Anda di halaman 1dari 3

SULIT

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PBLAJARAN MALAYSIA

ffi

*takyw

srJrl PELAJARAN MALAYSTA 20r1\?,{y.%# 26rU2


PENDIDIKAN SENI VISUAL
SENI HALUS Kertas 2 Nov./Dis. 3 jam

l,:Yj^,,^\g\
\EY

Tiga jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU ,1. 2. 3. Kertas soalan ini mengandungi enam soalan. Jawab sata soalan sahaja. Kertas soalan ini hendaklah diberikan kepada calon seminggu sebelum tarikh peperiksaan.

Kertas soalanini mengandungi3 halamanbercetakdan I halamantidak bercetak. [Lihat halaman sebelah


261112 @ 2011Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT

iltilil]ililt

SULIT Arahan kepada calon

261u2

(a) Kertas soalan ini hendaklah dibawa ke tempat peperiksaan pada hari yang ditetapkan. Tulis dengan terang Nombor Kad Pengenalan, Nombor Pusat, Angka Giliran, Kod Mata Pelajaran dcn Nombor Soalan padamukabelakang kertas lukisan anda. Silalihat contoh.

NO. KAD PENGENALAN NO. PUSAT ANGKA GILIRAN 5cm KOD MATA PELAJARAN NO. SOALAN MARKAH

8cm

(b) Hasil kerja anda hendaklahyang asli. Anda dilarang membawamasuksebarang contoh atau lakaran ke dalam dewan/bilik peperiksaan.
(c)

Hasil kerja anda hendaklahmemenuhi atau hampir memenuhi kertas lukisan.

@ Anda tidak boleh menggunakan bahan pengilat atau syelekpadapermukaan


hasil kerjayang sudahsiap.
(e) Anda bebas menggunokan apa jua teknik kecuali teknik semburan dan

asemblaj. Jika teknik kolaj digunakan, anda hendaklah menggunokankertas berwarna atau bahan terbuang yang nipis seperti kulit majalah, perca kain dan bahan-bahanlain y ang dibawa sendiri.

ff)

Hasil kerja anda hendaklah dalam bentuk 2D (Dua Dimensi) sahaia.

Arahan kepada Ketua Pengawas (a) Kertas lukisan yang disediakan bagi peperiksaan SPM berukuran lebih kurang 28 cmx 38 cm akan dibekalkan oleh LembagaPeperiksaan.Calon tidak boleh menggunakan kertas lukisan sendiri. (b) Pastikan semua hasil kerja calon telah kering sebelumdibungkus. Hasil kerja tersebut jangan dilipat atau digulung untuk mengelakkandaripada sebarang kerosakan. (c) Jika calon menggunakan krayon atau pastel, permukaan lukisan tersebut hendaklahdilapik dengan kertas yang sesuai. @ Jika calon menggunakan teknik kolaj atau teknik campuran, calon boleh menggunakan kertas,berwarna atau bahan terbuang yang nipis seperti kulit majalah, perca kain dan bahan-bahanlain yang dibawa sendiri oleh calon.

261112

@ 2011 Hak cipta KerajaanMalaysia

SULIT

SULIT
Jawab sata soalan sahaja.

26fi.t2

Beberapa orang kanak-kanak sedang meniup buih sabun menjadi belon yang berterbangan halamanrumah. di Lukis suasana tersebutdenganmemberi penekanankepadabentuk, warna dan ruang. Sebuahkumpulan muzik dianggotai oleh buah rambutan, jagung dan durian yang mempunyaikaki dan tangansedangmembuatpersembahan sebuahkonsert dengan di dihadiri ramai peminatny a padawaktu malam. Lukis situasi tersebut dari jarak dekat dengan memberi penekanankepada bentuk, j alinan dan pencah aan. ay Tiga ekor anak kucing sedangberebut untuk minum susu dalam sebuahpiring yang diletakkan di satu sudut ruang rumah. Lukis aksi anak-anakkucing tersebut dari jarak dekat dengan memberi penekanan kepadabentuk,jalinan dan ruang. Beberapabatangpokok telah tumbang dan menyekat aliran air anak sungai. Lukis situasi ini dengan memberi penekanankepada bentuk, ruang, jalinan dan pergerakanair. Beberapaalat pertukanganseperti penukul besi, gergaji, pahat dan beberapabatang kayu terletak di atassebuahkotak kayu yang telah usang.Kelihatanjuga paku, beberapa tin cat dan berus yang sudahterpakai di tepi kotak tersebut. Gambarkan situasi tersebutdalam lukisan anda denganmemberi penekanankepada bentuk,jalinan dan ruang. Beberapa ekor seranggasedang riang bermain guli dalam kawasan taman bunga di sebuahistana yang sangatindah. Lukis gambaran anda dengan memberi penekanankepada bentuk, warna, jalinan dan ruang.

KERTAS SOALAN TAMAT

261112

@ 2011 Hak cipta KerajaanMalaysia

SULIT