FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAJAR MEROKOK DI KALANGAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT DI TIGA BUAH SEKOLAH MENENGAH DI BANDAR PORT DICKSON. KRISHNA KUMARI A/P LETCHUMANAN Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian syarat penganugerahan ijazah Sarjana Muda Teknologi Pendidikan (Kejuruteraan Elektrik ) Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia APRIL 2006 . NEGERI SEMBILAN.

.

iii DEDIKASI ingatan khas untuk ibubapa. S. A. L.Kayalvizi .Parveen Gayesthire. Manjula K.Vijayashamila.Ganeswari teruskan usaha-usaha mu dalam mencapai cita-cita.Krishna Veni berkat dan jasa pengorbanan kalian amat kuhargai adik beradik yang ku sayangi L. V.Thibagaran.Santha Kumari. P.Letchumanan dan P. L.Yogalakshimi. semoga usaha-usaha aku dan kalian diberkati Tuhan rakan-rakan seperjuangan yang dikasihi R.

. Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Saujana dan Sekolah Menengah Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Haji Abdul Samad dalam memberikan kerjasama disepanjang kajian.iv PENGHARGAAN Segala kesyukuran diucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa kerana keberkatanNya sahajalah saya diberi kekuatan bagi menyempurnakan penulisan kajian ini. Jutaan terimakasih kepada penyelia dan pembimbing saya iaitu Puan Hjh Norani bte Mohd Noor yang telah memberikan saya ilmu. Mudah-mudahan Tuhan sahaja yang dapat membalas jasa mereka. Negeri Sembilan. serta kakitangan dan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Port Dickson. 71000 Port Dickson. terima kasih Krishna Kumari A/P Letchumanan. Penghargaan juga diucapkan kepada Bahagian Penyelidikan dan Pendidikan Dasar Pendidikan. Kementerian Pendidikan Malaysia kerana memberikan kebenaran untuk menjalankan kajian in. 1792 Taman TKK. Penghargaan turut ditujukan kepada semua rakan-rakan seperjuangan dan sesiapa sahaja yang terlibat sama ada secara langsung dan tidak langsung. Sekian. tunjuk ajar serta kekuatan dalam menyempurnakan kajian sebaik yang mungkin.

Kajian ini meliputi empat faktor iaitu pengaruh ibu bapa. pengaruh rakan sebaya. . media massa. Sebelum soal selidik digunakan ia diuji untuk melihat kebolehpercayaannya dan hasilnya menunjukkan nilai indeks kepercayaan adalah 0. Kajian yang berbentuk deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar merokok. pengaruh persekitaran dan penguatkusaan disiplin di sekolah. Hasil kajian juga menunjukkan penguatkusaan disiplin di sekolah ada di jalankan di setiap sekolah yang dikaji. Hasil kajian menunjukkan faktor persekitaran merupakan faktor utama yang mempengaruhi pelajar merokok. Data-data dianalisis menggunakan perisian SPSS bagi mendapatkan nilai frekuensi dan nilai min. ibu bapa. diikuti dengan faktor ibu bapa dan ketiga pula faktor rakan sebaya yang mempengaruhi pelajar merokok. Berdasarkan kepada dapatan kajian beberapa cadangan telah dibuat kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Kajian ini telah dijalankan di tiga buah sekolah menengah di daerah Port Dickson.82. undang-undang dan pelajar. sekolah. terutamanya dikalangan pelajar-pelajar tingkatan empat telah menarik perhatian para penyelidik. Kajian ini menggunakan soal selidik sebagai instrumen kajian. Sampel kajian ialah seramai 262 orang pelajar tingkatan 4 lelaki dan perempuan. Seterusnya berdasarkan nilai frekuensi dan peratus akan ditentukan nilai purata peratusan keseluruhan secara manual.v ABSTRAK Faktor-faktor yang mempengaruhi remaja merokok.

has dicipline enforcement. This research covers four factors which are parental factor. parents. Subsequently. the overage percentage was determined manually based on the frequency and percentage values. schools. Before the questionnaire was distributed. The research was carried out in three secondary schools in Port Dickson. peer influence. all data were analysed using SPSS software to obtain the frequency and mean values. several suggestion have been made to the Ministry of Education. it was tested for reliability. followed by parental factor and thirdly is peer influence.vi ABSTRACT The factors that influence teenagers to smoke. This descriptive research is aimed at identifying the factors that influence student to smoke. This research also shows that each school researched. The research result shows that influence from the surrounding environment is the main factor contributing towards student smoking. Questionnaires were used as the research instrument. law and students. The reliability index obtained was 0. . Based on the research outcome. influence from surrounding environment and the enforcement of discipline at school. especially among Form 4 students. 262 male and female Form 4 student are the sample of this research.82. have attracted the attention of researchers. mass media.

7. Persoalan Kajian 1. Batasan Kajian 1.1 Latar Belakang Masalah 1. Definisi Istilah 1. Kepentingan Kajian 1.3.vii ISI KANDUNGAN BAB PERKARA MUKASURAT JUDUL PENGAKUAN PENULIS DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN i ii iii iv v vi vii xi xii xiii xiv BAB 1 PENDAHULUAN 1.0 Pengenalan 1.5.2 Penyataan Masalah 1.4.9 Kesimpulan 1 2 3 4 4 4 5 5 6 8 .8. Objektif Kajian 1.6 Skop Kajian 1.

Pengenalan Kepada Merokok 2.8.2 Kawasan Kajian 3.1.5 Pembinaan Soal Selidik 3.6 Kajian Rintis 3. Analisa Data 3.3 Pengaruh Penguatkuasaan Disiplin Sekolah Dengan Pelajar 2.0 Pendahuluan 4.4 Instrumen Kajian 3. Penutup 9 9 15 18 21 25 27 BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 Bahagian A: Analisis Biodata Responden 4.0 Pengenalan 3.7.9 Penutup 29 29 30 30 32 32 35 36 37 39 BAB 4 ANALISIS DATA 4.0. Sampel dan Populasi 3.6. Pengenalan 2.5. Prosedur Kajian 3.2 Bilangan Adik-Beradik 39 39 40 40 .3.1.4.viii BAB 2 SOROTAN PENULISAN 2. Pengaruh Persekitaran Dengan Pelajar 2.1 Rekabentuk Kajian 3. Pengaruh Ibu Bapa Dengan Pelajar 2.2 Pengaruh Rakan Sebaya Dengan Pelajar 2.1.1 Jantina 4.

2.3.2.1 Ibu Bapa 5.ix 4.2 Kesimpulan 5.3 Tempat Tinggal Responden Semasa Persekolahan 4.2 Sekolah 5.4 Media Massa 5.3 Pekerjaan Ibu 4.2.6 Hubungan Ibu Bapa/Penjaga 4.3 Kementerian Pelajaran Malaysia 5.4 Faktor Penguatkuasaan Disiplin Merokok Di Sekolah 4.2 Pendapatan Bapa/Penjaga 4.3. Bahagian B: Analisis Item Soalan 4.0 Pengenalan 5.3.2. Cadangan 5.1 Perbincangan 5.1 Pekerjaan Bapa/Penjaga 4.3.3.2.3 Faktor Persekitaran yang Mempengaruhi Pelajar Merokok 4.5 Undang-Undang 59 59 72 73 74 75 76 76 77 . KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.5 Hubungan Responden dengan Penjaga 4.1 Faktor Rakan Sebaya yang Mempengaruhi Pelajar Merokok 4.4 Kesimpulan 56 58 53 50 47 42 42 43 43 44 45 46 46 41 BAB 5 PERBINCANGAN.4 Pendapatan Ibu 4.3.3.2.3.3.3.3.2 Bahagian A: Latar Belakang Keluarga Responden 4.2 Faktor Ibu Bapa Yang Mempengaruhi Pelajar Merokok 4.1.

x 5.4 Cadangan Kajian Lanjutan 5.5 Penutup 78 79 BIBLIOGRAFI 80 LAMPIRAN 85 .

1 Pemilihan Sampel Mengikut Sekolah-Sekolah yang Dikaji 31 3.5 3.12 4.3 Taburan Soalan Mengikut Setiap Pembolehubah Skala Likert Pekali Alpha Conbach Analisis Keseluruhan Mengikut Aspek Tahap Pengaruh Setiap Faktor Tahap Purata Min Respon Pelajar Mengikut Jantina Respon Pelajar Mengikut Bilangan Adik-Beradik Respon Pelajar Mengikut Tempat Tinggal Semasa Persekolahan. 34 35 36 38 38 38 40 41 41 42 43 44 45 4.6 4.2: 3.13 Respon Pelajar Mengikut Pekerjaan Bapa/Penjaga Respon Pelajar Mengikut Pendapatan Bapa/Penjaga Respon Pelajar Mengikut Pekerjaan Ibu Respon Pelajar Mengikut Pendapatan Ibu Respon Pelajar Mengikut Hubungan Responden dengan Penjaga. 45 Respon Pelajar Mengikut Hubungan Ibu Bapa/ Penjaga Respon Pelajar Mengenai Faktor Rakan Sebaya Respon Pelajar Mengenai Faktor Ibu Bapa Respon Pelajar Mengenai Faktor Persekitaran Respon Pelajar Mengenai Faktor Penguatkuasaan Disiplin Sekolah 56 46 47 50 53 .5 4.7 4.4 4.8 4.10 4.xi SENARAI JADUAL NO.4 3.6 3.1 4.11 4.2 4.3 3.9 4. JADUAL PERKARA MUKA SURAT 3.7 4.

1 Fasa Perkembangan Am Merokok 71 . RAJAH PERKARA MUKA SURAT 5.xii SENARAI RAJAH NO.

xiii SENARAI SINGKATAN KPM SPM SPSS SMK WHO : : : : : Kementerian Pendidikan Malaysia Sijil Pendidikan Malaysia Statistical Packages for Social Sciences Sekolah Menengah Kebangsaan World Health Organization .

xiv SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN PERKARA A B Soal Selidik Surat Kebenaran Menjalankan Kajian dari Kementerian Pelajaran Malaysia. C Surat Kebenaran Menjalankan Kajian dari Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan. D Jadual Penentuan Saiz Sampel .

Ibu bapa menghantar anak-anak mereka ke sekolah adalah untuk mendapatkan seberapa banyak ilmu yang ada. Aspek nilai ini akan diterapkan sama ada secara langsung atau tidak langsung secara bersepadu dan dilaksanakan merentasi kurikulum selain diajar melalui pelajaran Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral bagi bukan Islam (Dewan Siswa. Di dalam falsafah ini disebutkan dengan jelas di mana pendidikan adalah untuk melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia dan bertanggungjawab (Mohd Salleh. 2000). Walaupun akta pendidikan berubah tetapi pendidikan di Malaysia sekarang adalah tertakluk kepada Falsafah Pendidikan Negara.BAB 1 PENDAHULUAN 1. Tingkah laku dan pengamalan akhlak yang baik sangat diharapkan oleh ibu bapa dan juga seluruh masyarakat terhadap generasi pelajar sekarang. Februari 1999).0 Pengenalan Pada era teknologi maklumat yang semakin berkembang sekarang. Matlamat pendidikan pada masa sekarang juga adalah melengkapkan pelajar dengan ilmu dan kemahiran disamping menerapkan aspek nilai seperti yang disebutkan dalam Falsafah Pendidikan Negara. semua sekolah adalah tertakluk di bawah Akta Pendidikan 1996 bagi menggantikan Akta Pendidikan 1961. . Melalui pendidikan segala tingkah laku dapat berubah dan terbentuk dalam diri pelajar.

mencuri. ibu bapa dan masyarakat perlu sehaluan dan bergabung tenaga dalam menangani masalah disiplin dan akhlak pelajar. vandalisme.2 Sehubungan dengan itu sekolah. berjudi. Maka terjadilah pelbagai masalah seperti ponteng sekolah. Berdasarkan catatan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) antara 80.2 kematian setiap jam berpunca daripada perbuatan merokok (Utusan . rakan sebaya. melepak. 1991). Menurut Mohamed Idris. ponteng kelas. negara tidak akan mencapai seperti mana yang dikehendaki dalam wawasan 2020 iaitu mewujudkan sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etika dengan warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur (Mahathir. alam sekitar serta masyarakat sendiri. penagihan najis dadah.000 kematian yang dikaitkan dengan amalan merokok setiap tahun dan kadar tersebut semakin membimbangkan berdasarkan peningkatan kes. gangsterisme. bohsia dan bohjan.1 Latar Belakang Masalah Masalah disiplin dan keruntuhan moral remaja pada hari ini menjadi satu isu yang sering diperkatakan pada hari ini. Wawasan murni yang diharapkan kelak hanya dapat dilihat kepada keratan-keratan akhbar sahaja tanpa berlaku perubahan pada masyarakat jika sekiranya masalah sosial ini tidak diatasi dengan segera dan ditangani dengan sebaik mungkin. Kegiatan merokok adalah merupakan salah satu aktiviti yang tidak sihat yang sering dilakukan oleh pelajar-pelajar sekolah pada hari ini.000 dan 100. di negara ini terdapat kira-kira 10. merokok. 1. Jumlah tersebut menggambarkan kepada kita terdapat 38 kematian sehari atau 1.000 kanak-kanak mula merokok setiap hari yang mana separuh daripadanya adalah dari Asia. Sekiranya masalah ini dibiarkan berterusan. melarikan diri dari rumah. peras ugut serta pergaduhan sama ada secara individu atau berkumpulan. Remaja didedahkan dengan pelbagai perkara negatif sama ada melalui media massa. Isu kemerosotan moral ini meresahkan ibu bapa yang mempunyai anak serta pihak sekolah yang melaksanakan disiplin.

1. Tabiat buruk merokok dalam kalangan remaja perlu dikekang dari sekarang kerana amalan itu didapati ketara meresap kuat dalam jiwa generasi muda di negara ini. 31 Mei 2004). media elektronik serta penyebaran poster ke sekolah-sekolah. pelbagai kempen dilakukan oleh kerajaan bagi mencegah remaja dari merokok dan penyingkiran pelajar dari sekolah setelah diberi amaran bukanlah tindakan baru oleh Kementerian Pendidikan. Perbuatan ini wajar dihentikan bagi membentuk golongan remaja yang sihat demi untuk pembangunan negara pada masa akan datang.3 Malaysia. Kajian ini adalah bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelajar menjadikan rokok sebagai pengamalan mereka setiap masa. Menurut Dewan Masyarakat (Ogos 1997). Mereka tidak takut untuk mengisap rokok terutamanya ketika berada di luar kawasan sekolah serta tempat awam. 11 Februari 2004). . Inilah menunjukkan seriusnya masalah merokok dalam kalangan pelajar sekarang.2 Pernyataan Masalah Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar merokok dalam kalangan pelajar?. Perangkaan menunjukkan antara 50 hingga 60 remaja mula merokok setiap hari dan golongan pelajar merangkumi kira-kira lapan peratus daripada 4. Remaja khususnya pelajar pada hari ini sering dikaitkan dengan masalah rokok. Kempen juga dijalankan sama ada melalui media cetak. Tindakan pelajar yang merokok tanpa menghiraukan papan-papan tanda larangan merokok sama ada di dalam kawasan sekolah atau di tempat-tempat awam amatlah ketara ketika ini.6 juta perokok di Malaysia (Berita Harian.

.4 1. Dapatan yang diperolehi dalam kajian ini dapat: (i) Membantu pihak pentadbir sekolah menangani masalah merokok di kalangan pelajar sekolah. (iii) Mengenal pasti pengaruh persekitaran terhadap masalah merokok di kalangan pelajar.3 Objektif Kajian Kajian yang dijalankan ini adalah bertujuan untuk: (i) Mengenal pasti pengaruh rakan sebaya terhadap masalah merokok di kalangan pelajar.4 Persoalan Kajian Berdasarkan dari objektif kajian di atas.5 Kepentingan Kajian Kajian ini diharapkan dapat mengesan punca-punca yang menyebabkan pelajar merokok. (ii) Mengenal pasti pengaruh keluarga terhadap masalah merokok di kalangan pelajar. 1. (iv) Mengenal pasti penguatkuasaan disiplin terhadap masalah merokok di sekolah. beberapa persoalan dapat ditentukan seperti: (i) (ii) (iii) (iv) Bagaiamanakah rakan sebaya mempengaruhi pelajar untuk merokok? Bagaimanakah keluarga mempengaruhi pelajar untuk merokok? Bagaimanakah persekitaran mempengaruhi pelajar untuk merokok? Bagaimanakah penguatkuasaan disiplin merokok dijalankan di sekolah? 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.