BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

Aras 12, Heritage Office Tower, Jalan SB Dagang, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan Tel: 03-8939 4000 Faks: 03-8939 4045 Laman Web: http:i/politeknik.gov.my

@

PCtLirEl{Ril{

Ruj. Kami

:

KPT/JPP/BKP(S)02t011007-01 (7)

Tarikh : ?l
Semua Pengarah Politeknik

Jun20'10

Tuan/Puan,

URUSAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN stswAzAH (PPPS) GRED DG41 KE GRED DG44 SECARA TIME-BASED KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP) TAHUN 2011
Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada surat bil. KPT.S(S)500-10111314 (17) bertarikh 7 Jun 2010 mengenai perkara tersebut di atas.

2.

Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan mengadakan urusan kenaikan pangkat Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah [pppS) dari Gred DG41 ke Gred DG44 secara Time-Based Khas Untuk Penyandang trcupl tahun 2011. Dokumen-dokumen yang telah dilengkapkan pada hendaklah dikemukakan ke Kementerian Pelajaran Malaysia sebelum atau
30 Jun 2O1O untuk tindakan selanjutnya dan disalinkan ke Kementerian Pengajian Tinggi.

Bersama-sama ini disertakan surat dan borang dari Kementerian Pelajaran Malaysia yang menerangkan maksudnya dengan jelas untuk makluman dan tindakan pihak tuan/puan seterusnya.
Sekian, terima kasih.

3.

..BERKHIDMAT UNTUK NEGARA''
Saya yang menurut Perintah,

NTr AZIZANI [NU b.p. Bahagian Khidmat Pengurusan Jabatan Pengajian Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi

*1..ffi...r V..BASED KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP) TAHUN 2011 Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa saya telah diarah menarik perhatian Y. . Bh g.:. Kami : KP(SULIT)NP.lii:ir$:::. Tan sri/Datuk/Dato'iDatin/tuan/puan mengenai ferkara di atas... pegawai tidak perlu memohon tetapi adalah menjadi tanggungjailab Ketua Jabatan untuk memperakukan semua pegawai yang layak. KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604 PUTRAJAYA Telefon : +603-8884 : +603-8888 Faks Laman Web 6000 (Talian Umum) 6292 : http://www.gov. sehunungln itu. URUSAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) DARI GRED DG41 KE GRED DG44 SECARA TIME.{ i.. Tan S rilDatu k/Dato' lD atinff uan/p ua n. . Bhg. Kementerian Pelajaran Malaysia Semua Pengarah Pelajaran Negeri Semua Pengarah lnstitut Perguruan Malaysia Semua Pengarah Kolej Matrikulasi Semua Pengarah Politeknik dan pengarah Kolej Komuniti. semua Agensi/Jabatan Bagi Penempatan pegawai pinjaman/ Tuka r Sementar alKader Pinjam an pendidikan S iswazah Y. Ringkasan matagaji dan tarikh lantikan (DG41iDG3) ppps Gred DG41 1 -Pegawai-pe_gawai yang layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat secara Time-Based dari i' 'l--:.. Ketua-Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan ferakuan olgi semua pegawii yang layak mengikut syarat-syarat yang ditetapkan Gred DG41 ke Gred OAqq (KUPJ pada tihun 2011 iatah pppS Gred DG3 yang memilih opsyen Sistem Saraan Malaysia (SsV) dan berpindah ke Gred DG41 mulai 01 November 2002 dan juga memenuhi syarat-syarat kenaikan pangkat seperti di LAMPIRAN A.'.i -i)i4 '-'^.e.moe..v!r'i-i' -i' 'ti\\l .KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (Ministry Of Education Malaysia) BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (Human Resource Management Division) ARAS 1-5 Dan 14.43 ( 36 ) :i... Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Ruj.my Tarikh : 06 Mei 2010 Semua Ketua Jabatan/Bahagian."lj' \a. Urusan kenaikan pangkat secara Time-Based. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia (KpM) akan melaksanakan urusan kenaikan pangkat PPPS Gred DG41 ke Gred DG44 secara Time-Based Khas Untuk Penyandang (KUP) bagi tahun 2011.0063/57110 JId.

1 5. Ketua Jabatan diingatkan supaya tidak memperakukan pegawai-pegawai yang belum memenuhi syarat lulus PTK yang ditetapkan.7 5.2. 5. pegawai yang disahkan oleh pegawai perubatan mempunyai masalah sakit jiwa/mental dan sakit berpanjangan. Surat akuan Pinjaman Pendidikan lnstitusi/Tabung Pendidikan seperti LAMPIRAN E. Borang ini adalah untuk diisi dan dilengkapkan hanya oleh calon PPPS Gred DG41 yang memenuhi syarat bagi urusan kenaikan pangkat secara TimeBased Gred DG44(KUP) dan urusan kenaikan pangkat secara Time-Based Ex-PPPLD Gred DG44 (KUP).i yang layak diperakukan kenaikan pangkat secara Time-Based ke Gred DG44 (KUP) adalah seperti di LAMPIRAN Bl dan B. Kenyataan oleh Ketua Jabatan seperti di LAMPIRAN C (format disertakan). . pegawai pinjaman/tukar sementara.. Pegawai-pegawai yang sedang bercuti belajar. LAMPIRAN T1 bagi tujuan tapisan keutuhan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) ( format disertakan).3 5. Perakuan hendaklah menggunakan format dan juga disertakan dengan dokumen-. cuti tanpa gaji.4 5. Salinan slip keputusan PTK (TK1 untuk pegawai-pegawai di matagaji P1lP2lP3 dan TK2 untuk pegawai-pegawai di matagaii di P2lP3 sahaja).7 Salinan surat pengesahan perlantikan ke Gred DG41 dari Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP). hendaklah diperakukan oleh Ketua Jabatan sedia ada atau Ketua Jabatan di tempat yang terakhir mereka berkhidmat. pegawai yang telah bersara wajib atau meninggal dunia tetapi telah memenuhi syarat sebelum bersara wajib/pilihan dan meninggal dunia. 6. LAMPIRAN D/11 bagi pegawai-pegawai yang layak mengikut syarat umum dan syarat khusus yang ditetapkan.2 Salinan Kad Pengenalan. dokumen sokongan seperti berikut:- 4. 5. Ketua Jabatan diminta untuk memastikan bahawa calon mengisi dan mengemukakan borang ini setelah mengambil kira keuntungan/kerugian di antara dua (2) pilihan urusan berkenaan. mengisi jawatan kader KPM.5 5. 5. cuti separuh gaji. Perakuan kenaikan pangkat bagi pegawai-pegawai yang layak ini hendaklah dikemukakan melalui Ketua Jabatan/Bahagian/Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan sepertidi LAMPIRAN G. dan di Borang Akuan Pilihan Urusan Kenaikan Pangkat Time-Based Gred DG44 (KUP) yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan seperti di LAMPIRAN F. Pegawai yang lulus PTK dan mengemukakan salinan slip PTK sahaja (keputusan PTK paling awal Iulus) yang akan dipertimbangkan.6 5.

Malaysia (KPTM). Kementerian Pengajian Tinggi 7. Jabatan diminta menyemak dengan teliti Buku g. Rabu ke alamat berikut:Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran MalaYsia Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Aras 4.1 9. Bahagian pengurusan sumber Manusia (BPSM).Bagi pegawai-pegawai yang berkhidmat di Politeknik.berkenaan atau pegawai-pegawai Kementerian yang bertanggungjawab seperti berikut' 9. Cawangan Naik Pangkat. Kolej Komuniti dan Jabatan/ Bahagian. Cik Azirah Binti Sehat / Puan Siti Syazia Binti Jamlus : 03-8884 7986 Encik Mohsen Safwan Bin Mutalib/ :03-8883 7939 Puan ZuriYana Binti Awang : 03-BBB4 79341 Unit Naik Pangkat Siswazah 2 03-887214211 03-BB84 7863 perakuan kenaikan pangkat bagi pegawai-pegawai yang berkenaan hendaklah pada dikemukakan ke Cawangan'Nai[ Pangkit Siswazah 2. KPM sebelum atau 30 Jun 2010. Bahagian pengurusan Sumber Manusia.2 9. Ketua kesilapan atau kelewatan dalam mengemukakan p-iakuan kenaikan pangkat pegawai atau kenaikan pangkat disebabkan kesilapan fakta' Semua Ketua .3 10. KPM dengan salinannya kepada setiausaha BahIgian. KomPleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA (u.oi k"r"nte-rian Pengajian Tinggi _ Malaysia yang tidak memilih skim p"rriiar"t"n DH tetapi kekal di dalam it<im perkhidmatan DG. BPSM. Rekod berlaku perkhidmatan (BRp) pegawai dan memastikan tiada yang tertinggal ataupun 'bo'ieh menyebabkan berlaku kesilapan dalam kenaikan pangkat kesilapan fakta yang janitan adalah bertanggungjawab sekiranya berlaku kes-kes tertinggal pega*ai.p: Unit Naik Pangkat Siswazah 2) . Blok E12. Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini bolehlah dirujuk dengan Jabatan/ di Bahagian/Jabatan' Pelajaran Ne-geri yang . perakuan boleh dikemukakan terus ke Unit Naik Pangkat Siswazah2. g.

Kompleks E Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA . Edaran Dalaman: suB (sM) Semua TSUB (BPSM) KPSU (PG) siaran kepada calon-calon di bawah KPM yang dipinjamkan.Bhg. Tan SrilDatuk/Dato'/Datin/tuan/puan berikan di 11. . Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran MalaYsia s. Sekian.p. Kerjasama tuan dipohon untuk mengedarkan surat KPSU (TK) KPSU (MR) Edaran Luar: Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Aras 4. tukar sementara atau sedang mengisijawatan kader di agensi/jabatan lain.. C. Blok E14.glllfl ABDOLLAH ) Bahagian Pengurusan Sumber Manusia b. ( HANllt4.BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" Saya yang menurut Perintah.k.Di atas segala kerjasama Y. dalam hal ini adalah sangat-sangat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Blok E3. Setiausaha Bahagian Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Aras 5.. KomPleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62505 PUTRAJAYA .

2001 hingga 31.2 Berkhidmat genap sepuluh tahun di atas Gred DG3/DG41 pada 01.12.1.2008 dan 2009. Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan berdasarkan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) tiga (3) tahun terakhir bagitahun 2007.1.01 .22(44A) berlarikh 28 Oktober 2002 seperti berikut:- 1.1. 1.12.2011 (dilantik pada 01. 1.1.2 Syarat-syarat khusus 1 .1.1 1.2007.6 Bebas daripada senarai Peminjam Tegar lnstitusi Pinjaman Pendidikan.3 Bebas daripada tindakan tatatertib.2006. 2004. 1 April.2. 1 Julai dan 1 Oktober tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf seperli di LAMPTRAN e).4 Telah mengisytiharkan (sPRM). dan 1.2005.1. 1.2 Disahkan dalam perkhidmatan. Calon-calon yang layak diperakukan adalah terdiri daripada PPPS Gred DG41 yang memenuhi syarat-syarat sepertimana yang ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA) melalui surat JPA (S)32411419 Klt. 1.2001 ).2008 dan 2009 tetapi hanya lulus PTK pada tahun2010). dan 1. 1.01 2011 hingga 31.7 Diperakukan oleh Ketua Jabatan.1.2.3 Lulus PTK di atas Gred DG41 iaitu TK1 atau TK2 pada tahun 2010 dengan keputusan keseluruhan di Aras lll atau lV (tidak lulus/tidak menduduki PTK pada tahun 2003.LAMPIRAN A PPPS GRED DG41 YANG LAY.2.AK DIPERTIMBANGKAN KENAIKAN PANGKAT SEGARA T|ME-BASED KE GRED DG44 (KUp) TAHUN 2011 1.1 Syarat-syarat umum : 1.5 Lulus Tapisan Keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 1. harta. .1 Berada di mataga ji P1f 11 hingga P1T17 alau matagaji yang setaraf di P2T10 hingga P2T16 atau P3Tg hingga P3T15 dan matagaji P1T10 dan ke bawah atau PZTS dan ke bawah atau P3TB dan ke bawah pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari.

1. .(Nota : Pegawai-pegawai kategori ini layak dipertimbangkan kenaikan pangkat ke Gred DG44 (KUP) pada atau mutai 1.12.20111.2011 hingga 31.

J{ = Ee ij _P " g .t.t <Yq rf> Erh€ o: =>v >.l r{ o N o @ il.lr: +Y'1 :EIF (.i.lYc.l: :.r. io.d $ :1. o o N rn @ A I (9 o I .. il o. tl: .ulrt ':Y a.{(9 (9 (9 (.9 0.(9 (9 d' (9: (9 (. i. tli .: q rt: ds {.U iic.i t4 (9 llJ Y sl (J o o lrJ d tt tl o o. F oX <t EC (9e d6 F o# d- ill % il "1 Fr dL E Eii (. FI \ : .z 0m "E.iiiP96!ocq EgjY:*3. aao66c6 .l. l: i-ni :rd. (.?6L (t c0 u. (.r!6__!! E o* F. Y (' rl o o N co o <. e. * . (. € =l. L c' rc>(J .l('. 6L. (. :o E E : a] trl_ nl !( Jv Nil El L[_ Y" sl ?%. li + cl oc OL F F{ F{ o .o u=F .-E ul g= Fe. i-.i <: FF :AEEFeEE FEtpm=sE sg3gg9=. ::1ri @= 6.3 E:{ L 65: o. 4C 6 d: z I F z l! I v.l€ to = E6 o6 o.' H th E S E A€'FJ.. uJ o^ r. I nk:. {.:@: qt.6 N O O N c 6 ffi lila z z o=- \' { H z F^ hH- a. :@. '.1.tEPH tebgEF:r oo-u!6-?* ':oc'6oEoE :-GO!iXoY *.." z t!( ZT zT F iz! II ? (J Fqd .F "a '= I! -3 .l: a N m o o .* Sr H EI ? e -l(J (2 (t z <cq . a o o qJ o o N rs <.U o v V * . l.i F cll '4" =1 "^ El -l ':l cl ot.ii- F F :a F6 o. o: a: ct o o o o a o o A o (..::Cjl . 0r3 (.(.o .i .E d H z sl Fl o N IY' @ l:$: .f..lJ . :< =33 o!L o! cLo 9J 6v o=J = he. t tt n F t5 A Y <l @ o il ij zo -! V' (.l z i E=q o. . :l Eg E6 F'a 6O FE o o N + o o N tY'l A 6x Of bt El rf + t !-. 3t i3r i<:' (r.! o<. RFil o.c rfi. t: H { L' z d -9oo =ro 6i! f^. \a. 6 a a E o d = t: o r{ o N 6r <- o + l.{=O z3! kt t*. 'l.sl' . 0l__ rul i"l :l al d g-€i.(' cO 4 (9 < e (9 z-.: ! o ol i{ t o 6 (9 l.' 9n zo <o JN ci Fl ri Fl FI bo o F{ . 9uloc ECo . : bo-. o o o FI a{ (o o . di N F lll q d N N F J <l -. !J5 cNm : o '.t.! % d '?^ va '?o^ 'E E# l!6Qd= E o? cno. il cl 9l Fl a4 & z o =+co 4 ?a 9.=o.^ ri. o.-dF mt nl Fl il \I 9-E:z OFL = c i O= Eru o oE 7 F .

a\] cn \o oq 19 ff3 cf) r-{ (n tE AoZJ <3 Oot Io (v) z< oo ?]U <t.r ts <t cq cr) r$ N.! I LO t3 .o c! ff) o(9 3ur <t.) SB cn Fl o-o _o o e't of (L(f' ao E$ <o oo oz =o 'rf -\t r-o -Q sNq rrf} tn rr) F.) c3 cr) H Fff *i 6t T6 sQ -r llj E3 c.l F cht4 LU O rr) f\ Lo a{ <(.r) <r F$ IFI' F{\ or c'l a{ i O (- T3 Fl Fl 'Ol N $ (tl \c.\ s3 o'! . e.j F. NA FR Ss rn il x: FE fn\ Ol af) Nh rs (.i Eor{ A N IL rn r rrl CL E . ?= J!) ZY RH FN (\ \o tn ra oo @ FH 0ocd F{o F \o rr) c\l . o o o tu rR r5 (o:) s.6 r\\ .oi o o o t! (9 ltt rs o\ rn o? . ron IR !o Fl L r(o +9rnul m\ r{a r(o \o F\@ a! tr) oq E$FR zt rL< ok <(.l F+ N F{ c{ l.1 at <r 5o cn F{ ('l r\ c.r n <{ =a oqi fr$ o= [co (\ rf) Th(\ Nq . oo 3ur TE oC r{\ rn Ot s3 ctt cp 'l rf) Ol r3 t\\ o) c. EZ oo ilH u-V FIL IS !n\ F{O c|) {-\l l'r) iir N '\t F()- H1 ZY t:a -)r FE N <f N FH (\ ft) ul Noc r! F{ c\t a(\ rn ok <o trz ut@e O\c O\< ?= -u) <o =< <m (. \. q rn cf) tJ. c" Fo odi NF\ Fi o O N ta or+ F{+ FN LN l\ N N F{N N FN ^i N << Eo- ot nl c! N << c. =< <m (..n F{ F $ o'j cf) [t) N O @ or rr) N cf) a{ <(.o o rfl rf) t o (L g= me' Y (nn ilil rn Tg Fl\ o.o n'l THTE rq\i- rtr-1+\rntl sl- r+ CO rHflErE cqn-f (l..N ta HR _o ar <occ Fo Hfi _o ra N+ F{n FN F{d Fl Fi r{ CL rlq a! LN FE o^i rt FN N r! m \3cr) o. <* so -uJ Z6 c3 rn 6\ T3 l\q N T6a{ rn ron FIN tn N <<t (.qi fr$ o= r"rl- (L< ztr oo ilH l!Y !n c\l Fg o rC.

LAMPIRAN C KENYATAAN OLEH KETUA JABATAN Nama Pemohon : : Encik/Puan : No. Kenyataan Tatateftib Adalah disahkan bahawa pegawai di atas. Kad Pengenalan Lama/Baru : 1. (Nyata kan status kes/tindakan) :- i) Laporan telah dikemukakan kepada Urusetia Lembaga Tatateftib Kementerian Atau TE LAH di kenaka n hukuma n tataterti b/SPRM/Surcaj/Ma hkama h seperti berikut:- Jenis Jenis Kesalahan : Hukuman Hukuman : Tarikh : . (a) Markah Laporan Nilaian PrestasiTahunan (LNPT) Tahun 2007 2008 (b) Tahun (c) Tahun 2009 2. B n EBAS da ri kes tatateft i b/S P RM/Su rcajlMa h kama h E E Atau SEDANG dalam tindakan tatateftib/SPRM/Surcaj/Mah kama h. (a) Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) E tI E Lulus/ Dikecualikan x 1 Aras PTK 2 Aras PTK 3 Aras PTK : Tahun Tahun Tahun : : I : : (b) Tarikh Duduk PTK : ( Sila sertakan semua salinan slip keputusan PTK yang telah diduduki ) 3.

bertarikh b)E 5. a) TELAH mengisytiharkan harta mengikut peraturan yang sedang berkuatkuasa dan diluluskan melalui surat bil. a) b) d) Pernah / Tidak Pernah dilanjutkan tempoh percubaan dengan berdenda mulai/pada hingga Telah diluluskan cuti tanpa gaji mulai/pada hingga c)Telahmemohoncutitanpagajimulai/padahinggajawatan pada Telah memohon bersara pilihan / pelepasan jawatan dengan izin/perletakan Tarikh : Tandatangan Ketua Jabatan & Cop Jabatan Catatan: (Tandakan aa dalam petak yang sesuai dan x potong mana yang tidak berkenaan) . mengisytiharkan hafta kepada pihak berkuasa tatateftib. Kenvataan Mengenai Penqisvtiharan Harta Adalah disahkan bahawa pegawai di atas. : Kenvataan MenoenaiTempoh Percubaan Berdenda / Cuti Tanpa Gaji/ Bersara Pilihan / Pelepasan Jawatan Dengan Izin / Perletakan Jawatan Adalah disahkan bahawa pegawai di atas.4. (sila setakan salinan surat kelulusan BELUM.

LFZ. = N Fts3 ^o> : (Lm .9o :!dvc oNm. Lz - . o- ?= E 9.jic OEFN Ecct'odNf.F ^oh6.F o o o a o z J N f I F z o N 9o cu <t JI I i2 -o 6 N Y t.) ^Zlil<f. 5i tr!< 5r tro =ififiF o N U' F a F3 F 5 _JU <<F t= -L F. ' r:lEp sI' 1- N . .o z x. --=l E3.-t li<:ExE =d r E J =EHgfF=3 $frg.i<ro otc z E F m <z z< uj Y t <-u 'SLIo 1A ==3:.. (oY ozo a4z o-xuJ o..HEH' .h yN l1l _(L o 2.. o :c tso^c g6-J ar.F -2.LaEfxP e3 tu o J r0 lfrzzzsi 'o oo oco oomJ >E-d ooN..Y z:.Nt qFZ.3Fif.6 LFZ. t OYY o+€ =+q Sio iE#! r-?r? iFE=a ^ s R-r oo(. \u ov dl! o s*gs iSgs u Fo o .8fr5# ii o3L =2.^ rouJ= O. ^< <S ot-= z<6 )to T<+ JT _ul =fi <tt >q ::o N ir*a=* a4<J'^z =flaEf"' E=o *ei tr.<> o-2 *-?* fvH 4gifiR {<= 5=soz .

I.2 (LAMA) TARIKH / TEMPAT LAHIR 4. JAWATAN / PEKERJAAN TERDAHULU (SENARAIKAN) TEMPOH BEKERJA. JAWATAN/PEKERJAAN 5. Jiko tidok berkenoon tulis 'TIDAK BERKENAAN' jiko tiodo.LAMPIRAN TI BUTIR. (BARU) 2. 2.1 3. KAD PENGENALAN 2.BUTIR CATON UNTUK TAPISAN KEUTUHAN PERINGATAN Semuo ruongon hendokloh dipenuhkcn. TEL : 7. iulis 'TIADA'. GAJI HAKIKISEBULAN ALAMAT PEJABAT 6. (TAHUN) GELARAN JAWATAN . ALAMAT RUMAH IEL : B. NAMA NO.

JAWATAN YANG DISANDANG DALAM PERTUBUHAN / LAIN-LAIN IO. Blt.dno. NAMA ISTERI / SUAMI : 2.' no. JAWATAN / PEKERJAAN ISTERI / SUAMI : ALAMAT PEJABAT ISTERI / SUAMI : lold. t.v' trotr'pnor Irl . /topLo iDur!h. REKOD AKADEMIK srJlt / IJAZAH INSTITUT / PUSAT PENGAJIAN TINGGI TAHUN B.Alli .

.....''...'.'... saya boleh dikenakan tindakan tatatertib di bawah Peraturan 4 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.. Saya mengesahkan masih belum membuat bayaran......'...'....'.' ""' mengesahkan bahawa: Saya tidak ada mengambil pinjaman pendidikan daripada mana-mana institusi / [] tabung pendidikan...''.''.......'... Tandatangan Pegawai Nama Jawatan Alamat Pejabat Tarikh PENGESAHAN Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Alamat Pejabat Tarikh ................. saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada .'.... tunai/potongan gaji mulai .'. saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada ... Sekiranya tidak (f) dan Peraturan 4 (g).'. ."""""""" dan ..LAMPIRAN SURATAKUAN E PIN]AMAN PENDIDIKAN INSTITUSI Saya / TABUNG PENDIDIKAN ......'.. dan saya telahpun tarikh ... mulai sebanyak RM . hingga menyelesaikan sepenuhnya pinjaman pada .. benar................'''.......No...:..".... mulai pada masa tarikh ini hingga sebanyak RM sedang membuat pembayaran secara bulanan melalui pembayaran .. PERAKUAN Saya mengaku bahawa pengisytiharan yang dinyatakan di atas adalah benar........... Saya ada mengambil pinjaman pendidikan E tarikh mulai tarikh hingga daripada """"""" mula Sebanyak RM """"""""" dan sebanyak hingga RM . KP:"'.......

. Alamat Tempat Bertugas : ...p.. Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA (u. Saya sesungguhnya faham akan implikasi pilihan sendiri ini dan mengakui bahawa pilihan yang saya buat ini adalah muktamad.. Blok E12.... Unit Naik Pangkat Siswazah 2) Rujukan : KP(PP)0017/18/6/11( : Melalui dan Salinan Kepada: (Alamat J PN/BHG/IPGM/Kolej Matrikulasi) Tuan.. Tarikh : Pengesahan Ketua Jabatan: (Tandatangan dan Cop Jawatan) Nama Penuh Tarikh Tandakan : : (/) dalam salah satu petak yang berkenaan.Matrikulasi .. Borang asal ini yang telah lengkap diisi dan disahkan oleh Ketua Jabatan hendaklah dikemukakan kepada Bahagian Pengurusan Sumber Manusia.... Adalah saya ..... KPM melalui Pengarah JPN/Bahagian/IPGM/K....-......LAMPIRAN F AKUAN PILIHAN URUSAN KENAIKAN PANGKAT TIME.BASED GRED DG44(KUP) Tarikh Setiausaha Bahagian Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4. dengan ini mengakui bahawa saya (a) . No Kad . maka saya Bersetuju untuk diperakukan bagi urusan kenaikan pangkat secara Time-Based Gred DG41 ke Gred DG44 (KUP) ATAU Bersetuju untuk diperakukan bagi urusan kenaikan pangkat secara Time-Based Gred DG41 ke Gred DG44 bagi Bekas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (Ex-PPPLD) 2.. Pengenalan ....

LAMPIRAN G SENARAI KETUA JABATAN TEMPAT BERTUGAS CALON SM Pendidikan Khas SM Teknik Bahagian Pendidikan Khas Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh/Kluster Bahagian Pendidikan lslam SM Berasrama Penuh SM Agama Pusat Sumber Pendidikan Negeri (PSPN) Pusat Kegiatan Guru Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan lnstitut Perguruan Kolej Matrikulasi Pengarah lnstitut Pendidikan Guru Malaysia Pengarah Bahagian Matrikulasi Pegawai-pegawai yang dipinjam kan/tukar sementara/mengisi jawatan kader KPM Ketua Jabatan /Agensi yang menyimpan Buku Rekod Perkhidmatan (BRP) pegawai/ di mana pegawai ditempatkan Pegawai-pegawai yang berkhidmat di Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Politeknik dan Kolej Komuniti Unit Naik Pangkat Siswazah 2 Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pelajaran Malaysia .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful