Nyawang Sunda, Mesek Buku Oto Iskandar di Nata

Sunan Gunung Djati-Puguh ge matak pogot maca tulisan yasana nonoman belekesenteng saderek Iip D. Yahya, Oto Iskandar Di Nata The Untold Stories. Ceunah kaasup buku best seller, dicitak deui dina wanda anu leuwih ginding jeung leuwih kandel da ditambahan indeks, ditumbu sawatara resensi tina koran, dieuyeuban makalah tina Seminar Kemerdekaan: Refleksi Pemikiran Oto Iskandar di Nata anu dilaksanakeun tanggal 18 Agustus taun 2008 lumangsung di Museum Barli. Oto Iskandar di Nata, keur urang Sunda mah geus teu bireuk deui sok sanajan ari kana lenjeran lajuning laku hirup sareng huripna boh dina uleukan kasundaan atawa aubna dina kaindonesiaan loba keneh anu can pati apal. Waktu keur sakola di SMP jeung SMA asa teu kungsi kawenehan maca biografi anjeuna. Malah tepi ka kiwari lain, masih jadi misteuri utamina patali jeung ajalna anu matak baluweng: tokoh nasional sobat dalit Soekarno-Hatta, Menteri Negara, Anggota KNIP, pupuhu Pasundan anu geus nanjerkeun ajen Ki Sunda, kedah perlaya ditubles belati Laskar Hitam, jasadna dialungkeun ka laut, ngambang di sagara. Dina gambaran Iip mah, ³«Lalu sebuah belati yang terayun dari leher bagian belakang membuat laki-laki itu terhuyung jatuh. Darah mengucur deras. Seorang laki-laki lain yang turut digiring ke tepi pantai juga diperlakukan sama. Tubuh dua laki-laki yang jadi korban itu terapung di atas air. Dan para pemuda pelaku eksekusi itu lalu pergi begitu saja meninggalkan keduanya´. Tepi ka ayeuna weuleh teu ka ungkab saha atuh otak intelektual satukangeun perlayana Oto kaasup ku buku anu ditulis saderek Iip ieu. Teuing iraha misteuri ieu bakal ka bongkar. Copelna atuh buku Iip geus naratas sasakala jeung kasangtukang ku naon Oto anu teu tuah teu dosa dicangkalak. Jujur we palebah bag-bagan ieu jarang kalisankeun. Urang anu macana ngan bisa ngurut dada bari ngalengis, singhoreng simanahoreng motif nyamuni ditelasana Oto teh kacida pisan kompleksna. Tuduhan kolaborator Jepang tea, mata-mata musuh anu geus ngajual Bandung satu milyun tea, jeung sajabana. Cindekna mah kakawasaan sok komo mangsa revolusi dina rupa-rupa tabeat jeung lobana kahayang anu beda ti antara sawatara manusa geus

Tragedi tragis manusa anu kebenaran urang sunda anu geus ngawangikeun lemburna. Atra geuning Oto mah henteu gimir ngayonan polemak sok sanajan jeung dulur-dulurna sorangan (h. wajib oge dibaca sangkan ¶poto¶ Oto bisa kagambarkeun sapuratina. Beda jeung buku ngenaan Oto samemehna saperti nu ditulis Nina H. Kosim.ngabalukarkeun Oto ngambang di sagara dibarung motip anu mateni ngan dumasar kana ukur jeung ceunah. ngaguar dokumen heubeul anu moal boa geus bulukan jeung pinuh kekebul. da gening loba jalma kaasup anu ngaku ilmuwan (Sunda) tapi henteu pernah nataharkeun galur intelektualismeuna dina tradisi akademik anu panceg. alamna burakrakan. tukang narulis. Geus puguheun di dunya pulitik mah da anu ngarana ´infrastuktur kognitif´ geus ditalapung kamana boa mah. Misteuri hiji pangagung nagara anu geus babakti jiwa raga pikeun nanjerna nagara. tapi ku Iip diantep sina Oto nyalira anu cumarita. Lubis. Sri Sutjianingsih (1981). palebah budaya katepaan paribasa jati ka silih ku junti ceuk Gramscki mah hegemoni tea sabab geus teu ngarasa deui mibanda Sunda. Soekarno deui matak hemeng padahal boga kakawasaan tapi henteu pernah dipake ngeprak wadya baladna pikeun maluruh sobat dalitna anu leungit. Atuh eta nalika menang amanah jadi pupuhu PP. Hiji gawe intelektual lain samanea. Mejehna lamun bukuna pada ngabageakeun. Biografi dan Perjuangan Oto Iskandar di Nata. Ngenaan judul-judul sejena dina buku Iip satutasna ngaguar misteuri tilarna Oto anu masih keneh misteurius. edas otakna can kahongkeun. E. Didongsok ku sawatara pihak. Gawe Inetelektual jiga kieu teh kiwari mah aranglangka. R. Kanyaah jeung kahaatna geus teu diragukeun deui. . buku benang Iip mah rangu dibacana. Oto Iskandar di Nata (1981). Malah mandar kadituna bisa jadi tuladan pangpangna keur urang Sunda anu kiwari ceunah keur karandapan panyakit gering nangtung ngalanglayung dina sagala widang: ekonomina estuning eweuh anu bisa diandelkeun. 43-58). Bumela taya kendatna. Payus mun koran boh lokalna atawa nasionalna loba anu midangkeun resensina. Polemak dina argumen anu jelas sarta henteu ngabalukarkeun bengkahna babarayaan. Alusna deui Iip lain ngutip tina sumber sekunder tapi langsung ancrub ngotektak referensi primer. Tah buku Iip teh dibuka ku cara anu matak pipanasaraneun anu maraca. da puguh garetol maca. Oto Iskandar di Nata (2003). 63-95). pulitisina pakia-kia malah loba anu ngacapruk mikung teu jelas ideologina kajaba ngan saukur muhit ideologi hedodnis pragmatisme. biasa polemik. Malah anehna teh deuih ngucapkeun bela sungkawana oge apan sangges lima taun si Jalak harupat wafat. Boa-boa«. Si Jalak Harupat: Biografi R. ´nalar´ dipangpengkeun diganti ku ritual ngabustam matak ngabodokeun jalma anu ngabandungana. moal matak tunduh da miang tina kayid Iip sorangan anu moal rurusuhan nyimpulkeun Oto satutasna maluruh geneologi Oto. Enya Laskar Hitam ari pelaksana lapangan mah. Anu matak pikanyeurieun teh deuih dibuka di pengadilan sangges kajadian eta lumangsung lima taun. Padahal geuningan pulitisi baheula mangsa revolusi generasi Oto Isknar di Nata mah apan sakitu alencer otokna teh. geus kacapangan PP teh ngalaman zaman keemasanana mah puguh mangsa dipingpin ku Oto (h.

Supaya henteu pareumeun obor. Oto kudu ¶dihirupkeun¶ deui sangkan urang boga ajen. taya anu disumput salindungkeun. sembah depong nurutkeun kumaha anu dibendo. Tapa di mandala. Ekspkestasi mobilisasi vertikel anjeuna jadi otokrtik keur urang. Mitos komunikasi urang Sunda µheurin ku letah´ (komunikasi konteks tinggi). Mun geus kieu lain wae ukur jabatan Menteri dalah pingpinan nasional oge tinggal ngarawel lantaran ¶modal sosialna¶ geus nyampak ¶modal intelektualna¶ geus sayagi.*** . keur ngarangrangan.´ Lebah intelektualismeu Oto. boh partey papan atas atawa tengahna dina hiji waktu bakal dipupuhuan ku urang Sunda. taya anu dihiding kelir. Moal aya anu cangcaya. Bujangga Manik.Dina level nasional. Beda jauh tanah ka langit jeung model kamonikasi manusa Sunda kiwari: estuning sarwa heurin ku letah tea. keur Oto mah henteu laku. Nya meureun pigur Oto teh ngahirib-hirib kana model manusa Sunda pra dianeksasi ku Mataram. Mun ditanyakeun kasangtukangna ka Kang Ajip. 169-176) bari kasibukan di Jakartana saabreg. 99-125 jeung 162). dan akhirnya oleh dua sistem orde yang tiranik. hurip gustina waras abdina rea ketan rea keton rea harta jeung rea harti jiga digambarkeun roman Pangeran Kornel jeung Mantri Jero yasana R. lempah jajauheun tina sakaparan-paran nuturkeun indung suku . malapah gedang teu uni. mun geus weueweug wangunana jigana ormas-ormas badag kayaning NU jeung Muhamadiyah anu jaringana aya tepi ka pilemburan saindonesia. Di mangsa anjeuna koran Sunda bisa jugala. Oto ngalangkungan Iip nemrakeun pentingan ngawangun masyarakat madani di tatar Pasundan. kakoncara Oto teh manusa vokal geude wawanen (h. jawabana tandes pisan. Oto nemrakeun pikiran-pikirana kalawan bruk-brak. ³«karena manusia Sunda menjadi manusia yang paling lama dijajah di Indonesia dan mentalnya sudah berubah menjadi mentalitas manusia jajahan. Apan Oto sorangan masih keneh bisa mingpin koran sagala (h. tapa di nagara bisa diadumaniskeun pikeun mapag Sunda (jeung nagara) anu kawengku ku ungkara tiis ceuli herang mata. Carita Parahiyangan. Manusa Pajajaran anu nyarita saujratna sakumaha ku urang karampa dina naskah Siksa Kandang Karesian. Memed Sastrahadiprawira. yang selalu ketakutan dan tidak berani mengemukakan pikiran sendiri karena ³heurin ku létah´ dan sebagai abdi dalem yang setia selalu melihat ka mana miringna nu dibendo . nalika kiwari Sunda ngalaman krisis kapamingpinan tong boro-boro di tingkat nasional dalah di lemburna sorangan kaboler. Penjajahan itu terbentang muali dari Mataram (sejak awal abad ke-16) dan kemudian oleh Belanda (sejak abad ke-18) dan Jepang (1942-1945). Keur sakuringeun pentingna Oto teh mun seug niley-nileyna bisa diinternalisasikeun ku urang Sunda kiwari anu sakali deui.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful