Anda di halaman 1dari 15

ILMU RIJAL HADIS: SATU PENGENALAN

Kedatangan Islam dengan al-Quran dan al-Hadis telah membuka


lembaran baru dalam sejarah ketamadunan manusia dan
perkembangan ilmu. Ilmu-ilmu seperti Usul al-Fiqh, Usul Tafsir dan
Balaghah yang dihasilkan oleh Islam tidak pernah diketahui sebelum
ini. Kemunculan ilmu-ilmu tidak lain dan tidak bukan untuk
menghuraikan dan menjelaskan maksud al-Quran dan al-Hadis. Antara
ilmu yang muncul ialah ilmu Rijal Hadis iaitu ilmu yang berkait dengan
perawi-perawi yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah.

Ilmu Rijal Hadis adalah ilmu yang sangat luas. Mengetahuinya adalah
mengetahui satu bahagian yang besar dalam ilmu-ilmu Islam. Imam Ali
bin al-Madini berkata: "Kefahaman yang mendalam tentang makna-
makna hadis adalah separuh ilmu dan mengenali para perawi adalah
separuh ilmu. (Abu Ghuddah, Lamahat, hal. 80)

Kata-kata Ibn al-Madini jelas menunjukkan betapa tingginya kedudukan


ilmu rijal yang sebaris dengan ilmu memahami kandungan hadis. Oleh
kerana itu, ulama menulis sejumlah kitab yang tidak terhitung
banyaknya tentang keadaan para perawi hadis.

Ilmu ini dapat dibahagikan kepada dua. Pertama, ilmu sejarah perawi
dan kedua, ilmu Jarh wa Ta`dil. Dalam tulisan ini, penulis akan
membincangkan pecahan pertama sahaja yang skopnya itu sangat luas.

Ilmu Tarikh al-Ruwat atau sejarah para perawi

Dr. `Ajjaj al-Khatib menyebutkan takrif ilmu ini. Kata beliau, ilmu Tarikh
al-Ruwat ialah ilmu yang memperkenalkan perawi dari sudut yang
berkait dengan periwayatan hadis oleh mereka. Ilmu ini merangkumi
biografi dan penjelasan keadaan perawi, tarikh lahir dan wafat, negeri
mereka, tarikh mula mendengar hadis, pengembaraan, tarikh ketibaan
di sesebuah negeri, guru-guru, perawi lain yang menerima hadis
daripadanya dan mendengar hadis dari syaikh yang nyanyuk sebelum
atau selepas berlaku nyanyuk. (Usul al-Hadith, hal. 253) Ilmu ini sama
berkembang dengan ilmu hadis. Dari satu sudut, ilmu ini kelihatan
sebahagian dari ilmu sejarah. Cuma ia lebih tertumpu kepada keadaan
para perawi.
Pengenalan Para Perawi

Secara asasnya, seseorang perawi dikenali dengan nama asal tetapi ada
kalanya lebih dikenali dengan kunyah atau nisbahnya. Apabila seorang
perawi itu dikenali dengan abu fulan (bapa si fulan) atau ummu fulan
(ibu si fulan) maka itu dikatakan kunyah. Kunyah merupakan panggilan
yang cukup utuh dalam sistem panggilan masyarakat Arab yang
menggambarkan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Begitu juga
apabila perawi itu dikaitkan dengan sesuatu bangsa, tempat dan
keturunan maka itu dipanggil sebagai nisbah. Di samping itu, ada juga
perawi yang diberikan laqab atau gelaran yang melambangkan
kedudukannya dalam dunia ilmu seperti al-Imam, al-Hafiz, Syaikh al-
Islam dan lain-lain.

Ulama yang menyusun biografi perawi akan memperkenalkan perawi itu


dengan namanya, kunyahnya gelarannya kemudian nisbah kepada
negeri. Jika kunyahnya atau gelarannnya lebih terkenal maka itulah
yang didahulukan. Pengenalan seseorang perawi akan lebih jelas lagi
dengan dinyatakan bapanya, datuknya dan juga moyangnya. Faedahnya
ialah apabila terdapat dua orang atau lebih yang mempunyai kesamaan
pada nama perawi dan bapanya. Perbezaan akan dikesan dengan
melihat kepada nama datuk. Adakalanya perbezaan kepada nama
perawi yang sama dengan melihat kepada nisbah negeri. Sebagai contoh
terdapat enam orang yang bernama al-Khalil bin Ahmad. Dalam satu
masa ada empat orang yang bernama Ahmad bin Ja`afar bin Hamdan.
Dalam pengajian hadis mereka ini dipanggil al-muttafiq wa al-muftariq
iaitu sama pada nama tetapi berbeza individu. (Taisir Mustalah al-
Hadith, hal. 206)

Satu kisah yang cukup menarik untuk disebutkan di sini yang


diceritakan oleh Abu al-Farj al-Mu`afi bin Zakaria al-Nahrawani. Kata
beliau: "Pada satu tahun saya menunaikan haji dan ketika di Mina saya
terdengar seorang yang memanggil, wahai Abu al-Farj. Sayapun berkata,
mungkin dia mencari saya. Kemudian saya terfikir, ramai lagi orang
yang dikunyahkan dengan Abu al-Farj maka saya tidak menyahut.
Kemudian saya mendengar orang itu memanggil Abu al-Farj al-Mu`afi.
Lalu saya ingin benar untuk menyahut kemudian saya terfikir ada ramai
lagi yang dipanggil Abu al-Farj al-Mu`afi maka saya tidak menjawab.
Kemudian dipanggil lagi Abu al-Farj al-Mu`afi bin Ja`afar lalu sayu tidak
menjawab. Kemudian dipanggil lagi Abu al-Farj al-Mu`afi bin Ja`afar al-
Nahrawani. Maka sayapun perkata tidak syak lagi tentu dia memanggil
saya kerana dia telah menyebut kunyah saya, nama saya, nama ayah
saya dan negeri saya. Lalu saya berkata kepadanya, sayalah orang itu,
apa yang anda perlukan? Lalu dia bertanya agaknya anda datang dari
Nahrawan Timur. Maka saya menjawab, ya. Maka dia berkata, kami
mahukan Abu al-Farj al-Mu`afi dari Nahrawan Barat. Lalu saya merasa
amat kagum dengan kesamaan itu. (Dirasat Fi Manhaj al-Naqd, hal. 155)

Tahun Kelahiran Dan Kewafatan

Tujuan menyatakan tarikh ialah untuk menentukan tabaqah (lapisan)


atau generasi yang perawi itu berada bagi memastikan berlaku
bersambung-sambung dalam sanad atau tidak. Ini kerana bersambung-
sambung itu syarat bagi kesahihan hadis sementara terputus pula
sebab kepada kecaman pada hadis. Selain itu, pendustaan sesetengah
perawi dapat dikesan dengan menghitung tahun kewafatan perawi yang
didakwa sebagai punca hadis dan tahun perawi yang mendakwa.
Diriwayatkan daripada Ismail bin Iyash al-Himsi katanya, satu kali saya
berada di Iraq lalu seorang ahli hadis datang kepada saya. Mereka
berkata, di sini ada seorang lelaki yang meriwayatkan hadis daripada
Khalid bin Ma`dan. Lalu saya bertanya pada tahun berapa anda
mencatatkan hadis daripada Khalid. Dia menjawab, pada tahun 113 H.
lalu saya berkata, sesungguhnya anda mendakwa bahawa anda telah
mendengar daripada Khalid tujuh tahun setelah beliau meninggal dunia.
(Dirasat Fi Manhaj al-Naqd, hal. 157).

Perhatian ulama terhadap tahun kelahiran dan kewafatan ini sangat


jelas sehingga kitab-kitab mereka tentang perawi dinamakan dengan al-
Tawarikh sebagaimana yang dapat dilihat pada al-Tarikh al-Kabir
karangan Imam al-Bukhari, Tarikh Ibn Abi Khaitham dan juga Tarikh
Ibn Ma`in. ada juga ulama yang menyusun nama-nama perawi mereka
tahun kewafatan dan metode ini dikenali dengan al-Wafayat. Contohnya,
Kitab al-Tarikh oleh Abi Bisyr Harun bin Hatim al-Tamimi, al-Tarikh
karangan Abu Musa Muhammad bin al-Muthanna al-`Anazi.

Nama Guru Dan Murid

Adalah menjadi kebiasaan ulama yang menyusun kitab-kitab rijal untuk


menyenaraikan guru-guru atau murid-murid bagi perawi atau hanya
meyebut mereka yang terkenal sahaja. Di samping itu, disebutkan juga
siapakah yang mengambil riwayat secara dan juga melalui perantaraan.
Semua ini dapat membantu pengkaji rijal hadis untuk mengetahui ada
pertemuan antara seorang syaikh dengan perawi itu. Pengarang kitab-
kitab rijal akan berusaha bersungguh-sungguh untuk menyebutkan
guru dan murid. Umpamanya di bawah biografi Imam Ahmad, al-Mizzi
menyenaraikan lebih kurang seratus tiga puluh orang guru Imam
Ahmad dan lebih kurang lapan puluh orang murid. (Tahzib al-Kamal, jil.
1, hal. 437)

Pengembaraan Ilmiyyah

Pengembaraan atau rihlah memainkan peranan yang penting dalam


sejarah ilmu hadis sama ada dari segi pengumpulan hadis atau
mengenalpasti kedudukan para perawi. Sejarah mencatatkan bahawa
Jabir bin Abdullah membeli seekor tunggangan dan mengembara dari
Madinah ke Mesir untuk mendapatkan kepastian daripada `Uqbah bin
`Amir adakah beliau mendengar sebuah hadis tentang melindungi orang
mukmin.. Selepas itu beliau terus pulang tanpa menghiraukan apa-apa
urusan. (Abu Lubabah, al-Jarh wa al-Ta`dil, hal. 24)

Apabila berlaku gejala pemalsuan hadis, para ulama mengembara ke


setiap ceruk negeri untuk mengkaji punca-punca hadis-hadis mawdu`
lalu mereka dapat mengetahui siapakah yang terlibat dalam jenayah ini.

Daripada al-Mua’ammal bin Ismail katanya seorang syaikh telah


menceritakan saya beberapa hadis tentang kelebihan surah-surah. Lalu
saya berkata kepada syaikh itu: "Siapakah yang menceritakan kepada
anda? Dia menjawab: "Seorang lelaki di Madain telah menceritakan
kepada saya dan dia masih hidup." Lalu saya pergi menemuinya dan
bertanya: "Siapakah yang menceritakan kepada anda? Dia menjawab:
"Seorang syaikh di Wasit telah menceritakan kepada saya dan dia masih
hidup." Lalu saya pergi menemuinya dan dia berkata: Seorang syaikh di
Basrah telah menceritakan kepada saya." Kemudian saya pergi
menemuinya dan dia berkata: Seorang syaikh di Abbadan telah
menceritakan kepada saya." Lalu saya pergi menemuinya dan dia
menarik tangan saya dan membawa masuk ke sebuah rumah. Tiba-tiba
saya dapati di dalamnya sekumpulan pengikut tasawuf bersama seorang
syaikh. Lelaki berkata kepada saya: "Syaikh inilah yang telah
menceritakan kepada saya. Lalu saya berkata: "Wahai syaikh ! S
iapakah yang telah menceritakan kepada anda? Dia menjawab: "Tidak
ada sesiapapun yang menceritakan kepada saya tetapi saya melihat
orang ramai tidak memberi perhatian kepada al-Quran maka saya
menciptakan hadis ini untuk mereka supaya hati-hati mereka kembali
berpaling kepada al-Quran. (al-Suyuti, Tadrib al-Rawi, hal. 222)

Faedah daripada mencatatkan tempat-tempat dan tahun pengembaraan


ialah untuk menentukan bersambung-sambungnya sanad perawi itu
dengan ulama hadis di negeri itu. Contohnya sekiranya perawi itu tidak
pernah sampai di Mesir dan tidak didapati bahawa ada ulama Mesir
yang bertemu dengannya, lalu perawi itu meriwayatkan satu hadis dari
ulama Mesir maka para ulama hadis akan berhati-hati dengannya. Ini
kerana sudah ada syubhat dalam riwayat ini dan memberi gambaran
bahawa sanad hadis itu tidak bersambung-sambung di samping
mengambil kira penilaian yang lain seperti perawi itu dituduh berdusta,
tidak tepat atau lalai. (Dirasat Fi Manhaj al-Naqd, hal. 162)

Perhatian Terhadap Sanad Sebagai Tuntutan Menjaga Hadis

Hadis sebagai huraian kepada makna al-Quran. Seseorang mujtahid


atau ulama tidak akan dapat memahami makna al-Quran sehinggalah
beliau dapat menguasai hadis-hadis Rasulullah s.a.w. Oleh itu, hadis
dikatakan sebagai praktik atau jelmaan kepada ajaran al-Quran. Oleh
kerana hadis itu hanya sabit dengan adanya sanad yang dipercayai dan
sanad itu merupakan rantaian para perawi, maka menjadi tugas umat
ini untuk memeriksa dan mengenali para perawi.

Adalah wajib kepada kita dalam menjaga sunnah untuk mengenali


siapakah yang membawa hadis-hadis Rasulullah. Ini kerana
periwayatan hadis itu ada kalanya dilakukan orang yang wajib kita
menerima beritanya dan orang wajib kita menolak. Ini bererti terdapat
kelas-kelas yang tertentu bagi para perawi yang menukilkan hadis.

Memeriksa kedudukan para perawi sangat penting dalam menentukan


kesahihan riwayat hadis. Lebih-lebih lagi dalam berinteraksi dengan
berita-berita sejarah kerana kelonggaran dalam menukilkan peristiwa-
peristiwa lebih ketara lagi.

Ilmu Rijal Hadis ini sangat penting dalam berhadapan dengan pereka-
pereka hadis. Kata Sufyan al-Thauri: "Apabila para perawi menggunakan
dusta dalam periwayatan maka kami gunakan sejarah untuk melawan
mereka." (al-Khatib, al-Kifayah, hal. 119)

Di sisi ulama hadis, sanad adalah jalan yang menyampaikan kepada


matan bagi hadis.

Sanad merupakan ciri khusus umat Islam. Sebelum kedatangan Islam,


sejarah tidak mengenali konsep sanad dalam menukilkan berita-berita
malah kebenaran kitab-kitab suci agama sebelum Islam tidak dapat
dibuktikan kerana sejarah kewujudannya tidak jelas. Apatah lagi
dengan kitab-kitab sejarah.

Kitab boleh lihat kepada Injil dengan keempat-empat buah iaitu Matta,
Markes, Yuhanna dan Loka. Keempat orang pengarang ini tidak pernah
bertemu dengan Nabi Isa a.s. Sejarah tidak dapat memberikan jawapan
siapakah yang meriwayatkan injil-injil ini daripada Nabi Isa a.s.
Tambahan pula, tidak diketahui bahasa asalnya. Bagaimana mungkin
diyakini kebenarannya. (Sulaiman al-Nadwi, al-Risalah al-
Muhammadiyyah, hal. 30)

Berbeza dengan keadaan Islam, setiap sumbernya itu mempunyai sanad


yang jelas. Setiap hadis yang didakwa berasal daripada Rasulullah s.a.w.
mempunyai sanad walaupun ianya hadis daif. Ulama Islam mengakaji
hadis–hadis Rasulullah s.a.w. dari sudut matan dan sanadnya sekali.
Bahkan mereka menetapkan bahawa sanad itu adalah juzuk yang
penting bagi hadis. Tanpa sanad sesuatu tidak akan diterima.

Dalam hal ini, Abdullah bin Mubarak mengucapkan kata-katanya yang


sangat masyhur iaitu:

‫ ولول السناد لقال من شاء ما شاء‬.‫السناد من الدين‬.


"Sanad itu sebahagian daripada agama. Tanpanya siapa sahaja akan
mengatakan apa yang dia mahu kata." (Sahih Muslim, hal. 9)

Dengan kedatangan Islam, tradisi sanad bukan sahaja digunakan dalam


kitab-kitab hadis malah meliputi kitab sejarah, bahasa dan sastera.

Cara Menguji Para Perawi

Para imam ilmu rijal akan memeriksa keadaan perawi dari segi sejauh
mana dia menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhi kemungkaran.
Untuk itu, ulama akan bertanya kepada orang yang lebih arif tentang
perawi tersebut. Al-Hasan bin Saleh berkata: "Apabila kami mahu
menulis tentang seorang perawi, kami akan bertanya tentangnya
sehingga dikatakan orang: "Adakah anda mahu mengahwinkannya?"

Sekiranya seorang imam diceritakan hadis dari seseorang syaikh yang


masih hidup, maka imam tersebutkan akan menemui syaikh tersebut
untuk mendapatkan kepastian adakah benar begitu atau tidak. Syu`bah
berkata: "al-Hasan bin `Amarah berkata bahawa al-Hakam telah
menceritakan kepada saya daripada Yahya bin al-Jazzar daripada Ali
sebanyak tujuh buah hadis. Lalu saya menemui al-Hakam dan bertanya
kepadanya. Al-Hakam menjawab saya tidak pernah mendengar apa-apa
daripada Yahya." Ini menunjukkan bahawa hadis-hadis itu telah
sandarkan kepada al-Hakam sedangkan beliau tidak pernah
meriwayatkannya.(al-Mua`llimi, `Ilm al-Rijal wa Ahamiyyatuh, hal. 5)
Jika imam itu mendengar hadis yang diriwayatkan daripada syaikh yang
telah meninggal dunia maka beliau akan bertanya kepada perawi, bila
syaikh itu meninggal dunia? Bilakah anda bertemu dengannya dan di
mana? Kemudian imam itu akan membandingkan jawapan-jawapan
tersebut dengan maklumat yang ada pada beliau tentang syaikh
tersebut. Contohnya tentang cerita yang dinukilkan daripada `Ufair bin
Mi`dan bahawa Umar bin Musa bin Wajih menceritakan daripada Khalid
bin Ma`dan. Kata `Ufair: "Lalu saya bertanya kepadanya, pada tahun
berapakah anda bertemu dengannya? Lalu dia menjawab, pada tahun
158 H di peperangan Armenia. Lalu saya berkata kepadanya: "Takutlah
kepada Allah wahai syaikh, jangan berdusta, Khalid meninggal dunia
pada tahun 154. saya ingin beritahu kepada kamu lagi, dia tidak pernah
berperang di Armenia. (Ibid)

(bersambung…)

Sahabat Rasulullah s.a.w. merupakan generasi yang paling mulia kerana mereka
menerima pendidikan secara langsung daripada Rasulullah s.a.w. di samping
terdidik dalam suasana wahyu. Melalui mereka sunnah Rasulullah s.a.w.
terpelihara dan dapat sampai kepada generasi kemudian. Allah s.w.t. telah
memilih satu generasi yang paling mulia untuk mendampingi dan menemani
RasulNya. Demi memastikan Islam tetap tersebar ke seluruh alam, mereka
sangup mengorbankan jiwa dan harta mereka.

Dalam menentukan siapakah sahabah, para ulama telah memberi beberapa


definisi. Al-Imam al-Bukhari menyatakan: Sesiapa dari kalangan orang-orang
Islam yang mendampingi Rasulullah s.a.w. atau melihat baginda maka dia
adalah sahabat. (Sahih al-Bukhari hal 697) Hafiz Ibn Hajar mendefinisikan
sahabat sebagai sesesiapa yang menemui Rasulullah s.a.w. dalam keadaan
beriman dengan baginda dan meninggal dunia sebagai Islam. Berdasarkan
kepada definisi ini, walaupun seseorang yang bertemu Rasulullah dalam
keadaan masih kafir kemudian memeluk Islam tetapi tidak sempat bertemu
baginda, tidak dikira seorang sahabat.

Baligh tidak menjadi syarat kemestian dalam menentukan seseorang sahabat


atau tidak. Sekiranya syarat baligh dikenakan pasti sebilangan besar sahabat
tidak boleh dianggap sahabat kerana mereka hanya baligh setelah kewafatan
baginda. Antara mereka ialah Abdullah bin al-Zubair, al-Hasan dan al-Husain.

Menurut Ibn Kathir, beberapa imam seperti al-Bukhari, Abu Zur`ah, Ibn Abd al-
Barr, Ibn Mandah, Ibn al-Athir dan Abu Musa al-Madini menegaskan semata-
mata bertemu Rasulullah s.a.w. sudah memadai dalam menentukan seseorang
itu sebagai sahabat. (Dirasat fi al-Jarh wa al-Ta`dil, hal 171)
Kedudukan sahabat yang utama

Rasulullah s.a.w. menerangkan di dalam hadis-hadis tentang keutamaan


sahabat-sahabat baginda.

‫ (خيير الناس‬:‫ عين النيبي صيلى ال علييه وسيلم قال‬،‫عين عبيد ال رضيي ال عنيه‬
‫ ثم الذين يلونهم‬،‫ ثم الذين يلونهم‬،‫قرني‬.
Daripada Abdullah bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: Sebaik-baik manusia
ialah kurunku, kemudian yang mengikuti mereka dan kemudian yang mengikuti
mereka.

3470 ‫ فلو أن أحدكم‬،‫ (ل تسبوا أصحابي‬:‫ قال النبي صلى ال عليه وسلم‬:‫عن أبي سعيد الخدري رضي ال عنه قال‬
‫ ما بلغ مد أحدهم ول نصيفه‬،‫(أنفق مثل أحد ذهبا‬.

Daripada Abu Sa`id al-Khudri bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: Janganlah


anda memaki sahabat-sahabatku, jika seseorang dari kalangan kamu
membelanjakan emas sebesar bukit Uhud pasti tidak akan menyamai sebanyak
satu cupak mereka malah separuh cupak mereka.

Tingkatan generasi sahabat

Pengelasan generasi sahabat yang paling diakui ialah yang dibuat oleh al-
Hakim. Beliau telah mengelaskan generasi sahabat kepada 12 tingkatan.

Sahabat yang awal memeluk Islam di Mekah seperti Khulafa


Rasyidin.

Sahabat yang memeluk Islam sebelum berlaku pemesyuaratan


penduduk-penduduk Mekah di Dar al-Nadwah.

Sahabat yang berhijrah ke Habsyah.

Sahabat yang terlibat dengan perjanjian Aqabah yang pertama.

Sahabat yang terlibat dengan perjanjian Aqabah yang kedua dan


kebanyakan mereka adalah golongan Ansar.

Muhajirin awal yang menemui Rasulullah s.a.w. di Quba sebelum


baginda tiba di Madinah.

Ahli Badar.

Sahabat yang berhijrah selepas peperangan Badar dan sebelum


perjanjian Hudaibiyah.
Sahabat yang terlibat dengan baiah Ridwan di Hudaibiyah.

Sahabat yang berhijrah antara peristiwa Hudaibiyah dan sebelum


pembukaan Mekah.

Sahabat yang memeluk Islam ketika pembukaan Mekah.

Kanak-kanak yang sempat melihat Rasulullah s.a.w.i pembukaan


Mekah, Haji Wida` dan lain-lain.

Ahli Sunnah juga sepakat mengatakan para sahabat kesemuanya adalah adil
berdasarkan kepada ta`dil Allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w. sendiri. Satu
penilaian yang tidak dapat ditandingi dan dipertikaikan oleh sesiapapun.

Kepentingan mengenali sahabat

Menjadi kewajipan kepada pelajar-pelajar hadis untuk membezakan antara


sahabat dan tabi`in kerana ia mengelakkannya dari tersilap dalam menentukan
kedudukan hadis. Pelajar yang dapat mengenali sahabat tidak akan melakukan
kesilapan dalam menentukan hadis mawsul dan hadis mursal. Dalam hal ini, al-
Hakim menyebutkan: Sesiapa yang memahami dengan mendalam tentang
sahabat adalah seorang hafiz yang sempurna hafalan kerana saya pernah
melihat sekumpulan dari kalangan guru-guru kita meriwayatkan hadis mursal
daripada tabi`i daripada Rasulullah s.a.w. dengan menyangkanya seorang
sahabat. Adakalanya mereka meriwayatkan hadis musnad (hadis yang
bersambung sanadnya) daripada sahabat yang disangkakan sebagai seorang
tabi`i. ( `Ulum al-Hadith, Asiluha wa Mu`asiruha, 99)

Bagaimana sahabat dapat ditentukan

Seseorang perawi itu dapat ditentukan sebagai sahabat dengan melihat kepada
salah satu tanda-tanda berikut.

Dengan riwayat yang mencapai taraf tawatur iaitu ramai yang


mengakui tentang seseorang adalah sahabat dan menukilkannya
generasi demi generasi sehingga mustahil mereka berpakat untuk
berdusta. Contohnya seperti persahabatan Khulafa al-Rasyidin dan
sahabat-sahabat yang telah dijanjikan syurga. Ini seperti
pernyataan al-Qur’an tentang persahabatan Abu Bakar di dalam
surah al-Tawbah: 40. Ahli tafsir sepakat mengatakan yang
dimaksudkan dengan sahib itu ialah Abu Bakar.

Dengan riwayat yang mencapai taraf masyhur iaitu persaksian


yang rendah sedikit daripada tawatur iaitu nama sahabat itu
disebutkan di dalam hadis yang mashur seperti Dhimam bin
Tha`labah, `Ukasyah bin Mihsan, Salmah bin al-Akwa` dan lain-
lain.

Apabila seorang sahabat menyatakan bahawa seseorang itu


adalah sahabat seperti Hamamah bin Abi Hamamah al-Dusi yang
meninggal dunia kerana sakit perut di Isfahan pada zaman Umar
bin al-Khattab. Abu Musa al-`Asy`ari tampil memberi saksi bahawa
beliau pernah mendengar daripada RAsulullah s.a.w.

Pengakuan sahabat sendiri bahawa dia adalah sahabat.


Bagaimanapun disyaratkan orang yang mendakwa sebagai
sahabat itu mestilah seorang yang terkenal dengan dengan
keadilan dan dakwaannya itu mestilah berlaku sebelum berlalu
seratus tahun dari kewafatan Rasulullah s.a.w. Jika dakwaan dibuat
selepas seratus tahun kewafatan baginda, dakwaan itu tidak
diterima seperti yang didakwa oleh Abi Dunya al-Asyajj, Maklabah
bin Malkan dan Waratan al-Hindi. Ulama hadis sepakat
mengatakan mereka berbohong.

Pernyataan sebahagian tabi`in yang thiqah bahawa perawi itu


adalah sahabat. Ini berdasarkan kepada pendapat yang menerima
tazkiyah (persaksian baik) dari seorang individu dan inilah
pendapat yang rajih. (lihat Tadrib al-Rawi, 424, `Ulum al-Hadith,
Asiluha wa Mu`asiruha, 100-101)

Keadilan sahabat

Menjadi ijmak di kalangan ulama bahawa kesemua sahabat adalah adil.


Keadilan bermaksud perawi adalah seorang muslim, baligh, waras, bersih
daripada sebab-sebab kefasiqan dan perkara-perkara yang menjejaskan harga
diri. Definisi ini menunjukkan adil itu lawan kepada fasiq. Iaitu jika seseorang itu
fasiq maka keadilannya tidak ada lagi. Keadilan sahabat membawa makna
mereka tetap lurus dalam berpegang dengan agama, menjunjung perintah Allah,
menjauhi laranganNya dan tidak sengaja berdusta atas nama Rasulullah s.a.w.
Keadilan sahabat tidaklah bermaksud mereka itu terpelihara daripada melakukan
maksiat, lupa dan tersilap. Dr Mahmud Tahhan menjelaskan keadilan sahabat itu
bermaksud menjauhkan diri dari sengaja berdusta dan menyeleweng dalam
periwayatan dengan melakukan dosa yang menyebabkan periwayatan mereka
tidak diterima. Kesan dan natijah keadilan mereka ialah semua riwayat mereka
diterima tanpa perlu bersusah payah mengkaji tentang keadilan mereka.
Berkenaan sahabat yang terlibat dalam fitnah pertelingkahan sesama mereka, itu
dikira sebagai ijtihad yang mendapat ganjaran pahala sebagai baik sangka
kepada mereka. Merekalah yang memikul amanah syariat dan mereka sebaik-
baik kurun. (lihat Taysir Mustalah al-Hadith, hal. 199)

Sahabat yang paling utama

Secara mutlak, sahabat yang paling utama ialah Abu Bakar dan kemudian Umar.
Kenyataan ini berdasarkan kepada ijmak Ahli Sunnah wal Jamaah. Dinukilkan
juga dari Imam al-Syafie tentang ijmak para sahabat dan Tabi`in. Bagaimanapun
Syiah tidak bersetuju dalam hal ini kerana mereka berpendapat Ali adalah
sahabat yang paling mulia dan menjadi aqidah mereka semua sahabat telah
murtad selepas kewafatan Rasulullah s.a.w. kecuali beberapa orang sahaja.
Oleh itu tiada yang lain yang tinggal melainkan Ali dengan itu mereka
mengatakan Ali yang lebih mulia.

Sahabat yang paling akhir meninggal dunia ialah Abu Tufail `Amir bin Wathilah
al-Laythi. Beliau meninggal dunia di Mekah pada tahun 100H. tetapi ada
pendapat mengatakan lebih dari itu. Sementara yang paling akhir meninggal
dunia sebelum beliau ialah Anas bin Malik yang meninggal dunia pada tahun
93H di Basrah.

Metode sahabat dalam periwayatan hadis

Kesungguhan sahabat dalam meriwayatkan hadis ini dapat disaksikan denagn


melihat kepada ketekunan mereka dalam mendengar hadis daripada Rasulullah
s.a.w. Mereka benar-benar menginsafi bahawa ajaran-ajaran Rasulullah s.a.w.
juga merupakan panduan hidup seperti al-Qur’an. Kita dapati mereka sentiasa
mengintai peluang untuk sama-sama menyertai majlis-majlis baginda. Dalam
masa yang sama al-Qur’an memberi ancaman yang keras kepada sesiapa yang
berpaling dari Rasulullah s.a.w. sahabat seperti Abu Hurairah dan ahli suffah
sentiasa mendampingi baginda sehingga makan dan minum mereka bersama
baginda. Imam al-Bukhari menukilkan dalam Sahihnya

‫خوَانَنَا مِنَن‬
ْ ‫خوَانَنَا مِنَن ال ُمهَاجِرينَن كانَن يَشْ َغُلهُمُن الصّن ْفقُ بالَسْنوَاقِ وإنّ إ‬ ْ ‫إنّ إ‬
‫الَنْصنَا ِر كانَن يَشْ َغُلهُمُن العَ َملُ فِي أ ْموَا ِلهِمْن وإنّ أبنا هُرَيْ َر َة كانَن َيلْزِمُن رسنولَ ال‬
َ‫ح َفظُون‬
ْ ‫ح َفظُ ما ل َي‬
ْ ‫بش َبعِ َبطْنِ ِه وَ َيحْضُرُ ما ل َيحْضُرُونَ و َي‬
Abu Hurairah menceritakan bahawa saudara-saudara kami dari kalangan
Muhajirin sibuk dengan jual beli di pasar sementara saudara-saudara Ansar pula
sibuk bekerja mengusahakan harta mereka. Sesungguhnya Abu Hurairah
sentiasa mendampingi Rasulullah s.a.w. dengan sepenuh perutnya, dia
menyertai majlis yang tidak disertai mereka dan menghafal apa yang tidak
dihafal oleh mereka. (Sahih al-Bukhari, Kitab al-`Ilm: Bab Hifz al-`Ilm, no: 117)
Para sahabat juga sentiasa memastikan hadis Rasulullah s.a.w. dengan
bertanya siapa dari kalangan mereka menyertai majlis baginda. Jabir bin
Samurah berkata: Saya mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: Dua belas orang
tonggak dari Quraish tidak akan digugat oleh permusuhan orang yang memusuhi
mereka. Kata Jabir kemudian saya berpaling tiba-tiba saya dapati Umar al-
Khattab dan bapa saya lalu mereka mengakui hadis itu sebagaimana yang saya
dengar. (al-Muhadith al-Fasil, 494)

Setelah mereka mendengar dan memastikan hadis, mereka akan menghafalnya


dan menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Hal ini diberi penekanan
yang tegas oleh Rasulullah s.a.w. bersabda:

‫عليكقم بالقرآن وسقترجعون إلى أقوام سقيبلغون الحديقث عنقي فمقن عققل شيئا‬
‫فليحدث به ومن قال علي ما لم أقل فليتبوأ بيتا أو مقعده من جهنم‬.
Hendaklah kamu berpegang dengan al-Qur’an, nanti kamu akan kembali kepada
kaum-kaum yang akan menyampaikan hadis daripadaku, oleh itu sesiapa yang
memahami sesuatu hendaklah dia menyampaikannya, sesiapa yang dusta di
atas aku maka hendaklah dia menyediakan rumah atau tempat tinggalnya di
dalam neraka jahannam. ( riwayat al-Tabarani dalam al-Mu`jam al-Kabir)

Oleh kerana itu kita dapati mereka sangat sedikit meriwayatkan hadis dan
merasa sangat berat kerana walaupun telah menghafalnya kerana takut tersilap
yang boleh membawa kepada berdusta sedangkan ada hadis menyatakan:

‫ "كفقى بالمرء كذبقا‬:‫ قال رسقول ال صقلى ال عليه وسقلم‬:‫عن أبقي هريرة؛ قال‬
‫"أن يحدث بكل ما سمع‬.
Cukup bagi seseorang itu sebagai pendusta dengan menceritakan apa sahaja
yang dia dengar. (Riwayat Muslim)

Demi untuk menjaga hadis dan menyampaikan dengan sebaik-baiknya mereka


sentiasa bermuzakarah dan berbincang sesama mereka dan perkara ini diberi
penekanan yang penting. Sayyidina Ali berkata: Hendaklah anda saling
menziarahi dan banyak menyebutkan hadis, sesungguhnya jika anda tidak
berbuat demikian ia akan hilang. Abdullah bin Mas`ud berkata: Bermuzakarahlah
(berbincang) tentang hadis, kerana hadis itu hidup dengan muzakarah. Abu Said
al-Khudri berkata: Hendaklah anda bermuzakarah tentang hadis kerana hadis itu
sebahagiannya akan membangkitkan sebahagian yang lain. (Ma`rifah `Ulum al-
Hadith, 140-141)
Para sahabat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Mereka hanya
mengambil daripada orang yang teliti dan kuat ingatan. Ini disebabkan kesilapan
yang sering dilakukan oleh perawi yang tidak kemas. Ibn `Adi menyebutkan di
dalam muqaddimah kitabnya al-Kamil beberapa orang sahabat yang
memperkatakan kedudukan para perawi antara mereka ialah `Umar, `Ali, Ibn
Abbas, Abdullah bin Salam, Ubadah bin al-Samit, `Aishah dan Anas. Mereka
semua mendustakan setiap orang yang tidak benar dalam ucapannya. Justeru
itu para sahabat sangat ketat dan bersikap keras terhadap orang yang
meriwayatkan hadis kepada mereka. Al-Bara’ bin `Azib menceritakan tentang
sikap mereka: "Bukan semua hadis kami dengar daripada Rasulullah s.a.w.
Sahabat-sahabat kamilah yang menceritakan kepada kami kerana kami sibuk
menjaga unta. Para sahabat Rasulullah s.a.w. akan mendapatkan hadis yang
tidak sempat mereka didengari dari Rasulullah s.a.w. melalui teman-teman
mereka, dan orang yang paling kuat menghafal dari kalangan mereka. Dan para
sahabat amat keras dan ketat terhadap orang yang mereka dengari."

Al-Hakim menyebutkan jika Ali terlepas dari mendengar hadis daripada


Rasulullah s.a.w., beliau meminta perawi yang menyampaikan hadis kepadanya
supaya bersumpah. (Ma`rifah `Ulum al-Hadith hal 15) Ini bukanlah bermaksud
sahaabt-sahabat menuduh orang lain berdusta bahkan ini adalah ketelitian
mereka dan penyiasatan mereka terhadap para perawi. Mereka amat bimbang
jika berlaku kesilapan ketika hadis-hadis dinukilkan.

Ada juga di kalangan sahabat yang mencatat dan menulis hadis-hadis.

Sesetengah pihak mendakwa hadis tidak pernah ditulis pada awal sejarah Islam
tetapi ditulis kemudiannya selepas beberapa abad. Dakwaan ini tidak benar
kerana ada beberapa orang sahabat telah menulis dan mencatat hadis-hadis
pada zaman Rasulullah s.a.w. lagi. Abu Hurairah berkata:

‫ إل ما كان‬،‫ما من أصحاب النبي صلى ال عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني‬
‫ فإنه كان يكتب ول أكتب‬،‫من عبد ال بن عمرو‬
Tidak ada sahabat Rasulullah s.a.w. yang lebih banyak meriwayatkan hadis dari
saya kecuali Abdullah bin `Amr, kerana beliau mencatat (hadis-hadis) tetapi saya
tidak.

‫ل صيلى‬ّ ‫ كنيت أكتيب كيل شىء أسيمعه مين رسيول ا‬:‫عين عبيد الّ بين عمرو قال‬
‫ أتكتييب كييل شىء تسييمعه‬:‫ فنهتنييي قريييش وقالوا‬،‫الّ عليييه وسييلم أريييد حفظييه‬
‫ فأمسكت عن‬،‫ورسول الّ صلى الّ عليه وسلم َبشَرٌ يتكلم في الغضب والرضا‬
‫ فأوميأ باصيبعه إلى فييه‬،‫ل صيلى الّ علييه وسيلم‬ّ ‫ فذكرت ذلك لرسيول ا‬،‫الكتاب‬
ّ‫ "اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إل حق‬:‫"فقال‬.
Daripada Abdullah bin `Amr, katanya: Saya sering mencatat setiap yang saya
dengar daripada Rasulullah s.a.w. Tiba-tiba kaum Quraish melarangku dan
berkata: Adakah kamu menulis setiap yang kamu dengari sedangkan Rasulullah
s.a.w itu manusia, bercakap dalam keadaan marah dan senang? Lalu saya pun
berhenti dari menulis. Saya menyebutkan hal ini kepada baginda lalu baginda
mengisyaratkan dengan jarinya ke mulutnya dan bersabda: "Tuliskanlah! Demi
diriku yang berada di TanganNya, tidak keluar darinya kecuali kebenaran".

Berikut ini beberapa sahifah atau catatan yang diusahakan oleh para sahabat:

al-Sahifah al-Sadiqah iaitu catatan hadis yang diusahakan oleh `Abdullah bin
`Amr bin al-`As. Beliau pernah menceritakan tentang hal dirinya: Saya telah
menghafaz daripada Rasulullah s.a.w. seribu mithal". Beliau amat berbangga
dengan catatannya itu. Al-Darimi menyebutkan dalam sunannya bahawa
Abdullah bin `Amar berkata: Tidak ada yang menyenangkan diriku di dunia ini
melainkan al-Sadiqah dan al-Wahat. Al-Wahat ialah tanah yang diwakafkan oleh
bapanya di Taif dan beliau menjaganya. ( Sunan al-Darimi, jil.1 hal. 127) Sahifah
ini kemudiannya diwariskan oleh cucu beliau iaitu `Amar bin Syu`aib. Imam
Ahmad di dalam al-Musnad pada musnad `Abdullah bin `Amr telah
mengeluarkan sebahagian besar hadis dari sahifah ini, melalui hadis `Amar bin
Syu`aib daripada ayahnya daripada datuknya.

Sahifah `Ali bin Abi Talib, catatan yang ringkas merangkumi masalah aql iaitu
kadar diyat dan hukum-hukum membebaskan tawanan. Al-Bukhari menyebutkan
di dalam sahihnya daripada Abu Juhaifah berkata: Saya bertanya kepada Ali:
Adakah di sisi kamu ada kitab? Beliau menjawab: Tidak ada melainkan kitab
Allah atau pemahaman yang diberikan kepada lelaki muslim atau apa-apa yang
ada dalam sahifah ini. Saya bertanya lagi: Apa yang ada dalam sahifah ini?
Beliau menjawab: Aql, pembebasan tawanan dan tidak boleh orang Islam
dibunuh kerana orang kafir. (Sahih al-Bukhari, no: 111, hal. 47)

Sahifah Sa`d bin `Ubadah, al-Tirmizi menyebutkan di dalam sunannya daripada


Ibn Sa`d bin `Ubadah bahawa kami telah mendapati di dalam kitab Sa`d bahawa
sesungguhnya Rasulullah s.a.w. memutuskan hukum berdasarkan sumpah dan
saksi. (Sunan al-Tirmizi, no: 1358)

Sahabat-sahabat seperti `Umar dan anaknya `Abdullah menggesa orang-orang


supaya mencatat ilmu dan tentunya ilmu yang paling mulia ilmu hadis. ( Sunan
al-Darimi, jil.1 hal. 127)

Bagi menjamin kualiti hafalan, para sahabat meminimunkan periwayatan hadis


daripada Rasulullah. Jika diriwayat dengan terlalu banyak akan berlaku
kesilapan dalam menerima atau menyampaikan hadis.
Para sahabat bertaburan di pelosok Negara untuk menyampaikan hadis

Di kalangan sahabat ada yang menetap di Kufah seperti `Ali dan Ibn Mas`ud, di
Madinah seperti `Umar, Ibn `Umar dan Zaid bin Thabit, di Basrah Abu Musa al-
`Asy`ari, di Syam Mu`az bin Jabal dan Mu`awiyah bin Abu Sufyan, di Mekah Ibn
`Abbas dan di Mesir `Abdullah bin `Amar bin al-`As. Dari Bandar-bandar, inilah
tersebar hadis-hadis Rasulullah s.a.w. (Ibn al-Qayyim, I`lam al-Muwaqqi`in, jld. 1
hal. 61)