Anda di halaman 1dari 48
BERKES AN emo ne S ‘—"PBNGUCAPAN eS 3 =k ae “ c \ PENASIHAT Dr. Mohd Rais Abdul Karim KETUA EDITOR Mohd. Affandi Hassan EDITOR Thor Keat Beng EDITOR PERUNDING Syed Zulflida S.M. Noor EDITOR DTP Jelani Pardi TAIPSET Khor Beoh Leng Siti Habibah Ali Emla PERCETAKAN Unit Cetak PENTADBIRAN DAN PENGEDARAN Roslan Abd. Jelani Maizon Puteh Ibrahim Pengucapan Awam Abdul Aziz b. Hussein Sazally Kemahiran Mendengar Berkes SatuAspek Komunikasi Terpenting Kalangan Para Pengurus Organisasi Naharudin b. Abdullah Penulisan dan Perolehan: Teori dan Amalan Syed Zulflida S. M. Noor Let Them Say It For You Syed Zulflida 8, M. Noor The Language of Meetings Sufian b, Taimon Eclipse of The Sun The Operation of a Chain of Command BULETIN KOMUNIKAS! BERKESAN JILID2 fC. 1, 1994 INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA PENGARAH INTAN Dr. Mohd. Rais Abdul Karim PROGRAM PEMBANGUNAN PENGURUSAN DAN KUALITI (KUALITI) Ketua Program: Rohani Haron PROGRAM PENGURUSAN PEMBANGUNAN, EKONOMI DAN KEWANGAN (PERSADA) Ketua Program: Haji Mohd. Nawi Ahmad PROGRAM PENGURUSAN TINGGI, PENERBITAN DAN KONSULTANSI (UTAMA) Ketua Program: Mohd, Affandi Hassan PROGRAM. PEMBANGUNAN LATIHAN, KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (PEKERTI) Ketua Program: Teo Suat Cheng PENDAFTAR Mohd. Jamal Kamdi PENGARAH INTAN KAMPUS WILAYAH UTARA Dr. Zulkurnain Haji Awang PENGARAH INTAN KAMPUS WILAYAH SELATAN Mohd. Pajri Ujang PENGARAH INTAN KAMPUS WILAYAH TIMUR Mukhtar Abdullah PUSTAKAWAN Noraini Mohd. Nor I DJW TT NWT on PN PENGARANG | B uletin Komunikasi Berkesan diterbitkan dengan tujuan untuk menyebar serta | mencetuskan fikiran dan idea-idea tentang bidang komunikasi di kalangan pegawai- pegawai sektor awam. Komunikasi dalam sistem kerajaan amat penting kerana tanpa komunikasi yang berkesan dan tepat, banyak gangguan dan halangan mungkin berlaku. Kelemahan dalam sistem komunikasi akan menyebabkan tergendalanya kerja dan ia akan meragikan kerajaan dari segi masa dan perbelanjaan, selain memburukkan perhubungan di antara | pihak pengurusan dan pihak pelaksana. Oleh ‘hal yang demikian, segala aspek komunikasi "yang baik dan berkesan harus dipelajari, dihayati dan ditingkatkan. Pada zaman globalization ini, kormunikasi juga penting dalam fmbungan antarabangsa bagi memupuk persefahaman, perdagangan ‘dan pertakaran dalam bidang-bidang seperti _pendidikan sotakebudayzan di antara sesuatu ‘negara dengan lain. Kita perlu peka dan proaktif dalam hal ini memandangkan kita dalam proses melaksanakan Wawasan 2020. Tanpa komunikasi yang berkesan kita tidak dapat melaksanakan Wawasan ini dengan baik " menurut matlamat cita-cita Wawasan itu, — Reluaran Kali yang kedua ini mengan- “dungi 5 artikel - 3 dalam Bahasa Malaysia ‘dan 2 dalam Bahasa Inggeris - kesemuanya |dikarang olch pegawai-pegawai INTAN. |Anikel-artkel yang terkandung dalam Buletin ‘cali ini mengemukakan pandangan tentang | “pongueapan awam dan penggunaan bahasa "dalam proses komunikasi. BULETIN KOMUNIKASI RERKESAN JILID 2811.1, 1994