Anda di halaman 1dari 36

FASILINUS

Peranan FasiLINUS & Pengoperasian LINUS

PPDMiri 2011

Garis Panduan FasiLINUS

FASILINUS

FASILINUS

Objektif 1. Menggariskan bidang tugas mengikut keutamaan dan berfokus kepada sasaran yang ditetapkan iaitu 100% murid
Objektif
1. Menggariskan bidang tugas mengikut keutamaan dan berfokus
kepada sasaran yang ditetapkan iaitu 100% murid tahap 1
menguasai asas literasi dan numerasi.
 • 2. Memastikan pelaksanaan program LINUS dapat diselaraskan di seluruh negara berdasarkan strategi-strategi yang telah ditetapkan.

 • 3. Memberi kefahaman dan meningkatkan motivasi kendiri dalam pelaksanaan program LINUS.

FASILINUS Objektif 1. Menggariskan bidang tugas mengikut keutamaan dan berfokus kepada sasaran yang ditetapkan iaitu 100%
 • 4. Memastikan semua pihak akur kepada garis panduan yang telah ditetapkan.

FASILINUS

PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS

 • 1. Peranan FasiLINUS

  • 1.1 FasiLINUS bertanggungjawab kepada sekolah-sekolah di daerahnya berdasarkan nisbah 1:30.

  • 1.2 Memastikan segala maklumat berkaitan program LINUS sampai ke peringkat pelaksanaan di sekolah melalui :

Media cetak

Media elektronik

Taklimat / kursus / bengkel / mesyuarat

 • 1.1 Mengadakan dan menyelaras latihan-latihan on-site (di sekolah / PKG / premis kerajaan), kepada guru LINUS sekurang-kurangnya 18 jam setahun. (Rujuk Lampiran 1)

Amalan terbaik P&P dilaksanakan di bilik darjah.

Bengkel penyediaan media pengajaran dilaksanakan secara

bersiri (Meningkatkan penggunaan media pengajaran bagi guru LINUS). Membina bahan bantu mengajar untuk guna sama dalam kalangan guru (Meningkatkan inovasi dan kreativiti dalam

kalangan guru LINUS serta kepelbagaian BBM, contohnya penggunaan ICT).

 • 1.1 Membantu pihak sekolah secara langsung dalam merangka tindakan susulan berdasarkan masalah yang dikenal pasti dalam pengurusan instruksional. Perbincangan bersama guru LINUS, beri cadangan penambahbaikan.

Menentukan pendekatan/kaedah/teknik P&P yang sesuai.

 • 1.1 Mencerap dan membimbing pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran LINUS di sekolah. FasiLINUS akan bersama-sama dengan guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan di dalam kelas.

 • 1.1 Membantu pelaksanaan LINUS dari segi:

Sistem Fail

Data Murid LINUS

Media Pengajaran

Pengajaran Dan Pembelajaran

Pentadbiran Saringan

FASILINUS

 • 1.1 Mengumpul dan menganalisis data:

Keputusan Saringan

Data guru LINUS dan guru Pemulihan Khas

 • 1.1 Membantu guru Pemulihan Khas menempatkan murid LINUS Tegar di kelas Pemulihan Khas.

 • 1.2 Membantu dan memberi khidmat nasihat/cadangan kepada pihak sekolah untuk menyediakan pelan tindakan LINUS.

 • 1.3 Menetapkan sasaran ke arah sifar murid yang tidak dapat menguasai LINUS selepas setiap saringan berdasarkan Jadual Sasaran Pengurangan Bilangan Murid LINUS (Rujuk Lampiran 2).

 • 2. Peranan Guru LINUS (Literasi dan Numerasi)

  • 2.1 Melaksanakan kursus dalaman kepada semua guru selepas setiap kali berkursus.

  • 2.2 Melaksanakan Saringan bagi Lisan dan Bertulis dalam tempoh yang ditetapkan.

  • 2.3 Mengumpul data bagi mengenalpasti murid LINUS Tegar, LINUS dan Arus Perdana.

  • 2.4 Mentadbir kelas dengan baik dan sesuai dengan tahap keperluan murid.

  • 2.5 Mengadakan

perbincangan

dengan

FasiLINUS

untuk

penambahbaikan dalam pelaksanaan Program LINUS.

 • 2.6 Mengisi data selepas setiap saringan ke portal NKRA secara atas talian mengikut tempoh masa yang ditetapkan.

 • 2.7 Mencetak dan memfailkan data yang telah diisi di portal NKRA.

 • 2.8 Sentiasa mendalami kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

 • 2.9 Menjadi ahli jawatankuasa LINUS sekolah.

FASILINUS

 • 3. Peranan Guru Pemulihan

  • 3.1 Melaksanakan Saringan bagi Lisan dan Bertulis dalam tempoh yang ditetapkan bersama-sama guru LINUS.

  • 3.2 Membantu guru LINUS dalam menyediakan media pengajaran.

  • 3.3 Merancang jadual waktu untuk murid LINUS Tegar dan murid Pemulihan Khas (Tahun 3/ 2011).

  • 3.4 Mengajar murid LINUS Tegar.

  • 3.5 Menjalankan Diagnostik untuk murid LINUS Tegar.

  • 3.6 Menjadi ahli jawatankuasa LINUS sekolah.

 • 4. Peranan Pentadbir Sekolah

  • 4.1 Mengenalpasti dan menentukan guru LINUS.

  • 4.2 Membentuk dan melantik Jawatankuasa Kerja LINUS di sekolah. (Rujuk Lampiran 4). Paparkan di Papan Kenyataan

   • 1.1 Menyediakan fail- fail Pengurusan LINUS.

   • 1.2 Membuat perancangan tahunan (Rujuk Lampiran 5).

   • 1.3 Memastikan saringan LINUS dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan.

   • 1.4 Memastikan dan mengesahkan data penguasaan murid/keputusan setiap saringan dimasukkan ke dalam portal NKRA mengikut tempoh masa yang ditetapkan.

   • 1.5 Memantau pelaksanaan Program LINUS dan menjalankan tindakan susulan untuk penambahbaikan.

   • 1.6 Memberi motivasi kepada guru LINUS dan guru Pemulihan Khas.

   • 1.7 Memastikan guru LINUS dan guru Pemulihan Khas menggunakan Modul LINUS yang dibekalkan oleh KPM.

 • FASILINUS

  • 1.8 Bekerjasama dengan ibu bapa/ PIBG dalam memberi kesedaran, maklumat dan kepentingan Program LINUS.

  • 1.9 Mencerap pelaksanaan P&P guru LINUS dan guru Pemulihan Khas.

  FASILINUS

  • 2. Peranan Pegawai Pelajaran Daerah

  • 2.1 dan

  Membentuk

  mempengerusikan

  Jawatankuasa

  LINUS

  di

  peringkat PPD.

  • 2.2 Memastikan pentadbir sekolah melaksanakan Program LINUS.

   • i. Pengajaran dan Pembelajaran

  ii. Pengurusan Fail iii. Saringan dan Pengisian Data ke dalam Portal NKRA mengikut tempoh masa yang ditetapkan. iv. Analisis Data dan Post Mortem

  • v. Program Sokongan / Aktiviti LINUS

  • 1.1 Mencadangkan pencalonan perlantikan FasiLINUS mengikut kriteria yang telah ditetapkan oleh KPM.

  • 1.2 Memastikan aspek pengurusan dan pelaksanaan Program LINUS dilaksanakan dengan berkesan.

  • 1.3 Memberi motivasi, pengiktirafan dan sokongan. Contohnya :

   • i. Memberi sijil penghargaan kepada sekolah yang mencapai sasaran. ii. Memberi anugerah kepada sekolah contoh pelaksanaan Program LINUS dalam daerah.

  • 1.1 Melaksanakan tindakan susulan - kursus / bengkel secara on-site
   di daerah bagi memantapkan pengajaran dan pembelajaran LINUS.

  • 1.2 Melaksanakan Analisis Data Saringan LINUS dan membuat Post Mortem Peringkat Daerah.

  • 1.3 Melaporkan status keseluruhan pelaksanaan LINUS di daerah dalam mesyuarat kurikulum daerah.

  • 5.9 Menghantar satu salinan Laporan Post Mortem Saringan LINUS dan pelaksanaan LINUS daerah termasuk laporan kewangan dari semasa ke semasa kepada JPN.

  • 2. Peranan Pengarah Pelajaran Negeri

   • 2.1 Membentuk Jawatankuasa LINUS di peringkat JPN.

   • 2.2 Melaksanakan Kursus LINUS Peringkat Negeri (secara berpusat).

   • 2.3 Menyelaraskan kutipan data Saringan LINUS setiap daerah.

  FASILINUS

  • 2.4 Melaksanakan Analisis Data Saringan LINUS dan membuat Post Mortem Peringkat Negeri.

  • 2.5 Menghantar satu salinan Laporan Post Mortem Saringan LINUS ke KPM.

  • 2.6 Memantau

  dan

  peringkat daerah.

  memastikan

  pelaksanaan

  Program LINUS di

  • 2.7 Melaporkan analisis data Saringan LINUS dan status pelaksanaan LINUS dalam Mesyuarat Kurikulum Peringkat Negeri.

  • 2.8 Memberi motivasi dan sokongan dalam pelaksanaan Program LINUS.

  Carta Alir Pengagihan Instrumen Saringan

  Mula
  Mula

  JPN menerima instrumen saringan berbentuk CD lisan dan bertulis daripada Lembaga Peperiksaan

   
  JPN mengedar CD instrumen saringan ke PPD Pegawai Meja LINUS menyelaras pengagihan CD instrumen lisan dan

  JPN mengedar CD instrumen saringan ke PPD

   
  JPN mengedar CD instrumen saringan ke PPD Pegawai Meja LINUS menyelaras pengagihan CD instrumen lisan dan
   

  Pegawai Meja LINUS menyelaras pengagihan CD instrumen lisan dan mengurus percetakan instrumen bertulis

  FASILINUS 2.4 Melaksanakan Analisis Data Saringan LINUS dan membuat Post Mortem Peringkat Negeri. 2.5 Menghantar satu

  Mengedarkan CD instrumen saringan lisan dan instrumen bertulis (bercetak) Literasi dan Numerasi ke

  FASILINUS 2.4 Melaksanakan Analisis Data Saringan LINUS dan membuat Post Mortem Peringkat Negeri. 2.5 Menghantar satu

  FASILINUS

  Tamat
  Tamat

  Carta Alir Pentadbiran Saringan LIN US

  Mula
  Mula
   
  Menerima Instrumen Saringan daripada Taklimat pentadbiran saringan Melaksanakan saringan

  Menerima Instrumen Saringan daripada

   
  Menerima Instrumen Saringan daripada Taklimat pentadbiran saringan Melaksanakan saringan
   

  Taklimat pentadbiran saringan

   
   
  Menerima Instrumen Saringan daripada Taklimat pentadbiran saringan Melaksanakan saringan
   

  Melaksanakan saringan

  Melaksanakan saringan
   
  Menerima Instrumen Saringan daripada Taklimat pentadbiran saringan Melaksanakan saringan

  Mengumpul data

   
  Ya
  Ya

  Pengesahan daripada Guru Besar

  Memasukkan data ke dalam portal NKRA

  Tamat
  Tamat

  Tidak

  FASILINUS

  FASILINUS

  Carta Alir Mengenal pasti Murid Berkeperluan Khas

  Tidak

  Mula
  Mula
  FASILINUS Carta Alir Mengenal pasti Murid Berkeperluan Khas Tidak Mula Menganalisa data saringan selepas saringan 3

  Menganalisa data saringan selepas saringan 3

  Mengenal pasti murid LINUS Tegar
  Mengenal pasti murid LINUS Tegar
  Persetujuan ibu bapa/ penjaga Ya
  Persetujuan ibu bapa/ penjaga
  Ya
  FASILINUS Carta Alir Mengenal pasti Murid Berkeperluan Khas Tidak Mula Menganalisa data saringan selepas saringan 3
  FASILINUS Carta Alir Mengenal pasti Murid Berkeperluan Khas Tidak Mula Menganalisa data saringan selepas saringan 3

  Makluman dan perbincangan dengan ibu bapa/ penjaga

  Tidak

  Pemeriksaan doktor Mengikuti kelas pemulihan khas dan dikeluarkan daripa

  FASILINUS Carta Alir Mengenal pasti Murid Berkeperluan Khas Tidak Mula Menganalisa data saringan selepas saringan 3
  Disahkan oleh doktor Ya
  Disahkan oleh doktor
  Ya
  Kelas Pendidikan Khas
  Kelas Pendidikan Khas
  Tamat
  Tamat

  FASILINUS

  Carta Alir Pemantauan Program LINUS

  Mula
  Mula

  Menentukan fokus pemantauan

  Menyediakan instrumen pemantauan Pemantauan Penyediaan Laporan Post Mortem/ Tindakan Susulan Tamat

  Menyediakan instrumen pemantauan

  Menyediakan instrumen pemantauan Pemantauan Penyediaan Laporan Post Mortem/ Tindakan Susulan Tamat

  Pemantauan

  Menyediakan instrumen pemantauan Pemantauan Penyediaan Laporan Post Mortem/ Tindakan Susulan Tamat

  Penyediaan Laporan

  Menyediakan instrumen pemantauan Pemantauan Penyediaan Laporan Post Mortem/ Tindakan Susulan Tamat

  Post Mortem/ Tindakan Susulan

  Tamat
  Tamat
  Tamat
  Tamat

  FASILINUS

  Carta Alir Tindakan Susulan FasiLINUS Selepas Saringan

  Mula
  Mula
  FASILINUS Carta Alir Tindakan Susulan FasiLINUS Selepas Saringan Mula Pengumpulan data Menyediakan laporan berdasarkan analisis data

  Pengumpulan data

  FASILINUS Carta Alir Tindakan Susulan FasiLINUS Selepas Saringan Mula Pengumpulan data Menyediakan laporan berdasarkan analisis data

  Menyediakan laporan berdasarkan analisis data

  FASILINUS Carta Alir Tindakan Susulan FasiLINUS Selepas Saringan Mula Pengumpulan data Menyediakan laporan berdasarkan analisis data

  Tindakan susulan

  FASILINUS Carta Alir Tindakan Susulan FasiLINUS Selepas Saringan Mula Pengumpulan data Menyediakan laporan berdasarkan analisis data

  Merangka Pelan Tindakan

  Tamat
  Tamat

  FASILINUS

  3. Dokumentasi

  Jabatan Pelajaran Negeri :

  • 1. Fail Pengurusan Surat Menyurat LINUS Fail Pegawai Meja :

  • 2. Fail Pentadbiran LINUS :

  Struktur Organisasi Minit Mesyuarat / Minit Curai Mesyuarat Kurikulum Negeri / Contact-Time (mesyuarat melaporkan status terkini program LINUS) Senarai Pegawai di PPD dan JPN yang terlibat dengan Program LINUS Senarai FasiLINUS Negeri Kewangan Waran Peruntukan Kursus Waran Peruntukan Pembekalan Peralatan ICT Dan lain-lain Peruntukan Pelan Strategik

  • 1. Fail Laporan Kursus / Bengkel

  • 2. Fail Laporan Analisis Data Saringan LINUS

  • 3. Fail Laporan Pemantauan LINUS

  Pejabat Pelajaran Daerah :

  • 1. Fail Pengurusan Surat Menyurat LINUS Fail Pegawai Meja :

  • 2. Fail Pentadbiran LINUS :

  Struktur Organisasi Minit Mesyuarat / Curai – Mesyuarat Kurikulum Daerah / Contact-Time (mesyuarat melaporkan status terkini program LINUS) Senarai FasiLINUS Daerah Kewangan

  Waran Peruntukan Kursus

  Waran Peruntukan Saringan

  Dan lain-lain Peruntukan

  Pelan Strategik

  • 3. Fail Laporan Kursus / Bengkel

  • 4. Fail Laporan Analisis Data Saringan LINUS

  • 5. Fail Instrumen Pemantauan LINUS

  • 6. Fail Laporan dan Maklum balas Pemantauan LINUS

  FASILINUS

  Fail FasiLINUS :

  1.Fail Pengurusan LINUS :

  Struktur Organisasi Minit Mesyuarat/ Minit Curai Maklumat Penyelaras, Guru LINUS dan Guru Pemulihan Khas sekolah Pelan Strategik

  • 2. Fail Laporan Analisis Data Saringan LINUS di peringkat sekolah

  • 3. Fail Instrumen Pemantauan LINUS dan senarai semak murid

  Fail Penyelaras LINUS :

  • 1. Fail Jawatankuasa LINUS Carta Organisasi Pekeliling Surat Menyurat Minit Curai Biodata guru Jadual waktu guru Perancangan Strategik Pelan Strategik – 3 tahun (Rujuk Lampiran) Pelan Tindakan – 1 tahun (dibina bersama-sama fasi) (Rujuk Lampiran)

  • 1. Fail Konsep Modul Guru Modul Murid Manual dan Instrumen Saringan LINUS

  • 1. Fail Minit Mesyuarat Minit Mesyuarat Kurikulum Minit Mesyuarat Panitia Bahasa Melayu Minit Mesyuarat Panitia Matematik Minit Mesyuarat Bimbingan dan Kaunseling

  • 1. Fail Data Keputusan Saringan Analisis Data Saringan Headcount TOV

  • 1. Fail Murid Senarai Nama Murid LINUS Profil Murid Rekod/ Surat Pemeriksaan Doktor

  FASILINUS

  SASARAN PENGURANGAN BILANGAN MURID LINUS BERDASARKAN SARINGAN

  TAHUN KOHORT : ______________ : ______________ Jumlah Mac Jun September Catatan Bil. Nama sekolah Murid Murid
  TAHUN
  KOHORT
  : ______________
  : ______________
  Jumlah
  Mac
  Jun
  September
  Catatan
  Bil.
  Nama sekolah
  Murid
  Murid
  %
  Murid
  %
  Murid
  %
  LINUS
  LINUS
  LINUS
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  .
  17.
  18.
  19.
  20.
  21.
  22.
  JUMLAH

  FASILINUS

  CARTA GANTT PELAKSANAAN TINDAKAN PROGRAM LINUS SEKOLAH TAHUN ____________

  Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis 1 Perbincangan dengan Guru
  Jan
  Feb
  Mac
  April
  Mei
  Jun
  Julai
  Ogos
  Sept
  Okt
  Nov
  Dis
  1
  Perbincangan dengan Guru Besar
  25hb
  2
  Penubuhan AJK LINUS Dan Carta Organisasi LINUS Peringkat Sekolah
  3
  Latihan Dalaman Peringkat Sekolah
  4
  Penghantaran Laporan Perlaksanaan Latihan Dalaman ke PPD
  12hb
  5
  6
  SARINGAN PERTAMA
  7
  Pengasingan Pelajar Arus Perdana dan Pelajar LINUS
  8
  Pelajar yang Tidak Mengusasi K1 – K2 dirujuk kepada pakar perubatan
  9
  Penghantaran Data dan Laporan ke PPD
  14hb
  10
  Pengajaran Dilaksanakan berdasarkan Sukatan dan Modul Murid dan Modul Guru
  11
  SARINGAN KEDUA
  12
  Pelajar LINUS yang melepasi Saringan akan ke Aliran Perdana
  13
  Penghantaran Data dan Laporan ke PPD
  14
  SARINGAN KETIGA
  15
  Pelajar LINUS yang melepasi Saringan akan ke Aliran Perdana
  16
  Penghantaran Data dan Laporan ke PPD
  17
  Pemantauan Dilaksanakan

  GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS

  4

  FASILINUS

  ANALISIS SARINGAN LINUS LITERASI

  SEKOLAH : ________________________________

  SARINGAN : __________

  TAHUN: _________

  LISAN TULISAN BANGSA KESELURUHAN NAMA MURID Mel/Bumi Cina India Lain-Lain L P L P L P
  LISAN
  TULISAN
  BANGSA
  KESELURUHAN
  NAMA MURID
  Mel/Bumi
  Cina
  India
  Lain-Lain
  L
  P
  L
  P
  L P
  L
  P
  M
  TM
  M
  TM
  M
  TM
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9

  FASILINUS

  ANALISA SARINGAN LINUS NUMERASI

  SEKOLAH : ________________________________

  SARINGAN : __________

  TAHUN: _________

  BANGSA LISAN TULISAN KESELURUHAN NAMA MURID Mel/Bumi Cina India Lain-Lain L P L P L P
  BANGSA
  LISAN
  TULISAN
  KESELURUHAN
  NAMA MURID
  Mel/Bumi
  Cina
  India
  Lain-Lain
  L
  P
  L
  P
  L P
  L
  P
  M
  TM
  M
  TM
  M TM
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9

  CATATAN: M – Menguasai TM – Tidak Menguasai

  CATATAN: M – Menguasai TM – Tidak Menguasai

  FASILINUS

  AKTIVITI FASILINUS

  JADUAL

  AKTIVITI

  TEMPAT LATIHAN

  Setiap Hari (Isnin – Jumaat)

  Membimbing 5 orang guru seminggu selama 2 -3 jam sehari. (Dalam proses Pengajaran Dan Pembelajaran)

  Dalam Kelas

  Setiap Bulan (di luar waktu persekolahan)

  Sesi pertemuan dan perbincangan dengan semua guru LINUS.

  Di Sekolah / PPD / PKG

  Setiap Bulan

  Semua FasiLINUS berkumpul di PPD untuk membincangkan

  Di PPD

  Jun – Disember

  isu pelaksanaan dan strategi dan pendekatan Melaksanakan kursus di PPD / Sekolah / PSPN selama 3 hari secara on-site bagi semua guru di bawah pengurusannya.

  PPD / PSPN / Sekolah

  FASILINUS

  INSTRUMEN PEMANTAUAN (Untuk diisi oleh Pentadbir/FasiLINUS/PPD)

  1.

  Nama dan Alamat Sekolah:

   

  2.

  Tarikh :

   

  3.

  Masa:

   
   

  ) dalam petak yang berkenaan

  Sila tanda ( Bil

     

  Perkara

  ADA

  TIADA

  Catatan

  4

   

  Pengurusan Fail :-

       

  1)

  Fail Induk

  2)

  Fail Keputusan Saringan

  3)

  Fail Peribadi Murid LINUS

  4)

  Fail Bahan-Bahan LINUS

   

  Penyediaan Pengajaran dan Pembelajaran mengikut kemahiran / konstruk LINUS 1) Buku ringkasan mengajar 2) Aktiviti P&P 3) Penggunaan Bahan Bantu Belajar

       
   

  Pencapaian Objektif

       
   

  Impak

         
   

  Bil

     

  Rekod Perjumpaan dengan guru LINUS

   

  5

   

  Masalah yang dihadapi

   

  Tindakan yang diambil

  • 1. ULASAN PEMANTAU

  _____________________________________________________________

  ____________________________________________________________

  Nama :_____________________________________ Jawatan : _________________________________

  MINIT CURAI

  FASILINUS

  • 1. Nama Pegawai : ___________________________

  Unit : ________________

  • 2. Jawatan : _____________________________________________________

  3.

  Perkara

  :

  _____________________________________________________

  4.

  Tarikh

  :

  Masa : _______________

  5.

  ___________________________

  Tempat

  :

  _____________________________________________________

  • 6. Anjuran : _____________________________________________________

  • 7. Pengerusi : ______________________________________________________

  • 8. Bahan-bahan yang diedarkan :

   • i) ___________________________________________________________________

  _

  ii)

  ___________________________________________________________________

  _

  1.

  Catatan Minit :

  i)

  ___________________________________________________________________

  _

  ii)

  ___________________________________________________________________

  _

  iii)

  ___________________________________________________________________

  _

  • 1. Tindakan susulan :

  Tandatangan Guru LINUS

  …………………………

  ....

  Tandatangan Guru Besar

  ………………………………

  FASILINUS

  BORANG PELAPORAN PRESTASI INDIVIDU (BPPI) LITERASI

  FASILINUS BORANG PELAPORAN PRESTASI INDIVIDU (BPPI) LITERASI GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS 10

  FASILINUS

  BORANG PELAPORAN PRESTASI INDIVIDU (BPPI) NUMERASI

  NAMA MURID : __________________________________________________________

  TAHUN : ________________

     

  SARINGAN 1

   

  SARINGAN 2

   

  SARINGAN 3

   

  JAWAPAN

  PENCAPAIAN TANDAKAN JIKA

   

  JAWAPAN

  PENCAPAIAN

   

  JAWAPAN

  PENCAPAIAN TANDAKAN JIKA

  KONSTRUK

  MENGUASAI

  TANDAKAN JIKA MENGUASAI

  MENGUASAI

  ITEM

  BETUL

  SALAH

  (SEMUA ITEM MESTI BETUL)

  ITEM

  BETUL

  SALAH

  (SEMUA ITEM MESTI BETUL)

  ITEM

  BETUL

  SALAH

  (SEMUA ITEM MESTI BETUL)

   

  1

       

  1

       

  1

       

  KONSTRUK 1

  2

       

  2

       

  2

       
   

  1

       

  1

       

  1

       

  KONSTRUK 2

  2

       

  2

       

  2

       
   

  1

       

  1

       

  1

       

  KONSTRUK 3

  2

       

  2

       

  2

       
   

  1

       

  1

       

  1

       

  KONSTRUK 4

  2

       

  2

       

  2

       
   

  1

       

  1

       

  1

       

  KONSTRUK 5

  2

       

  2

       

  2

       
   

  1

       

  1

       

  1

       

  KONSTRUK 6

  2

       

  2

       

  2

       

  NAMA GURU :

  ___________________________________

  BORANG PELAPORAN PRESTASI INDIVIDU (BPPI) NUMERASI

  TANDATANGAN GURU : _______________

  FASILINUS

  NAMA MURID : __________________________________________________________

  TAHUN : ________________

     

  SARINGAN 1

   

  SARINGAN 2

   

  SARINGAN 3

   

  JAWAPAN

  PENCAPAIAN TANDAKAN JIKA

   

  JAWAPAN

  PENCAPAIAN

   

  JAWAPAN

  PENCAPAIAN TANDAKAN JIKA

  KONSTRUK

  MENGUASAI

  TANDAKAN JIKA MENGUASAI

  MENGUASAI

  ITEM

  BETUL

  SALAH

  (SEMUA ITEM MESTI BETUL)

  ITEM

  BETUL

  SALAH

  (SEMUA ITEM MESTI BETUL)

  ITEM

  BETUL

  SALAH

  (SEMUA ITEM MESTI BETUL)

   

  1

       

  1

       

  1

       

  KONSTRUK 7

  2

       

  2

       

  2

       
   

  1

       

  1

       

  1

       

  KONSTRUK 8

  2

       

  2

       

  2

       
   

  1

       

  1

       

  1

       

  KONSTRUK 9

  2

       

  2

       

  2

       
   

  1

       

  1

       

  1

       

  KONSTRUK

                         

  10

  2

  2

  2

   

  1

       

  1

       

  1

       

  KONSTRUK

                         

  11

  2

  2

  2

   

  1

       

  1

       

  1

       

  KONSTRUK

                         

  12

  2

  2

  2

   

  NAMA GURU :

  ___________________________________

   

  TANDATANGAN GURU : _______________

  FASILINUS

  BORANG PELAPORAN PRESTASI MURID LINUS

  SEKOLAH : ______________________________________

  SR 1 UB1 PKSR 1 SR 2 UB2 SR 3 PKSR 2 CATATAN NAMA MURID BANGSA
  SR 1
  UB1
  PKSR 1
  SR 2
  UB2
  SR 3
  PKSR 2
  CATATAN
  NAMA MURID
  BANGSA
  JANTINA
  MAC
  JUN
  SEPT
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17

  FASILINUS

  CARTA GANTT PELAN TINDAKAN LINUS PPD

  FASILINUS CARTA GANTT PELAN TINDAKAN LINUS PPD GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS 14

  FASILINUS

  CONTOH PELAPORAN FASILINUS

  NAMA FASILINUS :

   

  NAMA SEKOLAH

   

  PPD

   

  NEGERI

   
   

  BILANGAN

  BILANGAN MURID LINUS SELEPAS

   

  SASARAN PENGURANGAN MURID

  BILANGAN MURID LINUS TEGAR

  SASARAN PENGURANGAN MURID

  MURID

  SARINGAN 1/3/5

  LINUS

  SELEPAS SARINGAN

  LINUS TEGAR

  TAHUN 1

   

  1/3/5

     

  2010

  2011

  2012

  2010

  2011

  2012

  2010

  2011

  2012

  2010

  2011

  2012

  THN 1

  575

   

  154

     

  20

     

  210

     

  53

   

  THN

  2

                           

  THN 3

                           

  UNIT PERANCANGAN DAN PENGURUSAN PRESTASI NKRA

  FASILINUS

  Lampiran 13

  PERANCANGAN STRATEGIK TAHUN ___________

  FASILINUS

  TOV/ SASARAN TEMPOH MASA 2011 PELAN TINDAKAN Baseline KPI AKTIVITI Sasaran aktiviti J F M A
  TOV/
  SASARAN
  TEMPOH MASA 2011
  PELAN TINDAKAN
  Baseline
  KPI
  AKTIVITI
  Sasaran aktiviti
  J
  F
  M
  A
  M J
  J
  O
  S
  O
  N
  D
  1.
  Menganalisis data
  Saringan 1 setiap
  kelas Tahun 1
  Laporan analisis
  disediakan - 30 buah
  2.
  Mengadakan
  perbincangan
  dengan guru LINUS
  100% sekolah
  mempunyai > 50%
  murid LINUS dilawati
  Mengurangkan
  bilangan murid LINUS
  Tahun 1
  154
  20
  bagi menetapkan
  KPI
  dan mengadakan
  perbincangan
  3.
  Membimbing
  Guru LINUS untuk
  penambahbaikan
  p&P Modul 1
  Sekurang-kurang 3 kali
  coaching & mentoring
  untuk sekolah yang
  mempunyai > 50%
  murid LINUS
  Mengurangkan
  bilangan murid LINUS
  TEGAR Tahun 1
  210
  53
  Mengurangkan
  bilangan murid LINUS
  Tahun 2
  Mengurangkan
  bilangan murid LINUS
  TEGAR Tahun 2
  Mengurangkan
  bilangan murid LINUS
  Tahun 3
  Mengurangkan
  bilangan murid LINUS
  TEGAR Tahun 3
  Nama Sekolah : PETUNJUK :
  Nama Sekolah :
  PETUNJUK :

  FASILINUS

  FASILINUS PRESTASI NKRA Sasaran capai Pelaksanaan Aktiviti UNIT PERANCANGAN DAN PENGURUSAN GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN

  PRESTASI NKRA

  Sasaran capai

  Pelaksanaan Aktiviti

  UNIT PERANCANGAN DAN PENGURUSAN

  FASILINUS

  Lampiran 14

  PELAN STRATEGIK JANGKA PANJANG (TAHUN 2010-2012) PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI (LITERASI)

         

  INDIKATO

  SASARAN KPI (ETR)

  R

  2010

  2011

  2012

  ISU 1

  MATLAMAT

  OBJEKTIF

  AKTIVITI

  PENCAPA

  IAN

  Peranan

  Memastikan

  Membantu

  Mengatur

  100%

  90

  95

  100

  PPD dalam

  pentadbir

  dan

  program

  sekolah

  program

  sekolah

  memastikan

  susulan

  mendapat

  LINUS.

  melaksanakan

  sekolah

  bagi

  maklumat

  program

  melaksanak

  memanta

  yang jelas

  LINUS.

  an aktiviti-

  pkan

  tentang

  aktiviti

  pengajara

  LINUS.

  LINUS.

  n dan

  pembelaj

  aran.

  Perlantika

  n

  FasiLINU

  S

  mengikut

  kriteria

  yang

  ditetapka

  n.

  Membant

  u

  FasiLINU

  S dalam

  aspek

  pengurus

  an dan

  pelaksana

  an

  LINUS.

  Pelaporan

  status

  keseluruh

  an

  pelaksana

  an LINUS

  dalam

  FASILINUS

  mesyuara t kurikulum negeri. ∑ Pemantau an pelaksana an LINUS di semua sekolah.
  mesyuara
  t
  kurikulum
  negeri.
  Pemantau
  an
  pelaksana
  an LINUS
  di semua
  sekolah.

  JAWATANKUASA INDUK LINUS JPN

  PENGERUSI

  :

  Pengarah

  TIMBALAN PENGERUSI :

  Timbalan Pengarah

  NAIB PENGERUSI 1

  :

  Ketua Sektor Pengurusan Akademik

  NAIB PENGERUSI 2

  :

  Ketua Sektor Pendidikan Swasta & Pendidikan Khas

  SETIAUSAHA

  :

  1.

  KPP Bahasa

   

  2.

  KPP Matematik

  AJK LINUS NEGERI

  :

  Ketua Sektor Pengurusan Sekolah Ketua Sektor Khidmat Pengurusan & Pembangunan Ketua Sektor Pembangunan Kemanusiaan Ketua Sektor Penilaian & Peperiksaan Ketua Sektor Jaminan Kualiti Ketua Sektor Pendidikan Islam Ketua Sektor Teknologi Maklumat & Komunikasi

  Ketua Sektor Psikologi & Kaunseling Semua Pegawai Pelajaran Daerah Majlis Guru Besar

  FASILINUS

  JAWATANKUASA KERJA LINUS JPN

  PENGERUSI

  :

  Ketua Sektor Pengurusan Akademik

  TIMBALAN PENGERUSI 1 :

   

  Ketua Sektor Pendidikan Swasta & Pendidikan Khas

  NAIB PENGERUSI 1

  :

  KPP Bahasa

  NAIB PENGERUSI 2

  :

  KPP Matematik

  SETIAUSAHA

  :

  1. PP Bahasa Melayu / Penyelia Bahasa Melayu (Pegawai Penyelaras LINUS / Pegawai Literasi)

  PEN. SETIAUSAHA

  :

  2. PP Matematik / Penyelia Matematik (Pegawai Numerasi)

  AJK LINUS NEGERI

  :

  PP Pemulihan Khas, JPN

  :

  Penolong PPD Bahasa, PPD

  :

  Penolong PPD Sains & Matematik, PPD

  :

  Pegawai Khas (Pendidikan Khas), PPD

  :

  Pegawai LDP, JPN

  :

  Akauntan

  FASILINUS

  JAWATANKUASA KERJA LINUS PPD

  PENGERUSI

  :

  Pegawai Pelajaran Daerah

  TIMBALAN PENGERUSI : Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah

  NAIB PENGERUSI

  :

  Penolong Pegawai Pelajaran Daerah Akademik / Ketua Unit Akademik

  SETIAUSAHA

  :

  Pen. PPD Bahasa / Pegawai Penyelaras LINUS (Pegawai Literasi)

  PEN. SETIAUSAHA

  :

  Pen. PPD Sains & Matematik (Pegawai Numerasi)

  AJK LINUS DAERAH

  :

  Pegawai Khas / Pendidikan Khas

  :

  Pegawai LDP Daerah

  :

  Penolong Akauntan

  :

  Majlis Guru Besar

  :

  Semua FasiLINUS Daerah

  FASILINUS

  JAWATANKUASA KERJA LINUS SEKOLAH

  PENGERUSI

  :

  Guru Besar

  TIMBALAN PENGERUSI 1:

  TIMBALAN PENGERUSI 2:

  Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan Petang

  NAIB PENGERUSI

  1

  :

  Penolong Kanan HEM

  NAIB PENGERUSI

  2

  :

  Penolong Kanan Kokurikulum

  NAIB PENGERUSI

  3

  :

  Penolong Kanan Pendidikan Khas

  SETIAUSAHA

  :

  Guru LINUS (Literasi)

  PEN. SETIAUSAHA

  :

  Guru LINUS (Numerasi)

  AJK LINUS

  :

  Ketua Panitia Bahasa Melayu

  :

  Ketua Panitia Matematik

  :

  Guru Bahasa Melayu Tahap 1

  :

  Guru Matematik Tahap 1

  :

  Guru Pemulihan Khas

  :

  Guru Pemulihan LINUS

  :

  Guru Bimbingan & Kaunseling

  :

  Guru Prasekolah

  :

  Guru Data/ SMM