Anda di halaman 1dari 15

1

1. Jak nazywa si misie, ktry w syndesmologii nosi nazw wizada podwieszajcego trzeszczki 2. poda nazw poczenia koci gowy w ktrym wystpuje krek stawowy
3. poda nazw koci na ktrej znajduje si : a/ impressio pontina

b/impressio nervi trigemini 4. na jakich kociach opisuje si processus zygomaticus


5. u jakiego gatunku zwierzt wystpuje m. brachioradialis

6. jaka jest nazwa minia wyrazowego twarzy, w ktrym wyrnia si dwie czci: policzkow i trzonowcowi
7. podziel przedsionek jamy ustnej na podstawowe czci. Co w nim

wystpuje 8. z jakich czci skada si gl. parotis 9. u jakich zwierzt wystpuje pulvinus dentalis 10. jakie elementy morfologiczne na corona dentis wytwarza enamelum 11. charakterystyka morfologiczna zbw Eq i Ca
12. co to jest lyssa, gdzie ley, u kogo wystpuje 13. wymie minie cudze jzyka

14. wymie uki pochodne b. luzowej palatium molle 15. podaj skadowe okolicy ostium pharyngeum tubae auditivae
16. podaj nazw czci saccus dorsalis ruminis do ktrej uchodzi

oesophagus
17. w ktrej czci okrnicy i u jakiego zwierzcia wystpuje ampulla

colli 18. wymie paty wtroby Ca 19. wymie chrzstki nosa


20. opisz dokadnie cartilago arytenoidea . Okrel jej funkcj

21. co wchodzi w skad morfologiczny rima glottidis

22. wymie paty puca prawego i lewego psa 23. podaj kocowy podzia bronchuli respiratorii 24. co wchodzi w skad morfologiczny i czynnociowy lobuli corticales 25. wymie cewki nerkowe 26.wymie czci moczowodu 27. co wchodzi w skad czci miednicznej cewki moczowej mskiej
28. wymie skadowe zona parenchymatosa ovarii

29. opisz infundibulum tubae uterinae 30. wymie brzegi rogw macicznych 31. co wchodzi w skad endometrium 32. wymie skadowe vestibulum vaginae 33. co wchodzi w skad lobuli testis
34. podaj w rnicach gatunkowych budow glans penis 35. co ley w ujciu przedsionkowo komorowym prawym, podaj

skadowe 36. wymie patki zastawki aorty 37. jak powstaje, przebiega i gdzie uchodzi v. c. c. 38. circulatio lienalis 39. wymie skadowe limphocentrum bronchalae 40.paty grasicy
41. poda nazw opuszki, ktra w koczynie miednicznej konia ukada

si na przyrodkowej powierzchni basipodium 42.jak nazywa si gruczo mlekowy wystpujcy w okolicy pachwinowej
43. z jakich czci skada si sinus lactiferi

44.co to s opuszki. Wymie je


45. poda nazw jednego spord nerww splotu ramiennego, ktrego

wkna znajduj si w narzdzie palcowym 46.opisz dokadnie gruczo sutkowy suki 47. wymie pczki funiculus dorsalis

48.wymie pczki funiculus lateralis 49.wymie jdra ruchowe mesencephalon 50. analiza morfologiczna n. accessorius (jdra, przebieg, zaopatrzenie) 51.co wchodzi w skd tectum mesencephali (mianownictwo str. 302)
52. nazwa nerw ktry zaopatruje m. latissimus dorsi (n.

thoracodorsalis)
53. gazia jakiego nerwu jest n. grzbietowy prcia i grzbietowy

echtaczki (n. pudendus). 54.jaki nerw czaszkowy zaopatruje minie pochodne uku gnykowego, a jaki uku uchowego (VII i V) 55.wyliczy , ktrych pnie lub gazie zawieraj wkna przywspczulne (III, V, VII, IX, X)
56. w jakich czciach rdzenia krgowego znajduje si jdro

wspczulne. Podaj jego zakres (nuc. Intermediolateralis) 57. podziel na podstawowe czci ganglion cervicale cranaiale)
58. Za pomoca jaiej struktury poczona jest tczka z rogwk

(wizado grzebieniaste kata teczkowo-rogwkowego lig. pectinatum anguli iridocornealis) 59.jak nazywa si miejsce przejcia siatkwki w nerw wzrokowy (discus nervi opici, krek) 60. wymie ciany jamy bbenkowej (paries tegmentalis, jugularis, mastoideus, caroticus, membranaceus)

Wrocaw, 5 wrzenia 2008 r.

ANATOMIA ZWIERZT II termin poprawkowy II rok WYDZIA MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

Godz. 8.15 1. Jak nazywa si misie, ktry w syndesmologii nosi nazw wizada podwieszajcego trzeszczki
(m. midzykostny m. interosseus)

2. poda nazw koci na ktrej znajduje si : a/ impressio pontina b/impressio nervi trigemini
(a/ cz. Podstawna k. potylicznej pars basilaris ossis occipitalis, b/cz. Skalista piramidki k. skroniowej pars petrosa pyramis ossis temporalis)

3. u jakiego gatunku zwierzt wystpuje m. brachioradialis Ca 4. podziel przedsionek jamy ustnej na podstawowe czci. Co w nim wystpuje
(vestibulum labiale et buccalae, papilla parotidea, zygomatica (Ca), glandulae labiales et buccales w rzdach, frenulum , papillae labiales et buccales (Ru))

5. charakterystyka morfologiczna zbw Eq 6. wymie uki pochodne b. luzowej palatium molle


arcus palatoglossus, palatopharyngeus

7. podaj nazw czci saccus dorsalis ruminis do ktrej uchodzi oesophagus


atrium ruminis

8. wymie wizada wtroby


lig. trangularae dex sin, , hepatogastricum, hepatoduodenale, coronarium, falciforme, Teres

9. u jakich zwierzt w okrnicy opisuje si ptl blisz, spiraln I ptl dalsz


Ru i Su

10. poda nazw gruczow kltre maja ujcia w pasie skrnym odbytu psa
gll.circumanales (gr. Okooodbytowe)

11. wymie chrzstki nosa


(cartilago nasi lateralis dorsalis et ventralis, alaris, Nasalis accessorie later., medial., vomeronasale)

12. opisz dokadnie cartilago arytenoidea .


facies articularis, basis cartilaginis arytenoideae processus vocalis, facies lateralis processus muscularis, facies medialis, facies dorsalis processus corniculatus, cuneiformis (Ca) ,

13. wymie paty puca prawego i lewego psa 14. podaj kocowy podzia bronchuli respiratorii
(bronchuli respiratorii ductuli alveolares, sacculi alveolares, alveoli pulmonis)

15. wymie recessus pleurales


rec. Costodiaphragmaticus, costomediasinalis, mediasytinodiaphragmaticus sin., cupula pleurae

16. co wchodzi w skad morfologiczny lobuli corticales nerki


(pars radiata, pars convoluta)

17. co wchodzi w skad czci miednicznej cewki moczowej mskiej


(pars preprostatica, prostatica crista uretharalis colliculus seminalis, ostium ejaculatorium, uterus masculinus, sinus prostaticus)

18. wymie skadowe zona parenchymatosa ovarii


(folliculi ovarici primarii, secundarii, vesiculosus, maturus

19. opisz tuba uterina


(ostium abdominalne tubae, infundibulum tubae uterinae, fimbraie tubae fimbrie ovarice, ampulla tubae, isthmus, pars uterina ostium uterinum tubae (papilla uterina), plice tubarie)

20. co wchodzi w skad endometrium


(carunculae, cryptae, gll. Uterinae)

21. podaj budow morfologiczn canalis cervicis uteri


( kana: Plice longitudinales, Plice circulares (Ru), pulvini cervicales (Su), glandulae cervicales)

22. budowa morfologiczna vestibulum vaginae 23. co wchodzi w skad lobuli testis
(tubuli seminiferi contorti et recti)

24. opisz dokadnie epididymis


caput, korpus, cauda, lobuli, ductus, ductuli, paradidymis

25. podaj w rnicach gatunkowych budow glans penis


(processus dorsalis glandis (Eq), pars longa glandis (Ca), bulbus glandis (Ca), corona glandis, septum glandis, collum glandis, fossa glandis (Eq)

26. stratygrafia scrotum (wiadomo) 27. czym charakteryzuje sie prcie parzystokopytnych (flexura sigmoidea penis, m. retractor penis) 28. opisz gruczo krokowy
(faciem ventralis, dorsalis, korpus, lobus, isthmus, pars disseminata, subst. Glandularis, muscularis, ductuli prostatici, capsula)

29. jakie naczynia uchodz do prawego przedsionka serca


sinus venarum cavarum,(v. c. Cr. Et caud.) sinus coronaries cordis (v. cordis magna media, minima)

30. co ley w ujciu przedsionkowo komorowym prawym, podaj skadowe (valva atrioventricularis dextra cuspis angularis, parietalis,
septalis)

31. wymie ttnice i ich pochodne zaopatrujce serce skd odchodz


(bulbus aortae, sinus aorta, a. coronaria extra ramus interventricularis subsinuonus rami septales ; a. coronaria ministra Ramus interventricularis paraconalis rami septales; ramus circumflexus ramus intermedius)

32. z jakich y powstaje v. cephalica i gdzie uchodzi u Ca


v. mediana cubiti, v. cepalica accessoria, v. jugularis externa

33. circulatio lienalis (a. lienalis, aa. trabeculares - arteriole centrals aa. penicillares sinus lienis vv. trabeculares v. lienalis) 34. wymie skadowe limphocentrum bronchalae

( ll. Tracheobronchales dex, sin, medii, cranialis) 35. wyliczy nerwy czaszkowe, ktrych pnie lub gazie zawieraj wkna przywspczulne
(III, V, VII, IX, X)

36. poda nazw jednego spord nerww splotu ramiennego, ktrego wkna znajduj si w narzdzie palcowym
(n. medianus et ulnaris)

37. w jakich czciach rdzenia krgowego znajduje si jdro wspczulne. Podaj jego zakres
(nuc. Intermediolateralis, C8 L4, 5))

38. W jaki sposb powstaje pie nerwu rdzeniowego 39. wymie skadowe funiculus lateralis
(tractus pyramidalis, tractus spinocerebellaris ventralis et dorsalis, tractus spinotectalis, tractus spinothalamicus, fasciculi proprii)

40. wymie ciany jamy bbenkowej paries tegmentalis, jugularis, mastoideus, caroticus, membranaceus)

ODPOWIEDZI 41. 42. 43.

44. poda nazw opuszki, ktra w koczynie miednicznej konia ukada si na przyrodkowej powierzchni basipodium (opuszka stepowa torus tarseus) 45. z jakich czci skada si sinus lactiferi (pars glandularis et papillaris) 46. wymie skadowe funiculus lateralis (tractus pyramidalis, tractus spinocerebellaris ventralis et dorsalis, tractus spinotectalis, tractus spinothalamicus, fasciculi proprii) 47. wymie jdra ruchowe mesencephalon (nucleus motorius n. oculomotorii et n. trochlearis) 48. co wchodzi w skad tectum mesencephali (lamina tecti, colliculus rostralis et caudalis, ) 49. wymie skadowe robaka ( lingula cerebelli, lobulus centrali, culmen, declive, folium vermis, tuber vermis, pyramis, uvula, nodulus) 50. wyliczy nerwy , ktrych pnie lub gazie zawieraj wkna przywspczulne (III, V, VII, IX, X) 51. nazwa nerw ktry zaopatruje m. latissimus dorsi (n. thoracodorsalis) 52. poda nazw jednego spord nerww splotu ramiennego, ktrego wkna znajduj si w narzdzie palcowym (n. medianus et ulnaris) 53. w jakich czciach rdzenia krgowego znajduje si jdro wspczulne. Podaj jego zakres (nuc. Intermediolateralis, C8 L4, 5))

10

54. jak nazywa si miejsce przejcia siatkwki w nerw wzrokowy (discus nervi optici, krek) 55. wymie ciany jamy bbenkowej (paries tegmentalis, jugularis, mastoideus, caroticus, membranaceus) ODPOWIEDZI
1. 2. (m. midzykostny m. interosseus) (a/ cz. Podstawna k. potylicznej pars basilaris ossia occipitalis, b/cz. Skalista piramidki k. skroniowej pars petrosa pyramis ossis temporalis) 3. 4. Ca (vestibulum labiale et buccalae, papilla parotidea, zygomatica (Ca), glandulae labiales et buccales w rzdach, frenulum , papillae labiales et buccales (Ru)) 5. 6. 7. 8. 9. wiadomo arcus palatoglossus, palatopharyngeus (atrium Ruminis) (lig. trangularae dex sin, , hepatogastricum, hepatoduodenale, coronarium, falciforme, Teres (cartilago nasi lateralis, alaris, Nasali accessorie later., medial., vomeronasale) 10. facies articularis, basis cartilaginis arytenoideae processus vocalis, faciem lateralis processus muscularis, faciem medialis, faciem dorsalis processus corniculatus, cuneiformis (Ca) , 11. wiadomo 12. (bronchuli respiratorii ductuli alveolares, sacculi alveolares, alveoli pulmonis) 13. (pars preprostatica, prostatica crista uretharalis colliculus seminalis, kostium ejaculatorium, uterus masculinus, sinus prostaticus)

11

1poda nazw poczenia koci gowy w ktrym wystpuje krek stawowy (art. Temporomandibularis) 2 poda nazw koci na ktrej znajduje si : a) fossa sacci lacrimalis, b) fossa glandulae lacrimalis (k.zowa, os lacrimale, b)k. czoowa os frontalne) 3 u jakich zwierzt domowych misie naramienny ma cz opatkow i barkow (u RU i Ca)

12

4 jaka jest nazwa minia wyrazowego twarzy, w ktrym wyrnia si dwie czci: policzkow i trzonowcow (m. policzkowy m, buccinator)
5

z jakich czci skada si gl. parotis ( pars superficialis, pars profundal) jakie elementy morfologiczne na corona dentis wytwarza enamelum (cuspis, apex cuspidis, tuberculum dentis, infundibulum, Placie enameli, crista enameli)

7 co to jest lyssa, gdzie ley, u kogo wystpuje (prcik, pomidzy prawym lewym m. genioglossus) 8 podaj skadowe okolicy ostium pharyngeum tubae auditivae (torus tubarius, torus levatorius, tonsilla tubaria, plica salpingopalatina, salpingo pharyngea,)
9

w ktrej czci okrnicy i u jakiego zwierzcia wystpuje ampulla colli ( Eq colon dorsalis dexter)

10 canalis analis (linea anorectalis, zona columnaris (Ca)

columnae anales, sinus anales, gll. Anales, zona intermedia, linea anocutanea, zona cutanea, gll. Circumanales (Ca), sinus paraanalis (Ca), m. sphincter ani exter. Anus)
11 wymie chrzstki nosa ((cartilago nasi lateralis, alaris, Nasali

accessorie later., medial., vomeronasale)


12 zachyki opucnej (wiadomo) 13 wymie paty puca prawego i lewego psa (wiadomo) 14 opisz dokadnie cartilago arytenoidea (. facies articularis, basis

cartilaginis arytenoideae processus vocalis, faciem lateralis processus muscularis, faciem medialis, faciem dorsalis processus corniculatus, cuneiformis (Ca) , 15 co wchodzi w skad morfologiczny lobuli corticales (pars radiata, pars convoluta)

13 16 co wchodzi w skad czci miednicznej cewki moczowej mskiej

((pars preprostatica, prostatica crista uretharalis colliculus seminalis, kostium ejaculatorium, uterus masculinus, sinus prostaticus) 17 wymie skadowe zona parenchymatosa ovarii (folliculi ovarici primarii, secundarii, vesiculosus, maturus 18 opisz tuba uterina (kostium abdominalne tubae, infundibulum tubae uterinae, fimbraie tubae fimbrie ovarice, ampulla tubae, isthmus, pars uterina ostium uterinum tubae (papilla uterina), plice tubarie) 19 co wchodzi w skad endometrium (carunculae, cryptae, gll. Uterinae) 20 podaj budow morfologiczn canalis cervicis uteri ( kana: Plie longitudinales, Plice circulares (Ru), pulvini cervicales (Su), glandulae cervicales) 21 co wchodzi w skad lobuli testis (tabuli seminiferi contorti et recti)
22 podaj w rnicach gatunkowych budow glans penis (processus

dorsalis glandis (Eq), pars longa glandis (Ca), bulbus glandis (Ca), corona glandis, septum glandis, collum glandis, fossa glandis (Eq) 23 stratygrafia scrotum (wiadomo)
24 czym charakteryzuje sie prcie parzystokopytnych (flexura

sigmoidea penis, m. retractor penis)


25 opisz gruczo krokowy (facies ventralis, dorsalis, korpus, lobus,

isthmus, pars disseminata, subst. Glandularis, muscularis, ductuli prostatici, capsula)

14

26 co ley w ujciu przedsionkowo komorowym prawym, podaj skadowe (valva atrioventricularis extra cuspis angularis, parietalis, septalis)
27 wymie ttnice i ich pochodne zaopatrujce serce skd

odchodz (bulbus aortae, sinus aorta, a. coronaria extra ramus interventricularis subsinuonus rami septales ; a. coronaria ministra Ramus interventricularis paraconalis rami septales; ramus circumflexus ramus intermedius)
28 circulatio lienalis (a. lienalis, aa. trabeculares - arteriole

centrals aa. penicillares sinus lienis vv. trabeculares v. lienalis)


29 wymie skadowe limphocentrum bronchalae ( ll.

Tracheobronchales dex, sin, medii, cranialis)


30 magistrala ttnicza koniczyny piersiowej (wiadomo) 31 poda nazw opuszki, ktra w koczynie miednicznej konia

ukada si na przyrodkowej powierzchni basipodium (opuszka stpowa torus tarseus) 32 z jakich czci skada si sinus lactiferi (pars glandularis et papillaris)
33 wymie pczki funiculus dorsalis (fasciculus gracilis, cuneatus,

tractus pyramidalis dorsalis, fasciculi proprii)


34 podziel i wymien skadowe ukadu przywspczulnego

35 co wchodzi w skad tectum mesencephali (lamina tecti, colliculus rostralis et caudalis, ) 36 wymie skadowe robaka ( lingula cerebelli, lobulus centrali, culmen, declive, folium vermis, tuber vermis, pyramis, uvula, nodulus) 37 analiza morfologiczna n. accessorius (jdra, przebieg, zaopatrzenie) wiadomo

15 38 nazwa nerw ktry zaopatruje m. semitendionsus i

semimembranosus (wiadomo)
39 opisz corpus ciliare, gdzie wystpuje (corona ciliaris, processus

ciliares, m. ciliaris: fibrae meridionales, circulares)


40 wymie ciany jamy bbenkowej (paries tegmentalis, jugularis,

mastoideus, caroticus, membranaceus)