ELAUN 1. Elaun Wilayah (Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/1998 & Pekeliling Perkhidmatan Bil.

12/2001) Syarat-syarat Kelayakan; i) ii) iii) Pegawai yang berasal dari Sabah (termasuk Labuan) atau Sarawak yang dilantik dan atau ditempatkan di Semenanjung atau Pegawai yang berasal dari Semenanjung yang dilantik dan atau ditempatkan berkhidmat di Sabah (termasuk Labuan) atau Sarawak atau Pegawai yang berasal dari Sabah (termasuk Labuan) yang dilantik dan atau ditempatkan berkhidmat di Sarawak dan pegawai yang berasal dari Sarawak yang dilantik dan atau ditempatkan berkhidmat disabah (termasuk Labuan).

Kadar Bayaran Lingkungan Gaji (termasuk Elaun Pemangkuan) RM4839.66 dan ke atas RM4839.65 – RM2852.84 RM2852.83 – RM1427.07 RM1427.06 – RM871.68 RM871.67 – RM623.63 RM623.62 dan ke bawah Peratusan Daripada Gaji Yang Diterima 12.5% 15% 17.5% 20% 22.5% 25%

Pegawai yang berkelayakan untuk dibayar Elaun Wilayah i) ii) Pegawai yang telah dilantik Tetap Guru sandaran Terlatih

Dokumen sokongan yang diperlukan i) ii) iii) Sijil Kelahiran Ibu atau Bapa Pegawai Sijil Kelahiran Pegawai Surat akuan Sumpah (Bagi tujuan mengistiharkan wilayah yang dipilih samada mengikut wilayah asal ibu atau wilayah asal bapa)

Elaun Pelbagai

:

80

2.

Elaun Perumahan Wilayah (pekeliling Perkhidmatan Bi. 11/2001) i) ii). Elaun Perumahan Wilayah dibayar kepada Pegawai mulai dari tarikh pegawai melaporkan diri di Wilayah baru. Penggantian kemudahan Kadar Sewa Rumah bagi Pegawai yang bertukar wilayah.

Syarat-syarat Kelayakan i). ii). iii). iv). v). vi). Pegawai yang dibayar EPW tidak Layak Imbuhan Tetap Perumahan Pegawai yang tidak menduduki rumah kerajaan boleh memilih sama ada menerima EPW atau ITP Pegawai yang menduduki rumah kerajaan tidak layak EPW dan tidak layak ITP (rumah diperuntukan kepada pegawai secara perseorangan atau secara berkongsi). Pegawai yang menduduki rumah kerajaan yang diperuntukan kepada suami atau isteri tidak layak EPW tetapi layak ITP Pegawai suami dan isteri tidak menduduki rumah kerajaan boleh dibayar ITP. Walau bagaimanapun salah seorang boleh memilih EPW. Guru Sandaran Terlatih/Tidak Terlatih layak dibayar EPW.

Pegawai tidak layak dibayar Elaun Perumahan i). ii). iii). iv). Pegawai yang bercuti tanpa gaji Pegawai yang telah membeli rumah dalam stesen pegawai berkhidmat dengan pinjaman perumahan kerajaan Pegawai yang menghadiri kursus melebihi 3 bulan Pegawai yang bertukar wilayah yang dibenarkan menduduki hotel melebihi tempoh yang ditetapkan akan kehilangan secara proportionate EPW bagi tempoh tambahan yang beliau tinggal di hotel.

Dokumen Sokongan Sama seperti kelayakan Elaun Wilayah. Elaun Pelbagai : 81

. Saya seperti mana nama dan kad pengenalan diatas adalah dilahirkan 4 OKTOBER 1988 SARAWAK Di Negeri ……………………………………….... Pada : ………………………………... SARAWAK.. ) di …………………………. di Negeri .. serta menurut Akta Akuan Berkanun 1960 Diperbuat dan dengan sebenar-benarnya ) Diakui oleh yang tersebut namanya diatas iaitu ) ………………………………………………………... KPT: ……………………………………... (Cop dan Tandatangan Suruhanjaya Sumpah) Elaun Pelbagai : 82 .. Dengan SARAWAK pengesahan saya ini diharap membolehkan pihak saya berurusan dengan pihak-pihak yang berkenaan.. ) Tarikh : …………………………… ) Di hadapan saya (Tandatangan Pegawai) ……………………………………………………... DAYANG KHAIRUNISSA MASTURA BT ABANG ABDUL RAHMAN ……………………………………………………………………………………………………… Dengan sesungguh dan sebenarnya mengaku bahawa :1..... mengikut asal usul negeri kelahiran * ibu / bapa saya. NO 21A. * potong salah Satu Dan saya membuat surat akuan ini dengan kepercayaan bahawa apa-apa yeng tersebut didalamnya adalah benar. SARAWAK Sememangnya * ibu / bapa saya berasal dari anak jati Negeri ……………………. Alamat : …………………………………………………………………………………………… 95700 BETONG.Pengakuan Bersumpah (Pengistiharan Wilayah yang dipilih) 881004-13-5184 Saya ……………………………………………………………………….... ) ………………………………………………………. 2... Dari itu tujuan saya membuat surat akuan ini ialah untuk mengesahkan bahawa saya memilih menjadi anak negeri : ………………………………………….... KAMPUNG HILIR.

Borang JPA (EPW) PERMOHONAN PEMILIHAN ELAUN PERUMAHAN WILAYAH (EPW) ATAU IMBUHAN TETAP PERUMAHAN (ITP) BAGI PEGAWAI YANG BERTUKAR WILAYAH 1. 11 Tahun 2001. Butir Ibu Bapa Pegawai Tempat Lahir Bapa Pegawai Tempat lahir Ibu Pegawai 3. Kelulusan Ketua Jabatan Saya mengesahkan bahawa berdasar kepada maklumat diatas. Butir-butir Pegawai : Nama Penuh Pegawai Nama * Isteri/Suami Pegawai (jika sudah berkahwin) Tempat Lahir Pegawai No. Sekiranya didapati bahawa maklumat yang diberikan itu tidak benar. Kad Pengenalan Baru Gred dan Gaji Pegawai Tempat Lahir *Isteri/Suami Pegawai 2. saya akan kehilangan kelayakan EPW. Kad Pengenalan Baru No. Perihal Perumahan Tarikh Disediakan Rumah Kerajaan : Pegawai *Isteri/Suami Rumah dalam stesen dibeli dengan Pinjaman Perumahan Kerajaan : 5. pegawai adalah berasal daripada Wilayah *Semenanjung/Sabah (termasuk Labuan)/ Sarawak dan selaras dengan peraturan di perenggan 6 Pekeliling Perkhidmatan Bil. pegawai :(a) (b) Layak dibayar EPW atau ITP atau Tidak layak dibayar kedua-dua EPW dan ITP Tarikh Nama Pegawai Tandatangan Pegawai Elaun Pelbagai : 83 . RM Pengesahan Pegawai Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dilengkapkan di atas adalah benar. Pemilihan Pegawai Kadar EPW Pegawai Kadar ITP Pegawai atau RM 6. Tempat Berkhidmat Alamat Pejabat Pegawai Tarikh Pegawai Melapor Diri Alamat Pejabat *Isteri/Suami (jikaberkenaan) Tarikh *Isteri/Suami Melapor Diri 4. Tarikh Tandatangan Pegawai 7.

Tandatangan Nama Pemohon : Dokumen Sokongan : i). Saya bertanggungjawab untuk memberitahu Ketua Jabatan sekiranya saya membeli rumah melalui pinjaman Kerajaan dalam stesyen tempat saya bertugas agar EPW saya dihentikan.1. iv). iii). Saya bertanggungjawab untuk memberitahu Jetua Jabatan sekiranya saya berkahwin dengan penerima EPW untuk menghentikan EPW salah seorang daripada kami. 2.Catatan : Potong *yang mana tidak berkenaan dan tandakan ( ) dikotak di mana berkaitan JPN (EPW) 1. Butir-butir Suami/Isteri Pegawai (Jika berasal daripada Wilayah) Nama No.2. Perakuan Penerima EPW 2. ii). 1 salinan Sijil Beranak / Kad Pengenalan 1 salinan Sijil Nikah (jika berkahwin) 1 salinan Surat Perlantikan Pegawai Surat Arahan Penempatan / Pertukaran Pegawai Tandatangan Ketua Jabatan Nama : Cop Jabatan : Elaun Pelbagai : 84 . Kad Pengenalan Tarikh Lahir Pekerjaan Gred/Gaji Alamat Majikan : : : : : : Status : Menduduki Rumah Kerajaan / Menerima EPW / Terima ITP (Potong yang mana tidak berkenaan) Pengesahan Majikan Nama : Cop Jabatan : 2.

iii) Pegawai yang berasal dari Sabah atau Sarawak bertukar ke Semenanjung dan kemudian ditukarkan semula ke Sabah atau Sarawak.3.1 Kriteria untuk menentukan sesuatu kawasan terpencil mengikut keperihalan negeri masing-masing sebagai kawasan pedalaman adalah seperti berikut :i) ii) Kemudahan Asas yang tidak sempurna (tiada bekalan air paip dan bekalan elektrik) Kemudahan Awam yang tidak sempurna (tiada pengangkutan awam.2. Anggota Perkhidmatan Awam (termasuk kontrak. Bagi pegawai suami isteri yang bertukar ke wilayah yang sama salah seorang daripada mereka dibenarkan untuk membuat tuntutan berdasarkan pegawai yang menerima gaji yang lebih tinggi. anggota sambilan. Elaun Pedalaman (Pekeliling Perkhidmatan Bil. Dokumen sokongan i) ii) Kadar bayaran 3. Elaun gangguan juga boleh dibayar secara pendahuluan iaitu sebanyak 50% daripada gaji yang diterimanya ketika itu. 5/2000) 3. Baki bayaran akan dibayar berasaskan kepada gaji terakhir yang diterima oleh pegawai sebelum pegawai bertukar ke wilayah asalnya. Contoh : a) b) Pegawai yang berasal dari semenanjung bertukar ke Sabah atau Sarawak kemudian berpindah semula ke Semenanjung. anggota sementara dan anggota sandaran) yang telah diarahkan bertugas di kawasan pedalaman dan memenuhi semua syarat seperti berkut:i) ii) iii) Diarah secara bertulis untuk berkhidmat di kawasan pedalaman Tinggal menetap di kawasan pedalaman Berkhidmat selama tempoh satu bulan kalender atau lebih dikawasan pedalaman.3. Elaun Pedalaman dibayar atas kadar 10% daripada gaji bulanan anggota berkenaan. 4. iv) Dokumen Sokongan i) ii) Surat Arahan Pertukaran Surat Pengesahan Daripada Pengetua atau Guru Besar samada pernah dibayar Elaun Gangguan 50% atau belum. BORANG EG Elaun Pelbagai : 85 . Kadar yang layak akan ditentukan apabila pegawai berkenaan ditukarkan balik ke wilayah asalnya. Surat arahan pertukaran Surat pengesahan daripada Pengetua atau Guru Besar. telefon awam dan kemudahan perubatan) Syarat-Syarat Kelayakan 3. anggota sangkut. Elaun Gangguan i) ii) Elaun Gangguan adalah dibayar di atas kadar sebulan gaji hakiki pegawai.

.. : ………………………………….. 3. : …………………………………… : …………………………………… : …………………………………… ………………………….... : …………………………………. Salinan Surat Pertukaran Salinan Slip gaji Terakhir Salinan Sijil gaji Akhir (LPC) Borang Kewangan 8 (Kew. (Tandatangan) ………………………… (Tandatangan) ……………………. i) Wilayah asal ii) Tempat bertugas sekarang iii) Tempat Bertukar (Tempat Bertugas Baru) : ……………………………………………………… : ……………………………………………………… : ……………………………………………………… Saya mengesahkan bahawa semua maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar. maka saya bersetuju untuk membayar balik amaun tersebut kepada kerajaan dengan wang tunai sekaligus atau dengan pemotongan daripada gaji saya.. 1.(Diisi dalam 3 salinan) BORANG PERAKUAN PEMBAYARAN ELAUN GANGGUAN Bahawa saya ………………………………………………. Kad Pengenalan Tarikh : ………………………………….. 8) 5. dengan ini memperakui bahawa saya * telah dibayar setengah daripada gaji hakiki saya sebagai pendahuluan / belum pernah dibayar elaun gangguan seperti yang tersebut didalam perenggan 4 Pekeliling Perkhidmatan Bil.. Nama Pegawai No. : ………………………………………………………………. 4 Tahun 1988. 4.. Nama isteri / suami No... : …………………………………..... Semasa pertukaran saya dari wilayah asal ke Johor. Alamat ………………………………………………………………………………………………………………….. : ………………………………………………………………... Disahkan bahawa * isteri / Suami saya yang dinyatakan di bawah ini tidak akan menuntut elaun gangguan. No. (Tandatangan) Borang Perakuan ini hendaklah dikemukakan nkepada stesen lama tempat pegawai bertugas sebelum pegawai bertukar balik ke wilayah asalnya... : …………………………………. Kad Pengenalan Tarikh Nama Saksi No. Sila sertakan salinan dokumen-dokumen berikut sebagai dokumen sokongan pembayaran.. : ………………………………….. Elaun Kritikal (Pek. 9/1991) Elaun Pelbagai : 86 .. Perkhidmatan Bi.. Kad Pengenalan …………………. 2........ Tempat Ditukarkan (Wilayah Asal) : ……………………………………………………………….. Kad Pengenalan Tempat bertugas : ………………………………………………………………. Kad Pengenalan Tarikh Nama Pengetua / PPB / PPD No. Sekiranya didapati bahawa saya telah membuat tuntutan elaun gangguan sepenuhnya sebanyak dua kali.

Bayaran diberhentikan bagi tempoh cuti tersebut Kadar bayaran i) ii) PPP Siswazah Gred DG41 PPP Lepasan Diploma DGA29 – 5% dari gaji Pokok – 10% dari gaji Pokok Dokumen Sokongan i) ii) iii) 6. Syarat-syarat kelayakan i) ii) iii) iv) Pegawai yang bertugas di Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV).Bayaran Elaun Kritikal diberi kepada anggota dalam Perkhidmatan Kritikal kecuali anggota dalam Kumpulan pengurusan tertinggi. Jadual Waktu Mengajar Elaun Khas (Tidak Berpencen) Kepada PPP Yang bertugas Sepenuh Masa Di Dalam Pendidikan Khas Kanak-Kanak Cacat Penglihatan Dan Cacat Pendengaran. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang mengajar di sekolah-sekolah pendidikan khas samada mempunyai sijil khas ataupun tidak Elaun Pelbagai : 87 . Bahagian Pendidikan Guru dan Lembaga Peperiksaan Malaysia yang mempunyai kelayakan serta mengajar atau menggunakan kelayakan tersebut dalam menjalankan tugas. Pegawai yang layak dibayar Elaun Khas i) ii) Pengetua/ Guru Besar dan Penolong Kanan yang bertugas di sekolah-sekolah pendidikan khas. Cuti bersalin dan cuti sakit yang melebihi 28 hari berturut-turut . Salinan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Surat Pengesahan Dari Pengetua mengajar matapelajaran kejuruteraan.Bayaran diberhentikan bagi tempoh cuti tersebut Cuti Haji.Bayaran diberhentikan bagi tempoh cuti separuh gaji Berkursus dengan bergaji penuh melebihi 3 bulan.Bayaran diberhentikan bagi tempoh kursus Bercuti rehat melebihi 28 hari berturut-turut . (Pek. 1/1989) Pemberian elaun khas ini diluluskan kepada semua guru-guru pendidikan khas yang terlibat secara langsung dengan mengajar murid-murid cacat penglihatan dan cacat pendengaran secara sepenuh masa. .Bayaran diberhentikan bagi tempoh cuti tanpa gaji Bercuti separuh gaji (termasuk cuti belajar separuh gaji) . Perkhidmatan Bil. Pegawai-pegawai yang mempunyai Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (berbagai bidang) atau Ijazah Sarjana Muda Teknologi serta pendidikan ( berbagai bidang kejuruteraan) atau Mengajar matapelajaran kejuruteraan Pegawai tidak layak menerima Elaun Kritikal i) ii) iii) iv) v) Bercuti tanpa gaji (termasuk cuti belajar tanpa gaji) .

ii. Syarat-syarat kelayakan i) ii) iii) iv) Diberi kepada pegawai yang menduduki Rumah Khas Jabatan seperti Pengarah dan Pengetua. Guru Besar dan Warden Asrama (Lampiran A) Warden Asrama yang diperuntukan bilik Khas didalam kawasan sekolah/institusi Pendidikan. Kadar Bayaran Perumahan Khas Dibayar sebanyak 50% daripada kelayakan kadar Imbuhan Tetap Perumahan.00 sebulan. Perkhidmatan Bil. Elaun Pelbagai : 88 . ii) Pegawai yang diperuntukan rumah biasa kerajaan. 11 Tahun 2002) Diberi kepada pegawai yang diperuntukan Rumah Khas Jabatan. Sijil Perguruan/ Diploma Pendidikan Khas Surat Pengesahan Daripada Pengetua/ Guru Besar Pegawai mengajar kelas Pendidikan khas. (Lampiran A) Diberi kepada pegawai yang menduduki Rumah Khas Jawatan seperti Pengetua.iii) iv) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang mempunyai sijil khas yang mengajar sepenuh masa di kelaskelas percantuman disekolah-sekolah harian Pensyarah di Maktab Perguruan Ilmu Khas yang bertugas didalam bidang pendidikan khas. Pegawai Yang tidak Layak Dibayar Elaun Khas i). Pegawai yang menduduki rumah yang diperuntukan tidak menyewakan rumah sendiri. ii) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang bertugas dikementerian dan Jabatan pendidikan Negeri walaupun mempunyai Sijil Kelayakan. Jadual Waktu Mengajar Bayaran Perumahan Khas (Pek. 7. Guru Sandaran Tidak Terlatih Kadar Bayaran Kadar Bayaran Insentif mengajar Kanak-kanak bermasalah ialah sebanyak RM100. iii. Pegawai yang Tidak Layak Menerima Bayaran Perumahan Khas i) Pegawai yang diperuntukan rumah khas jawatan atau rumah khas jabatan tidak mendiami rumah tersebut. Dokumen Sokongan i. Rumah Khas Jawatan dan Kediaman Rasmi Penjawat Tinggi Kerajaan.

Pengetua Institut Aminuddin Baki Pengarah Maktab Perguruan Pengarah Kolej Matrikulasi Pengetua Sekolah Teknik / Vokasional Pengetua Sekolah Berasrama Penuh Elaun Pelbagai : 89 .Dokumen Sokongan i) ii) iii) iv) Surat Perlantikan sebagai Pengetua/Guru Besar/warden Perakuan kemasukan Rumah Khas Jawatan atau Rumah Khas Jabatan Surat Pengesahan Dari Pengetua / Guru Besar Surat pengesahan dari Ketua Jabatan memperakui pegawai tidak menyewakan ruma sendiri. 4. 3. LAMPIRAN A Jawatan-Jawatan Yang layak Diperuntukan Rumah Khas Jawatan 1. 2. 5.

8. Pemberian Bayaran Insentif Subjek Pendidikan tertakluk kepada syarat-syarat yang meliputi beberapa aspek seperti berikut :8. 5. KP (PP)0053/7/ ( ) Bth: 8.1 Syarat Kelayakan bagi PPP Siswazah dan PPP Lepasan Diploma 1) Syarat Kelayakan Opsyen i) Opsyen subjek Sains atau Matematik atau Bahasa Inggeris ATAU ii) Mengajar 3 tahun berturut-turut (Jadual Waktu Mengajar) Contoh : Jadual Waktu Mengajar Tahun 2002. 3/2003 & Ruj. Matematik dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Inggeris mengikut peruntukan waktu minima) 3) Syarat Penguasaan Bahasa Inggeris i) ii) iii) Opsyen bahasa Inggeris (Sijil Perguruan/Ijazah) ATAU Sijil tamat Pendidikan Menengah atau tertiari dalam Bahasa Inggeris (MCE/HSC) ATAU Kepujian Bahasa Inggeris (SPM/SPMV/) ATAU Elaun Pelbagai : 90 . 3. 2003 dan 2004 – BISP dibayar pada Tahun 2005 ATAU iii) Diperakukan oleh Guru Besar/ Pengetua (Format A serta Sijil Kursus kerna telah menghadiri kursus pengajaran dan pembelajaran matapelajaran berkaitan).Pengetua / Guru Besar Yang Diperuntukan Rumah Khas Jabatan 1.2. Perkhidmatan Bil.2003 8. 4.1 Bayaran ini diluluskan kepada semua Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah dan Pegawai Perkhidmatan Lepasan Diploma yang mengajar subjek Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Inggeris. 6.2 2) Syarat-syarat Kelayakan Mengajar Jadual Waktu Mengajar (Mengajar subjek Sains.7. Pengetua Sekolah Menengah Pendidikan Khas Pengetua Sekolah Sukan Pengetua Sekolah Model Khas Pengetua Sekolah Menengah Harian Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Guru Besar Sekolah Rendah Pendidikan Khas Guru Besar Sekolah Rendah Harian 8. Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (Pek. 7. 2.

3 Kadar dan Kriteria Pembayaran i) ii) iii) iv) 5% daripada gaji pokok bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah 10% daripada gaji pokok bagi Peg.2.5 Dokumen Sokongan i) ii) iii) iv) Sijil Perguruan / Diploma / Ijazah yang berkaitan Lampiran B (Format Perakuan BISP) Jadual Waktu Mengajar Sijil Kursus yang berkaitan Elaun Pelbagai : 91 .2. Syarat Kelayakan Opsyen Opsyen subjek Sains atau Matematik atau Bahasa Inggeris 2.2. Sijil tersebut diperakuai dan disahkan oleh Ketua Jabatan ATAU Hadir dan memperolehi Sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains. Syarat kelayakan Mengajar Sama seperti para 8. Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma. Layak mendapat satu bayaran BISP sahaja samada Pengajaran subjek Sains atau Matematik dalam bahasa Inggeris atau Bahasa Inggeris.1 3.2. Matematik dalam Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia atau Institusi yang diiktiraf ATAU Sijil Pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (Etems) v) vi) 8.2.2. Syarat Penguasaan Bahasa Inggeris Sama seperti para 8.1 8.2.iv) Memiliki Sijil Kursus Bahasa Inggeris peringkat Antarabangsa atau dalam negeri atau lain-lain institusi berkaitan Pengajaran dan Pembelajaran. 8. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang dilantik secara tetap/Sementara/Kontrak (termasuk pegawai bertaraf kontrak dari luar negara) layak dibayar insentif ini. 8.4 Pegawai Tidak Layak Menerima Bayaran Insentif Subjek Pendidikan i) ii) iii) iv) v) Pegawai menerima Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK) Pegawai bercuti tanpa gaji (termasuk cuti belajar tanpa gaji) Pegawai bercuti separuh gaji (termasuk cuti belajar separuh gaji) Berkursus dengan bergaji penuh melebihi 3 bulan Cuti haji. cuti bersalin dan cuti sakit melebihi 28 hari berturut-turut. Syarat kelayakan bagi Pengetua/Guru Besar dan semua Penolong Kanan 1.

3. Gelaran Jawatan : ………………………………………………………………. MAKLUMAT PEGAWAI 1..v) vi) Sijil Etems Format A (Format Perakuan) (Contoh Borang) LAMPIRAN B FORMAT PERAKUAN BISP BAYARAN INSENTIF SUBJEK PENDIDIKAN (BISP) DALAM BIDANG SAINS... 2. Kad Pengenalan : …………………………………………………………. MATEMATIK DAN BAHASA INGGERIS A. Gred Gaji : ……………………………………………………………………….. No. Elaun Pelbagai : 92 . 4.. Nama : …………………………………………………………………………….

Darjah/Tingkatan : ………………………………………………………. 6. ……………. ……………. Kelayakan Anggota Sila isikan para i) atau ii) atau iii) yang mana bersesuaian. a) Syarat kelayakan Opsyen i) Nyatakan opsyen Sains/Matematik/Bahasa Inggeris melalui ikhtisas/akademik ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ii) Pengalaman telah mengajar subjek Sains / Matematik / Bahasa Inggeris sekurang…1/2 kurangnya 3 tahun secara berterusan Tahun ……………. Alamat Tempat Bertugas : ……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 7. B.5. Elaun Pelbagai : 93 . Tarikh Mula Bertugas Di Sekolah/Tempat Bertugas Sekarang : …………… MAKLUMAT KELAYAKAN BAGI PPP YANG MENGAJAR DI SEKOLAH 1. …………………….. …………………………. ……………………. Subjek …………………… …………………… …………………… Darjah/Tingkatan ……………………. iii) b) Sertakan perakuan syarat kelayakan opsyen (Format A) dan salinan sijil kursus yang telah di sahkan Syarat kelayakan Mengajar i) Nyatakan jumlah peruntukan waktu pengajaran seminggu dalam subjek Sains/Matematik dalam Bahasa Inggeris atau subjek Bahasa Inggeris..1.. * Tarikh Lantikan Tetap/Sementara/Kontrak : ………………………. Kelayakan Subjek.………. …………………………. kelulusan Nama Sekolah ………………………….2003 ……………………………………………………………………………… ii) 2. i) Nyatakan subjek yang diajar mulai 1. (Sila lampirkan jadual waktu mengajar/Senarai tugas terkini) ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… c) Syarat Mencapai Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris Sila sertakan salinan sijil-sijil berikut yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan dan tandakan ( / ) pada ruangan berkenaan.

……………………………………………………………………………… ii) 2. a) Syarat Kelayakan Opsyen i) Nyatakan Opsyen Sains/Matematik/Bahasa Inggeris melalui ikhtisas/akademik ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… b) Syarat Kelayakan Menjalankan Tugas Rasmi Sila sertakan senarai tugas terkini c) Syarat Mencapai Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris Sila sertakan salinan sijil-sijil berikut yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan dan tandakan ( / ) pada ruangan berkenaan. i) ii) iii) iv) v) Sijil opsyen Bahasa Inggeris Sijil tamat pendidikan menengah dan pendidikan ( tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris Sijil SPM /MCE Sijil Kursus Bahasa Inggeris yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran Sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains Dan Matematik dalam Bahasa Inggeris ( ) ( ) ( ( ) ) ) Elaun Pelbagai : 94 . Nyatakan Sektor/Unit tempat bertugas : ……………………………… Kelayakan Anggota. Kelayakan Subjek i) Nyatakan bidang tugas mengikut subjek Matematik/Sains/Bahasa Inggeris. 2/2 MAKLUMAT KELAYAKAN BAGI PPP YANG MENGGUNAKAN OPSYEN SECARA LANGSUNG DALAM MENJALANKAN TUGAS RASMI 1. ….i) ii) iii) iv) v) Sijil opsyen Bahasa Inggeris Sijil tamat pendidikan menengah dan pendidikan tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris Sijil SPM/MCE Sijil Kursus Bahasa Inggeris yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran Sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains Dan Matematik dalam Bahasa Inggeris ( ) ( ( ) ( ) ) ( ) C.

D. .. Tarikh : ……………………. ……………. Jawatan : …………………….. * Potong mana yang tidak berkenaan FORMAT A FORMAT PERAKUAN SYARAT KELAYAKAN BAGI PPP YANG TIDAK MEMPUNYAI OPSYEN / TIADA PENGALAMAN 3 TAHUN SECARA BERTERUSAN Adalah diperakui bahawa Encik/Puan/Cik ………………………………………………………. No. Cop Jawatan : ……………………. Kad Pengenalan ……………………………………….. telah diarah mengajar subjek ……………………… dalam Bahasa Inggeris/ Bahasa Inggeris * mulai tarikh ……………………………… Beliau disahkan mempunyai kemahiran dan berkemampuan untuk mengajar subjek tersebut dan telah menghadiri kursus berikut :- Elaun Pelbagai : 95 . PENGAKUAN PEGAWAI Saya mengaku butir-butir yang dinyatakan diatas adalah benar Tarikh : ……………………………….. Cop Jawatan : ……………………….…………………………………………………. KELULUSAN * Diluluskan/Tidak Diluluskan : …………………………………………… ……………………………………… (Tandatangan Pegawai Melulus) Nama : …………………….. E.. (Tandatangan Pegawai Yang Memperakui) Nama : ………………………. F.yang bertugas di sekolah …………………………………………………………………………………………………………. ULASAN PEGAWAI YANG MEMPERAKUI (i) Ulasan : …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… (ii) * Sokong/Tidak Disokong : …………………………………. Jawatan : ………………………. ………………………………… (Tandatangan Pegawai) Nama Pegawai : …………………..

Nama Kursus ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Tarikh …………… ……………. …………………………… Cop Jawatan : ………………………….1 Menerangkan tatacara perlantikan Warden Asrama di Sekolah-sekolah. Perkhidmatan Bi. (Tandatangan pegawai yang memperakui) Nama Jawatan Alamat : …………………………… : …………………………… : …………………………. ………………. Elaun Pelbagai : 96 . Disahkan oleh : Anjuran ……………………………… ……………………………… …………………………………. Bilangan Warden Asrama yang layak dilantik adalah seperti berikut :Asrama murid biasa Asrama murid cacat iii) iv) Seorang Warden bagi setiap 50 orang murid Seorang Warden bagi setiap 20 orang murid ii) Sekiranya sesebuah asrama mempunyai 190 murid. Tiap-tiap asrama mesti mempunyai sekurang-kurangnya seorang Warden.. Maktab-Maktab Perguruan dan Politeknik-Politeknik Peraturan-peraturan Lantikan Warden / Ketua Warden i) Bilangan Warden Asrama yang boleh dilantik oleh pihak Sekolah / Maktab / Politeknik adalah berasaskan bilangan murid yang tinggal diasrama. Elaun Warden (Pek. ……………………………………………………. 9.... Asrama yang mempunyai tidak kurang dari 5 orang warden maka salah seorang bolehlah dilantik sebagai Ketua Warden. warden yang layak dilantik secara rasmi adalah 3 orang.. 3/1997) 9.

Jika tiada calon dari kalangan mereka. Nama : ……………………………………………………………………………………. Nombor kad Pengenalan : ……………………………………………………………… Gelaran Jawatan Sekarang : …………………………………………………………… Elaun Pelbagai : 97 .Kuasa meluluskan ialah Pengarah Pendidikan Negeri Vokasional Kadar Bayaran Elaun Warden i) ii) 9.00 sebulan RM240.00 sebulan Mendiami Rumah Warden / Bilik Warden Warden yang mendiami rumah-rumah Warden atau bilik-bilik Warden diasrama adalah tidak layak menerima Imbuhan Tetap Perumahan tetapi layak dibayar Bayaran Perumahan Khas. LAMPIRAN 1 (SPK 5/95) BORANG LANTIKAN WARDEN (Diisi dalam 4 salinan) BAHAGIAN I (diisi oleh Pegawai Yang Dicadangkan) 1.v) Warden Asrama atau Ketua Warden Asrama seboleh-bolehnya hendaklah tinggal di asrama atau dipersekitaran kawasan Sekolah/ Maktab/ Politeknik dimana boleh dihubungi jika berlaku kecemasan Pegawai Yang Layak Dilantik Sebagai Warden / Ketua Warden i) ii) Perlantikan Warden Asrama diberi keutamaan kepada anggota akademik seperti Guru atau Pensayarah.Kuasa meluluskan ialah Pengarah bahagian Sekolah-sekolah Asrama Politeknik dan Sekolah Teknik/Vokasional . Contoh : Pembantu Tadbir (Operasi/Perkeranian) dan Penyelia Asrama Kuasa Meluluskan Permohonan 1) Permohonan lantikan Warden / Ketua Warden Asrama bolehlah diluluskan oleh Ketua Jabatan masing-masing seperti berikut : i) ii) iii) Asrama bagi sekolah-sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Pendidikan Khas . 3.Kuasa meluluskan Pengarah Bahagian Pendidikan Teknik dan Sekolah-sekolah Harian Berasrama . 2. maka anggota bukan akademik boleh dicadangkan dengan syarat tidak menjejaskan perlaksanaan tugas mereka.2 Elaun Ketua Warden Asrama Elaun Warden Asrama RM280.

Tarikh : …………………………… ……………………………………………… (Tandatangan Guru Besar/ Pengetua) Nama Penuh : …………………………. ………………………………………. ……………………………………. . Tarikh : ………………………. 32 (Pind... : ……………………………… Dengan perlantikan ini beliau layak dibayar elaun sebanyak RM ………………. Ruj. Perlantikan beliau adalah untuk menggantikan ………………………………………….. ……………………………………………. Warden yang bertugas sebelum ini. Jawatan : ………………………………. BAHAGIAN III (Diisi Oleh Ketua Jabatan Yang Meluluskannya) Kepada …………………………………………….00/RM240.Saya bersetuju untuk dilantik sebagai Warden/Ketua Warden berkuatkuasa mulai ………………………………. Permohonan untuk melantik …………………………………………………………… Elaun Pelbagai : 98 Ruj. Saya berjanji pelaksanaan tugas Warden/Ketua Warden nanti tidak akan menjejaskan tugas-tugas saya sekarang.00 sebulan. (Tandatangan Pegawai) BAHAGIAN II (Diisi oleh Pengetua / Guru Besar) Kepada ……………………………………. : …………………………………….. dengan menerima bayaran elaun atas kadar RM280... 5/67) untuk kelulusan tuan.. ……………………………………. Saya memperakukan …………………………………………………………………… dilantik sebagai Warden/Ketua warden di Asrama Sekolah/Maktab/Politeknik ……………………………………………………………………………………………… mulai ………………………………… sehingga lantikannya ditamatkan atau beliau tidak lagi bertugas di Sekolah/Maktab/Politeknik ini.. Untuk makluman tuan asrama ini sekarang mempunyai seramai …………………… penghuni Bersama-sama ini disertakan Borang Kew. …………………………………….. ……………………………………………. …………………………………………….

2 Kadar Bayaran Kadar tututan adalah sebanyak RM1500.1 Syarat-syarat kelayakan Seseorang pegawai tetapi tidak termasuk pegawai yang berkhidmat di luar negeri yang tertakluk kepada arahan yang berasingan adalah layak menuntut Elaun Pakaian Panas. 10. Pegawai dikehendaki bertugas di luar negeri yang beriklim sederhana sejuk atau sejuk sekurang-kurangnya dalam tempoh 3 tahun.3 Dokumen Sokongan Surat Kelulusan menuntut elaun pakaian panas Surat arahan menjalankan tugas Elaun Pelbagai : 99 . 10. 10. Elaun ini hendaklah dituntut sebelum pegawai pergi ke luar negeri atau selewat-lewatnya tiga bulan selepas pulang dari luar negeri. Cop Jabatan : ………………………………. Elaun Pakaian Panas. 10.sebagai Warden/Ketua Warden diluluskan / tidak diluluskan seperti perakuan di Bahagiann II di atas. Tarikh : …………………………………… (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Penuh : ……………………………… Jawatan : ……………………………….00.

00 sebulan kepada Pembantu Tadbir (P/O) dan Pembantu Akuantan yang mempunyai sijil. Bayaran Insentif Tugas Kewangan dibayar secara proportionate bagi Pembantu Tadbir (P/O) dan Pembantu Akuantan yang tidak bertugas vgenap sebulan.11.00 sebulan kepada Pembantu Tadbir (P/O) dan Pembantu Akuantan yang tidak mempunyai sijil. BAYARAN INSENTIF TUGAS KEWANGAN Pekeliling Perkhidmatan Bil. Elaun Pelbagai : 100 .3 Pegawai tidak layak dibayar Bayaran Insentif Tugas Kewangan i) ii) Pegawai yang meninggalkan tugas selama 28 hari atau lebih secara berturut-turut tidak layak menerima BITK bagi tempoh berkenaan.2 Pembantu Tandir (Perkeranian/Operasi) dan Pembantu Akauntan yang dilantik kontrak atau sementara layak dibayar Bayaran Insentif Tugas Kewangan. Syarat Kelayakan. RM80. 11. Pegawai yang menjalankan tugas kewangan sepenuh masa dalam bidang berikut :i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) Pengurusan dan Kawalan Belanjawan Pengurusan Kewangan AM Pengurusan Terimaan Pengurusan Perolehan Kerajaan Pengurusan Bayaran Emolumen Pengurusan Pembayaran Pengurusan Akaun Pengurusan Pelaburan dan Pinjaman 11. Pengecualian diberi kepada mereka yang meninggalkan tugasnya bagi tempuh yang tidak melebihi 92 hari berturut-turut termasuk hari kelepasan mingguan dan kelepasan am dalam keadaan berikut :a) b) c) Menghadiri kursus yang diarahkan oleh Ketua Jabatan Menjalankan tugas Rasmi atas arahan Ketua Jabatan Bercuti Sakit yang disokong oleh Sijil Sakit mengikut Perintah AM Bab ‘C’. 3 Tahun 1999) 11.4 Kadar Bayaran Bayaran Insentif Tugas Kewangan dibayar atas kadar berikut :a) b) RM40. Bagi tujuan memperolehi sijil yang dikeluarkan oleh Jabatan Akuantan Negara. Pembantu tadbir (P/O) dan Pembantu Akuantan perlu menduduki dan lulus peperiksaan yang dikendalikan oleh Jabatan Berkenaan. 11.1 Bayaran Insentif Tugas Kewangan ini bertujuan diberi kepada Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) yang menjalankan tugas dalam bidang kewangan dan Pembantu Akauntan. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) yang ditempatkan bertugas bersendirian di pejabat kecil dan menjalankan tugas dalam bidang kewangan layak dipertimbangkan untuk diberi Bayaran Insentif Tugas Kewangan.

pinjaman komputer dan pinjaman kenderaan Menguruskan keselamatan peti besi atau bilik kebal dimana wang awam dan barang bernilai disimpan Menguruskan dan memantau Akuan Bank Mengurus dan mengendalikan pengedaran wang tunai dan Cek Elaun Pelbagai : 101 . memantau semua jenis panjar Mengurus.LAMPIRAN A BIDANG TUGAS KEWANGAN 1) PENGURUSAN DAN KAWALAN BELANJAWAN a) b) c) 2) Menyediakan dan mengemaskinikan belanjawan tahunan Mengurus dan mengawal peruntukan Menyelenggara rekod dan menyediakan laporan perbelanjaan PENGURUSAN KEWANGAN AM a) b) c) d) e) Mengurus. pendahuluan pelbagai. merekod dan mengambil tindakan susulan berhubung dengan pendahuluan diri. menyelenggara.

mengemaskini dan mengedarkan jadual kadar pertukaran matawang asing. memproses dan mengagih wang tunai. STMB. upah. KWSP dan lain-lain potongan gaji anggota Menyediakan sijil gaji akhir anggota Menerima. 7) PENGURUSAN AKAUN Elaun Pelbagai : 102 .f) g) h) 3) Mendapatkan semula dan mengakaunkan perbelajaan tidak rasmi atau terlebih bayar Menyelenggara dokumen-dokumen atau borang-borang kewangan terkawal Mengendalikan buku daftar Cek terimaan PENGURUSAN TERIMAAN a) b) c) d) e) f) Mengurus pengebilan semua jenis terimaan wang awam Menerima semua jenis wang awam dan mengeluarkan resit-resit rasmi Kerajaan Mengumpul dan menyerahkan terimaan wang awam serta salinan dokumen/laporan terimaan kepada anggota yang bertanggungjawab Menyelenggara buku tunai cerakinan Menyediakan slip masuk bank. MAS dan lain-lain agensi di dalam sistem bayaran Pukal dan laporan Bayaran Pukal BP21 dalam mengambil tindakan susulan Menyelenggarakan daftar bil termasuk rekod pembatalan cek Mengurus dan menyelenggarakan cek dari segi pembatalan. elaun. cek dan laporan gaji kepada pihak-pihak yang berkaitan Menerima dan memproses borang perubahan gaji dan baucar-baucar 6) PENGURUSAN PEMBAYARAN a) b) c) d) e) f) g) Menguruskan semua jenis bayaran selain bayaran emolumen anggota Menyediakan dan memproses borang pengujudan akaun bayar pukal Menyemak bil. perkhidmatan dan kerja 5) PENGURUSAN BAYARAN EMOLUMEN a) b) c) d) Menguruskan hal ehwal bayaran gaji. Penyata Pemungut dan memasukkan terimaan ke Bank Menyediakan dan mengemukakan laporan kira-kira wang tunai bulanan 4) PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN Menguruskan perolehan bekalan. TNB. pembukaan palang dan penahanan cek Menbantu menguruskan kredit pembekal Menyelanggara. penggantian.

c). b). Pegawai yang diperuntukan perumahan kerajaan dalam lingkungan 25 kilometer dari tempat kerja (pejabat). Pegawai yang berkhidmat diagensi yang diasingkan pegurusan saraannya. Pegawai tetap. b). Pegawai yang layak menerima BSH adalah seperti. a). atau Institusi pelajaran bagi pegawai yang diluluskan cuti belajar (dalam negara). memantau akaun Vot / amanah/ hasil / deposit Menyelenggara dan mengemaskinikan akaun sudsidiari termasuk penyesuaian dengan akaun kawalan Menyelenggara buku daftar dokumen-dokumen kewangan Menyediakan dan mengagihkan laporan kewangan dan perakaunan Mengesahkan dan memantau pengesahan akaun Vot / amanah / hasil / deposit Membantu menyediakan Akaun Awam termasuk laporan Akauntan Negara malaysia Menguruskan cek terbatal PENGURUSAN PELABURAN DAN PINJAMAN Menbantu dalam menguruskan pelaburan atau pinjaman dalam dan luar negeri. Pegawai yang TIDAK LAYAK menerima BSH adalah seperti berikut. mengemaskini. BANTUAN SARA HIDUP (BSH) 12.2. Pegawai yang dipinjamkan ke badan antarabangsa atau syarikat swasta. Pegawai yang dibayar Bayaran Insentif Wilayah. sementara. 12. 12. sangkut. g). sambilan. a). Pegawai memangku jawatan dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi. d). a). 12. h). b).1. f). BSH dibayar mengikut. Pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi. c). dan Pegawai yang diluluskan cuti belajar di dalam negeri.3. Pegawai dalam kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Sokongan. kontrak dan guru sandaran. Tempat kerja (pejabat) pegawai. e). atau Elaun Pelbagai : 103 .a) b) c) d) e) f) g) 8) Menyelenggara. dan Pegawai yang diluluskan cuti belajar di luar negara melebihi satu tahun. Pegawai yang bercuti tanpa gaji genap satu bulan kalender tidak layak bagi bulan berkenaan.

BSH hendaklah dibayar mengikut tempat kerja (pejabat) pegawai berkenaan.4.00 RM 50. b).00 Tempat tugas di lain-lain tempat selain (a & b) = Elaun Pelbagai : 104 . Kadar Bayaran a).c). Bagi PPP dan AKS yang dipinjamkan secara pentadbiran (sangkut). Tempat tugas di Majlis Bandaraya Tempat tugas di Majlis Perbandaran = = RM150. 12. c).00 RM100.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful