Anda di halaman 1dari 13

Setiap individu adalah berbeza dalam banyak aspek.

Perbezaan
individu merupakan variasi yang boleh diperhatikan di kalangan ahli-ahli
satu kumpulan dari segi ciri-ciri tertentu, seperti temperamen, tahap tenaga,
pola persahabatan dan hubungan ibubapa dengan anak-anak mereka.

(a) Berdasarkan beberapa rujukan dan kefahaman anda, bincangkan


beberapa definisi perbezaan individu dari pelbagai sudut pandangan serta
huraikan dengan jelas ciri-ciri perbezaan individu tersebut.
(5 markah)

Setiap individu adalah berbeza dengan individu yang lain. Ini adalah disebabkan setiap
individu adalah unik dan tidak ada individu lain yang seratus-peratus sama dengannya
walaupun kembar seiras. Menurut Khairul Yusri (2007), perbezaam individu bermaksud
variasi atau ketidaksamaan individu daripada norma kumpulannya sama ada dari segi
sifat kognitif, emosi, fizikal, moral, tingkah laku, sosial atau bakat dan aspek – aspek
yang lain mungkin terdapat sesama individu dalam sesuatu kumpulan.

Bagi Borich & Tombari (1997) pula berpendapat, perbezaan individu sebagai “the
variations we observe among members of any group in a particular characteristic, such
as temperament, energy level, friendship patterns and parent-child attachment.”

Berdasarkan kepada dua definisi yang telah dihuraikan oleh tokoh-tokoh yang tersebut di
atas, perbezaan individu adalah lebih cenderung kepada perbezaan dalam diri individu itu
sendiri. Perbezaan yang terdapat dalam seseorang individu itu boleh saja merangkumi
fizikal, emosi, mental, tingkah laku, dan cara dia bersosialisasi dengan orang-orang di
sekelilingnya.

Dalam perbezaan individu yang melibatkan emosi boleh membawa kepada cara ia
bertindak balas kepada ransangan yang berbentuk gembira, duka, suka, marah,
benci,kasih sayang, takut dan sebagainya.

Perbezaan individu yang melibatkan mental lebih ketara apabila kita memerhati
seseorang individu terutama sekali pelajar di dalam pengawasan kita semasa di dalam
kelas. Kebolehan seseorang pelajar yang sering diperhati oleh seseorang guru
merangkumi tahap kebolehan individu dari segi daya berimaginasi, keupayaan belajar,
kebolehan menggunakan bahasa, dan sebagainya.
Dari aspek sosial, adalah jelas dengan pendapat Borich & Tombari (1997) bahawa
aspek yang melibatkan hubungan kanak-kanak dengan ibu-bapa boleh mempengaruhi
kehidupan kanak-kanak dalam tatacara pergaulan mereka.

Ciri-ciri perbezaan individu

• Temperamen
• Tret personaliti, emosionaliti dan pola tingkah laku yang sebahagiannya diwarisi
daripada ibu bapa.

• Tahap Tenaga
• Keadaan fizikal seseorang dari segi bertenaga dan bertamina semasa terlibat dalam
sesuatu aktiviti.

• Pola Persahabatan
• Merujuk kepada aktiviti persahabatan dalam kumpulan rakannya.
• Ada hubungan perapatan – ikatan kasih sayang degan ibu bapa dan amat istimewa
dalam hidupnya. (vertikal).
• Ada hubungan dengan kawan-kawan dikenali sebagai hubungan mendatar. (horizontal)

(b) Selain itu, perbezaan individu juga boleh dilihat dari aspek personaliti.
Berdasarkan contoh dan rujukkan dari buku-buku yang berkaitan,
bincangkan mengenai personaliti dari pelbagai perspektif yang berbeza.
(15 markah)

(b) ASPEK PERSONALITI YANG BERBEZA

Perkataan personaliti berasal daripada istilah Latin, persona, yang membawa maksud
topeng muka. Secara signifikannya, dalam teater kuno Latin, topeng muka tidak sama
sekali digunakan sebagai bahan sesuatu plot untuk menyamar sesuatu identiti watak,
sebaliknya ia melambangkan atau mewakili watak tersebut. Mohd.Salleh Lebar (1999)
berpendapat bahawa tafsiran kepada maksud topeng muka adalah kebanyakan manusia
ingin menonjolkan perilaku yang baik sahaja dan menyembunyikan yang buruk.
Menurut Ryckman (2004), personaliti boleh didefinisikan sebagai “a dynamic and
organized set of characteristics possessed by a person that uniquely influences his or her
cognitions, motivations, and behaviors in various situations”

Huffman (2002) pula berpendapat bahawa personaliti adalah merupakan pola pemikiran,
perasaan dan tindakan seseorang individu yang relatif unik dan stabil. Menurut beliau
lagi personaliti menerangkan sesorang sebagai individu iaitu bagaimana seseorang itu
berbeza dengan individu lain serta apakah pola tingkahlaku yang tipikal mengenai
seseorang itu.

Pendapat Santrock(2001) mengenai personality pula adalah sebagai “distinctive thoughts,


emotions and behaviors that characterize the way individual adapts to the world”

Hasil daripada pendapat-pendapat diatas, kita dapat simpulkan bahawa personliti


seseorang individu itu adalah sangat berkait-rapat dengan faktor persekiran. Faktor
persekiran yang dimaksudkan termasuklah sekolah, rakan sebaya, komuniti setempat
serta pengalaman-pengalaman yang pernah dilaluinya. Pembentukan keluarga yang
banyak menerapkan unsur-unsur yang positif, penuh dengan kasih-sayang, serta hormat-
menghormati akan dapat mempengaruhi tingkahlaku seseorang ke arah mencapai
perkembangan personaliti yang positif.

Terdapat pelbagai jenis personaliti. Carl Jung mengklasifikasikan personaliti kepada


kategori iaitu introvert, ekstrovert dan ambivert. Ketiga-tiga jenis ciri personaliti ini
mempunyai perbezaan yang amat ketara dari segi perwatakan dan sebagainya.

i. introvert

Seseorang yang memiliki personaliti ini suka menyimpan perasaan dan emosinya. Bila
bersosialisasi dia agak pendiam dan lebih banyak menjadi pendengar yang pasif sahaja.
Selain pendiam, individu yang memiliki personaliti ini serius, tidak mempunyai cita-cita
yang tinggi, pemalu tetapi mempunyai kecenderungan kepada sistem hidup yang teratur.

ii. ekstrovert :
Orang yang memiliki personaliti ini agak berlawanan dengan individu yang
berperwatakan introvert. Meminati dunia luar, individu ekstrovert bersemangat aktif dan
sukakan pergaulan dengan orang. Beliau gemar bersosialisasi, sering mengambil inisiatif,
sukakan perubahan. Orang yang ekstrovert juga agak sukar diramal pendiriannya kerana
sebagaimana beliau sering cepat membongkarkan perasaannya, begitu jugalah ia cepat
mengubah pendiriannya.

iii. ambivert :

Tiada seorang pun insan yang betul-betul memiliki personaliti introvert atau ekstrovert
sepenuhnya. Sebagai individu, kita mempunyai kedua-dua ciri-ciri tersebut yang terletak
pada satu titik dalam kontinum di antara keduanya.

Kadangkala seseorang individu menonjolkan ciri-ciri introvert dalam sesuatu situasi


tetapi dengan ciri-ciri ekstrovert dalam sesuatu situasi yang berbeza. Sebagai contoh,
seorang pelajar yang didapati sangat periang di rumah akan bertukar menjadi seorang
yang pendiam dan pemalu ketika berada di dalam kelas. Pelajar atau individu seperti
dalam contoh tadi yang memiliki kedua-dua ciri introvert dan ekstrovert dikategorikan
sebagai mempunyai personaliti ambivert. Orang ini biasanya aktif tetapi sensitif, suka
berkawan tetapi memilih bekerja berseorangan, bertutur lancar tetapi berfikir sebelum
memberi pendapat.

Menurut Dr. John A. Jhonson, secara umumnya ciri-ciri personaliti seseorang


individu di bahagikan kepada 5 sifat yang asas iaitu mengikut suatu konsep yang dikenali
sebagai OCEAN.

5 sifat yang disebutkan tadi adalah seperti berikut:

• (O) OPENESS TO EXPERIENCE - Mempunyai sikap terbuka


• (C) CONSCIENTIOUSNESS - Mempunyai kesedaran
• (E) EXTROVENT - Bersifat sosial (suka bergaul)
• (A) AGREEABLE - Berpendapat sama (senang mencapai persetujuan)
• (N) NEUROTICISM - Bersifat neurotik (Mempunyai gangguan emosi)
Opennes to experience ( Mempunyai sikap terbuka)

Golongan yang berada dalam kumpulan ini mempuyai sikap atau minda yang terbuka
terhadap sesuatu idea atau pendapat. Di samping itu mereka ingin sangat terdedah kepada
sesutu pengalaman yang baru. Bagi golongan ini dunia ini merupakan “Tempat
Pembelajaran” mereka, dan bagi golongan ini setiap daripada pengalaman yang diterima
atau datang pada mereka akan di gunakan dengan sepenuhnya.

Mereka mempunyai sifat ingin tahu (intellectually curious) yang begitu mendalam.
Mereka suka pada sesuatu benda yang cantik dan menghargai kesenian. Golongan ini
juga lebih peka terhadap emosi mereka dan suka membandingkan diri mereka dengan
orang yang terdekat dengan mereka. Mereka bertindak dan berfikir secara cara tersendiri
(individualistic) dan dalam cara yang kurang berkonfrontasi.

Orang yang kurang mempunyi sifat dominan dalam ciri ini mempunyai daya presepsi dan
pemikiran yang cetek dalam sesuatu hal. Mereka lebih suka pada sesuatu yang terus
terang dan kurang kompleks.Mereka mempunyai tangapan (prasangka) atau kekhuatiran
(wasangka) yang salah tentang perkara yang berkaitan dengan seni dan sains. Golongan
ini lebih bersifat konservatif dan tidak suka pada perubahan khususnya yang drastik.

Sikap terbuka (openess to experience) ini pada pandangan ramai ahli sosiologi adalah
sihat dan lebih matang dari aspek pemikiran dan tindak-tanduk mereka.Walau
bagaimanapun pemikiran terbuka dan tertutup ini berguna pada situasi atau persekitaran
yang berbeza.

Kajian juga menunjukkan bahawa golongan yang berfikiran tertutup ini lebih cenderung
untuk memasuki bidang pekerjaan seperti pegawai polis , bahagian pemasaran dan jualan
dan amat bagus dalam bidang-bidang ini.

Conscientiousness (Mempunyai kesedaran)

Nilai mempunyai kesedaraan yang tinggi ialah satu ciri personaliti dimana seorang
individu itu amat berhati-hati semasa membuat sebarang keputusan,atau satu kualiti yang
wujud dalam diri seorang manusia yang bertindak mengikut kesedaran mindanya.

Ciri ini merujuk kepada seseorang yang mempunyai kesedaran yang di antaranya
merangkumi kehidupan sehariannya, persekitarannya dan masyarakat sekelilingnya.
Bentuk kesedaran kita wujud melalui tindak balas impuls kita. Kesedaran kita
berdasarkan cara kita mengawalnya,mengurusnya dan cara kita bertindak berdasarkan
impuls yang diterima.

Antara ciri yang dipunyai oleh golongan ini adalah seperti boleh dipercayai, sanggup
berkerja keras untuk sesuatu ,menepati masa, kemas dari segi kerjanya dan keperibadian
luarannya, berdisiplin , bercita-cita tinggi dan mempunyai atau suka pada kehidupan yang
teratur (organized) .

Akan tetapi masalah yang dihadapi oleh golongan ini adalah mereka sering dan selalu
berkerja keras (workaholics) dan dikategorikan dalam satu tingkah laku yang disebut
sebagai “Obsessive Compulsive Perfectionists Behavior”.Tambahan pula, individu yang
tinggi dalam nilai ini kadang-kala membosankan disebabkan oleh sifat atau sikap mereka
yang tidak ingin mengambil risiko dan kurang ingin terdedah kepada persekitaran (less
adventurous).

Golongan yang kurang mempunyai kesedaran (unconscienctiousness) lazimnya akan di


kritik kerana tidak mempunyai cita-cita, kurang di percayai, dan tidak beramanah.Tetapi,
golongan ini tidak akan di copkan sebagai orang yang membosankan.

Menurut satu kajian yang di lakukan,dikatakan bahawa kesedaran kita terletak pada
bahagian lateral belakang otak kita dan di katakan orang yang mempunyai kesedaran
yang tinggi mempunyai bentuk kepala yang berbentuk seakan kubah (dome-shaped)
,manakala orang yang mempunyai kesedaran yang kurang mempunyai bentuk kepala
yang berbentuk seakan bujur (oval shaped)

Extrovent (Bersifat Sosial)

Golongan yang berada dalam kumpulan ini biasanya bersikap “out going” , penuh
bertenaga dan biasanya bersikap positif.Individu yang tergolong dalam kumpulan ini
mempunyai minat terhadap orang lain atau persekitaran mereka dari dirinya sendiri.
Persepsi dan perspektif mereka terhadap sesuatu perkara itu terutamanya tentang hidup
ini pada kebiasaannya ialah positif.Bagi golongan ini, dunia ini merupakan “Taman
Permainan” mereka.Semasa berada didalam kumpulan mereka, mereka suka sangat
bercakap,menilai diri mereka dan mendapat perhatian.

Berbanding dengan kumpulan ini terdapat satu kumpulan lagi yang betul-betul berbeza
dari kumpulan Extrovent iaitu kumpulan yang di kenali sebagai golongn Introvent.
Golongan introvent ini kurang dari segala aspek yang di miliki oleh kumpulan golongan
Extrovent. Antara ciri personaliti yang di miliki oleh golongan ini adalah seperti kurang
bertenaga, suka persendirian, dan biasanya kurang berhubung dengan masyarkat
sekeliling.

Kurang penglibatan mereka dalam masyarakat bukan bermakna mereka ini “Anti-sosial”,
sedih (depressed) atau berasa malu ,tetapi mereka ini tidak perlu banyak stimulasi dari
persekitaran mereka berbanding dengan yang berada dalam golongan extrovent dan lebih
memilih untuk bersendirian .
Agreeable (Berpendapat sama)

Seseorang individu mempunyai pendapat yang berbeza tentag sesuatu perkara yang
berkaitan dengan kerjasama dan keharmonian sosial diantara masyarakatnya. Individu
yang mempunyai nilai yang tinggi dalam ciri ini menghargai perhubungan diantara orang
ramai .Jadi lazimnya orang yang mempunyai nilai yang tinggi dalam ciri ini
berperikemanusian,peramah, suka menolong ,dermawan dan sanggup berkompromi
dengan orang lain walaupun dengan kepentingan mereka yang akan mungkin tergugat.

Individu yang senang berkompromi ini mempunyai pandangan yang optimistik terhadap
manusia, mereka senang melihat pada kebaikan yang ada pada orang. Individu yang
senang berkompromi ini senang mendapat dan mengekalkan hubungan dengan orang
lain.Mereka dapat mengekalkan status populariti mereka dengan baik.

Individu yang kurang mempunyai trait ini meletakkan kepentingan diri sendiri daripada
bergaul dengan orang ramai .Mereka tidak mengambil peduli tentang masalah orang lain
dan tidak kisah akan pandangan orang ramai tentang diri mereka.Kadang- kala mereka
berprasangka terhadap motif orang lain dan ini membuatkan mereka bersifat wasangka ,
tidak berkerjasama dan kurang peramah.

Tetapi keburukan memiliki.trait ini ialah antaranya orang ini kurang sesuai untuk
membuat kerja-kerja yang lasak atau yang memerlukannya membuat keputusan yang
berpendirian yang kukuh contoh dalam bidang koprat.Individu yang sebaliknya pula
boleh menjadi seorang saintist, pegawai tentera,ahli koprat, pengkritik, ahli perniaga atau
tentera.

Neuroticism (Menpunyai ganguan emosi)

Trait ini merujuk kepada mereka yang kebiasannya berpandangan negatif. Mereka yang
bertahap tinggi dalam trait ini pada mulanya merasa satu sifat yang negatif yang spesifik
contoh seperti kemarahan, kemuraman (depression), ketakutan atau kebimbangan pada
sesuatu isu, tapi kemungkinan orang ini akan merasakan lebih dari salah satu emosi-
emosi negatif ini pada satu-satu masa yang tertentu atau pada masa yang sama juga.

Mereka dalam golongan ini mempunyai emosi yang reaktif. Ini dikatakan demikian
kerana mereka bertindak dengan lebih beremosi terhadap sesuatu perkara atau peristiwa
yang pada padangan atau response orang lain adalah biasa.Reaksi mereka terhadap
perkara-perkara ini adalah lebih tertekan.

Mereka lebih tercenderung untuk memandang sesuatu situasi yang normal sebagai
mengancam nyawa dan kekecewaan yang kecil dalam hidup mereka sebagai sesuatu yang
sangat susah.Disebabkan emosi-emosi yang negatif ini berpanjangan, pada kebiasaannya
golongan ini tertekan sepanjang masa. Disebabkan oleh faktor-faktor ini, golongan ini
tidak dapat berfikir secara logik.
Berdasarkan pembacaan dan pemerhatian anda siapakah pelajar
istimewa dan bagaimana cara anda mengenalinya? Sebagai seorang guru,
reka satu program pengayaan dan pemulihan bagi satu mata pelajaran yang
anda mengajar dengan lengkap.
(15 markah)

(c) i. PELAJAR ISTIMEWA

Mahmood Nazar (2000) mentakrifkan pelajar istimewa sebagai kanak-kanak


yang dianggap berhadapan dengan batasan keupayaan dengan sendirinya bagi
memperoleh keperluan biasa dan untuk hidup bermasyarakat kerana had fizikal atau
mentalnya. Umum berpendapat bahawa golongan ini adalah sebahagian daripada mereka
yang termasuk dalam kelompok Orang Kurang Upaya (OKU).

Berpandukan definisi yang telah diutarakan oleh Mahmood Nazar(2000)


golongan yang bermasalah seperti pendengaran, autisme, sindrom down, hiper aktif,
disleksia, palsi serebrum, , dan Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
dapatlah dikategorikan dalam kumpulan pelajar istimewa ini.

ii. CARA-CARA MENGENALI PELAJAR ISTIMEWA

Untuk perbincangan dalam kerja kursus ini, saya akan menerangkan cara
bagaimana untuk mengenali pelajar yang tergolong dalam golongan istimewa ini.
Memandangkan skopnya agak luas, saya hanya akan menyentuh tentang cara mengenali
para pelajar yang bermasalah seperti autisme dan disleksia sahaja.

Kanak-kanak yang mempunyai masalah disleksia mempunyai masalah menguasai


tugasan sekolah walaupun mereka telah berusaha bersungguh-sungguh. Masalah asas
pelajar disleksia adalah perbezaan cara otak berfungsi dalam menghubungkan simbol
visual dengan bunyi. Oleh hal yang demikian, pelajar-pelajar disleksia mungkin
bermasalah dan menghadapi kesukaran dalam aktiviti-aktiviti seperti menulis, membaca,
memahami, mengeja, dan juga mengira.

Di alam persekolahan, kanak-kanak disleksia juga berkemungkinan menunjukkan


cirri-ciri berikut :
o Tidak suka membaca dan mengelak dari membaca di kelas

o Kesilapan semasa membaca huruf, perkataan atau nombor/bacaan terbalik:

 15 dengan 51

 “was” menjadi “saw”

 ‘b’ dengan ‘d’‘

o Kurang koordinasi seperti sukar membutang baju

o Kesukaran memahami, mengingati dan mengikuti arahan

o Selalu tersalah letak atau hilang barang atau kerja sekolah

Pada peringkat awal autisme dapat dikesan melalui kurang dan terbatasnya kemahiran
sosial, berbeza dalam kedudukan postur badan dan tindak balas lemah, hidup seorang
diri, pasif, emosi tidak sihat, lewat menerima bahasa seperti suka termenung, pemalu dan
gangguan penerimaan maklumat. Laporan Mayo Clinic melaporkan bahawa kanak-kanak
yang menghadapi masalah autisme mengalami tiga kesukaran pertumbuhan yang kritikal,
iaitu masalah bersosialisasi, masalah bahasa/pertuturan, dan disiplin kendiri.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KAJIAN TEMPATAN

Tarikh : 5 Ogos 2008 ( Isnin )


Masa : 60 minit ( 0845-0945 pagi )
Tema : Perihal Kawasan Setempat
Topik : Identiti Kampung Halamanku
Subtopik : Sejarah
Tahun : 3P
Hasil
Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat :
1. Menceritakan asal usul nama tempat tinggal murid.
Isi pelajaran : Identiti Kampung Halamanku
A. Sejarah atau Legenda
i. Asal usul nama tempat dari aspek sejarah atau
legenda.

Penerapan
nilai murni : Bekerjasama, hormat-menghormati dan tolong menolong.
Unsur - unsur
patriotisme : Berbangga dengan sejarah dan legenda setempat.

Bahan Sumber Pengajaran & Pembelajaran ( BSPP ) :

Bil. Sumber Kuantiti


1 Lirik Lagu 30
2 Computer Riba 1

Pengetahuan
sedia ada : Murid pernah mendengar cerita asal usul kampung halaman mereka.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran :

Prosedur Pelaksanaan Elemen Pengurusan Catatan (Penerapan


Pembelajaran Nilai Murni/Nilai
Bestari / Kemahiran Alam Sekitar/Unsur
Generik Patriotisme/Sumber
Pengajaran
Pembelajaran.

Set Induksi / Masa 5 minit


1.Murid bersoal jawab Kemahiran berfikir BSPP
dengan guru. Kecerdasan Pelbagai -Lirik lagu
Contoh soalan: -Muzik Nilai murni
Cuba kamu sebutkan -Berani
gununggunung
yang terdapat di Malaysia?
Contoh jawapan murid:
-Gunung Santubong dan
Gunung
Sejenjang
2.Murid menerima edaran
lirik
lagu Puteri Santubong.
3.Murid menyanyikan
bersamasama
lagu Puteri Santubong
diiringi lagu dari komputer
riba.
4.Murid mendengar guru
mengaitkan topik pelajaran
hari ini, iaitu asal usul nama
tempat tinggal murid
diambil berdasarkan
peristiwa sejarah atau cerita
legenda

Langkah 1 / Masa 10 Kecerdasan pelbagai Nilai murni


minit -Verbal Linguistik -Bekerjasama
1.Murid mendengar guru
menerang bahawa setiap
kampung
mempunyai sejarahnya
dengan merujuk BT hlm 58.
Begitu juga
dengan tempat tinggal
murid.
2.Murid melihat bagaimana
Kampung Paya Rumput
mendapat
nama. Murid melihat papan
tanda
Jalan Ma’ Yah pad BT hlm
58.
3.Murid bersoal jawab
dengan
guru:
a).Apakah nama jalan yang
terdapat pada papan tanda
ini?
Contoh jawapan murid:
-Jalan Ma’ Yah
4.Murid membuat andaian
mengapa nama jalan
tersebut ialah
Jalan Ma’ Yah.
5.Jawapan murid dikaitkan
dengan
nama asal usul tempat
tinggal
murid.

Langkah 2 / Masa 10 Inkuiri penemuan Nilai murni


minit Kecerdasan pelbagai -Berbangga
1.Murid membaca dan -Linguistik -Bersyukur
mengkaji -Menghargai
asal usul nama Kampung
Paya
Rumput pada BT hlm 59.
2.Guru bersoal jawab
dengan
murid:
a).Siapakah Ma’Yah?
Contoh jawapan murid:
-Pemimpin Kampung Paya
Rumput.
b).Apakah Ma’Yah
nampak?
Contoh jawapan murid:
-Ma’Yah nampak sebatang
pokok yang besar.Pokok itu
dililit......Rujuk BT hlm 59.
3.Murid mendengar
rumusan guru
Kampung Paya Rumput
mendapat
nama.

Penutup / Masa 5 minit


1.Murid mengulas kembali
tajukpembelajaran dengan
pengajaranpada hari ini.
2.Murid dan guru membuat
ulasankeseluruhan
mengenai topik ini.