PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

SD (SN) RUNGKUT MENANGGAL I
JL. RUNGKUT BARATA IX / 03 TELP. ( 031 ) 8712234
Website : http://sdnrungkutmenanggal1.sch.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SD (SN) RUNGKUT MENANGGAL I SURABAYA Nomor : 421/010/436.6.4.22.02/2012 TENTANG TIM PENGEMBANG SEKOLAH (TPS) TAHUN PELAJARAN 2011/2012 DI SD (SN) RUNGKUT MENANGGAL I SURABAYA

Menimbang

:

1.

2.

Bahwa dalam rangka peningkatan keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah Dasar Negeri Rungkut Menanggal I Surabaya perlu diadakan Pembentukan Tim Pengembang Sekolah (TPS). Untuk kelancaran proses belajar perlu diadakan Pembentukan Tim Pengembang Sekolah. Undang ± Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003. Undang ± Undang Pendidikan Nomor 32 tahun 2003. Undang ± Undang Pendidikan Nomor 33 tahun 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006.

Mengingat

:

1. 2. 3. 4. 5.

MEMUTUSKAN Menetapkan PERTAMA : : Kepanitia Tim Pengembang Sekolah (TPS) tahun pelajaran 2011/2012 sebagaimana terlampir pada lampiran I surat keputusan ini. Menugaskan kepada guru yang tersebut dalam Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagaimana terlampir pada lampiran I surat keputusan ini. Melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Sekolah. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Surabaya Pada tanggal : 24 Januari 2012 Kepala Sekolah,

KEDUA

:

KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM

: : : :

Hj. Widya Lusia Mariana, S.Pd NIP. 19560324 197907 2 001

A. S.Pd Humaidiyah. A.Pd Titin Susanti Hj. Sunarsih Budiyaningsih. S.Pd Dra.Ma.Pd NIP. S.22. Widya Lusia Mariana.Pd Arta Yuliana.Pd Dra.Pd Hindri Ellyta K..Pd Hari Santoso. Hj.Pd Siti Soechara. Widhiwati. S. S.Ma. S.Pd Abdullah. S. Endang Liswati. S. S. A. S. 19560324 197907 2 001 .Pd Arif Dwi Susanto. S.Ma.Pd DAK.Pd Kariyani.Ma. Sri Nurhidayati. S.4.Pd Yunaidah. S.Pd Ditetapkan di : Surabaya Pada tanggal : 24 Januari 2012 Kepala Sekolah.Ag H. S.Pd Rusminingsih. S.Lampiran I Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor : 421/012/436.PdI Abdurrohim.Pd Hj.Pd Nur Cholilah. S.Pd Nuchan.6. S. SHI Maya Ittari. S.Ag Hermin Sriwulan. Suyadi. A. Sukartini Mima Cholifah. S.02/2012 Tanggal : 24 Januari 2012 SUSUNAN PANITIA KEPANITIA TIM PENGEMBANG SEKOLAH (TPS) TAHUN PELAJARAN 2011/2012 PPKm PPTK Ketua Wakil Ketua Seketaris Bendahara Anggota : : : : : : : Kepala Sekolah Suprijati.Pd Sri Marhaenik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful