Anda di halaman 1dari 60

i

Kandunga n

Mukasurat
7 9 9 10 14 15 17 1726 3241 4854

Kaedah-kaedah Asas Dari Sunnah Pertama: Kedua: Ketiga: Keempat: Mengutamakan Positif DanNegatif Mengutamakan Sederhana Dan Melampau Sedikit Yang BerterusanLebih Baik Dari BanyakTapi Terputus-putus Sunnah dan PengutamaanPerkara Yang Utama DalamPembentukan Pembentukan MelaluiKudwah Pembentukan Kulli BukanJuzie Kesejahteraan Biah DanKesannya Terhadap Pembentukan Peribadi Muslim Kesan Pahala DanSiksa Terhadap PembentukanPeribadi Muslim

97 97 99

Mukaddimah Konsep Penguasaan Dalam kehidupan Dakwah dan PendakwahMaksud PenguasaanPenguasaan Tidak Sama Kemampuan - Penguasaan dankejayaan Dakwahdan Dalaman Penguasaan LuaranPenguasaan Luaran -Pertama: Memahami Deen AllahKudwah -Kedua: Hasanah -Ketiga: Sabar -Keempat: Lemah Lembut Dan Pembelas Memudahkan BukanMenyusahkan -Kelima:-Keenam: -Ketujuh:Tawaddhu Dan Rendah Diri Manis Muka Dan ManisTutur KataPemurah Dan Menafkan Harta Kepada Orang Ramai

102

Kelima: Keenam: Ketujuh:

105 111 114 120

62 69

Kelapan:

126

Peringkat Kedua Penguasaan Haraki - Kesembilan: Memberi Khidmat Kepada Orang Lain Dan Menyempurnakan Keperluan Mereka Penguasaan Akaidi s.a.w. Dalam 132 79 90 92 96 Pertama: Kedua: Perkara Yang BerhubungDengan Kemampuan Gerakan Menguasai Anggotanya 132 Perkara Yang BerhubungDengan Penguasaan 136 Haraki

Penguasaan Dalaman Peringkat PertamaTarbawi Sunnah RasulullahPembentukan Muslim

Allah, doa yang ikhlas inilah permintaan dan keuntungan yang paling besar. Saya memohon kepada Allah supaya menjadikan kita dari golongan orang yang mendengar kata-kata atau membacanya lantas mereka mengikut yang baik dari kata-kata itu. Kepada Allahlah kembalinya segala urusan. Pengarang Ad-Dhamiah Biqaa' Safrin Ramadhan 1402 Jun, Julai, 1982.

KONSEP PENGUASAAN DALAM KEHIDUPAN DAKWAH DAN PENDAKWAH Bismillahirahmanirrahim


1- Maksud Penguasaan:
Mukaddimah Penguasaan buku ini merupakan intipati dari Pada hakikatnyayang saya maksudkan ialah kemampuan panjang, hasil dari pengalaman pahit pendakwah untuk penderitaan yang para menarik alami dan saya hidup ramai orang dan yang saya bersamanya dalam realiti amal Islami di berbagai tempat dan berbagai memperkembangkan mereka sekalipun kej adian. mereka itu ter-diri dari berbagai bentuk Rangka buku ini telah saya siapkan sewaktu saya mentaliti, kecenderungan, status penulisannya dipaksa keluar dari negeri saya, Kemudian dan ilmu pengetahuan yang tidak sama. secara paksa di saya buat sewaktu saya ditempatkan satu daerah dari daerah-daerah negeri saya. sama Dalam Manusia secara umum tidak bulan Ramadhan al-Mubarak tahun dalam berdalam semua perkara.... 1402 Hijrah,cara samaan Jun, Julai 1982 saya memandang berat untuk ia berfikir, status penghidupan, dapat dibaca dengan hati-hati dan teliti, dikaji dengan kecenderungan, agar dapat diambil otak darinya kecerdasan faedah juga tenang dan tafakkur, dalam didapati faedah padanya. Saya mengharapkan kiranya kemampuan-kemampuan hissi dan sebahagian besar dari apa yang saya tulis ini akan nafsi. memberi manfaat, kalau pun tidak semuanya. ialah dai' Pendakwah (Dai') yang berjaya Saya juga mengharapkan agar pembaca tidak mengambil yang mampu mengharung dan kira kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam penulisan mempengaruhi berbentuk teknik dan bentuk. Saya semua manusia dengan ini terutama yang mengharapkan dakwahnya, sekalipun orang fikrah dan agar pembaca menyelami maksud dan pengertian, bukan bentuk dari berbagai bentuk ramai itu terdiri penulisan. Saya juga tabiat dan status. Dai' yang keadaan,mengharapkan doa dari pembaca, sama ada beliau mendapat faedah dari buku ini atau tidak. Demi berjaya ialah dai' yang mampu menarik paling ramai orang dan menguasai mereka dari sudut fikrah dan harakah. Dengan penjelasan ini, "penguasaan" membawa pengertian kemampuan peribadi, keahlian di sudut akhlak, sifat 7

Pada hakikatnya kemampuan untuk "menguasai" dianggap sebagai syarat kelayakan yang pertama dan terpenting bagi peribadi seorang dai'. Tanpa kemampuan "penguasaan" ini dai' belum wujud dan dakwah juga belum berlaku. 2- Kemampuan Penguasaan Tidak Sama Satu hal yang tidak diragui ialah, sepertimana manusia lain, para duat tidak sama dalam kemampuan untuk menguasai sesuatu. Walaupun demikian satu hal yang tidak boleh tidak ialah; setiap dai' mestilah memiliki kadar minima kemampuan menguasai dakwah, kerana tanpa kemampuan penguasaan paling minima ini seorang dai' tidak boleh dianggap sebagai seorang amil/pekerja dalam arena dakwah. Ketidakwujudan kadar minima kemampuan penguasaan boleh jadi tidak hanya setakat menjadikan seorang dai' itu tidak dapat menghasilkan sebarang faedah, malah boleh jadi beliau menghasilkan natijah-natijah buruk yang menyebabkan kemudaratan kepada Islam dan gerakan Islam. Berapa banyak orang yang telah dianggap sebagai para duat dan dianggap sebagai orang yang bekerja dalam arena Islam tetapi mereka telah merosakkan Islam itu sendiri, tidak membawa manfaat kepadanya. Mereka meruntuh bukan membina, mereka menyebabkan orang lari dari Islam bukan mengem-

Terdapat pula orang-orang yang hidup dalam dakwah dan dakwah hidup kerana kewujudan mereka. Mereka sehidup semati bersama dakwah dan dakwah juga sehidup semati dengan mereka. Golongan inilah para duat yang sebenarnya. Mereka inilah yang digelar rijaluddin (pembela agama) yang amat diperlukan oleh Islam, juga diperlukan oleh orang-orang yang sama seperti mereka. Mereka inilah orang-orang yang diperlukan untuk menjulang kembali panji-panji Islam, membangunkan Daulah Islamiah dan menegakkan hujah kepada alam sejagat. Ketidaksamaan kemampuan untuk "penguasaan" yang terdapat pada manusia samalah dengan ketidakmampuan perkakas-perkakas bijana. Ada bijana yang mampu untuk dimuatkan dengan sesuatu yang tidak boleh dimuatkan ke dalam ratusan bijana lain. Begitulah juga, ada di antara para dai' yang mampu menguasai manusia yang tidak mampu dikuasai oleh ratusan orang yang bekerja dalam bidang dakwah Islam.

11

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Musa alAshari radiallahu-anhum beliau mengatakan bahawa Rasulullah s.a.w. telah bersabda: "Pelajarilah ilmu kerana mempelajarinya (membawa) takut kepada Allah, menuntutnya adalah ibadah, membincangkannya adalah tasbih, mencarinya adalah jihad, mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah, memberikannya kepada ahlinya adalah pendekatan diri kepada Allah, kerana ilmulah petunjuk kepada yang halal dan haram, menara kepada jalan penghuni syurga, teman setia di saat kesunyian, rakan di masa keseorangan, teman berbicara di waktu khulwah, petunjuk kepada yang membawa bahagia dan yang membawa kecelakaan, senjata menghadapi musuh, perhiasan di saat bersama teman-teman. Dengan ilmu Allah telah mengangkat (tinggi) kedudukan banyak kaum, sehingga Allah menjadikan mereka pimpinan yang tegak, jejak langkah mereka diikut, perbuatan mereka dicontohid dan pendapat mereka dijadikan pemutus. Para malaikat terlalu kepingin berteman dengan mereka, sentiasa mengusap mereka dengan sayapnya. Setiap benda lembab, kering, ikan dan binatang di laut, binatang buas di darat dan binatang jinak kesemuanya memohon agar mereka diampunkan. Kerana ilmu menghidupkan hati dari kejahilan, lampu bagi penglihatan di saat kelam. Dengan ilmu hamba dapat mencapai kedudukan orangorang pilihan dan darjat yang tinggi di dunia dan akhirat. "(1)

Contoh bandingan hidayah dan ilmu yang Allah utuskan saya untuknya samalah seperti hujan yang menimpa bumi. Ada di antara bumi itu yang baik (subur), menerima air lantas menumbuhkan padang ragut dan rumput yang banyak. Ada di antaranya yang keras kontang, menakungi air, dengan itu Allah memanfaatkan manusia, mereka minum, menyiram dan bercucuk tanam. Sebahagian yang lain pula menimpa bumi yang datar yang tidak menyimpan air dan tidak menumbuhkan padang ragut. Itulah contoh bandingan orczng yang faham ajaran agama Allah dan dapat meman(autkan (hidayah dan ilmu) yang saya utuskan iuztuk tujuan itu. Beliau mengetahui dan mengajarkan-nya. ltulah juga contoh clan bandingan orang yang tidak memahaminya (ajaran agama Allah) sama sekali dan tidak menerima hidayah Allah; yang mana saya utuskan untuk tujuan itu. "(2)

10

12

luaran jika tidak disertai.dengan penguasaan dalaman. beliau mestilah memiliki kadar yang boleh diterima 3-Penguasaan luaran samalah keadaannya dengan Penguasaan Dan Kejayaan Dakwah: tentang kefahaman terhadap ajaran-ajaran agama Allah. pemasaran mentah, memproses dan Kefahaman bahan-bahan terhadap awal Hubungan untuk ajaran agama Allah ini lebihbaru antara penguasaan menyediakannyakeperluan-keperluan lain. peringkatdan memulakan satu diperlukan dari kejayaaniaitu peringkat memproses dan menjadikannya yang lain, Kejelasan dakwah merupakan hubungan tentang manakah yang halal dan manakah sebagai erat niaga. Proses penguasaan manakah yang yang haram, manakah yang buruk dandalaman, yakni yang barang dan asas; kerana kejayaan proses pengilangan merupakan peringkat yang dapat baik, mengetahui yang fardhu, wajib dan sunat, dakwah tidak akan tercapai binasa dan tanpa memelihara bahan-bahan mentah dari hukum-hukum mengetahui permasalahan penguasaan. ini merupakanakidah kaya dengan Dakwah dapat memberikannya nilai, yang dan peringkat inilah juga yang yang kesemua menara hidayah sepanjang sehingga bahan-bahan mentah itu mampu untuk bertugas para dai' dakwah dan pendakwah - amat memerlukan perjalanan yang mampu menarik orang dalam arena amal Islam yang berbagai bentuk kepada memahami ajaran-ajaran agama

Firman Allah lagi:

PENGUASAAN LUARAN
Faathir: 43 13 Membawa dakwah kepada orang ramai dan menjadikan benarlahmengimani, mempercayai "Kemudian kami jadikan kamu berada diberfirman: dan Dan mereka Allah sewaktu atas satu
"Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapati penyimpangan pada sunnah Allah. "

ramai ke dalam Islam dan gerakan Islam dan cara. Islam.. mempunyai harapan yang kuaterat antara untuk Kalaulah tidak dengan adanya hubungan Bertolak berjaya dandari kenyataan inilah matlamatnya, aldapat mencapai arahan-arahan penguasaan luaran dan datang dalam dalaman apakah penguasaan Quraan dan sunnah bentuk menarik ertinya bertan-tan memiliki situasi-situasitidak ada besi, simen dan pasir kalau sekiranya kepada nilai kefahaman terhadap ajaran yang perhatian ia bengkel kerja yang dapat menukarkan bahan-bahan Islam di samping syarat-syarat lain. diperlukan dan menggalakkannya. mentah ini sehingga menjadi binaan-binaan, jambatanDi antara arahan-arahan daripada kitab Allah para Sebaliknya, dakwah yang miskin dari ialah jambatan dan kemudahan-kemudahan awam yang lain? firman-firman Allah berikut: Apakah ertinya sayuran, minyak, minyak sapi yang dai' yang mampu menguasai orang dan bijibijian yang berada di bertimbun-timbun kalau tidak ada tetap sekeliling mereka, akan tukangtukang masak yang menjadikan bahan-bahan ini kekal makanan dan santapan yang menyelerakan.beku. sebagai dakwah yang sebagai Perkembangan dan pengaruhnya amat Bertolak dari keadaan ini bolehlah dikatakan bahawa penguasaan terbatas, luaran merupakan kegiatan pemilihan, sehinggalah Allah pembimbingan dan penyediaan, menganugerahkannya orangmanakala penguasaan dengan rijal (tokoh"Katakanlah: ialah kerja-kerja yang mengetahui yang bersifat takwin, dalaman pula Adakah sama tokoh) yangyangasasi. mengetahui. "bidang iniyang pencanaian yangmemiliki sebab-sebab Kedua-dua memdengan orang tidak Az-Zumar: punyai tuntutan-tuntutan dan dapat membawa hidayah, syarat-syarat sejajar pengaruh dan9 dengan tugas dan penguasaan, matlamat bidang masing-masing. atau Allah akan menukarkannya dengan dakwah lain yang
"Dan orang-orang yang diberi ilmu (ahli kitab) mendapati bahawa wahyu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itulah yang benar dan menunjuki (manusia) "Dan kamujalan Tuhantidak akan mendapati lagi Maha Ter kepada sekali-kali yang Maha Perkasa perubahan pada sunnah Allah. " puji. " Saba:6 Al-Ahzab:

terpengaruh kamu berpaling tadah nescaya akan (Allah) s"Dan jika dengannya urusan kemudian Dia menyariat (peraturan) dari yang (agama) itu, maka dorong syariat itumenggabungkan diri ke dalamnya, ikutilah mereka dan janganlah kamu ikut hawa nafsudan akan menggantikan (kamu) dengan kaum yang lain bekerja, berjihad dan berkorban merupakan proses yang orang-orang yang tidak mengetahui. " " mereka tidak akan seperti kamu (ini). terlalu sukar dan susah. la memerlukan kemampuan dan Muhammad: tuntutan-tuntutan yang berbagai bentuk. Al-Jaatsiyah: 18 Siapa yang memiliki sebahagian besar 38 darinya, beliau Di antara arahan-arahan nabi pula ialah hadis-hadis adalah berikut: dai' yang mendapat taufiq, berjaya dan mampu 4 - Penguasaan Luaran Dan Dalaman: menguasai orang ramai dan menarik mereka satu demi Yang saya dengan sutu ke dalam Islam dan ke maksudkan Sejauh mana dalam dakwah. ramainya para duat yang memiliki syarat-syarat penguasaan luaran ialah menguasai "Wahai manusia,sejauh itulah kemampuan dakwah untuk penguasaan ini sesungguhnya ilmu itu dengan belajar, mereka yang di ramai,usaha memperdalamkan juga luar dakwah, gerakan dan dan kefahaman orang itu dengan kemuenguasai dan sejauh itulah tanzim, yakni tahap sebelum banyak ke pengaruh dakwah terhadap mereka fahaman. Siapa yang dikehendaki semakinintima' dan Allah (mendapat) senrakin Allah akan menjadikannya faham tentang dalam tanzim. Manakala penguasaan kebajikan mendalam. Melalui kitab Allah yang hamba Allah yang dari agama. Dgn sesungguhnya tidak diresapi kebatilantakut dalaman pula membawa erti menguasai semua pihak, dan di bawah cahaya sinar sunnah kepadaNya ialah para ulamak. dapat menentukan tuntutanmereka yang telah " nabawiah yang mulia, kita berada dalam tanzim; tuntutan paling menonjol yang diperlukan oleh dakwah yakni menguasai mereka yang telah dalam proses penguasaan dan penarikan orang ramai ke ditanzimkan dan kebaikan pada seorang Kiranya Allah menghendakitelah menggabungkan dalam dakwah. diri ke dalam amal-amal Islam dan hambaNya, Allah Agama Allah. 1- Memahami akan menjadikannya faham tentang agama danmenjadikan seorang al-akh muslim sebagai dai' Untuk mengilhamkan kepadanya kebijaksanaann ya. gerakan. (1) Riwayat Bukhari clan vung sebenar pada Muslim. Allah, istiqamah ini saling Kedua-dua Ibni jalan penguasaan mengikuti bidang (2) Hadis Riwayat jalan yang bijaksana Abdul-Barri dalam kitab Al-Ilmu dan sentiasa mendapat petunjuk,
I

62

menyem-purnakan antara satu sama lain. Kedua-duanya amat penting dan memerlukan kemampuan penguasaan yang

14

16 18

19 1 17

tidak langsung mempunyai hubungan . dengan ilmu pengetahuan dan fikrah "Contoh bandingan para ulamak di muka bumi tentang Islamiah. Mereka juga tidak faham ini samalah dengan dijadikan petunjuk di "Ilmu yang sedikit lebih di langit. Iaibadat yang banyak. baik dari Bolehkah ajaranbintang-bintang Allah. agama kita saat kegelapan di darat dan itu dengan dia mengabdi Apabila Cukuplah kefahaman seseorangdi laut.mereka bintang itu menggambarkan bagaimana tenggelam Allah, dan cukuplah kejahilan bagi ini boleh diri kepada orang yang mendapat petunjuk pun mulai sesat. " seseorang mengikuti kagum dengan pendapatnya sendiri. " apabila beliau jalan yang betul dengan bekerja diSelain dari itu, apakah seorang dai' itu dapat menjadi bidang siasah? Bolehkah kita seorang dai' yang sebenarnya di jalan Allah dan menmenggambarkan bahawa amal-amal dapat hidayah kiranya beliau merekadai' akan terdedah tidakmemberi ajaran itu akan dapat memahami khidmat Setiap kepada keadaan di mana agama Allah? kepada Islam beliau diminta memberi fatwa dan ditanya tentang banyak Apakah seorang dai' akan mampu menguasai orang perkara. Apakah beliau akan memberi fatwa atau menj dan kepentingannya? ramaidenganmengajak mereka dengan pen-dapat kiranya dan ke dalam Islam Islam? awab Selain pendapatnya atau dari itu usaha-usaha untuk beliau jahil terhadap prinsip-prinsip Islam, perundangan, Sekiranya beliau jahil tentang agama Allah adakah jawatan menyakinkan orang ramai ummat Islam Islam, terhadap Imamah haramnya? akan halal dan (pemimpin) terhadap diserahkan orang ramai ke ke adakah terlebih dahulu menarik kepadanya dan mereka dan Menarik dalam dalamnya, akan Islam beliau berpengaruh ke atas mereka? membebaskan merupakan jalan yang kelodakdari merupakan asas dan mereka sahih, yang Selain dari itu, sebelum dari perkara-perkara yang kita mana dengan cara ini dapat menjadikan mereka para kelodak pemikiraniadan beliau menj adi kudwah persoalkan di atas, bolehkah konsep-konsep yang muslimin ini ramai dengan amal bukanlah suatu yang terikat dokong yang dilakukannya selamaorang mereka dengan Islam, berpegang teguh kepada dengannya beliau apa sekalipun suasana yang melsedangkan yang mudah. Begitu juga usahaperkara walau tidak mengetahui syariat Islam. Bolehkah syariat Islam itu diamal dan dilaksanakan tanpa ingkungi mereka. Sedangkan menarik mereka terus ke usaha untuk menawan akal dan jiwa mereka, mengetahui syariat itu sendiri? dalam gerakan terlebih dahulu akan menj adikan wala' menyelesaikan Allah dan pengetahuan dan gerakan, Memahami agama hanya kepada tanzim umum dan (taat setia mereka) permasalahan mental akan membolehkan para mudah. la memerlukan ilmu jiwa bukanlah dai' berbicara dengan manusia sesuai bukan kepada syariat Allah. dengan kemampuan mentaliti mereka, pengetahuan, telah ditimpaMemahamisetelah beliau Islam hari ini pengalaman dan kemahiran. mengetahui mentaliti mereka. bala' dengan sebab wuagama Allah judnya para memerlukan membolehkan ke dai' Dai' pengetahuan umum juga kesemua inipara dalam amat duat yang mengajak manusia dalam dan tanzim mereka, bukan mengajak mereka ke dalam dan menyentuh hati orang ramai setelah dakwah beliau mengetahui usahanya menjalankan apakah yang duat ini bergelodak dan bergelora di dalam Islam. Para sedang menjelaskan kepada orang ramai menguasai hati mereka. tentang keistimewaan dan kebagusan tanzim permasalahan dakwah.kunci yang dapatmereka, Dai' yang tidak mempunyai membuka bukan menjelaskan keistimewaan dan kebagusan Islam. akal dan hati tidak akan boleh menarik pemilik-pemilik Menguasai akal dan jiwa lebih sukar dari Inilah yang tersebut dan tidak akan dapat dengan akal dan hati menjadikan hubungan seseorang menguasai menyerang mereka. Seruan dakwahnya kepada mereka dan menawan kubu peperangan. Kiranya usaha-usaha menawan kubu pertahanan peperangan memerlukan berbagai bentuk persediaan, sama ada 20 22 dalam bentuk kemahiran yang tinggi, pengalaman yang 24

III

Ada orang kaya yang telah menjadi zalim kerana kekayaannya. Ada orang miskin yang telah terhimpit perasaannya oleh kemiskinannya atau kemiskinannya itu telah menjadikannya bersikap dengki kepada semua manusia. Ada pula yang bersikap Sesungguhnya Allah dan membiarkannya zuhud terhadap duniatidak menarik ilmu dengan tarikan (sekaligus) tetapi Allah menariknya dengan terlepas ke tangan orang-orang kafir. mematikan para bersifat sehinggalahmembabi buta, Ada yang ulamak, berani tidak tinggal lagi seorang lain pun, dan manusiapenakut dan bacul. Di yang alim pula bersifat pun mengambil (memilih) kepala-kepala (ketua) yang jahil. Mereka itupun ditanya antara kedua-dua eifat ini terdapat "Atau sesuatu) lantas mereka memberi yang dalam, tanpa (tentang seperti gelap-gelita di lautanfatwa dengan sifat bermacam-macam bentuk perangai dan yang diliputi oleh ombak, dan atasnya ombak Hadis riwayat ilmu, mereka sesatyang di menyesatatkan."(pula) diatasnya lainnya. (lagi) awan gelap-gelita yang tindih-bertindih,apabila dia kedua-dua Syaikh (Bukhari, Muslim). Begitulah keadaannya, seorang dai' akan mengeluarkan dirinya seolah-olah dalam sebuah mendapati tangannya tiadalah dia dapat melihatnya (dan) barang siapa yang besar baginda petunjuk Rumah Sakit tiada diberiyang bersabda: oleh Allah Benarlah Rasulullah sewaktu cahaya penuh sesak dengan pesakit-pesakit, orang-orang cacat, tiadalah ia mempunyai cahaya luka-parah dan lumpuh. Inilah medan wirlau sedikitpun. " kerjanya dan inilah tanggungjawabnya, juga inilah ketentuan Allah untuknya. An-Nur: 40. Untuk menjalani beberapa orang dai' yang bekerja ini, pertamasaya ada mengenali jalan tamanya iabidang siasah memerlukan iman, ini amat dan dakwah umum. Mereka dalam keyakinan dan tawakkal kepada Allah di Dalam perumpamaan Melayu disebut "Mencurah air daun keladi."- pent. samping ilmu pengetahuan, kekesedaran, fikiran, pengalaman dan fokus yang tajam, kerana semua perkara ini akan dapat 21 menolongnya menghadapi penyakit-penyakit 23

dakwah mengambil berfaham Marxsis, yang ini Yang satu ini bentuk hubungan kepartian, bukan itu akan tetap tinggal sebagai jeritan-jeritan kadangkala hubungan yang bersifat akidah. Malah dilagi pula berfahamseperti meniup pasir. (1) satu tanah Kebangsaan, yang lapang dan menjadikan hubungan itu mengambilSekularis dan bentuk hubungan Hippis, Sosialis, yang dikira sebagai memahami Di antara perkara Kapitalis, peribadi, apa-apa lagi yang tidak bukan hubungan prinsip. ini entah agama Allah ialah membekalkan Keadaan ada ajaran diri dengan seterusnya menjadikan medan dakwah Islamiah penuh kesudahannya. pengetahuan yang dapat menolong berbagai bentuk ilmu dengan orang semua parti-parti, dan Ada menarik alim yang tertipu dengan para dai' tanzim-tanzim, manusia yangpuak-puak corak berbagai gcrakan-gerakan. pulakecenderungannya, terutamanya ilmunya, ada orang jahil yang tidak ilmu pengetahuan dan Sebahagian di mana terdapatnya pula si bodoh dalam zaman besar keadaan ini adalah berpunca dari tahu dirinya jahil, yang lain bermacam-macam kejahilan terhadap ajaranyang telah , Islam, yang haluan si cerdik dan lainnya. agama terlalu banyak, atau dan aliran falsafah seterusnya membawakan kepada tidak berpegang ada sehingga yang mengidap penyakit jiwa, teguh Ada membuatkan usaha-usaha untuk mempengaruhi dan menarik orang ramai bukan lagi suatu perkaraIslam. kepada hukum-hukum dan kaedah-kaedah penyakit yang mengidap penyakit jantina,ajaran yang mudah. Malah usaha-usaha iniini, seperti yangoleh seribu akan dihalang dapat kita Sebagai natijah dari keadaanada yang mengidap terlalu sensitif dan satu dan yang saraf faham. lihat persoalan dan dan Rasulullah dalam sab- ini dijelaskan salah banyak Keadaan oleh penyakit penyakitmenunjukkan kebenaran firman Allah yang berbunyi: danya: penyakit lagi.

juga dapat menolongnya menghadapi permasalahan dengan sejajar penyelesaian bercerita kepada saya ituperkaramemandang dengan yang yang batin; dan perbuatan batin dan ia akan Orang perbuatan tegas. Tanpa semua terus ini perbuatan zahirorang itu dan berkata: "Ya Syaikh, tidakkah sejajar dengan perkataan. menambah sulitkan kepada meraba-raba tetap dan akan Di samping membenci. engkau takut kepada Allah, sedangkan engkau di dalam riwayat-riwayat yang Tidak ada daya upaya lagi kecuali dengan memperingatkan mereka yang permasalahan. Bertolak dari membelakangkan amaran ini dia berkuasa menjadikan engkau keadaan ini, dakwah dan jamaah adalah genggamannya. Dan tentang akibat buruk dan berkewajipan balasan pertolongan Allah.antara riwayat-riwayat membersihkan safnya daripada orang- sekelip mata?" debu-debu yang berterbangan dalam yang dahsyat. Di orang yang mengidap penyakit yang membawa Syaikh ini terdedah itu ialah:Yang pentingnya, bila keadaan perpecahan, walau kepada orang-orang kampungdalam apapun kedudukan mereka 2 - Kudwah Hasanah: mereka terus menolak dan jamaah, malah walau bagaimana Beliaumempengaruhike orang ramai, menarik mengusirnya. tinggipun berhijrah Madinah. Di sana beliau Untuk dapat pun kemampuan tanzim, pentadbiran masih melakukan jamaah mereka, sama dengan tidak dan fikrah yang ada pada dan menguasai mereka, dai' perkara yang mereka ke dalam kerana bahaya mereka akan lebih Orang ramaimanfaat. merasa insaf. besar dari sekali lagi menolaknya. Beliau mestilahberiman kepada al-Quraan orang yang orang ramai. menjadi hasanah "Tidak keburukan kudwah dakwah kepada Cukuplah sebagai pun berpindah ke sebuah negeri asing yang jauh. Di sana satu bagi Kerana manusia oleh apa yang diharamkannya. " perlebih terpengaruh dengan bahasa menghalalkan golongan imigran muslimin sebagai sekiranya Allah tidak memberi taufiq lantaran adanya beliau dianggap buatan Hadis riwayat Muslim. golongan ini. Firman Allah: seorang dari bahasa lidah. (1) dipertikaikan lagi. Tetapi ini imam yang tidak Orang yang mengajak dapat mengesan hakikatnya yang hanyalah sebelum :mereka manusia supaya, berakhlak mulia sebenar dan sebelum mereka dapat hina, seruannya sedangkan akhlaknya sendiri rendah dan mendedahkan perbuatannya. akan diterima. ladengan kejadian yang Kisah ini penuh itu tidak akan ditolak dan mendukakan dan menyayatkan hati. syurga pergi "Bahawasanya beberapa cahaya (pertunjuk) dikebelakangkan.orang dari penghuni "Dan barang siapa yang tidak diberi Manusia seperti lelaki di atas banyak kedapatan di (menemui)Orang beberapa orang dari oleh Allah tiadalah kalanganyang mengajakpenghuni ramai supaya berjihad ia mempunyai cahayaorang neraka, lantas orang ramai. walau yang menyebabkan Inilah mereka (penghuni syurga) bertanya:"Kenapa kamu masuk fisabilillah seperti ini dij adikan hujah olehberjihad atau beliau 40 sedikitpun. " golongan sedangkan An-Nur:sendiri tidak orang-orang neraka, beliau lemah kami tidak masuk syurga jihad tidak demi sendiri yang dalam penghalang kecuali yang Allah iman menjadimenuduh Islam dan dakwah. dengan Malah menjadikan amalan dan perbuatan mereka itu apa diterima. akan yang kami pelajari dari kamu." Mereka (penghuni Orang yang pun menjawab: "Kami supaya berkorban neraka) menggalakkan orang lain berkata sebagai punca kejahatan bagi mereka yang sengaja 3 - Sabar: (menyuruh) tetapi kami ringanmenuntut agar mengambil tidak dan Menarik manusia dan menguasai beliau buat. " menjadi bakhil, tidak akan sedangkan merekasendiri bersifat fitnah pula pada kebanyakan orang. TidakRiwayat at-Tabarani. dai' bersifat sabarmenemui orang yang akan mendengar seruannya. menghadapi mereka. ada upaya dan kuasa kecuali Bukan dengan pertolongan bosan. menghadapi mereka dengan sempit dada dan Allah yang Maha Agong. Orang ramai memilikiOrang yang mengajak orang lain supaya bersifat berbagai bentuk perangai, berIstiqamah seorang dai' merupakan rahsia kejayaan tawaddu sedangkan beliau sendiri bagai bentuk keaiban dan kekurangannya, berbagai bersifat sombong dan dakwahnya . Istiqamah mengajak menjadi kelayakan yang bongkak, orang Manusia bentuk keperluan dan kepentingan. yang inilahjuga orang lain supaya yang pentingproblem. lain dariini baginya Mereka menjadi imam. sedangkan untuk mempunyai berbagai masalah dan mengutamakan orang diri sendiri Istiqamah inilah juga yang menjadi faktor untuk memerlukan kepada orang yang dapat menyelesaikan penting baginya orang beliau mengutamakan kepentingan peribadinya, mendapat hidayah. Benarlah Allah sewaktu berfirman: permasalahan mereka. yang mengajak orang lain supaya bersifat jujur dan Orang ramai tidak beradab dengan adab-adab Islam, benar sedangkan beliau sendiri seorang pembohong, tidak berakhlak dengan akhlak-akhlak al-Quraan. Mereka orang yang mengajak orang amat memerlukan orang yang sanggup bergaul danlain supaya bersifat "Contoh amanah sedangkan beliau sendiri seorang pengkhianat, bandingan supaya orang-orang hidup bersama dengan mereka, orang yang mengajarkan kebaikan berkenaan dapat menampung keaiban-keaibanberpengaruh dari kata-katanya - Pent. kepada orang lain tetapi beliau lupakan dirinya samalah (1) Perbuatan seseorang lebih dan seperti lampu yang menerangkan orang lain tetapi beliau membakar dirinya." Riwayat at-Tebarani. 26 30 32
28

orang yang mengajak orang lain agar bersifat istiqamah sedangkan beliau sendiri menyeleweng, orang mengajak mengubati penyakit-penyakit sedangkan beliau sendiri seorang mereka. Kesemua orang lain kerana itu serulah (mereka kepadaini "Maka supaya taat agama itu) memerlukan kesabaran. yang mengajak orang lain supaya pendurhaka, orang tetaplah sebagaimana dan Allah tidak akan meresap ke Hidayah dan petunjukhalal lagi baik (keadaan) ummencari rezeki yang "Aku tidak merasa bimbang terhadap sedangkan beliau sendiri dalam jiwa manusia diperintahkan kepadamu Asysekaligus, malah dalam perkara-perkara harammemerlukan dan kejahatan matku, karamyang mukmin dantenaga kafir, ia dikorbankan baik yang yangkerana yang masa, pengawasan Syuura: 15 dan mukmin.....................orang oleh mendatangkan yang dengan akan usaha-usaha seperti ini berkemungkinan mampu dilindungi itu imannya dan hasil kafir sehinggalah menipu manusia dalam satu jangka pula akan dihalangmemerlukan kesabaran. waktu tertentu,dan Al-Quraan memberi peringatan dengan aku bimizin Allah. Ini juga oleh kekufurannya. Yang mengugut tetapi beliau tidak bangkan terhadap kamu terhadap orang yang manusia selamaialah munafik yang lidahnya alim, memberi amaranakan mampu menipu perbuatannya Manusia terdiri dari perkataannya, yang mempunyai orang-orang juga mereka bercanggah beliau lamanya. dengan apa yang kamu tahu dan yang memperkatakan keperluan masing-masing. Ada orang yanglakukan. Firman memperkatakan apa benci. " melakukan apa kenal kamu yangmanusia yang memakai serban yang seorang tidak mereka tidak melihat Saya dalam dunia ini sesuatu yang lebih penting dari Allah: Riwayat at-Tabarani. besar, Orang yang berkepentingan tidak akan keperluannya.malah di kampungnya hanya beliaulah seorang yang memakai serban. Penduduk memperdulikan sesuatu. Boleh jadikampungnya telah beliau tidak tidak sabar lagikecuali apa beliaudikatakannya kepada memandang berat menunggu yang pulang dari mempelajari agama, supaya beliau tidak peduli pukul berapakah saudara. Boleh jadidengan kepulangannya beliau akan menjadi imam dan pemimpin mereka dengan tidak beliau mengetuk pintu rumah saudara, dandi samping menjadi "Seorang dahulu tidak menjadi benar-benar beliau atau lelaki membuat janji dengan saudara kembali, lebih tempat rujukan. Tetapi malangnya setelah mukmin dengan orang-orang sehinggalahtidak terlebih dahulu memberitahu dan lidahnya "Hai hatinya sama dengan beriman mengapa Boleh dia yang mereka berkata dalam hati: lidahnya, saudara. kalau "Alangkah baiknya kamu jadi tidak kembali." itu di tidak kamu kerjakan. Amat besar kedatangannya yang waktu saudara dan kotor, sama dengan hatinya. Lidahnya terlalu kesatsedang makan memperkatakan apa Perkataannya tidak mencanggahi beliau atau di ian Jirannya terselamat dari kejahatannya. waktu yang perbuatannya.merasa Allah bahawa kamu mengatakan"apa yang kebenc waktusisi segan sedang berihat atau kata-kata tidak di saudara untuk munuturkan di saudara sedang dan " Menanggung semua keadaan ini Riwayat warak dari tidak kamu kerjakan. jijik. Beliau tidak at-Tabarani. memakan paling kotor, tidur. memerlukan kesabaran di samping memberikan bimbingan harta manusia secara yang tidak hak. Kejahatannya telah Ash-Shaff: 2-3 yang lembut, dan halus di samping menarik pandangan. melewatisesuatu batas apabila di satu ketika beliau dan dua orang Kalau tidakAllah lagi: akan berlaku antara saudara dengan F'irman rakannya telah pergi ke menjadi musuh menaruh mereka. Beliau akan bertukarnegara-negara Arab lain untuk mengutip derma bagi menaruh dendam kesumat tujuan pembinaan masjid di yang tidak lagi akan kampung itu. memperdulikan apa yang akan terjadi. seorang dari Apabila Salah setengah orangtemannya dengan peribadidakwah Islamiah dibala'kan itu telah menceritakan Saya kenal yang tidak menerima kepada saya apa akan terdedah dengan katanya: "Sebelum peribadi seperti orang kecuali setelah dijanjikan terlebih ia yang berlaku kepada kehancuran. kunjungan ini yang kami tumpang mendarat di negeri yang "Mengapa anggota dakwah membina manakala kamu kapalterbang suruh orang Segolongan kamu melupakan diri lain (mengerjakan) kebaikan dahulu. tuju, ada orang yang kepada kami dan berkata: sedang Kalau beliau berpaling datang tanpa terlebih kamu sendiri padahal kamu kami yang lain pula meruntuhkan. Sekumpulan segolongan mernbuat perjanjian mereka akan menolak membaca al-Kitab (Taurat). Maka tidakkah berdua mengetahui dahulu "Mulai sekarang aku harap kau kamu berfikir?" menghimpunkan orang ramai, sekumpulan yang lain pula 44 Al-Baqarah: kedatangannya;akan keluarga mereka mengatakan wang bahawa saya atau memperuntukkan separuh dari memecah-belahkan. Segolongan mengeratkan kasih sayang, yang merekaDalam kitab-kitab hadis pula terdapatberdua satu tidak ada di sifat bencirumah, sedangkan kamu puluhan tetamu kutipan nanti untuk diri saya dan untukperbuatan zahir yang lain riwayatmenyalakan pula yang menggalakkan supaya berkenaa\n mengetahui yang beliau berada diper empat silalah per empat, manakala yang baki satu rumah. untuk projek pembinaan masjid." 31 29 33 27

Saudara boleh menggambarkan apakah natijah yang akan berlaku setelah itu. Saya juga mengetahui ada orang yang sengaja meletakkan gagang talipon tidak tepat kedudukannya di waktu tidur kailulah (1). Ada pula orang yang tidak langsung mahu menerima orang-orang tertentu kerana mereka telah mengetahui bahawa orangorang itu menyusahkan. Golongan ini memang boleh dimaafkan, tetapi tidak dipertikaikan bahawa mereka telah gagal dalam dakwah an orang ramai akan menj auhkan diri dari mereka. Dai' yang sebenarnya ialah dai' yang hidup untuk orang lain bukan untuk dirinya. Dia mengutamakan kebahagiaan orang lain sekalipun terpaksa mengorbankan kebahagiaan dirinya. Dia sanggup menelan segala kemarahannya kerana dia yakin berbuat demikian itu akan bertukar menjadi iman dalam dirinya, malah akan menjadi bekalan baginya di Hari Perbicaraan di hadapan Allah kelak. Benar Rasulullah s.a.w. yang menjadi imam kepada golongan yang sabar sewaktu baginda bersabda:

Memindahkan seorang dari kesesatan kepada petunjuk, dan membimbing tangan manasia dari dunia yang gelap menuju cahaya, tidak akan mendapat ganjaran yang sebesar ini dari Allah di Hari Kiamat kelak, seperti yang dijelaskan dalam banyak hadis-hadis Rasulullah saw kalaulah tidak kerana kerja-kerja ini memerlukan sabar yang panjang dan kesanggupan dai' menanggung berbagai kesukaran. Boleh jadi proses pemindahan ini memerlukan supaya saudara nuenggunakan masa kerja dan masa rehat saudara yang amat banyak. Boleh jadi ia meminta saudara mendengar dengan penuh perhatian terhadap ilmu yang diperkatakan oleh orang yang akan saudara pindahkan/ Boleh jadi ia memerlukan agar saudara menasihati, memberi ingat, menziarahi dan memberikan hadiah-hadiah kepadanya. Kesemua ini mesti saudara lakukan dengan tidak merasa jemu dan bosan dan tanpa melakukan sesuatu yang menyebabkan beliau merasakan yang saudara merasa jemu atau bosan. Sekiranyaa perkaraperkara ini berlaku amal yang dilakukan itu akan gugur, usaha-usaha akan gagal dan tenaga yang telah dikorbankan akan sia-sia sahaja. Saya mengenali seorang dai' yang mendapat taufiq dari Allah, yang menghampirkan diri kepada Allah dengan kesabarannya menanggung kesusahan kerana orang lain, terutama apabila keadaan itu merupakan untuk membawakan mereka mendapat hidayah dan membimbing mereka ke dalam Islam. Dai' yang saya maksudkan ini mempunyai seorang ahli keluarga yung telah menjadi penagih arak lebih dari betasnya . Penagih arak ini tidak diterirna lagi oleh keluarga dan masyarakat disekelilingnya, sehingga beliau tidak mendapat tempat tinggal untuk bernaung, malah tidak ada orang yang sudi bertegur sapa dengannya kecuali orangorang yang sama dengannya.

"Tiada tegukan yang ditelan lebih dikasihi Allah dari kemarahan yang ditelan oleh seorang hamba. Tidak ada seorang hamba yang menelannya (kemarahan seperti itu) kecuali Allah akan memenuhkan rongganya dengan iman. "
(1) Tidur sebentar

tengahari. 34

35

Pada satu ketika penagih arak telah mengetuk pintu rumah dai' yang saya maksudkan. Dai' itu pun membuka pintu, berdepan muka dengan pemabuk yang telah tersingkir, dan yang lebih tua darinya. Dengan kasih sayang orang yang mendapat hidayah dai' berkenaan telah menjemput pemabuk itu masuk. Lelaki pemabuk itu pun masuk dengan langkahnya yang teragak-agak dan kehairanan terhadap sikap dai' itu, kerana sebelum ini beliau telah biasa menerima tendangan di luar pintu rumah dan mukanya diludahi bertubi-tubi. Si pernabuk telah masuk, dan sejak dari itu bermulalah pengembaraan penuh sabar yang panjang, hari demi hari hingga mencapai minggu dan seterusnya menjangkau bulan, sehinggalah cahaya iman semarak bernyala dalam hati si pemabuk, dan mulalah hasil hidayah menunjukkan buahnya dengan izin Allah. Lelaki tersebut telah menjadi seorang salih. Islamnya juga telah sempurna. Beliau terus berdamping dengan dai' tersebut, jarang sekali berpisah dengannya, hingalah berlaku sesuatu yang tidak diduga, dai' berkenaan telah dimasukkan ke Rumah Sakit untuk satu pembedahan segera. Pembedahan telah dilakukan. Dalam masa pembedahan itu lelaki berkenaan, dengan rasa kebimbangannya memanjat doa kepada Allah, beliau terlalu bimbang tentang keselamatan orang yang telah menjadi sebab beliau mendapat hidayah. Beliau telah bersumpah dengan dirinya yang beliau akan terus di sisi dai' tersebut siang dan malam, memberikan khidmatnya dan menyempurnakan sebarang permintaan dai'. Akhirnya berlakulah apa yang tidak diingini apabila lelaki itu tidak dibenarkan memasuki bilik dai' itu setelah pembedahan dilakukan. Sewaktu beliau datang minta penjelasan dan menghujah tindakan menghalangnya itu beliau telah ditempeleng dengan kuatnya oleh salah seorang sahabat dai' itu. Perbuatan

menempeleng beliau itu telah cukup untuk meruntuhkan segala-galanya sehingga dalarn sekelip mata telah mengubah perasaan dan sensitifnya memusuhi Islam dan umat Islam. Dengan penjelasan ini nyatalah bahawa jalan untuk memberi hidayah kepada manusia adalah jalan yang amat sukar bagi mereka yang berjiwa lemah, iradah yang tidak kuat dan tidak anugerah Allah dengan sifat sabar yang tinggi. Oleh kerana itulah ayat-ayat al-Quraan da n hadishadis Rasulullah s.a.w. telah menggalakkan sifat sabar dan menceritakan kedudukan tinggi bagi orang-orang yang sabar. Di antara firman Allah yang menyangkut dengan sabar ialah:
"Jadikanlah sabar dan solat sebagai penodongmu. "

-Al-Baqarah: 45

"Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan. " -

Thaha: 130

"Dan berilah kabar gembira kepada orang-orczng yang tunduk patuh (kepada Allah) (iaitu) orang-orang yang apabila disebut nama Allah gementarlah hati mereka,

36

37

orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka. " - A1 Haj: 34 - 35

"Mereka itu diberi pahala dua - kali disebabkan kesabaran mereka. " - Al-Qashash: 54

"Hai orang-orang yang beriman bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap sedia (diperbatasan negerimu) dan bertaqwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu berjaya. " Alimran : 200

"Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpinpemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. " - As Sajdah: 24

"Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. " "Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al Baqarah : 153 Dari petunjuk Rasulullah s.a.w. tentang sabar pula Rasulullah s.a.w. telah bersabda: "Sabar itu tempat pergantungan muslim. " "Dan berikanlah berita gembira kepuda orang-orang yang sabar. " - AI-Baqarah: 155

"Allah tidak memberi rezki kepada hamba-Nya lebih baik dan lebih luas dari (si fat) sabar. " Hadis riwayat al-Hakim.

"Sesiapa yang cuba bersabar Allah akan memberinya -

39 38 Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahala mereka tanpa batas. Az Zumar : 10

kesabaran. Allah tidak memberikan kepada seseorang satu pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari (sifat) sabar. " Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

"Orang yang bergaul dengan orang ramai dan bersabar (menghadapi perbuatan mereka) yang menyakitkan lebih baik dari orang yang tidak bergaul dengan orang ramai dan tidak sabar (menghadapi perbuatan mereka) yang menyakitkan. " "Sabar itu sebahagian dari iman. "

sahabatnya, seorang lelaki telah memperkatakan sesuatu ke atas Abu Bakar radiallahu-anhu. (perkataannya itu) telah menyakiti Abu Bakar (tetapi) Abu Bakar terus berdiam diri darinya. Kemudian beliau menyakiti Abu Bakar buat kali ketiganya (tetapi)Abu Bakar terus menang. Baginda Rasulullah s.a.w. pun bangun, lantas Abu Bakar berkata: Apakah kau mendapati sesuatu kesalahan padaku wahai Rasulullah? Rasulullah s.a.w. bersabda: Malaikat telah turun dari langit mendustakan apa yang diperkatakannya (lelaki berkenaan) terhadapmu. Apabila engkau telah menang malaikat itupun pergi, lantas syaitan pun duduk (pula). aku tidak sekali-kali akan duduk bersama-sama syaitan. " Hadis riwayat Abu Daud.
4L- >

Diriwayatkan dari Ibnil-Musaiyib radiallahu-anhu, beliau mengatakan:

"Tidak ada tegukan yang lebih besar bagi Allah dari tegukan kemarahan yang dipendarnkan oleh seorang hamba semata-mata mengharapkan keredhaan Allah. " 4- Lemah Lembut Dan Pembelas. Penguasaan terhadap manusia memerlukan seorang dai' itu bersifat lemah-lembut dan belas kasihan terhadap mereka. Kerana manusia itu benci kepada kekerasan dan mereka yang bersikap keras. Manusia juga menjauhkan diri dari kekasaran dan orang yang bersikap kasar. Memang benarlah firman Allah:
'

"Sedang Rasulullah s.a.w duduk bersama para 40

41

"Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar ten-tulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, kerana itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan itu. "

-Ali Imran: 159 Dakwah seorang dai' bukanlah semata-mata membawa fikrah dan teori-teori kepada orang yang disekelilingnya dengan tidak mengira sama ada mereka menerima atau menolaknya. Tetapi dakwah seorang dai' ialah dengan beliau menghayati fikrah itu bersama-sama mereka dan menterjemahkannya untuk mereka dalam dunia nyata, baik dalam bentuk perbuatan, akhlak dan amalan: Dakwah seorang dai' bukanlah dengan mengasingkan diri dari orang ramai dan mengemukakan hujah ke atas mereka, tetapi dakwa hnya ialah dengan mempergunakan segala sebab yang boleh memberikan hidayah kepada mereka. Oleh itu, bertolak dari rasa kasihnya terhadap orang ramai, keghairahannya terhadap mereka juga sikap belas kasihannya terhadap mereka, dai' akan bekerja sedaya mampu untuk melepaskan mereka dari cengkaman dan penderitaan jahiliah dan memindahkan mereka ke dalam nikmat Islam. Kerana itulah dai' tidak mudah untuk membelakangkan mereka, memutuskan hubungan clan memisahkan diri dari mereka. Kesemua ini amat memerlukan 4 kepada sifat lemah-lembut 2

permusuhan. Andainya beliau melakukan hubungan permusuhan ini beliau akan jadi sama sahaja dengan mereka dan beliau tidak akan dapat menguasai mereka. Oleh itu, sebelum orang lain, dai' mestilah terlebih dahulu mengambil berat terhadap firman Allah:
"Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang paling baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. " - Fushshilat:

34

Sebelum orang lain, dai'lah yang

"Orang-orang yang menafkahkan (hartanya) baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan kemarahannya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan. "

-Ali Imran: 134 Siapakah orang yang lebih utama dari

4 3

"Dan dia (tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. " - Al Balad: 17 Rasulullah s.a.w., sebagai pendakwah yang pertama adalah orang yang paling bersikap lembut dan kasihan belas terhadap manusia. Inilah yang menyebabkan Allah membukakan hati manusia untuk menerimanya

pada sesuatu kecuali ia akan memperhiaskannya dan tidaklah sifat ini dicabut dari sesuatu kecuali ia akan merosakkannya."Hadis riwayat Muslim. (1)
C

dan membuatkan mereka berbondongbondong memeluk agama Allah. Rasulullah s.a.w. mengajarkan sifat lemah-lembut dan kasihan belas kepada para sahabatnya melalui per-buatan dan perkataannya. Rasulullah s.a.w. telah bersabda dengan hadis-hadis berikut:
"Sesungguhnya Allah sukakan (sifat) belas kasihan dalam semua urusan. " Hadis riwayat al-Bukhari dan

"Siapa yang dianugerahkan bahagiannya dengan sifat belas kasihan sesungguhnya beliau telah dianugerahkan bahagiannya dengan kebajikan. Dan siapa yang tidak diberikan bahagiannya dengan sifat belas kasihan sesungguhnya beliau telah diharamkan (dari menerima) bahagiannya yang terdiri dari kebajikan. " Hadis riwayat at-Tarmizi.

Muslim.

"AAsungguhnya Allah (bersifat) belas kasihan dan m^mberikan (melalui) sifat belas kasihan apa yang tidak diberikan (melalui) si fat kasar dan apa yang tidak diberikan melalui (si fat) lain. " Hadis riwayat Muslim.

"Tidakkah kamu ingin ku beritahu dengan perkara yang Allah memuliakan sesuatu binaan dan perkara yang Allah meninggikan darjat? Mereka berkata: "Bahkan ya Rasulullah. " Rasulullah s.a.w. bersabda: "Kau bersikap lemah lembut kepada orang yang bersikap kasar terhadapmu, memaafkan orang yang menzalimimu, memberi kepada orang yang tidak memberi kepadamu dan menghubungkan silaturrahim dengan orang yang memutuskan silaturrahim dengaramu. " Hadis riwayat atTabarani dan al-Bazzar.

(1)

"Sesungguhnya tidaklah berlaku sifat belas kasihan

Maksud hadis, apabila sifat belas kasihan berlaku pada sesuatu perkara ia akan memperhiaskannya, sebaliknya sesuatu yang tidak ada belas kasihan tidak akan dipandang baik.

44

45

"Kasih sayang Allah wajib (pasti berlaku) pada orang yang (apabila dilakukan padanya) sesuatu varrK membuatnya marah (tetapi) beliau bersikap lemah-lembut . "

Hadis riwayat al-Asbihani.

Tentang perbuatan Rasulullah s.a.w. yang bersangkut dengan sifat lemah lembut dan belas kasihan pula adalah terlalu banyak. Di antara lain ialah: a - Diriwayatkan daripada Anas radiallahuanhu bahawa beliau mengatakan: "Saya telah berjalan bersama-sama Rasulullah s.a.w., dan baginda memakai sehelai selendang buatan Najran yang tebal dan kasar. Baginda telah didatangi oleh seorang A'arabi dan menarik selendang baginda Rasulullah dengan kuatnya. Saya pun melihat kepada kulit leher Rasulullah s.a.w. Saya dapati pada leher Rasulullah s.a.w. kesan-kesan tepi selendang itu akibat dari kuatnya selendang itu ditarik. Kemudian lelaki berkenaan berkata pula: "Hai Muhammad, perintahkanlah (supaya dikeluarkan) untukku dari harta Allah yang ada padamu." Rasulullah s.a.w. pun berpaling ke arahnya sambil ketawa dan memberi arahan supaya (dikeluarkan) pemberian kepada lelaki berkenaan." Kisah diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. b - Seorang Yahudi yang bernama Zaid bin Saanah memiliki hutang pada Rasulullah s.a.w. Dua atau tiga hari sebelum sampai tempoh pembayarannya, beliau dan beberapa orang sahabatnya telah datang menemui Rasulullah s.a.w., beliau 4 6

lambatkan menunaikan hak orang." Mendengar perkataan itu Umar bin Khattab pun marah, lantas berkata: "Wahai musuh Allah, apakah kamu (berani) mengatakan apa yang aku dengar tadi kepada Rasulullah dan kamu lakukan terhadapnya apa yang aku lihat? Demi Tuhan yang diriku dalam genggamannya, kalaulah tidak kerana kebimbanganku akan kehilangan sesuatu nescaya ku pancung lehermu dengan pedangku." (Di waktu itu) Rasulullah s.a.w. melihat dengan tenang dan hati-hati lantas bersabda: "Wahai Umar, aku dan dia memerlukan sesuatu yang lain dari apa yang telah kau lakukan, iaitu dengan engkau memerintahkan aku supaya menunaikan hutangku dengan baik, dan memerintahkannya supaya menuntut piutangnya dengan baik. Kemudian Rasulullah s.a.w. memerintahkan kepada Umar bin Khattab supaya memberikan hak lelaki Yahudi itu di samping tambahan 20 gantang tamar. Apabila Yahudi itu bertanya kenapa Rasulullah s.a.w. memberikan tambahan itu, Umar pun menjawab: "Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan aku menambah sebagai ganti kepada perbuatanku yang telah menggerunkan engkau." Sampai di situ Yahudi itupun berkata: "Hai Umar, tidak ada lagi alamat nubuah pada Muhammad kecuali telah ku ketahui se-muanya ketika aku melihat wajahnya, kecuali dua perkara yang tidak pernah diceritakan kepadaku, iaitu: Kelemah-lembutannya mendahului kekerasannya dan kekerasan menambahkan kelemah-lembutannya. 4 7

Yahudi berkenaan telah menganut agama Islam clan turut hadir dalam banyak peperangan bersama Rasulullah s.a.w. kemudian beliau mati syahid dalam peperangan Tabuk. Riwayat atTabarani dan Ibnu Majah. Di antara apa yang diriwayatkan dari Imam Hasan al-Banna ialah kata-katanya: "Jadilah kamu seperti pokok, manusia melontarnya dengan batu tetapi dia melontar mereka dengan buah." 5 - Memudahkan Bukan Menyusahkan. Di antara sifat-sifat yang boleh menolong para pen-dakwah menerapkan dakwah mereka di kalangan orang ramai ialah dengan cuba mengubati sesuatu perkara itu dengan mempermudahkannya bukan dengan cara menyusah-nyusahkannya. Oleh kerana manusia itu berada dalam keadaan yang berbeza-beza, kekuatan dan kemampuan mereka untuk memikul kewajipan juga turut berbeza. Apa yang mampu dipikul oleh seorang tidak mampu dipikul oleh orang lain, begitu juga apa yang sesuai untuk seorang berkemungkinan tidak sesuai untuk orang lain. Oleh kerana itulah kaedah Nabawiah dalam hal ini ialah sabda Rasulullah s.a.w.:

Mereka mempersusah-susahkan solat, wudhu, pakaian, rumahtangga, makan-minum, hubungan dengan orang lain, jual-beli dan kerja-kerj a dakwah. Dalam semua perkara ini mereka telah menyalahi manhaj Nabawi yang sahih. Selain dari itu golongan ini tidak terikat dengan tun-tutan auwaliaat (perioriti). Mereka tidak membezakan pendirian antara perkara-perkara yang wajib, fardhu atau sunat, antara haram atau makruh, antara (hukum) yang ada nas syarak atau (hukum) ijtihad. Dengan itu saudara lihat mereka melemparkan tuduhan-tuduhan terhadap orang lain, mereka pun mengkafirkan si anu dan menghukum fasikkan si anu; seolah-olah Allah telah melantik mereka sebagai hakim terhadap umat yang bertugas menghukum dengan hukumanhukuman yang sukar dan payah, dengan itu mereka telah menyem-pitkan keluasan Islam, mereka membekukan sifat kemencalaan (fleksibiliti) syariat Islam dan menjauhkan manusia dari agama. Ketahuilah, sesungguhnya apa yang telah mereka lakukan itu terlalu j ahat. Keadaan ini tidak bermakna bahawa para pendakwah akan bersikap terlalu ringan, pandang mudah clan tawar-menawar dalam melaksanakan hukum-hukum agama; tapi yang dimaksudkan ialah dengan beliau memanfaatkan keluasan sifat kemencalaan (fleksibiliti) dan kelonggaran yang dibawa oleh ajaran Islam itu sendiri, kerana menegakkan hukum Allah merupakan satu perkara yang tidak dipertikaikan lagi, dan bukan ini yang kita maksudkan dalam perbincangan ini. Cukuplah di sini dengan kita menyebutkan

"Berjalanlah mengikut perjalanan orang yang paling lemah di antara kamu. " Di antara perkara buruk yang menimpa Islam dalam dunia masa kini ialah wujudnya para pendakwah yang suka memberat-beratkan sesuatu dalam semua perkara, seolah-olah mempermudahkan sesuatu perkara itu bukan dari ajaran Islam.

48

49

"Tegakkanlah hudud (hukum) Allah pada yang jauh dan yang dekat dan janganlah kamu dipengaruhi dalam (melaksanakan hukum) Allah oleh celaan orang yang mencela. " Hadis riwayat Ibnu Majah.

Rasulullah s.a.w. menggalakkan sifat berlembut dan pergaulan yang mudah dan menjelaskan keistimewaan sifat tersebut di sisi Allah. Baginda bersabda: .

Kaedah Nabawi dalam bermuamalah dengan orang lain yang sepatutnya menguasai uslub dakwah dan para pendakwah dapat dilihat dengan jelas dalam sabda Rasulullah s.a.w.:
"Kamu permudahkanlah dan jangan persusahkan, berilah kabar gembira dan jangan kamu liarkan (1). "

"Tidakkah kamu mahu ku beritahu tentang orang yang diharamkan masuk neraka atau orang yang api itu diharamkan dari (membakar)nya? Api diharamkan dari (membakar orang yang bersikap) mudah, lembut dan senang. " Rasulullah s.a.w. mengajarkan sifat-sifat ini kepada para sahabatnya dan melatih mereka melakukannya secara praktik. Abu Hurairah radiallahu-anhu mengatakan:

Di antara apa yang diriwayatkan oleh Aisyah daripada Rasulullah s.a.w. yang memperkuatkan kaedah ini ialah perkataan Aisyah yang menyebutkan:

"Tidakkah Rasulullah s.a.w. diberi pilihan (untuk melakukan salah satu dari) dua perkara kecuali beliau akan memilih yang lebih mudah selagi yang mudah itu bukan dosa. Jika yang mudah itu dosa, beliaulah orang yang lebih jauh darinya. Dan Rasuluilah tidak sekali-kali melakukan tindak-balas untuk dirinya dalam apa perkara pun kecuali apabila kehormatan (hukum) Allah dicabul. Baginda akan bertindak balas kerana Allah."
(1 ) Melakukan sesuatu yang boleh meliarkan orang; ramai dari Islam Pent.

"Seorang A'arabi (orang kampung) telah buang air kecil dalam masjid, para sahabat pun berdiri (menuju) kepadanya untuk memukulnya. Rasulullah s.a.w. pun bersabda.: "Biarkan dia dan jiruslah air kenciNgnya dengan setimba air atau setimba (1) yang ada telinga air. Sesungguhnya kamu dibangkitkan untuk mempermudahkan dan kamu tidak dibangkitkan untuk menyusah-menyusahkan. " Hadis riwayat al-Bukhari.

1) Keraguan dari perawi yang mana satu kalimah yang disebut oleh Rasulullah s.a.w.~,,,~, atau keduanya bererti timba - Pent.
I +; j

50

51

Sifat pemaaf seorang pendakwah, kelemahlembutannya juga pergaulannya yang senang merupakan anak kunci yang dapat membuka pintu hati manusia dan dapat menembus ke dalam lubuk hatinya, ia menyentuh hati-hati itu dengan petunjuk lantas hati-hati itu menerimanya, ia mengajaknya ke jalan keba-jikan lantas hati-hati itupun menerimanya. Akhlak yang seperti ini mestilah meresap dalam seluruh medan hidup para pendakwah. Sifat ini rnestilah tidak bercerai tanggal dari para duat dalam semua urusan hidupnya, bukan dalam suasana dakwah sahaja. Di rumahnya, dalam urusan jual-belinya dan dalam urusan menuntut haknya beliau mestilah bersifat pemaaf, lemah-lembut dan mudah bergaul. Rasulullah s.a.w. telah merakamkan perkara ini dalam sabdanya:

"Mukmin yang paling istimewa ialah mukmin yang pemaaf dalam menjual, pemaaf dalam membeli, pemaaF dalam menunaikan hak orang, pemaaf dalam menuntut h a k ( n y a ) . " Hadis riwayat atTabarani. "Allah memberi rahmat pada hamba yang pemaaf apabila menjual, pemaaf apabila membeli, pemaaf apabila (meminta) penunaian hak. "

Diriwayatkan daripada Huzaifah radiallahuanhu, beliau mengatakan: "Allah telah mendatangi seorang Hamba dari hamba-hambanya yang telah Allah anugerahkan kepadanya harta, lantas Allah berfirman kepadanya: "Apa yang telah kau kerjakan di dunia?" Hamba itu pun berkata clan mereka tidak menyem-bunyikan (1) percakapan mereka kepada Allah. Beliau berkata: "Wahai Tuhanku, kau telah memberikan padaku harta dengan itu aku berjual-beli dengan orang ramai. Di antara akhlakku ialah: Bersikap mudah dan pemaaf, aku mempermudahkan kepada orang susah dan memberi tangguh kepada orang yang senang (mampu). " Allah pun berfirman: "Aku yang lebih berhak terhadap sifat-sifat itu dari engkau. Permudah clan rnaafkanlah kepada hambaku. " Akabah bin 'Amir dan Abu Mas'ud al-Ansari berkata: "Begitulah (hadis ini) kami dengar dari mulut Rasulullah s.a. w. " Hadis riwayat Muslim. Saya kenal dengan seorang pendakwah. Dia adalah seorang dari para ulamak yang terkemuka, tabiatnya ialah sukar dalam semua perkara, payah bergaul dengan semua orang, dengan isterinya di rumah, dengan anak-anak, dengan jiran dan dengan semua orang. Keadaannya telah sampai ke peringkat di mana beliau telah didakwa berpuluh kali atau beliau sendiri yang men-

(1) Tidak berdusta - Pent.

5 2

5 3

dakwa orang lain di mahkamah. yang alim ini diberi ilmu ilmu dalam perhimpunan umum Lelakisedikit bilangannya. yang luas, tetapi tidak dianugerah kelapangan jiwa, oleh Beliau itu ilmunya itu tidak membawa manfaat kepadanya kerana tidak akan berucap kecuali di hadapan perhimpunantidak mampu dan di kalangan orang yang dan beliau yang ramai menarik orang ramai kepada tinggi-tinggi. Islam, malah ahli keluarganya sendiri. Beliau tidak mampu menguasai mereka.

ilmu) kerana menunjuk-nunjuk kepada orang-orcang dengan dan jangan di sekelilingnya. Untuk pengertian bodoh orang yang (kerana mengajarkan ilmu) kerana yang seperti inilah Rasulullah yang berbuat demikian mempersonakan majlis. Siapa s.a.w. mengisyaratkan dengan sabdanya: mereka, neraka. " maka (balasannya) . . Baginda juga bersabda: "Sesungguhnya orang yang paling aku kasihi di antara "Orang yang paling aku paling baik akhlaknya antara kamu ialah orang yang kasihi di antara kamu dan paling hampir diri, orang-orang yang (boleh) memesrakan kamu, rendah kedudukannya kepadaku di hari Kiamat kelak ialah orang yang paling sesungguhnya dan yang (diri) dan (boleh) dimesrai. Danbaik akhlaknya,orangorang yang aku benci benci di kamu kamu dan yang (suka) palingpaling aku di antara antaraialah orang yang paling jauh kedudukannya daripadaku antara Kiamat kelak mengadu domba, memecah-belahkandi hari orang berkasih ialah yang yang sayang, orang (sentiasa)banyak bercakap, orang yang mencari-cari keaiban orang yang memanjang-manjangkan cakap tanpa batas dan orang bersih (tidak berdosa). " Hadis riwayat at-Tabarani. yang berleter panjang. " Riwayat at-Tarmizi. Tanda-tanda sifat takabbur boleh jadi nyata dilihat dalam berbagai bentuk: Pendakwah yang bersifat tawaddhu ialah pendakwah 1- hidup bersama semua bentuk pendakwah itu yang Boleh jadi ia ternyata dalamorang, menerima dan tidak mahu bercampur orang, golongan miskin atau semua menyambut semua dengan bercakap dengan orang awam. menziarahi semua orang dan memandang beratorang. orang, Juga pada sikapnya yang mengasihi semua untuk bergaul ialah pendakwah yang memberikan khidmatnya Dia dengan golongan kaya, kenamaan dan yang mempunyai kesultanan. meminta khidmat mereka, beliau kepada orang bukan 2- Boleh jadi juga dengan orang dapat tidak sentiasa berhubung sifat takabbur itu ramai, dilihat dalam bentukhubungan dan tidak menjauhi mereka.terhadap memutuskan pengambilan berat yang berlebihan soal pakaian dan kejempulan, sabda Rasulullah dalam Para duat haruslah mendengar juga ternyata s.a.w. bentuk celaan terhadap sifat mencontohi sifat tawaddhu (berikut) dan mereka mestilah menafkahkan harta pada jalan kebajikan bagindalah ketuapada orang di anak cucu baginda kerana yang terdapat kepada semua kelilingkelalangnya. Adam dan manusia yang paling mulia. 3- antara hadis-hadis Rasulullah ternyata pada keengDi Boleh jadi juga sifat ini s.a.w. yang ganannya menunaikan kewajipan dakwah baik dalam dimaksudkan ialah: bentuk memberi nasihat, arahan atau menyampaikan 55

4- Bolehseruannya agar bersifat pemaaf dan bersifat Dalam jadi juga sifat takabbur ini ternyata melalui perbuatan suka memperindahkan bahasa,apa yang telah ihsan, Islam telah pergi lebih jauh dari menggunakan bahasa yangdi atas, sehingga Islam telah mewajibkan berbunga-bunga dengan berlebihan diperkatakan sehingga menghilangkan pengertian dan maksuds.a.w. sifat itu dilakukan terhadap haiwan. Rasulullah dan menghilangkan kesan. Inilah yang diambil berat oleh telah bersabda: Rasulullah s.a.w. dalam sabdanya: "Sesungguhnya Allah benci kepada pemidato dari (golongan) lelaki yang memilih (kata-kata) dengan lidahnya seperti lembu memilih-milih (rumput dengan lidahnya) ". Hadis riwayat Abu Daud dan at-Tarmizi. "Allah telah mewajibkan ihsan dalam semua perkara. Ap a bi l a kamu me mbunuh he ndak l a h ka mu m5-mBolehl o k k a n b u n u h a n i t dalampbentuk kagum e p e r e jadi juga ia ternyata u , a a b i l a k a m u dengan ilmu sendiri, berbangga dengan ma'rifat yang menyembelih hendaklah kamu mernperelokkan ada dan berbicara tentang seorang kamu dengan rasa sembelihan itu. Hendaklah diri sendiri menajamkan kaget. Boleh hendaklah beliau merihatkan (binatang) pisaunya dan jadi juga ia ternyata dalam bentuk sembelihannya. " Hadis riwayat Muslim. pengambilan berat untuk melumbai para ulamak dan menunjuk-nunjuk kepada orang-orang bodoh. l a 6 - Tawaddhu Dan yang Diri. merupakan akhlak Rendah dikeji. Rasulullah s.a.w. telah Di antara ini. yang terpenting dan melarang sifatsifatSabda Rasulullah s.a.w.:paling menonjol yang dapat membuatkan seorang pendakwah itu dikasihi di kalangan kaum dan persekitarannya, menjadikannya berpengaruh dan dapat memimpin mereka ialah sifat tawaddhu dan rendah diri. "Janganlah kamu mengajarkan ilmu kerana bermegah (kepada) ulamak (lain) dan jangan (kamu mengajarkan Sifat takabbur membentuk tabir dan penghalang an-tara pendakwah dengan orang ramai, malah menjadikan pendakwah asing dari masyarakatnya, tidak mesra 56
54

57

"Tidak masuk syurga orang yang terdapat dalam hatinya seberat zarrah (sifat) takabbur." Hadis riwayat Muslim.

"Allah berfirman kepadaku bahawa hendaklah kamu (bersifat) tawaddhu sehingga seorang tidak bermegah terhadap seorang yang lain dan hingga seorang tidak menzalimi yang lain. " Hadis riwayat Muslim.

"Seorang itu akan terus menerus menganggap dirinya besar hinggalah Allah menuliskannya dalam (senarai) orang-orang yang angkuh. Beliau akan ditimpa oleh apa yang telah menimpa mereka itu. " Hadis riwayat atTarmizi.

Di antara hadis-hadis yang menunjukkan sifat tawaddhu baginda Rasulullah s.a.w. ialah: a- Diriwayatkan dari Anas radiallahu-anhu bahawa beliau (Anas) telah berjalan melewati kanak-kanak, Anas pun memberi salam kepada kanak-kanak itu. Anas mengatakan: "Rasulullah s.a.w. pun berbuat demikian." Riwayat Bukhari, Muslim. b- Diriwayatkan dari Anas juga bahawa beliau mengatakan: "Seorang hamba perempuan dari hambahamba perempuan di Kota Madinah telah memegang

tangan Rasulullah s.a.w. dan menariknya sesuka hatinya." Riwayat al-Bukhari. c- Diriwayatkan dari Aswad bin Yazid bahawa Aisyah radiallahu-anha telah ditanya tentang apakah yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. di rumahnya. Aisyah menjawab: "Dia memberi khidmat kepada ahlinya. Apabila sampai waktu solat baginda pun keluar untuk solat." Riwayat al-Bukhari. d- Diriwayatkan dari Abi Rifaah Tamim bin Usaid radiallahu-anhu, beliau berkata: "Saya sampai kepada Rasulullah s.a.w. dan baginda sedang memberi khutbah, saya pun berkata: Ya Rasulullah, seorang lelaki (1) asing datang untuk bertanya tentang agamanya, dia tidak tahu apakah (sebenarnya) agamanya itu. Rasulullah s.a.w. pun datang mendapatkan aku dan meninggalkan khutbahnya hinggalah baginda sampai padaku, sebuah kerusi pun dibawakan. Rasulullah pun duduk di atas kerusi itu dan mula mengajar saya tentang apa yang Allah ajarkan kepadanya, kemudian baginda menyambung kembali khutbahnya." Riwayat Muslim. e- At-Tabarani meriwayatkan daripada Abi Umamah bahawa Abi Umamah telah berkata: "Seluruh percakapan Rasulullah adalah (mengenai isi) al-Quran, baginda membanyakkan berzikir, banyak berkhutbah, memanjang solat, tidak enggan dan tidak besar diri untuk pergi bersama-sama orang miskin dan lemah hing-galah baginda selesai menunaikan keperluannya." f- Al-Baihaqi meriwayatkan daripada Abi Musa bahawa Abi Musa berkata: "Seorang lelaki dari perkampungan di bukit-bukit menjemput Rasulullah di tengah malam untuk makan roti yang diperbuat dari gandum dan Rasulullah s.a.w. menghadiri jemputan itu."

58

(1)

Lelaki itu ialah dirinya sendiri. 59

g- At-Tabarani meriwayatkan daripada A b i Umamah bahawa Abi Umamah berkata: "Ada seorang perempuan yang selalu melakukan rafas (1) dengan lelaki; beliau adalah seorang yang suka bercakap kotor. Beliau telah melewati Rasulullah s.a.w. yang sedang makan roti sarid (2) di atas satu tapak binaan yang agak tinggi dari tanah. Perempuan itu pun berkata: "Kamu lihatlah dia (Rasulullah), dia duduk sepertimana hamba duduk, dan dia makan seperti hamba makan." Rasulullah bersabda: "Manakah hamba yang lebih hamba daripadaku?" Perempuan itu menjawab: "Hamba yang makan tetapi dia tidak memberiku makan." Rasulullah s.a.w. bersabda: "Makanlah!" Perempuan itu menjawab: "Suaplah saya dengan tanganmu." Rasulullah pun menyuapnya. Perempuan itu berkata lagi: "Berilah aku makan apa yang dalam mulutmu." Rasulullah pun memberikan apa yang di dalam mulut-nya kepada perempuan itu dan beliau (perempuan itu) pun memakannya. Sejak hari itu perempuan itu telah dikuasai oleh rasa malunya dan tidak lagi merafas seseorang hinggalah beliau mati. Berikut ialah sekumpulan kisah-kisah yang diriwayatkan mengenai sifat tawaddhu para sahabat radiallahu-anhum. a- Ibnu 'Asakir meriwayatkan daripada Aslam bahawa Aslam mengatakan yang Umar bin Khattab datang ke Syam dengan menunggang unta. Orang ramai pun mula memperkatakan perkara itu antara sesama mereka. Umar pun berkata: "Mata mereka memandang mulia kepada tunggangan seorang yang tidak ada harga bagi mereka."

b- Ad-Dainuri meriwayatkan daripada al-Hasan bahawa alHasan mengatakan: "Pada satu hari yang amat panas Umar bin Khattab telah keluar dengan meletakkan selendang/serbannya di atas kepala, seorang budak yang menunggang keldai melewatinya, Umar pun berkata: "Hai budak, bawalah saya bersama awak." Budak itu pun melompat turun dari keldainya dan berkata: "Naiklah, hai Amirulmukminin." Umar menjawab: "Tidak, kau naiklah dulu dan aku akan menunggangnya di belakangmu. Apakah engkau ingin membawa saya di tempat yang selesa sedangkan engkau mo-nunggang di tempat yang keras." Umar pun menunggang keldai itu di belakang budak berkenaan dan masuk ke Madinah dalam keadaan duduk di belakang budak itu dan orang ramai memerhatikannya. c- Ibnu Saad, Ahmad dan Ibni 'Asakir meriwayatkan dari Abdullah ar-Rumi bahawa Ibnu ar-Rumi mengatakan y a n g Othman radiallahu-anhu menguruskan sendiri wudhunya di waktu malam. Lalu orang pun berkata kepadanya: "Kalau engkau perin-tahkan sebahagian khadam (menyediakannya) nescaya mereka akan mencukupkan kamu." Umar pun menjawab: "Tidak, sesungguhnya waktu malam adalah untuk mereka, mereka akan beristirehat." d- Saad meriwayatkan dari Thabit yang mengatakan bahawa Salman al-Farisi radiallahu-anhu menjadi amir di al-Maidin. Seorang lelaki dari penduduk Syam dan dari keluarga Bani Tamim telah datang dan membawa bersamanya sebeban buah tin, beliau pun berkata kepada Salman, "Mari, pikullah ini" sedangkan beliau tidak mengenali Salman. Salman pun memikul buah tin itu. Orang ramai melihat perbuatan lelaki itu. Mereka pun berkata kepada lelaki itu: "Ini adalah Amirulmukminin." Lelaki itu pun berkata: "Saya tidak

(1) (2)

Rafas: Ertinya mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan berahi atau melakukan hubungan jenis. Sejenis roti yang diperbuat dari gandum, tiga atau empat kali lebih besar dari rod canai.

60

61

mengenali engkau." Salman pun menjawab: "Tidak, biar saya pikul sampai ke rumahmu." e- Al-'Askari meriwayatkan daripada Ali radiallahu-anhu bahawa Ali berkata: Tiga perkara yang merupakan kepala kepada sifat tawaddhu: 1- Memulakan salam apabila bertemu. 2- Merelai kedudukan yang rendah dari tempat-tempat yang mulia dalam majlis. 3- Bencikan ria dan menjaga status. 7- Manis Muka Dan Manis Tutur Kata Di antara sifat-sifat yang boleh membukakan hati orang ramai kepada pendakwah dan menjadikannya dapat diterimu dan dimesrai ialah sifat manis muka dan manis tutur kata. Muka adalah menjadi petunjuk pada seorang pen-dakwah, menj adi cermin yang melantunkan apa yang tersemat dalam lubuk hatinya, kiranya beliau bermasam muka, keadaan itu menunjukkan beliau seorang yang sempit dada dan mudah keluh-kesah tetapi kiranya beliau seorang yang sentiasa bermuka manis, keadaan ini akan membayangkan kebaikan. Wajah yang manis bukanlah bererti kecantikan dan keindahan paras rupa, kerana boleh jadi paras rupa cantik tapi tidak terdapat padanya kemanisan. Sebaliknya boleh jadi paras wajah yang hodoh tetapi ia penuh dengan kemesraan 6 2

kemampuannya menyesuaikan diri dan menguasainya, bukan sebaliknya. Beliau juga mestilah mampu mengawal dirinya pada semua keadaan yang dilaluinya. Beliau mestilah bijak memilih perkataan supaya sesuai dengan tempatnya. Saya kenal setengah para pendakwah yang keluar menghadapi orang ramai dengan senyum yang melimpah di muka mereka sedangkan di dalam hati mereka merendam dukacita dan permasalahan yang Allah sahajalah yang mengetahuinya. Saya juga mengenal para duat lain yang tidak mampu menguasai diri mereka berdepan dengan masalah yang kecil, anda dapat melihat kesannya dengan jelas pada wajah mereka juga melalui tindak-tanduk mereka, pada waktu itu anda merasakan seolah-olah andalah yang telah melakukan kesalahan terhadap mereka. Saya dengar seorang pendakwah yang sering memberikan ucapan di hadapan orang ramai di kampung-kampung di Mesir, beliau telah meninggalkan anaknya di Kaherah dalam keadaan sakit tenat. Sedang beliau berucap salah seorang dari keluarganya telah masuk ke dalam dewan syarahan dan menghampiri pentas dan menyerahkan secebis kertas, setelah beliau membacanya beliau lalu meneruskan ucapannya seperti biasa dan dengan para hadirin tidak dapat melihat sebarang kesan. Setelah beliau selesai dari ucapannya beliau terus menjawab berbagai soalan dengan jiwa yang lapang dan dada yang luas. Kemudian orang ramai terkejut apabila mereka mengetahui

tidak kurang pentingnya, kalaupun tidak lebih penting dari yang lain. Perkataan para pendakwah merupakan alat penghubung antaranya dengan orang ramai, ia juga merupakan alat untuk menyampaikan sesuatu.maksud dan fikrah, oleh itu kiranya para pendakwah dapat memelihara lidahnya, menguasai percakapannya, berupaya untuk memilih perkataan-perkataan yang baikbaik dan susunan kata yang indah, bererti beliau telah mampu menarik hati orang ramai dan sekaligus beliau berjaya menyelam masuk ke dalam hati dan diri mereka. Tetapi sebaliknya jika beliau tidak mampu berbuat demikian, malah tidak mengambil endah terhadap apa yang keluar dari celah kedua bibirnya, bererti beliau telah membina sendiri benteng yang memisahkannya dengan orang ramai, benteng yang tidak mudah untuk ditembusi, malah dengan itu men-jadikannya dicela, dibenci, dijauhi dan tidak dimesrai oleh orang ramai. Di antara firman Allah yang berhubung dengan permasalahan ini ialah firman-firman Allah berikut:

"Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. "

"Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima), Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. " Al-Baqarah: 263

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar Al Ahzab : 70

"Dan katakanlah kepada hamba-hambaku: Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi mereka

"Dan mereka diberi pertunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan ditunjukki (pula) kepada jalan (Allah) yang terpuji. " Al-Haj j: 24

Al-Isra': 53

"Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. "

An-Nahl :125
64 65

"Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan katakata yang lemah-lembut, mudah-mudahan dia ingat atau takut." Thaha: 44 Di antara arahan-arahan Rasulullah s.a.w. pula ialah sabda-sabda Rasulullah s.a.w. berikut:

kebajikan, sekalipun dengan engkau menuangkan (air) dari timbamu ke dalam bejana (bekas) tukang jirus, dan walaupun dengan engkau bercakap dengan saudaramu sedangkan mukamu riang mesra. Jauhilah (perbuatan) melabuhkan pakaian, kerana (perbuatan) itu sebahagian dari (sifat) bermegah-megah dan tidak disenangi Allah, kiranya seseorang mengecam engkau kerana sesuatu (perkara) yang diketahuinya ada pada dirimu janganlah kau mengecamnya kerana sesuatu (perkara) yang engkau tahu ada padanya, kerana sesungguhnya ganjarannya adalah bagimu dan balasan buruknya adalah bagi orang yang melakukan keburukan itu. "

"Jangan kamu memandang rendah kepada sebarang kebajikan, sekalipun dengan engkau menemui saudaramu dengan muka yang manis. " Riwayat Muslim.

"Dan kalimah yang baik itu sedekah." Riwayat Bukhari. J

"Di antara sedekah itu ialah dengan engkau memberi salam kepada orang dengan muka yang manis. " "Perkara yang mewajibkan (dapat ganjaran) syurga ialah.: memberi makan, memberi salam dan perkataan yang baik. " Riwayat at-Tabarani.

"Jangan kamu memandang rendah kepada sebarang

"Siapa yang beriman kepada Allah clan Hari Kiamat hendaklah beliau mengatakan yang baik atau dia diam ( s a h a j a ) . " Hadis Muttafaq.

66

67

"Sesungguhnya hamba itu akan berkata-kata dengan perkataan yang beliau (sendiri) tidak jelas. Kerana perkataan itu beliau tergelincir ke dalam neraka yang lebih jauh (jaraknya dari jarak) antara timur dengan barat. " Hadis Muttafaq.

Al-Kharaithi dan al-Hakim telah meriwayatkan dari 'Amurah, bahawa 'Amurah berkata: Aku bertanya kepada Aisyah radiallahu-anha bagaimanakah keadaan Rasulullah s.a.w. apabila beliau bersendirian dengan para isterinya?" Aisyah berkata: "Dia seperti lelaki lain (juga) cuma dia adalah seorang yang paling pemurah dan paling lembut bila senyum dan ketawa." Begitu disebutkan dalam alKanz, juzuk 4 halaman 47. Al-Bazzar meriwayatkan dari Jabir radiallahu-anhu, Jabir berkata: "Apabila Rasulullah s.a.w didatangi wahyu atau peringatan, saya pun berkata: "Pemberi amaran kepada kaum, mereka didatangi oleh azab." Apabila keadaan itu hiIang, saya lihat (Rasulullah s.a.w.) adalah orang yang paling manis mukanya, paling banyak tertawa dan paling baik manusia." At-Tabarani pula berkata: "Rasulullah s.a.w. adalah orang yang paling banyak tertawa dan paling baik hati." 8 - Pemurah Dan Menafkahkan Harta Kepada Orang RamaiDi antara syarat yang paling menonjol yang mesti ada bagi kejayaan seorang pendakwah dalam kerja-kerja dakwahnya dan yang membolehkannya menarik dan menguasai orang ramai ialah sifat pemurah dan keriangannya membelanjakan harta untuk orang ramai. Sifat pemurah, tangan terbuka dan suka memberi merupakan tanda kuat yang menunjukkan kemurahan hati seseorang, manakala sifat bakhil, tamak dan haloba menunjukkan kebakhilan, ketamakan dan kehalobaan seseorang itu. Dalam banyak keadaan pendakwah mendapati dirinya berdepan dengan permasalahan dan musykilan yang tidak dapat diselesaikan kecuali dengan membelanja dan mengorbankan harta. Kiranya beliau bersifat bakhil

"Seorang itu akan berkata dengan perkataan yang diredhai Allah, beliau tidak menyangka bahawa kalimahkalimah itu akan sampai kepada apa yang telah dicapainya. Allah menulis keredhaan baginya kerana kalimah-kalimah itu hinggalah pada hari beliau menemui Allah. Dan seorang itu akan berkata dengan perkataan yang dimurkai Allah. Beliau tidak menyangka bahawa kalimah-kalimah itu akan sampai kepada apa yang telah dicapainya. Allah menuliskan kemurkaan baginya kerana kalimah-kalimah itu hingga pada hari beliau menemui Allah." Riwayat Malik dan Tarmizi. Kiranya Rasulullah s.a.w. itu dianggap sebagai kudwah hasanah kepada semua manusia, maka para duatlah orang yang paling utama mengikut Rasulullah s.a.w. dari orang lain. Oleh itu para duat Islam hendaklah melihat bagaimanakah keadaan Baginda Rasulullah s.a.w.

68

69

boleh jadi beliau akan terlepas peluang yang tidak mungkin didapati lagi, malah boleh jadi akan menyebabkan kesukaran dan keburukan yang amat sangat kepada dakwah itu sendiri. Saya kenal beberapa orang pendakwah di mana harta mendapat tempat yang istimewa pada mereka. Pengambilan berat mereka terhadap harta telah membawakan kerugian yang besar pada tenaga-tenaga yang baik dan berpotensi kiranya ia dihadapi dengan sifat pemurah dan sikap suka memberi. Saya faham, bahawa dalam usaha-usaha menyampaikan hidayah dan kerja-kerja dakwah, semua perkara mestilah dianggap murah; ini disebabkan nilai yang paling utama sekali ialah untuk manusia, yang mana Allah telah mempermudahkan sesuatu yang di langit dan di bumi ini untuknya. Harta adalah merupakan salah satu dari apa yang telah dipermudahkan oleh Allah kepada manusia dan mestilah diletakkan untuk khidmat dan usaha memberi hidayah dan dakwah, bukan sebaliknya. Dalam Islam, menghormati tetamu adalah wajib. Rasulullah s.a.w. telah menggalakkannya. Baginda bersabda: "Siapa yang beriman kepada Allah beliau mestilah menghormati (bersi fat murah) kepada tetamunya. " Riwayat al-Bukhari dan Muslim. Bolehkah sifat pemurah akan terlaksana dengan tidak membelanjakan harta, tanpa kemurahan tangan dan hati? Sesungguhnya sifat pemurah yang telah menjadi sifat

semulajadi kepada jenerasi pertama yang terdiri dari para sahabat Rasulullah s.a.w. itulah yang telah menjadikan mereka sebagai para imam yang mendapat hidayah. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radiallah-anhu, beliau mengatakan bahawa seorang lelaki telah datang menemui Rasulullah s.a.w. dan berkata: "Saya penat." Rasulullah s.a.w. pun bersabda: "Siapakah yang sanggup menerima lelaki ini sebagai tetamunya malam ini, Allah akan memberinya rahmat." Seorang lelaki dari golongan Ansar bangun dan berkata: "Saya ya Rasulullah." Beliau pun beredar menuju ke rumahnya dan bertanya kepada isterinya: "Adakah sesuatu di sisimu?" Isterinya menjawab: "Tidak ada kecuali makanan untuk anak-anakku." Lelaki itu berkata: "Lengahlengahkan mereka dengan apa sahaja, kiranya mereka ingin makan malam tidurkan mereka. Apabila tetamu kita datang padamkanlah lampu, tunjuk-tunjukkanlah padanya yang kita sedang makan" Abu Hurairah berkata: "Mereka pun duduk dan tetamu mereka pun makan. Kedua-dua mereka (lelaki berkenaan dan isterinya) tidur dalam keadaan melipatkan perutnya (kerana lapar). Pada pagi esoknya beliau pergi berjumpa Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. pun bersabda: "Allah telah kagum (1) (melihat) apa yang kamu berdua lakukan terhadap tetamu kamu. " Riwayat Muslim dan lainnya. Selain dari itu para pendakwah hendaklah mendengar sabda Rasulullah s.a.w. berikut: .
`sl.t

lj I D

(1)

Yakni Allah menganggap perbuatan itu agung dan besar di sisi-Nya.

70

71

"Malaikat bersalawat ke atas seorang dari kamu selagi hidangannya tersaji. " Riwayat al-Asbihani. Begitu juga sabda Rasulullah s.a.w.:

"Kebaikan itu paling cepat menuju ke rumah yang mana di dalamnya orang memakan bibir unta hinggalah ke bonggolnya. " Riwayat Ibn Majah. Begitu juga saling bertukar hadiah merupakan sebahagian dari akhlak Islam clan merupakan yang digalakkan oleh baginda Rasulullah s.a.w. yang mana Rasulullah s.a.w. telah bersabda: "Sentiasalah kamu saling bertukar hadiah kelak kamu akan berkasih sayang. " Hadiah yang diberikan oleh seorang kepada saudaranya merupakan utusan kebajikan dan tanda kasih, sebagai wasilah untuk lebih rapat dan punca kemesraan ia dapat mendekatkan yang jauh, menghubungkan yang terputus dan membukakan jalan dakwah untuk terus masuk ke dalam jiwa. Siapakah orang yang lebih utama melakukannya dari para pendakwah dan siapakah yang amat memerlukannya lebih dari para pendakwah? Tetapi perlaksanaannya me merlukan k e pa da m e n g e l ua r k a n harta, menafkahkannya dan memerlukan sifat pemurah. Selain dari itu melakukan semua kebaikan yang diperintahkan oleh Islam memerlukan kepada sifat

pemurah, ia amat sukar dilaksanakan tanpa sifat pemurah. Sebagai contoh, menafkahkan sesuatu kepada mereka yang berhajat yang terdiri dari golongan fakir dan miskin, pemeliharaan anak-anak yatim, mengutamakan orang lain dari diri sendiri, penyempur-naan timbangan, memberikan bantuan, persaudaraan, menunaikan hak-hak jiran, mendamaikan mereka yang berselisihan dan lainnya, kesemua perkara-perkara ini amat bertentangan dengan sifat bakhil dan tidak dapat menjadi sifat kepada mereka yang bakhil. Oleh kerana itulah ayat-ayat al-Quraan dan hadis-hadis Rasulullah s.a.w. telah datang mengecam sifat bakhil dan orang-orang yang bakhil di samping meng-galakkan sifat pemurah dan menghormati orang-orang yang pemurah. Di antara firman-firman Allah yang menyangkut dengan bakhil ialah firman Allah:-

"Jangan sekali-kali orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari kurnianya me-nyangka bahawa kebakhilan itu baik bagi mereka, sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di Hari Kiamat dan kepunyaan Allahlah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi

(1)

Yakni tersaji untuk orang lain.

72

73

dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. " Ali Imran: 180 "Orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) dan yang memohon ampun di waktu sahur(jauh malam)." Ali I mran: 17

"Dan jiwa (manusia itu) menurut tabiatnya (bersi fat) bakhil. " An-Nisaa': 7 28

"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu menghulurkannya kerana itu kamu menjadi tercela dan menyesal. " Al-I sra': 29

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian (kerana mereka tidak meminta). " Adz-Dzaariyaat: 19

"Katakanlah, seandainya kamu menguasai perbendaharaanperbendaharaan rah mat Tuhanku nescaya perbendaharaan itu kamu tahan kerana takut menzbelanjakannya. Dan adalah manusia itu sangat bakhil. " A1- I sra': 100 Ayat-ayat yang menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang beriman pula ialah firman-firman Allah berikut:

"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah atau berbuat maaruf atau melakukan perdamaian di antar'a manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian kerana mencari keredhaan Allah, maka kelak kami memberikan kepadanya pahala yang besar. " An-Nisaa': 114 "Dan mereka menafkahkan dari apa yang telah kami (berikan) rezeki kepada mereka. " Ayat seperti ini berpuluh-puluh kali disebutkan sewaktu menjelaskan sifatsifat para mukminin.\ Mengenai perintah Allah supaya menafkahkan harta pula telah berpuluh-puluh ayat-ayat Allah turun dalam berbagai bentuk, di antara lain ialah firman Allah:

74

75

, "Nafkahkanlah (pada jalan Allah) sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik. " Al-Baqarah: 267 "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. " Ath-Thalaq: 7

Dan nafkahkanlah sebahagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.

"Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebahagian hartamu) pada jalan Allah. " Al-Hadiid: 10 Di antara hadis-hadis Rasulullah s.a.w. mengenai bakhil ialah sabdanya:

"Nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepada kamu. " Yaasiin: 47

"Islam tidak mengecam sesuatu (seperti ia) mengecam si fat bakhil. "

"Katakanlah: Nafkahkanlah hartamu baik dengan sukarela atau dengan terpaksa. " At-Taubah: 53

"Perkara paling jahat pada seseorang ialah bakhil yang (membuatnya) keluh-kesah dan penakut yang (seolah-olah) mencabut (jantungnya). "

"Dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. " At-Taghaabun: 16

"Bakhil dan iman tidak ada berhimpun dalam hati mukmin selama-lamanya. "

"Dan nafkahkanlah (hartamu)pada jalan Allah. " AlBaqarah: 19 5 "Dua sifat yang tidak berhimpun pada seorang mukmin: 76

77

Bakhil dan jahat akhlak. " Riwayat at-Tarmizi dan lain-nya.

yang bersikap murah terhadap hak-hak Allah azzawajalla dari hartanya dan orang yang bakhil itu ialah orang yang menyekat (tidak memberikan) hak-hak Allah dan bakhil kepada Tuhannya. Bukanlah pemurah orang yang mengambil apa yang diharamkan Allah clan menafkahkan (harta) dengan boros. " Riwayat al-Asbihani. "Pemurah itu sifat Allah yang paling agung." Riwayat Ibnu Hibban.

"Orang yang pemurah itu hampir kepada Allah, hampir kepada syurga, hampir kepada manusia, jauh dari neraka clan orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari syurga, jauh dari manusia, dekat kepada neraka. Orang jahil yang pemurah lebih dikasihi Allah dari ahli ibadat yang bakhil. " Riwayat at-Tarmizi dan lainnya.

"Sesungguhnya Allah tel^h menentukan agama ini untuk dirinya, maka agama kamu ini tidak layak kecuali bagi orang yang pemurah clan berakhlak baik. Ingatlah, hiasilah agama kamu dengan keduanya. "

"Belaniakanlah hai Bilal, dan jangan kau takut kepapaan dari Allah yang memiliki arasy. " 9 - Memberi Khidmat Kepada Orang Lain Dan Menyempurnakan Keperluan Mereka. "Ingatlah, orang yang pemurah itu dalam syurga, (itu) satu kepastian bagi Allah, dan saya sebagai penjamin-nya. Ingatlah orang yang bakhil itu dalam neraka, (itu) satu kepastian bagi Allah dan saya sebagai penjamin-nya. Mereka berkata: Ya Rasulullah siapakah yang pemurah clan siapakah yang bakhil itu? Rasulullah s.a.w. bersabda. Orang yang pemurah itu ialah orang Di antara syarat kejayaan pendakwah dalam dakwahnya, dan yang memungkinkannya mendapat pengaruh dalam masyarakat di mana beliau hidup ialah perbuatannya yang suka memberi khidmat kepada orang lain dan bekerja untuk menyempurnakan keperluan-keperluan mereka.

78

79

Dakwah bukanlah semata-mata pentas untuk mengemukakan buah fikiran dan teori-teori. Pendakwah juga bukanlah tetapi beliau tidak melakukannya. seorang pegawai di radio yang hanya Pendakwah yang sebenar ialah semata-mata, mengulang-ulang pendapat orang yang hidup untuk orangdakwah dan pendakwah mestilah malahan lain, bukan untuk dirinya. Sentiasa berputar di sekeliling masyarakatnya dan di sekeliling umat menukarkan diri sehingga Islam bukan di sekitar dirinya sendiri. Beliau ialah membolehkannya untuk kerihatan orang lain orang yang bekerja menghayati penderitaan sekalipun ramai dan memikul sebahagian terpaksa mengorbankan kerihatannya, orang malah pendakwah yang sebenarnya ialah orang yang besar dari penderitaan itu. merasa bahagia melihat kebahagiaan orang apadan turut lain Ini bukan termasuk sama menanggung penderitaan dalam Beliauyang mereka. akan dikenal sebagai diayah, memperniagakan gembira apabila mereka gembira, beliau akan tenang dan mengambil kesempatan, bahagia yang kiranya mereka tenang dan merasa seperti apabila mereka bahagia. pertubuhan-pertubuhan misberlaku pada Apabila dan lainnya, tetapi ini berlaku antara sionari hubungan-hubungan seperti ia merupakan para pendakwah dan orang ramai akanasas manhaj prinsip yang terdapat dalam berlakulah juga hubungan dan perhubungan, berlakulah pengaruh dan Islam, Islam tidak akan sah tanpa adanya mempengaruhi, tugas pun berjaya dan dakwah pun perkara ini. Memang benarlah Rasulullah melahirkan buahnya. Tetapi sebaliknya jika perkara lain s.a.w. yang telah dan pendakwah tidak akan wujud yang berlaku, dakwah bersabda: sama sekali.
Untuk membolehkan pendakwah mampu memberi khidmat kepada orang ramai dan menunaikan keperluan"Siapa yang tidur (malam) dan tidak dengan mereka, keperluan mereka beliau mestilah hampirmengambil hirau urusan sentiasa (keadaan) umat Islam, mereka, bukanlah putus berhubung dengan beliau bukan dari golongan mereka. " mereka. Beliau juga mestilah duduk hubungan dengan Dalam banyak keadaan, penderitaan dan bersama dengan mereka, mendengar dan berbicara dengan mereka. manusia telah menj adi musykilan Di antara sifat-sifatbagi Rasulullah s.a.w. ialah untuk baginda penghalang mereka duduk bersama dengan dengan itu dan mendengar orang ramai penderitaan menerima dakwah; percakapan mereka sehingga ada orang yang benteng dan kemusykilan ini telah menjadi syak wasangka terhadap baginda dan ada pula golongan penghalang yang kuat bagi pemikiranmunafikin yang menyebarkan berita bahawa Rasulullah pemikiran dan perkataan semua orang dan s.a.w. mendengar teori-teori yang dihadapkan membenarkannya; supaya dengan sikap yang demikian kepada mereka. Oleh itu adalah menjadi kewajipan pendakwah mengambil inisiatif untuk menghapuskan semua halangan82 halangan dari jalan dakwahnya; beliau 8 mestilah berinisiatif membuka 0 untuk

semua urusan akan tertumpu kepadanya. Untuk menorang, tetapi tidaklah tepat menganggap jelaskan perkaraitu sebenarnya Allah pun berfirman: yang sebagai suatu halangan keadaan kepada beliau untuk melakukan apa yang beliau mampu. Pada prinsipnya beliau dituntut supaya mengorbankan tenaganya sedaya yang mampu. Kalau tenaganya telah tidak ada lagi beliau hendaklah mengganti dan menyempurnakannya "Dan di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang dengan akhlaknya yang mulia. Benarlah menyakiti Nabi dan mengatakan: "Nabi mempercayai Rasulullah s.a.w. sewaktu baginda semua apa yang didengarnya. " Katakanlah: "Ia bersabda: mempercayai semua yang baik bagi kamu, ia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin clan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu." Dan orang-orang dapat merangkumi "Sesungguhnya kamu tidak akan yang menyakiti Rasulullah itu, bagi dengan azab yang pedih. " semua manusia mereka harta kamu, oleh itu At-Taubah: 61 rangkumilah mereka dengan akhlak kamu. " Saya kenal sendiri sepatutnya mestilah bergaul Iman itu seorang pendakwah yang banyak dengan orang ramai, mendengar percakapan mereka dan mendorong para melihat apa yang ada pada mereka, sehinggalah pendakwah untuk mengasihi orang lain rtimahnya menjadi tumpuan dan tempat merujuk seperti beliau mengasihi dirinya sendiri. kepada orang ramai, mereka meluahkan segala kesusahan, Keadaan ini tidak akan berlaku kecuali menyempurnakan keperluan-keperluan dan menyelesaikan dengan menguruskan urusan permasalahanbekerja melalui pen-dakwah berkenaan. mereka mereka telah dipandang berat dan sukarkeperluandan menyelesaikan Keadaan ini oleh temankeperluan mereka. teman pendakwah berkenaan. Mereka beranggapan Selain mensia-siakan waktunya dan terganggu keadaan itu dari itu persaudaraan Islamiah dari yang dakwahnya. kerja-kerjategak di Hingga sekarang ini teman-teman atas dasar kasih sayang itu juga inilah pendakwah tersebut tidak mengetahui bahawa tidak mungkin dalam dunia sebenarnya medanterlaksana praktik, dan inilah satu dakwah yang kenyataan dan mampu dipin-dahkan dari jalan yang boleh menyampaikan dakwah secara langsung dunia dakwaan kepada dunia praktik kepada orang ramai. Semua arahan dan kesedaran yang kecuali disampaikan melalui tolong-menolong, bantumembantu, mengambil berat, bekerja dan menyempurnakan keperluan orang lain. Kiranya Rasulullah s.a.w. berlepas tangan dan tidak bertanggungjawab dari orang 83 8 1

melalui hubungan yang seperti ini lebih berkesan dari arahan umum yang bersifat umum yang pada kebiasaannya dibuat melalui khutbah-khutbah dan ceramah. Kadangkala di antara sebab-sebab yang membawa kebekuan, kemandulan dan kejumudan dakwah ialah sikap para pendakwah yang hanya berpuas hati dengan menonjolkan diri di hadapan orang ramai dalam muhasabah-muhasabah tertentu sama ada dengan membaca ucapan yang bertulis atau memberikannya secara spontan. Dakwah yang berjaya ialah dakwah yang berhubung terus dengan permasalahan orang ramai, kerana dakwah yang sedemikian akan berhubung terus dengan hati dan perasaan mereka. Sesungguhnya dalam fikrah yang tulEn itu mengalir suatu kehidupan, ia akan menjadi satu permasalahan yang hidup apabila ia dijelmakan dalam dunia nyata dan dikemukakan di burni nyata. Fikrah akan hanya tinggal sebagai teori dan terlalu jauh dari dunia nyata selagi ianya tidak berhubung atau menyentuh kenyataan yang dihayati, seterusnya positif atau negatifnya usaha-usaha untuk mengubati keadaan yang wujud akan bergantung kepada bagaimana fikrah itu dikemukakan. Permasalahan manusia terlalu banyak dan berbagai ragam, ada yang bersifat umum, ada yang bersifat peribadi, ada yang bersifat kejiwaan ada yang bersifat kebendaan, ada yang remeh, ada yang penting. Penyelesaian yang diberikan oleh pendakwah terhadap masalah-masalah ini mestilah mengikut keutamaan dan kepentingan. Satu perkara yang tak dapat tidak mesti berlaku, kerana tanpa perkara ini sebarang faedah tidak akan dapat dicapai. Perkara yang dimaksudkan ialah hubunganhubungan kepentingan yang berlaku antara

pendakwah dengan orang ramai, begitu juga segala usaha yang dilakukan mestilah berlaku atas dasar hubungan dengan fikrah pendakwah dan dakwahnya, bukan atas dasar hubungan dengan peribadinya. Dari awal lagi pendakwah mestilah memulakan hubungan dan usahausahanya dalam bentuk ini. Kiranya hubungan dalam bentuk ini tidak berlaku, kej ayaan menarik orang ramai akan tertumpu kepada peribadi bukan kepada fikrah dan harakah. Perkara ini merupakan satu perkara penting yang mesti diambil perhatian dan diawasi sebelum ia menjadi satu pintu bagi syaitan dan menjadi malapetaka kepada dakwah dan pendakwah. Kiranya ajaran dalam manhaj Islam telah menggesa umat Islam secara umum untuk berusaha menyempurnakan keperluan-keperluan orang lain maka gesaan itu terutama sekalinya ditujukan kepada para pendakwah. Di antara hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah s.a.w. mengenai gesaan supaya berusaha menyempurnakan keperluan orang lain ialah sabda Rasulullah s.a.w. berikut:

"Muslim itu saudara bagi muslim (yang lain) beliau tidak menzaliminya dan tidak (pula) menipunya. Siapa yang menunaikan keperluan saudaranya Allah akan menunaikan keperluannya. Siapa yang melapangkan kesusahan dari seorang muslim, Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan dari kesusahan-

84

85

kesusahan akhirat. Siapa yang menyembunyikan (keaiban) seorang muslim, Allah akan menyembunyikan (keaibannya) di Hari Kiamat kelak. " Riwayat alBukhari, Muslim dan Abu Daud.

"Amal yang paling afdal ialah memasukkan kegem-biraan ke atas mukmin, engkau menutup auratnya, engkau mengenyangkan laparnya atau engkau sempuri nakan keperluannya. " Riwayat at-Tabarani.

"Jika seorang dari kamu berjalan bersama saudaranya dalam (usaha) menyempurnakan keperluannya, itu lebih baik dari beliau beriktikaf di masjidku ini selama dua bulan. " Riwayat al-Hakim.

"Siapa yang memasukkan kegembiraan ke dalam keluarga satu rumah dari (rumah-rumah) muslimin Allah tidak akan meredhai balasan untuknya selain dari syurga. " Riwayat at-Tabarani.

"Allah akan sentiasa dalam (menunaikan) keperluan hamba selagi hamba itu dalam. (usaha menunaikan) keperluan saudaranya. " Riwayat Ibnu Hibban dan lainnya. Dalam soal memberi galakan agar berusaha membawa kegembiraan kepada hati muslim pula Rasulullah s.a.w. bersabda:

,+~

a,,',, \"Di antara perkara yang memestikan dapat kcampunan (dari Allah) ialah dengan engkau memasukkan kegentbiraan kepada saudaramu yang muslirn. " Kiwavat atTabarani.

}~

"Orang yang paling dikasihi Allah ialah orang yang paling berguna kepada orang ramai dan amalan yang paling disukai Allah azza-u,ajalla ialah kegembiraan yang kau

86

87

masukkan kepada muslim, kau melepaskannya dari kesusahan, kau tunaikan (bayar) hutangnya atau kau usir kelaparannya, sesungguhnya (jika) aku berjalan bersama seorang saudara dalam (usaha menyempurnakan) keperluannya, itu lebih aku sukai dari beriktikaf di masjid ini (1) sebulan. Siapa yang (berjaya) mengekang kemarahannya, sedangkan beliau mampu melakukannya jika beliau mahu, Allah akan memenuhkan hatinya dengan keredhaan di Hari Kiamat kelak. Dan siapa yang berjalan bersama saudaranya dalam (usaha menunaikan) keperluannya hinggalah beliau dapat menunaikannya, Allah akan menetapkan dua kakinya pada hari di mana semua kaki tergelincir. "

dalaman, yakni penguasaan dalam dakwah, dalam harakah dan tanzim. Hanya Allah yang dapat memberi taufiq.

Riwayat al-Asbihani.

Begitulah keadaannya arahan Rasulullah s.a.w. bertalu-talu mengajak dan menggesa supaya berusaha menyempurnakan kepeiluan-keperluan muslimin, melakukan usaha-usaha yang baik untuk mereka, memasukkan rasa gembira ke dalam hati mereka. Para pendakwah Islam ialah orang yang paling utama dari orang lain untuk mengikut Rasulullah s.a.w. dan mengikut sunnahnya. Dengan ini juga sampailah kita kepada pengakhiran kalam tentang sifat-sifat dan syarat-syarat yang diperlukan oleh para pendakwah untuk beliau mampu mengembangkan dakwahnya di samping mampu menunaikan risalahnya dengan cara yang paling sem-purna, juga untuk beliau mampu menarik orang ramai ke dalam Islam dan menguasai mereka
(1) Masjid Madinah.

8 8

8 9

Mari kita lihat bagairnana proses penukaran dan pembentukan ini seharusnya berlaku.

PENGUASAAN DALAMAN
Penguasaan dalaman yang saya maksudkan di sini ialah kemampuan, keahlian dan kelayakan untuk menguasai perkara dalaman dakwah dan dalam saf dakwah, sama ada penguasaan itu dari pihak kiadah atau individu-individu dalam dakwah dan saf. Kalau penguasaan luaran dapat menarik orang ramai kepada Islam, dakwah dan harakah, dan perkara ini amat penting, maka penguasaan dalaman pula merupakan penguasaan yang dapat menentukan bagaimana mereka yang telah berjaya ditarik ke dalam Islam supaya dapat digunakan dengan baik untuk tu-juan amal dakwah dan harakah. Kerja-kerja dakwah dalam peringkat pertama samalah keadaannya dengan mengeluarkan bahan-bahan tambangan dari perut bumi. la merupakan kerja-kerja di lombong dan pekerja-pekerja lombong. Manakala kerja-kerja dakwah di peringkat kedua pula samalah keadaannya dengan kerja-kerja memproses bahan-bahan tambangan dan bahan mentah ini untuk 9 0

Sesungguhnya proses menukarkan bahan mentah manusia hinggalah menjadi tenaga yang terarah dan kekuatan yang berkesan semestinya disempurnakan melalui peringkat-peringkat dan sesuai dengan asas-asas dan kaedah-kaedah tertentu sebagaimana yang sepatutnya berlaku

9 1

PERINGKAT PERTAMA PENGUASAAN AKAIDI TARBAWI


Dalam peringkat ini harakah mestilah mencanai pendatang-pendatang barunya sehingga mereka menjadi jenis yang baik. Harakah mestilah membersihkan mereka dari kesankesan masa lampau, baik dari sudut fikrah dan apa yang mereka sering lakukan. Harakah mestilah membersihkan otak dan akal mereka dari perkara-perkara yang bukan Islam yang telah sebati dengannya atau yang telah berpaut rapat dengannya. Harakah mestilah memperbetulkan akidah mereka, memperbetulkan tata cara hidup dan akhlak mereka, mendidik sensitiviti dan perasaan mereka, memandu keinginan-keinginan dan harapan mereka, menentu serta menjelaskan sasaran dan matlamat mereka. Peringkat ini merupakan peringkat yang paling penting secara mutlak, kerana ia akan menjadi tapak asas kepada semua kegiatan dan di atasnya jugalah binaan akan dibina. Kiranya berlaku sebarang kecuaian dalam peringkat ini, dan memang telah banyak berlaku, ia akan mengakibatkan bahaya yang besar dan keburukan yang akan menimpa individu dan jamaah. Orang yang meningkat dewasa dengan tanpa tarbiah, orang yang menduduki tempat tinggi dengan tanpa iltizam dan orang yang memikul tanggungj awab dengan tidak ada kelayakan dan keahlian, dalam banyak kea-

daan hanya akan menjadi beban dan bala' kepada dakwah. Saya kenal seorang manusia yang dapat mendaki tangga-tangga dakwah dengan tidak ada kelayakan dan menjadi seorang pendakwah sebelum sampai masanya, dan beliau sendiri sedang menderitai berbagai bentuk penyakit, paling kecil dari penyakit-penyakit itu ialah sifat ujub (kagum kepada diri sendiri), bermegahmegah dengan perkara yang sebenarnya tidak ada dirinya atau tidak dilakukannya, kasar dan berakhlak tidak baik. Bila kedudukannya telah tinggi, darjatnya juga tinggi maka sifat-sifatnya itu juga turut meningkat tinggi dan semakin menjadi-jadi sehingga tidak lagi boleh dikawal dan dihalang hingga akhirnya membawa kepada kejatuhan dan kerugiannya. Saya juga mengenal orang lain di mana dakwah sen-diri telah turut membunuhnya sewaktu dakwah telah menolaknya terjun ke dalam satu perjalanan yang penuh dengan ranjau, sebelum dakwah dapat menyiapkan beliau untuk melalui perj alanan itu. Dakwah turut membunuhnya sewaktu mencalonkannya untuk melaksanakan suatu perkara yang beliau tidak layak untuk melakukannya. Dakwah telah menyingkatkan peringkat-peringkat yang sepatutnya dilalui sebelum sampai masanya. Kita bayangkanlah betapakah buruk akibatnya. Apabila proses pembentukan tidak mengambil masanya yang cukup dan tidak mempunyai kemudahankemudahan serta keperluan-keperluan yang sepatutnya, ia merupakan proses yang gagal dan akan mengakibatkan lahirnya hasil-hasil pengeluaran yang tidak keruan dan tidak bermutu. Ini akan mengakibatkan rosaknya barang niaga, seterusnya akan menyebabkan kejatuhan nama baik industri pengeluar malah akan membawakan kepada kerun93

92

tuhannya. Sebagaimana industri-indrustri yang mengeluarkan penghasilan dalam bentuk kebendaan tidak dapat membuktikan kebagusan dan keistimewaannya kecuali setelah dicuba, begitulah juga para duat dan pekerja-pekerja dakwah, tambangan mereka yang ash itu tidak akan dapat timbul, begitu juga kelayakan dan kesesuaian mereka tidak akan timbul kecuali apabila mereka diletakkan di medan pertarungan dan juga melalui pengalaman. Ini memerlukan supaya mereka diletakkan di medan pertarungan dan memerlukan mereka diuji sebelum mereka diberikan tanggungjawab, supaya dengan itu pengalamanpengalaman mereka tertanggung di atas perkiraan mereka sendiri, bukan mengorbankan kepentingan dakwah. Selain dari itu, memejamkan mata dari melihat sesuatu keaiban yang terdapat pada seseorang akan membawa pula kepada menutup mata dari melihat keaiban yang sama dalam saf keseluruhannya, dengan itu saf sudah tidak lagi berpegang dengan disiplin. Memanglah benar semua manusia itu tidak sama dalam kemampuannya untuk memikul sesuatu dan untuk beriltizam, tetapi keadaan ini tidak seharusnya mendorong untuk bersikap pandangan mudah terhadap kaedah-kaedah asas yang menjadi tapak kepada syaksiyah Islamiah, oleh itu tanda-tanda yang menunjukkan syaksiyah Islamiah itu mestilah satu, kerana jika ia tidak berlaku demikian ia akan membawa kepada munculnya syaksiyah yang bukan Islamiah. Penguasaan tarbawi mestilah kuat, kukuh dan tegak di atas pemahaman yang betul terhadap hukum-hukum syariat, halal haram dan seterusnya beriltizam dengan-nya. Penguasaan tarbawi mestilah sentiasa tidak dihukum

atau terikat dengan peringkat-peringkat atau suasana tertentu. Oleh itu penguasaan tarbawi tidak sepatutnya hanya wujud di peringkat golongan permulaan tetapi tidak wujud pada peringkat golongan yang lebih ke depan, kerana pada hakikatnya penyelewengan golongan yang lebih ke depan ini lebih merbahaya kepada dakwah dan saf berbanding dengan penyelewengan golongan peringkat permulaan. Selain dari itu sebab-sebab yang membawakan penyelewengan golongan yang lebih ke hadapan ini lebih banyak dan mudah didapati. Penguasaan tarbawi mestilah memerhatikan per-buatan dan perbezaan hidup, keadaan-keadaan biasa dan luarbiasa yang dilalui oleh individu. Oleh itu penguasaan tarbawi mestilah tidak mengambil satu bentuk sahaja untuk orang dewasa dan kanak-kanak, bagi yang sudah berkeluarga dan yang masih bujang, bagi pelajar dan buruh, bagi orang yang terbatas ilmu pengetahuannya dan golongan yang berpe ngkhususan juga lepasan universiti. Penguasaan tarbawi yang diperlukan oleh seorang lulusan perubatan lain dari yang diperlukan oleh pelajar di peringkat menengah atau golongan yang punya bidang perusahaan tertentu. Penguasaan tarbawi mestilah mencakup seluruh ruang lingkup tarbiah. la tidak seharusnya bersifat fikri sahaja atau bersifat rohani sahaja, malah ia mestilah menampung seluruh keperluan-keperluan fitrah yang ada pada manusia. Penguasaan tarbawi mestilah berada dalam keadaan yang seimbang, dihukum dengan neraca dan kayu ukur syarak, mengambil yang azimah (berat) dan rukhsah (ringan). Bukan hasil dari tindakbalas-tindakbalas dan pandangan-pandangan peribadi, kerana keadaan yang 95

94

seperti ini akan memecahkan satu dakwah kepada dakwah-dakwah yang banyak, juga memecahkan satu gerakan kepada gerakan-gerakan yang banyak. Selain dari itu ia juga akan memecah-belahkan satu saf kepada beberapa saf, sebagaimana yang telah berlaku di kebanyakan negara dan organisasi. Pada hakikatnya kemusykilankemusykilan, perpecahan dan gugurnya individu-individu dari per-jalanan amal Islam, yang telah dideritai oleh gerakan Islam, begitu juga timbulnya tanda-tanda bagi penyakit di atas; sebab utamanya ialah kegagalan gerakan Islam menguasai tarbiah dan kegagalannya dalam membentuk syaksiyah Islamiah dan mewujudkan individu-individu muslim sesuai dengan sifat-sifat yang telah disebutkan dalam al-Quraan dan sunnah nabinya Muhammad s.a.w. Oleh kerana sudut ini amat penting dan punya kesan yang asasi kepada sudutsudut yang lain, mari kita lihat bagaimana sunnah Rasulullah s.a.w. dalam membentuk syaksiyah I slamiah dan individu-individu muslim. Sunnah Rasulullah s.a.w. Dalam Pembentukan Muslim Sunnah Nabawiah yang mulia telah menjalani satu manhaj yang tersendiri dalam usaha pembentukan in-dividu, manhaj yang sesuai dengan kesempurnaan manhaj Islami dan fitrah yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia. 9 6

manusia dan berinteraksi dengannya sebagai manusia yang mempunyai kecenderungan, dorongan-darongan dan keperluan-keperluan tertentu. Manhaj Rasulullah s.a.w. tidak berinteraksi dengan manusia dengan melihat manusia itu seperti malaikat, ia juga tidak menganggap manusia itu sebagai haiwan sama seperti haiwan-haiwan lain. Kaedah-Kaedah Asas Dari Sunnah. Berikut ini kita akan bentangkan beberapa kaedah yang telah dijelaskan oleh sunnah nabawiyah yang mulia dalam arena pembentukan, kaedah-kaedah yang dengan sendirinya dapat membina individu muslim yang sejahtera, dengan tidak berlaku sesuatu yang berbentuk melampau atau cuai. 1 - Mengutamakan Positif Dari Negatif. Sunnah Rasulullah s.a.w. memerangi segala bentuk negatif, beku, jumud dan bersifat rahib dari awal-awal lagi. Dakwah Islam adalah dakwah yang hidup dan berhubung dengan kehidupan dalam pengertian kehidupan yang sebenarnya. Ada orang Islam yang memahami Islam dengan pemahaman yang sempit. Pemahaman ini telah men-dorong mereka membekukan tenaga individu, sifat hidup 9 7

Manhaj yang seperti ini, selain dari ianya bertentangan secara langsung dengan tabiat Islam yang bersifat haraki, ia juga akan memudahkan pihak musuh Islam menguasai pusat-pusat kekuatan dalam negara-negara Islam, di samping dapat menghalang kem-balinya negaranegara ini kepada kiadah Islam dan manhajnya dalam hidup. Berikut ini akan kita kernukakan beberapa bukti-bukti dari manhaj Nabawi yang menolak gej ala-gej ala di atas. a Dalam zaman Rasulullah s.a.w. terdapat salah seorang dari orang-orang Islam yang telah mengasingkan diri dari orang ramai dan beribadat di kemuncak bukit. Rasulullah s.a.w. pun pergi menemuinya dan bersabda:

"Sesungguhnya syaitan itu serigala (bagi) manusia seperti serigala (bagi) kambing. Dia akan menangkap kambingkambing yang terpisah dari kelompoknya dan yang menyisih diri. Oleh itu jauhilah perpecahan, dan kamu mesti dengan jamaah, orang ramai dan masjid." Riwayat Ahmad dalam Musnad. c - Sabda Rasulullah s.a.w.:

"Orang yang bergaul dengan orang ramai dan sabar (menghadapi perbuatan) yang menyakitkan (diri) mereka lebih baik dari orang yang tidak bergaul dengan orang ramai dan tidak sabar (menghadapi perbuatan) yang menyakitkan (diri) mereka. "

"Jangan engkau buat (pekerjaan seperti ini) dan jangan seorang jua pun dari kamu (melakukannya) sesung-guhnya kesabaran seorang dari kamu (berada) dalam tempat tinggal Islam lebih baik baginya dari ibadat seorang dari kamu selama empat puluh hari. "(1) b - Rasulullah s.a.w. bersabda:

Mengutamakan Sederhana Dari Melampau. Satu kaedah yang lain dari kaedah-kaedah tarbiah dan takwin dalam sunnah Rasulullah s.a.w. ialah kaedah yang dijelmakan dalam bentuk menggalakkan kesederhanaan dan melarang perbuatan melampau dan berlebih-lebihan. a - Dalam bidang iltizarn seseorang terhadap Islam, umpamanya, Rasulullah s.a.w. telah melarang per-buatan melampau dan terlalu teliti. Rasulullah s.a.w. bersabda:
2-

J "Awas, binasalah orang yang terlalu meneliti (sesuatu); awas, binasalah orang yang terlalu meneliti (sesuatu). " Baginda juga bersabda:
Yakni kesabaran seseorang menghadapi suasana dengan tidak meninggalkannya lebih baik dari beribadat 40 hari - Pent. (1)

98

99

"Sesungguhnya agama ini sukar, oleh itu kamu masuklah ke dalamnya dengan berlembut. "

membentuk individu ialah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radiallahuanhu, yang mana beliau telah mengatakan:

Dalam bidang dakwah dan usaha-usaha menarik orang ramai ke dalam Islam pula Rasulullah s.a.w. ber-sabda:
V,

"Permudahkanlah, jangan kamu persusahkan dan jangan kamu meliarkan. "(1)

Hadis ini merupakan terjemahan yang tepat kepada firman Allah:

"Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. "

Ali Imran: 159 Juga sebagai terjemahan tepat kepada

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan debatlah mereka dengan cara yang baik. "

An-Nab_l: 125 Bukti paling jelas yang boleh dikedepankan tentang manhaj kesederhanaan dalam sunnah nabawiah dalam

"Satu rombongan tiga orang telah datang ke rumahrumah para isteri Rasulullah s.a. w. bertanyakan tentang ibadat Rasulullah s.a.w. Apabila diceritakan kepada mereka, mereka saling memperkatakan ibadat (Rasulullah) itu, dan mereka berkata.: "Dii manakah (kedudukan) kita jika dibandingkan dengan Rasulullah s.a.w. sedangkan baginda telah diampunkan dosanya yang telah lalu dan yang kemudian. " Seorang dari mereka berkata.: "Saya akan sembahyang malam selama-lamanya. " Yang seorang lagi pula berkata. : "Saya akan berpuasa sepanjang zaman dan tidak akan berbuka. " Yang satu lagi pula berkata: "Saya akan menjauhkan diri dari perempuan, saya tidak akan berkahwin selama-lamanya. " Baginda Rasulullah s. a. w.

(1)

Melakukan sesuatu yang boleh meliarkan orang ramai dari Islam -

100

101

pun datang kepada mereka dan bersabda: "Kamukah yang telah mengatakan begini-begini? Demi Allah aku ini orang yang paling takut dan paling bertaqwa dan kamu kepada Allah, tetapi aku berpuasa dan berbuka (1), aku sembahyang dan aku tidur dan aku mengahwini wanita. Siapa yang lari dari sunnahku beliau bukan dari golonganku. " Diriwayatkan dari Abi Hurairah radiallahu-anhu bahawa beliau mengatakan yang Rasulullah s.a.w. telah ' bersabda:

supaya kerja-kerja kebajikan dilakukan dalam keadaan yang berterusan sekalipun sedikit, kerana dengan amal yang berterusan ini semua amal-amal tadi akan menjadi amal yang ash, dapat dilakukan dan manusia mampu melakukannya dengan tidak merasa keberatan. Dalam banyak keadaan iltizam yang memberatkan dan kerja-kerja yang terlalu banyak yang dilakukan oleh seseorang adalah hasil dari tindakbalas bermusim yang akan malap, lemah, berkecai dan akan membawa pelakunya mengambil arah yang menyonsang. Cara kerja yang seperti ini juga boleh menjadi pintu masuk kepada sifat kagum kepada diri sendiri. Sifat ini akan membawa kehancuran. Oleh kerana itulah bimbingan Rasulullah menekankan agar amal-amal kebajikan ini dilakukan dengan cara yang berterusan dengan tidak mengambil hirau sangat kepada kuantiti amal yang dilakukan. Malah dari titik tolak inilah juga penumpuan diberikan kepada kesudahan kepada sesuatu amal itu bukan permulaannya. Diriwayatkan dari Aisyah radiallahu-anha bahawa Rasulullah s.a.w. telah masuk menemui Aisyah sedang di sisi Aisyah terdapat seorang perempuan. Rasulullah s.a.w. pun bersabda:

"Sesungguhnya agama itu mudah, tidak seorang pun yang menyanggahi/melawan agama (ini) melainkan ia akan tewas. Oleh itu berpegang teguhlah dengan (amal) yang benar (dengan tidak melebih-lebihkan dan tidak meringanringankan) dan buatlah sesuatu (amal) yang lebih hampir kepada yang sempurna (jika kamu tidak mampu melakukan yang sempurna itu), dan berilah berita gembira (dengan pahala amal yang berkekalan sekalipun sedikit) dan minta tolonglah (untuk terus menerus melakukan ibadat) dengan pagi (melakukannya di waktu yang masih segar dan cergas - pagi) dan petang dan akhir (larut) malam. " Riwayat Bukhari (2) 3 - Sedikit Yang Berterusan Lebih Baik Dari Yang Banyak Tapi Terputus-putusDi antara kaedah Nabawiah juga ialah menggalakkan

(1) Tidak berpuasa. (2) Terjemahan hadis ini didasarkan kepada huraian dalam Fathul Bari kitab 2 bab 29.

"Siapakah (perempuan) ini? Aisyah berkata: Ini si polan yang disebut-sebut (dikenali) kerana solatnya. " Rasulullah s.a.w. bersabda: "Hentikanlah, kamu mestilah (melakukan) apa yang kamu mampu (buat). Demi Allah, Allah tidak akan jemu hinggalah kamu jemu. "

102

103

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Al-'As radiallahu-anhu, beliau mengatakan bahawa Rasulullah s.a.w. telah bersabda:

seorang dari kamu tidak dapat memasukkannva ke dalam syurga dan (ketahuilah) bahawa amal yang paling disukai Allah ialah (amal) yang paling berkekalan sekalipun sedikit. " Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain pula disebutkan dengan lafaz:

"Hai Abdullah, jangan kau jadi seperti si anu, dia melakukan qiamullail dan meninggalkan qiamullail (1). Hadis Muttafaq. Dalam satu riwayat dari Aisyah radiallahu-anha, bahawa Rasulullah s.a.w. telah ditanya manakah amal yang paling disukai Allah. Rasulullah s.a.w. bersabda menj awab:

"Amalan yang paling disukai Allah ialah amal yang pelakunya berkekalan melakukannya. " Riwayat Malik dan Bukhari. Dalam riwayat lain pula disebutkan: e "Sedikit yang berkekalan lebih baik dari banyak yang terputus-putus. "

"Yang paling berkekalan sekalipun sedikit. " Dalam satu riwayat pula Rasulullah s.a.w. telah bersabda:

4 - Sunnah Dan Pengutamaan Perkara Yang Utama Dalam

"Berpegang teguhlah dengan (amal) yang benar (dengan tidak melebih-lebihkan dan tidak pula meringan-ringankan) dan buatlah sesuatu (amal) yang lebih hampir kepada yang sempurna (jika kamu tidak mampu melakukan yang sempurna itu) dan ketahuilah amalan

Pembentukan. Di antara sunnah Rasulullah s.a.w. dalam proses pembentukan ialah mengutamakan perkara-perkara utama dan mendahulukan yang lebih penting dari yang kurang penting. Akhlak- yang mulia mestilah hasil dari ibadah dan ibadah mestilah datang sebagai natijah dari akidah yang betul. Begitulah juga amal-amal mestilah dibina di atas kaedah-kaedah, asas-asas dan sesuai dengan peringkatperingkat keutamaan. Takwin atau pembentukan yang tidak beriltizam dengan tangga-tangga atau peringkat-peringkat

(1)

Yakni beliau melakukan qiamullail sepenuhnya pada satu malam kemudian tidak melakukannya di malam besoknya atau di malammalam yang lain.

104

105

keutamaan dalam pembentukan atau takwin yang mengikut cara sendiri, pembentukan yang gocah, tidak tegak di atas kaedah yang kuat dan tidak dibangunkan di atas asas yang kuat dan kontan. Oleh itu ia akan terdedah kepada keruntuhan dan kehancuran, menjadi debu-debu yang berterbangan. Inilah pemisahan pokok dan perbezaan asasi antara akhlak Islamiah yang dibina di atas akidah tauhid dan akhlak dalam pengertian falsafah-falsafah kebendaan yang dibina di atas dasar kepentingan. Oleh kerana itulah manhaj nabawi dalam pembentukan peribadi muslim bertunjangkan kepada pembinaan akidah terlebih dahulu dari yang lainnya, malah manhaj ini datang sebagai terjemahan yang praktik kepada cara penurun al-Quraan, peringkat dan ruang lingkupnya. Al-Quraan itu sendiri, dalam keadaan yang terus menerus, adalah memusatkan kepada pembinaan akidah di sepanjang zaman Mekah. la mengambil masa hampir tiga tahun, supaya setelah pemusatan kepada pembinaan akidah ini semua perkara-perkara cabang yang lain yang terdiri dari ibadat-ibadat, arahan-arahan dan syariat, akan terbina di atas tapak akidah yang kuat dan asas-asas prinsip yang kukuh. Dari penelitian kita terhadap cara penurunan ayatayat al-Quraan yang bersifat taklifi, ternyata bahawa penyusunan awaliat/keutamaan-keutamaan itu amat jelas, tetap dan berterusan. Di antara yang dapat kita lihat ialah firman-firman Allah berikut:

"Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal salih. "
Al-Asyr: 1 - 3

"Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang berima dan melakukan amal salih. "
Al-Baqarah: 25

"Dan orang-orang yang beriman serta beramal salih, mereka itu penghuni syurga. "
Al-Baqarah: 82

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal salih, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat mereka mendapat pahala di sisi Tukannya. Tidak ada ketakutan terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. "
Al-Baqarah: 277

106

107

"Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal salih (bahawa) untuk mereka ampun dan pahala yang besar. " Al-Maidah: 9

"Apabila mereka bertaqwa serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang salih. " Al-Maidah: 93

miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan)- clan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan solat dan menunaikan zakat dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia ber-janji dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. " Al-Baqarah: 177 Demikianlah banyak kedapatan ayat-ayat yang menekankan penyusunan tertib awaliat yang bersifat taklif dengan menegaskan yang lebih penting terlebih dahulu. Setelah ayat-ayat ini datang pula sunnah Rasulullah s.a.w. sebagai terjemahan kepada kaedah ini yang dapat dilihat dari tata cara Rasulullah s.a.w. di sudut pembentukan. a - Orang bertanya kepada Rasulullah s.a.w. apakah amalan yang paling afdal? Rasulullah s.a.w. bersabda menjawab: "Mengenal Allah azza wajalla

-j '

b - Diriwayatkan bahawa seorang lelaki telah datang kepada Rasulullah s.a.w. dan berkata: "Ajarkan kepadaku ilmu-ilmu yang ganjil." Rasulullah s.a.w. ber-sabda:

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat itu satu kebaikan, akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu ialah kebaikan orang yang beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang disayanginya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang

108

109

"Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang lain dari (syirik) itu bagi siapa yang dikehendakinya. " An-Nisaa': 48 dan 116 "Apa yang telah kau lakukan terhadap kepala ilmu?" Lelaki itu berkata: "Apakah kepala ilmu?" Rasulullah menjawab: "Tidakkah kau kenal Tuhanmu?" Lelaki itu menjawab: "Ya". Rasul pun bersabda: "Apa yang telah kau lakukan tentang haknya?" Lelaki itu menjawab: "Apa yang dikehendaki Allah." Rasulullah bersabda: "Tidakkah kau kenal mati?"Lelaki itu menjawab: "Ya". Rasulullah pun bersabda: "Apa yang telah kau sediakan baginya. " Lelaki itu menjawab: "Apa yang dikehendaki Allah." Rasulullah s. a. w. bersabda: "Pergilah dan hukumlah apa yang ada di sana, kemudian datanglah supaya kami ajarkan kepadamu ilmu yang ganjil-ganjil " Riwayat Abu Naaim dan Ibni Abdil - Bir. c - Rasulullah s.a.w. bersabda: Dari apa yang dikemukakan jelaslah bahawa proses pembentukan mestilah tidak berlaku dalam bentuk yang mengikut kehendak sendiri, tidak dibina atas asas yang terikat dengan peringkat-peringkat dan awaliat, kerana jika proses pembentukan itu berada dalam kea-daan yang demikian ia merupakan proses takwin yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah s.a.w. dan sudah tentu gagal sejak dari awal-awal lagi. Tanda-tanda kecacatan yang terdapat pada syaksiyah Islamiah hari ini adalah merupakan natijah dari kesalahan dalam mengikut sunnah mengenai perkara-perkara awaliat dalam proses pembentukan peribadi Muslim. 5 - Pembentukan Melalui Kudwah. Sunnah nabawiah telah menggesa supaya proses pembentukan mestilah dilakukan melalui kudwah. Telah diterima bahawa apa yang ditunjukkan oleh kenyataan itu lebih berkesan dari apa yang ditunjukkan oleh kata-kata. Diterima juga bahawa kesan perbuatan itu lebih kuat dari kesan kata-kata. Memang benarlah firman Allah:

"Saya perintahkan memerangi manusia hinggalah mereka menuturkan Lailahaillallah ,apabila mereka telah menuturkannya (bererti) mereka telah menyelamatkan dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka. " Hadis Rasulullah s.a.w. ini adalah sebagai terjemahan praktik kepada firman Allah yang berbunyi:

"Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaikan sedang kamu melupakan diri kamu sendiri pada hal kamu membaca al-kitab (Taurat). Tidakkah kamu berfikir. " Al-Baqarah: 44

110

111

Dan firman Allah:

"Belum/tidak (lagi) beriman orang yang menghalalkcn apa yang diharamkannya. " Riwayat at-Tarmizi. :

"Hai orang-orang yang beriman mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu buat. Amat besar kebencian di sisi Allah bahawa kamu mengatakan apaapa yang tidak kamu kerjakan. " Ash-Shaff: 2 - 3 Rasulullah s.a.w. sendiri merupakan contoh utama dan ikutan yang baik bagi semua umat Islam, untuk semua zaman dan tempat. Rasulullah s.a.w. adalah merupakan terjemahan praktik kepada al-Quraan. Sewaktu Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah s.a.w. beliau menjawab dengan katanya: "Akhlak baginda ialah al-Quraan." Rasulullah s.a.w. telah menjelaskan kesan kudwah dalam banyak arahan-arahannya. Baginda juga men-jelaskan bahawa kudwah itu merupakan tanda dan hasil kepada sifat amanah. Dalam hubungan ini Rasulullah s.a.w. bersabda: "Iman itu bukan dengan angan-angan dan bukan (juga) dengan perhiasan, tetapi (iman itu) ialah apa yang termetri dalam hati dan dibuktikan oleh amal. " Riwayat ad-Dailami dalam Musnad al-Firdaus.

"Tiada seorangpun yang memberi khutbah melainkan Allah akan menyoalnya tentang khutbah itu." Riwayat alBaihaqi.

"Contoh bandingan orang yang mengajarkan orang lain melakukan kebaikan tetapi lupa pada dirinya sendiri samalah dengan lampu yang menerangi orang lain dan membakar dirinya sendiri. " Riwayat al-Bazzar.

"Semua binaan itu akan jadi malapetaka kepada tuan-nya kecuali yang seperti ini. " Baginda mengisyaratkan dengan tapak tangannya. "Semua ilmu itu akan jadi malapetaka kepada tuannya kecuali orang yang mengamalkannya. " Riwayat at-Tabarani.' .

113

"Sesungguhwya seorang lelaki itu belum lagi beriman hinggalah hatinya sarna dengan lidahnya dan lidahnya sama dengan hatinya, perkataannya tidak mencanggahi amalannya dan jirannya selamat dari kejahatankejahatannya. " Riwayat al-Asbihani. Di sini saya ingin mengemukakan kata-kata Ali bin Abi Talib mengenai keistimewaan kudwah dan kepentingannya. Beliau berkata: Siapa yang melantik dirinya sebagai imam kenada orang ramai beliau hendaklah mula dengan membetulkan dirinya sebelum membetulkan orang lain, dan pembetulannya itu mestilah terhadap hatinya dahulu daripada lidahnya. Orang yang mengajar dan membetulkan dirinya lebih utama untuk dimuliakan dari orang yang mengajar dan membetulkan orang lain. 6- Pembentukan Kulli Bukan Juzie. Di antara ciri yang membezakan cara tarbiah nabawiah dalam pembentukan individu ialah pandangan yang bersifat kulli dan menyeluruh. Sunnah Rasulullah s.a.w. tidak mementingkan satu sudut sahaja dari sudut-sudut pembentukan atau tidak melihat satu sudut sahaja dari sudut-sudut keperibadian Islamiah, malah ia mengambil berat terhadap semua sudut dan semua sudut sifat-sifat peribadi Islamiah. Manhaj nabawi tidak hanya mengambil berat tentang peningkatan fikrah dan mental dengan mengabaikan sudut rohani, begitu juga ia tidak hanya mengambil berat sudut rohani dengan mengorbankan sudut anggota tubuh badan, ia tidak hanya mengambil berat sudut jasad dengan mengorbankan sudut rohani, tidak hanya mengambil berat di sudut-sudut tertentu dengan mengorbankan sudut-sudut yang lain, tetapi penumpuannya merangkumi semua sudut dalam satu keadaan 114

yang syumul dan seimbang, dengan tidak berlaku sikap melampau atau cuai, dengan tidak melakukan kesilapan atau menyeleweng dan dengan tidak bersikap melewati batas. Manhaj nabawi dalam persoalan pembentukan adalah merangkumi kesemua sudut-sudut persediaan, baik yang bersifat fikrah, kejiwaan dan gerakan. Dengan itu syaksiyah Islamiah yang sempurna dan seimbang, mampu bertahan, mencabar, mampu meneruskan perjuangan dan mampu memberikan sesuatu dalam semua keadaan yang dapat dilahirkan. a - Dalam soal pengambilan berat sunnah nabawiah terhadap pembentukan "akliah Islamiah" dan mempertingkatkan kemampuan berfikir pada individu kita akan mendapati beberapa hadis nabawi. Di antaranya: . "Siapa yang dikehendaki Allah baginya kebaikan Allah akan menjadikannya faham dalam (urusan) agama. " Riwayat al-Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah.

"Ibadat paling afdal ialah fiqh (memahami agama Allah) dan din yang paling afdal ialah warak." Riwayat atTabarani. . "Siapa yang menjalani satu jalan (dengan tujuan beliau) mencari ilmu di sana, Allah akan memudahkan kepadanya jalan ke syurga." Hadis ini masih ada sam-bungannya. Riwayat at-Tarmizi.

115

"Siapa yang ada padanya penasihat dari (dalam) hatinya adalah baginya pemelihara (yang datangnya) dari Allah. " "Seorang hadis mendapat sesuatu tidak akan mendapat Kedua-dua yang mi dari Musnad al-Firdaus. sesuatu yang lebih afdal dari ilmu yang dapat memim-p i n taannya kepada petunjuk (Allah) atau menolaknya dari perkara yang buruk. Agamanya tidak akan mantap "Kamu berikanlah (juga) mantap. " Riwayat at-Tabarani. hinggalah ilmunya kerihatan pada hati dari semasa ke semasa, sesungguhnya apabila hati itu telah penat ia akan buta. " "Tidaklah (seseorang itu) beribadat kepada Allah lebih afdal berilah kerihatan kepada hati seorang masa (yang "Kamudari memahami agama (Allah), dari satu faqih ke faham) lebih sukar bagi syaitan satu masa. " Riwayat Abu Daud. dari seribu abid (ahli ibadat). Tiap-tiap satu itu ada tiangnya dan Hang agama ini c ialah fiqh (faham). pengambilan beratdan ad-Daruqutni. - Dalam soal Riwayat al-Baihaqi sunnah nabawiah terhadap tubuh badan individu supaya beliau akan tetap b. soal berat sunnah memikul kuat- Dalam afiat, pengambilandan mampu nabawiah dan perkasa tentang pembentukan iwa I slamiah", melatih hati dan tanggungjawab hidup, "jkewajipan-kewajipan risalah dan taat kepada Allah, kita kemukakan contoh-contoh dari rohani, kita kemukakan contoh-contoh dari hadis-hadis hadis-hadis dan arahan-arahan nabawiah. Di antara lain: Rasulullah s.a.w. Di antara lain: "Jangan kamu bunuh hati dengan banyak makan dan

minum, kerana hati itu seperti tanaman ia akan mati perutnva) untuk minumannya dan satu pertiga ('1/3 apabilanair terlalu banyak. " Perut ya) lagi untuk nyawanya. " Riwayat at-Tarmizi.

".Setiap penyakit itu ada ubatnya. Apabila ubat "Tiap sesuatu itu adaia akan sembuhdan kayu izin Allah. " ntengenai penyakit, kayu ukurnya dengan ukur bagi hati ialah Muslim. (mengingati) Allah. Tidak ada sesuatu Riwayat berzikir yang dapat melepaskan dari azab Allah lebih dari ber zikirullah. " Mereka berkata: "Tidak juga jihad?" Rasulullah s.a.w. bersabda. "Sekalipun beliau memancung dengan pedangnya hingga terputus. " Riwayat al"Ya, Baihaqi.wahai hamba-hamba Allah, kamu berubatlah. Sesungguhnya Allah azza-wajalla tidak menjadikan satu penyakit melainkan ia akan menjadikan penyem-buh baginya, kecuali satu penyakit (sahaja). Mereka berkata: " A p a k a h dia?" Rasulullah bersabda: "(penyakit) tua. " "Kedua mata manusia itu penunjuk, dua telinganya Riwayat Ahmad dan an-Nasai'e. adalah corong, lidahnya terjemahan, dua tangannya adalah dua sayap, dua kakinya adalah pos dan hatinya adalah raja. Apabila raja itu baik akan baiklah semua bala tenteranya. " "Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dikasihi Allah dari mukmin yang lemah. " Riwayat Muslim. "Siapa yang dikehendaki Allah baginyaa kebaikan Allah akan menjadikan baginya penasihat dari (dalam) hatinya "Kamu ajarlah anak-anak kamu memanah, berenang dan (sendiri). menunggang kuda. "

"Tidakkah bani Adam itu memenuhkan bijana (bekas) lebih jahat dari perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tubuhnya. Kalau beliau terpaksa melakukannya, (biarlah) satu per-tiga (1/3 perutnya) untuk makanannya, satu pertiga (1/3

118 116

117 119

"(Hiduplah dengan) berlapar dan (hiduplah secara) berkasar dan (hiduplah dalam suasana) perjuangan. "
Riwayat at-Tabarani.

dupat menolong proses pembentukan. Ini dilakukan melalui tarbiah secara teori dan praktik. Oleh kerana itulah arahan dan bimbingan nabawiah yang men-jelaskan tanggungjawab kedua ibu bapa amat jelas dan nyata. Di antara lain sabda Rasulullah s.a.w.:

"Sesungguhnya jasadmu (punya) hak ke atas dirimu. "

"Anak itu dilahirkan (dalam keadaan) fitrah, kedua ibu bapanyalah yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. "
~ <.

"Orang yang mencekik dirinya akan mencekik dirinya dalam neraka, orang yang menikam dirinya akan menikam dirinya dalam neraka, orang yang menyerang akan diserang dalam neraka. " Riwayat al-Bukhari.
7 - Kesejahteraan Biah Dan Kesannya Terhadap Pembentukan Peribadi Muslim. Untuk menjamin kejayaan proses pembentukan peribadi Muslim sunnah nabawiah telah bergantung kepada pengambilan berat terhadap kesejahteraan persekitaran (biah), malah sunnah nabawiah telah memberikan kepada persekitaran (biah) itu peranan yang amat penting dan berkesan dalam proses pembentukan peribadi muslim dengan pembentukan yang sejahtera dan sesuai dengan tuntutan semasa. a - Persekitaran dan suasana rumahtangga atau keluarga dianggap sebagai tempat asuhan pertama bagi proses pembentukan. Ibu bapa adalah bertanggung-jawab dari awal lagi untuk menghidupkan suasana yang

"Lelaki itu gembala terhadap keluarganya dan beliau bertanggungjawab terhadap gembalanya. Perempuan itu gembala di rumah suaminya dan beliau bertanggungjawab terhadap gembalanya. " Riwayat Bukhari
dan Muslim.

"Didiklah anak-anak kamu dengan adab dan elokkanlah adab mereka. " Riwayat Ibnu Maj ah.

"Ajarkanlah kebaikan kepada anak-anak dan keluarga kamu dan (didiklah mereka) beradab. "

120

121

"Perintahkanlah anak-anak kamu melakukan perintahperintah (Allah) dan menjauhi larangan (Nya) yang demikian itu akan jadi benteng kepadh mereka dari neraka. " Riwayat Ibnu Jarir.

"Didiklah anak-anak kamu dengan tiga sifat (ini): Cin-takan nabi mereka, cintakan keluarga Rasulullah clan membaca al-Quraan. Kerana orang yang mendokong al-Quraan akan berada (di bawah) naungan arasy Allah pada hari di mana tidak ada nuungan melainkan naungan Allah. " Riwayat at-Tabarani. b - Memilih kawan dan sahabat merupakan satu faktor penting dalam proses pembentukan peribadi muslim. Sunnah nabawiah telah memperingatkan perkara ini dan melarang keras dari bergaul dengan orang-orang yang jahat dan bersahabat dengan orang-orang yang telah menyimpang dari jalan yang sebenar. Di antara lain Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Bandingan teman sekedudukan yang salih dengan teman sekedudukan yang jahat samalah seperti pem-bawa kasturi dengan tukang tiup alat pembakar besi. Ini ialah kerana orang yang membawa kasturi itu berkemungkinan memberikan kasturi itu kepada anda atau anda akan membelinya darinya atau anda akan dapati bau yang harum darinya, tetapi si tukang tiup alat pembakar besi boleh jadi akan membakar pakaian anda atau anda akan mengalami bau yang busuk darinya. " Riwayat Bukhari dan Muslim. "Seseorang itu akan bersama orang yang dikasihinya dan baginya apa yang diusahakannya. " Riwayat at-Tarmizi. Engkau mestilah menjauhi teman jahat kerana engkau akan dikenal dengannya. " Riwayat Ibnu Asakir. d - Sunnah nabawiah telah menekankan sungguh-sungguh tentang pentingnya pembersihan masyarakat dari anasiranasir yang membawa kerosakan sebagai

"Seseorang itu aaan mengikut agama teman rapatnya. Oleh itu setiap kamu mestilah memerhatikan siapakah yang akan dijadikan teman rapat. " Riwayat at-Tarmizi.

122

123

satu usaha untuk menolak bencana yang mungkin akan berlaku di samping dapat menolong individu untuk beristiqamah atau mengikuti jalan para salihin. Kesemua ini dilakukan dengan tujuan untuk melaksanakan kaedah "satu dirham untuk pertahanan (dari penyakit) lebih baik dari berpikul ubat." Berikut ini dikemukakan arahan-arahan nabawi dalam bidang ini:
"Siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran beliau mestilah merubahnya dengan tangannya. Jika beliau tidak mampu, beliau mestilah merubahnya dengan lidahnya. Jika beliau tidak mampu, beliau mestilah mengubahnya dengan hati. Dan yang demikian itu (mengubah mungkar dengan hati) adalah paling lemah iman." Riwayat Muslim, at-Tarmizi, Ibnu Majah dan AnNasai'e. "Contoh bandingan orang yang memelihara batas-batas (hukum) Allah dan orang yang melanggarnya samalah dengan orang-orang yang mendapat saham pada sebuah kapal, sebahagian dari mereka mendapat yang di atas, sebahagian yang lain (pula) mendapat yang di bawah. Setiap kali orang yang di bawah ingin mendapatkan air mereka (terpaksa) melintasi orang-orang yang di atas mereka, oleh itu mereka pun berkata: "Kalau kita menebuk sedikit lubang di bahagian kita ini, kita tidak akan menyakiti orang yang di atas kita." Kiranya mereka (yang di atas) membiarkan mereka itu (melakukan) apa yang mereka kehendaki itu, mereka akan binasa kesemuanya (tetapi) jika mereka (yang di atas) melarang mereka (yang di bawah) itu, mereka akan selamat semuanya. " Riwayat al-Bukhari dan at-Tarmizi.

"Sesungguhnya apabila kaum itu melihat kemungkaran (tetapi mereka tidak merubahnya Allah akan mengumunkan balasan ke atas mereka. " Riwayat AnNasai'e.

"(Kalimah) lailahaillallah akan tetap memberi manfaat kepada orang yang menuturkannya dan menjauhkan 124 125

dari mereka azab dan balasan (Allah) selagi mereka tidak mengabaikan haknya. " Ditanyakan (kepada Rasulullah s.a.w.) apakah yang dimaksudkan mengabaikan hak (kalimah) Rasulullah menjawab: "Munculnya amal-amal maksiat kepada Allah (tetapi perbuatan itu) tidak dibenci dan tidak (pula) dirubah. "

Riwayat al-Asbihani.

8 - Kesan Pahala Dan Siksa Terhadap Pembentukan Peribadi Muslim. Di antara sebab-sebab yang dapat menolong proses pembentukan peribadi muslim yang cocok dengan fitrah manusia dan pembentukan akhlaknya yang terpengaruh dengan prinsip pahala dan siksa ialah datangnya sunnah nabawiah itu sebagai pelaksanaan amali kepada prinsip "balasan" yang banyak terdapat dalam al-

"Dan dalam (hukum) Qisas it u ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu hai orang-orang yang berakal, mudah-mudahan kamu bertaqwa."

Al-Baqarah: 179 Tetapi ini tidaklah bererti pembentukan peribadi muslim melalui hukuman atau balasan itu boleh dilakukan dari awal lagi. Pembentukan melalui cara ini boleh dilakukan setelah tidak ada jalan lain. Para ulamak tarbiah Islam melihat bahawa murabbi (pendidik) tidak sepatutnya menggunakan cara menghukum atau 12 6

menggunakan cara ugut, amaran dan orang tengah yang dilihat memberi syafaat. Di antara kata-kata Ibni Khaldun: "Siapa yang dididik dengan kasar dan bengis, beliau akan dikuasai oleh sifat bengis, sempit dada, hilang kecerdasan, mendorongnya menjadi malas, rnembawanya berdusta dan perbuatan jahat kerana takutkan kekerasan tangan. Pendidikan yang bengis itu akan mengajarnya melakukan putar-belit dan tipu-helah. Dengan itu sifat-sifat ini akan jadi kebiasaannya dan seterusnya akan menjadi akhlaknya. Dengan itu juga rosaklah nilai-nilai insaniah yang ada padanya." Oleh itu, dalam proses pembentukan peribadi muslim mestilah diikut awaliatnya dan mestilah diambil kira perbezaanperbezaan yang nisbi dan asasi antara satu individu dengan yang lain. Dengan itu proses pemben-tukan mestilah dimulakan: Dengan memberi panduan dan arahan. Kemudian dengan berlembut dan bermesra. Kemudian dengan memberi isyarat dan per-ingatan. Kemudian dengan menunjukkan pandang buruk terhadap sikapnya. Kemudian dengan meninggalkan dan memulaukannya. 12 7

"Suruhlah anak-anak kamu melakukan solat sedang mereka anak-anak yang (berumur) tuiuh tahun dan pukullah mereka kerana (tidak) solat sedang mereka anakanak yang (berumur) sepuluh tahun. "

"Apabila inuncul para penyanyi (biduan) (Ian alat-alat tnuzFk dan arak diminum (orang). " lziwuyaL at-Tarmizi.

"Tegakkanlah hudud (hukum) Allah pada yang dekat dan yang jauh clan jangan kamu dipengaruhi oleh celaan orang yang mencela. " Riwayat Ibnu Majah.

"Siapa yang minum arak hendaklah kamu sebat dia, sekiranya beliau mengulanginya buat kali keempat kamu bunuhlah dia. " Riwayat at-Tarmizi dan Abu Daud.

"Allah melaknat arak, peminumnya, pemberi minumnya, pembelinya, penjualnya, orang yang memerahnya, orang yang diperah untuknya, pembawanya clan orang yang dibawa kepadanya. " Riwayat Abu Daud. "Apabila umatku u menghalalkan lima perkara: apabila timbul (perbuatan) laknat-melaknat, (apabila) mereka minum arak, (apabila) mereka memakai sutera, (apabila) mereka mengambil hamba dan (apabila) lelaki berpadu dengan lelaki dan perempuan berpadu dengan perempuan. "(1) Riwayat al-Baihaqi. "Zina itu mewariskan papa. " Riwayat al-Baihaqi.

"Dalam umat ini akan berlaku permusuhan (dari Allah) dan penukaran rupa dan tuduh-menuduh. Seorang lelaki dari orang-orang Islam berkata: "Bilakah berlaku perkara itu hai Ras ulullah? " Rasulullah bersabda:

, "Apabila zina dan riba muncul di satu kampung


(1) Berlaku homosex dan lesbian.

128

129

sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab_Allah ke atas diri mereka. " Riwayat al-Hakim.

sekali-kali akan sesat selagi kamu berpegang dengan keduanya, kitab Allah dan sunnahku. "

"Siapa yang kamu dapati melakukan apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut (liwat) kamu bunuhlah orang yang melakukan (liwat) dan yang dilakukan terhadapnya. " Riwayat Abu Daud.

Demikianlah banyaknya cara dan sebabsebab tarbiah dan pembentukan dalam sunnah Rasulullah s.a.w. sama banyaknya dengan penyakit, tabiat, kebiasaan, adat resam dan masyarakat. Kesemua ini sebagai mem-buktikan keagungan Islam, mukjizatnya dan kemam-puannya melayani semua keperluan serta mengubati semua jiwa dalam masa dan tempat yang berbezabeza. Sunnah Rasulullah s.a.w. tetap akan terus mara ke depan mengikut jalan ini, ia tidak akan dapat dicacatkan oleh mereka yang mencanggahinya sehinggalah sampai ketentuan Allah. Benarlah Allah ketika ia berfirman:

"Aku tinggalkan pada kamu dua perkara, kamu tidak

13 0

13 1

PERINGKAT KEDUA PENGUASAAN HARAKI


Yang dimaksudkan dengan penguasaan gerakan ialah kemampuan gerakan menguasai anggota, mereka yang ditanzim dan orang-orang yang menggabungkan diri ke dalam gerakan secara haraki. la juga bermaksud kemampuan gerakan dan anggotanya menguasai urusan-urusan, dasar-dasar dan kaedah-kaedah gerakan. Pertama: Perkara Yang Berhubung Dengan Kemam-puan Gerakan Menguasai Anggotanya. Penguasaan gerakan terhadap anggotanya merupakan syarat utama dan asasi bagi kejayaan gerakan. Berapa banyak gerakan yang dianggotai oleh ribuan manusia dengan tidak ada penguasaan terhadap mereka dan tidak dapat memanfaatkan kemampuan dan kebolehan mereka. Keadaan ini menjadikan gerakan tidak berkesan dan perjalanannya juga terbatas. Di sebaliknya pula terdapat gerakan yang hanya diang-gotai oleh puluhan anggota yang dapat menguasai gerakan mereka secara menyeluruh. Dari kegiatan mereka gerakan dapat menjadi sesuatu yang bererti, berpengaruh dan berkesan dalam masyarakat. Apakah syarat-syarat yang membolehkan 13 2

mendahului penguasaan tarbawi. Begitu juga pembi-naan gerakan mestilah didahului oleh pembinaan tar-bawi. Kiranya perkara ini tidak terlaksana binaan gerakan akan menjadi satu proses yang tidak terjamin prodaksi dan kesudahannya. Syarat Kedua: Gerakan mestilah telah mempunyai keupayaan dan kemampuan yang diperlukan untuk proses penguasaan ini. Umpamanya kemampuan tan-zim, tarbiah, perencanaan strategi, fikrah, polisi dan lainnya. Mana-mana gerakan pun akan tetap kekal dalam kea-daan yang terbatas, tidak lengkap dan lemah sehing-galah ia mampu menyediakan jentera dan pilihanpilihan yang diperlukan untuk semua sudutsudut amal. Di saat gerakan mampu berbuat demikian ia akan men-j adi gerakan yang unggul dan mampu melaksanakan proses penguasaan luaran dan dalaman dengan berjaya dan kemas. Penafsiran yang betul terhadap kegelinciran gerakan pada waktu-waktu tertentu, begitu keadaannya yang merabaraba adalah disebabkan ia masih lagi dalam per-ingkat membangun dan membina, belum lagi mampu memikul kewajipankewajipannya dan masih belum mampu memikul tanggungjawab dengan sempurnanya. Syarat Ketiga: Gerakan mestilah sentiasa sedar akan hakikat anggotanya. 13 3

kepada kemampuan itulah yang akan membawa hasil, pengembangan dan dapat memberikan sesuatu. Tetapi sebaliknya jika penentuan tugas kepada kemampuan seseorang itu berlaku dengan begitu sahaja atau mengikut rasa seseorang, hasilnya tidak akan lumayan dan tidak,dapat dibanggakan. Syarat Keempat: Gerakan mestilah mengerah semua anggotanya bekerja, bukan sebahagian dari mereka sahaja, bukan juga golongan yang paling ke depan dari mereka. Mewujudkan kerja tertentu kepada setiap individu, sekalipun sedikit dan terbatas, secara tabie akan dapat melipat-gandakan penghasilan. Ia juga dapat menjauhkan gerakan dari fitnah dan kemusykilan yang mungkin timbul dari mereka yang menganggur dan tidak mempunyai peranan dan tugas, menjauhkan fit-nah dari golongan yang menjadi ruang-ruang kelemahan yang kelak akan menjadi pintu masuk kepada malapetaka ke atas binaan gerakan keseluruhannya. Gerakan yang ash dan berjaya ialah gerakan yang mampu menggerakkan kemampuan yang paling kecil, lebihlebih lagilah yang besar. Gerakan yang berjaya ialah gerakan yang mampu memanfaatkan anggota yang paling lemah kemampuannya apatah lagi anggota yang kuat. Setiap orang diletakkan di medannya dan dalam lingkungan kemampuannya. Selain dari itu, gerakan amat memerlukan semua jenis kemampuan. Sikapnya yang berpada dengan kemampuan-kemampuan tertentu sahaja akan mendedahkannya kepada kegagalan. Boleh jadi orang yang mampu merencanakan tidak bijak dalam melaksanakan perancangan: atau boleh jadi lebih baik mereka tidak memikul tugas pelaksanaan. Mereka yang bekerja dalam bidang tarbiah boleh jadi tidak bijak dalam kerja-kerja siasah atau kegiatankegiatan ketenteraan, kegiatan-kegiatan riadah atau

kerja-kerja kemasyarakatan. Oleh itu pengagihan tanggungjawab kepada semua anggota adalah lebih baik dari membataskannya kepada satu kumpulan tertentu sahaja. Membataskan tanggungjawab dan tugas kepada bilangan tertentu dari anggota gerakan akan mengakibatkan banyak kesan-kesan yang buruk. Cukuplah keburukan yang timbul dari cara ini dengan ia akan mendedahkan gerakan kepada kehancuran di saat-saat menghadapi ujian atau ketika sesuatu perkara yang tidak diingini menimpa kiadah, kerana dia akan menghalang wujudnya'pelapis dan menyebabkan ang-gota akan tinggal sebagai penonton. Kebalikan dari mereka akan mendapat pengalaman, percubaan, kemampuan memikul tanggungjawab, menempuh kesukaran dan mengharung rintangan, mereka akan dihinggapi oleh kebodohan dalam berfikir dan bergerak, sikap tak acuh dan tidak ada rasa tanggungjawab, dengan itu mereka akan jadi beban kepada gerakan sedangkan yang sepatutnya merekalah yang memikul beban dan tanggungjawab gerakan. Syarat Kelima: Gerakan mestilah meletakkan tang-gungjawab kepada kemampuan-kemampuan yang ada dalam gerakan secara jama'i, bukan secara individu. Penyakit paling bahaya yang dialami oleh gerakan Islam ialah kecenderungankecenderungan yang ber-sifat keindividuan dalam bekerja, atau dengan kata lain meletakkan kerja ke atas bahu individu bukan kepada jentera jamaah. Cara seperti ini akan menjadikan kerjakerja gerakan hanya berkait dengan individu dan dipengaruhi oleh tabiat individu itu sendiri, terserah kepada kemampuan dan keupayaannya, dihukum oleh fikiran, konsep dan ijtihadnya. Keadaan ini akan men-jadikannya sentiasa terdedah kepada kegelinciran,

134

135

terhenti, menyimpang dari jalan yang lurus dan tidak keruan. la juga akan mendedahkan individu berkenaan kepada tertipu dengan dirinya sendiri dan bersikap angkuh, juga akan menjadikannya berada pada satu posisi yang sentiasa mengarah dan menguasai gerakan, kerana beliau merasakan bahawa beliau berada di satu tempat yang tidak dapat dipenuhi oleh orang lain, clan beliau merasakan bahawa apa yang disumbangkannya lebih banyak dari apa yang disumbangkan oleh orang lain. Dia juga merasakan bahawa gerakan tidak dapat lari darinya walau sedikit pun. Dia merasakan tidak ada yang dapat menggantikan dirinya. Kedua: Perkara Yang Berhubung Dengan Penguasaan Haraki. Sesungguhnya dakwah, termasuklah kiadah dan anggotanya, amat memerlukan penguasaan gerakan dari awal lagi. Kiadah mestilah mengambil berat permasalahan ini sebelum ia mengambil berat hal-hal lain, kerana orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan dapat memberikan sesuatu. Oleh itu apakah sudut-sudut yang semestinya dikuasai oleh gerakan dan apakah pula sudut-sudut yang semestinya dikuasai oleh para pendakwah dalam bidang gerakan: 1. Penguasaan yang sempurna dan sahih terhadap sasaran-sasaran dan wasilah-wasilah gerakan. Setiap keraguan, kesamaran atau sesuatu yang bercanggah dalam memahami sasaran-sasaran dan wasilah-wasilah gerakan akan mengakibatkan perselisihan pendapat di kalangan mereka yang bekerja, bercanggah dalam menilai sesuatu, terkeluar dari landasan yang menyimpang dari sasaran. Suatu natijah dari keyakinan bahawa sasaran gerakan

adalah bersifat taghyir berbeza seratus peratus jika dibandingkan dengan natijah dari keyakinan bahawa sasaran gerakan itu bersifat islah. Begitu juga penilaian dan pengkajian terhadap sesuatu perkara, mana-mana perkara pun, yang penting atau yang ringan, juga hukuman dan penentuan sikap terhadapnya akan berbeza antara orang yang melihatnya dengan pandangan islah. Oleh itu penentuan dan penguasaan haraki mestilah wujud. 2. Penguasaan yang sempurna dan sahih terhadap tanzim dan tabiatnya. Sikap tidak jelas terhadap permasalahan tanzim akan membawa kepada tidak mengetahui hak-hak dan kewajipan. Ia juga akan membawa kepada tidak melakukan muamalah mengikut kaedah clan dasar yang akan membawa kepada pelanggaran terhadap batas-batas yang telah ditentukan, membawa kepada (tindakan-tindakan) yang bersifat fardi, membawa kepada mun-culnya perasaan sensitif dan kesudahan-kesudahan lain yang tiada batas dan yang akan membawakan natijah buruk dan menghancurkan. Penguasaan haraki ini tidak penting dikuasai secara teori tanpa pelaksanaan dan praktik, kerana pelaksanaan itulah yang akan menjadikan gerakan tanzim akan berkesan. Dengan berkesannya tanzim, segala bentuk yang tidak berdisiplin, pelanggaran-pelanggaran, melewati batas dan natijah-natijah yang akan timbul darinya akan terhapus. Apabila tabiat dan kelayakan mana-mana jentera itu dapat dikenal pasti adalah menjadi kesalahan besar mengkedepankan sesuatu yang bukan tabiat dan kelayakan jentera berkenaan. Begitu juga apabila kelayakan individu itu telah dapat ditentukan adalah menjadi kesalahan jika beliau

136

137

melewati kelayakan itu atau orang lain tidak berpegang dengannya. Saya dapat ingat satu daerah dari daerahdaerah amal yang mengalami kebekuan yang amat ketara, sedangkan daerah-daerah lain berada dalam keadaan yang tumbuh dan berkembang. Setelah pengkajian dan penelitian dibuat ternyata bahawa jentera yang menyelia kerja-kerja juga termasuk daerah berkenaan sedang mengalami krisis tanzim yang berlaku dalam bentuk ia telah melewati batas kelayakannya, yang mana mengikut sepatutnya beliau mestilah menumpukan perhatiannya kepada urusan daerahnya, tetapi beliau telah melewati keadaan itu dengan mengambil berat terhadap urusan dunia Islam. Beliau lupa perkara yang menjadi tanggungjawabnya. Beliau meninggalkan perkara yang memang dalam senarai tugas yang cocok dengan kelayakan dan tanggungjawabnya, tunduk kepada dorongan semangat Islamiahnya yang menariknya jauh dari sesuatu yang sepatutnya. Saya juga ingat sebuah pejabat yang dianggotai oleh beberapa orang yang tidak pernah melihat tanzim dalam jamaah (1) dan tidak pernah melihat peraturan-peraturan tanzim bagi cawangan-cawangan yang dapat menentukan tabiat kerja dalam semua bidang. Setelah diteliti, ternyata bahawa mereka ini naik dengan tidak melalui saluran (1) Di antara lain ialah perlembagaan.
138

gungjawab gerakan mestilah melalui beberapa per-ingkat; supaya pada akhirnya pelaksanaan itu akan dapat dilaksanakan dengan sempurna dan faedah dapat dicapai seperti yang diharapkan. Berjalan dan berpindahnya tanggungjawab gerakan melalui semua per-ingkat dengan cara yang baik adalah merupakan sebahagian dari penguasaan tanzim. Apabila berlaku kegelinciran atau terhenti pada mana-mana peringkat natijahnya adalah buruk. Saya ingat satu pertemuan. Dalam pertemuan ini telah dibuat keputusan untuk mengadakan rapat umum secara besarbesaran. Perjumpaan ini telah memakan masa yang panjang di mana semua perkara yang akan menjamin kejayaan rapat umum itu telah diperbin-cangkan, penceramah, tempat, penyambut tetamu, keamanan, pembesar suara, tempat duduk, kad-kad jemputan dan lainnya. Setelah pembahagian kerja dibuat, dan terus dilaksanakan dan sampai masa rapat umum itu diadakan, tiba-tiba berlakulah suatu yang amat memb-ingungkan, penceramah asasi yang akan memberi ucapan dalam rapat itu tidak hadir. Setelah tanya-jawab berlaku ternyata bahawa orang yang ditugaskan untuk menghubungi penceramahpenceramah telah tidak dapat bertemu dengan penceramah berkenaan, beliau pun meminta isteri penceramah berkenaan menyam-paikan 13 9

bilangan para hadirin yang terlalu sedikit, tapi akhirnya ternyata bahawa selonggok iklan jemputan, baik yang akan ditampalkan atau yang akan disampaikan dengan tangan masih terdapat dalam simpanan dan tidak disampaikan kepada orang ramai. Di antara apa yang saya ingat ialah beberapa surat permohonan biasiswa telah dikemukakan kepada orang yang khusus bertanggungjawab dalam urusan ini. Orang berkenaan tidak bersegera melakukan urusan yang sepatutnya dilakukan dan menyampaikan per-mohonan itu kepada yang bertanggungjawab hinggalah permohonan itu selesai, tetapi beliau telah memerap permohonan itu dalam laci meja. Natijah dari kecuaian-nya itu ialah masa berlalu, peluang terlepas dan setahun umur mereka yang mengemukakan permohonan telah terbuang dengan siasia. Mereka yang menunggu jawapan tidak mengetahui bahawa permohonan mereka masih terbiar seperti barang yang tidak diambil endah dalam simpanan. 3. Menguasai tabiat kawan dan lawan dengan sem-purna di samping menguasai tuntutan-tuntutannya. Di antara kesalahan yang paling buruk dan mer-bahaya besar kepada dakwah dan pendakwah ialah ke-jahilan dan tidak mengetahui tabiat kawan dan lawan, tidak tahu membezakan yang mana musuh yang 14 0

memerangi komunis, sedangkan niereka tidak sedikit-pun mengetahui tentang komunis, yang lain pula bertarung dengan golongan kaumiah sedangkan mereka sedikit pun tidak memahami apakah kaumiah itu, segolongan lain pula bersahabat, memusuhi, rnemerangi atau melakukan perdamaian dengan golongan tertentu dengan tidak mengetahui dan tidak menguasai hakikat golongan itu, mereka juga tidak mengetahui cara bergerak golongan tersebut. Saya juga mengenal setengah orang yang tidak mengambil hirau tentang kawan atau musuh. Mereka tidak pernah memberatkan diri mereka dengan bebanan untuk mengetahui ufuk yang mengelilingi mereka dengan jelas; tidak juga untuk memerhati dan mengintip tindak-tanduk orang yang di sekeliling mereka. Mereka beranggapan bahawa sikap mereka itu sebagai satu keberanian dan kemaraan, sedangkan pada hakikatnya sikap itu menunjukkan kejahilan tentang tabiat sesuatu perkara dan keperluankeperluannya, selain dari itu sikap itu juga adalah membunuh dan menghancurkan dakwah. Gerakan Islam kini hidup dalam satu zaman di mana musuhnya kian banyak, begitu juga cara tipu-helah yang berbagai bentuk dan jenis. Sekiranya gerakan Islam tidak jelas 14 1

tengah masyarakat ialah kemampuan para suka mengasingkan diri dari masyarakat. pendakwh untuk menguasai sudut-sudut amal. tabiat diri dari masyarakat ini Gejala sikap suka mengasingkan dan tuntutannya, juga kemampuan mereka untuk menentukan method dan uslub hari demi hari telah mula meluas dan berkembang dalam yang sesuai untuk semua sudut-sudut amal dakwah. Oleh arenatak bolehclan dalam realiti dilakukanyang bekerj a dakwah tidak mestilah mereka pengkajian, itu untuk dakwah. Di setengah-setengah negarayang baru dan penganalisaan, berfikir, mencipta sesuatu Islam gejala ini mempelbagaikan cara. Suasana, kejadian-kejadian dan telah menunjukkan satu kecenderungan yang amat muhasabah-muhasabah yang paling mer-bahaya. menggerunkan dan tabiattertentu mestilah dimanfaatkan. Mesti juga dilakukan ulangkaji, muhasabah dan Sikap mengelak diri dari bergaul dan bermuamalah mengkritik diri sendiri di samping mencari keaibandengan dan kesalahan-kesalahan. keaiban orang ramai dengan pergaulan dan muamalah secara Islam dan mengajak mereka kepada yang mesti Memanglah benar bahawa prinsip-prinsip Islam akan diberi dan disampaikan kepada masyarakat seharusnya menjadikan orang ramai itu musuh kepada Islam dan menghasilkan natijah yang akan tetapi untuk mencapai gerakan Islam. Sikap ini jugasama, menjadikan orang ramai natijah yang sama itu memerlukan para pendakwah dipergunakanjalan-jalan yang untuk menen-tang dakwah oleh musuh Islam berlainan di samping mengikuti dan para duat. uslub dan cara yang banyak. menggunakan Mengelakkan yang berjayadari dakwah dan parayang amal siasah ialah pendakwah penPendakwah mengetahui bagaimana dia harus memulakan dakwah dengan hujah bahawa amal-amal siasah merupakan dakwahnya dan dari dan harus dimulakannya di yang amal yang tidak betul manaakan merosakkan merekasamping jaminan untuk mencapai natijah melibatkan diri di dalamnya, juga atasyang diharapkan. amal hu-jah bahawa Kelompok-kelompok masyarakat dalam zaman kita ini siasah ciri-ciri dan sumbangannya yang tersendiri, oleh itu itu dilaknat dan mereka yang melibat diri di punya dalamnya juga akan dilaknat kemusykilannya ada yang sebahagian dari urusan dan dan hujah-hujah lain yang bersifat khusus Allah pula yang bersifat umum antara tidak diturunkan dan adakekuatan kehu-jahannya, kesemua semua menjadikan siasah sesuatu negeri, pimpinannya dan ini akan kelompok. Kelompok pelajar mempunyai urusan, masalah dan kemusykilannya yang tersendiri. Kelompok keputusan-keputusannya akan berada dan tangan musuhdi permasalahan buruh mempunyai urusan, kemusykilan musuh Islam dan akan ditu-jukan kepada Islam dan orangsendiri, begitulah juga dengan kelompok wanita, lulusan orang yang bekerja un-tuk Islam. universiti, para ulamak, ahli-ahli siasah, pegawaipegawai kerja menjauhkan gerakan Islam di mana-mana Mengelak dan dan lainnya. Pintu masuk kepada semua turut serta dalam jentera-jentera jadi hampir pun dari kelompok-kelompok ini boleh yang dibentuk sama di satu sudut tetapi jauh berlainan di sudut yang lain. dari berbagai aliran fikrah untuk menyelesaikan permasalahan tertentu akan menjadikan aliran-aliran yang bergabung itu sahaja yang berkuasa, berkesan dan dialah yang mempengaruhi suasana malah mempengaruhi umat Islam, mempergunakan mereka

untuk mencapai memerlukan dakwah dan mempergunakan tujuan dan sasarannya, pendakwah Kesemua ini mereka untuk menentang gerakan Islam dansendiri. memberi satu pengkajian, penelitian itu penguasaan Menghalang orang-orang semua urusan untuk Islam dari yang rnenyeluruh terhadap yang bekerja dan Kemusykilan semua kelompok dan institusi kerajaan, menjawat jawatan dalam berbagai masyarakat, supava baik natijah dari kajian penelitian dan pensuasaan ketenteraan dan lainnya, dalam bidang pendidikan, sebaran am, itu dapat ditentukan method dan uslub yang diperlukan oleh sesuatu kelompok dengan hujah bahawa kerajaan itu keadaan ini kerja-kerja akan bukan kerajaan Islam danyang cocok untuknya. Tanpa menjadikan kerajaan berkenaan, tujuan tertentu. dakwahakan tetap teraba-raba tanpa dengan institusi dan jentera yang adamasih ingat bahawa permasalahan ini telah Ini padanya menjadi musuh ketat kepada Islam. Saya dikemukakan dalam satu markas kerja, tetapi ia tidak akan menghalang pencapaian sasaran-sasaran gerakan Islam, diterima sasaran mendapat sambutan dari beberapa sama ada dan tidak yang jauh atau dekat, juga akan men-j orang pendakwah yang mana mereka telah berkeras adikannya lumpuh dan dirantai. untuk membubarkan seksi-seksi yang ada dan menMenjauhkan bahagian sahaja, dengan orang ramai dengan jadikannya satudiri dari bergaul atas alasan bahawa apa hujah bahawa mereka itu telah iauh dari Islam. jahat akhlak dan yang akan disampaikan itu adalah satu sahaja, oleh itu tidak perlu menyelewengkepada bahagian yang kerumitan permasalahan akan menambahkan banyak yang akan menghabiskan luaskan lagi jurangdari ia akan memdan menambah tenaga selain pemisah antara mereka itu bawakan kepada pertembungan-pertembungan kela dengan Islam. Kiranya manusia mengidap penyakit dan doktor yakan-kelayakan yang ada. pula enggan merawat mereka, penyakit itu akantidak semakin Natijah dari sikap ini akan membuatkan dakwah merebak, untuk ia akan membunuh doktor itu sendiri bukan malah memasuki kelompok yang berlainan, mampu seterusnya tidak pesakit memegang setakat membunuhmampu berkenaan. dan menguasainya, malah hanya berpada dengan menarik setengah-setengah Selain dari itu apakah nilainya dakwah begitu juga apakah anasir kelompok-kelompok harganyadari peribadi. Keadaan tertentu atasmengharungi para pendakwah kiranya rnereka eng-gan dasar hubungan seperti ini akan proses taghyir dalam masyarakat. pendakwah dari medan mengasingkan dakwah dan para Apakah mereka menyangka bahawa proses taghyir akan mungkin punya wibawa, luar terlaksana di pertarungan da menjadikannya tidak tidak positif dengan tidak menembusi masyarakat itu sendiri, dan tidak berkesan. masyarakat 5. masuk ke dalamnya, tidak mempengaruhinya dan tidak tidakTidak mengasingkan diri adalah syarat penguasaan. ber-muamalah dengannya? Dalam hal ini dakwah berhadapan dengan dua pilihan sahaja, Agar pilihan mampu tidak adadakwah ketiga. menguasai masyarakat, begitu juga untuk akan terus kekal sebagai dakwah kepada anggotaa. Dakwah para duat dapat menguasai orang ramai ia memerlukan pengubatan kepada gejala-gejala sikap anggotanya, terbatas kepada mereka sahaja,

142 144

145 143

mengambil berat tentang diri mereka sahaja tidak tentang orang lain, tidak mengambil hirau tentang orang ramai dan tidak ambil hirau untuk memberi hidayah kepada mereka. Dalam keadaan ini dakwah hanya akan jadi dakwah golongan salihin (yang baik-baik) bukan dakwah golongan muslihin (yang memperbaiki), menjadi dakwah untuk kelompok pilihan bukan untuk orang ramai. Jika demikian keadaannya dakwah itu mestilah mengetahui bahawa manhajnya itu adalah bertentangan dengan Islam dan tabiat dakwah. Kerja-kerjanya itu boleh jadi tidak dapat menyelamatkannya dari kezaliman jahiliah dan ribut taufan kehancuran itu dan menghentikannya atau membataskannya. b. Dakwah akan menjadi dakwah untuk semua orang, yang sakit lebih dahulu dari yang sihat, yang menyeleweng lebih dahulu dari yang masih beristiqamah. la merupakan dakwah yang membawa hidayah kepada semua orang, kasih kepada semua orang dan mengharapkan kebaikan untuk semua orang. Dakwah yang mengambil berat untuk memanfaatkan semua kemampuan dan memberinya tugas dalam memberikan khidmat kepada dakwah dan pertarungan Islam. Kepercayaan taghyir Islami menuntut agar gerakan bersifat safwiyah (pilihan) di sudut kiadah (pimpinan) dan pejuang barisan depan. Begitu juga tunjang kepada taghyir dan kesyumulannya meminta supaya gerakan itu menjadi gerakan yang bersifat umum. Namun untuk gerakan Islam yang tetap tidak meninggalkan tempatnya setelah ia melewati marhalah pemilihan dengan tidak membawa keluar orang-orang yang telah dipilihnya ke dalam dunia orang ramai, dan tidak melatih mereka untuk tujuan ini; tidak mendorong mereka menimba pengalaman untuk tujuan ini atau tidak memimpin mereka untuk tujuan ini, sesung-

guhnya

terasing , akan berkecai dan anggota-anggotanya yang dipingit, ditegah dari bergaul dengan Orang ramai, ditegah dari mengambil berat tentang utusan mereka, memikul kemusykilan mereka dan menghapuskan kegelapan hidup mereka ahli-ahli yang seperti ini akan berpaling tadah, bukan mara ke hadapan, akan runtuh secara beransur-ansur bukan semakin bertambah sempurna, kerana ia telah kehilangan unsur kekuatan dalam medan pertarungan mempertahankan kewujudan. Benarlah firman Allah yang berbunyi:

kesudahan

bagi

gerakan

itu

ialah

ia

akan

"Dan jika kamu berpaling nescaya Dia akan menggantikan (kamu) dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan seperti kamu (ini). "
Muhammad: 38

146

147