtrahend: 1.024
La diferncia s:

785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:16 Pgina 12
13


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Restes portant-ne.
Refor
Nom Data
Fitxa
11
1. Calcula.
M C D U
7 6 3 4
2 4 7 2

M C D U
5 7 1 3
1 6 2

M C D U
6 6 5 1
1 4 2 8

M C D U
7 5 3 1
3 6 1 7
M C D U
2 6 4 8
6 8 5
M C D U
9 8 7 6
5 9 6 8
M C D U
9 4 5 8
3 8 7 4
M C D U
4 6 3 3
2 6 8
M C D U
7 1 2 6
6 5 8 0
M C D U
4 5 6 7
3 0 8 7
M C D U
3 8 4 8
1 9 3 6
M C D U
7 6 2 7
6 4 4 5
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:16 Pgina 13
14


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
12
1. Escriu dues restes amb els mateixos termes.
2. Escriu una suma i una resta amb els mateixos termes.
3. Escriu dues restes i una suma amb cada grup de nmeros.
Relaci entre la suma i la resta.
43 15
58_ =
58_ =

53 64
_ =
_ =
65 24 89
89_ =
89_ =

78 21
_ =
_ =
170 20

120+ =

170_ =
260 20

+ =

_ =
320 200

+ =

_ =
7.000 2.000

+ =

_ =
350 50 300 2.500 300 100
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:16 Pgina 14
15


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
13
1. Multiplica i escriu com sanomenen els termes.
Quants bombons hi ha en total?
Quantes piruletes hi ha en total?
Quantes gominoles hi ha en total?
Quants ous de xocolate hi ha en total?
Quants caramels hi ha en total?
La multiplicaci i els seus termes.
=
Factors: i
Producte:
=
Factors: i
Producte:
=
Factors: i
Producte:
=
Factors: i
Producte:
3 9=
Factors: i
Producte:
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:16 Pgina 15
16


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
14
1. Observa els dibuixos i calcula de dues maneres distintes.
La propietat commutativa.
Quantes magdalenes hi ha en total?
Quants croissants hi ha en total?
Quantes barres de pa hi ha en total?
Quants trossos de pasts hi ha en total?
Quants pastissets hi ha en total?
8 =

=
En total hi ha croissants.

=
En total hi ha barres de pa.

=
En total hi ha trossos de pasts.

=
En total hi ha pastissets.
4 3=
3 4=
En total hi ha magdalenes.
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:16 Pgina 16
17


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
15
1. Completa aquestes multiplicacions.
No oblides comenar per les unitats.
2. Resol les multiplicacions segents.
Multiplicacions sense portar-ne.

M C D U
3 3 0 2
3
M C D U
1 2 4 3
2
M C D U
2 0 1 3
3
M C D U
1 2 1 0
3

2 1
4
3 1
3
2 7
1
2 3
2
5 2
4
4 2 3
2
3 2 1
4
5 0 3
3
6 0 1
5
4 0 1
4
6 2 4
2
3 0 1
6
3 1 0
5
4 1
5
8 2
2
4 0
6
M C D U
2 4 3 4
2
M C D U
1 2 0 1
4
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:16 Pgina 17
18


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
16
1. Compta i calcula quants diners hi ha en cada cas.
Monedes i bitllets.
++=
++=
Euros

Cntims

En total hi ha i cntims ,
+ + =
+ + + =
Euros

Cntims

En total hi ha i cntims ,
+ + + =
+ + =
Euros

Cntims

En total hi ha i cntims ,
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:16 Pgina 18
19


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
17
1. Completa.
2. Escriu les sumes corresponents.
3. Completa la taula.
La desena de miler. Nmeros de cinc xifres.

3 desenes de miler milers unitats.

6 desenes de miler milers unitats.

4 desenes de miler milers unitats.

desenes de miler milers unitats.

desenes de miler milers unitats.


36.185 =++ + +
84.106 =+ + + +
12.790 = + + + +
45.528
Nmero DM UM C D U es llig...
63.224
6 3 2 2 4

91.037
9 1 0 3 7
23.598
2 3 5 9 8
40.040
4 0 0 4 0
7 2 0 6 2

= + + + +
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:16 Pgina 19
20


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
18
Lectura, escriptura i comparaci de nmeros.
Per comparar nmeros de cinc xifres de primer es compara la xifra de
les desenes de miler; tot seguit, la dels milers; desprs, la de les cen-
tenes; en acabant, la de les desenes i, per ltim, la de les unitats.
1. Compara els nmeros. Escriu <, > o .
Compara les desenes de miler: 8 7
Per tant, 81.765 79.911

81.765 79.911
Compara les desenes de miler:
Compara les unitats de miler:
Per tant, 61.865 66.604

61.865 66.604
Compara les desenes de miler:
Compara les unitats de miler:
Compara les centenes:
Per tant, 21.376 21.240

21.376 21.240
Compara les desenes de miler:
Compara les unitats de miler:
Compara les centenes:
Compara les desenes:
Per tant, 90.308 90.325

90.308 90.325
Compara les desenes de miler:
Compara les unitats de miler:
Compara les centenes:
Compara les desenes:
Compara les unitats:
Per tant, 73.609 73.601

73.609 73.601
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:16 Pgina 20
21


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
19
1. Aproxima els nmeros.
Aproximacions.
De primer troba les diferncies, desprs compara i resol.
2. Troba la desena ms prxima.
Escriu les desenes prximes, troba la diferncia menor i resol.
3. Troba la centena ms prxima.
Escriu les centenes prximes, troba la diferncia menor i resol.

La desena ms prxima a 66 s .

La centena ms prxima a 330 s .

El miler ms prxim a 6.570 s .

60 66 70
6 4

300 330 400

6.000 6.570 7.000


Desenes
prximes
Diferncia
menor
Desena
ms prxima
23
20 30
3 7


86
80 90
6 4
20


53


Centenes
prximes
Diferncia
menor
Centena
ms prxima
510
500 600
10 90


660
600 700
500


140
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:16 Pgina 21
22


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
20
1. Estima els resultats de les operacions.
Estimacions.
Aproximaci
a les centenes
2 8 9
4 0 4

Aproximaci
a les centenes
9 2 5
3 8 5

Aproximaci
a les centenes
6 3 8
2 7 8

Aproximaci
a les centenes
8 3 0
4 6 5

Aproximaci
als milers
4 6 7 0
2 3 6 0

Aproximaci
als milers
7 2 8 0
5 8 2 0

Aproximaci
a les centenes
4 8 7
3

Aproximaci
a les centenes
6 8 9
2

De primer aproxima els nmeros i, desprs, calcula.


785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:16 Pgina 22
23


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
21
1. Les rectes sn secants o paralleles? Escriu.
2. Dibuixa.
Rectes paralleles i secants.

Dues rectes paralleles.

Dues rectes secants.

Les rectes no es tallen. Sn rectes paralleles.

Les rectes es tallen. Sn rectes .

Les rectes es tallen. Sn rectes .

Les rectes es tallen. Sn rectes .


785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:16 Pgina 23
24


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
22
1. Completa amb les paraules del requadre.
2. Marca de verd els costats i pinta un punt roig en cada vrtex.
vrtex angles

Les rectes secants r i s formen


quatre .

El punt P s el
daquests angles.

Les rectes secants r i s formen


quatre .

El punt P s el
daquests angles.
r
s
P
r
s
P
Langle.
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:16 Pgina 24
25


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
23
1. Com s cada angle? s major, menor o igual que un angle recte?
s agut, recte o obts?
Tipus dangles.

Aquest angle s que un angle recte.


s un angle .

Aquest angle s que un angle recte.


s un angle .

Aquest angle s que un angle recte.


s un angle .
2. Traa una altra recta per formar langle corresponent.

Un angle obts.

Un angle recte.

Un angle agut.
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:16 Pgina 25
26


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
24
1. Relaciona cada nmero amb el nom corresponent.
2. Observa el dibuix i completa amb els nmeros que falten.
Resultats de la carrera de 400 metres
Nmeros ordinals.
Aitor
Llus
Alcia
Cris
Joan
Lola
Ins
Eva
Anna
Rubn
Alcia Aitor Rubn Eva Llus Joan Lola Cris Anna Ins
nov

onz

set

quart

tretz

vint

setz

4t

11

13

16

20
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:16 Pgina 26
27


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
25
1. Completa i calcula.
Multiplica 4 per 13
1r Multiplica 4 per les unitats.
4 . En portes
1
.
2n Multiplica 4 per les desenes.
4
1
.

Multiplicaci per un dgit portant-ne una vegada.

C D U
2
2 5 1
5

Multiplica 5 per 251


1r Multiplica 5 per les unitats.
5 .
2n Multiplica 5 per les desenes.
5 . En portes
2
.
3r Multiplica 5 per les centenes.
5
2
.

C D U
2
3 4 0
7
Multiplica 7 per 340
1r Multiplica 7 per les unitats.
7 .
2n Multiplica 7 per les desenes.
7 . En portes
2
.
3r Multiplica 7 per les centenes.
7
2
.

D U
1
1 3
4
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:16 Pgina 27
28


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
26
1. Completa i calcula.
2. Escriu les xifres que falten.
Multiplicaci per un dgit portant-ne ms duna vegada.

C D U
3 1
3 4 2
8
Multiplica 8 per 342
1r Multiplica 8 per les unitats.
8 . En portes
1
.
2n Multiplica 8 per les desenes.
8
1
. En portes
3
.
3r Multiplica 8 per les centenes.
8
3
.

M C D U
1 3 2
4 3 8 7
4
M C D U
4 8 2 7
5
Multiplica 4 per 4.387
1r Multiplica 4 per les unitats.
4 . En portes
2
.
2n Multiplica 4 per les desenes.
4
2
. En portes
3
.
3r Multiplica 4 per les centenes.
4
3
. En portes
1
.
4t Multiplica 4 pels milers.
4
1
.

M C D U
3
1 3 2 4
9

M C D U
3
2 4 5 8
6

785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:16 Pgina 28


29


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
27
1. Dibuixa el doble i el triple en cada cas.
2. Calcula.
Doble i triple.
doble triple
El doble de 6
El doble de 8
El doble de 2
El doble de 20
El doble de 200
El doble de 2.000
El triple de 6
El triple de 8
El triple de 2
El triple de 20
El triple de 200
El triple de 2.000
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:16 Pgina 29
30


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
28
1. Observa el calendari i respon. Quants dies t cada mes?
Lany.
3. Completa.

Vctor ha vingut de Bucarest


fa 3 anys.
Va arribar fa:
12 3 mesos.

Wilson ha vingut dEquador


fa 4 anys.
Va arribar fa:
mesos.
2. Observa el calendari i escriu la data en qu fa anys cada xiqueta.
El tercer dissabte
dabril
Anna Paula
Laniversari dAnna
s el dabril.
Laniversari de Paula s
el de setembre.
Laniversari de Laura
s el de juny.
El primer diumenge
de setembre
Lltim dijous
de juny
Laura

Gener dies.

Febrer dies.

Mar dies.

Abril dies.

Maig dies.

Juny dies.

Juliol dies.

Agost dies.

Setembre dies.

Octubre dies.

Novembre dies.

Desembre dies.
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:17 Pgina 30
31


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
29
1. Mesura amb un regle i completa.
El centmetre i el decmetre.

El clip fa cm

La goma fa cm

El llapis fa cm cm i cm dm i cm

El pinzell fa cm cm i cm dm i cm

Les tisores fan cm cm i cm dm i cm


785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:17 Pgina 31
32


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
24
1. Completa.
El metre i el quilmetre.
Refor
Nom Data
Fitxa
30
2. Quina distncia indica cada senyal? Relaciona.
3. Completa.

1 metre centmetres 1 m cm

1 decmetre centmetres 1 dm cm

1 metre decmetres 1 m dm

1 quilmetre metres 1 km m
1 km 1.000 m
6 km m
9 km m
7 km m
1 km i 7 m 1.000 m 7 m m
4 km i 40 m m m
6 km i 300 m m m
8 km i 800 m m m
1.000 m 1 km
8.000 m km
3.000 m km
5.000 m km
7.600 m 7.000 m 600 m km i m
9.021 m m m km i m
5.815 m m m km i m
2.750 m m m km i m
Ms d1 quilmetre 1 quilmetre Menys d1 quilmetre
El Pinar 7km
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:17 Pgina 32
33


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
25
1. Completa els noms i els elements daquest polgon.
Els polgons. Elements i classificaci.
Refor
Nom Data
Fitxa
31
2. Observa, conta els costats i completa.

T costats.

T vrtexs.

T angles.

Els sn polgons de 3 costats.

Els sn polgons de 4 costats.

Els sn polgons de 5 costats.

Els sn polgons de 6 costats.


triangle pentgon pentgon triangle
hexgon quadrilter quadrilter hexgon
5
5
5
5
5
5
5
5
5 5
5
5
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:17 Pgina 33
Triangle issceles
34


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
32
1. Mesura els costats de cada triangle i uneix.
Completa.
Classificaci de triangles.
El triangle issceles t costats iguals.
El triangle equilter t .
El triangle escal t .
El costat AB fa cm.
El costat BC fa cm.
El costat AC fa cm.
El costat AB fa cm.
El costat BC fa cm.
El costat AC fa cm.
El costat AB fa cm.
El costat BC fa cm.
El costat AC fa cm.
A
C
B
Triangle equilter
C
A
B
Triangle escal
C
A
B
T
2 costats
iguals
T
els 3 costats
iguals
T
els 3 costats
distints
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:17 Pgina 34
35


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
33
1. Mesura els costats i calcula el permetre de cada polgon.
Permetre dun polgon.
El costat AB fa cm.
El costat BC fa cm.
El costat CA fa cm.
Costat AB Costat BC Costat CA
Permetre cm cm cm cm
A
C
B
Costat AB cm.
Costat BC cm.
Costat CD cm.
Costat DE cm.
Costat EA cm.
Costat AB cm.
Costat BC cm.
Costat CD cm.
Costat DA cm.
Permetre cm cm cm cm cm cm
Permetre cm cm cm cm cm
A
B
E
B
D
A
C
C
D
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:17 Pgina 35
Reparteix en parts iguals 12 caramels
en 4 capses. Quants caramels haurs
de posar en cada capsa?
Resposta:
En cada capsa haur
de posar caramels.
Divideix entre
Busca: 12
12 entre
12 : 12
Reparteix en parts iguals 14 boletes
en 2 bosses. Quantes boletes haurs
de posar en cada bossa?
Resposta:
En cada bossa haur
de posar boletes.
Divideix entre
Busca: 14
14 entre
14 : 14
36


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
34
1. Dibuixa el repartiment i completa.
Divisi exacta.
Reparteix en parts iguals 15 flors
en 3 gerros. Quantes flors haurs
de posar en cada gerro?
Resposta:
En cada gerro haur
de posar flors.
Divideix entre
Busca: 3 15
15 entre 3
15 : 3 15 3
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:17 Pgina 36
37


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
35
1. Dibuixa el repartiment i completa.
Divisi entera.
Resposta: En cada safata hi ha
gots i sobra got.
1r Busca: 3 16
2n Multiplica: 3
Resta: 16
16 3
5
16 3
15 5
16 3
15 5
1
15 4
3
15 4
12 3
15 4
12 3
3
Reparteix en parts iguals 16 gots en 3 safates.
Quants gots hi ha dhaver en cada safata? Quants gots sobren?
Reparteix en parts iguals 15 llapis en 4 pots.
Quants llapis hi ha dhaver en cada pot? Quants llapis sobren?
Resposta: En cada pot hi ha
llapis i sobren llapis.
1r Busca: 4 15
2n Multiplica: 4
Resta: 15
Divideix entre
Divideix entre
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:17 Pgina 37
38


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
36
1. Llig i observa la soluci. Desprs, relaciona.
2. Llig. Desprs, escriu el nom de cada terme en el lloc corresponent.
La divisi i els seus termes.
Jaume reparteix en parts iguals 30 ous en 5 capses.
Quants ous posa en cada capsa?
Quants ous li sobren?
Jaume reparteix en parts iguals 25 pastissets en 4 safates.
Quants pastissets posa en cada safata?
Quants pastissets li sobren?

Aquesta divisi s entera o exacta?

Aquesta divisi s entera o exacta? .


Dividend 30 Nombre de capses
Divisor 5 Nombre dous que li sobren
Quocient 6 Nombre dous que reparteix
Residu 0 Nombre dous que posa en cada capsa
30 5
30 6
0
25 4
24 6
1
Recorda: una divisi s exacta si t zero com a residu i s ente-
ra si t un residu distint de zero.
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:17 Pgina 38
39


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
37
1. Amb qu es relaciona cada objecte? Escriu circumferncia o cercle.
2. Pinta la circumferncia de roig i linterior de verd.
3. Observa i completa amb les paraules del requadre.
La circumferncia i el cercle.

centre radis

Aquest punt s el
de la circumferncia.

Aquests segments sn els


de la circumferncia.

785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:17 Pgina 39

1 litre

2 litres

mig litre

1 litre i mig

1 litre
mig litre
un quart de litre
1 litre
mig litre
un quart de litre
1 litre
mig litre
un quart de litre
40


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
38
1. Observa quanta aigua hi ha en cada recipient i completa.
2. Observa i uneix.
Litre, mig litre i quart de litre.
Hi ha
daigua.
4 mitjos litres

2 quarts de litre

4 quarts de litre

3 mitjos litres

Mig litre
Mig litre
1 litre
1 litre
1 quart de litre
1 quart de litre
1 quart de litre
1 quart de litre
Mig litre
Mig litre
Hi ha
daigua.
Hi ha
daigua.
Hi ha
daigua.
Hi ha
daigua.
1 litre
mig litre
un quart de litre
1 litre
mig litre
un quart de litre
1 litre
mig litre
un quart de litre
1 litre
mig litre
un quart de litre

785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:17 Pgina 40


41


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
39
1. Observa i escriu el pes de cada aliment.
2. Observa les balances i completa.
Quilo, mig quilo i quart de quilo.
El mel dAlger pesa kg.
4 pots pesen kg.
1 pot pesans kg.
2 pots pesen kg.
bresquilles pesen 2 kg.
4 bresquilles pesen kg.
2 bresquilles pesen kg.
1 bresquilla pesa kg.
Els alls pesen kg.
Els pltans pesen kg. Les cebes pesen kg.
1 kg 1 kg 1 kg
1 kg 1 kg 1 kg
1 kg
1 kg 1 kg
2 kg
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:17 Pgina 41
Quilos
Grams
42


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
40
1. Quina unitat de mesura triaries en cada cas? Marca amb una X
.
2. Calcula i uneix.
3. Observa els pesos i calcula el pes en cada cas.
El gram (equivalncia i estimacions).
g g g
En total hi ha g.
En total hi ha kg.
g g g g
En total hi ha g.
En total hi ha kg.
g g g g
En total hi ha g.
En total hi ha kg.
1 kg
1 kg
500
g
500
g
Sucre Suc ucre
1.000 g

5.000 g

2.150 g

8.000 g

1.750 g

1 kg

1 kg i 750 g

5 kg

8 kg

2 kg i 150 g

Sucre Suc ucre


Sucre Sucre 500
g
250
g
250
g
250
g
500
g
250
g
250
g
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:17 Pgina 42
43


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
41
1. En cada cas, llig la bafarada, pinta les flors grogues i completa.
Meitat, ter i quart.
Caterina t 12 flors.
12 : 3 Un ter de 12 s
Llusa t 6 flors.
6 : Un ter de 6 s
Un ter
sn grogues
ngels t 12 flors.
12 : Un quart de 12 s
Andreu t 10 flors.
10 : La meitat de 10 s
La meitat
sn grogues
Un ter
sn grogues
Caterina t flors grogues.
Andreu t flors grogues.
ngels t flors grogues.
Llusa t flors grogues.
Un quart
sn grogues
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:17 Pgina 43
44


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
42
1. Completa les divisions segents.
2. Divideix.
Dividend de dues xifres i divisor duna xifra.
1r Com que 3 3,
divideix 3 entre 3.
2n Baixa el 8. 3r Divideix 8 entre 3.
3 8 3
3 1
0
3 8 3
3 1
0 8
3 8 3
3 1
0 8

1r Com que 4 2,
divideix 4 entre 2.
2n Baixa el 6. 3r Divideix 6 entre 2.
4 6 2
2
4 6 2
4 2
0
4 6 2
4 2
0 6

1r Com que 4 4,
divideix 4 entre 4.
2n Baixa el 5. 3r Divideix 5 entre 4.
4 5 4
1
4 5 4
4 1
0
4 5 4
4 1
0 5

8 7 2
87 : 2
6 9 3
69 : 3
5 7 5
57 : 5
38 : 3
46 : 2
45 : 4
785396 _ 0003-0064.qxd 26/1/05 08:47 Pgina 44
45


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
43
1. Completa i calcula les divisions segents.
Divisions amb la 1a xifra del dividend major o igual que el divisor.
1r Com que 7 3,
es divideix 7 entre 3.
7 3 9 2 3
2
7.392 : 3
936 : 4 5.649 : 5
2n Baixa el 3
i es divideix entre 3.
7 3 9 2 3
1 3 2
3r Baixa el
i es divideix entre .
7 3 9 2 3
1 3 2 4
1
4t Baixa el
i es divideix entre .
1r Com que 9 4,
es divideix entre
2n Baixa el
i es divideix entre
3r Baixa el
i es divideix entre
1r Com que 5 5, es divideix entre
2n Baixa el i es divideix entre
3r Baixa el i es divideix entre
4t Baixa el i es divideix entre
7 3 9 2 3
1 3 2 4 6
1 9
1 2
9 3 6 4 5 6 4 9 5

785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:17 Pgina 45


46


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
44
1. Calcula les divisions segents.
2. Quin nmero divideixes en primer lloc? Encercla la resposta correcta.
3. Completa.
Divisions amb la 1a xifra del dividend menor o igual que el divisor.
287 : 4
341 : 5
5.145 : 7
1r Com que 2 4,
es divideix 28 entre 4.
2n Baixa el
i es divideix entre
1r Com que 5 7,
es divideix 51 entre 7.
2n Baixa el
i es divideix entre
3r Baixa el
i es divideix entre
2 8 7 4 5 1 4 5 7
Dividisc 34 entre 5
Dividisc 3 entre 5
670 : 6
Dividisc 67 entre 6
Dividisc 6 entre 6
335 : 4
Dividisc 33 entre 4
Dividisc 3 entre 4
461 : 5 Dividisc :
804 : 9 Dividisc
361 : 4 Dividisc
743 : 7 Dividisc
312 : 3
Dividisc 31 entre 3
Dividisc 3 entre 3
736 : 8
Dividisc 7 entre 8
Dividisc 73 entre 8
147 : 7
Dividisc 1 entre 7
Dividisc 14 entre 7

785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:17 Pgina 46


47


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
45
1. Calcula les divisions segents.
Divisions amb zeros en el quocient.
245 : 6 1r Es divideix entre 6.
2n Baixa el i es divideix entre
Com que 5 6, sescriu
en el quocient.
624 : 3
1r Es divideix entre
2n Baixa el i es divideix entre
Com que , sescriu en
el quocient.
3r Baixa el i es divideix entre
-*-
1r Es divideix entre
2n Baixa el i es divideix entre
Com que ,
sescriu en el quocient.
3r Baixa el i es divideix entre
6 2 4 3
4.346 : 7
1r Es divideix entre
2n Baixa el i es divideix entre
3r Baixa el i es divideix entre
Com que ,
sescriu en el quocient.
4 3 4 6 7
4.032 : 8
4 0 3 2 8
2 4 5 6
0 5 4 0
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:17 Pgina 47
T:

bases.

cares
laterals.

vrtexs.

arestes.
48


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
46
1. Observa i completa.
2. Compta i completa.
3. Observa i completa.
Prismes.
Aquest prisma t:

bases.

cares laterals,
que sn rectangles.

vrtexs.

arestes.
T:

bases.

cares
laterals.

vrtexs.

arestes.
La base s un .
s un prisma .
La base s un .
s un prisma .
Base
Vrtex
Aresta
Base
Cara lateral

785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:17 Pgina 48


49


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Refor
Nom Data
Fitxa
47
1. Observa i completa.
2. Compta i completa.
3. Observa i uneix.
Pirmides.
T:

base.

cares
laterals.

vrtexs.

arestes.
Aquesta pirmide t:

base.

cares laterals, que sn triangles.

vrtexs.

arestes.
La base s un triangle.
s una pirmide .
Pirmide triangular Pirmide pentagonal Pirmide quadrangular
La base s un quadrat.
s una pirmide .
Vrtex

Aresta

Cara lateral

Base

T:

base.

cares
laterals.

vrtexs.

arestes.
785396 _ 0003-0064.qxd 26/1/05 08:47 Pgina 49
3. Quant de temps durar el viatge? Observa lhora deixida i darribada del
tren en qu viatjar Susanna.
50


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Ampliaci
Nom Data
Fitxa
1
1. Llig, pensa i escriu cada nmero.
2. Representa cada nmero en un bac i escriu-ne la descomposici.

T tres xifres.

Les xifres sumen 9.

T 16 desenes.

T tres xifres.

La xifra de les desenes s el doble


que la xifra de les unitats.

La xifra de les centenes s igual


que la xifra de les unitats.

La suma de les xifres s 12.

T tres xifres.

La xifra de les centenes s major que 4 i menor que 7.

La xifra de les unitats s un nmero parell.

La suma de la xifra de les unitats i la xifra de les centenes s 10.

La suma de totes les xifres s 15.


Quatre-cents vint-i-tres Sis-cents huitanta Cinc-cents set
C D U C D U C D U

El viatge durar: .
Eixida Arribada
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:17 Pgina 50
51


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Ampliaci
Nom Data
Fitxa
2
1. Llig, pensa i escriu el nmero.
2. Encercla els nmeros segents en la sopa numrica.
4. Escriu la centena ms prxima a cada nmero.
3. Pensa i escriu el nmero ms alt i el nmero ms baix que pots formar
amb les xifres de cada grup.
El ms alt
El ms baix

s un nmero parell de quatre xifres.

T quatre desenes.

La xifra dels milers s el resultat de multiplicar


les unitats per les desenes.

La xifra de les unitats s menor que la de les desenes.

La suma de totes les xifres s 20.

huit mil cent dos

mil onze

sis mil sis

tres-cents dotze

nou mil set-cents quaranta-quatre

quatre mil cinc-cents vint-i-quatre

cinc mil cent setenta-huit


e nero .
8 1 0 2 3
6 0 0 6 4
5 1 7 8 5
3 1 2 9 2
8 9 7 4 4
2.216 5.483 8.451 6.236
4 3
4 2
6 3
1 8
5 2
0 4
7 9
6 5
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:17 Pgina 51
ARRIBADES
52


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Ampliaci
Nom Data
Fitxa
3
1. Completa les xifres que falten en aquestes sumes.
2. Pensa i completa el valor de cada figura.
3. Observa i completa.

Empar ve de Valncia. Arribar a les .

Koldo ve de Bilbao. Arribar a les .

Carla ve de Sevilla. Arribar a les .

Ramon ve de la Corunya. Arribar a les .

Marta ve de Santander. Arribar a les .


BILBAO .......................... 07:10
BARCELONA ................... 08:25
SEVILLA ......................... 11:40
LA CORUNYA .................. 14: 15
VALNCIA ....................... 17: 20
SANTANDER ................... 17:20
VOL PROCEDENT DE HORA
, , i sn desenes completes , , i sn centenes completes
70

60

70
50 60 90

500

900

500
700 800 400

1 4 7 3
3 4

3 5
6 0 8 0
4 5 8
2 3 6

2 1
9 4 5 8
4 8
3 1 7

1 7 9
8 5 8 7
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:17 Pgina 52
53


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Ampliaci
Nom Data
Fitxa
4
1. Calcula i completa.
2. Completa les xifres que falten en aquestes restes.
3. Escriu una expressi amb els nmeros i els signes de cada globus
que tinga com a resultat el nmero de la cistella.
8 7 9 5
1 2
2 4
9 3 2 6
5 8
5 1
4 8
3 5
4 4 6 6
3
5
30
50
70
90
7
9

5.246
8.000
200

9.513
400
600
800
2.000
4.000
6.000

11
3
9
1

80
20
40
60

785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:17 Pgina 53


54


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Ampliaci
Nom Data
Fitxa
5
1. Pinta del mateix color les dues multiplicacions que tenen el mateix producte.
2. Busca els nmeros i encercla.
3. Observa lexemple resolt i completa.
7 3 9 2 4 10 5 6 2 8 6 4
8 5
En cada cas, pensa i escriu una altra multiplicaci que tinga el mateix producte.
Els dos factors el producte dels quals
s igual a 45.
Els dos factors el producte dels quals
s igual a 48.
Els dos factors el doble dels quals s
14.
El nmero el triple del qual s 12.
3 7 4 4 8 3 2 9
3 10
2 5
7 6
3 4
8 7
4 8
9 3
Blau
Roig
Verd
Negre
1
2 3
4 5 6
7 8
9
4 2 5
8 5 40

2 4 7

3 2 9

2 5 6

3 3 8

785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:17 Pgina 54


55


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Ampliaci
Nom Data
Fitxa
6
1. Llig, descobreix el nmero i escriu com es llig.
2. Completa la taula.
3. Pensa, esbrina el valor de cada dibuix i completa.

s un nmero de cinc xifres i totes les xifres sn distintes.

T tres milers.

La xifra de les unitats s un nmero imparell menor que 5.

La xifra de les desenes de miler s un nmero parell major que 6.

La xifra de les desenes s major que la xifra de les desenes de miler.

La suma de totes les xifres que t s 21.


Nmero
Miler ms prxim
Centena ms prxima
Desena ms prxima
6.789 29.043 45.637 89.274
20

18

21

26


785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:17 Pgina 55
56


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Ampliaci
Nom Data
Fitxa
7
1. En cada cas, traa totes les rectes possibles que passen per dos punts.
2. Traa els angles segents utilitzant noms un cartab i una llapissera.
3. Observa les rectes i contesta.
Angle recte Angle agut

Com sn les rectes b i c?

Com sn les rectes b i e?

Com sn les rectes a i f ?

Com sn les rectes c i f ?

Quines sn les rectes paralleles a la recta a?

Quines sn les rectes secants a la recta a?


d
a b c
f
e
2 punts rectes. 3 punts rectes. 4 punts rectes.
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:17 Pgina 56
57


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Ampliaci
Nom Data
Fitxa
8
1. Calcula i completa.
2. Completa les xifres que falten en aquestes multiplicacions.
3. Escriu en cada rajola el producte dels nmeros de les dues rajoles
sobre les quals es recolza.
4. Llig i resol.
2
3
6
7
8
9
4
5

5.468
2.000 30

49
50
60
90 400
700
800
3 8

9 5 2
6 9

2 7 8
8 5

3 9 5
El bloc on viu Cristina t 10 pisos. En cada
pis hi ha 4 cases i cada casa t 12 portes.
Quantes portes hi ha en total en totes
les cases del bloc?
20
4 5 1 6
3 4 2 5
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:17 Pgina 57
58


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Ampliaci
Nom Data
Fitxa
9
1. Dibuixa. Desprs, contesta.
2. Estima la longitud de cada barra. Desprs, mesura-la i completa la taula.
3. Llig, calcula mentalment i completa.
4. Pensa, calcula i contesta.

Quants centmetres falten al segment perqu faa 2 decmetres?

Quants centmetres falten a la lnea blava perqu faa 1 metre?

Una cremallera de mig metre fa decmetres.

Dos metres i mig de corda sn centmetres de corda.

Una cinta de 200 centmetres s una cinta de metres.

Un regle de 30 centmetres fa decmetres.

Una distncia de 2 quilmetres i mig sn metres.


Roig Un segment de 6 cm.
Blau Una lnia poligonal
que faa 1 dm i 2 cm.
Tres mitjos quilmetres
ms tres quilmetres i mig,
quants quilmetres sn?
Quants metres sn?
Sn km.
Sn m.
Estimaci Mesura real
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:17 Pgina 58
Lleva 1 furgadents de manera
que queden 4 quadrats.
Lleva 2 furgadents de manera
que queden 4 quadrats.
Lleva 3 furgadents de manera
que queden 3 quadrats.
59


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Ampliaci
Nom Data
Fitxa
10
1. Forma amb 9 furgadents aquesta figura. Desprs, mou dos furgadents de manera
que apareguen quatre triangles i dibuixa la figura que has obtingut.
2. Forma amb 15 furgadents aquesta figura. Desprs, en cada cas, lleva els
furgadents que sindiquen i dibuixa la figura que has obtingut.
3. Traa en cada figura dues rectes que siguen eixos de simetria.

En quina figura no pots traar ms de dos eixos de simetria?


A
B
C
A B C
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:17 Pgina 59
60


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Ampliaci
Nom Data
Fitxa
11
1. Observa lexemple resolt i completa.
2. Completa les taules.
3. Calcula la divisi i completa.
4. Pensa i escriu.
5. Escriu un problema de divisi i resol-lo.

Una divisi exacta el dividend de la qual siga 12

Una divisi exacta el dividend de la qual siga 70

Una divisi entera el dividend de la qual siga 15

Una divisi entera el dividend de la qual siga 90


Pere reparteix en parts iguals 45 caramels
entre
.
48
36
54
:6

28
49
42
:7

24
72
40
:8

36
63
81
:9

3 7 4
Dividend
Divisor
5 6 30
30 : 5 6
30 : 6 5

3 5
: 3
: 5
Quocient
Residu

7 8
: 7
: 8
SOLUCI
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:17 Pgina 60
Tres litres i quart
ms tres quarts de litre
61


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Ampliaci
Nom Data
Fitxa
12
1. En cada cas, pensa i explica com pot aconseguir Sara la quantitat
daigua que shi indica.
2. Pensa i contesta.
3. De primer relaciona. Desprs, calcula.
De primer ompli el poal de
5 litres en el poal ms gran
8 litres en el poal ms gran
Tinc aquests
dos poals
i la mnega.
9 l
4 l
Quants quarts de litre sn?
Quants litres sn?
Quants quarts de quilo sn?
Quants mitjos quilos sn?

Quants paquets de mig quilo es poden


fer amb 2.000 g de farina?
Quants mitjos quilos sn?

Quantes bosses d1 quart de quilo es


poden fer amb 1.250 g de sal?
Quants mitjos quilos sn?

Quants grams falten a un paquet d1 kg


i mig per a pesar 2 kg?
Quants mitjos quilos sn?
Un quilo i quart
ms un quart de quilo
1 kg

500 g

250 g

1.000 g
Mig quilo

1 quart
de quilo

785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:17 Pgina 61


62


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Ampliaci
Nom Data
Fitxa
13
1. En cada cas, encercla.
2. Pensa i escriu.
Els nmeros que,
en dividir-los per 6,
la divisi s exacta.
Els nmeros que,
en dividir-los per 7,
la divisi s entera.
258 415
674
762 829
364 581
785
892 973

Tres divisions que tinguen com a divisor 8 i com a quocient 39.

Tres divisions que tinguen com a divisor 5 i com a residu 2.


3. Llig i uneix les pedres per on passa cada animal.

La granota sempre bota un nmero que s la meitat que lanterior.

El caragol sempre va a un nmero que s un ter de lanterior.

La papallona sempre vola a un nmero que s un quart de lanterior.


592
243
48 27 37
729
296
81 74
9
768 192 148
12
3
Fes ac les divisions
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:17 Pgina 62
63


2
0
0
5

E
d
i
c
i
o
n
s

V
o
r
a
m
a
r
,

S
.

L
.
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i

n
,

S
.

L
.
Ampliaci
Nom Data
Fitxa
14
1. Observa aquestes figures, pensa i contesta.
2. Observa aquestes plantilles de pirmides i pinta.
3. Pensa i relaciona cada cos red amb la plantilla corresponent.

Amb quina daquestes figures pots construir un prisma triangular?

Amb quina daquestes figures no pots construir un prisma?

Amb quina daquestes figures pots construir un prisma quadrangular?


Aquest prisma s un cub? Per qu?
Figura A Figura B Figura C
Roig
Blau
La base de la pirmide
quadrangular.
Les cares laterals de la
pirmide triangular.
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:17 Pgina 63
785396 _ 0003-0064.qxd 19/1/05 13:17 Pgina 64