Pro Forma Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Rekabentuk dan Teknologi –Pendidikan Rendah

)
Nama Kursus Pengenalan Kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living SchoolEducation ) RBT 3117 3 (3 + 0) 45 Jam Tiada Bahasa Malaysia Pertama/Kedua 1. Menghuraikan sistem kurikulum dan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR) di Malaysia 2. Menginterpretasikan proses perancangan, pelaksanaan dan penilaian KHSR 3. Menganalisis dan mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk merancang, mereka bentuk dan membina kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 4. Menjelaskan skop organisasi dan pengurusan bengkel. 5. Mengaplikasikan pengurusan keselamatan bengkel. 6. Menghuraikan pengurusan kewangan, pengendalian bahan dan alatan. 7. Mengaplikasikan pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dengan cekap dan berkesan. 8. Menyediakan perancangan pengajaran berasaskan kepada sukatan pelajaran.

Kod Kursus Kredit Jam Kontak Prasyarat Bahasa Penghantar Semester Hasil Pembelajaran

Sinopsis

Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah(KHSR); sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR; keselamatan bengkel; pengurusan kewangan; pengurusan peralatan dan bahan; peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel; strategi, kaedah dan teknik pengajaran KHSR; perancangan pengajaran KHSR; dan bahan bantu mengajar. This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum; management and administration; workshop safety; financial management; tool and material management; safety and rule regulation; strategy, technique and teaching methodology; implement teaching planning and audio visual aids.

B 81

Objektif Kemahiran Hidup Sekolah Rendah . Hasil Pembelajaran.Pemetaan dan Kesinambungan Kandungan .Keselamatan  Punca kemalangan .Langkah pencecagahan kebakaran 3 B 82 .Organisasi Kandungan .Pembangunan dan pemupukan pemikiran dalam inovasi kurikulum 2 Pentadbiran dan pengurusan KHSR  Pengurusan dan pentadbiran sumber manusia  Pengurusan dan pentadbiran bengkel Tugas pelajar Organisasi stor Sistem penyimpanan stok 3  Penyenggaraan bengkel Jenis-jeins senggaraan Langkah-langkah kawalan senggaraan 3 Keselamatan Bengkel  Peraturan dan etika .Jenis-jenis api/kebabakan .Penekanan dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran .Pengendalian aktiviti dan Penilaian .Rekod kemalangan  Punca kebakaran .Langkah pencegahan kemalangan .Peralatan pencegahan kebakaran .Tajuk 1 Kandungan Analisis Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah  Analisis Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Definisi kurikulum Konsep dan jenis kurikulum Sejarah perkembangan KHSR Jam 3  Analisis Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah .Format Huraian (Bidang/Unit/ Tajuk.Perlaksanaan inovasi kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah . dan Cadangan Aktiviti)  Analisis pekeliling-pekeliling ikhtisas berkaitan  Inovasi kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah .Umum .

Peti Pertolongan cemas .Jenis-jenis rawatan dan bantuan kecemasan Pengurusan kewangan      Sumber kewangan Perancangan perbelanjaan Bidang tugas guru Pematuhan prosedur perbelanjaan Jam 4 7 Pengurusan alatan dan bahan Perolehan Pematuhan prosedur perolehan Kaedah pembelian Terimaan bekalan Peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel  Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) Objektif Dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan Perundangan Perkhidmatan  Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan (NIOSH)  Peranan dan tanggung jawab Hubungan dengan institusi pendidikan Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) Misi Peranan dan tanggung jawab Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pendaftaran Caruman Perlindungan insurans bencana pekerjaan Hubungan dengan institusi pendidikan  Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) Peraturan keselamatan dan kesihatan pekerja: B 83 .Tajuk Kandungan  Pertolongan Cemas .Tanggungjawab ketika kecemasan .

jawatankuasa. penggunaan dan standard Jam Pendekatan pengajaran dan pembelajaran  Pendekatan objektivisme .Objektivisme dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Pendekatan konstruktivisme .Lawatan .Konsep pendekatan konstruktivisme . kawalan.Tajuk 5 Kandungan Dasar.Projek .Berpusatkan bahan/aktiviti Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan murid .Pembelajaran secara kooperatif .Demonstrasi/tunjuk cara .Pembelajaran Masteri Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan guru . pengelasan.Permainan .Syarahan/kuliah .Pembelajaran aktif/perbincangan .Bercerita Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan bahan 9    B 84 .Simulasi .Berpusatkan murid . kaedah dan teknik pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah   Definisi strategi.Konsep pendekatan objektivisme . kaedah dan teknik Strategi pengajaran dan pembelajaran .Berpusatkan guru .Konstruktivisme dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Pendekatan pembelajaran secara kontekstual Pendekatan pembelajaran berasaskan projek Perubahan konsep dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Kajian Masa Depan Pembelajaran berasaskan ketrampilan (Competency Based Learning (CBL)) Pembelajaran psikomotor dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 10        6 Strategi.

Ohio: NCRVE. Wilson. VA: International Technology Education Association. & Hayie.G.D. A. Creativity in primary education. Managing the occupational education laboratory. Michigan: Prakken Publications Inc B 85 . Ltd DeLuca. Principles and a philosophy for vocational education. KERJA KURSUS 2. Henson.Tajuk  Kandungan Modul Carta Slaid Pita rakaman Perisian kursus pembelajaran (courseware) Laman Web/Internet Peralatan/bahan Jam Kemahiran menyoal dalam pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah . T. Teaching today: An introduction to Education (6th edition). (1985). M. & Salvage.T. (1983). D. Columbus. Miller. K. (1989).. Storm.Aras-aras soalan 6 7 Perancangan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah   Penyediaan rancangan pengajaran dan pembelajaran harian Rancangan pengajaran tahunan/semester 8 Bahan bantu mengajar     Jenis dan contoh bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) JUMLAH 4 45 (50%) (50%) Pentaksiran 1. Ann Arbor. G. W.Teknik-teknik menyoal .J. Reston.W. New Jersey: Prentice Hall. V. (2001). Safety system design for technology education.V. (2005). Exeter: Learning Matters. PEPERIKSAAN AKHIR Rujukan Asas Armstrong.

R. & Salvage. Ohio: Charles E. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Pengaturan sendiri di dalam pengurusan keselamatan kesihatan pekerjaan. Cornstein. (Bandar): Kendull Hunt Publishing Company.J. Boston: Allyn and B 86 . New Jersey: Prentice Hall. Teaching today: An introduction to Education (6th edition). R. Columbus. M. Ohio: NCRVE. J.B. J.H. Teaching Design and Technology 3 –11: The essential guide for teachers. London: David Fulton Publisher.The process of hazard control. D. Finch. (1998). principle and theory (2nd edition).. (2004).V. Ismail Bahari (2002). Falsafah dan konsep pendidikan (Edisi kedua). A.G. Kuala Lumpur: McGraw-Hill. Fernstermacher. D. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Armstrong. Kiat & Co. Ghaye.Singapore: G. Falsafah pendidikan kebangsaan: Matlamat dan misi. Great Britain: Antony Rowe Ltd. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Huraian sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 4. J. T. Foundation of vocational education. (1960).D. Develop a course of study. Pedagogi 1. Meril Publication.A. & Rudnik. (1978). Firenze. A history of educational policy of the Straits Settlement. (1960). Great Britain: David Fulton Publisher. C. Hope. E. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). & Crunkilton. Chelliah. & Soltis.T. (1999).D. (2001). G. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. (1989). K. F. (1988). Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Kuala Lumpur: McGraw-Hill.F. Columbus. Henson. Pengaturan sendiri di dalam pengurusan keselamatan kesihatan pekerjaan. Boston. (1963). Teaching and learning through cirtical reflective practice. Curriculum development in Vocational and Technical. Petaling Jaya: Longman. Massachusetts: Allyn and Bacon. Boston: Allyn & Bacon. New York: Teachers College Press. G.Rujukan Tambahan Abdul Rahman Arof & Zakaria Kasa (1995). Progression in primary Design and Technology. Huraian sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 5. Jr.N. (1993). Reasoning and problem based learning: A handbook for elementary school teachers include over 200 problems and classroom activities. Bold. & Hunkins. W. K. Huraian sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 6. Curriculum: Foundations. Ismail Bahari (2002). (1992). (2nd edition). (1971). & Ghaye. Kementerian Pendidikan Malaysia (2001). S. C. Hamilton. Asmah Ahmad. Rupert. Approaches to teaching. Krulik.

(2005). Ron. J. Primary design and technology: A process for learning. Engelwood Cliffs. New Jersey: Prentice Hall. R. (2004). ______ (2003). Pollard. Great Britain: David Fulton Publisher Southern Regional Education Board (1967). Virginia: Association for Career and Technical Education. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 1991-2003. Ohio: NCRVE. (2 nd edition). T. A. Kuala Lumpur: MDC Publisher Sdn Bhd. Principles and a philosophy for vocational education. Pybus.Bacon Lembaga Penyelidikan Undang-undang (2003). New Jersey: Pearson Prentice Hall. Exeter: Learning Matters. (1996). B 87 . Foundation for vocational education: Social and philosophical concepts. Wilson. Petaling Jaya: International Law Book Services. (1985). McDewitt. Mohd Yusof Ahmad. (2nd edition) New York: Continuum Published. (2002). (1995). M. Ltd. J. A. Designing challenging vocational courses. Reflective teaching. (2005). London: Butterworth-Heinemann Ltd. (1973). Safety management: Strategy and practice. & Omrod. Creativity in primary education. Child development and working with children adolescent. Oxford. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya Miller. Columbus.E. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550 ) dan peraturan terpilih. R. Thompson.E. Falsafah dan sejarah pendidikan Islam. Alexanderia.D.M.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful