Anda di halaman 1dari 6

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN KURIKULUM

KAJIAN ALAM SEMULAJADI

PROJEK KHAS

ALAM DAN MANUSIA

KURIKULUM SAINS SEKOLAH RENDAH

Melibatkan pengetahuan tentang fakta-fakta dan hukum-hukum alam

Tumpuan penguasaan pengetahuan dan murid bukannya

pada

Komponen utama dalam mata pelajaran :

Releven dalam pendekatan pengajaran sains

saintifik ciri-ciri

Alam sekitar Manusia Interaksi manusia dan y Menarik minat kanak-kanak dan kepada berkaitan memberi makna

semulajadi sebagai asas penyiasatan saintifik

kanak-kanak dengan

Dilaksanakan semua bidang : Botani Biologi Sains Bumi Kimia Fizik

dalam

Amalan darjah buku

dalam

bilik

alam sekitar

berpusatkan teks dan y Mata pelajaran y

pengalaman harian mereka

penghafalan nota

menekankan 3 aspek : Membangunkan Disesuaikan perkembangan mereka alam y Tujuan utama : Menyediakan pendidikan asas dengan harian

Menggunakan pendekatan baharu

pengetahuan murid mengenai manusia,

untuk pengajaran sains y Pengajaran dihubungkaitkan dengan bagi sukatan pelajaran yang sedia ada

sekitar, masyarakat dan interaksi

persekitaraan pengalaman murid

dan seharian y Guru tentang dimaklumkan bahan-bahan

antara mereka Meningkatkan kemahiran siasatan dan pemikiran dan penggunan kemahiran y Maklum balas melalui edaran bulletin yang dalam menyelesaikan masalah Menerapkan nilai y Soal selidik menilai sikap diberikan kepada guruguru bagi memantau moral nilaidan ini y

untuk murid Memastikan perkembangan potensi murid-murid secara menyeluruh

pengajaran yang terkini y Disesuaikan dengan

perkembangan kognitif

Perkembangan murid-murid menyeluruh pembangunan

potensi secara termasuk intelek,

dihasilkan oleh pusatpusat aktiviti

rohani, fizikal dan emosi serta sikap

murid-murid

ke arah hidup yang harmoni masyarakat majmuk dalam y Matlamat : Memupuk budaya

proses pelaksaan

sains dan teknologi dengan memberi kepada dalam dan

tema

utama Alam

tumpuan

sukatan

pembangunan individu yang dapat menguasai pengetahuan dan

Manusia bertujuan : Murid-murid dapat memahami,

menghargai menyemai sayang

dan kasih

kemahiran sainstifik, memiliki nilai-nilai

terhadap dan

moral, dinamik dan progresif

alam sekitar

membangunkan cintakan Negara

Penekanan kepada : Kurikulum Humanistik (kesepaduan disiplin, pendekatan siasatan dalam

pembelajaran, meningkatkan kemahiran dan berfikir

penerapan

nilai-nilai moral)

Pendekatan baru dalam pengajaran

Penggunaan buku panduan Bahan-bahan yang sesuai untuk

membangunkan kognitif kanak tumpuan kanakdiberi

KEKURANGAN KURIKULUM

KAJIAN ALAM SEMULAJADI

PROJEK KHAS

ALAM DAN MANUSIA

KURIKULUM SAINS SEKOLAH RENDAH

Mengabaikan persekitaran ke

kesan atas

Guru-guru berada di luar mempunyai pendidikan bandar tahap yang

Kekurangan kompentasi dalam mengintegrasikan kandungan dan subjek guru

Kekurangan pengajar terlatih

tenaga

kehidupan seharian

Jadual

perancangan

rendah serta tidak mempunyai latihan

tidak realistik

menggunakan y Pengajaran terlampau sains terfokus

yang cukup dalam kaedah sains mengajar

pendekatan siasatan dalam pengajaran pembelajaran proses dan

kepada peperiksaan dan buku teks

Guru hanya dilatih untuk untuk tujuan am y Kurang latihan dalam perkhidmatan sokongan professional dari segi kakitangan dan dan

mengajar

kesemua subjek di sekolah rendah

kepakaran

Saiz kelas besar dan kemudahan mencukupi tidak

Kurang jelas dalam reka bentuk inovasi

Kekaburan

dalam

spesifikasi kurikulum dan skop dan jaraj masa tidak

mencukupi di antara percubaan dan

pelaksanaan inovasi