DT_NO DT_NAME PC_NO PC_NAME AC_NO AC_NAME CAND_SL_NO 12 Koriya 1 Sarguja 1 Bharatpur-Sonhat 1 12 Koriya 1 Sarguja 1 Bharatpur-Sonhat

2 12 Koriya 1 Sarguja 1 Bharatpur-Sonhat 3 12 Koriya 1 Sarguja 1 Bharatpur-Sonhat 4 12 Koriya 1 Sarguja 1 Bharatpur-Sonhat 5 12 Koriya 1 Sarguja 1 Bharatpur-Sonhat 6 12 Koriya 1 Sarguja 1 Bharatpur-Sonhat 7 12 Koriya 1 Sarguja 1 Bharatpur-Sonhat 8 12 Koriya 1 Sarguja 1 Bharatpur-Sonhat 9 12 Koriya 1 Sarguja 1 Bharatpur-Sonhat 10 12 Koriya 1 Sarguja 1 Bharatpur-Sonhat 11 12 Koriya 1 Sarguja 1 Bharatpur-Sonhat 12 12 Koriya 1 Sarguja 2 Manendragarh 1 12 Koriya 1 Sarguja 2 Manendragarh 2 12 Koriya 1 Sarguja 2 Manendragarh 3 12 Koriya 1 Sarguja 2 Manendragarh 4 12 Koriya 1 Sarguja 2 Manendragarh 5 12 Koriya 1 Sarguja 2 Manendragarh 6 12 Koriya 1 Sarguja 2 Manendragarh 7 12 Koriya 1 Sarguja 2 Manendragarh 8 12 Koriya 1 Sarguja 2 Manendragarh 9 12 Koriya 1 Sarguja 2 Manendragarh 10 12 Koriya 1 Sarguja 2 Manendragarh 11 12 Koriya 1 Sarguja 2 Manendragarh 12 12 Koriya 1 Sarguja 2 Manendragarh 13 12 Koriya 1 Sarguja 3 Baikunthpur 1 12 Koriya 1 Sarguja 3 Baikunthpur 2 12 Koriya 1 Sarguja 3 Baikunthpur 3 12 Koriya 1 Sarguja 3 Baikunthpur 4 12 Koriya 1 Sarguja 3 Baikunthpur 5 12 Koriya 1 Sarguja 3 Baikunthpur 6 12 Koriya 1 Sarguja 3 Baikunthpur 7 12 Koriya 1 Sarguja 3 Baikunthpur 8 12 Koriya 1 Sarguja 3 Baikunthpur 9 12 Koriya 1 Sarguja 3 Baikunthpur 10 12 Koriya 1 Sarguja 3 Baikunthpur 11 12 Koriya 1 Sarguja 3 Baikunthpur 12 12 Koriya 1 Sarguja 3 Baikunthpur 13 18 Surguja 1 Sarguja 4 Premnagar 1 18 Surguja 1 Sarguja 4 Premnagar 2 18 Surguja 1 Sarguja 4 Premnagar 3 18 Surguja 1 Sarguja 4 Premnagar 4 18 Surguja 1 Sarguja 4 Premnagar 5 18 Surguja 1 Sarguja 4 Premnagar 6 18 Surguja 1 Sarguja 4 Premnagar 7 18 Surguja 1 Sarguja 4 Premnagar 8 18 Surguja 1 Sarguja 4 Premnagar 9 18 Surguja 1 Sarguja 4 Premnagar 10 18 Surguja 1 Sarguja 4 Premnagar 11 18 Surguja 1 Sarguja 4 Premnagar 12 18 Surguja 1 Sarguja 4 Premnagar 13

18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja

1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja

4 Premnagar 4 Premnagar 5 Bhatgaon 5 Bhatgaon 5 Bhatgaon 5 Bhatgaon 5 Bhatgaon 5 Bhatgaon 5 Bhatgaon 5 Bhatgaon 5 Bhatgaon 5 Bhatgaon 5 Bhatgaon 5 Bhatgaon 5 Bhatgaon 5 Bhatgaon 5 Bhatgaon 5 Bhatgaon 5 Bhatgaon 5 Bhatgaon 5 Bhatgaon 5 Bhatgaon 5 Bhatgaon 5 Bhatgaon 5 Bhatgaon 5 Bhatgaon 5 Bhatgaon 5 Bhatgaon 5 Bhatgaon 5 Bhatgaon 5 Bhatgaon 6 Pratappur 6 Pratappur 6 Pratappur 6 Pratappur 6 Pratappur 6 Pratappur 6 Pratappur 6 Pratappur 6 Pratappur 6 Pratappur 6 Pratappur 6 Pratappur 6 Pratappur 7 Ramanujganj 7 Ramanujganj 7 Ramanujganj 7 Ramanujganj 7 Ramanujganj 7 Ramanujganj 7 Ramanujganj 7 Ramanujganj

14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8

18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja

1 Sarguja 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 1 Sarguja 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur

7 Ramanujganj 8 Samri 8 Samri 8 Samri 8 Samri 8 Samri 8 Samri 8 Samri 8 Samri 8 Samri 8 Samri 8 Samri 8 Samri 8 Samri 8 Samri 8 Samri 9 Lundra 9 Lundra 9 Lundra 9 Lundra 9 Lundra 9 Lundra 9 Lundra 9 Lundra 9 Lundra 9 Lundra 9 Lundra 9 Lundra 9 Lundra 10 Ambikapur 10 Ambikapur 10 Ambikapur 10 Ambikapur 10 Ambikapur 10 Ambikapur 10 Ambikapur 10 Ambikapur 10 Ambikapur 10 Ambikapur 10 Ambikapur 10 Ambikapur 10 Ambikapur 10 Ambikapur 10 Ambikapur 10 Ambikapur 11 Sitapur 11 Sitapur 11 Sitapur 11 Sitapur 11 Sitapur 11 Sitapur 11 Sitapur

9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7

18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 18 Surguja 8 Jashpur 8 Jashpur 8 Jashpur 8 Jashpur 8 Jashpur 8 Jashpur 8 Jashpur 8 Jashpur 8 Jashpur 8 Jashpur 8 Jashpur 8 Jashpur 8 Jashpur 8 Jashpur 8 Jashpur 8 Jashpur 8 Jashpur 8 Jashpur 8 Jashpur 8 Jashpur 8 Jashpur 8 Jashpur 8 Jashpur 8 Jashpur 8 Jashpur 8 Jashpur 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh

2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur

11 Sitapur 11 Sitapur 11 Sitapur 11 Sitapur 11 Sitapur 11 Sitapur 11 Sitapur 11 Sitapur 12 Jashpur 12 Jashpur 12 Jashpur 12 Jashpur 12 Jashpur 12 Jashpur 12 Jashpur 12 Jashpur 12 Jashpur 12 Jashpur 12 Jashpur 13 Kunkuri 13 Kunkuri 13 Kunkuri 13 Kunkuri 13 Kunkuri 13 Kunkuri 13 Kunkuri 13 Kunkuri 14 Pathalgaon 14 Pathalgaon 14 Pathalgaon 14 Pathalgaon 14 Pathalgaon 14 Pathalgaon 14 Pathalgaon 15 Lailunga 15 Lailunga 15 Lailunga 15 Lailunga 15 Lailunga 15 Lailunga 15 Lailunga 15 Lailunga 16 Raigarh 16 Raigarh 16 Raigarh 16 Raigarh 16 Raigarh 16 Raigarh 16 Raigarh 16 Raigarh 16 Raigarh 16 Raigarh

8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 15 Raigarh 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba

2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 2 Jashpur 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba

16 Raigarh 16 Raigarh 16 Raigarh 16 Raigarh 17 Sarangarh 17 Sarangarh 17 Sarangarh 17 Sarangarh 17 Sarangarh 17 Sarangarh 17 Sarangarh 17 Sarangarh 17 Sarangarh 17 Sarangarh 17 Sarangarh 17 Sarangarh 17 Sarangarh 17 Sarangarh 17 Sarangarh 18 Kharsia 18 Kharsia 18 Kharsia 18 Kharsia 18 Kharsia 18 Kharsia 18 Kharsia 18 Kharsia 18 Kharsia 18 Kharsia 18 Kharsia 18 Kharsia 18 Kharsia 18 Kharsia 19 Dharamjaigarh 19 Dharamjaigarh 19 Dharamjaigarh 19 Dharamjaigarh 19 Dharamjaigarh 19 Dharamjaigarh 19 Dharamjaigarh 19 Dharamjaigarh 20 Rampur 20 Rampur 20 Rampur 20 Rampur 20 Rampur 20 Rampur 20 Rampur 20 Rampur 20 Rampur 20 Rampur 20 Rampur

11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 11 Korba 3 Bilaspur 3 Bilaspur

4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 5 Bilaspur 5 Bilaspur

21 Korba 21 Korba 21 Korba 21 Korba 21 Korba 21 Korba 21 Korba 21 Korba 21 Korba 21 Korba 21 Korba 21 Korba 21 Korba 21 Korba 21 Korba 21 Korba 21 Korba 21 Korba 21 Korba 21 Korba 21 Korba 21 Korba 22 Katghora 22 Katghora 22 Katghora 22 Katghora 22 Katghora 22 Katghora 22 Katghora 22 Katghora 22 Katghora 22 Katghora 22 Katghora 22 Katghora 22 Katghora 22 Katghora 22 Katghora 22 Katghora 23 Pali-Tanakhar 23 Pali-Tanakhar 23 Pali-Tanakhar 23 Pali-Tanakhar 23 Pali-Tanakhar 23 Pali-Tanakhar 23 Pali-Tanakhar 23 Pali-Tanakhar 23 Pali-Tanakhar 23 Pali-Tanakhar 23 Pali-Tanakhar 23 Pali-Tanakhar 24 Marwahi 24 Marwahi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur

5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur

24 Marwahi 24 Marwahi 24 Marwahi 24 Marwahi 24 Marwahi 24 Marwahi 24 Marwahi 24 Marwahi 24 Marwahi 24 Marwahi 24 Marwahi 24 Marwahi 24 Marwahi 24 Marwahi 25 Kota 25 Kota 25 Kota 25 Kota 25 Kota 25 Kota 25 Kota 25 Kota 25 Kota 25 Kota 25 Kota 25 Kota 25 Kota 25 Kota 25 Kota 25 Kota 25 Kota 25 Kota 26 Lormi 26 Lormi 26 Lormi 26 Lormi 26 Lormi 26 Lormi 26 Lormi 26 Lormi 26 Lormi 26 Lormi 26 Lormi 27 Mungeli 27 Mungeli 27 Mungeli 27 Mungeli 27 Mungeli 27 Mungeli 27 Mungeli 27 Mungeli 27 Mungeli

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur

5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur

27 Mungeli 27 Mungeli 28 Takhatpur 28 Takhatpur 28 Takhatpur 28 Takhatpur 28 Takhatpur 28 Takhatpur 28 Takhatpur 28 Takhatpur 28 Takhatpur 28 Takhatpur 28 Takhatpur 28 Takhatpur 29 Bilha 29 Bilha 29 Bilha 29 Bilha 29 Bilha 29 Bilha 29 Bilha 29 Bilha 29 Bilha 29 Bilha 29 Bilha 29 Bilha 29 Bilha 29 Bilha 29 Bilha 29 Bilha 29 Bilha 29 Bilha 30 Bilaspur 30 Bilaspur 30 Bilaspur 30 Bilaspur 30 Bilaspur 30 Bilaspur 30 Bilaspur 30 Bilaspur 30 Bilaspur 30 Bilaspur 30 Bilaspur 30 Bilaspur 30 Bilaspur 30 Bilaspur 30 Bilaspur 31 Beltara 31 Beltara 31 Beltara 31 Beltara 31 Beltara

10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5

3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 3 Bilaspur 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa

5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 5 Bilaspur 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba

31 Beltara 31 Beltara 31 Beltara 31 Beltara 31 Beltara 31 Beltara 31 Beltara 31 Beltara 31 Beltara 31 Beltara 31 Beltara 31 Beltara 31 Beltara 32 Masturi 32 Masturi 32 Masturi 32 Masturi 32 Masturi 32 Masturi 32 Masturi 32 Masturi 32 Masturi 32 Masturi 32 Masturi 32 Masturi 32 Masturi 33 Akaltara 33 Akaltara 33 Akaltara 33 Akaltara 33 Akaltara 33 Akaltara 33 Akaltara 33 Akaltara 33 Akaltara 33 Akaltara 34 Janjgir-Champa 34 Janjgir-Champa 34 Janjgir-Champa 34 Janjgir-Champa 34 Janjgir-Champa 34 Janjgir-Champa 34 Janjgir-Champa 34 Janjgir-Champa 34 Janjgir-Champa 34 Janjgir-Champa 35 Sakti 35 Sakti 35 Sakti 35 Sakti 35 Sakti 35 Sakti

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6

7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 7 Janjgir-champa 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund

4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 4 Janjgir-Korba 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh

35 Sakti 35 Sakti 35 Sakti 35 Sakti 35 Sakti 36 Chandrapur 36 Chandrapur 36 Chandrapur 36 Chandrapur 36 Chandrapur 36 Chandrapur 36 Chandrapur 36 Chandrapur 36 Chandrapur 36 Chandrapur 36 Chandrapur 36 Chandrapur 36 Chandrapur 36 Chandrapur 36 Chandrapur 36 Chandrapur 36 Chandrapur 37 Jaijaipur 37 Jaijaipur 37 Jaijaipur 37 Jaijaipur 37 Jaijaipur 37 Jaijaipur 37 Jaijaipur 37 Jaijaipur 37 Jaijaipur 38 Pamgarh 38 Pamgarh 38 Pamgarh 38 Pamgarh 38 Pamgarh 38 Pamgarh 38 Pamgarh 38 Pamgarh 38 Pamgarh 38 Pamgarh 38 Pamgarh 39 Saraipali 39 Saraipali 39 Saraipali 39 Saraipali 39 Saraipali 39 Saraipali 39 Saraipali 39 Saraipali 39 Saraipali 39 Saraipali

7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 13 Mahasamund 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur

3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh

39 Saraipali 40 Basna 40 Basna 40 Basna 40 Basna 40 Basna 40 Basna 40 Basna 40 Basna 40 Basna 40 Basna 40 Basna 40 Basna 40 Basna 40 Basna 40 Basna 40 Basna 40 Basna 41 Khallari 41 Khallari 41 Khallari 41 Khallari 41 Khallari 41 Khallari 41 Khallari 41 Khallari 41 Khallari 41 Khallari 41 Khallari 41 Khallari 41 Khallari 41 Khallari 42 Mahasamund 42 Mahasamund 42 Mahasamund 42 Mahasamund 42 Mahasamund 42 Mahasamund 42 Mahasamund 42 Mahasamund 42 Mahasamund 42 Mahasamund 42 Mahasamund 42 Mahasamund 42 Mahasamund 42 Mahasamund 42 Mahasamund 42 Mahasamund 43 Bilaigarh 43 Bilaigarh 43 Bilaigarh 43 Bilaigarh

11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4

16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur

3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 3 Raigarh 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur

43 Bilaigarh 43 Bilaigarh 43 Bilaigarh 43 Bilaigarh 43 Bilaigarh 43 Bilaigarh 43 Bilaigarh 43 Bilaigarh 43 Bilaigarh 43 Bilaigarh 43 Bilaigarh 44 Kasdol 44 Kasdol 44 Kasdol 44 Kasdol 44 Kasdol 44 Kasdol 44 Kasdol 44 Kasdol 44 Kasdol 44 Kasdol 44 Kasdol 44 Kasdol 44 Kasdol 44 Kasdol 44 Kasdol 44 Kasdol 45 Baloda Bazar 45 Baloda Bazar 45 Baloda Bazar 45 Baloda Bazar 45 Baloda Bazar 45 Baloda Bazar 45 Baloda Bazar 45 Baloda Bazar 46 Bhatapara 46 Bhatapara 46 Bhatapara 46 Bhatapara 46 Bhatapara 46 Bhatapara 46 Bhatapara 46 Bhatapara 46 Bhatapara 47 Dharsiwa 47 Dharsiwa 47 Dharsiwa 47 Dharsiwa 47 Dharsiwa 47 Dharsiwa 47 Dharsiwa 47 Dharsiwa

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8

16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur

7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur

47 Dharsiwa 47 Dharsiwa 47 Dharsiwa 47 Dharsiwa 47 Dharsiwa 47 Dharsiwa 47 Dharsiwa 48 Raipur Rural 48 Raipur Rural 48 Raipur Rural 48 Raipur Rural 48 Raipur Rural 48 Raipur Rural 48 Raipur Rural 48 Raipur Rural 48 Raipur Rural 48 Raipur Rural 48 Raipur Rural 48 Raipur Rural 48 Raipur Rural 48 Raipur Rural 48 Raipur Rural 48 Raipur Rural 48 Raipur Rural 48 Raipur Rural 48 Raipur Rural 49 Raipur City West 49 Raipur City West 49 Raipur City West 49 Raipur City West 49 Raipur City West 49 Raipur City West 49 Raipur City West 49 Raipur City West 49 Raipur City West 49 Raipur City West 49 Raipur City West 49 Raipur City West 49 Raipur City West 49 Raipur City West 50 Raipur City North 50 Raipur City North 50 Raipur City North 50 Raipur City North 50 Raipur City North 50 Raipur City North 50 Raipur City North 50 Raipur City North 50 Raipur City North 50 Raipur City North 50 Raipur City North 50 Raipur City North

9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur

7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund

51 Raipur City South 51 Raipur City South 51 Raipur City South 51 Raipur City South 51 Raipur City South 51 Raipur City South 51 Raipur City South 51 Raipur City South 51 Raipur City South 51 Raipur City South 51 Raipur City South 51 Raipur City South 51 Raipur City South 51 Raipur City South 51 Raipur City South 51 Raipur City South 51 Raipur City South 51 Raipur City South 51 Raipur City South 51 Raipur City South 51 Raipur City South 51 Raipur City South 52 Arang 52 Arang 52 Arang 52 Arang 52 Arang 52 Arang 52 Arang 52 Arang 52 Arang 52 Arang 52 Arang 52 Arang 53 Abhanpur 53 Abhanpur 53 Abhanpur 53 Abhanpur 53 Abhanpur 53 Abhanpur 53 Abhanpur 53 Abhanpur 53 Abhanpur 53 Abhanpur 53 Abhanpur 53 Abhanpur 53 Abhanpur 54 Rajim 54 Rajim 54 Rajim 54 Rajim 54 Rajim

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5

16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 16 Raipur 5 Dhamtari 5 Dhamtari 5 Dhamtari 5 Dhamtari 5 Dhamtari 5 Dhamtari 5 Dhamtari 5 Dhamtari 5 Dhamtari 5 Dhamtari 5 Dhamtari 5 Dhamtari 5 Dhamtari 5 Dhamtari 5 Dhamtari 5 Dhamtari 5 Dhamtari 5 Dhamtari 5 Dhamtari 5 Dhamtari 5 Dhamtari 5 Dhamtari 5 Dhamtari 5 Dhamtari 5 Dhamtari 5 Dhamtari 5 Dhamtari 5 Dhamtari 5 Dhamtari 5 Dhamtari 5 Dhamtari 5 Dhamtari 5 Dhamtari 5 Dhamtari 6 Durg 6 Durg

6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 6 Mahasamund 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker

54 Rajim 54 Rajim 54 Rajim 54 Rajim 54 Rajim 54 Rajim 54 Rajim 55 Bindranawagarh 55 Bindranawagarh 55 Bindranawagarh 55 Bindranawagarh 55 Bindranawagarh 55 Bindranawagarh 55 Bindranawagarh 55 Bindranawagarh 55 Bindranawagarh 56 Sihawa 56 Sihawa 56 Sihawa 56 Sihawa 56 Sihawa 56 Sihawa 56 Sihawa 56 Sihawa 57 Kurud 57 Kurud 57 Kurud 57 Kurud 57 Kurud 57 Kurud 57 Kurud 57 Kurud 57 Kurud 57 Kurud 57 Kurud 57 Kurud 57 Kurud 57 Kurud 58 Dhamtari 58 Dhamtari 58 Dhamtari 58 Dhamtari 58 Dhamtari 58 Dhamtari 58 Dhamtari 58 Dhamtari 58 Dhamtari 58 Dhamtari 58 Dhamtari 58 Dhamtari 59 Sanjari Balod 59 Sanjari Balod

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg

11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 7 Raipur 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg

59 Sanjari Balod 59 Sanjari Balod 59 Sanjari Balod 59 Sanjari Balod 59 Sanjari Balod 59 Sanjari Balod 60 Dondi Lohara 60 Dondi Lohara 60 Dondi Lohara 60 Dondi Lohara 60 Dondi Lohara 60 Dondi Lohara 60 Dondi Lohara 60 Dondi Lohara 60 Dondi Lohara 61 Gunderdehi 61 Gunderdehi 61 Gunderdehi 61 Gunderdehi 61 Gunderdehi 62 Patan 62 Patan 62 Patan 62 Patan 62 Patan 62 Patan 62 Patan 62 Patan 62 Patan 62 Patan 63 Durg-Rural 63 Durg-Rural 63 Durg-Rural 63 Durg-Rural 63 Durg-Rural 63 Durg-Rural 63 Durg-Rural 63 Durg-Rural 63 Durg-Rural 63 Durg-Rural 64 Durg City 64 Durg City 64 Durg City 64 Durg City 64 Durg City 64 Durg City 64 Durg City 64 Durg City 64 Durg City 64 Durg City 64 Durg City 65 Bhilai Nagar

3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg

8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg

65 Bhilai Nagar 65 Bhilai Nagar 65 Bhilai Nagar 65 Bhilai Nagar 65 Bhilai Nagar 65 Bhilai Nagar 65 Bhilai Nagar 65 Bhilai Nagar 65 Bhilai Nagar 65 Bhilai Nagar 65 Bhilai Nagar 66 Vaishali Nagar 66 Vaishali Nagar 66 Vaishali Nagar 66 Vaishali Nagar 66 Vaishali Nagar 66 Vaishali Nagar 66 Vaishali Nagar 66 Vaishali Nagar 66 Vaishali Nagar 66 Vaishali Nagar 66 Vaishali Nagar 66 Vaishali Nagar 66 Vaishali Nagar 66 Vaishali Nagar 66 Vaishali Nagar 66 Vaishali Nagar 66 Vaishali Nagar 66 Vaishali Nagar 66 Vaishali Nagar 67 Ahiwara 67 Ahiwara 67 Ahiwara 67 Ahiwara 67 Ahiwara 67 Ahiwara 67 Ahiwara 67 Ahiwara 67 Ahiwara 67 Ahiwara 67 Ahiwara 67 Ahiwara 67 Ahiwara 68 Saja 68 Saja 68 Saja 68 Saja 68 Saja 68 Saja 68 Saja 69 Bemetara 69 Bemetara

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 1 2

6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 6 Durg 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham

8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 8 Durg 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon

69 Bemetara 69 Bemetara 69 Bemetara 69 Bemetara 69 Bemetara 69 Bemetara 69 Bemetara 69 Bemetara 69 Bemetara 69 Bemetara 70 Nawagarh 70 Nawagarh 70 Nawagarh 70 Nawagarh 70 Nawagarh 71 Pandariya 71 Pandariya 71 Pandariya 71 Pandariya 71 Pandariya 71 Pandariya 71 Pandariya 71 Pandariya 71 Pandariya 72 Kawardha 72 Kawardha 72 Kawardha 72 Kawardha 72 Kawardha 72 Kawardha 72 Kawardha 72 Kawardha 72 Kawardha 72 Kawardha 72 Kawardha 72 Kawardha 73 Khairagarh 73 Khairagarh 73 Khairagarh 73 Khairagarh 73 Khairagarh 73 Khairagarh 73 Khairagarh 73 Khairagarh 74 Dongargarh 74 Dongargarh 74 Dongargarh 74 Dongargarh 74 Dongargarh 74 Dongargarh 74 Dongargarh 74 Dongargarh

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 7 8 9 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 9 Kabirdham 10 Kanker 10 Kanker 10 Kanker 10 Kanker 10 Kanker 10 Kanker 10 Kanker 10 Kanker 10 Kanker 10 Kanker 10 Kanker 10 Kanker 10 Kanker 10 Kanker 10 Kanker 10 Kanker 10 Kanker 10 Kanker

9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 9 Rajnandgaon 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker

74 Dongargarh 75 Rajnandgaon 75 Rajnandgaon 75 Rajnandgaon 75 Rajnandgaon 75 Rajnandgaon 75 Rajnandgaon 75 Rajnandgaon 75 Rajnandgaon 75 Rajnandgaon 75 Rajnandgaon 75 Rajnandgaon 75 Rajnandgaon 75 Rajnandgaon 75 Rajnandgaon 76 Dongargaon 76 Dongargaon 76 Dongargaon 76 Dongargaon 76 Dongargaon 77 Khujji 77 Khujji 77 Khujji 77 Khujji 77 Khujji 77 Khujji 77 Khujji 78 Mohla-Manpur 78 Mohla-Manpur 78 Mohla-Manpur 78 Mohla-Manpur 78 Mohla-Manpur 78 Mohla-Manpur 78 Mohla-Manpur 79 Antagarh 79 Antagarh 79 Antagarh 79 Antagarh 79 Antagarh 80 Bhanupratappur 80 Bhanupratappur 80 Bhanupratappur 80 Bhanupratappur 80 Bhanupratappur 80 Bhanupratappur 80 Bhanupratappur 80 Bhanupratappur 81 Kanker 81 Kanker 81 Kanker 81 Kanker 81 Kanker

9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5

10 Kanker 10 Kanker 10 Kanker 10 Kanker 10 Kanker 10 Kanker 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 14 Narayanpur 14 Narayanpur 14 Narayanpur 14 Narayanpur 14 Narayanpur 14 Narayanpur 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar

11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 11 Kanker 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar

81 Kanker 81 Kanker 81 Kanker 81 Kanker 81 Kanker 81 Kanker 82 Keshkal 82 Keshkal 82 Keshkal 82 Keshkal 82 Keshkal 82 Keshkal 82 Keshkal 83 Kondagaon 83 Kondagaon 83 Kondagaon 83 Kondagaon 83 Kondagaon 83 Kondagaon 83 Kondagaon 83 Kondagaon 83 Kondagaon 84 Narayanpur 84 Narayanpur 84 Narayanpur 84 Narayanpur 84 Narayanpur 84 Narayanpur 85 Bastar 85 Bastar 85 Bastar 85 Bastar 85 Bastar 85 Bastar 85 Bastar 86 Jagdalpur 86 Jagdalpur 86 Jagdalpur 86 Jagdalpur 86 Jagdalpur 86 Jagdalpur 86 Jagdalpur 86 Jagdalpur 86 Jagdalpur 86 Jagdalpur 86 Jagdalpur 86 Jagdalpur 86 Jagdalpur 86 Jagdalpur 86 Jagdalpur 86 Jagdalpur 87 Chitrakot

6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 1 Bastar 4 Dantewada 4 Dantewada 4 Dantewada 4 Dantewada 4 Dantewada 4 Dantewada 2 Bijapur 2 Bijapur 2 Bijapur 2 Bijapur 2 Bijapur 2 Bijapur 2 Bijapur 4 Dantewada 4 Dantewada 4 Dantewada 4 Dantewada

10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar 10 Bastar

87 Chitrakot 87 Chitrakot 87 Chitrakot 87 Chitrakot 87 Chitrakot 87 Chitrakot 87 Chitrakot 87 Chitrakot 88 Dantewada 88 Dantewada 88 Dantewada 88 Dantewada 88 Dantewada 88 Dantewada 89 Bijapur 89 Bijapur 89 Bijapur 89 Bijapur 89 Bijapur 89 Bijapur 89 Bijapur 90 Konta 90 Konta 90 Konta 90 Konta

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

CAND_NAME GULAB SINGH PHOOLCHAND SINGH SUSHILA SINGH JANSAI CHERWA YESHWANT GOND RAMESH SINGH RITA SINGH GOND SANT KUMAR SADHU SINGH BUDDHSEN BHAGWAN SINGH (GURUJI) MOHAN KUMAR CHERWA BABA SAHAB CHANDRAPRATAP SINGH DEEPAK KUMAR PATEL RAMASHANKAR GUPTA RAMANUJ (RAMU BHAIYA ) MD. AJMUDDIN ANSARI (GUDDA) AMARJEET SINGH NAGRA AMIR SINGH SHYAM GOPAL YADAV MALTI SINGH RAJPUT RAKESH KUMAR KHUSHIRAM SURYAVANSI RAMESH SINGH SURESH AGRAWAL PANDIT ANIL MAHARAJ BEDANTI TIWARI BHAIYA LAL RAJWADE MAN SAI CHINTA MANI SANDILYA DHARMENDRA KUSWAHA MADAN LAL SAHU RAMDULAR SINGH AAYAM HIRA LAL SAHU NAND LAL KULHARIYA PRADEEP KUMAR SINGH MANOJ KUMAR SIRDAR GYAN PRASAD KHUSHWAHA JAGDISH SAHU NARESH KUMAR RAJWADE RENUKA SINGH TULESHWAR SINGH DEV KUMARI POYA PRAMILA KERAM BHANU PRATAP SIRDAR SANT LAL SINGH GOPAL SHARMA TARSEM SINGH GIL NARESH RAJ FIROZ AHMAD SIDIQUE MANNI RAM MANKHIYA

CAND_SEX M M F M M M F M M M M M M M M M M M M M F M M M M M M M M M M M M M M M M M M M F M F F M M M M M M M

PARTY_ABBRE INC BJP BSP SP GGP RGOP LJP SHS JD(U) IND IND IND BSP BJP CPI NCP BJSH SHS GGP JD(U) SP GMS IND IND IND RJD INC BJP BSP RGOP SHS SP GGP BJSH IND IND IND IND BSP INC BJP SP JD(U) GGP CGVP SHS IND IND IND IND IND

PARTY_NAME Indian National Congress Bharatiya Janata Party Bahujan Samaj Party Samajwadi Party Gondvana Gantantra Party Rashtriya Gondvana Party Lok Jan Shakti Party Shivsena Janata Dal (United) Independent Independent Independent Bahujan Samaj Party Bharatiya Janata Party Communist Party of India Nationalist Congress Party Bharatiya Jan Shakti Shivsena Gondvana Gantantra Party Janata Dal (United) Samajwadi Party Gondwana Mukti Sena Independent Independent Independent Rashtriya Janata Dal Indian National Congress Bharatiya Janata Party Bahujan Samaj Party Rashtriya Gondvana Party Shivsena Samajwadi Party Gondvana Gantantra Party Bharatiya Jan Shakti Independent Independent Independent Independent Bahujan Samaj Party Indian National Congress Bharatiya Janata Party Samajwadi Party Janata Dal (United) Gondvana Gantantra Party Chhattisgarh Vikas Party Shivsena Independent Independent Independent Independent Independent

RAJENDRA KUMAR SHASTRI M SURAJMANI KUSHWAHA F AYODHAYA PRASAD RAJWADE M PUMAN CHANDRA GUPTA M MOTI LAL PAIKRA M RAVI SHANKAR TRIPATHI M SHYAM LAL JAISWAL M NITYANAND PATHAK M NEERAJ KUMAR GURJAR M SMT. RAJESHWARI SINGH SANDILYA F DR. L.S.UDAY GOND M SHIVBALAK YADAW M HARI SINGH M ARVIND SHARAN SINGH M ASHISH GOYAL (KALLU) M KANHAIYA LAL GUPTA M KAPIL DEV TIWARI M KUMIT RAM SANDILYA M GIRWAR CHAUDHARY M GUL KHAN M NAWALSAI RAJWADE M PURAN PRASAD PRAJAPATI M BABUA RAJWADE M BARAN RAM SANDIL MARKAM M MOH. YUNUS ALI M RAMESHWAR PRATAP SINGH (BABA SAHAB KASKELA) M RAVISHANKAR M RAVISHANKAR GUPTA M VIJAY PRATAP SINGH M MOH. SAJID ALI ANSARI M SURAJ RAVI M DR. PREMSAI SINGH TEKAM M BIRBAL TIRKI M RANSAI RAM M RAMSEVAK PAIKRA M ASHA DEVI GOND F KANSHRAJ MARKAM M DEVSAI MARAVI M DHANUSHDHARI KODAKOO M SUNIL CHERWA M GAJENDRA SINGH PAIKRA M MANTHU RAM SANDIL M SUMASHANKAR PAIKRA M HEERASAI SARUTA M BALMUKUND SINGH M RAM VICHAR NETAM M VRIHASPAT SINGH M MIKHAIL EKKA M AMARDEEP MINJ M MUNSI RAM M RAM DAYAL NAGVANSI M SURAJ DEV SINGH KHAIRWAR M

IND IND CPM CPI BSP BJP INC SP SHS RGOP GGP JD(U) CGVP IND IND IND IND IND IND IND IND IND IND IND IND IND IND IND IND IND IND INC CPI BSP BJP GGP JD(U) SP JMM SHS IND IND IND IND BSP BJP INC SP IND IND IND IND

Independent Independent Communist Party of India (Marxist) Communist Party of India Bahujan Samaj Party Bharatiya Janata Party Indian National Congress Samajwadi Party Shivsena Rashtriya Gondvana Party Gondvana Gantantra Party Janata Dal (United) Chhattisgarh Vikas Party Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Indian National Congress Communist Party of India Bahujan Samaj Party Bharatiya Janata Party Gondvana Gantantra Party Janata Dal (United) Samajwadi Party Jharkhand Mukti Morcha Shivsena Independent Independent Independent Independent Bahujan Samaj Party Bharatiya Janata Party Indian National Congress Samajwadi Party Independent Independent Independent Independent

HEERA LAL SHYAM MEEKHOO TOPPO LALSAI MINJ VISHWANATH RAM SANDILYA SIDDHA NATH PAIKRA JILESHWAR RAM LAKRA PRABHA BHAGAT BERNADET MINJ MOHAN SOMNATH BHAGAT CHINTAMANI MAHARAJ DEVGANESH SINGH TEKAM BASANT BHAGAT MAHENDRA RAM PAIKRA MAHESHWAR RAM PAIKRA RADHESHYAM KAMALBHAN SINGH GANGA RAM SANDILYA DEVESH SINGH MARABI RAMDEV RAM RANJEET RAM TIGGA GANJHA RAM THAKUR MAHAN KUJUR SHIVKUMAR SHYAM KUDRAT BAHAL SINGH JUGLAL SINGH PAIKRA FULESHWARI SINGH RAKESH SINGH RAJENDRA KHES ANURAG SINGH DEV AMAR NATH PANDEY KUMKUM BHATNAGAR T S BABA ANNA NAIDU ASHWANI SINGH ALAM SINGH CARPY JAINATH KERAM NILESH SINGH VIJAY PATEL AJAY SINGH KRIPADANI TOPPO JHAMEKESHWAR PAIKRA TRIBHUWAN SHARMA DAKHAL RAM RAMNAYAK MAURYA AMARJEET BHAGAT GANESH RAM BHAGAT SAURABH BHAGAT KAMESHWAR PAIKRA BHUNESHWAR SINGH SHIRACHAND EKKA ABHIMANYU SINGH PAIKRA

M M M M M M F F M M M M M M M M M M M M M M M M M M F M M M M F M M M M M M M M F M M M M M M M M M M M

IND BSP NCP CPI BJP JD(U) SP JMM SHS LJP IND IND IND IND IND IND BJP CPI BSP INC CPM SP JMM RGOP IND IND IND IND IND BJP CPI BSP INC JMM SP RGOP GGP SHS JD(U) IND IND IND IND IND IND INC BJP BSP SHS SP JMM IND

Independent Bahujan Samaj Party Nationalist Congress Party Communist Party of India Bharatiya Janata Party Janata Dal (United) Samajwadi Party Jharkhand Mukti Morcha Shivsena Lok Jan Shakti Party Independent Independent Independent Independent Independent Independent Bharatiya Janata Party Communist Party of India Bahujan Samaj Party Indian National Congress Communist Party of India (Marxist) Samajwadi Party Jharkhand Mukti Morcha Rashtriya Gondvana Party Independent Independent Independent Independent Independent Bharatiya Janata Party Communist Party of India Bahujan Samaj Party Indian National Congress Jharkhand Mukti Morcha Samajwadi Party Rashtriya Gondvana Party Gondvana Gantantra Party Shivsena Janata Dal (United) Independent Independent Independent Independent Independent Independent Indian National Congress Bharatiya Janata Party Bahujan Samaj Party Shivsena Samajwadi Party Jharkhand Mukti Morcha Independent

UPENDRA PAIKRA GOPAL BUDHRAM URAWN PROFESSOR GOPALRAM J.L.MINJ (ADVOCATE) NOHAR SAI PRABHAT KHALKHO BUDHAN SINGH RAJA RAM TIRKEY JAGESWAR RAM BHAGAT XAVIER MINJ VINAY KUMAR BHAGAT SHUBHASH ORAON JIRMILA DILBAR ADGE SHIV KUMAR BHAGAT SEGHNATH SIDAR KANDRU RAM BHAGAT JADISH BAIRAGI RAMMUNI PAINKRA UTTAMDAN MINJ THEYODAR EKKA BHARAT SAI ESTANISLAS XALXO KULDEEP SINGH PORTE MEERA TIRKEY PRAKASH KISPOTTA PRAFULLA KERKETTA RAMPUKAR SINGH VISHNU DEO SAI HEMLATA MINJ POORAN SINGH SIDAR REMIS TIRKEY SANJAY TIRKEY ROOPSAN RAM DULAMANI RATHIYA SATYANAND RATHIYA HRIDAY RAM RATHIYA AMAR SINGH RATHIYA GOVIND SINGH NETI DHANESHWAR BHAGAT MALIK RAM SIDAR SAKALSAI PAINKRA (GURUJI) VIJAY AGRAWAL DOCTOR SHAKRAJEET NAYAK HANSRAM SAHU PARIMAL YADAV BHUWANLAL PATEL(ADHIVAKTA) RAJESH JAIN AMULYA PUJARI TATHAGAT SHRIVASTAVA NARENDRA KUMAR CHOUBEY NARAYANDAS INKLAB GANDHI

M M M M M M M M M M M M F M M M M M F M M M M M F M F M M F M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

IND IND IND IND IND IND IND IND BJP CPM INC BSP CGVP JMM SHS GGP IND IND IND INC BSP BJP CPI GGP CGVP IND IND INC BJP BSP GGP CGVP JMM CPI BSP BJP INC CSP GGP LJP GMS IND BJP INC BSP LJP CSP SHS IND IND IND IND

Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Bharatiya Janata Party Communist Party of India (Marxist) Indian National Congress Bahujan Samaj Party Chhattisgarh Vikas Party Jharkhand Mukti Morcha Shivsena Gondvana Gantantra Party Independent Independent Independent Indian National Congress Bahujan Samaj Party Bharatiya Janata Party Communist Party of India Gondvana Gantantra Party Chhattisgarh Vikas Party Independent Independent Indian National Congress Bharatiya Janata Party Bahujan Samaj Party Gondvana Gantantra Party Chhattisgarh Vikas Party Jharkhand Mukti Morcha Communist Party of India Bahujan Samaj Party Bharatiya Janata Party Indian National Congress Chhattisgarhi Samaj Party Gondvana Gantantra Party Lok Jan Shakti Party Gondwana Mukti Sena Independent Bharatiya Janata Party Indian National Congress Bahujan Samaj Party Lok Jan Shakti Party Chhattisgarhi Samaj Party Shivsena Independent Independent Independent Independent

PRAMOD KUMAR SING MAHAVEER GURUJI RAJESH TRIPATHI RADHESHYAM SHARMA KU. KAMDA JOLHE SMT. PADMA GHANSHAYM MANHER SHAMSHER SINGH ASHA RAM CHOUHAN GOSHAIRAM BHARDWAJ DHANKA NIRALA PILARAM ANANT BABURAM CHOUHAN RAJU MANHER SITARAM TANDON (LEADER) KARTIKRAM CHOUHAN DORILAL CHOUHAN MAHARURAM JOLHE SHIVPRASAD CHOURGE SHYAMSUNDER RATREY KAMTA PATEL DEBVYANI SATNAMI NAND KUMAR PATEL LAXMI DEVI PATEL BHAI GAJALAL BARETH GOURISHANKAR PATEL GANGARAM GABHEL DILESH RATHOR NARMADA PRASAD GABHEL D. D. VAISHANAVA AMAR DAS MAHANT UJAGAR LAL VERMA NARAYANDAS INKLAB GANDHI RAMSINGH PATEL OM PRAKASH RATHIYA CHANESH RAM RATHIYA SADHURAM RATHIYA AMAR KUMAR RATHIYA AMRIT TIRKEY JAGATRAM MAJHI TILAK SAI NRIPATSINGH RATHIYA NANKIRAM KANWAR PYARELAL KANWAR SUKHSINGH RATHIYA AMBIKADEVI MARAVI NARAYAN SINGH MANJHWAR RAVIKANT MARAVI DR. LATA MARKAM SONKUNWAR KANWAR HARNARAYAN TEKAM MANGALSINGH KANWAR RAMDAYAL URAON

M M M M F F M M M M M M M M M M M M M M F M F M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M F M M F F M M M

IND IND IND IND BSP INC BJP SHS SP CSP IND GGP CGVP LJP IND IND IND IND IND BSP CPI INC BJP RPI JMM CGVP SHS GMS BJSH IND IND IND IND BJP INC BSP IND IND IND IND IND BJP INC BSP GGP CGVP SHS RPI(A) SP RGOP IND IND

Independent Independent Independent Independent Bahujan Samaj Party Indian National Congress Bharatiya Janata Party Shivsena Samajwadi Party Chhattisgarhi Samaj Party Independent Gondvana Gantantra Party Chhattisgarh Vikas Party Lok Jan Shakti Party Independent Independent Independent Independent Independent Bahujan Samaj Party Communist Party of India Indian National Congress Bharatiya Janata Party Republican Party of India Jharkhand Mukti Morcha Chhattisgarh Vikas Party Shivsena Gondwana Mukti Sena Bharatiya Jan Shakti Independent Independent Independent Independent Bharatiya Janata Party Indian National Congress Bahujan Samaj Party Independent Independent Independent Independent Independent Bharatiya Janata Party Indian National Congress Bahujan Samaj Party Gondvana Gantantra Party Chhattisgarh Vikas Party Shivsena Republican Party of India (A) Samajwadi Party Rashtriya Gondvana Party Independent Independent

ADV. GOPIRAM SAHU JAI SINGH BHAIYA BANWARI LAL AGRAWAL (BANWARI BHAIYA) MAKHAN LAL RAJAK S.N BANARJI SMT. GENVATI DHRUVE DEVRAJ SAHU F.R DEVANGAN BANWARI LAL SHARMA BHAGAWAN PRASAD YADAV URF BHAGAVANA SMT. BHUVANESHWARI MAHTO RAJIV BHUSHAN KUMAR PASWAN RAMDAS MAHANT LOCHAN PRASAD JAISWAL KANAK DAS MAHANT JAI SINGH (JAI SINGH BHAIYA) BASANT DIXENA MADHUR ROBERTS RAJJAK ALI RADHESHYAM RAJ RAM PRASAD SANJAY GAJBHIYE JYOTINAND DUBEY NANDKISHORE RATHORE BODHRAM KANWAR INDAR KAUR BANSHILAL PATEL MURALI MAHANT SEVAK RAM MARAVI SANJAY KANWAR SANTOSH KUMAR YADAV ANAND RAMESHWAR KANWAR KAMAL PRASAD PATEL GOVINDSINGH RAJPUT BAHURSINGH BODHRAM KANWAR BANSHIDAS PANIKA MANIA B.S OM PRAKASH SINGH KUSARO RAM DAYAL UIKE SHIVMOHAN SINGH UIKE DR. URMILA MARKO GOVARDHAN SINGH KANWAR BUDHRAM SINGH KANWAR HIRA SINGH MARKAM SHRAVAN SINGH SAROTIA DHANSAI BINJHWAR MAINATH SINGH MARAVI DHANWAR VEDLAL BANVASI SHIVNATH URAON AJIT JOGI AMAR SINGH KHUSRO

M M M M M F M M M M F M M M M M M M M M M M M M M F M M M M M M M M M M M M M M M F M M M M M M M M M M

BSP INC BJP CPI CPM GGP CGVP GMS BJSH SP JD(U) LJP CSP JCGP IND IND IND IND IND JMM IND RPI(A) BJP BSP INC SP JD(U) CGVP GGP JCGP GMS IND IND IND IND IND IND IND BSP INC BJP RGOP CGVP CSP GGP GMS IND IND IND IND INC BSP

Bahujan Samaj Party Indian National Congress Bharatiya Janata Party Communist Party of India Communist Party of India (Marxist) Gondvana Gantantra Party Chhattisgarh Vikas Party Gondwana Mukti Sena Bharatiya Jan Shakti Samajwadi Party Janata Dal (United) Lok Jan Shakti Party Chhattisgarhi Samaj Party Jai Chhattisgarh Party Independent Independent Independent Independent Independent Jharkhand Mukti Morcha Independent Republican Party of India (A) Bharatiya Janata Party Bahujan Samaj Party Indian National Congress Samajwadi Party Janata Dal (United) Chhattisgarh Vikas Party Gondvana Gantantra Party Jai Chhattisgarh Party Gondwana Mukti Sena Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Bahujan Samaj Party Indian National Congress Bharatiya Janata Party Rashtriya Gondvana Party Chhattisgarh Vikas Party Chhattisgarhi Samaj Party Gondvana Gantantra Party Gondwana Mukti Sena Independent Independent Independent Independent Indian National Congress Bahujan Samaj Party

DHYAN SINGH PORTE UMEND SINGH POTTAM GAJMATI BHANU DWARIKA SINGH DHRUW PANCHAM SINGH MASRAM GONDWANA PREETAM PANDRAM SARODHAN SINGH PORTE SURYODHAN SINGH DHURWE ALIAS BAJRANGI SANTOSH SINGH MARAVI THAKUR PRASAD BHAINA PAWAN SINGH SHAILU KOL SAMPAT SINGH MARKO SHRAVAN SINGH PORTE MOOL CHAND KHANDELWAL DR.RENU JOGI SUNIL(JANI BHAI) UMASHANKAR JAISAWAL USHA AFLE GOVIND DHURVE DHANSAY GOND BHARAT LAL BANJARE MANNU SINGH SINGH MANOHAR LAL RAKESH GUPTA RAM KUMAR TAMRAKAR VINOD KUMAR SAHU GIRIJA KESHARWANI PRADEEP DUBEY MANOJ KUMAR BIRKO RAM BILASH SHARMA SANATAN MERSA JAWAHAR SAHU DHARAMJEET SINGH HARI PRASAR SAHU AGAR KUMAR SAHU CHANDRA PRAKASH OGRE PADARATH LAL SAHU RAM SINGH DADSENA LAKHAN SINGH DHRUV ASHOK SONWANI TIRATH RAM BURMAN SANTOSH JAISAWAL CHURAWAN MANGESHKAR PUNNULAL MOHLE RAJENDRA BHASKAR ASHOK KUMAR SONWANI ANJORE DAS BANJARE EN. DILIP BANJARE BALDEV PRASAD BAGHEL BHAGIRATHI KHUTE SHIV PRASAD SONWANI

M M F M M F M M M M M M M M M F M M F M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

BJP SHS SP BBP BJSH GGP RGOP CGVP RPI(KM) IND IND IND IND IND BJP INC BSP SP RPI RGOP BPSGKD LJP CGVP GGP BSSP BJSH BBP IND IND IND IND IND BJP INC BSP LJP JCGP GGP BBP JMM IND IND IND INC BJP BSP BBP GGP SP LJP CGVP SHS

Bharatiya Janata Party Shivsena Samajwadi Party Bharatiya Backward Party Bharatiya Jan Shakti Gondvana Gantantra Party Rashtriya Gondvana Party Chhattisgarh Vikas Party Republican Party of India (Kamble) Independent Independent Independent Independent Independent Bharatiya Janata Party Indian National Congress Bahujan Samaj Party Samajwadi Party Republican Party of India Rashtriya Gondvana Party Bharatiya Prajatantrik Shudh Gandhiwa Lok Jan Shakti Party Chhattisgarh Vikas Party Gondvana Gantantra Party Bharatiya Sadbhawna Samaj Party Bharatiya Jan Shakti Bharatiya Backward Party Independent Independent Independent Independent Independent Bharatiya Janata Party Indian National Congress Bahujan Samaj Party Lok Jan Shakti Party Jai Chhattisgarh Party Gondvana Gantantra Party Bharatiya Backward Party Jharkhand Mukti Morcha Independent Independent Independent Indian National Congress Bharatiya Janata Party Bahujan Samaj Party Bharatiya Backward Party Gondvana Gantantra Party Samajwadi Party Lok Jan Shakti Party Chhattisgarh Vikas Party Shivsena

DAYARAM DAYAL BHUNESHWAR PRASAD GAYAKWAD BALRAM SINGH RAJU SINGH SANTOSH KAUSHIK OMPRAKASH SAHU KAMISHAN LAL YADAV JAGANNATH PRASAD DHRUW BALDAU PRASAD SAHU MANOJ KUMAR SHARMA LAHRA BAI PATEL DURGA SHANKER MALI SHYAM BIHARI TRIVEDI SUSHANT KUMAR PATREY DHARAM LAL KAUSHIK RAMVILAS AGRAWAL SIYARAM KAUSHIK KUSHAL PRASAD SAHU JAGNANATH LAHRE DILIP CHOUDHRY DEEPCHAND DAHARIYA DEVI PRASAD JANGDE DR. BALMUKUND SINGH MARAVI RAKESH RAJ RAJESHWARI GUPTA DR. SHIV KUMAR MANAHAR SHARWAN KUMAR RAJPUT "ADV" TIRITHRAM NISHAD DUKHHARAN BHARGAVA RAMESH KUMAR LAHRE RAJENDRA SATNAMI RAMADHAR KASHYAP ANIL TAH AMAR AGRAWAL ARJUN KUMAR LAL NAMDEV ADVOCATE ARJUN SRIVAS GANGUA KINNER PURNIMA GANGA PRASAD SONI NEERAJ TIWARI RAMESH AHUJA SINDHI SUNIL KACHWAHA MOHD. ANEESH OM SINGH THAKUR P CHANDRASHEKHER AZAD RAM KUMAR TAH LALLU KHATIK YUNUS ALI (SHAKEEL BHAI) BADRIDHAR DIWAN BHUVNESHWAR PRASAD YADAV SUDAMA PRASAD SHUKLA ANJORI RAM SAHU KAMLESH SINGH(ALOO BHAIYA)

M M M M M M M M M M F F M M M M M M M M M M M M F M M M M M M M M M M M F M M M M M M M M M M M M M M M

IND IND INC BJP BSP SHS RPI(A) RGOP BBP BJSH GGP IND IND IND BJP BSP INC BBP LJP IND CGVP CSP GGP RGOP SHS BSSP BJSH IND IND IND IND IND INC BJP BJSH LSWP KSVP BBP RPI(A) SHS IND IND IND IND IND IND BSP BJP INC BSP BBP BJSH

Independent Independent Indian National Congress Bharatiya Janata Party Bahujan Samaj Party Shivsena Republican Party of India (A) Rashtriya Gondvana Party Bharatiya Backward Party Bharatiya Jan Shakti Gondvana Gantantra Party Independent Independent Independent Bharatiya Janata Party Bahujan Samaj Party Indian National Congress Bharatiya Backward Party Lok Jan Shakti Party Independent Chhattisgarh Vikas Party Chhattisgarhi Samaj Party Gondvana Gantantra Party Rashtriya Gondvana Party Shivsena Bharatiya Sadbhawna Samaj Party Bharatiya Jan Shakti Independent Independent Independent Independent Independent Indian National Congress Bharatiya Janata Party Bharatiya Jan Shakti Loktantrik Samajwadi Party Krantikari Samyavadi Party Bharatiya Backward Party Republican Party of India (A) Shivsena Independent Independent Independent Independent Independent Independent Bahujan Samaj Party Bharatiya Janata Party Indian National Congress Bahujan Samaj Party Bharatiya Backward Party Bharatiya Jan Shakti

KHILAVAN NETAM "RAKHI" PARASRAM YADAV BARANLAL KARIYARE MANOJ KUMAR SHARMA RAMSHARAN SINGH NETAM SUNIL KUMAR JHA SHRI CHAND MAKHIJA KANTI KUMAR PANDEY CHEDILAL DHIMAR TRILOCHAN SAHU DILHARAN SAHU BABA PAVAR TAMASKAR BABULAL ISHWAR SINGH DR. KRISHNA MURTI BANDHI MADAN SINGH DAHARIYA ER. RAMESHWAR KHARE KALANATH KURREY PUKRAM TONDON B.L.PANTHI ADVOCATE MANISH BHARADWAJ LALAN RAM LAKSHMI SINGH BANJARE DINESH BHARTI DHANARAM JANGDE VILL & POST RISDA CHUNNILAL SAHU CHHATRAM DEWANGAN SAURABH SINGH BASANT KUMAR KURRE BHAGWAT PRASAD SAHU BHUSHAN SAHU RAJKUMARI DHRUV KRISHNA KUMAR RAMKUMAR SATISH KANT NARAYAN CHANDEL MOTILAL DEWANGAN RAVINDRA DWIVEDI (GUDDU MAHARAJ) ATMA RAM SAHU KALESHWAR SINGH MARAVI DHANRAJ KASHYAP ALIAS PATEL SHIVNARAYAN KARSH SUKDEV TIGER KARAMCHAND SANTOSH KUMAR KASHYAP SMT. SAROJA MANHARAN RATHORE SAHASRAM KARSH MEDHARAM SAHU AGARBAI BAISHNAV DASRAM BANJARE SMT. SHUKWARA PURAN BHARADWAJ

M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M F M M M M M M M M M M M M M F M M F M F

RGOP BSSP LJP GGP GMS SHS IND IND IND IND IND IND IND CPI BJP INC BSP LJP SHS GGP BJSH CPI(ML)(L) CGVP IND IND IND INC BJP BSP SP LSWP BJSH GGP IND IND IND BJP INC BSP RPI(A) GGP AD LJP BJSH IND IND INC BSP BJP CSP LSWP CGVP

Rashtriya Gondvana Party Bharatiya Sadbhawna Samaj Party Lok Jan Shakti Party Gondvana Gantantra Party Gondwana Mukti Sena Shivsena Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Communist Party of India Bharatiya Janata Party Indian National Congress Bahujan Samaj Party Lok Jan Shakti Party Shivsena Gondvana Gantantra Party Bharatiya Jan Shakti Communist Party of India (Marxist-Leni Chhattisgarh Vikas Party Independent Independent Independent Indian National Congress Bharatiya Janata Party Bahujan Samaj Party Samajwadi Party Loktantrik Samajwadi Party Bharatiya Jan Shakti Gondvana Gantantra Party Independent Independent Independent Bharatiya Janata Party Indian National Congress Bahujan Samaj Party Republican Party of India (A) Gondvana Gantantra Party Apna Dal Lok Jan Shakti Party Bharatiya Jan Shakti Independent Independent Indian National Congress Bahujan Samaj Party Bharatiya Janata Party Chhattisgarhi Samaj Party Loktantrik Samajwadi Party Chhattisgarh Vikas Party

SHANT KUMAR GABEL SARWAN KUMAR BODHIRAM SAHU SMT. RANJANA DEVI SINGH A. SANJAY RAMCHAND GOVIND AGRAWAL NOVEL KUMAR VERMA (GABEL) YUDDHVEER SINGH JUDEV SMT. UMA DEVI NISHAD PREM CHAND SAHU KUMARI RATNA PATHAK LALSAI KHUNTE ALPANA YADAW KANHAIYA RATRE KRISHNAKANT CHANDRA KRISHNA KANT PATEL KUMARDAS MAHANT GITANJALI PATEL GOVERDHAN VAISHNAV GOVINDRAM CHALURAM KHANDE JUDEV PATEL KESHAV PRASAD CHANDRA NIRMAL SINHA RAVINDRA NARAYAN BANAFAR MAHANT RAMSUNDER DAS GOPICHAND KARSH CHURAMANI VAISHANAV PREMSHANKAR MAHILANGE BASANT DIKSENA SOODHEER SINGH BANAFAR AMBESH JANGDE GORE LAL BARMAN DUJRAM BOUDDH JEEVAN LAL SATNAMI NEHRU LAL JAHIRE RAMPRASAD RAHI RAMESHWAR CHOUHAN SAHEB LAL CHOUHAN SANJEEV KUMAR KHARE SHRIRAM SINHA PURUSHOTTAM BHASKAR SMT. CHANDRAKANTA CHAUHAN NIRA CHAUHAN DR. HARIDAS BHARDWAJ KAMAL PRASAD CHAUHAN DUKHU CHAUHAN BASUDEV BAGH KARTIKRAM CHAUHAN GHANSHYAM DEEP TARACHAND KUMAR (GURU JI) RATAN SINGH KUMHAR

M M M F M M M M F M F M F M M M M F M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M F F M M M M M M M M

GMS GGP IND IND IND BSP NCP BJP GMS SHS LJP CGVP IND IND IND IND IND IND IND IND IND IND BSP BJP CPI INC SHS CSP LJP CGVP GGP BJP INC BSP SJP(R) SHS LJP LSWP AD CGVP BJSH IND BSP BJP INC LJP SHS AD IND IND IND IND

Gondwana Mukti Sena Gondvana Gantantra Party Independent Independent Independent Bahujan Samaj Party Nationalist Congress Party Bharatiya Janata Party Gondwana Mukti Sena Shivsena Lok Jan Shakti Party Chhattisgarh Vikas Party Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Bahujan Samaj Party Bharatiya Janata Party Communist Party of India Indian National Congress Shivsena Chhattisgarhi Samaj Party Lok Jan Shakti Party Chhattisgarh Vikas Party Gondvana Gantantra Party Bharatiya Janata Party Indian National Congress Bahujan Samaj Party Samajwadi Janata Party (Rashtriya) Shivsena Lok Jan Shakti Party Loktantrik Samajwadi Party Apna Dal Chhattisgarh Vikas Party Bharatiya Jan Shakti Independent Bahujan Samaj Party Bharatiya Janata Party Indian National Congress Lok Jan Shakti Party Shivsena Apna Dal Independent Independent Independent Independent

RAMPRASAD CHAUHAN TRILOCHAN NAYAK DEVENDRA BAHADUR SINGH PREMSHANKAR PATEL AJEET SINGH BEDI AWADH RAM NAYAK INDAL SAHU NITYANAND MUNUBAI PATEL MRITYUNJAY PATEL HEMANT PRADHAN CHANDRAMANI PRADHAN NANDLAL NITIYANAND PRADHAN MANMOHAN DAS MILAKRAM NISHAD SARINDAR SINGH MANNU SANT KUMAR PRADHAN KANSHIRAM NISHAD PARESH BAGBAHARA PREETAM SINGH DEEWAN RAJESH KUMAR YADAV LAKHAN VINAY BAJPEYEE (VINNU) COMRED SHIKHA HARENDRA CHANDRAKAR KEJURAM ANWADE GAJANAND CHANDRAKAR GULAB SAI CHAMPA LAL PATEL PREETAM DEEWAN MANOJ KUMAR CHANDRAKAR AGNI CHANDRAKAR BASANT SINHA MOTI LAL SAHU ASHOK SONI GANGA BAI-AADIWASI DHANESHWAR NISHAD CHATTISGARHIYA PREM BRIJMOHAN PATEL RAKESH CHANDRAKAR KHUJAB KUMAR (BHORING) GANGA PRASAD SONTAKE BHUNESHWAR SAHU MOTI SAHU RADHESHYAM SEN SUSHMA PANIKAR SANTRAM SAHU DAYARAM KHURANA DR SHIV KUMAR DAHRIYA DR SANAM JANGADE OMPRAKASH KHUNTE

M M M M M M M M F M M M M M M M M M M M M M M M F M M M M M M M M M M M F M M M M M M M M M F M M M M M

IND BSP INC BJP SHS CGVP JCGP LSWP CSP AD BJSH IND IND IND IND IND IND IND BSP INC BJP BSSP GGP LJP CGVP SHS IND IND IND IND IND IND INC BSP BJP LJP AD CSP GGP LSWP SHS IND IND IND IND IND IND IND BSP INC BJP CGVP

Independent Bahujan Samaj Party Indian National Congress Bharatiya Janata Party Shivsena Chhattisgarh Vikas Party Jai Chhattisgarh Party Loktantrik Samajwadi Party Chhattisgarhi Samaj Party Apna Dal Bharatiya Jan Shakti Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Bahujan Samaj Party Indian National Congress Bharatiya Janata Party Bharatiya Sadbhawna Samaj Party Gondvana Gantantra Party Lok Jan Shakti Party Chhattisgarh Vikas Party Shivsena Independent Independent Independent Independent Independent Independent Indian National Congress Bahujan Samaj Party Bharatiya Janata Party Lok Jan Shakti Party Apna Dal Chhattisgarhi Samaj Party Gondvana Gantantra Party Loktantrik Samajwadi Party Shivsena Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Bahujan Samaj Party Indian National Congress Bharatiya Janata Party Chhattisgarh Vikas Party

KAILASH CHANDRA DEVDAS (CHOUHAN) PARDESI LAL URF PHILIP JOHN RATRE MOHANLAL JATWAR SMT. VIDHYAVATI SATNAMI ANAND GILHARE PUJERIRAM CHELAK PUNIRAM BARBHAV PRADEEP KUMAR TANDI MEGHNATH BANJARE BABA VISHWANATH JANGADE S.D.SONWANI YOGESH CHANDRAKAR RAJ KAMAL SINGHANIYA DR. RAM KUMAR SIRMOUR P.R.KHUNTE DEEPAK AGRAWAL DWARIKA PRASAD SAHU NAMMU NARAYAN PATEL PARAS RAM SAHU RAMAYAN BAI NIRALA GOPAL DIWAKAR PINESH PATEL MALIK RAM PAINKARA YOGENDRA PAL RAJ URF RAJU VIVEK DAS GURU SARASRAM SATNAMI HEMCHAND DHRITLAHARE GANESH SHANKAR BAJPAI MAHENDRA KASHYAP (C.A.) LAXMI BAGHEL K.K. VERMA VIJAY KEDIYA VINOD NAGWANSHI RAKESH PATKAR(NCC WALA) SMT. SUSHIL BAI BANJARE ARUN DHRUW CHAITRAM SAHU SHIV RATAN SHRMA KARTIK RAM NETAM MANNU LAL NISHAD GHASI DAS BANJARE NOOP CHAND NARANG RAM NARAYAN TANDAN RAJ MAHANT SATYA NARAYAN SONWANI CHANDRASHEKHAR SAHU CHHATRAPAL SIRMOUR DEVJI BHAI PATEL MOTU YADAV ASHOK VERMA MURA WALA NAROTTAM SHRMA PITAMBER JANGDE MAHESH DEWANGAN

M M M F M M M M M M M M M M M M M M M F M M M M M M M M M F M M M M F M M M M M M M M M M M M M M M M M

BJSH AD SHS SP IND IND IND IND IND IND IND BJP INC BSP CGVP SHS AD GGP JCGP SP IND IND IND IND IND IND IND INC BSP BJP SP CGVP GGP IND IND BSP INC BJP GGP JCGP IND IND IND IND BSP INC BJP RJD SHS CPI(ML)(L) CGVP JCGP

Bharatiya Jan Shakti Apna Dal Shivsena Samajwadi Party Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Bharatiya Janata Party Indian National Congress Bahujan Samaj Party Chhattisgarh Vikas Party Shivsena Apna Dal Gondvana Gantantra Party Jai Chhattisgarh Party Samajwadi Party Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Indian National Congress Bahujan Samaj Party Bharatiya Janata Party Samajwadi Party Chhattisgarh Vikas Party Gondvana Gantantra Party Independent Independent Bahujan Samaj Party Indian National Congress Bharatiya Janata Party Gondvana Gantantra Party Jai Chhattisgarh Party Independent Independent Independent Independent Bahujan Samaj Party Indian National Congress Bharatiya Janata Party Rashtriya Janata Dal Shivsena Communist Party of India (Marxist-Leni Chhattisgarh Vikas Party Jai Chhattisgarh Party

WAMAN RAO BAGDE HAIDAR BHATI AMLESH DEHRIYA ARVIND DEWANGAN TEJRAM VERMA DEVENDRA PANDE MAHANT HARIDAS TYAGI TOSHAN CHANDRAKAR NAND KUMAR SAHU SATYANARAYAN SHRMA P.R.KHUTE BALRAM SINGH YADAV AZAD MADHUKAR PANDEY LAXMINARAYAN SINGH SHANKAR LAL MOTWANI SUNDARLAL LAHRE SOORAJ NIRMALKAR GURBACHAN CHHABRA NAND KUMAR SAHU PRAVEEN JAIN BHARAT KHAKHARIYA RAJENDRA SAHU LALARAM BARLE SARAD KUMAR GUPTA SHAILENDRA BANJARE SIYARAM DHRITLAHRE DR. KESHAV SINGH THAKUR RAJESH MONNAT SANTOSH AGRAWAL AMIT GAUR VIJAY VERMA VINOD KUMAR SHUKLA SHANKAR LAL DANWANI SUNIL NAGARKAR SURAJ NIRMALKAR ARUN VISHAKARMA ARUN HARPAL BALRAM SHRMA VIRENDRA PANDEY SHARANJEET TETRI KULDEEP SINGH JUNEJA SACHHIDANAND UPASNE SADIQ ALI (ADVOCATE) ANWAR HUSSAIN (RAJU) CHANDRABHAN DHRUW DEEPAK BHARDWAJ (POLLE) PRANAY TIWARI SUNIL MARKOS MANMOHAN KUMAR RAJESH GUPTA ALIES ANMOL MANI VASI KAZMI SHANKARLAL VARANDANI

M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

RPI(KH) SP IND IND IND IND IND BSP BJP INC CGVP SP SHS BJSH ABSSP JMM RPI(A) IND IND IND IND IND IND IND IND IND BSP BJP INC BJSH JCGP LJP ABSSP SHS RPI(A) IND IND IND IND IND INC BJP BSP SP GGP SHS BJSH ABSSP IND IND IND IND

Republican Party of India (Khobragade Samajwadi Party Independent Independent Independent Independent Independent Bahujan Samaj Party Bharatiya Janata Party Indian National Congress Chhattisgarh Vikas Party Samajwadi Party Shivsena Bharatiya Jan Shakti Akhil Bhartiya Sindhu Samajwadi Party Jharkhand Mukti Morcha Republican Party of India (A) Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Bahujan Samaj Party Bharatiya Janata Party Indian National Congress Bharatiya Jan Shakti Jai Chhattisgarh Party Lok Jan Shakti Party Akhil Bhartiya Sindhu Samajwadi Party Shivsena Republican Party of India (A) Independent Independent Independent Independent Independent Indian National Congress Bharatiya Janata Party Bahujan Samaj Party Samajwadi Party Gondvana Gantantra Party Shivsena Bharatiya Jan Shakti Akhil Bhartiya Sindhu Samajwadi Party Independent Independent Independent Independent

DR. ANITA SHUKLA BRIJMOHAN AGRAWAL YOGESH TIWARI DAU ANAND AGRAWAL MUZAFFAR ALI MOIN ASHRAF KHAN MOHAMMAD VASIM RIZVI SAIYAD RASHID ALI HASANAND KODWANI ABDUL HANNAN RAZA ARJUN DAS WADHWANI SHRIMATI INDU MISHRA (DIDI) UMMED CHANDRA BAID (MUNIYA) JAFAR HUSSAIN "BABA BHAI" DEEPAK DUBEY NANDKISHOR DEEP PRAMOD PANDEY PRAVIN JAIN MANISH TIWARI MANISH SHRIVASTAV SABIR MOHAMMAD SURAJ YADAV (VIKKY) GURU RUDRA KUMAR ADVOCATE SADANAND MARKANDEY SANJAY DHEEDHEE AMRIT LAL JOSHI ASHOK RATRE MEERA KOSARIYA RATAN DAS SONWANI DR. RAMESH PANTHI RAJESH TANDAN ANURADHA DUPARE ORPRAKASH (UMARIYAWALE) GANGURAM BAGHEL CHANDRASHEKHAR SAHU "CHAMPU" DHANENDRA SAHU SHAILENDRA SINGH DR SMT. KAJUREE BANJARE M. KOSHI FILIP PREMCHAND SONWANI BABLA YADAV UPJEET SINGH SACHDEVA JITENDRA THAKUR DHANENDRA SAHU KAMRED POKHAN SINGH THAKUR REKHRAM CHTURWEDANI HEMANT KUMAR TANDAN AMITESH SHUKL PREM SHANKAR GOTIYA SANTOSH UPADHYAY KISHUN SINGH DHRUV SMT KUMALATA SAHU

F M M M M M M M M M M F M M M M M M M M M M M M M M M F M M M F M M M M M F M M M M M M M M M M M M M F

BSP BJP INC JCGP BJSH SP BHBP ABMAD ABSSP IND IND IND IND IND IND IND IND IND IND IND IND IND INC BSP BJP JMM BHBP CGVP JD(U) GGP ABHM IND IND IND BJP INC BSP CGVP JD(U) SP JMM IND IND IND IND IND IND INC BSP BJP GGP CGVP

Bahujan Samaj Party Bharatiya Janata Party Indian National Congress Jai Chhattisgarh Party Bharatiya Jan Shakti Samajwadi Party Bharatiya Bahujan Party Akhil Bharatiya Manav Adhikar Dal Akhil Bhartiya Sindhu Samajwadi Party Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Indian National Congress Bahujan Samaj Party Bharatiya Janata Party Jharkhand Mukti Morcha Bharatiya Bahujan Party Chhattisgarh Vikas Party Janata Dal (United) Gondvana Gantantra Party Akhil Bharat Hindu Mahasabha Independent Independent Independent Bharatiya Janata Party Indian National Congress Bahujan Samaj Party Chhattisgarh Vikas Party Janata Dal (United) Samajwadi Party Jharkhand Mukti Morcha Independent Independent Independent Independent Independent Independent Indian National Congress Bahujan Samaj Party Bharatiya Janata Party Gondvana Gantantra Party Chhattisgarh Vikas Party

DANSINGH NISHAD FAGURAM SAHU ABHISHEK MISHRA (SONA MAHARAJ) TEJRAM SAHU SIYARAM SINHA SULTAN SINGH SATNAM SHRIKANT KASER OMKAR SHAH DAMRU DHAR PUJARI BHOJLAL NETAM RUPDHAR SINGH MAJHI (DHRUV) TIKAM SING NANGWANSHI NILKANTH SINGH THAKUR (BHAI JI) MAHAN SINGH URFH BHOLA BAHIYA RAMESH THAKUR SMT. LOKESHWARI NETAM AMBIKA MARKAM NARESH KUMAR MANDAVI PINKY SHIVRAJ SHAH MAYARAM NAGVANSHI RAM PRASAD NETAM GOVIND SINGH MARKAM DULESH KUMAR MARKAM PURAN SINGH NETAM AJAY CHANDRAKAR RAJENDRA KUMAR SAHU LEKHRAM SAHU DR. MAHESH KURRE SHANTANU SINHA KHEDU BHARTI CHANDRAHAS SHREEWASH TULARAM YADAV NARENDRA SAHU RAKHI SAHU LEKHRAM SAHU LEKHRAM SAHU LEKHRAM SAHU LEKHURAM SAHU KANHAIYA SAHU GURUMUKH SINGH HORA VIPIN KUMAR GIRVAR VERMA DR. DEVRAJ SAHU SURENDRA MEHTA UMESH SAHU KHEDURAM BHARTI DWIJ RAM SAHU PUNAM DEVI BHARTI RAMESHWAR PRASAD SAHU LALIT THAKUR ANIMA AMRIKA BAI MARKAM

M M M M M M M M M M M M M M M F F M F M M M M M M M M M M M M M M F M M M M M M M M M M M M M F M M F F

JCGP SHS IND IND IND IND IND INC BJP BSP CPM JMM SP SHS GMS GGP INC BSP BJP GGP LSWP IND IND IND BJP BSP INC CVKP BJSH IND IND IND IND IND IND IND IND IND BSP INC BJP SHS GGP BJSH IND IND IND IND IND IND LJP GGP

Jai Chhattisgarh Party Shivsena Independent Independent Independent Independent Independent Indian National Congress Bharatiya Janata Party Bahujan Samaj Party Communist Party of India (Marxist) Jharkhand Mukti Morcha Samajwadi Party Shivsena Gondwana Mukti Sena Gondvana Gantantra Party Indian National Congress Bahujan Samaj Party Bharatiya Janata Party Gondvana Gantantra Party Loktantrik Samajwadi Party Independent Independent Independent Bharatiya Janata Party Bahujan Samaj Party Indian National Congress Chandigarh Vikas Party Bharatiya Jan Shakti Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Bahujan Samaj Party Indian National Congress Bharatiya Janata Party Shivsena Gondvana Gantantra Party Bharatiya Jan Shakti Independent Independent Independent Independent Independent Independent Lok Jan Shakti Party Gondvana Gantantra Party

KRISHNA RAM SAHU MADAN LAL SAHU MOHAN PATEL LOKENDRA YADAV LOKENDRA SAHU SUBE LAL SAHU ANITA KUMETI JANAK LAL THAKUR DOCTOR DEVENDRA MAHLA NARAD SINGH KOMARE NEELKANTH ADHARI KULIYARA NEELIMA SINGH TEKAM BANSHI LAL GAWADE BASANT LAL THAKUR MAHESH SEWATA INDAR BHAIYYA GHANA RAM SAHU VIRENDRA KUMAR SAHU RAM PRASAD THAKUR BANSHI LAL SONKAR BHUPESH BAGHEL VIJAY BAGHEL SUNIL CHANDRAKAR CHUNESHWAR THAKUR DOMAN LAL CHANDRAKAR NOHAR SINGH MANDAVI JHUMUK LAL YADAV DR. POKHRAJ MESHRAM DR. HARISHCHANDRA SAHU HAIDER BHATI PRAKASH SAHU PRATIMA CHANDRAKAR PREETPAL BELCHANDAN MANHARAN SINGH CHHEDAIYA MUKESH VERMA RAJENDRA PARGANIHA KUNJBAI SAHU KAWAL SINGH GAYAKWAD RAMESH DAS CHELAK SANJAY DESHMUKH ARUN VORA DAALCHAND BHAI SURANA HEMCHAND YADAV ISHWARI SONI KEWAL RAM VERMA PINKI SAVANT RAJU GODBOLE ARUN JOSHI ANAND GAUTAM KAWAL SINGH GAYAKWAD DEEPAK SAHU GAUTAM RAMLAL

M M M M M M F M M M M F M M M M M M M M M M M M M M M M M M M F M M M M F M M M M M M M M F M M M M M M

BSP BJP INC SP IND AD INC CMM JMM SHS IND BJP BSP IND IND BSP INC BJP GGP IND INC BJP BSP GGP IND IND IND IND IND SP BSP INC BJP GGP LJP CPI(ML)(L) IND IND IND IND INC BSP BJP BJSH GGP CMM RPI(A) IND IND IND IND BSP

Bahujan Samaj Party Bharatiya Janata Party Indian National Congress Samajwadi Party Independent Apna Dal Indian National Congress Chhattisgarh Mukti Morcha Jharkhand Mukti Morcha Shivsena Independent Bharatiya Janata Party Bahujan Samaj Party Independent Independent Bahujan Samaj Party Indian National Congress Bharatiya Janata Party Gondvana Gantantra Party Independent Indian National Congress Bharatiya Janata Party Bahujan Samaj Party Gondvana Gantantra Party Independent Independent Independent Independent Independent Samajwadi Party Bahujan Samaj Party Indian National Congress Bharatiya Janata Party Gondvana Gantantra Party Lok Jan Shakti Party Communist Party of India (MarxistIndependent Independent Independent Independent Indian National Congress Bahujan Samaj Party Bharatiya Janata Party Bharatiya Jan Shakti Gondvana Gantantra Party Chhattisgarh Mukti Morcha Republican Party of India (A) Independent Independent Independent Independent Bahujan Samaj Party

PREM PRAKASH PANDEY BADRUDDIN QURAISHI VINOD KUMAR SONI DHIRENDRA PRATAP SINGH DR. PANKAJ GOSWAMI SHYAM LAL SAHU SUNIL NARWARIHA DR. SANGRAM CHANDRA MAJUMDAR JEEVAN LAL RAJENDRA KUMAR DEWANGAN ADVOCATE LOKESH MISHRA BRIJ MOHAN SINGH SAROJ PANDEY SUBHASH CHANDRA SINGH AKHTAR JA NISAR ANUPAMA GOSWAMI ASHOK MIRI M. CHANDRASHEKHAR REDDY CHITRALEKHA DEWANGAN MANOJ KUMAR AGRAWAL SANTOSH SAHU GAUTAM DAS SAHU GHANSHYAM VERMA URF PAPPU PAWAN AGRAWAL PAWAN CHOUBEY PREM NATH VERMA L. M. BABA DR. L. R. SAHU SIDDHARTH BORKAR SUNIL KUMAR MARKENDEYA ONI KUMAR MAHILANG DOMAN LAL KORSEWADA MANGAL DAS CHANDEL AGARMAN DAS SONVANI SANTOSH KUMAR LAHRE DHAL SINGH BANJARE DAYANANAD RAKESH BARETH RAM SONKANDE MANI LAL BER MUKUND BANSOD RAM PRASAD BANJARE RAM BAGAS BHARTI SHAILENDRA BANJARE MAKHAN LAL VERMA RAVINDRA CHOUBEY LABHCHAND BAPHNA UDHORAM SAHU PREM LAL MANDAVI TULSI RAM LODHI RAJENDRA PATEL AWADHESH SINGH CHANDEL TAMRADHWAJ SAHU

M M M M M M M M M M M M F M M F M M F M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

BJP INC CPI LJP RPI(A) CPI(ML)(L) GGP BJSH IND IND IND INC BJP BSP SP GGP CPI(ML)(L) LSWP IND LJP BJSH IND IND IND IND IND IND IND IND IND INC BJP BSP IND GGP IND IND IND IND IND IND IND IND BSP INC BJP CMM GGP IND IND BJP INC

Bharatiya Janata Party Indian National Congress Communist Party of India Lok Jan Shakti Party Republican Party of India (A) Communist Party of India (MarxistGondvana Gantantra Party Bharatiya Jan Shakti Independent Independent Independent Indian National Congress Bharatiya Janata Party Bahujan Samaj Party Samajwadi Party Gondvana Gantantra Party Communist Party of India (MarxistLoktantrik Samajwadi Party Independent Lok Jan Shakti Party Bharatiya Jan Shakti Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Indian National Congress Bharatiya Janata Party Bahujan Samaj Party Independent Gondvana Gantantra Party Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Bahujan Samaj Party Indian National Congress Bharatiya Janata Party Chhattisgarh Mukti Morcha Gondvana Gantantra Party Independent Independent Bharatiya Janata Party Indian National Congress

RAJESH DUBEY JANAKLAL VERMA DHANANJAY SINGH PARIHAR SANJAY TIWARI GURUWA BAI BALDAV PRASAD SIWARE RAMESH KUMAR VERMA ROHIT KUMAR VERMA SATI ANUSUIYA THAKUR SNEHLATA NAYAK OMPRAKASH BAJPAYI DERHU PRASAD GHRITLAHRE DYALDAS BAGHEL UMEND SINGH BHARTI VIRENDRA GHRITLAHRE AKBAR BHAI JAGDISH CHANDRAVANSHI LALJI CHANDRAVANSHI BADRI PRASAD SHUKLA VISHWANATH SINGH PORTE AJOO RAM CHANDRAWANSHI JAGDISH SAHU NARAYAN SINGH BAUDDH MAHESH KUMAR PANAGAR JAGDISH BANJARE YOGESHWARRAJ SINGH DR. SIYARAM SAHU SANTOSH SAHU PRAKASH VERMA SUMARAN SINGH DHURWEY AJAY PALI AJU RAM CHANDRAVANSHI ANAND JAISWAL UMA DEVI SAHU RAMKHILAWAN DAHARIYA RAMADHAR CHATURVEDI KOMAL JANGHEL CHANDRA BHUSHAN YADU MOTILAL JANGHEL SUBHASH KOCHAR SANT RAM DHRUWE NOHAR RAM SHAHU MINESH KUMAR SAHU HEMANT SHARMA DAYALU CHANDEL DHANESH PATILA RAMJI BHARTI NARAD RAM AADIL SUJATA JANGAM PALTOO RAM LAHRE PURAN BAGHEL SMT. RAJESHWARI CHANDNE

M M M M F M M M F F M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M F M M M M M M M M M M M M M M F M M F

BSP IND SHS BJSH IND IND IND IND IND IND BSP INC BJP IND IND INC BSP BJP SHS GGP IND IND IND CGVP CPM INC BJP BSP SHS GGP IND IND IND IND IND IND BJP BSP INC BJSH GGP IND IND IND BSP INC BJP SHS LJP IND IND IND

Bahujan Samaj Party Independent Shivsena Bharatiya Jan Shakti Independent Independent Independent Independent Independent Independent Bahujan Samaj Party Indian National Congress Bharatiya Janata Party Independent Independent Indian National Congress Bahujan Samaj Party Bharatiya Janata Party Shivsena Gondvana Gantantra Party Independent Independent Independent Chhattisgarh Vikas Party Communist Party of India (Marxist) Indian National Congress Bharatiya Janata Party Bahujan Samaj Party Shivsena Gondvana Gantantra Party Independent Independent Independent Independent Independent Independent Bharatiya Janata Party Bahujan Samaj Party Indian National Congress Bharatiya Jan Shakti Gondvana Gantantra Party Independent Independent Independent Bahujan Samaj Party Indian National Congress Bharatiya Janata Party Shivsena Lok Jan Shakti Party Independent Independent Independent

RAMESHWAR RAMTEKE UDAI MUDLIYAR MOULESH TIWARI "ADVOCATE" DR. RAMAN DR. GOJU PAL. GANGA PRASAD SONI PREM-NARAYAN VERMA RAJESH-NAGVANSHI VIJAY HUMANE JALAL-MOHAMMAD QURESHI NIRAJ SHUKLA MURLI DHAR SAHU D.R. YADAV PRACHARYA YUSUF BHAI MANIHAR VIRENDRA DIWAN "CHHATTISGARIHA" KHEDURAM SAHU SHRIMATI GEETA DEVI SINGH DILIP KUMAR SAHU (BANPELA SIR) RAKESH SHRIVASTAVA MANGAL DAS BANJARE SMT. JANUMA DEVI THAKUR BHAGAT RAM SONI BHOLA RAM SAHU KRISHNA KUMAR KANDE GAIND LAL NISHAD BAL MUKUND TIWARI BRIJESH KUMAR DARBAR SINGH MANDAVI PRAMOD KERKETTA SHIVRAJ SINGH USARE TULARAM GAWDE MOHPAT SALAME ANUSUIYA HUPENDI SHIVCHARAN AMARIYA MANTU RAM PAWAR MEHATAB SINGH RANA RAJIV DHURWA VIKRAM USENDI OM PRAKASH PADDA KAMAL SINGH KORRAM GANGA POTAI BRAMHANAND ANAND RAM UIKE HARAK RAM RAWATE JAGANNATH NETAM JHHADU RAM NAG MANOJ MANDAVI DR. PREETI NETAM RAMESH NETAM SUMITRA MARKOLE SULOCHANA MARASKOLE HEMLAL NAG

M M M M M M M M M M M M M M M M F M M M F M M M M M M M M M M M F M M M M M M M F M M M M M M F M F F M

IND INC BSP BJP RPI(A) BPD CMM VP LS IND IND IND IND IND IND BJP INC BSP SHS IND BJP BSP INC RPI(A) JHP SHS SP BJP BSP INC SP GGP IND IND INC BSP CPM BJP SHS BSP INC BJP SHS JMM IND IND IND INC CPM BJP BSP CPI

Independent Indian National Congress Bahujan Samaj Party Bharatiya Janata Party Republican Party of India (A) Bharat Punarnirman Dal Chhattisgarh Mukti Morcha Vikas Party Lok Shakti Independent Independent Independent Independent Independent Independent Bharatiya Janata Party Indian National Congress Bahujan Samaj Party Shivsena Independent Bharatiya Janata Party Bahujan Samaj Party Indian National Congress Republican Party of India (A) Jai Hind Party Shivsena Samajwadi Party Bharatiya Janata Party Bahujan Samaj Party Indian National Congress Samajwadi Party Gondvana Gantantra Party Independent Independent Indian National Congress Bahujan Samaj Party Communist Party of India (Marxist) Bharatiya Janata Party Shivsena Bahujan Samaj Party Indian National Congress Bharatiya Janata Party Shivsena Jharkhand Mukti Morcha Independent Independent Independent Indian National Congress Communist Party of India (Marxist) Bharatiya Janata Party Bahujan Samaj Party Communist Party of India

RAMESH KUMAR NARETI RAKESH JURRI RAMLAL KUNJAM CHANDRA PRAKASH THAKUR MANOHAR NETAM MOTIRAM MANDAVI DHANNU RAM MARKAM BAL SINGH NAGWANSI SEWAKRAM NETAM RAMSINGH MANDAVI JAI SEVA DEVCHAND MAYA RAM NETAM MAHAPRAN GHASIYARAM MARKAM MOHAN MARKAM LATA USENDI KAMLU RAM KORRAM MOHAN MARKAM LAXMI NATH NETAM SURAJ KORRAM MOHAN MARKAM SHANKAR SODI KEDARNATH KASHYAP NIRMAL KUMAR NAG RAJNURAM NETAM SUSHIL KULETI PEELU PATTAVI RAMLAL USENDI KUNTI KASHYAP MANSINGH KASHYAP LAKHESHWAR BAGHEL DR SUBHAU KASHYAP DAMRUDHAR KASHYAP MADHU MAURYA NARENDRA KASHYAP MAHENDRA KUMAR SETHIYA REKHCHAND JAIN SANTOSH BAFNA HEMANT KUMAR POYAM KAMLESH SINGH THAKUR GOPALDHAR YADAV BALESHWAR PASWAN PAPPANSINGH BHADOURIYA SHANKAR KORRAM GOVARDHAN GHATGE CHANDRABHAN DHRUV (GUDDU) J.L. KASHYAP BHOLA BAGHEL REJESH CHOUDHARY (BHANU) RENUDHAR GADMIYA SUDHANSHU SHEKHAR JHA (NIKHIL MAHARAJ) PRATIBHA SHAH

M M M M M M M M M M M M M M M F M M M M M M M M M M M M F M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M F

APP SHS CSP IND IND IND INC BSP BJP GGP IND IND IND BSP INC BJP CVKP GGP BJSH PBRP IND IND BJP CPI INC BSP PBRP IND BSP CPI INC BJP IND IND IND CPI INC BJP BSP BJSH CPI(ML)(L) LJP SHS IND IND IND IND IND IND IND IND INC

Adarsh Political Party Shivsena Chhattisgarhi Samaj Party Independent Independent Independent Indian National Congress Bahujan Samaj Party Bharatiya Janata Party Gondvana Gantantra Party Independent Independent Independent Bahujan Samaj Party Indian National Congress Bharatiya Janata Party Chandigarh Vikas Party Gondvana Gantantra Party Bharatiya Jan Shakti Prithak Bastar Rajya Party Independent Independent Bharatiya Janata Party Communist Party of India Indian National Congress Bahujan Samaj Party Prithak Bastar Rajya Party Independent Bahujan Samaj Party Communist Party of India Indian National Congress Bharatiya Janata Party Independent Independent Independent Communist Party of India Indian National Congress Bharatiya Janata Party Bahujan Samaj Party Bharatiya Jan Shakti Communist Party of India (MarxistLok Jan Shakti Party Shivsena Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Independent Indian National Congress

BAIDURAM KASHYAP RAMNATH SARFE LAKHMU MANDAVI TULESHWAR NAG RAJENDRA KUMAR KASHYAP SADHURAM VETTY ALIAS(VOTI) SUBHASH CHANDRA MORYA SARGIM BHIMA MANDAVI MANISH KUNJAM MAHENDRA KARMA LAKSHAMAN TELAM ANOOP KUMAR TELAM PRAMOD KUMAR VEK DASHARATH HEMLA MAHESH GAGDA RAJENDRA PAMBHOI LAXMINARAYAN GOTA SANTOSH POONEM ANIL BURKA CHINNARAM GOTA PADAM NANDA RAMA SODI LAKHMA KAWASI HUNGARAM KARTAMI

M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

BJP CPI BSP IND CPI(ML)(L) IND BJSH SHS BJP CPI INC BSP LJP SHS BSP BJP INC CPI BJSH IND IND BJP CPI INC BSP

Bharatiya Janata Party Communist Party of India Bahujan Samaj Party Independent Communist Party of India (MarxistIndependent Bharatiya Jan Shakti Shivsena Bharatiya Janata Party Communist Party of India Indian National Congress Bahujan Samaj Party Lok Jan Shakti Party Shivsena Bahujan Samaj Party Bharatiya Janata Party Indian National Congress Communist Party of India Bharatiya Jan Shakti Independent Independent Bharatiya Janata Party Communist Party of India Indian National Congress Bahujan Samaj Party

SYMBOL_NO an National Congress ratiya Janata Party ujan Samaj Party majwadi Party dvana Gantantra Party htriya Gondvana Party Jan Shakti Party

ata Dal (United)

ujan Samaj Party ratiya Janata Party mmunist Party of India onalist Congress Party ratiya Jan Shakti

dvana Gantantra Party ata Dal (United) majwadi Party dwana Mukti Sena

htriya Janata Dal an National Congress ratiya Janata Party ujan Samaj Party htriya Gondvana Party

majwadi Party dvana Gantantra Party ratiya Jan Shakti

ujan Samaj Party an National Congress ratiya Janata Party majwadi Party ata Dal (United) dvana Gantantra Party attisgarh Vikas Party

SYMBOL_DES CAND_AGE ADDRESS Hand 41 Vill-Banjaridand,Post-Banjaridand,Disstt.-Korea Lotus 61 Vill & Post- Bhagwanpur,Tahsil-Bharatpur,Distt.Korea Elephant 34 Vill & Post - Janakpur,Tahsil-Bharatpur,Disstt.-Korea Bicycle 55 Vill-Odari Post-Rajauli,Tahsil-Sonhat,Distt.Korea Glass Tumbler 34 Vill & Post - Chanti,Tahsil-Bharatpur,Distt.Korea Nagara 25 Vill & Post-Mahora,Tahsil- Baikunthpur,Distt.Korea Bungalow 25 Vill-Lalpur,Post- Manendragarh,Distt.-Korea Bow & Arrow 60 Vill -Damuj Post- Katgodi,Tahsil-Sonhat,Distt.-Korea Arrow 59 Vill - Sokobahra Post -Kachhoud,Tahsil Manendragarh,Distt.-Korea Almirah 54 Vill & Post - Bharatpur,Tahsil-Bharatpur,Distt.-Korea Balloon 41 Vill- Harra Post- Nagpur,Tahsil-Manendragarh ,Distt.-Korea Battery Torch 36 Vill-Kasauda Post-Kotadol,Tahsil-Bharatpur,Distt.-Korea Elephant 47 Vill & Post - Khadgawa,Tahsil- Khadgawa,Distt.-Korea Lotus 40 Badabazar post Chirimiri,Tahsil-Khadgawa ,Distt.-Korea Ears of Corn And Sickle 56 Ward 16 Ghandi Chowk,Tahsil-Manendragarh ,Distt.-Korea Clock 54 Ward 20 Manendragarh,Tahsil-Manendragarh ,Distt.-Korea Nagara 42 Ward 14 Manendragarh,Tahsil-Manendragarh ,Distt.-Korea Bow & Arrow 40 199 Domanhill Post Sonamani,Tahsil- Khadgawa,Distt.-Korea Almirah 44 Old Godripara Thana- Chirimiri,Tahsil-Khadgawa ,Distt.-Korea Arrow 42 Dafai no -2 Ward 14,Post-Jhagrakhand,Distt.-Korea Bicycle 40 Ward 9 mauharpara Manendragarh,Tahsil-Manendragarh ,Distt.-Korea Saw 27 QTR no 14/375 B -type,Godripara Chirimiri Tahsil Khadgawa,Distt.-Korea Coconut 38 Vill- Paradol Post -Banji,Thana-Jhagrakhand Tahsil-Manendragarh ,Distt.-Korea Glass Tumbler 55 Manendragarh,Tahsil-Manendragarh ,Distt.-Korea Table 51 Manendragarh,Tahsil-Manendragarh ,Distt.-Korea Hurricane Lamp 48 Vill & post -Baikunthpur,Tahsil- Baikunthpur,Distt.-Korea Hand 47 Vill-Kudeli Post Sarbhoka,Tahsil- Baikunthpur,Distt.-Korea Lotus 55 Vill-Sardi,Post-Churcha Colliery,Distt.-Korea Elephant 31 Vill-Jampani,Post Patrapali,Distt.-Korea Nagara 34 Vill-UrumDuga,Post-Mahora,Distt.-Korea Bow & Arrow 30 Vill-Kharwat Post-ChindDand,Post-ChindDand,Distt.-Korea Bicycle 35 Vill-Tolga,Post -Podi,Disstt.-Korea Glass Tumbler 41 Vill-Patmai,Post-Chirmi,Distt.-Korea Railway Engine 36 Vill-Odgi,Post-ChindDand,Distt.-Korea Saw 27 Vill-UrumDuga,Post-Mahora,Distt.-Korea Sewing Machine 40 Vill-Chirmi,Post-Chirmi,Distt.-Korea Kite 42 Vill-Kandhaura,Post-Chirmi,Distt.-Korea Road Roller 59 Vill-Champak Nagar,Post- Devnagar,Disstt.-Korea Elephant 48 PREMNAGAR,, Hand 34 PREMNAGAR,, Lotus 42 PREMNAGAR,, Bicycle 49 PREMNAGAR,, Arrow 26 PREMNAGAR,, Glass Tumbler 26 PREMNAGAR,, Kite 28 PREMNAGAR,, Bow & Arrow 31 PREMNAGAR,, Shuttle 32 PREMNAGAR,, Road Roller 52 PREMNAGAR,, Almirah 28 PREMNAGAR,, Ring 37 PREMNAGAR,, Saw 35 PREMNAGAR,,

Coconut Ceiling Fan mmunist Party of India (Marxist) Hammer, Sickle and Star mmunist Party of India Ears of Corn And Sickle ujan Samaj Party Elephant ratiya Janata Party Lotus an National Congress Hand majwadi Party Bicycle Bow & Arrow htriya Gondvana Party Nagara dvana Gantantra Party Glass Tumbler ata Dal (United) Arrow attisgarh Vikas Party Kite Hat Iron Kettle Almirah Scissors Television Diesel Pump Balloon Cup & Saucer Harmonium Battery Torch Banana Sewing Machine Jug Camera Cot Saw Coat an National Congress Hand mmunist Party of India Ears of Corn And Sickle ujan Samaj Party Elephant ratiya Janata Party Lotus dvana Gantantra Party Glass Tumbler ata Dal (United) Arrow majwadi Party Bicycle khand Mukti Morcha Almirah Balloon Black Board Basket Kite Cup & Saucer ujan Samaj Party Elephant ratiya Janata Party Lotus an National Congress Hand majwadi Party Bicycle Basket Glass Tumbler Kite Almirah

41 PREMNAGAR,, 31 PREMNAGAR,, 51 BHATGAON,, 32 BHATGAON,, 34 BHATGAON,, 48 BHATGAON,, 50 BHATGAON,, 39 BHATGAON,, 28 BHATGAON,, 28 BHATGAON,, 36 BHATGAON,, 25 BHATGAON,, 37 BHATGAON,, 32 BHATGAON,, 27 BHATGAON,, 41 BHATGAON,, 38 BHATGAON,, 63 BHATGAON,, 38 BHATGAON,, 45 BHATGAON,, 61 BHATGAON,, 28 BHATGAON,, 41 BHATGAON,, 65 BHATGAON,, 45 BHATGAON,, 62 BHATGAON,, 28 BHATGAON,, 26 BHATGAON,, 37 BHATGAON,, 38 BHATGAON,, 29 BHATGAON,, 54 Pratappur,, 26 Pratappur,, 50 Pratappur,, 44 Pratappur,, 27 Pratappur,, 62 Pratappur,, 68 Pratappur,, 41 Pratappur,, 28 Pratappur,, 26 Pratappur,, 34 Pratappur,, 29 Pratappur,, 30 Pratappur,, 42 Ramanujganj,, 46 Ramanujganj,, 47 Ramanujganj,, 31 Ramanujganj,, 28 Ramanujganj,, 30 Ramanujganj,, 37 Ramanujganj,, 34 Ramanujganj,,

Television ujan Samaj Party Elephant onalist Congress Party Clock mmunist Party of India Ears of Corn And Sickle ratiya Janata Party Lotus ata Dal (United) Arrow majwadi Party Bicycle khand Mukti Morcha Almirah Balloon Jan Shakti Party Bungalow Kite Cot Glass Tumbler Ceiling Fan Railway Engine Nagara ratiya Janata Party Lotus mmunist Party of India Ears of Corn And Sickle ujan Samaj Party Elephant an National Congress Hand mmunist Party of India (Marxist) Hammer, Sickle and Star majwadi Party Bicycle khand Mukti Morcha Bow & Arrow htriya Gondvana Party Almirah Glass Tumbler Basket Jug Balloon Banana ratiya Janata Party Lotus mmunist Party of India Ears of Corn And Sickle ujan Samaj Party Elephant an National Congress Hand khand Mukti Morcha Almirah majwadi Party Bicycle htriya Gondvana Party Nagara dvana Gantantra Party Glass Tumbler Balloon ata Dal (United) Arrow Shuttle Jug Slate Ceiling Fan Batsman Saw an National Congress Hand ratiya Janata Party Lotus ujan Samaj Party Elephant Almirah majwadi Party Bicycle khand Mukti Morcha Balloon Sewing Machine

30 Ramanujganj,, 54 Samri,, 35 Samri,, 75 Samri,, 50 Samri,, 33 Samri,, 30 Samri,, 54 Samri,, 27 Samri,, 47 Samri,, 34 Samri,, 39 Samri,, 37 Samri,, 36 Samri,, 41 Samri,, 45 Samri,, 43 Lundra,, 49 Lundra,, 49 Lundra,, 39 Lundra,, 32 Lundra,, 55 Lundra,, 41 Lundra,, 25 Lundra,, 41 Lundra,, 31 Lundra,, 31 Lundra,, 32 Lundra,, 39 Lundra,, 33 Ambikapur,, 42 Ambikapur,, 47 Ambikapur,, 56 Ambikapur,, 56 Ambikapur,, 44 Ambikapur,, 45 Ambikapur,, 33 Ambikapur,, 34 Ambikapur,, 53 Ambikapur,, 42 Ambikapur,, 40 Ambikapur,, 40 Ambikapur,, 31 Ambikapur,, 45 Ambikapur,, 62 Ambikapur,, 40 Sitapur,, 58 Sitapur,, 31 Sitapur,, 54 Sitapur,, 39 Sitapur,, 29 Sitapur,, 41 Sitapur,,

Bat Glass Tumbler Ceiling Fan Banana Basket Railway Engine Kite Battery Torch ratiya Janata Party Lotus mmunist Party of India (Marxist) Hammer, Sickle and Star an National Congress Hand ujan Samaj Party Elephant attisgarh Vikas Party Kite khand Mukti Morcha Almirah Balloon dvana Gantantra Party Saw Glass Tumbler Nagara Sewing Machine an National Congress Hand ujan Samaj Party Elephant ratiya Janata Party Lotus mmunist Party of India Ears of Corn And Sickle dvana Gantantra Party Glass Tumbler attisgarh Vikas Party Kite Road Roller Almirah an National Congress Hand ratiya Janata Party Lotus ujan Samaj Party Elephant dvana Gantantra Party Glass Tumbler attisgarh Vikas Party Kite khand Mukti Morcha Bow & Arrow mmunist Party of India Ears of Corn And Sickle ujan Samaj Party Elephant ratiya Janata Party Lotus an National Congress Hand attisgarhi Samaj Party Road Roller dvana Gantantra Party Saw Jan Shakti Party Bungalow dwana Mukti Sena Ceiling Fan Glass Tumbler ratiya Janata Party Lotus an National Congress Hand ujan Samaj Party Elephant Jan Shakti Party Bungalow attisgarhi Samaj Party Road Roller Bow & Arrow Kite Coconut Railway Engine Letter Box

28 Sitapur,, 55 Sitapur,, 53 Sitapur,, 33 Sitapur,, 49 Sitapur,, 40 Sitapur,, 36 Sitapur,, 38 Sitapur,, 51 Village- Komdo,Tahsil- Jashpur,Jashpur 47 Village- Ameratoli,Siktatoli,Tahsil- Jashpur,Jashpur 31 Village- Ghaghra,Tahsil- Manora,Manora 38 Village- Sanna Raod,Tahsil- Jashpur,Jashpur 31 Village- Sardih,P.O- Durgapara Tahsil- Bagicha,Bagicha 48 Village- Chhichhali,P.O- RauniTahsil- Bagicha,Bagicha 35 Village- Natkela,P.O- Bimda Tahsil- Bagicha,Bagicha 26 Village- Mayurchundi,P.O- Duldula,Tahsil- Duldula,Duldula 51 Village- Sogda,Tahsil- Manora,Manora 51 Village- Goriatoli,P.O- Manora Tahsil- Manora,Manora 44 Village- Kurdega,Tahsil- Bagicha,Bagicha 43 Village- Jokari,Tahsil- Kunkuri,Kunkuri 58 Village- Tuba,Tahsil- Farshabahar,Farshabahar 48 Village- Mundadih,P.O- Bhagora Tahsil- Kunkuri,Kunkuri 60 Village- Ginabhar,Tahsil- Kunkuri,Kunkuri 30 Village- Donga amba,P.O- Kunjara Tehsil- Kunkuri,Kunkuri 43 Village- Kansabel,P.O- Kansabel Tahsil- Kansabel,Kansabel 34 Village- Kharwatoli,Tahsil- Kunkuri,Kunkuri 36 Village- Singibahar,Tahsil- Farshabahar,Farshabahar 71 Village- Pathalgaon,Tahsil- Pathalgaon,Pathalgaon 41 Village- Bagiya,P.O- Bandarchuah Tahsil- Bagicha,Bagicha 46 Village- Gadalu,Musgutari Tahsil-Bagicha,Bagicha 45 Village- Palidih,Tahsil- Pathalgaon,Pathalgaon 38 Village- Kansabel,Tahsil- Kansabel,Kansabel (Jashpur) 27 Village- Mudapara,P.O.- Pakargaon,Tahsil- Pathalgaon 30 Village- Ghoghar,Tahsil- Bagicha,Bagicha (Jashpur) 40 VILLAGE-JHIKABAHAL,POST-LIBRA,,BLOCK & TAHSIL-TAMNAR,DISTT-RAI 45 VILLAGE-RODOPALI,POST-KOLAM,,TAHSIL-TAMNAR,DISTT-RAIGARH(C.G 39 MUKAM POST-KURRA,TAHSIL-LAILUNGA,DISTT.-RAIGARH,KURRA 63 VILLAGE-AMALIDHODA,POST-SAMKERA,,TAHSIL-TAMNAR,DISTT-RAIGAR 49 VILLAGE-GORHI,POST-TAMNAR,TAHSIL-TAMNAR,DISTT-RAIGARH(C.G.),G 36 VILLAGE-DHOLNARA,POST-SARAITOLA,,THANA & TAHSIL-TAMNAR,DISTT 35 VILLAGE-DONGAMAUHA,TAHSIL-GHARGHODA,,THANA-TAMNAR,DISTT-RA 64 NIWASI-RAJPUR,VILLAGE & POST-RAJPUR,TAHSIL- LAILUNGA,DISTT.-RAI 52 UTTAR CHAKRADHARNAGAR, RAIGARH(C.G.),TAHSIL & DISTT.-RAIGARH( 62 HOUSE NO.-4, GAJANAN PURAM,,KOTRA ROAD,TAHSIL & DISTT.-RAIGARH 40 VILLAGE-KOUWATAL,POST-PUTKAPURI,,BLOCK-PUSOR,TAHSIL & DISTT36 BAIKUNTHPUR, RAIGARH(C.G.),,RAIGARH 64 BADERAMPUR WARD NO.-6,POST-KEWDABADI BUS STAND,,RAIGARH CIT 32 GOGA MANDIR CHOWK,,JUTMIL ROAD RAIGRH(C.G.),RAIGARH 32 VILLAGE-KUKURDA, POST-JAMGAON,,TAHSIL & DISTT-RAIGARH(C.G.),KU 38 SHRIRAM COLONY BEHIND STADIUM RIAGARH,POST,TAHSIL & DISTT.-RA 26 HOUSE NO.-286,KABEER CHOWK, BEHIND KISSAN RICE MIL,NAWAPARA 63 RAIGARH COFFEE HOUSE, INKLAB BHAWAN,SUBHAS CHOWK RAIGARH(C

ujan Samaj Party an National Congress ratiya Janata Party

majwadi Party attisgarhi Samaj Party

dvana Gantantra Party attisgarh Vikas Party Jan Shakti Party

ujan Samaj Party mmunist Party of India an National Congress ratiya Janata Party ublican Party of India khand Mukti Morcha attisgarh Vikas Party

dwana Mukti Sena ratiya Jan Shakti

ratiya Janata Party an National Congress ujan Samaj Party

ratiya Janata Party an National Congress ujan Samaj Party dvana Gantantra Party attisgarh Vikas Party

ublican Party of India (A) majwadi Party htriya Gondvana Party

Electric Pole Jug Nagara Candles Elephant Hand Lotus Bow & Arrow Bicycle Road Roller Kite Saw Almirah Bungalow Letter Box Balloon Jug Ceiling Fan Banana Elephant Ears of Corn And Sickle Hand Lotus Railway Engine Black Board Kite Almirah Ceiling Fan Nagara Banana Gas Cylinder Letter Box Glass Tumbler Lotus Hand Elephant Railway Engine Glass Tumbler Saw Almirah Kite Lotus Hand Elephant Glass Tumbler Kite Arrow Railway Engine Bicycle Nagara Jug Basket

44 SING MENSON KABIR CHOWK, IN FRONT OF F.C.I. GODOWN,POST-JUTMI 60 RAILWAY BANGLAPARA, WARD NO-39,RAIGARH(C.G.),RAIGARH 38 HOUSE NO.-159/1500, KELO BIHAR COLONY RAIGARH(C.G.),,RAIGARH 43 BAHIDAR PARA RAIGARH,TAHSIL & DISTT-RAIGARH(C.G.),RAIGARH 33 VILLAGE & POST- KOSIR,TAHSIL- SARANGARH,SARANGARH 26 VILLAGE - RANISAGAR,BLOCK & TAHSIL-SARANGARH,SARANGARH 53 VILLAGE - DANSARA,TAHSIL- SARANGARH,DANSARA 46 VILLAGE - SINGARPUR,POST-PHARSWANI, TAHSIL-SARANGARH,SINGAR 49 VILLAGE - CHHOTE LENDHRA,TAHSIL- SARANGARH,CHHOTE LENDHRA 61 VILLAGE - KHURSHI,POST-KAPISDA(B), TAHSIL-SARANGARH,KHURSHI 39 VILLAGE-MAUHARBHATA,POST-GUDIHARI,,TAHSIL- SARANGARH,DISTT-R 52 VILLAGE-KEWTEENDHODHI,,TAHSIL- SARANGARH,DISTT-RAIGARH(C.G.), 35 VILLAGE-KUTELA,POST-GODIHARI,,TAHSIL- SARANGARH,DISTT-RAIGARH 71 VILLAGE & POST-CHOTELENDHRA,,TAHSIL- SARANGARH,DISTT-RAIGARH 36 DINDAYAL COLONY DHIMRAPUR,,WARD NO.- 5, RAIGARH(C.G.),RAIGARH 28 VILLAGE-KHORIGAON,POST-BADE NAWAPARA,,TAHSIL-BARAMKELA,DIST 35 VILLAGE-HIRRI,POST-GODAM,,TAHSIL- SARANGARH,DISTT-RAIGARH(C.G 39 VILLAGE-KURRAHA,POST-REDA,,DISTT.-RAIGARH(C.G.),KURRAHA 48 VILLAGE-BASINBAHRA,POST-KOTARI,,TAHSIL- SARANGARH,DISTT-RAIGA 40 VILLAGE & POST- GORRA,TAHSIL & DISTT- RAIGARH(C.G.),GORRA 32 VILLAGE & POST- DHANAGAR,TAHSIL & DISTT- RAIGARH(C.G.),DHANAGA 54 VILLAGE & POST- NANDELI,TAHSIL & DISTT- RAIGARH(C.G.),NANDELI 39 VILLAGE & POST- KODATARAI,TAHSIL & DISTT- RAIGARH(C.G.),KODATAR 38 SANJAY NAGAR, KHARSIA,TAHSIL- KHARSIA,KHARSIA 49 VILLAGE - DARRAMUDA, POST- BINJKOT,TAHSIL- KHARSIA, DISTT RAIGA 42 VILLAGE - AADIL, POST- OURDA,TAHSIL- MALKHAROUDA, DISTT. -JANJGI 28 VILLAGE - CHARPARA,POST - PURENA,TAHSIL- KHARSIA DISTT.-RAIGARH 29 VILLAGE - MINGAON,POST- GORPAR,TAHSIL- KHARSIA DISTT.-RAIGARH( 65 VILLAGE - GOPIMAHKA,POST & TAHSIL - KHARSIA,DISTT.- RAIGARH (C.G. 61 VILLAGE & POST- GORRA,TAHSIL & DISTT- RAIGARH(C.G.),GORRA 70 VILLAGE & POST- BOTALDA,TAHSIL- KHARSIA,DISTT.- RAIGARH (C.G.) 63 RAIGARH COFFEE HOUSE, INKLAB BHAWAN,SUBHAS CHOWK RAIGARH(C 51 VILLAGE & POST- DHANAGAR,TAHSIL & DISTT- RAIGARH(C.G.),RAIGARH 42 VILLAGE & POST- BAKARUMA,DISTT.-RAIGARH,BAKARUMA 62 MUKAM-BOKRAMUDA. POST-RILO,,TAHSIL-DHARAMJAIGARH,DISTT-RAIG 34 VILLAGE-BARTAPALI,POST-GERSA,,THANA & TAHSIL-DHARAMGAIGARH(C 30 MUKAM-BOKRAMUDA,POST-RILO,,TAHSIL-DHARAMJAIGARH,DISTT-RAIGA 28 VILLAGE -TEJPUR,POST- SISRINGA,,TAHSIL-DHARAMJAIGARH,DISTT-RAI 36 VILLAGE-RUMKERA,POST-TERAM,,TAHSIL-GHARGHODA, DISTT-RAIGARH 57 VILLAGE-KOKDAR,POST-SITHARA,,TAHSIL-DHARAMJAIGARH,DISTT-RAIG 52 VILLAGE & POST-BAIHAMUDA,,THANA & TAHSIL-GHARGHODA,DISTT-RAIG 64 Gram Bandhawabhatha,P.O Sargabundiya, Hal Mukam Rani Road, Korba,Korb 70 Gram P.O Bhaisma, Tehsil Korba,Korba,Korba 42 Gram Chakamar, P.O Bundeli,Via Rajgamar,Korba 35 Gram Kudari, House No. 21-B,Korba,Korba 31 Gram Nakatikhar,P.O Godhi,Korba 32 Gram Uchhabhithi,P.O Mahuda,Janjgir-Champa 25 Ekta Nagar, Chandni Chowk,Khursipar, Zone - 3, Bhilai,Durg 48 A-1031, Sector-5,P.O Balco,Korba 31 Gram P.O Tilkeja,Korba,Korba 46 Gram P.O Bhatagaon,G.P Chuiya, P.O Balco,Korba 48 Gram Patadhi,P.O Tilkeja,Korba

ujan Samaj Party Elephant an National Congress Hand ratiya Janata Party Lotus mmunist Party of India Ears of Corn And Sickle mmunist Party of India (Marxist) Hammer, Sickle and Star dvana Gantantra Party Saw attisgarh Vikas Party Kite dwana Mukti Sena Railway Engine ratiya Jan Shakti Almirah majwadi Party Bicycle ata Dal (United) Arrow Jan Shakti Party Bungalow attisgarhi Samaj Party Road Roller Chhattisgarh Party Glass Tumbler Balloon Batsman Cup & Saucer Coconut Ceiling Fan khand Mukti Morcha Bow & Arrow Nagara ublican Party of India (A) Sewing Machine ratiya Janata Party Lotus ujan Samaj Party Elephant an National Congress Hand majwadi Party Bicycle ata Dal (United) Arrow attisgarh Vikas Party Kite dvana Gantantra Party Saw Chhattisgarh Party Glass Tumbler dwana Mukti Sena Railway Engine Television Ceiling Fan Almirah Balloon Shuttle Banana Basket ujan Samaj Party Elephant an National Congress Hand ratiya Janata Party Lotus htriya Gondvana Party Nagara attisgarh Vikas Party Kite attisgarhi Samaj Party Road Roller dvana Gantantra Party Glass Tumbler dwana Mukti Sena Railway Engine Jug Bat Slate Basket an National Congress Hand ujan Samaj Party Elephant

40 New Risda,Bhadrapara, Balco,Balco 49 Shanti Nivas,Agrasen Marg, Ward No. 3, Devangan Para,Korba 61 Durpa Road,Korba,Korba 62 Ravishankar Nagar,LIG - 38, Korba,Korba 46 Qtr. No. 09/A16,Shyalendra Shaili Bhavan, Balco Nagar, Korba,Balco 36 AB 1552/54, Kaveri Vihar,NTPC Colony, Darri, Korba,Jaminipali, Korba 39 Qtr. No. MIG-348, Sardar Vallabhai Patel Nagar,P.O Jamnipali, Korba,Jaminipal 38 Podibahar,Thakur Chal, Korba,Korba 51 Sarvamangala Road,Korba,Korba 45 151 T.P Nagar, Korba,Korba,Korba 35 MD 395, Dipka Colony,P.O SECL Gevra Project,Gevra Project, Korba 33 Bankimongara, Qtr. No. B/1,Sombari Bazar, Tehsil Katghora,Bankimongara, Ko 41 Padhimar, Bhadhrapara,Balco Nagar,Balco, Korba 63 MIG-35, Shivaji Nagar,Korba,Korba 40 Gram Gharipakhana,P.O Banjhiban, Tehsil Podi Uparoda, Korba,Gharipakhana 36 House No. 211, Nagoikhara, Purani Basti,Darri, Korba,Nagoikhar, Korba 31 Gram Karmandi,P.O Bhaisma, Chowki Urga, Thana Korba,Urga, Korba 43 Nursery School, Sarvamangala Road,Korba,Korba 32 Mu. P.O, Nonbirra,via Bhaisma, Tehsil Kartala, Distt. Korba,Nonbirra, Korba 38 Gram Dagania Khar,Panikapara, P.O Balgi, Thana Bankimongara, Korba,Dagan 62 Gram Khoddal,P.O Sargabundiya, Tehsil Korba,Khoddal, Korba 41 Qtr. No. 467/5/A, Balco,Thana Balco, Tehsil Korba,Balco, Korba 40 16 Dendyal Upadhyay basti, Para-5 Dipka,Tehsil Katghora, Korba,Bajrang Chow 40 House No. MD-722,Dipka Colony, Gevera Project, Korba,Dipka Colony 68 Mukam Post Hardibazar,Tehsil Katghora, Korba,Hardibazar 50 House No. M/982, Adarsh Nagar, Chunchun Colony,Kushmunda, Korba,Adarsh 39 Narai Bodh,Tehsil Katghora, Korba,Gram Narai Bodh 32 Gram Mudianar,Post Bhilaibazar, Tehsil Katghora, Korba,Gram Mudianar 48 Gram Silli,Tehsil Pali, Korba,Gram Silli 36 Gram Shyahimudi, P.O Gopalpur,Tehsil Katghora, Korba,Gram Shyahimudi 37 Gram Basibahar,Tehsil Pali, Korba,Gram Basibahar 58 Gram Rumgara,Post Balco, Korba,Gram Rumgara 35 House No. 170, Naribodh, Bazarpara,P.O gevra Basti, Tehsil katghora, Korba,G 46 Mukam Post Chhurikala,Via Jamnipali, Korba,Gram Chhurikala 43 Gram Chodha,Tehsil Pali, Korba,Gram Chodha 33 Gram Mohanpur,Tehsil Katghora, Korba,Gram Mohanpur 33 Mukam Vijaynagar, Kushmanda,P.O Dipka, Tehsil Katghora,Gram Vijaynagar, K 63 Gram Nagoi Bachhera,P.O Binjhara, Tehsil podi Uparoda, Korba,Gram Nagoi B 33 MIG-II/80, Maharana Pratap Nagar,Korba,Korba 42 Gram Bagara,Tehsil Pendraroad (Gourela), Bilaspur,Gram Bagara 40 Gram Laingi,P.O Podikala, Thana Pasan, Tehsil Podi Uparoda, Korba,Gram Lai 48 Behind SECL Colony,Bandhawapara, Sarkanta,Bilaspur 32 Gram Madawa Dhodha,Post Bakimongara, Tehsil Katghora, Korba,Gram Madaw 60 Gram Baredimuda,Post Gopalpur, Tehsil Katghora,Gram Baredimuda 73 Gram Tiwarta,Tehsil Pali, Korba,Gram Tiwarta 38 Gram Semarkachhar,Tehsil Pali, Korba,Gram Semarkachhar 46 Gram Dhosara,P.O Sirmina, Tehsil Podi Uparoda, Korba,Gram Dhosara 28 Gram Potapani,Tehsil Pali, Korba,Gram Potapani 43 Gram Chaitma,P.O Chaitma, Tehsil Pali, Korba,Gram Chaitma 37 Gram Dhajak,P.O Madai, tehsil Podi Uparoda, Korba,Gram Dhajak 53 SAGAUN BANGLA,CIVIL LINES,RAIPUR 47 VILL-NAKA, PO-SEMARDARRI,TAH-MARWAHI,BILASPUR

Lotus Bow & Arrow majwadi Party Bicycle ratiya Backward Party Almirah ratiya Jan Shakti Balloon dvana Gantantra Party Saw htriya Gondvana Party Nagara attisgarh Vikas Party Kite ublican Party of India (Kamble) Railway Engine Comb Coconut Banana Basket Bat ratiya Janata Party Lotus an National Congress Hand ujan Samaj Party Elephant majwadi Party Bicycle ublican Party of India Banana htriya Gondvana Party Basket ratiya Prajatantrik Shudh Gandhiwadi Krishak Dal Sewing Machine Jan Shakti Party Bungalow attisgarh Vikas Party Kite dvana Gantantra Party Glass Tumbler ratiya Sadbhawna Samaj Party Railway Engine ratiya Jan Shakti Nagara ratiya Backward Party Almirah Battery Torch Bat Balloon Diesel Pump Batsman ratiya Janata Party Lotus an National Congress Hand ujan Samaj Party Elephant Jan Shakti Party Bungalow Chhattisgarh Party Glass Tumbler dvana Gantantra Party Saw ratiya Backward Party Almirah khand Mukti Morcha Bow & Arrow Balloon Battery Torch Banana an National Congress Hand ratiya Janata Party Lotus ujan Samaj Party Elephant ratiya Backward Party Almirah dvana Gantantra Party Glass Tumbler majwadi Party Bicycle Jan Shakti Party Bungalow attisgarh Vikas Party Kite Bow & Arrow

ratiya Janata Party

36 VILL-NARAYANPUR,PO-BAIGAKAMPA, TAH-LORMI,BILASPUR 40 VILL & PO-DONGRIYA,TAH-PENDRAROAD,BILASPUR 36 SEMARA PO SENOTORIUM,PENDRAROAD,BILASPUR 55 VILL-NARYANPUR,PO.BAIGAKAMPA,TAH-LORMI,BILASPUR 34 VILL-KOTKHARRA,PO-LALPUR, TAH-PENDRAROAD,BILASPUR 41 VILL-JOGIDONGRI(SARBAHARA),,BILASPUR 55 VILL-GIRARI,PO-AMARPUR TAH-PENDRA,BILASPUR 51 VILL-TIKERKALA,PO-PENDRAROAD(GAURELA),BILASPUR 38 VILL- MAJHGAWAN, PO-ANDI (PENDRA),TAH- MARAVI,BILASPUR 43 VILL-NEVARINAWAPARA,PO-SADHWANI, TAH-PENDRAROAD,BILASPUR 28 VILL-LATKONIKALA, PO-PATGAWAN,VHAYA-PENDRA,BILASPUR 48 VILL-BHADAURA, PO-PENDRAROAD,(SENETORIUM) VHAYA-PENDRAROA 60 VILL & PO-USHADH,P.S & TAH-MARWAHI,BILASPUR 35 VILL-LATKONIKALA, PO-PATGAWAN,VHAYA-PENDRA,BILASPUR 71 SAI MANGALAM, VYAPAR VIHAR,BILASPUR TEHSIL AND DISTRICT,BILASP 52 SAGAUN BUNGLOW,CIVIL LINES,RAIPUR (C.G.) 32 VILL-RATANPUR, WARD NO.-8,,BILASPUR(C.G.) 48 HOUSE NO.138/1.TALAPARA ROAD,JARAHAHBHATHA,BILASPUR (C.G.) 38 GALI NO.-3, BHARTIYA NAGAR,BILASPUR TEHSIL AND DISTRICT,BILASPU 42 VILL-BITKULI PO-TENGANMADA,TEH-KOTA,BILASPUR(C.G.) 45 VILL-DANDBACHALI PO-TENGANMADA,TEH-KOTA,BILASPUR (C.G.) 30 VILL-KHAMARIA PO-PHARHADA,TEH-MUNGELI,BILASPUR(C.G.) 31 VILL-BIRGAHANI PO-CHAPORA THANA,TEH-KOTA,BILASPIR(C.G) 38 VILL-BARAR PO-MAJHWANI,TEH-KOTA,BILASPUR(C.G.) 38 DAYALBAND NARIYAL KOTHI,,BILASPUR(C.G.) 40 BADI BAZAR,RATANPUR,BILASPUR(C.G.) 37 VILL-MATSAGRA,THANA TAKHATPUR,BILASPUR(C.G.) 52 VILL-KHODRI,TEH-GAURELA,BILASPUR(C.G.) 43 POST PIPARKHUNTI,THANA GAURELA PENDRAROAD,BILASPUR(C.G.) 31 VILL-SILDAHA(KALHAMAR),PO-BHAISAJHAR THANA RATANPUR,BILASPUR 52 BAHARMUDA BELGAHANA,KOTA,BILASPUR(C.G.) 26 VILL-KHIRJHITI, PO-PNADA,TEH-KOTA,BILASPUR(C.G.) 39 GOURAV BHAVAN, WARD NO.8,LORMI,BILASPUR(C.G.) 55 VIKAS NAGAR,27-KHOLI,BILASPUR(C.G.) 50 VILL-PATTHARRA,TEH-LORMI,BILASPUR(C.G.) 25 VILL-PAIJANIA PO KOTRI,TEH-LORMI,BILASPUR(C.G.) 49 VILL-BHATGAON PO-BHATGAON,TEH-MUNGELI,BILASPUR(C.G.) 45 PO-JHAJHPURI KALA,THANA AND TEHSIL LORMI,BILASPUR(C.G.) 47 VILL-BIJRAKAPA KALA PO-LALPUR,THANA LALPUR,BILASPUR(C.G.) 25 VILL-AURABANDHA PO-BAIGAKAPA,TEHSIL LORMI,BILASPUR(C.G.) 35 PO-PHULWARI(F), THANA-CHILPHI CHAUKI,TEH-LORMI,BILASPUR(C.G.) 60 VILL-LACHAPUR PO-BAIGAKAPA,LORMI,BILASPUR(C.G.) 40 PO-AKHARAR VHAYA LORMI,,BILASPUR(C.G.) 35 VILL-ROHARAKHURD,PO-GIDHA,TAH-MUNGELI,BILASPUR(C.G.) 54 VILL & PO- DASHRANGPUR,TAKHATPUR,TAH-MUNGELI,BILASPUR(C.G.) 37 VILL-THAKURKAPA,PO-KARESARA,TAH-MUNGELI,BILASPUR(C.G.) 37 VILL-DANDGAON,PO-BHANTGAON,TAH-PATHARIYA,BILASPUR(C.G.) 37 PO-PUCHHELI,PATHARIYA,BILASPUR(C.G.) 34 MANJHGAONPARA, TILAKWARD,MUNGELI,BILASPUR(C.G.) 37 VILL-ROHRAKHURD,PO-GIDHA,TAH-MUNGELI,BILASPUR(C.G.) 49 VILL-MOHANDI,QR. NO.-26,PO-GOBRIPAT,TAH-KOTA,BILASPUR(C.G.) 38 VILL & PO-CHHATAN,TAH-MUNGELI,BILASPUR(C.G.)

Ceiling Fan Scissors an National Congress Hand ratiya Janata Party Lotus ujan Samaj Party Elephant Bow & Arrow ublican Party of India (A) Brief Case htriya Gondvana Party Nagara ratiya Backward Party Almirah ratiya Jan Shakti Television dvana Gantantra Party Glass Tumbler Ceiling Fan Railway Engine Kite ratiya Janata Party Lotus ujan Samaj Party Elephant an National Congress Hand ratiya Backward Party Almirah Jan Shakti Party Bungalow Gas Cylinder attisgarh Vikas Party Kite attisgarhi Samaj Party Cot dvana Gantantra Party Saw htriya Gondvana Party Nagara Bow & Arrow ratiya Sadbhawna Samaj Party Railway Engine ratiya Jan Shakti Road Roller Balloon Coconut Slate Glass Tumbler Banana an National Congress Hand ratiya Janata Party Lotus ratiya Jan Shakti Nagara antrik Samajwadi Party Candles ntikari Samyavadi Party Glass Tumbler ratiya Backward Party Almirah ublican Party of India (A) Kite Bow & Arrow Railway Engine Balloon Banana Road Roller Basket Television ujan Samaj Party Elephant ratiya Janata Party Lotus an National Congress Hand ujan Samaj Party Elephant ratiya Backward Party Almirah ratiya Jan Shakti Road Roller

58 NEAR INDIRA SETU, CHITTALE COLLONY,TILAK NAGAR,BILASPUR(C.G.) 38 VILL-BARCHHA,PO-SILDAHA,PATHARIYA,BILASPUR(C.G.) 66 TILAK NAGAR WARD NO. 6,,BILASPUR(C.G.) 38 VILL-SANVADABRA, PO-PURA,TAH-TAKHATPUR,BILASPUR(C.G.) 39 VILL-AMSENA, PO-SAKRRA, VIA-CHAKARBHATHA,TAH-TAKHATPUR,BILAS 39 E-196 YADUNANDAN NAGAR II WATER TANK,TIFRA,BILASPUR(C.G.) 63 QUA. NO. 323/4, NEAR MIDDLE SCHOOL,PATHARIYA,BILASPUR(C.G.) 59 VILL-DEVRIKHURD PO-KATHAKONI,TAH-TAKHATPUR,BILASPUR(C.G.) 37 VILL-NIGARBAND,PO- TAKHATPUR,BILASPUR(C.G.) 31 VILL-AMSENA, PO-SAKRRA,VIA-CHAKARBHATHA(CAMP),TAH-TAKHATPUR 32 VILL-KHAJURI NAWAGAON,PO-KATHAKONI,TAH-TAKHATPUR,BILASPUR(C 44 MILAN CHOWK,KUDUDAND,BILASPUR(C.G.) 57 VILL-KAPRI,PO-LOUDA,VIA-PATHARIYA,BILASPUR(C.G.) 25 VILL-MEDPAR BAJAR,PO-SAGAR,BILASPUR(C.G.) 50 VILL-PARSADA,PO-TIFRA,BILASPUR(C.G.) 50 PO-SARGAON, TAH-PATHARIYA,,BILASPUR(C.G.) 49 VILL-PARSADA,PO-TIFRA,BILASPUR(C.G.) 32 VILL-FARHADA,PO-FARHADA,BILASPUR(C.G.) 33 VINOBA NAGAR,,BILASPUR(C.G.) 34 SIDHARTH NAGAR VYAPAR VIHAR ROAD,TARBAHAR,BILASPUR(C.G.) 34 VILL-SILPAHARI,PO-DHUMA,BILASPUR(C.G.) 44 VILL-UDGAN(AMERI) PO-DAGORI,THANA & TAH- BILHA,BILASPUR(C.G.) 40 VILL. & POST KATHAKONI,TAH-TAKHATPUR,BILASPUR(C.G.) 29 GONDPARA WARD NO. 7 BILHA,PO & TAH- BILHA,BILASPUR(C.G.) 37 DODKIBHATHA, WARD NO.-11 BILHA,THANA & TAH- BILHA,BILASPUR(C.G 39 VILL-BUNDELA, PO-BODSARA,TAH-BILHA,BILASPUR(C.G.) 34 VILL-CHANDLI, PO-THAKURBADRA,THANA-PATHARIYA,BILASPUR(C.G.) 34 VILL & PO-SARVANI,TAH-BILHA,BILASPUR(C.G.) 45 VILL-DURUGDIH,PO-PIRSIYS(BARTORI),TAH-BILHA,BILASPUR(C.G.) 36 VILL-AMERI(AKBARI) PO-DAGORI,VIA-BILHA, TAH-BILHA,BILASPUR(C.G.) 36 VILL-BARCHA,PO-SILDAHA,TAH-PATHARIYA,BILASPUR(C.G.) 36 YADAV NAGAR TIFRA,,BILASPUR(C.G.) 52 RAM NAGAR WARD NO-20,HOUSE NO-46,BILASPUR(C.G.) 45 RAJENDRA NAGAR,,BILASPUR(C.G.) 52 PURANI BASTI PENDRA,PO-PENDRA,BILASPUR(C.G.) 50 GALI BEHIND DR. SHUKLA,MASANGANJ,BILASPUR(C.G.) 34 WARD NO. 1,AKALTARA,DIST.-JANJGIR-CHAMPA(C.G.) 35 VILL-KHAJURI, PO-SAGAR,VIA-CHAKARBHATHA CAMP,,BILASPUR(C.G.) 37 GALI NO.-3, BHARTIYA NAGAR,TAH & DIST. BILASPUR,BILASPUR(C.G.) 43 SHRI GANESH NURSERY,VILL-MATIYARI,NTPC ROAD SEEPAT,BILASPUR( 37 WARD NO.-24, IN FRONT OF NANDU GARAGE,R.K. BOOT HOUSE GALI NO 38 TARBAHAR,,BILASPUR(C.G.) 32 NEAR DURGA MANDIR, DHANESHWARI NIWAS,DHOOMA,SILPAHARI ROA 57 43/86 OSHO VILAYAM, NANDESHWAR MARG,RAMAYAN CHOWK,MUKHER 56 RAM NAGAR WARD,GONDPARA,BILASPUR(C.G.) 38 TIKRAPARA, NEAR MAMA BHANCHA TALAB,,WARD NO.-31,BILASPUR(C.G 34 TAIYABA CHOWK,TAJ MASJID ROAD,TALAPARA ROAD,BILASPUR (C.G.) 78 KILA WARD,JUNA BILASPUR,BILASPUR(C.G.) 42 VILL-SENDRI PO-KONI,H.NO.-158 KA,BILASPUR(C.G.) 59 GREEN PARK HOUSE NO. 9/13,JARAHABHATHA,BILASPUR(C.G.) 37 VILL-LARIPARA, CHERKABANDHA,TAH-KOTA,BILASPUR(C.G.) 47 VILL-SENDRI,THANA-KONI,BILASPUR(C.G.)

htriya Gondvana Party Nagara ratiya Sadbhawna Samaj Party Railway Engine Jan Shakti Party Bungalow dvana Gantantra Party Glass Tumbler dwana Mukti Sena Saw Bow & Arrow Balloon Sewing Machine Basket Kite Banana Bat Coconut mmunist Party of India Ears of Corn And Sickle ratiya Janata Party Lotus an National Congress Hand ujan Samaj Party Elephant Jan Shakti Party Bungalow Bow & Arrow dvana Gantantra Party Glass Tumbler ratiya Jan Shakti Nagara mmunist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) Brick attisgarh Vikas Party Kite Coconut Railway Engine Balloon an National Congress Hand ratiya Janata Party Lotus ujan Samaj Party Elephant majwadi Party Bicycle antrik Samajwadi Party Candles ratiya Jan Shakti Nagara dvana Gantantra Party Glass Tumbler Whistle Banana Kite ratiya Janata Party Lotus an National Congress Hand ujan Samaj Party Elephant ublican Party of India (A) Railway Engine dvana Gantantra Party Saw Almirah Jan Shakti Party Bungalow ratiya Jan Shakti Balloon Stool Road Roller an National Congress Hand ujan Samaj Party Elephant ratiya Janata Party Lotus attisgarhi Samaj Party Road Roller antrik Samajwadi Party Candles attisgarh Vikas Party Kite

48 179 TORBA,CHUCHUIYAPARA(NAYAPARA),BILASPUR(C.G.) 43 VILL & POST MOPKA,THANA-SARKANDA,BILASPUR(C.G.) 25 VILL & POST MOPKA,,BILASPUR(C.G.) 35 "PADMA KUTIR" ARVIND NAGAR,SARKANDA,BILASPUR(C.G.) 47 VILL-RAMDEYE PO SEES,TAH-KOTA,BILASPUR(C.G.) 47 PUJA ENTERPRISES,RAJASWA COLONY,SEEPAT ROAD,BILASPUR(C.G.) 45 TORWA, PRIMARY SCHOOL ROAD,NEAR SANTOSHI TEMPLE,BILASPUR(C 50 43/86 OSHO VILAYAM, NANDESHWAR MARG,RAMAYAN CHOWK,MUKHER 70 IN FRONT OF MUDRASARVEKSHAN KARAYALAYA,,SARKANDA,BILASPUR 30 CHINGRAJ PARA,PO-CHANTIDIH,BILASPUR(C.G.) 25 VILL-MADANPUR,PO-SINGHRI,BILASPUR(C.G.) 41 KUDUDAND,CHANDNI CHOWK,BILASPUR(C.G.) 37 VILL-PARSHAHI PO-URTUM,THANA-SARKANDA,BILASPUR(C.G.) 63 VILL-MASTURI,TEH-MASTURI,BILASPUR(C.G.) 46 MASANGANJ,BAUDABADA,BILASPUR(C.G.) 66 VILL-AMARTAL,TEH-AKALTARA,DIST.-JANJGIR-CHAMPA(C.G.) 46 PO-SEEPAT,,BILASPUR(C.G.) 35 VILL & PO-ERAMSAHI,TEH-SEEPAT,BILASPUR(C.G.) 53 VILL-DAGANIA,PO-MALHAR,TEH-MASTURI,BILASPUR(C.G.) 63 HIG.32 SHANKAR NAGAR,,RAIPUR (C.G.) 32 VILL-TIKARI(MASTURI),,BILASPUR(C.G.) 43 LAL KHADAN(MAHMAND),,BILASPUR(C.G.) 28 QTR.NO. A/113,VASANT VIHAR COLONY,S.E.C.L. SEEPAT ROAD,BILASPUR 27 VILL. & POST GODADIH,VIA MASTURI,BILASPUR(C.G.) 33 VILL-BHAGWANPALLI AND POST OKHAR,HOUSE NO.-26 WARD NO.-9 TEH 42 VIA THANA,MASTURI,BILASPUR(C.G.) 41 VILLAGE P.O. - KHISORA,VIA. BALODA,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) 52 VILLAGE P.O. - PANTORA,VIA. HARDIBAZAR TAH. BALODA,JANJGIR-CHAM 33 VILLAGE P.O. - ARJUNI,TAH. AKALTARA,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) 37 VILLAGE - PACHARI P.O. - KATNAI,TAH./THANA AKALTARA,JANJGIR-CHAM 45 VILLAGE - RASEDA P.O. - ARJUNI,TAH. AKALTARA,JANJGIR-CHAMPA (C.G 36 NEAR KEWAT DHARAMSHALA,DABRIPARA CHANTIDIH,BILASPUR 35 VILLAGE - PIPARSATTI,P.O.- DALHAPODI TAH. AKALTARA,JANJGIR-CHAM 26 VILLAGE - PARSAHI (BANA),P.O. - PANDARIYA,THANA. AKALTARA,JANJGI 37 VILLAGE - PARSAHINALA P.O.-,PONDIDAHLA ,THANA /TAH. AKALTARA,JAN 31 VILLAGE - LEWAI P.O.- KHISORA,VIA. BALODA TAH. BALODA,JANJGIR-CHA 40 STATION CHOWK,NAILA,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) 53 DEWANGAN MOHALLA,NEAR SANTOSHI MANDIR CHAMPA,JANJGIR-CHAM 34 VILLAGE P.O. - SUKLI,TAH. JANJGIR,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) 27 VILLAGE - SALKHAN THANA -,SHEORINARAYAN,TAH. NAWAGARH,JANJGI 43 VILLAGE - DONGIA (PORTHA),THANA/TAH. - SAKTI,JANJGIR-CHAMPA (C.G 37 VILLAGE - SEMRA,VIA. JANJGIR,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) 35 VILLAGE - KHOKHRA,TAH. JANJGIR,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) 37 VILLAGE - KHOKHRA,TAH. JANJGIR,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) 37 VILLAGE - DARRI P.O. - DHANELI,TAH. NAWAGARH,JANJGIR-CHAMPA (C.G 48 VILLAGE - NAILA (BHATHAPARA),P.O. - NAILA VAI - JANJGIR,JANJGIR-CHA 43 JHUL KADAM SAKTI,P.O.- SAKTI,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) 40 AT PO - SARAGAON,TAH. CHAMPA,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) 59 AT PO - LAVSARA,TAH. SAKTI,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) 32 WARD NO. 1 NEW BARADWAR,TAH. SAKTI,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) 49 AT PO - KURDA,TAH. CHAMPA,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) 38 VILLAGE - LIMTARA PO - SAKARRA,TAH. SAKTI,JANJGIR-CHAMPA (C.G.)

Bat Glass Tumbler Almirah Railway Engine Ceiling Fan ujan Samaj Party Elephant onalist Congress Party Clock ratiya Janata Party Lotus dwana Mukti Sena Glass Tumbler Bow & Arrow Jan Shakti Party Bungalow attisgarh Vikas Party Kite Ceiling Fan Railway Engine Coconut Almirah Cot Balloon Banana Basket Bat Camera ujan Samaj Party Elephant ratiya Janata Party Lotus mmunist Party of India Ears of Corn And Sickle an National Congress Hand Bow & Arrow attisgarhi Samaj Party Road Roller Jan Shakti Party Bungalow attisgarh Vikas Party Kite dvana Gantantra Party Saw ratiya Janata Party Lotus an National Congress Hand ujan Samaj Party Elephant majwadi Janata Party (Rashtriya) Almirah Bow & Arrow Jan Shakti Party Bungalow antrik Samajwadi Party Glass Tumbler Balloon attisgarh Vikas Party Kite ratiya Jan Shakti Nagara Banana ujan Samaj Party Elephant ratiya Janata Party Lotus an National Congress Hand Jan Shakti Party Bungalow Bow & Arrow Almirah Gas Cylinder Nagara Balloon Banana

dwana Mukti Sena dvana Gantantra Party

33 H.NO. 594 PARSHAD MUHALLA 1,VILL. RISDA , S.H.BALCO,KORBA (C.G.) 40 AT PO - SUWADERA (NADORKALA),TAH. SAKTI,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) 28 VILLAGE - PALARIKALA,P.O.- MUKTARAJA ,TAH. SAKTI,JANJGIR-CHAMPA 53 AT PO - SAKTI,TAH. SAKTI,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) 37 WARD NO. 11 VILL. - DADAI,P.O.- ACHANAKPUR TAH. SAKTI,JANJGIR-CHA 47 AT PO - CHANDRAPUR,,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) 48 AT PO -PHAGURAM THANA - DABHARA,TAH - MALKHARAODA,JANJGIR-CH 26 VIJAY VIHAR, BANKI T0LI,JASHPUR NAGER TAHSIL,JASHPUR (C.G.) 28 VILLAGE - BILAIGARH P.O.- BALAPUR,TAH. DABHARA,JANJGIR-CHAMPA ( 38 VILLAGE - KALAMI P.O. THANA,TAH - MALKHARAODA,JANJGIR-CHAMPA (C 34 H.NO. 15 VILL. P.O. - POTA,TAH. MALKHARAODA,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) 43 VILLGE-JAMAGAHAN PO MUKTA,TAH - MALKHARAODA,JANJGIR-CHAMPA 25 VILLAGE TATAPARA, MALKHARAODA,TAH , THANA - MALKHARAODA,JANJ 27 AT NAGAJHAR PO CHARPARA,TAH - MALKHARAODA,JANJGIR-CHAMPA (C 37 AT NAGAJHAR PO CHARPARA,TAH - MALKHARAODA,JANJGIR-CHAMPA (C 29 AT PO KOTAMI,TAH. DABHARA,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) 41 AT PO SAPOSA,TAH. DABHARA,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) 40 VILLAGE - KOTAMI,TAH. DABHARA,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) 43 VILLAGE-JAMAGAHAN PO MUKTA,TAH - MALKHARAODA,JANJGIR-CHAMP 35 VILLAGE PUTIDIH PO CHURAGHATHA,TAH. DABHARA,JANJGIR-CHAMPA ( 26 VILLAGE LIMGOAN PO CHARAODA,VIA ADBHAR THANA TAH - MALKHARA 30 AT PO AMALADIHA VIA CHANDRAPUR,,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) 36 VILLAGE BHOTHIDIH P.O. - KHAJURANI,TAH. JAIJAIPUR,JANJGIR-CHAMPA 34 VILLAGE P.O. - HASOUD,TAH. JAIJAIPUR,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) 64 VILLAGE P.O. - THATHARI,TAH. JAIJAIPUR,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) 42 BHAGWAN SHEORINARAYAN MATH MANDIR, MAHANTPARA,VILLAGE P.O 37 VILLAGE P.O. - BIRRA,THANA - BAMHNIDIH TAH.- CHAMPA,JANJGIR-CHAM 46 VILLAGE P.O. - SAKRELI, BARADUWAR,TAH. SAKTI,JANJGIR-CHAMPA (C.G 38 Q.NO. 136KH, VILL.P.O. - PIHRID,TAH. MALKHARAODA,JANJGIR-CHAMPA ( 31 VILLAGE - KARMANDI P.O.- BHAISMA,,CHOUKI URAGA THANA - KORBA,KO 46 VILLAGE P.O. - THATHARI,THANA - BARADWAR,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) 34 VILLAGE - MEHANDI P.O. - BUNDELA,TAH. PAMGARH,JANJGIR-CHAMPA (C 36 VILLAGE P.O. - NAWAGARH,TAH. NAWAGARH,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) 38 VILLAGE P.O. - KOSIR,TAH. PAMGARH,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) 46 VILLAGE P.O. - KHORSI,TAH. PAMGARH,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) 35 VILLAGE - MUDPAR,P.O. - KUTHUR,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) 28 Q.NO. 134/A, VILL. P.O - MISDA,THANA TAH. - NAWAGARH,JANJGIR-CHAM 35 VILLAGE P.O. - RISDA (MASTURI),,BILASPUR 41 VILLAGE P.O. - BORDA,TAH. NAWAGARH,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) 26 VILLAGE - HIRRI P.O. - SASAHA,THANA TAH. - PAMGARH,JANJGIR-CHAMP 51 VILLAGE P.O. - BHAISO,TAH. PAMGARH,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) 35 VILLAGE P.O. - MEO,TAH. PAMGARH,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) 32 Near of Kishori Narshing Home & Front of P.O. Basti,Saraipali Road, Sa 27 Kutela Chowk Joganipali,Tah. Saraipali,Dist. Mahasamund 55 Vill. Paterapali,,Post Saraipali,Dist. Mahasamund 45 Vill. Pandaripani, Post Jamhari,Via. Saraipali,Dist. Mahasamund 38 Vill. Mudpahar, P.O. Kejuwa,Tah. Saraipali,Dist. Mahasamund 42 Vill. & P.O. Saraipali,Tah. Saraipali,Dist. Mahasamund 36 Deendayal Colony,Ward No. 5,Raigarh 42 Vill. Badeloram, P.O. Paraswani,Via- Sankra Jonk Thana Sankra Tah. Pit 58 Vill. & P.O. Toshgaon,Tah Saraipali,Dist. Mahasamund 42 Vill. Kasturabahal P.O. Maldamal,Tah. Saraipali,Dist. Mahasamund

Sewing Machine Elephant Hand Lotus Bow & Arrow attisgarh Vikas Party Kite Chhattisgarh Party Jug tantrik Samajwadi Party Candles attisgarhi Samaj Party Road Roller Balloon ratiya Jan Shakti Nagara Kettle Banana Coconut Basket Glass Tumbler Bat Almirah ujan Samaj Party Elephant an National Congress Hand ratiya Janata Party Lotus ratiya Sadbhawna SamajRailway Engine Party dvana Gantantra Party Almirah Jan Shakti Party Bungalow attisgarh Vikas Party Kite Bow & Arrow Banana Dolli Glass Tumbler Cot Basket Bat an National Congress Hand ujan Samaj Party Elephant ratiya Janata Party Lotus Jan Shakti Party Bungalow Almirah attisgarhi Samaj Party Road Roller dvana Gantantra Party Balloon tantrik Samajwadi Party Candles Bow & Arrow Shuttle Railway Engine Banana Basket Television Coconut Nagara ujan Samaj Party Elephant an National Congress Hand ratiya Janata Party Lotus attisgarh Vikas Party Kite

ujan Samaj Party an National Congress ratiya Janata Party

52 Vill. Tilaidadar P.O. Chanat,Via. Basana Tah Basana,Dist. Mahasamund 36 Vill. & P.O. Limdaraha,Via. Jagdispur Tah. Pithora,Dist. Mahasamund 47 Raj Mahal,Saraipali,Dist. Mahasamund 42 Ward No. 14 Nagar Panchayat,Main Road Pithora,,Dist. Mahasamund 32 Vill. Arekeldeepa,P.O. Basna,Dist. Mahasamund 39 Vill. Devalgarh P.O. Barnaidadar,Thana Basna,Dist. Mahasamund 37 Vill. Badeloram P.O.,Paraswani Tah. Pithora,Dist. Mahasamund 43 Vill. Charbhatha,Tah. Pithora,Dist. Mahasamund 42 Vill. Dhanapali P.O. Baradoli,Block Basna,Dist. Mahasamund 40 Vill. Lohrindongari P.O. Sankara,Tah. Pithora,Dist. Mahasamund 40 Vill. Durugpali P.O. Rasoda,Tah. Basna,Dist. Mahasamund 75 Vill. Palsapali P.O. Ankori,Block Basna,Dist. Mahasamund 38 Vill. Pandaripani P.O. Paraswani,Tah. Saraipali,Dist. Mahasamund 45 Amar Chowck,Raja Talab,Raipur 33 Vill. Bhalukonha P.O. Pajharapali,Tah Saraipali,Dist Mahasamund 50 Vill. & P.O. Pirada,Via. Jagdispur,Dist. Mahasamund 44 Ward No. 8 Near of Gurudwara Basna,Tah. Basna,Dist. Mahasamund 26 Vill. & P.O. Saldih,Tah. & Dist. Mahasamund,Dist. Mahasamund 35 Village Jamgaon,,P.O. Ghunchapali,,Teh. Bagbahara, Dist. Mahasamun 55 121 Tendulothakala, BabuSagar,Chand Ward, Dabarapara,,Bagbahara 41 Village Tupakbora, Via Bagbahara,,PO - Ganjar, Teh. Thana, Bagbahara 26 Village Tendulotha, Ward No.- 12,,Bagbahara, PO- Ghunchapali,,Teh. B 48 Village Gadbeda,,PO- Gadbeda,,Teh. Distt. Mahasamund 26 Ward No.-4, Thanapara,Bagbahara,,Teh Bagbahara, Dist. Mahasamund 40 Vasudevpara Ward, Shikha News Agency,,Behind Old Collage Pithora,, 38 Ward No.- 12, Tendulotha,,Bagbahara, Dist. Mahasamund, 55 Village Hathigarh, PO- Sukharidabari,,Thana Tumgaon,,Teh Bagbahara 62 Village & PO Mungaser,,Via Bagbahara,,Teh Bagbahara, Dist. Mahasam 32 Village Dumarpali, PO- Tusda,,Thana & Teh Bagbahara,,Dist. Mahasam 43 Village Marar Kashibahara,,PO- Charodabandh, Teh Bagbahara,,Dist. M 31 Village Bhikhapali, Ward No-13, Bastipara,,PO Sikaripali, Thana Pithora 34 Village & PO Kosmi,,Teh Gariyaband, Thana Chhura,,Dist. Mahasamund 54 H-No. 90, Railway Station Road,,P.O. Tahsil & Dist- Mahasamund,Dist. 39 Village/Post - Bavankera,Tahsil & Dist- Mahasamund (C.G.),Dist. Mahas 42 Village - Kampa, Post- Birkoni,Tahsil & Dist- Mahasamund,Dist. Mahasa 38 Ward No. 3 Nayapara,Tahsil & Dist- Mahasamund,Dist. Mahasamund 51 Village - Khaira,P.O. Mahasamund,Dist. Mahasamund 42 Village Jhalap. P.O. Jhalap,Tahsil - Mahasamund,,Dist. Mahasamund 45 Residence- Nayapara, P.H.N. 134/81,P.O- Sorid, Tah. Dist- Mahasamun 32 Village - Khirsali, Post Achankpur,Thana - Tumgaon,,Dist- Mahasamund 35 Aazad Chowk,,Kurmi Para Ward no. 13, Mahasamund(CG) 493445,Dist 26 Village & Post - Bhoring,Dist- Mahasamund,Dist. Mahasamund 30 Village - Baburdih, (Ramadabri),P.O. - Bavankera,,Dist- Mahasamund 72 Village - Chhindouli, P.O. Jhalap,Thana Tumgaun Chowki Patewa,Tah. D 32 Village Lohardih, PO. Sorid,,Thana Mahasamund,Dist. Mahasamund 39 Village Pharphoud, PO. Arang,Tehsil - Arang,,Dist - Raipur (CG) 29 Sai sadan niwas., Besides Catholic Church,Mahasamund Tah.,Dist. Mah 53 Village- Bhoring, PO Bhoring,,Thana Tumgaun Tah & Dist- Mahasamun 39 VILLAGE MUPAR POST SARSIWA,TAHSIL BILAIGARH,DIST RAIPUR 39 BANSURKULI,MAIN ROAD BILAIGARH,DIST RAIPUR 34 VILLAGE-POST KHATIYAPALI,TAHSIL BALODA BAZAR,DIST RAIPUR 29 VILLAGE POST PALARI,DIST RAIPUR,DIST RAIPUR

Slate Cup & Saucer Bow & Arrow majwadi Party Bicycle Sewing Machine Glass Tumbler Pressure Cooker Television Ceiling Fan Table Almirah ratiya Janata Party Lotus an National Congress Hand ujan Samaj Party Elephant attisgarh Vikas Party Kite Bow & Arrow Cup & Saucer dvana Gantantra Party Balloon Chhattisgarh Party Glass Tumbler majwadi Party Bicycle Black Board Spoon Ceiling Fan Almirah Scissors Sewing Machine Banana an National Congress Hand ujan Samaj Party Elephant ratiya Janata Party Lotus majwadi Party Bicycle attisgarh Vikas Party Kite dvana Gantantra Party Glass Tumbler Railway Engine Almirah ujan Samaj Party Elephant an National Congress Hand ratiya Janata Party Lotus dvana Gantantra Party Glass Tumbler Chhattisgarh Party Nagara Kite Jug Almirah Ceiling Fan ujan Samaj Party Elephant an National Congress Hand ratiya Janata Party Lotus htriya Janata Dal Hurricane Lamp Bow & Arrow mmunist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) Flag with Three Stars attisgarh Vikas Party Kite Chhattisgarh Party Glass Tumbler

ratiya Jan Shakti

33 VILLAGE-POST SONAKHAN,TASHSIL KASDOL DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G. 26 VILLAGE-POST TUNDRA,TAHSIL KASDOL DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) 46 VILLAGE DHOURABHATA,TAHSIL BILAIGARH DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) 31 VILLAGE ARJUNI POST SUTIURKULI,TAHSIL BILAIGARH DIST RAIPUR,RAI 35 VILLAGE-POST ADSENA,BLOCK TILDA DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) 47 VILLAGE POST SALIHA,TAHSIL BILAIGARH DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) 37 VILLAGE-POST BHATGAON,TAHSIL BILAIGARH DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G 37 VILLAGE KUSHBHATHA POST NAGARDA,VIA SANKARA KASDOL DIST RAI 27 VILLAGE-POST MOHTARA,VIA KATGI DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) 47 VILLAGE MUDPAR POST SARSIWA,TAHSIL BILAIGARH DIST RAIPUR,RAIP 63 NEW BUS STAND,BALODA BAZAR DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) 51 VILLAGE POST PALARI,TAHSIL PALARI DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) 58 15/480 CIVIL LINES,RAIPUR,RAIPUR (C.G.) 62 VILLAGE-SANDI BANGLA,POST MUDPAR TAHSIL PALARI,DIST RAIPUR 54 VILLAGE & POST PALARI,TAHSIL PALARI DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) 31 BRAMHAN PARA WARD NO 10,KASDOL DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) 37 VILLAGE POST BARELI,TAHSIL KASDOL DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) 38 VILLAGE BITKULI POST KHATIYAPATI,TAHSIL BALODA BAZAR DIST RAIPU 50 VILLAGE-POST LAWAN,TAHSIL BALODA BAZAR DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G 30 INDIRA COLONY WARD NO 2,KASDOL DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) 25 VILLAGE DONGARIDIH POST LAWAN,TAHSIL BALODA BAZAR DIST RAIPU 32 B-22, SECTOR-1,AVANTI VIHAR RAIPUR,RAIPUR (C.G.) 43 VILLAGE KHARCHA POST DAMRU,TAHSIL BALODA BAZAR DIST RAIPUR,R 35 VILLAGE SUNSUNIYA POST SIRIYADIH,DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) 29 VILLAGE-POST BHANDARPURI,TAHSIL ARANG DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G 55 VILLAGE-BANGBOUD POST SONARDEORI,TAHSIL PALARI DIST RAIPUR,R 53 VILLAGE GABOUD POST SUNDARAWAN,TAHSIL PALARI DIST RAIPUR,RAI 66 GHADI CHOWK,BALODA BAZAR DIST RAIPUR,RAIPUR 39 PURANI BASTI NEAR MAHAMAYA TEMPLE NEORA,DIST RAIPUR,RAIPUR 40 VILLAGE LIMAHI,P.O. BALODA BAZAR DISTT RAIPUR,RAIPUR 41 VILLAGE AND P.O. LATUWA,TEHSIL BALODA BAZAR DISTT RAIPUR,RAIPU 41 VILLAGE KHAIRGHATA LAWAN ROAD,BALODA BAZAR DIST RAIPUR,RAIPU 31 VILLAGE CHHUIHA(MALGUJARI),POST & TEH BALODA BAZAR DIST RAIPU 32 BEHIND OLD BUS STAND NEAR SINDHI COLONY,DULLU BADA BALODA BA 33 VILLAGE LOHARI POST SHIKARI KESHLI,TAHSIL SIMGA DISTT RAIPUR,RA 27 VILLAGE & POST KARHUL,THANA SIMGA DIST RAIPUR,RAIPUR 56 VILLAGE & POST MOPKA,TEH BHATAPARA DIST RAIPUR,RAIPUR 44 SUBHASH WARD,TEH BHATAPARA DIST RAIPUR,RAIPUR 55 VILLAGE DHOURABHATA POST NIPANIA,TEH BHATAPARA DIST RAIPUR,R 45 VILLAGE & POST MOPAR,TEH BHATAPARA DIST RAIPUR,RAIPUR 25 VILLAGE KHADUWA POST BANSANKARA,THANA SIMGA DIST TEH SIMGA 31 HOUSE NO 180 VILLAGE DOURENGA,TEHSIL SIMGA DIST RAIPUR,RAIPUR 45 VILLAGE SENDRI,THANA BHATAPARA DIST RAIPUR,RAIPUR 60 VILLAGE HARINBHATTA, POST BANSANKARA,TEHSIL SIMGA DIST RAIPUR 36 NEW GANJ MANDI ROAD,PANDRI,RAIPUR 54 VILLAGE & POST PANDRI,TEH & DIST RAIPUR,RAIPUR 50 HPUSE NO 38 VILLAGE BENDRI,POST URLA BLOCK DHARSIWA DIST RAIP 29 NEW BHAINSTHAN, RING ROAD NO 1,RAIPURA,RAIPUR 41 VILLAGE MURA POST BANGONI,TEHSIL TILDA DIST RAIPUR,RAIPUR 51 VILLAGE & POST BANGONI,TEH & DIST RAIPUR,RAIPUR 32 VILLAGE BIRGAON POST BIRGAON,TEH & DIST RAIPUR,RAIPUR 42 MARUTI ENCLAVE,DUMARTALAB, TELIBANDHA,RAIPUR

ublican Party of India (Khobragade) Engine Railway majwadi Party Bicycle Cup & Saucer Table Lamp Bat Ceiling Fan Coconut ujan Samaj Party Elephant ratiya Janata Party Lotus an National Congress Hand attisgarh Vikas Party Kite majwadi Party Bicycle Almirah ratiya Jan Shakti Nagara l Bhartiya Sindhu Samajwadi Party Gas Cylinder khand Mukti Morcha Cot ublican Party of India (A) Railway Engine Iron Shuttle Gas Stove Banana Television Ceiling Fan Bat Candles Coconut ujan Samaj Party Elephant ratiya Janata Party Lotus an National Congress Hand ratiya Jan Shakti Nagara Chhattisgarh Party Glass Tumbler Jan Shakti Party Bungalow l Bhartiya Sindhu Samajwadi Party Gas Cylinder Bow & Arrow ublican Party of India (A) Railway Engine Almirah Kite Scissors Television Camera an National Congress Hand ratiya Janata Party Lotus ujan Samaj Party Elephant majwadi Party Bicycle dvana Gantantra Party Saw Bow & Arrow ratiya Jan Shakti Nagara l Bhartiya Sindhu Samajwadi Party Gas Cylinder Coconut Kite Letter Box Railway Engine

63 358, SUNDAR NAGAR DAXIN,RAIPUR,RAIPUR 38 38/262 NEHRU NAGAR,NEAR AJAY CYCLE STORE,RAIPUR 26 VILLAGE SERIKHEDI,POST & THANA MANDIR HASOUD,RAIPUR 38 VILLAGE KHARORA POST KHARORA,TEHSIL & DIST RAIPUR,RAIPUR 36 VILLAGE PAWANI POST KHAUNA,TEH & DIST RAIPUR,RAIPUR 42 MITAN SWEETS VILLAGE CHARODA,THANA HARSIWA,RAIPUR 39 VILLAGE & POST AKOLI,THANA DHARSIWA DIST RAIPUR,RAIPUR 41 AVANTI VIHAR, SECTOR 1,HOUSE NO1-2/A RAIPUR(C.G.),RAIPUR 49 SAHU PARA, RAM-BORIYAKALA,PO-SEJBAHAR RAIPUR(C.G.),RAIPUR 64 BALAJI COLONY-1, MANDIRHASAUD,TEH ARANG RAIPUR(C.G.),RAIPUR 54 NEW PURENA,PARAS VIHAR RAIPUR(C.G.),RAIPUR 42 E-1, 4/7, NEW RAJENDRA NAGAR,RAIPUR(C.G.),RAIPUR 47 52/182, HINDUSTANI KUTI,SUNDAR NAGAR, RAIPUR(C.G.),RAIPUR 37 HIG-C-52, SHAILENDRA NAGAR,RAIPUR(C.G.),RAIPUR 51 A-30, BAJAJ COLONY, NEW RAJENDRA NAGAR,POST RAVIGRAM, RAIPUR 59 H.NO-07/1066 KHAMTARAI,,NEAR JAITARWAYE, THANA KHAMTARAI,RAIP 44 DUDHADHARI MANDIR MARG,MATHPARA RAIPUR(C.G.),RAIPUR 33 MANGRAPARA,RAIPUR,RAIPUR 39 H.NO-406, DALDAL SEONI,MOVA RAIPUR,RAIPUR 34 BLOCK A-01, SHIV COMPLEX,MOVA PANDRI, RAIPUR,RAIPUR 35 PURANA BUS STAND,,GANESH RAM NAGAR, RAIPUR,RAIPUR 39 H.N-44, GRAM-MOKHETARA,,JANPAD-ABHANPUR, RAIPUR,RAIPUR 45 GRAM-DUNDA, P.O. SEJBAHAR,THANA-TIKARAPARA, RAIPUR,RAIPUR 35 H.NO- 265, NEAR BUS STAND,ARANG, RAIPUR,RAIPUR 34 GRAM & P.O. DEOPURI,RAIPUR(C.G.),RAIPUR 34 NAVAGAON, KHUTERI,THANA MANDIHASAUD, RAIPUR,RAIPUR 61 PAHADI PARA, GUDHIYARI,RAIPUR(C.G.),RAIPUR 46 MONNAT OFFSET, IN FRONT OF KIDORIMAL DHARMSHALA,RAIPUR,RAIPU 62 MADHUBAN GITA NAGAR,RAIPUR(C.G.),RAIPUR 30 H.NO-109, SUNDAR NAGAR,RAIPUR(C.G.),RAIPUR 54 14, BAMLESHWARI NAGAR,SANT KABIR WARS NO 3, RAIPUR,RAIPUR 31 LIG-1195, VIR SAWARKAR NAGAR,,HIRAPUR, P.O. TATIBAND,RAIPUR 61 NAHER PARA, KELKAR BADI,,14/787, RAIPUR(C.G.),RAIPUR 43 84/171, RAMKUND PARA,RAIPUR(C.G.),RAIPUR 44 DUDHADHARI MANDIR MARG,MATHPARA RAIPUR(C.G.),RAIPUR 26 ADARSH BAZAR, BEHIND VIVEKANAND ASHRAM,GALI NO.9 RAIPUR,RAIP 33 KOTESHWAR NAGAR,KOTA RAIPUR,RAIPUR 59 BEHIND GANESH MANDIR,GANESH NAGAR MAHADEV GHAT,RAIPUR 57 D-6, CIVIL LINES,RAIPUR,RAIPUR 30 RAVI SHANKAR SHUKLA NAGAR,AMANAKA RAIPUR,RAIPUR 50 SAI NAGAR,FAFADIH,RAIPUR (C.G.) 49 HOUSE NUMBER-42/1417,NEAR HARCHAND RAI BULCHAND PETROL PUM 40 NURANI CHOWK,RAJA TALAB, RAIPUR(C.G.),RAIPUR (C.G.) 27 MOUDHAPARA, SUBHASH NAGAR,NEAR TAJ ENGINEERING,RAIPUR (C.G 35 PARAS NAGAR,,NEAR CHAITRAM KIRANA SHOP,RAIPUR (C.G.) 31 32/1555, NEAR MAHARANAPRATAP GARDEN,SHYAM NAGAR,RAIPUR (C.G 26 NEHRU NAGAR,CHANDANI CHOWK,RAIPUR (C.G.) 33 HOUSE NUMBER-67/(GH),VILLAGE AND POST MANDIR HASAUD,RAIPUR ( 42 33/1288, KASHIRAM NAGAR,POST-RAVIGRAM,RAIPUR (C.G.) 41 BEHIND SANDEEP TILES, F.C.I. COLONY,CHANGORABHATHA,RAIPUR (C.G 38 RAZA BHAWAN,MOMINPARA,RAIPUR (C.G.) 42 338,339, PT KASHIRAM NAGAR,RAIPUR(C.G.),RAIPUR

ujan Samaj Party Elephant ratiya Janata Party Lotus an National Congress Hand Chhattisgarh Party Glass Tumbler ratiya Jan Shakti Nagara majwadi Party Bicycle ratiya Bahujan Party Sewing Machine l Bharatiya Manav Adhikar Dal Kite l Bhartiya Sindhu Samajwadi Party Almirah Banana Coconut Gas Cylinder Road Roller Ring Bat Scissors Battery Torch Gas Stove Whistle Balloon Railway Engine Candles an National Congress Hand ujan Samaj Party Elephant ratiya Janata Party Lotus khand Mukti Morcha Bow & Arrow ratiya Bahujan Party Sewing Machine attisgarh Vikas Party Kite ata Dal (United) Arrow dvana Gantantra Party Glass Tumbler l Bharat Hindu Mahasabha Coconut Almirah Balloon Jug ratiya Janata Party Lotus an National Congress Hand ujan Samaj Party Elephant attisgarh Vikas Party Kite ata Dal (United) Arrow majwadi Party Bicycle khand Mukti Morcha Bow & Arrow Almirah Balloon Black Board Banana Scissors Saw an National Congress Hand ujan Samaj Party Elephant ratiya Janata Party Lotus dvana Gantantra Party Saw attisgarh Vikas Party Kite

40 ANITA FURNITURE, M.G.ROAD,DADABADI,RAIPUR (C.G.) 49 RAMSAGARPARA, JAWAHAR NAGAR WARD,HOUSE NO 5/220,RAIPUR (C.G 39 HOUSE NUMBER-887,LAKHE NAGAR, NEAR MILLENIUM CHOWK, SUNDAR 63 OM MANDIR, OM NAGAR,AMANAKA RAIPUR,RAIPUR (C.G.) 49 RAJBANDHA PARA, SOUTH WEST,CLVIL LINES, RAIPUR (C.G.),RAIPUR (C 34 HOUSE NUMBER-37/191,,BAIJNATHPARA, RAIPUR(C.G.),RAIPUR (C.G.) 27 RAIPUR, AMAPARA, KHAPARABHATTI,RAIPUR, TEHSIL & DIST RAIPUR (C. 62 ASHIYANA, NEAR SIRAT MAIDAN,SANTOSHI NAGAR, RAIPUR (C.G.),RAIPU 32 NEAR DR. WADHWANI,KATORA TALAB, RAIPUR (C.G.),RAIPUR (C.G.) 31 NEAR YASIN MADARSA,,BAIJNATHPARA, RAIPUR(C.G.),RAIPUR (C.G.) 46 RAMKUND VIHAR, RAMKUND,CHIRHULDIH WARD, RAIPUR(C.G.),RAIPUR ( 44 PRAYAG KUNJ, BAJRANG CHOWK,SANTOSHI NAGAR, P.S. TIKARAPARA,R 47 D-58, SHAILENDRA NAGAR,RAIPUR(C.G.),RAIPUR (C.G.) 66 NEAR GAUSIYA MASZID,EX MUTWALLI, SANTOSHI NAGAR,RAIPUR (C.G.) 37 HOUSE NUMBER D/5, MAHAMAI PARA WARD NO-62,POST SUNDAR NAGA 48 HOUSE NUMBER-660,,MAHARAJA VIRBHADRA NAGAR, RAIPUR,RAIPUR (C 40 HOUSE NUMBER D/161 R.M.S. COLONY,TAIGORE NAGAR, RAIPUR,RAIPU 43 PRAVIN JAIN, S/O SHRI RADHAKISHAN JAIN,SYNTHETIC PETROL,(RESEA 27 887, SUNDAR NAGAR,RAIPUR(C.G.),RAIPUR (C.G.) 36 PURANI BASTI,BANIYA PARA RAIPUR (C.G.),RAIPUR (C.G.) 43 GAURA CHOURA, MATHPARA,RAIPUR, TEHSIL & DIST RAIPUR (C.G.),RAIP 31 VILLAGE-LALPUR, POST DEVPURI,RAIPUR (C.G.) PIN 492015,RAIPUR (C.G 29 HOUSE NO 23/1786,PANDARITARAI RAIPUR (C.G.),RAIPUR (C.G.) 38 VILLAGE DUMHA PO.OFF. BHANDARPURI,TH.ARANG DISTT RAIPUR (C.G. 35 N.H.6 C/O SHRI DHURU KUMAR SHAKULA (MAHAMAYA PARA),ARANG THA 46 BARAUDA PO. MANA CAMP(RAKHI),TAHSIL ARANG DIST RAIPUR (C.G.),RA 36 VILLAGE TELASI,TAHSIL PALARI DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) 31 VILLAGE POST KHARORA,DIST RAIPUR (C.G.),RAIPUR (C.G.) 73 VILLAGE DEVDA POST LAKHOLI,THANA & TAHSIL ARANG DIST RAIPUR,R 44 H.I.G. 32,SHANKAR NAGAR RAIPUR,RAIPUR (C.G.) 28 VILLAGE CHHATAUNA POST & THANA MANDIR HASAUD,TAHSIL ARANG D 36 VILLAGE & POST OFFICE PARAGAO,,ARANG, RAIPUR,RAIPUR (C.G.) 30 VILLAGE UMARIYA POST OFFICE REEWA (LAKHOLI),TAHSIL ARANG DIST 57 BEHIND CLOTH MARKET PANDRI SECTOR 4,DEVENDRA NAGAR RAIPUR 53 H.I.G.c 30 SECTOR 1 DEVENDRA NAGAR RAIPUR,TAHSIL & DIST RAIPUR,R 57 VILLAGE TORLA POST OFFICE BHURKA,TAHSIL ABHANPUR DIST RAIPUR 45 HOUSE NO 5 MOVA GOLDAN VILLAGE MOVA,TAHSIL DIST RAIPUR,RAIPU 40 VILLAGE NAVAGAOV POST OFFICE KATHYA NO 2,TAHSIL ABHANPUR DIS 45 VILLAGE GATAPAR POST OFFICE ABHANPUR,DIST RAIPUR (C.G.),RAIPUR 30 VILLAGE AMNER POST CHANDI BAZAR,TAHSIL ABHANPUR DIST RAIPUR, 34 BEHIND SAMUDAYIK SAWATHA KENDRA,VILLAGE & POST ABHANPUR DIS 32 VILLAGE ABHANPUR,DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) 26 BAJRANG CHOWK SHITLA PARA WARD NO 17,GOBR NAVAAPARA,RAIPUR 27 KANSHI VILLA ADARSH NAGAR BARUD KOTHI,KUSHALPUR RAIPUR (C.G. 37 DURGA CHOWK GUDURUPRARA WARD NO 14,MAHASAMUND DIST,MAHA 42 MUKESH PHOTO STUDIO RAJIM ROAD ABHANPUR,GRAM PANCHAYAT UR 40 VILLAGE BELBHATA POST P.JAMGAAO,ABHANPUR DIST RAIPUR (C.G.),R 50 3069,SHANKAR NAGAR RAIPUR,RAIPUR (C.G.) 55 C.NO.231/G LALPUR, LAXMI HOSPITAL,RING ROAD KE SAMNE VILL & THA 48 TAHSIL KARYALAY KE PAAS,RAJIM DIST RAIPUR (C.G.),RAIPUR (C.G.) 57 VILLAGE PHINGESHWER MAULIPARA,TAHSIL RAJIM DIST RAIPUR,RAIPUR 30 C/O SUSHIL MAHANT,GURUDWARA KE SAMNE SHYAM NAGAR RAIPUR,R

Glass Tumbler Bow & Arrow Coconut Black Board Almirah Candles Nagara an National Congress Hand ratiya Janata Party Lotus ujan Samaj Party Elephant mmunist Party of India (Marxist) Hammer, Sickle and Star khand Mukti Morcha Camera majwadi Party Bicycle Battery Torch dwana Mukti Sena Coconut dvana Gantantra Party Saw an National Congress Hand ujan Samaj Party Elephant ratiya Janata Party Lotus dvana Gantantra Party Glass Tumbler tantrik Samajwadi Party Candles Batsman Kite Jug ratiya Janata Party Lotus ujan Samaj Party Elephant an National Congress Hand ndigarh Vikas Party Kite ratiya Jan Shakti Nagara Black Board Banana Ring Glass Tumbler Coconut Almirah Scissors Cup & Saucer Bat ujan Samaj Party Elephant an National Congress Hand ratiya Janata Party Lotus Bow & Arrow dvana Gantantra Party Road Roller ratiya Jan Shakti Nagara Coconut Black Board Almirah Glass Tumbler Diesel Pump Kite Jan Shakti Party Bungalow dvana Gantantra Party Saw

Chhattisgarh Party

33 VILLAGE BARBHATA,POST BASIN TAHSIL RAJIM,RAIPUR (C.G.) 28 VILLAGE & POST KOPARA,TAHSIL RAJIM DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) 30 VILLAGE SARAGAON PO DULLA,TAH CHURA, DIST RAIPUR (C.G.),RAIPUR 28 VILLAGE POST BELTUKRI,TAHSIL RAJIM DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) 61 CHHURANAGAR, THANA & TAH CHHURA,RAIPUR(C.G.),RAIPUR (C.G.) 58 VILL CHOUBEBHANDHA, P.O. BARONDA,TAHSIL RAJIM DIST RAIPUR,RAIP 41 P.O. GARIYABAND,DIST RAIPUR (C.G.),RAIPUR (C.G.) 50 P.O. CHHURA,DIST RAIPUR (C.G.),RAIPUR (C.G.) 47 VIL. MUNGAPADER P.O. URAMAL,TAHSIL MAINPUR DIST RAIPUR (C.G.),R 54 VILL & POST JIDAR,THANA & TAHSIL MAINPUR DIST RAIPUR (C.G.),RAIPU 60 Q.NO. 185 VIL BHEJIPADAR,P.O. CONDEKELA TAHSIL GARIYABAND,DIST 44 VILL BARGAON URPH KURRU BHATHA P.O. INDAGAON,TAH & THANA MAI 35 VILL & POST GADIYAPARA,THANA & TAH CHHURA,DIST RAIPUR (C.G.) 39 VILL DUMARPADAW P.O. TAURENGA,DIST RAIPUR (C.G.),RAIPUR (C.G.) 41 SHIV MADIR KE SHAMANE,LUCHKIPARA WARD NO 7 DURG,DIST DURG (C 32 VILLAGE JIDAR THANA MAINPUR,TAHSIL GARIYABAND DIST RAIPUR (C.G 48 POST- GATTASILLY,TAHSIL- NAGRI,GATTASILLY 29 DINKARPUR,DUGLI,NAGRI 31 HOUSE NO- 137,PURV NIRRABEDA,NAGRI 47 VILL-MUNAIKERA,POST-DUGLI,NAGRI 60 VILL- 14 JAMPANI,POST- KEREGAON,NAGRI 26 VILL- PARASWANI,POST-RAJPUR,NAGRI 38 VILL- PALVADI,PO- KEREGAON,NAGRI 28 VILL/PO- NAGRI,TAH-NAGRI,NAGRI 45 BAJRANG CHOWK, WARD NO. 5,VILL-POST- KURUD,KURUD 35 KARELIBADI,VILL-RAJIM,DHAMTARI 44 HOUSE NO. 163, KALA MANCH CHOWK UTTAR,VILL-SILOUTI, TAH-KURU 34 KABIR CHOWK, DHOBNIPARA,KURUD,KURUD 29 KENDRI,POST-KENDRI,ABHANPUR 33 KHARENGA,TAH-DHAMTARI,DHAMTARI 35 VILL/PO-SIRRI,TAH-KURUD,DHAMTARI 46 BAJAR CHOWK WARD NO.8,VILL/PO-KURUD,DHAMTARI 45 VILL-BHEDSAR,POST-BHAKHARA,KURUD 44 VILL-KHISORA,POST-HASDA NO.1,KURUD 43 VILL-POST-AUWARI,TAH-KURUD,DHAMTARI 25 VILL-CHARRA,PO/TAH-KURUD,KURUD 39 VILL-PARASWANI,POST-MAGARLOAD,MAGARLOAD 36 VILL-SILLOUTI,THANA-BHAKHARA,KURUD 41 RAMSAGAR PARA, AMATALAB ROAD DHAMTARI,TAHSIL - DHAMTARI,DH 62 BATHENA CHOWK,MAIN ROAD DHAMTARI,DHAMTARI 45 SIHAWA ROAD, JALAMPUR WARD DHAMTARI,TAHSIL - DHAMTARI,DHAM 42 JALAMPUR WARD,TAH-DHAMTARI,DHAMTARI 38 VILL-SALONI,POST-CHHUHI,NAGRI 32 VILL-BHATGAON,PO-BHATGAON,DHAMTARI 25 VILL-BORIDKHURD,PO-SHANTIPUR,DHAMTARI 33 VILL-KHARENGA,PO-KHARENGA,DHAMTARI 58 BATHENA WARD DHAMTARI,TAH-DHAMTARI,DHAMTARI 32 VILL-KHARENGA,POST-KHARENGA,DHAMTARI 48 VILL-SORAM,PO-BHATGAON,DHAMTARI 37 VILL-BHARDA,PO-DAHDAHA,KURUD 34 178-A',Ruwabandha Sector,Bhilai 51 Gram Baghtrai, Post Fagundaha,Tehsil - Gurur,

ujan Samaj Party ratiya Janata Party an National Congress majwadi Party

Elephant 47 Gram Piperchedi, Post - Charwahi,Tehsil - Balod, Lotus 53 Gram & Post - Armarikala,Tehsil - Gurur, Hand 60 Nayapara Balod,Ward No. - 5, Post & Tehsil - Balod, Bicycle 58 Amapara Balod,Post & Tehsil - Balod, Batsman 27 Devgahan, Post - Arjunda,Tehsil - Gunderdehi, Sewing Machine 40 Beech goura Chowk Gurur,Gram & Post - Gurur, an National Congress Hand 33 Gram & Post - Ghotia,Tehsil -Balod, attisgarh Mukti Morcha Glass Tumbler 52 Shahid Chowk, Kemp No. - 1,,Dalli Rajahara khand Mukti Morcha Almirah 29 Gram & Post - Kususmkasa,Tehsil - Balod, Balloon 25 Gram - Magardaha, Post - Surdogar,Tehsil - Dondi, Road Roller 69 Mukam & Post - Bainsabod,Tehsil - Balod, ratiya Janata Party Lotus 39 Rajbhawan, Dondilohara,Tehsil - Dondilohara, ujan Samaj Party Elephant 49 Gram - Singanwahi, Post - Salhe,Tehsil - Balod, Kite 54 Near Muktidham,Ram Nagar, Supela,Bhilai Coconut 31 Gram - Bohardih, Post - Amadula,Tehsil - Balod, ujan Samaj Party Elephant 52 Gram & Post Achhoti,Tehsil - Dondilohara, an National Congress Hand 63 Gram & Post - Kalangpur,Tehsil - Gunderdehi, ratiya Janata Party Lotus 38 Gotiapara, Gram - Belodi, Post - Belodi,Tehsil - Gunderdehi, dvana Gantantra Party Saw 47 Gram - Parsahi (T), Post - Bhatagaon (R),Tehsil - Gunderdehi, Sewing Machine 48 School Para,,Gunderdehi an National Congress Hand 47 Mansarovar Awasia Parisar, Bhilai -3,Post - Bhilai East, Tehsil - Patan, D ratiya Janata Party Lotus 48 Gram & Post - Urla, B.M.Y. Charoda,Tehsil - Patan, ujan Samaj Party Elephant 28 Gram - Kugda,Tehsil - Patan, dvana Gantantra Party Saw 31 Gram & Post - Patora,Tehsil - Patan, Kite 45 Gram & Post - Jamul, A.C.C.,Laxmi para, Coconut 55 Gram - Temri, Post - Surpa,Tehsil - Patan, Glass Tumbler 38 Gram - Mahakakhurd, Post - Panhdor,Tehsil - Patan, Almirah 36 Gram - Chulgahan, Post - Nipani (Tipani),Tehsil - Patan, Black Board 51 School Chowk, Borsi Ward No. - 51,Tehsil - Durg, majwadi Party Cot 38 In Front of Azaz Cycle Stores,Nehru Nagar,Raipur ujan Samaj Party Elephant 35 Ward No. - 51, School Chowk,Borsi, an National Congress Hand 47 Pratiroop Malviya Nagar,,Durg ratiya Janata Party Lotus 47 Gram & Post - Tirga,Tehsil & District - Durg, dvana Gantantra Party Saw 39 Gram & Post Borai,Tehsil - Durg, Jan Shakti Party Bungalow 33 4 - B, 33A/10,,Bhilai Nagar mmunist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) Qr. No. - 6A, Street No. - Avenue C, Sector - 2,,Bhilai Nagar Flag with Three Stars 45 Kite 38 Gram & Post - Rasmada,Tehsil & District - Durg, Glass Tumbler 42 Gram - Umarpoti, P.O. - Purai,Tehsil & District - Durg, Table 53 Gram - Katulbod,Tehsil & District - Durg, Coconut 41 Gram - Khursidih, P.O. - Borai,Tehsil & District - Durg, an National Congress Hand 46 33, Mohan Nagar,,Durg ujan Samaj Party Elephant 67 House No. - 93, Amdi mandir ward 24,,Thana - Mohan Nagar,Durg ratiya Janata Party Lotus 48 Thethwar Para Ward No. - 6,,Durg ratiya Jan Shakti Kite 55 Shivpara Ward 34,,Durg dvana Gantantra Party Saw 47 Sunder Vihar Phool Ki Bari,Kurud, attisgarh Mukti Morcha Nagara 27 Sikola Bhata,,Durg ublican Party of India (A)Railway Engine 46 Block - O, Qr. - 7, Raisane Awas,Nehru Nagar,Durg Bat 38 Sikola Bhata,,Durg Coconut 34 House No. 107, Ward - 27, Bajrang Chowk Polsaya Para,,Durg Glass Tumbler 42 Gram - Umarpoti,Tehsil & District - Durg, Sewing Machine 35 Nera Budh Kuti, Shankar Nagar,,Durg ujan Samaj Party Elephant 47 163 SUNDER BHAWAN NEW KHURSIPAR BHILAI,,BHILAI

ratiya Janata Party Lotus 50 BUNGLAW NO.1 SECTOR 9 STREET 11 BHILAI NAGAR,,BHILAI an National Congress Hand 59 32 BUNGLAW NO.6 BHILAI,,BHILAI mmunist Party of India Ears of Corn And Sickle 42 4D STREET 38 SECTOR 1 BHILAI,,BHILAI Jan Shakti Party Bungalow 44 MIG-II 2608 MPHB INDUSTRIAL AREA BHILAI,,BHILAI ublican Party of India (A)Railway Engine 36 EKTA NAGAR CHANDNI CHOWK BHILAI,,BHILAI mmunist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) QR 1B STREET 39 SECTOR 4 BHILAI,,BHILAI Flag with Three Stars 45 dvana Gantantra Party Saw 39 NPA SECTOR 5 BHILAI,,BHILAI ratiya Jan Shakti Kite 35 580 PANCHSHEEL NAGAR WARD NO. 1 DURG,,DURG Television 43 QR 6D STREET 6 SECTOR 4 BHILAI,,BHILAI Bat 30 QR 2E AVENUE C ZONE 3 BHILAI,,BHILAI Gas Stove 54 QR 3F STREET 36 SECTOR 7 BHILAI,,BHILAI an National Congress Hand 47 DASHARA MAIDAN SHANTI NAGAR BHILAI,,BHILAI ratiya Janata Party Lotus 39 PANCH BUILDING PARISAR DURG,,DURG ujan Samaj Party Elephant 48 HOUSE NO 1412/KA KAILASHNAGAR HOUSING BOARD BHILAI,,BHILAI majwadi Party Bicycle 44 ZERO ROAD NEAR 7 DAY SCHOOL SHANTI NAGAR SUPELA,,BHILAI dvana Gantantra Party Saw 34 HOUSE 12 STREET 15A PRAGATI NAGAR RISALI BHILAI,,BHILAI mmunist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) WARD NO. 23 SHARDA PARA CAMP-2 BHILAI,,BHILAI Flag with Three Stars 48 tantrik Samajwadi Party Candles 45 House No. - 42, Near Darri Talab, Gram & Post - Kurud Ward - 14,Tehsi Kite 40 Block - 18A, Street - 13, Sector -10,,Bhilai Nagar Jan Shakti Party Bungalow 35 STREET 36 HOUSE 39 VIVEKANAND COLONY SHANTI NAGAR,,BHILAI ratiya Jan Shakti Nagara 40 WARD NO. 7 KOHKA BHILAI,,BHILAI Whistle 44 MURUM KHADAN FARIDNAGAR KOHKA POST SUPELA,,BHILAI Coconut 38 CHANDRANAGAR KOHKA BEHIND AGRASEN ITI,POST KOHKA,BHILAI Electric Pole 42 10/21 NEHRU NAGAR EAST,,BHILAI Basket 48 SUBHASH CHOWK SUPELA BHILAI,,BHILAI Walking Stick 32 ACC Employees Grih Nirman Sahkari Samiti,Kurud, Gas Cylinder 58 EWS 1, Vaishali Nagar,,Bhilai Glass Tumbler 50 Behind Uttam Talkies, House No. - 206, Street -2, Jone - 1,Sector -11, W Television 46 House No. - 24, Kosa nagar Ward -2,,Bhilai Railway Engine 25 Katulboard, Durg PO.S.A.F. Line,Tehsil & District - Durg, an National Congress Hand 44 Gram - Kokdi, PO - Semariya,Tehsil - Dhamdha, ratiya Janata Party Lotus 60 Gram - Mendra, PO - Kasounda,Tehsil - Gunderdehi, ujan Samaj Party Elephant 51 Gram - Malpurikala, PO - Oteband,Tehsil - Dhamdha, Kite 33 Gram - Samoda, Thana - Jevara Sirsa,PO - Karanja Bhilai, Tehsil & Distr dvana Gantantra Party Saw 33 Gram - Pagbandhi, PO-Rajpur,Tehsil - Dhamdha, Almirah 48 H. No. 3420, Indira Para,Bhilai -3,Durg Glass Tumbler 36 Gram & PO - Surdung,Tehsil - Dhamdha, Cup & Saucer 61 Nandni Nagar,Tehsil - Dhamdha, Banana 60 Gram - Dalli rajhara,Tehsil - Dondilohara, Ceiling Fan 40 Kadambari Nagar,,Durg Table 60 Gram - Mrra, PO - Kumahari,Tehsil - Dhamdha, Table Lamp 60 Gram - Kutelabhata, PO - Jevera Sirsa,Tehsil & District - Durg, Candles 34 Gram & Post Deori,District - Raipur, ujan Samaj Party Elephant 52 WARD NO. 1 NEAR WATER TANK POLICE STATION ROAD,TEHSIL DHAM an National Congress Hand 51 MOHBHATA VILLAGE TEHSIL SAJA JILA DURG,,SAJA ratiya Janata Party Lotus 48 WARD NO.1 AHIWARA,TEHSIL DHAMDHA,DHAMDHA attisgarh Mukti Morcha Bat 28 DEURKONHA VILLAGE POST BARHAPUR,TEHSIL DHAMDHA,DHAMDHA dvana Gantantra Party Saw 34 MATRA VILLAGE POST PARSABOD,TEHSIL SAJA JILA DURG,SAJA Nagara 26 WARD NO.3 NAGAR PANCHAYAT THANKHAMARIYA,TEHSIL SAJA JILA DU Glass Tumbler 46 POST & VILLAGE TEMRI,TEHSIL DHAMDHA,DHAMDHA ratiya Janata Party Lotus 41 Gram - Reve, Post - Patora,Tehsil - Berla, an National Congress Hand 55 Gram & Post - Pauwara,Tehsil & District - Durg,

Elephant 39 Mohbhatta Road, Brahmin Para, Ward No. - 6,,,Bemetara Kite 40 299 K. Risali Sector,,Bhilai Bow & Arrow 46 404, Gokul Apartment, Choubey Colony,,Raipur ratiya Jan Shakti Nagara 44 Near Ratan Talkies, Durg Road,,Bemetara Saw 50 Gram - Dewarbija,Tehsil - Berla, Almirah 45 Gram - Bahera, Post - Karesara,Tehsil - Bemetara, Balloon 34 Gram & Post - Kanehara,Tehsil - Saja, Banana 36 Gram - Duda, Post - Ninwa,Tehsil - Bemetara, Cup & Saucer 40 Ward No. - 10,,Bemetara Ceiling Fan 50 Gram & Post - Khudmuda,Tehsil - Berla, ujan Samaj Party Elephant 40 Gram - Singhanpuri,Post - Andhiyarkhor,Tehsil - Bemetara an National Congress Hand 56 Gram - Chakravai, Post - Maro,Tehsil - Nawagarh, ratiya Janata Party Lotus 48 Gram - Kura, Post - Nandhghat,Tehsil - Nawagarh, Cot 35 Gram - Kosa, Post - Pendritrai,Tehsil - Bemetara, Glass Tumbler 48 Gram - Lalpur, Post - Murta,Tehsil - Nawagarh, an National Congress Hand 52 KK ROAD MODHAPARA RAIPUR,SHANTI NAGAR SHASHPUR LOHARA PO ujan Samaj Party Elephant 52 GRAM PRASVARA POST PLANSARI,TEHSIL PANDARIYA,DISTRICT KABIRD ratiya Janata Party Lotus 40 GRAM BHAGATPUR POST RUSE GRAM PANCHAYAT BHAGATPUR,THANA Bow & Arrow 35 MAHAMAYA CHOWK,PANDARIYA,DISTRICT KABIRDHAM dvana Gantantra Party Balloon 39 GRAM POST MUNMUNA,TEHSIL PANDARIA,DISTRICT KABIRDHAM Almirah 65 RAJMAHAL CHOWK POST KAWARDHA,TEHSIL KAWARDHA,DISTRICT KA Television 28 GRAM LALPURKHURD PO DULLAPUR,TEHSIL PANDARIA,DISTRICT KABIR Glass Tumbler 46 GRAM DHAURRABANDH PO MARKA,TEHSIL KAWARDHA,DISTRICT KABIR attisgarh Vikas Party Kite 27 Post-Pandariya,,Padhi(Kabirdham) mmunist Party of India (Marxist) Hammer, Sickle and Star VILLAGE MANIKPUR P.O. NEURGAONKHURD,TEHSIL BODLA,DISTRICT K 36 an National Congress Hand 43 RAJ MAHEL CHOWK,POST KAWARDHA , TEHSIL KAWARDHA,DISTRICT K ratiya Janata Party Lotus 55 VILLAGE BIRKONA PO BHARAMPURA,TEHSIL KAWARDHA,DISTRICT KAB ujan Samaj Party Elephant 34 VILLAGE BHELWANHANWER PO PIPARYIA,TEHSIL KAWARDHA,DISTRICT Bow & Arrow 51 VILLAGE RENGAKHARKHURD P.O. RAJANAVAGONA ,,TEHSIL KAWARDH dvana Gantantra Party Balloon 47 VILLAGE BEHANAKHODRA PO CHILPHI,TEHSIL BODLA,DISTRICT KABIRD Banana 30 PAITHOOPARA WARD NO. 16 KAWARDHA,TEHSIL KAWARDHA,DISTRICT Kite 65 RAJ MAHEL CHOWK KAWARDHA,TEHSIL KAWARDHA,DISTRICT KABIRDH Almirah 28 WARD NO 8 , PO KAWARDHA,TEHSIL KAWARDHA,DISTRICT KABIRDHAM Black Board 32 VILLAGE CHANGORABHATHA,7 SWARAJ TRACTORS KE PICHE , UPADHY Sewing Machine 36 VILLAGE DULLAPAUR PO SONPURI RANI,TEHSIL KAWARDHA,DISTRICT K Basket 35 VILLAGE PONDI P.O. BODLA,TEHSIL BODLA,DISTRICT KABIRDHAM ratiya Janata Party Lotus 45 VILL.-GHIRGHOLI,POST-SHAKHA,TH.-CHHUIKHADAN,,DISTRICT-RAJNAN ujan Samaj Party Elephant 41 VILL. & POST - RAMPUR, THANA & TH. - CHHUIKHADAN,DIST.-RAJNAND an National Congress Hand 56 VILL. & POST. - ATARIYA, TH. - CHHUIKHADAN,DIST.-RAJNANDGAON (C ratiya Jan Shakti Nagara 51 WARD NO. 7, GOAL BAZAR, KHAIRAGARH, TH.-KHAIRAGARH,DIST.-RAJN dvana Gantantra Party Saw 28 VILL.-JANGALPUR, POST.-PANDADAH, TH-KHAIRAGARH,DIST.-RAJNANDG Gas Cylinder 33 VILL. - HANIBAN, POST. - GANDAI,DIST.-RAJNANDGAON (C.G.),VILLAGE Glass Tumbler 34 VILL.-KARAMTARA,POST.-BIJETALA,TH.&BLOCK-KHAIRAGARH,DIST.-RAJ Kite 45 VILL.-HATBANZA,POST.-CHHUIKHADAN,,DIST.-RAJNANDGAON (C.G.),VI ujan Samaj Party Elephant 39 VILL. & POST - MOHARA, TH. & THANA - DONGARGARH,DIST.-RAJNAND an National Congress Hand 52 JAI STAMBH CHOWK, WARD NO. 10, DONGARGARH,DIST.-RAJNANDGAO ratiya Janata Party Lotus 37 VILL. - TENDUTOLA, POST- MOHARA, TH.-DONGARGARH,DIST.-RAJNAND Bow & Arrow 41 VILL.- BANBAGHERA, TH & BLOCK - RAJNANDGAON,DIST.-RAJNANDGAO Jan Shakti Party Bungalow 43 QT.NO.5B, SADAK N.P.A., SECTOR 8, BHILAI,DIST.- DURG (C.G.),CITY Kite 33 VILL.- THAKURTOLA, POST - DHARA, TH.- DONGARGARH,DIST.-RAJNAN Glass Tumbler 42 VILL. - BIREJHAR, POST. - TEMARI, TH.- RAJNANDGAON,DIST.-RAJNANDG Jug 32 VILL.- THAKURTOLA, POST. SOMANI,DIST.-RAJNANDGAON (C.G.),VILLAG

ujan Samaj Party

Almirah 60 VILL. - PANDADAH, POST. PANDADAH, TH. - KHAIRAGARH,DIST.-RAJNAN an National Congress Hand 50 KUSUM BHAWAN, G.E. ROAD,POST RAJNANDGAON DISTT. RAJNANDGA ujan Samaj Party Elephant 40 INDRAPURI, STADIUM ROAD,WARD NO. 17, SHAKTINAGAR, RAJNANDGA ratiya Janata Party Lotus 55 RAMAN MEDICAL STORES, MAINROAD,,KAWARDHA, DISTT. KABIRDHAM ublican Party of India (A)Railway Engine 40 LAXMINIWAS, LAXMI NAGAR,,PACHPEDI NAKA, RAIPUR, DISTT. RAIPUR, rat Punarnirman Dal Almirah 35 VILLAGE KHAJURI, POST SAGAR,DOSTT. BILASPUR (C.G.),KHAJURI attisgarh Mukti Morcha Bat 59 WARD NO. 14, MILCHAL COLONY,JAIL ROAD, RAJNANDGAON DISTT. RA Kite 66 DURGA CHOWK, WARD NO. 37, RAJNANGAON,TAHSIL & DISTT. RAJNAN Bungalow 48 BHARKAPARA WARD NO. 25,RAJNANDGAON DISTT. RAJNANDGAON (C. Gas Stove 42 WARD NO. 27, RAMNAGAR, POWER HOUSE ROAD,RAJNANDGAON DIST Balloon 30 DURGA CHOWK WARD NO. 37,RAJNANDGAON, DISTT. RAJNANDGAON ( Road Roller 44 VILLAGE MUDHIPAR, POST BANBAGHERA,DISTT. RAJNANDGAON (C.G.) Coconut 59 VIVEKANAND NAGAR,WARD NO. 19, RAJNANDGAON (C.G.),RAJNANDGA Saw 49 BHARKAPARA WARD NO. 25,RAJNANDGAON (C.G.),RAJNANDGAON Hat 35 NEAR GOVT. PRESS, NEAR SHIV MANDIR,WARD NO. 3, RAJNANDGAON ratiya Janata Party Lotus 52 VILLAGE & POST LAL BAHADUR NAGAR,TAH. DONGARGARH, DISTT. RA an National Congress Hand 53 WARD NO. 17, CHICHOLA ROAD, LAL NIWAS,DONGARGARH, DISTT. RA ujan Samaj Party Elephant 39 BAKHTAWAR CHAL TULSIPUR,WARD NO. 16, DISTT. RAJNANDGAON (C. Bow & Arrow 34 BRAHAMAN PARA WARD NO. 33,POST & TAH. RAJNANDGAON (C.G.),RA Banana 52 VILLAGE GHUGHUWA, POST DONGARGAON,TAH. DONGARGAON, DISTT ratiya Janata Party Lotus 41 WARD NO.-8, CHHURIYADONGRI,POST-RAMTARAI, TH.-CHHURIYA, DIST ujan Samaj Party Elephant 38 VILLAGE & POST- UMARWAHI,TH.-CHHURIYA, DISTRICT-RAJNANDGAON an National Congress Hand 49 VILLAGE & POST - KHUJJI,TH.-DONGARGAON, DISTRICT-RAJNANDGAON ublican Party of India (A)Railway Engine 28 VILLAGE & POST - JHITHRATOLA,TH.-CHHURIYA, DISTRICT-RAJNANDGA Glass Tumbler 27 .N.C.MILLCHAL, BEHIND SUB-JAIL,POST & DISTRICT - RAJNANDGAON,CI Bow & Arrow 41 WARD NO.-13, AMBAGARH CHOWKI,POST & TH. - AMBAGARH CHOWKI majwadi Party Bicycle 28 BEHIND ARYURVAIDIK COLLEGE GROUND, GALI NO.-03,POST- RAVISAN ratiya Janata Party Lotus 41 VILLAGE & POST - AUNDHI,TH.-MANPUR, DISTRICT- RAJNANDGAON (C.G ujan Samaj Party Elephant 38 VILLAGE- PENDAKODO, POST-MOHALA,DISTRICT- RAJNANDGAON (C.G. an National Congress Hand 57 VILLAGE & POST - BHARRITOLA,TH.-MANPUR, DISTRICT- RAJNANDGAON majwadi Party Bicycle 39 VILLAGE & POST- KHADGAON,TH.-MANPUR, DISTRICT- RAJNANDGAON dvana Gantantra Party Saw 38 VILLAGE- KALKASA, POST-KHAUDIKASA,TH.-AMBAGARH CHOWKI, DIST Almirah 37 VILLAGE - DEVARSUR, POST- KHAUDIKASA,TH.-AMBAGARH CHOWKI, D Glass Tumbler 38 VILLAGE- GOPLINCHUWA, POST-KHAUDIKASA,TH.-AMBAGARH CHOWKI an National Congress Hand 37 Vill- Pakhanjore, H.No.-172C, Tah-Pakhanjore,Dist- North Bastar Kanke ujan Samaj Party Elephant 57 Vill- Sohagaon, P.O. Asebeda , Tah- Pakhanjore,Dist- North Bastar Kank mmunist Party of India (Marxist) Hammer, Sickle and Star Vill. Rengawahi(Patelpara) P.O. Rengawahi,Police St. Pakhanjore,Dist28 ratiya Janata Party Lotus 43 Vill. Ghotulbeda, P.O. Bondanar , Tah-Antagarh,Dist- North Bastar Kank Bow & Arrow 30 Santoshiward No.-15, H.No.-166, Bhanupratappur,Dist- North Bastar Ka ujan Samaj Party Elephant 42 Vill-Bhuski, P.O. Sadhumichgaon, Tah-Durgukondal,Dist- North Bastar K an National Congress Hand 57 Vill.-Karmoti , P.O. Sambalpur , Tah.-Bhanupratappur,Dist- North Basta ratiya Janata Party Lotus 35 Vill-Kasawahi, P.O. Dokla, Tah-Charama,Dist- North Bastar Kanker , (C. Black Board 40 Vill.-Kurri, P.O. Bhanbeda, Tah-Bhanupratappur,Dist- North Bastar Kank khand Mukti Morcha Slate 50 Vill.-Machandur , P.O. Charama, Tah-Charama,Dist- North Bastar Kanke Coconut 46 Vill.-Kurrubhat , Bazarpara,P.O. Jepra, Tah.-Charama,Dist- North Bastar Glass Tumbler 59 Vill.-Basla, P.O. Sambalpur, Tah-Bhanupratappur,Dist- North Bastar Ka Nagara 38 Vill-Telgara, P.O. Lakhanpuri , Tah.-Charama,Dist- North Bastar Kanker an National Congress Hand 27 Village & Post Dabena, Tah- Narharpur,,Dist- North Bastar Kanker , (C. mmunist Party of India (Marxist) Hammer, Sickle and Star H.No.-12/278, Kankalinpara Bhawsinghnagar, Kanker,Dist- North Basta 37 ratiya Janata Party Lotus 41 Vill. Pendrawan,P.O. Abhanpur,Tah-Narharpur,Dist- North Bastar Kanke ujan Samaj Party Elephant 32 Vill. Biranpur , P.O. Devinawagaon, Tah-Narharpur,Dist- North Bastar K mmunist Party of India Ears of Corn And Sickle 40 Vill- Choriya, P.O. Sarona, Tah. Narharpur,Dist- North Bastar Kanker , (

Sewing Machine 36 Vill & P.O. Umradah, Tah. Narharpur,Dist- North Bastar Kanker , (C.G.), Bow & Arrow 32 Vill. Kokadi , P.O. Nathianawagaon Tah-Kanker,Dist- North Bastar Kank attisgarhi Samaj Party Road Roller 28 Vill-Paharri , P.O. Aturgaon , Tah- Kanker,Dist- North Bastar Kanker , (C Nagara 44 Ricemillpara Singarbhat Kanker,Dist- North Bastar Kanker , (C.G.),Vill-K Walking Stick 47 N.H-43, Jhhuniapara Bardebhatha ward kanker,Dist- North Bastar Kank Maize 50 Vill. Kapsi, P.O. Markatola , H.No.-128, Tah-Kanker,Dist- North Bastar K an National Congress Hand 50 Tehsil - BadeRajpur, Post - BadeRajpur, Vishrampuri,Distt - Bastar (C.G ujan Samaj Party Elephant 32 Navagarh, Post - Khetarpal, Distt - Bastar (C.G.),Navagarh, Post - Kheta ratiya Janata Party Lotus 41 Mainpur, Lihagaon, Tehsil - Keshkal, Distt- Bastar (C.G.),Mainpur, Lihag dvana Gantantra Party Saw 33 Batwar, Majhapara, Post - Sawala, Distt - Bastar (C.G.),Batwar, Majhap Nagara 31 Khalemurvend, Tehsil - Keshkal, Distt - Bastar (C.G.),Khalemurvend, Te Bat 31 Diganar, Post - Hirri, Tehsil - Pharasgaon, Distt - Bastar (C.G.),Diganar, Basket 42 Pandeyathgaon, Post + Tehsil - Pharasgaon, Distt - Bastar (C.G.),Pande ujan Samaj Party Elephant 58 Baniyagaon, Post - Baniyagaon, Tehsil - Kondagaon, Distt - Bastar (C.G an National Congress Hand 41 Main Road Belwapadar, Tehsil - kondagaon, Distt - Bastar (C.G.),Main R ratiya Janata Party Lotus 34 Gupta Chowk, Sargipal Ward, Kondagaon, Distt - Bastar (C.G.),Gupta C ndigarh Vikas Party Kite 64 Chuiboratara, Villege - Masora, Post - Gilola, Tehsil - Kondagaon, Distt dvana Gantantra Party Saw 31 Lanjoda, Sadakpara, Tehsil - Kondagaon, Distt - Bastar (C.G.),Lanjoda, ratiya Jan Shakti Nagara 30 Masora Khaspara, Post - Girola, Tehsil - Kondagoan, Thana - Kondagao hak Bastar Rajya Party Maize 30 Malakote, Kondagaon, Distt - Bastar (C.G.),Malakote, Kondagaon, Distt Banana 27 Dumarpadar, Dongriguda, Post- Palari, Tehsil - Kongaon, Distt - Bastar Bat 35 JomKotpara, Tehsil - Kondagaon,Distt - Bastar (C.G.),JomKotpara, Tehs ratiya Janata Party Lotus 33 VILLAGE BHANPURI(PHARSAGUDA),POST BHANPURI DIST. BASTAR,BHA mmunist Party of India Ears of Corn And Sickle 32 VILLAGE KOLAR POST KOLAR,TAHSIL ANTAGARH DIST. KANKER,KOLAR an National Congress Hand 38 VILLAGE GARHBENGAL,TAHSIL NARAYANPUR DIST NARAYANPUR,GARH ujan Samaj Party Elephant 26 VILLAGE BINJALI POST BINJALI,TAHSIL NARAYANPUR DIST NARAYANPUR hak Bastar Rajya Party Nagara 66 VILLAGE BHATPAL POST BENOOR,TAHSIL NARAYANPUR DIST NARAYAN Axe 43 VILLAGE NARAYANPUR POST NARAYANPUR,TAHSIL NARAYANPUR DIST ujan Samaj Party Elephant 42 Bastar, Junagudapara Post - Bastar, Block - Bastar, Tehsil - Bastar, Dist mmunist Party of India Ears of Corn And Sickle 26 Post - Bagmohlai, Tehsil - Bastar, Distt - Bastar (C.G.),Post - Bagmohlai an National Congress Hand 49 Girola, Post - Jaitgiri, Tehsil - Bakawand, Distt - Bastar (C.G.),Girola, Po ratiya Janata Party Lotus 48 Upanpal, Post- Nagarnar, Tehsil - Jagdalpur, Distt - Bastar (C.G.),Upanp Almirah 32 irrikpal, Post - Malgaon, Tehsil - Jagdalpur, Distt - Bastar (C.G.),irrikpal, Cot 37 Palli Chakwa, Post - Badechakwa, Tehsil - Bastar,Distt - Bastar (C.G.),P Nagara 25 Barda, Post - Barda, Tehsil - Jagdalpur, Distt - Bastar (C.G.),Barda, Post mmunist Party of India Ears of Corn And Sickle 32 Nagur Post.Nagur Tahsil Jagdalpur Distt - Bastar (C.G.),Nagur Post.Nag an National Congress Hand 44 Near Main post office, indira Ward Jagdalpur Distt - Bastar (C.G.),Near ratiya Janata Party Lotus 44 Nataji Subash Chandra Bose Ward Main Rod Infront of Sadar School, Ja ujan Samaj Party Elephant 25 Pandripani Post Pandiripani, Tahsil Jagdalpur Distt - Bastar (C.G.),Pand ratiya Jan Shakti Nagara 55 Sadar Ward, Infront of Closed Jyoti Talkies Jagdalpur Distt - Bastar (C.G mmunist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) Rejendra Nagar Ward, Behind Star Petrol Pump, Jagdalpur, Distt - Bast Flag with Three Stars 52 Jan Shakti Party Bungalow 57 Dharmpura No. 1, Jagdalpur.Distt - Bastar (C.G.),Dharmpura No. 1, Jag Bow & Arrow 32 Lalbagh ward, infront of Police Work shop, Jagdalpur, Distt - Bastar (C.G Table 28 Teli Marenga, Post - Teli Marenga, Teshil - Jagdalpur, Distt - Bastar (C.G Cot 31 Raikote, Patelpara, Distt - Bastar (C.G.),Raikote, Patelpara, Distt - Bast Saw 35 132, K.V. Sub Station, C.S.E.B. Colony, Geedam Road, Jagdalpur, Distt Railway Engine 57 Potanar, Post - Karnji, Tehsil - Tokapl, Distt - Bastar (C.G.),Potanar, Pos Comb 37 Kaknar, Post - Teli Marenga, Tehsil - Jagdalpur, Distt - Bastar (C.G.),Kak Kite 30 Santoshi ward, Jagdalpur, Distt - Bastar (C.G.),Santoshi ward, Jagdalpu Almirah 40 Aasna, post - Aasna, Tehsil - Jagdalpur, Distt - Bastar (C.G.),Aasna, pos Glass Tumbler 48 Niyanar, Lamnipara, Post - Railway Colony, Tehsil - Jagdalpur, Distt - B an National Congress Hand 44 Q/no. 155, Suncity, Lalbag, Jagdalpur, Distt - Bastar (C.G.),Q/no. 155, S

rsh Political Party

ratiya Janata Party mmunist Party of India ujan Samaj Party

mmunist Party of India

ratiya Jan Shakti

ratiya Janata Party mmunist Party of India an National Congress ujan Samaj Party Jan Shakti Party

ujan Samaj Party ratiya Janata Party an National Congress mmunist Party of India ratiya Jan Shakti

ratiya Janata Party mmunist Party of India an National Congress ujan Samaj Party

Lotus 35 Moratpal, Kurenga, Tehsil - Tokapal, Distt - Bastar (C.G.),Moratpal, Kur Ears of Corn And Sickle 52 Govt. Colony, Dharmpura no. 1, Q/no. F/11 Post -Dharmpura,Jagdalpur Elephant 34 Patelpara, Block - Lohandiguda, Tehsil - Jagdalpur, Distt - Bastar (C.G.) Banana 28 Badearapur, Post - Tokapal, Distt - Bastar (C.G.),Badearapur, Post - Tok (Marxist-Leninist) (Liberation) Bade Parakote, Post - Errakote, Distt - Bastar (C.G.),Bade Parakote, Po Kite 31 Glass Tumbler 45 Alias(VODI), Toyar, Post - Eramur, Distt - Bastar (C.G.),Alias(VODI), Toy Nagara 38 Usribeda, Lohandiguda, Distt - Bastar (C.G.),Usribeda, Lohandiguda, D Bow & Arrow 28 Toyar, Patelpara, Q/no 177, Block - Lohandiguda, Tehsil - Jagdalpur,Dis Lotus 29 Vill-Post Gadapal,,Tahasil Dantewada,Dist. South Bastar, Dantewada(C Ears of Corn And Sickle 42 VILL&POST - RAMARAM,TAHSIL - KONTA,DIST.-SOUTH BASTAR, DANTE Hand 58 VILL.&POST-FARASPAL,TAHASIL - DANTEWADA,DIST. SOUTH BASTAR, D Elephant 28 VILL.-MURKI, POST - BALOOD,TAHSIL - DANTEWADA,DIST.-DANTEWADA Bungalow 27 VILL.& POST- BHANSI,TAHSIL - DANTEWADA,DIST. SOUTH BASTAR, DA Bow & Arrow 30 VILL.-BADEPANEDA, POST-GEEDAM,TAHSIL - GEEDAM,DIST. SOUTH BA Elephant 34 Village/post Gangaloor,Tah/Ditts-Bijapur (C.G.),Village- Gangaloor Lotus 33 Village/Post/Tah- Bhairamgarh,Distt-Bijapur (C.G.),Village- Bhairamgar Hand 55 Village/Post/Tah-Bhopalpatanam,Distt- Bijapur (C.G.),Village-Bhopalpat Ears of Corn And Sickle 36 Village-Gotaiguda Post-Timed,Tah-Bhopalpatnam Distt-Bijapur (C.G.),V Nagara 35 Village/Post/Tah-Bijapur,Distt-Bijapur (C.G.) Pin-494444,Bijapur Kite 30 Village/Post-Elamidi Tah-Awapalli,Distt-Bijapur (C.G.),Elamidi Glass Tumbler 36 Village/Post-Pharsegarh Tah-Bhairamgarh,Distt-Bijapur (C.G.),Pharsega Lotus 45 VILL.&POST-POLAMPALLI,TAHASIL - KONTA,DIST. SOUTH BASTAR, DAN Ears of Corn And Sickle 37 VILL.-MUNGA, POST - KORRA,TAHASIL - SUKMA,DIST. SOUTH BASTAR, D Hand 50 VILL.-NAGARAS, POST-SONA KUKANAR,TAHASIL - SUKMA,DIST. SOUTH Elephant 33 VILL.-UDLATARAI, POST-PAKELA,TAHASIL - CHHINDGARH,DIST. SOUTH

endragarh,Distt.-Korea

h ,Distt.-Korea

h ,Distt.-Korea h ,Distt.-Korea h ,Distt.-Korea awa,Distt.-Korea awa ,Distt.-Korea

anendragarh ,Distt.-Korea ahsil Khadgawa,Distt.-Korea Tahsil-Manendragarh ,Distt.-Korea

r,Distt.-Korea

d,Distt.-Korea

uldula,Duldula

unkuri,Kunkuri sabel,Kansabel

gicha,Bagicha

CK & TAHSIL-TAMNAR,DISTT-RAIGARH(C.G.),JHIKABAHAL L-TAMNAR,DISTT-RAIGARH(C.G.),RODOPALI DISTT.-RAIGARH,KURRA TAHSIL-TAMNAR,DISTT-RAIGARH(C.G.),AMALIDHODA AMNAR,DISTT-RAIGARH(C.G.),GORHI THANA & TAHSIL-TAMNAR,DISTT.-RAIGARH(C.G.),DHOLNARA HODA,,THANA-TAMNAR,DISTT-RAIGARH(C.G.),DONGAMAUHA R,TAHSIL- LAILUNGA,DISTT.-RAIGARH(C.G.),RAJPUR C.G.),TAHSIL & DISTT.-RAIGARH(C.G.),RAIGARH ROAD,TAHSIL & DISTT.-RAIGARH(C.G.),RAIGARH BLOCK-PUSOR,TAHSIL & DISTT-RAIGARH(C.G.),KOUWATAL

ABADI BUS STAND,,RAIGARH CITY, TAHSIL & DISTT-RAIGARH(C.G.),RAIGARH AIGRH(C.G.),RAIGARH HSIL & DISTT-RAIGARH(C.G.),KUKURDA GARH,POST,TAHSIL & DISTT.-RAIGARH(C.G.),RAIGARH D KISSAN RICE MIL,NAWAPARA RAIGARH(C.G.),PIN-496001,RAIGARH WAN,SUBHAS CHOWK RAIGARH(C.G.),RAIGARH

OF F.C.I. GODOWN,POST-JUTMIL,RAIGARH(C.G.),RAIGARH IGARH(C.G.),RAIGARH NY RAIGARH(C.G.),,RAIGARH T-RAIGARH(C.G.),RAIGARH GARH,SARANGARH SARANGARH,SARANGARH H,DANSARA NI, TAHSIL-SARANGARH,SINGARPUR RANGARH,CHHOTE LENDHRA AHSIL-SARANGARH,KHURSHI RI,,TAHSIL- SARANGARH,DISTT-RAIGARH(C.G.),MAUHARBHATA RANGARH,DISTT-RAIGARH(C.G.),KEWTEENDHODHI IL- SARANGARH,DISTT-RAIGARH(C.G.),KUTELA IL- SARANGARH,DISTT-RAIGARH(C.G.),CHOTELENDHRA NO.- 5, RAIGARH(C.G.),RAIGARH PARA,,TAHSIL-BARAMKELA,DISTT.-RAIGARH(C.G.),KHORIGAON ARANGARH,DISTT-RAIGARH(C.G.),HIRRI RAIGARH(C.G.),KURRAHA HSIL- SARANGARH,DISTT-RAIGARH(C.G.),BASINBAHRA T- RAIGARH(C.G.),GORRA DISTT- RAIGARH(C.G.),DHANAGAR TT- RAIGARH(C.G.),NANDELI DISTT- RAIGARH(C.G.),KODATARAI SIA,KHARSIA TAHSIL- KHARSIA, DISTT RAIGARH,DARRAMUDA MALKHAROUDA, DISTT. -JANJGIR-CHAMPA,AADIL AHSIL- KHARSIA DISTT.-RAIGARH(C.G.) SIL- KHARSIA DISTT.-RAIGARH(C.G.) KHARSIA,DISTT.- RAIGARH (C.G.) T- RAIGARH(C.G.),GORRA RSIA,DISTT.- RAIGARH (C.G.) WAN,SUBHAS CHOWK RAIGARH(C.G.),RAIGARH DISTT- RAIGARH(C.G.),RAIGARH GARH,BAKARUMA L-DHARAMJAIGARH,DISTT-RAIGARH(C.G.),BOKRAMUDA NA & TAHSIL-DHARAMGAIGARH(C.G.),BARTAPALI L-DHARAMJAIGARH,DISTT-RAIGARH(C.G.),BOKRAMUDA SIL-DHARAMJAIGARH,DISTT-RAIGARH(C.G.),TEJPUR L-GHARGHODA, DISTT-RAIGARH,RUMKERA L-DHARAMJAIGARH,DISTT-RAIGARH(C.G.),KOKDAR TAHSIL-GHARGHODA,DISTT-RAIGARH(C.G.),BAIHAMUDA Hal Mukam Rani Road, Korba,Korba

- 3, Bhilai,Durg

vangan Para,Korba

alco Nagar, Korba,Balco ri, Korba,Jaminipali, Korba gar,P.O Jamnipali, Korba,Jaminipali, Korba

ect,Gevra Project, Korba Tehsil Katghora,Bankimongara, Korba

odi Uparoda, Korba,Gharipakhana rri, Korba,Nagoikhar, Korba Thana Korba,Urga, Korba

a, Distt. Korba,Nonbirra, Korba Thana Bankimongara, Korba,Dagania Khar, Korba ba,Khoddal, Korba Korba,Balco, Korba ehsil Katghora, Korba,Bajrang Chowk, Dipka oject, Korba,Dipka Colony rba,Hardibazar Colony,Kushmunda, Korba,Adarsh Nagar, Kushmunda

hora, Korba,Gram Mudianar

hora, Korba,Gram Shyahimudi

vra Basti, Tehsil katghora, Korba,Gram Naribodh a,Gram Chhurikala

m Mohanpur Tehsil Katghora,Gram Vijaynagar, Kushmanda odi Uparoda, Korba,Gram Nagoi Bachhera

Bilaspur,Gram Bagara hsil Podi Uparoda, Korba,Gram Laingi

ehsil Katghora, Korba,Gram Madawa Dhodha ghora,Gram Baredimuda

m Semarkachhar roda, Korba,Gram Dhosara

ba,Gram Chaitma a, Korba,Gram Dhajak

AHI,BILASPUR

H-LORMI,BILASPUR ,BILASPUR D,BILASPUR LORMI,BILASPUR DRAROAD,BILASPUR

RELA),BILASPUR AH- MARAVI,BILASPUR TAH-PENDRAROAD,BILASPUR YA-PENDRA,BILASPUR ETORIUM) VHAYA-PENDRAROAD,BILASPUR

YA-PENDRA,BILASPUR R TEHSIL AND DISTRICT,BILASPUR(C.G.)

HAHBHATHA,BILASPUR (C.G.) TEHSIL AND DISTRICT,BILASPUR(C.G.) A,BILASPUR(C.G.) EH-KOTA,BILASPUR (C.G.) NGELI,BILASPUR(C.G.) EH-KOTA,BILASPIR(C.G) LASPUR(C.G.)

ASPUR(C.G.)

NDRAROAD,BILASPUR(C.G.) AR THANA RATANPUR,BILASPUR(C.G.)

ASPUR(C.G.) LASPUR(C.G.)

ASPUR(C.G.) NGELI,BILASPUR(C.G.) LORMI,BILASPUR(C.G.) A LALPUR,BILASPUR(C.G.) IL LORMI,BILASPUR(C.G.) KI,TEH-LORMI,BILASPUR(C.G.) ILASPUR(C.G.)

NGELI,BILASPUR(C.G.) TAH-MUNGELI,BILASPUR(C.G.) MUNGELI,BILASPUR(C.G.) ATHARIYA,BILASPUR(C.G.)

I,BILASPUR(C.G.) GELI,BILASPUR(C.G.) ,TAH-KOTA,BILASPUR(C.G.)

,TILAK NAGAR,BILASPUR(C.G.) BILASPUR(C.G.)

ATPUR,BILASPUR(C.G.) BHATHA,TAH-TAKHATPUR,BILASPUR(C.G.) NK,TIFRA,BILASPUR(C.G.) PATHARIYA,BILASPUR(C.G.) AKHATPUR,BILASPUR(C.G.)

BHATHA(CAMP),TAH-TAKHATPUR,BILASPUR(C.G.) NI,TAH-TAKHATPUR,BILASPUR(C.G.)

LASPUR(C.G.)

TARBAHAR,BILASPUR(C.G.)

& TAH- BILHA,BILASPUR(C.G.) UR,BILASPUR(C.G.) - BILHA,BILASPUR(C.G.) NA & TAH- BILHA,BILASPUR(C.G.) ,BILASPUR(C.G.) A-PATHARIYA,BILASPUR(C.G.)

AH-BILHA,BILASPUR(C.G.) HA, TAH-BILHA,BILASPUR(C.G.) YA,BILASPUR(C.G.)

BILASPUR(C.G.)

SPUR(C.G.) ILASPUR(C.G.) HAMPA(C.G.) HATHA CAMP,,BILASPUR(C.G.) T. BILASPUR,BILASPUR(C.G.) NTPC ROAD SEEPAT,BILASPUR(C.G.) AGE,R.K. BOOT HOUSE GALI NO.3 TELIPARA,BILASPUR(C.G.)

IWAS,DHOOMA,SILPAHARI ROAD,BILASPUR(C.G.) RG,RAMAYAN CHOWK,MUKHERJEE NAGAR, CHANTIDIH,BILASPUR(C.G.)

AB,,WARD NO.-31,BILASPUR(C.G.) APARA ROAD,BILASPUR (C.G.)

SPUR(C.G.) HATHA,BILASPUR(C.G.) OTA,BILASPUR(C.G.)

A),BILASPUR(C.G.) BILASPUR(C.G.)

DA,BILASPUR(C.G.) SPUR(C.G.) SEEPAT ROAD,BILASPUR(C.G.) SANTOSHI TEMPLE,BILASPUR(C.G.) RG,RAMAYAN CHOWK,MUKHERJEE NAGAR, CHANTIDIH,BILASPUR(C.G.) AYALAYA,,SARKANDA,BILASPUR(C.G.)

ANDA,BILASPUR(C.G.)

JGIR-CHAMPA(C.G.)

I,BILASPUR(C.G.)

S.E.C.L. SEEPAT ROAD,BILASPUR(C.G.) ASPUR(C.G.) HOUSE NO.-26 WARD NO.-9 TEH-MASTURI,BILASPUR(C.G.)

NJGIR-CHAMPA (C.G.) AR TAH. BALODA,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) ANJGIR-CHAMPA (C.G.) HANA AKALTARA,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) KALTARA,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) A CHANTIDIH,BILASPUR TAH. AKALTARA,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) RIYA,THANA. AKALTARA,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) HLA ,THANA /TAH. AKALTARA,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) ODA TAH. BALODA,JANJGIR-CHAMPA (C.G.)

MANDIR CHAMPA,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) GIR-CHAMPA (C.G.) RAYAN,TAH. NAWAGARH,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) . - SAKTI,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) CHAMPA (C.G.) GIR-CHAMPA (C.G.) GIR-CHAMPA (C.G.) WAGARH,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) AILA VAI - JANJGIR,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) CHAMPA (C.G.) GIR-CHAMPA (C.G.) HAMPA (C.G.) I,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) HAMPA (C.G.) SAKTI,JANJGIR-CHAMPA (C.G.)

SDA , S.H.BALCO,KORBA (C.G.) SAKTI,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) A ,TAH. SAKTI,JANJGIR-CHAMPA (C.G.)

AKPUR TAH. SAKTI,JANJGIR-CHAMPA (C.G.)

AH - MALKHARAODA,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) R TAHSIL,JASHPUR (C.G.) H. DABHARA,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) KHARAODA,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) RAODA,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) ALKHARAODA,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) H , THANA - MALKHARAODA,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) KHARAODA,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) KHARAODA,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) CHAMPA (C.G.) CHAMPA (C.G.) IR-CHAMPA (C.G.) MALKHARAODA,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) H. DABHARA,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) DBHAR THANA TAH - MALKHARAODA,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) NJGIR-CHAMPA (C.G.) AH. JAIJAIPUR,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) JANJGIR-CHAMPA (C.G.) R,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) DIR, MAHANTPARA,VILLAGE P.O. - SHEORINARAYAN,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) H TAH.- CHAMPA,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) AH. SAKTI,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) LKHARAODA,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) OUKI URAGA THANA - KORBA,KORBA (C.G.) DWAR,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) . PAMGARH,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) ARH,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) NJGIR-CHAMPA (C.G.) ANJGIR-CHAMPA (C.G.) GIR-CHAMPA (C.G.) H. - NAWAGARH,JANJGIR-CHAMPA (C.G.)

JANJGIR-CHAMPA (C.G.) AH. - PAMGARH,JANJGIR-CHAMPA (C.G.) ANJGIR-CHAMPA (C.G.) JGIR-CHAMPA (C.G.) of P.O. Basti,Saraipali Road, Saraipali,Dist. Mahasamund Dist. Mahasamund

ipali,Dist. Mahasamund ali,Dist. Mahasamund Mahasamund

nkra Jonk Thana Sankra Tah. Pithora,Dist. Mahasamund Mahasamund araipali,Dist. Mahasamund

Tah Basana,Dist. Mahasamund h. Pithora,Dist. Mahasamund

ad Pithora,,Dist. Mahasamund

Basna,Dist. Mahasamund hora,Dist. Mahasamund

a,Dist. Mahasamund hora,Dist. Mahasamund Dist. Mahasamund ist. Mahasamund raipali,Dist. Mahasamund

raipali,Dist Mahasamund ahasamund ah. Basna,Dist. Mahasamund und,Dist. Mahasamund . Bagbahara, Dist. Mahasamund Ward, Dabarapara,,Bagbahara, Dist. Mahasamund Ganjar, Teh. Thana, Bagbahara,,Dist. Mahasamund ahara, PO- Ghunchapali,,Teh. Bagbahara, Dist. Mahasamund stt. Mahasamund Bagbahara, Dist. Mahasamund. (C.G) y,,Behind Old Collage Pithora,,Dist. Mahasamund Dist. Mahasamund, hana Tumgaon,,Teh Bagbahara, Dist. Mahasamund Teh Bagbahara, Dist. Mahasamund Teh Bagbahara,,Dist. Mahasamund abandh, Teh Bagbahara,,Dist. Mahasamund ra,,PO Sikaripali, Thana Pithora, Teh Bagbahara,,Dist. Mahasamund ana Chhura,,Dist. Mahasamund hsil & Dist- Mahasamund,Dist. Mahasamund Mahasamund (C.G.),Dist. Mahasamund Dist- Mahasamund,Dist. Mahasamund hasamund,Dist. Mahasamund Mahasamund samund,,Dist. Mahasamund O- Sorid, Tah. Dist- Mahasamund,Dist. Mahasamund - Tumgaon,,Dist- Mahasamund Mahasamund(CG) 493445,Dist. Mahasamund und,Dist. Mahasamund avankera,,Dist- Mahasamund Tumgaun Chowki Patewa,Tah. Dist- Mahasamund asamund,Dist. Mahasamund rang,,Dist - Raipur (CG) ch,Mahasamund Tah.,Dist. Mahasamund mgaun Tah & Dist- Mahasamund(C.G),Dist- Mahasamund BILAIGARH,DIST RAIPUR

ODA BAZAR,DIST RAIPUR

DOL DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) RH DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) SIL BILAIGARH DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) ST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) H DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) GARH DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) VIA SANKARA KASDOL DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) T RAIPUR,RAIPUR (C.G.) L BILAIGARH DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) AIPUR,RAIPUR (C.G.) ST RAIPUR,RAIPUR (C.G.)

TAHSIL PALARI,DIST RAIPUR DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) IST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) HSIL BALODA BAZAR DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) BAZAR DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) ST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) SIL BALODA BAZAR DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) AIPUR (C.G.) BALODA BAZAR DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) ST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) RANG DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) I,TAHSIL PALARI DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) TAHSIL PALARI DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) PUR,RAIPUR E NEORA,DIST RAIPUR,RAIPUR TT RAIPUR,RAIPUR DA BAZAR DISTT RAIPUR,RAIPUR LODA BAZAR DIST RAIPUR,RAIPUR TEH BALODA BAZAR DIST RAIPUR,RAIPUR OLONY,DULLU BADA BALODA BAZAR DIST RAIPUR,RAIPUR TAHSIL SIMGA DISTT RAIPUR,RAIPUR DIST RAIPUR,RAIPUR A DIST RAIPUR,RAIPUR RAIPUR,RAIPUR TEH BHATAPARA DIST RAIPUR,RAIPUR A DIST RAIPUR,RAIPUR THANA SIMGA DIST TEH SIMGA RAIPUR,RAIPUR HSIL SIMGA DIST RAIPUR,RAIPUR ST RAIPUR,RAIPUR ARA,TEHSIL SIMGA DIST RAIPUR,RAIPUR

PUR,RAIPUR LA BLOCK DHARSIWA DIST RAIPUR,RAIPUR PURA,RAIPUR ILDA DIST RAIPUR,RAIPUR AIPUR,RAIPUR & DIST RAIPUR,RAIPUR NDHA,RAIPUR

E STORE,RAIPUR DIR HASOUD,RAIPUR SIL & DIST RAIPUR,RAIPUR IST RAIPUR,RAIPUR NA HARSIWA,RAIPUR A DIST RAIPUR,RAIPUR A RAIPUR(C.G.),RAIPUR AHAR RAIPUR(C.G.),RAIPUR ARANG RAIPUR(C.G.),RAIPUR

(C.G.),RAIPUR R, RAIPUR(C.G.),RAIPUR C.G.),RAIPUR AGAR,POST RAVIGRAM, RAIPUR(C.G.),RAIPUR WAYE, THANA KHAMTARAI,RAIPUR RAIPUR(C.G.),RAIPUR

DRI, RAIPUR,RAIPUR AR, RAIPUR,RAIPUR HANPUR, RAIPUR,RAIPUR KARAPARA, RAIPUR,RAIPUR IPUR,RAIPUR

AUD, RAIPUR,RAIPUR

AL DHARMSHALA,RAIPUR,RAIPUR

WARS NO 3, RAIPUR,RAIPUR UR, P.O. TATIBAND,RAIPUR PUR(C.G.),RAIPUR

RAIPUR(C.G.),RAIPUR SHRAM,GALI NO.9 RAIPUR,RAIPUR

AR MAHADEV GHAT,RAIPUR

A RAIPUR,RAIPUR

ND RAI BULCHAND PETROL PUMP, TIKARA PARA,RAIPUR (C.G.) G.),RAIPUR (C.G.) TAJ ENGINEERING,RAIPUR (C.G.) SHOP,RAIPUR (C.G.) DEN,SHYAM NAGAR,RAIPUR (C.G.)

OST MANDIR HASAUD,RAIPUR (C.G.) RAM,RAIPUR (C.G.) CHANGORABHATHA,RAIPUR (C.G.)

.G.),RAIPUR

,RAIPUR (C.G.) RD,HOUSE NO 5/220,RAIPUR (C.G.) AR MILLENIUM CHOWK, SUNDAR NAGAR,RAIPUR (C.G.) UR,RAIPUR (C.G.) LINES, RAIPUR (C.G.),RAIPUR (C.G.) RAIPUR(C.G.),RAIPUR (C.G.) PUR, TEHSIL & DIST RAIPUR (C.G.),RAIPUR (C.G.) SHI NAGAR, RAIPUR (C.G.),RAIPUR (C.G.) AIPUR (C.G.),RAIPUR (C.G.) RAIPUR(C.G.),RAIPUR (C.G.) H WARD, RAIPUR(C.G.),RAIPUR (C.G.) OSHI NAGAR, P.S. TIKARAPARA,RAIPUR (C.G.) RAIPUR (C.G.) ANTOSHI NAGAR,RAIPUR (C.G.) ARD NO-62,POST SUNDAR NAGAR, P.S. PURANI BASTI TEHSIL & DIST RAIPUR (C.G.),RAIPUR (C.G.) ADRA NAGAR, RAIPUR,RAIPUR (C.G.) AIGORE NAGAR, RAIPUR,RAIPUR (C.G.) IN,SYNTHETIC PETROL,(RESEARCH CENTER) FAVVARA CHOWK, NAYAPARA,RAIPUR (C.G.)

G.),RAIPUR (C.G.) EHSIL & DIST RAIPUR (C.G.),RAIPUR (C.G.) R (C.G.) PIN 492015,RAIPUR (C.G.) UR (C.G.),RAIPUR (C.G.) ,TH.ARANG DISTT RAIPUR (C.G.),RAIPUR (C.G.) (MAHAMAYA PARA),ARANG THANA ARANG POST OFFICE ARANG TAHSIL ARANG DIST RAIPUR (C.G.),RAIPUR (C.G.) IL ARANG DIST RAIPUR (C.G.),RAIPUR (C.G.) PUR,RAIPUR (C.G.) C.G.),RAIPUR (C.G.) TAHSIL ARANG DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.)

NDIR HASAUD,TAHSIL ARANG DIST RAIPUR (C.G.),RAIPUR (C.G.) NG, RAIPUR,RAIPUR (C.G.) (LAKHOLI),TAHSIL ARANG DIST RAIPUR (C.G.),RAIPUR (C.G.) R 4,DEVENDRA NAGAR RAIPUR (C.G.),RAIPUR (C.G.) RAIPUR,TAHSIL & DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) AHSIL ABHANPUR DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) OVA,TAHSIL DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) YA NO 2,TAHSIL ABHANPUR DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) PUR,DIST RAIPUR (C.G.),RAIPUR (C.G.) AHSIL ABHANPUR DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) VILLAGE & POST ABHANPUR DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.)

O 17,GOBR NAVAAPARA,RAIPUR (C.G.) OTHI,KUSHALPUR RAIPUR (C.G.),RAIPUR (C.G.) NO 14,MAHASAMUND DIST,MAHASAMUND (C.G.) BHANPUR,GRAM PANCHAYAT URLA DIST RAIPUR (C.G.),RAIPUR (C.G.) BHANPUR DIST RAIPUR (C.G.),RAIPUR (C.G.)

NG ROAD KE SAMNE VILL & THANA TIKARA PARA TAH & DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) RAIPUR (C.G.),RAIPUR (C.G.) HSIL RAJIM DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) AMNE SHYAM NAGAR RAIPUR,RAIPUR (C.G.)

RAJIM,RAIPUR (C.G.) DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) RA, DIST RAIPUR (C.G.),RAIPUR (C.G.) DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) RAIPUR(C.G.),RAIPUR (C.G.) TAHSIL RAJIM DIST RAIPUR,RAIPUR (C.G.) AIPUR (C.G.)

MAINPUR DIST RAIPUR (C.G.),RAIPUR (C.G.) NPUR DIST RAIPUR (C.G.),RAIPUR (C.G.) ELA TAHSIL GARIYABAND,DIST RAIPUR (C.G.) O. INDAGAON,TAH & THANA MAINPUR,DIST RAIPUR (C.G.) CHHURA,DIST RAIPUR (C.G.) T RAIPUR (C.G.),RAIPUR (C.G.) WARD NO 7 DURG,DIST DURG (C.G.) GARIYABAND DIST RAIPUR (C.G.),RAIPUR (C.G.)

ST- KURUD,KURUD

UTTAR,VILL-SILOUTI, TAH-KURUD,KURUD

RUD,DHAMTARI

AMTARI,TAHSIL - DHAMTARI,DHAMTARI RI,DHAMTARI TARI,TAHSIL - DHAMTARI,DHAMTARI

TARI,DHAMTARI

hsil - Balod,

Tehsil - Gunderdehi, ),Tehsil - Gunderdehi,

st - Bhilai East, Tehsil - Patan, District - Durg,

hsil - Patan, ),Tehsil - Patan,

tor - 2,,Bhilai Nagar

istrict - Durg,

District - Durg,

Thana - Mohan Nagar,Durg

wk Polsaya Para,,Durg

BHILAI,,BHILAI

HILAI NAGAR,,BHILAI

HILAI,,BHILAI

DURG,,DURG

USING BOARD BHILAI,,BHILAI NTI NAGAR SUPELA,,BHILAI R RISALI BHILAI,,BHILAI HILAI,,BHILAI & Post - Kurud Ward - 14,Tehsil & District - Durg,

LONY SHANTI NAGAR,,BHILAI

POST SUPELA,,BHILAI SEN ITI,POST KOHKA,BHILAI

miti,Kurud,

Street -2, Jone - 1,Sector -11, Ward - 27,Khursipar, Bhilai

& District - Durg,

Gunderdehi, l - Dhamdha, O - Karanja Bhilai, Tehsil & District - Durg,

ehsil & District - Durg,

E STATION ROAD,TEHSIL DHAMDHA,DHAMDHA

A,DHAMDHA ,TEHSIL DHAMDHA,DHAMDHA IL SAJA JILA DURG,SAJA HAMARIYA,TEHSIL SAJA JILA DURG,SAJA HA,DHAMDHA

o. - 6,,,Bemetara

,Tehsil - Bemetara

NAGAR SHASHPUR LOHARA POST SHASHPUR,KABIRDHAM IL PANDARIYA,DISTRICT KABIRDHAM ANCHAYAT BHAGATPUR,THANA KUNDA TEHSIL PANDARIYA,DISTRICT KABIRDHAM CT KABIRDHAM IA,DISTRICT KABIRDHAM EHSIL KAWARDHA,DISTRICT KABIRDHAM HSIL PANDARIA,DISTRICT KABIRDHAM SIL KAWARDHA,DISTRICT KABIRDHAM

URD,TEHSIL BODLA,DISTRICT KABIRDHAM TEHSIL KAWARDHA,DISTRICT KABIRDHAM HSIL KAWARDHA,DISTRICT KABIRDHAM A,TEHSIL KAWARDHA,DISTRICT KABIRDHAM NAVAGONA ,,TEHSIL KAWARDHA,DISTRICT KABIRDHAM EHSIL BODLA,DISTRICT KABIRDHAM A,TEHSIL KAWARDHA,DISTRICT KABIRDHAM KAWARDHA,DISTRICT KABIRDHAM WARDHA,DISTRICT KABIRDHAM TRACTORS KE PICHE , UPADHYAY NAGAR , SUNDER NAGAR,TEHSIL RAIPUR , DISTRICT RAIPUR ,TEHSIL KAWARDHA,DISTRICT KABIRDHAM DLA,DISTRICT KABIRDHAM HUIKHADAN,,DISTRICT-RAJNANDGAON(C.G.),VILLAGE CHHUIKHADAN,DIST.-RAJNANDGAON (C.G.),VILLAGE ADAN,DIST.-RAJNANDGAON (C.G.),VILLAGE H, TH.-KHAIRAGARH,DIST.-RAJNANDGAON (C.G.),TOWN H-KHAIRAGARH,DIST.-RAJNANDGAON (C.G.),VILLAGE RAJNANDGAON (C.G.),VILLAGE BLOCK-KHAIRAGARH,DIST.-RAJNANDGAON (C.G.),VILLAGE ,DIST.-RAJNANDGAON (C.G.),VILLAGE DONGARGARH,DIST.-RAJNANDGAON (C.G.),VILLAGE NGARGARH,DIST.-RAJNANDGAON (C.G.),TOWN .-DONGARGARH,DIST.-RAJNANDGAON (C.G.),VILLAGE NANDGAON,DIST.-RAJNANDGAON (C.G.),VILLAGE ILAI,DIST.- DURG (C.G.),CITY - DONGARGARH,DIST.-RAJNANDGAON (C.G.),VILLAGE RAJNANDGAON,DIST.-RAJNANDGAON (C.G.),VILLAGE T.-RAJNANDGAON (C.G.),VILLAGE

H. - KHAIRAGARH,DIST.-RAJNANDGAON (C.G.),VILLAGE NANDGAON DISTT. RAJNANDGAON (C.G.),RAJNANDGAON 17, SHAKTINAGAR, RAJNANDGAON, CG.,RAJNANDGAON KAWARDHA, DISTT. KABIRDHAM.,KAWARDHA. NAKA, RAIPUR, DISTT. RAIPUR, CG.,RAIPUR. BILASPUR (C.G.),KHAJURI OAD, RAJNANDGAON DISTT. RANANDGAON (C.G.),RAJNANDGAON GAON,TAHSIL & DISTT. RAJNANDGAON (C.G.),RAJNANDGAON AON DISTT. RAJNANDGAON (C.G.),RAJNANDGAON USE ROAD,RAJNANDGAON DISTT. RAJNANDGAON (C.G.),RAJNANDGAON GAON, DISTT. RAJNANDGAON (C.G.),RAJNANDGAON A,DISTT. RAJNANDGAON (C.G.),MUDHIPAR NANDGAON (C.G.),RAJNANDGAON AON (C.G.),RAJNANDGAON R,WARD NO. 3, RAJNANDGAON (C.G.),RAJNANDGAON TAH. DONGARGARH, DISTT. RAJNANDGAON (C.G.),LAL BAHADUR NAGAR WAS,DONGARGARH, DISTT. RAJNANDGAON,DONGARGARH . 16, DISTT. RAJNANDGAON (C.G.),RAJNANDGAON TAH. RAJNANDGAON (C.G.),RAJNANDGAON AON,TAH. DONGARGAON, DISTT. RAJNANDGAON (C.G.),GHUGHUWA RAMTARAI, TH.-CHHURIYA, DISTRICT-RAJNANDGAON(C.G.),VILLAGE RIYA, DISTRICT-RAJNANDGAON(C.G.),VILLAGE AON, DISTRICT-RAJNANDGAON(C.G.),VILLAGE HURIYA, DISTRICT-RAJNANDGAON(C.G.),VILLAGE & DISTRICT - RAJNANDGAON,CITY ST & TH. - AMBAGARH CHOWKI, DISTRICT-RAJNANDGAON (C.G.),VILLAGE D, GALI NO.-03,POST- RAVISANKAR UNIVERSITY, DISTRICT-RAIPUR(C.G.),CITY , DISTRICT- RAJNANDGAON (C.G.),VILLAGE DISTRICT- RAJNANDGAON (C.G.),VILLAGE NPUR, DISTRICT- RAJNANDGAON (C.G.),VILLAGE UR, DISTRICT- RAJNANDGAON (C.G.),VILLAGE TH.-AMBAGARH CHOWKI, DISTRICT- RAJNANDGAON (C.G.),VILLAGE SA,TH.-AMBAGARH CHOWKI, DISTRICT- RAJNANDGAON (C.G.),VILLAGE KASA,TH.-AMBAGARH CHOWKI, DISTRICT- RAJNANDGAON (C.G.),VILLAGE njore,Dist- North Bastar Kanker , (C.G.),Vill- Pakhanjore hanjore,Dist- North Bastar Kanker , (C.G.),Vill- Sohagaon ahi,Police St. Pakhanjore,Dist- North Bastar Kanker , (C.G.),Vill. Rengawahi(Patelpara) ntagarh,Dist- North Bastar Kanker , (C.G.),Vill. Ghotulbeda pratappur,Dist- North Bastar Kanker , (C.G.),Bhanupratappur urgukondal,Dist- North Bastar Kanker , (C.G.),Vill-Bhuski anupratappur,Dist- North Bastar Kanker , (C.G.),Vill.-Karmoti ,Dist- North Bastar Kanker , (C.G.),Vill-Kasawahi atappur,Dist- North Bastar Kanker , (C.G.),Vill.-Kurri arama,Dist- North Bastar Kanker , (C.G.),Vill.-Machandur ah.-Charama,Dist- North Bastar Kanker , (C.G.),Vill.-Kurrubhat ratappur,Dist- North Bastar Kanker , (C.G.),Vill.-Basla ama,Dist- North Bastar Kanker , (C.G.),Vill-Telgara Dist- North Bastar Kanker , (C.G.),Village Dabena nagar, Kanker,Dist- North Bastar Kanker , (C.G.),Kanker harpur,Dist- North Bastar Kanker , (C.G.),Vill. Pendrawan Narharpur,Dist- North Bastar Kanker , (C.G.),Vill. Biranpur ur,Dist- North Bastar Kanker , (C.G.),Vill- Choriya

t- North Bastar Kanker , (C.G.),Vill. Umradah Kanker,Dist- North Bastar Kanker , (C.G.),Vill. Kokadi r,Dist- North Bastar Kanker , (C.G.),Vill-Paharri orth Bastar Kanker , (C.G.),Vill-Kanker kanker,Dist- North Bastar Kanker , (C.G.),Kanker ah-Kanker,Dist- North Bastar Kanker , (C.G.),Vill-Kapsi Vishrampuri,Distt - Bastar (C.G.),Kongera ar (C.G.),Navagarh, Post - Khetarpal, Distt - Bastar (C.G.),Navagarh tt- Bastar (C.G.),Mainpur, Lihagaon, Tehsil - Keshkal, Distt- Bastar (C.G.),Mainpur - Bastar (C.G.),Batwar, Majhapara, Post - Sawala, Distt - Bastar (C.G.),Batwar, Majhapara Bastar (C.G.),Khalemurvend, Tehsil - Keshkal, Distt - Bastar (C.G.),Khalemurvend n, Distt - Bastar (C.G.),Diganar, Post - Hirri, Tehsil - Pharasgaon, Distt - Bastar (C.G.),Diganar aon, Distt - Bastar (C.G.),Pandeyathgaon, Post + Tehsil - Pharasgaon, Distt - Bastar (C.G.),Pandeyathgaon Kondagaon, Distt - Bastar (C.G.),Baniyagaon, Post - Baniyagaon, Tehsil - Kondagaon, Distt - Bastar (C.G.),Baniyagaon aon, Distt - Bastar (C.G.),Main Road Belwapadar, Tehsil - kondagaon, Distt - Bastar (C.G.),Main Road Belwapadar n, Distt - Bastar (C.G.),Gupta Chowk, Sargipal Ward, Kondagaon, Distt - Bastar (C.G.),Gupta Chowk, Sargipal Ward, Kondag lola, Tehsil - Kondagaon, Distt - Bastar (C.G.),Chuiboratara, Villege - Masora, Post - Gilola, Tehsil - Kondagaon, Distt - Basta n, Distt - Bastar (C.G.),Lanjoda, Sadakpara, Tehsil - Kondagaon, Distt - Bastar (C.G.),Lanjoda, Sadakpara Kondagoan, Thana - Kondagaon, Distt - Bastar (C.G.),Masora Khaspara, Post - Girola, Tehsil - Kondagoan, Thana - Kondaga G.),Malakote, Kondagaon, Distt - Bastar (C.G.),Malakote, Kondagaon Tehsil - Kongaon, Distt - Bastar (C.G.),Dumarpadar, Dongriguda, Post- Palari, Tehsil - Kongaon, Distt - Bastar (C.G.),Dumarp Bastar (C.G.),JomKotpara, Tehsil - Kondagaon,Distt - Bastar (C.G.),JomKotpara T BHANPURI DIST. BASTAR,BHANPURI (PHARSAGUDA) NTAGARH DIST. KANKER,KOLAR NPUR DIST NARAYANPUR,GARHBENGAL ARAYANPUR DIST NARAYANPUR,BINJALI L NARAYANPUR DIST NARAYANPUR,BHATPAL PUR,TAHSIL NARAYANPUR DIST NARAYANPUR,NARAYANPUR ck - Bastar, Tehsil - Bastar, Distt - Bastar (C.G.),Bastar, Junagudapara Post - Bastar, Block - Bastar, Tehsil - Bastar, Distt - Ba Bastar (C.G.),Post - Bagmohlai, Tehsil - Bastar, Distt - Bastar (C.G.),Bagmohlai Distt - Bastar (C.G.),Girola, Post - Jaitgiri, Tehsil - Bakawand, Distt - Bastar (C.G.),Girola pur, Distt - Bastar (C.G.),Upanpal, Post- Nagarnar, Tehsil - Jagdalpur, Distt - Bastar (C.G.),Upanpal ur, Distt - Bastar (C.G.),irrikpal, Post - Malgaon, Tehsil - Jagdalpur, Distt - Bastar (C.G.),irrikpal - Bastar,Distt - Bastar (C.G.),Palli Chakwa, Post - Badechakwa, Tehsil - Bastar,Distt - Bastar (C.G.),Palli Chakwa Distt - Bastar (C.G.),Barda, Post - Barda, Tehsil - Jagdalpur, Distt - Bastar (C.G.),Barda - Bastar (C.G.),Nagur Post.Nagur Tahsil Jagdalpur Distt - Bastar (C.G.),Nagur alpur Distt - Bastar (C.G.),Near Main post office, indira Ward Jagdalpur Distt - Bastar (C.G.),Jagdalpur Rod Infront of Sadar School, Jagdalpur Distt - Bastar (C.G.),Nataji Subash Chandra Bose Ward Main Rod Infront of Sadar Sc alpur Distt - Bastar (C.G.),Pandripani Post Pandiripani, Tahsil Jagdalpur Distt - Bastar (C.G.),Jagdalpur es Jagdalpur Distt - Bastar (C.G.),Sadar Ward, Infront of Closed Jyoti Talkies Jagdalpur Distt - Bastar (C.G.),Jagdalpur ol Pump, Jagdalpur, Distt - Bastar (C.G.),Rejendra Nagar Ward, Behind Star Petrol Pump, Jagdalpur, Distt - Bastar (C.G.),Reje ar (C.G.),Dharmpura No. 1, Jagdalpur, .Distt - Bastar (C.G.),Dharmpura No. 1, Jagdalpur, op, Jagdalpur, Distt - Bastar (C.G.),Lalbagh ward, infront of Police Work shop, Jagdalpur, Distt - Bastar (C.G.),Lalbagh ward, l - Jagdalpur, Distt - Bastar (C.G.),Teli Marenga, Post - Teli Marenga, Teshil - Jagdalpur, Distt - Bastar (C.G.),Teli Marenga, Ja Raikote, Patelpara, Distt - Bastar (C.G.),Raikote Geedam Road, Jagdalpur, Distt - Bastar (C.G.),132, K.V. Sub Station, C.S.E.B. Colony, Geedam Road, Jagdalpur, Distt - Basta istt - Bastar (C.G.),Potanar, Post - Karnji, Tehsil - Tokapl, Distt - Bastar (C.G.),Potanar, Tokapl dalpur, Distt - Bastar (C.G.),Kaknar, Post - Teli Marenga, Tehsil - Jagdalpur, Distt - Bastar (C.G.),Kaknar (C.G.),Santoshi ward, Jagdalpur, Distt - Bastar (C.G.),Santoshi ward, Jagdalpur Distt - Bastar (C.G.),Aasna, post - Aasna, Tehsil - Jagdalpur, Distt - Bastar (C.G.),Aasna, Jagdalpur ny, Tehsil - Jagdalpur, Distt - Bastar (C.G.),Niyanar, Lamnipara, Post - Railway Colony, Tehsil - Jagdalpur, Distt - Bastar (C.G istt - Bastar (C.G.),Q/no. 155, Suncity, Lalbag, Jagdalpur, Distt - Bastar (C.G.),Jagdalpur

tt - Bastar (C.G.),Moratpal, Kurenga, Tehsil - Tokapal, Distt - Bastar (C.G.),Morathpal /11 Post -Dharmpura,Jagdalpur, Distt - Bastar (C.G.),Govt. Colony, Dharmpura no. 1, Q/no. F/11 Post -Dharmpura,Jagdalpur Jagdalpur, Distt - Bastar (C.G.),Patelpara, Block - Lohandiguda, Tehsil - Jagdalpur, Distt - Bastar (C.G.),jagdalpur ar (C.G.),Badearapur, Post - Tokapal, Distt - Bastar (C.G.),Badearapur astar (C.G.),Bade Parakote, Post - Errakote, Distt - Bastar (C.G.),Errakote - Bastar (C.G.),Alias(VODI), Toyar, Post - Eramur, Distt - Bastar (C.G.),Eramur C.G.),Usribeda, Lohandiguda, Distt - Bastar (C.G.),Usribeda andiguda, Tehsil - Jagdalpur,Distt - Bastar (C.G.),Toyar, Patelpara, Q/no 177, Block - Lohandiguda, Tehsil - Jagdalpur,Distt - B st. South Bastar, Dantewada(CG) ,DIST.-SOUTH BASTAR, DANTEWADA EWADA,DIST. SOUTH BASTAR, DANTEWADA DANTEWADA,DIST.-DANTEWADA(C.G.) ADA,DIST. SOUTH BASTAR, DANTEWADA SIL - GEEDAM,DIST. SOUTH BASTAR, DANTEWADA r (C.G.),Village- Gangaloor apur (C.G.),Village- Bhairamgarh Bijapur (C.G.),Village-Bhopalpatanam alpatnam Distt-Bijapur (C.G.),Village-Gotaiguda .G.) Pin-494444,Bijapur Bijapur (C.G.),Elamidi rh,Distt-Bijapur (C.G.),Pharsegarh NTA,DIST. SOUTH BASTAR, DANTEWADA SUKMA,DIST. SOUTH BASTAR, DANTEWADA TAHASIL - SUKMA,DIST. SOUTH BASTAR, DANTEWADA L - CHHINDGARH,DIST. SOUTH BASTAR, DANTEWADA

AIPUR (C.G.)

(C.G.),Baniyagaon Belwapadar Sargipal Ward, Kondagaon ondagaon, Distt - Bastar (C.G.),Chuiboratara, Villege - Masora, Post - Gilola

goan, Thana - Kondagaon, Distt - Bastar (C.G.),Masora Khaspara

- Bastar (C.G.),Dumarpadar, Dongriguda

ehsil - Bastar, Distt - Bastar (C.G.),Bastar, Junagudapara

alli Chakwa

Rod Infront of Sadar School, Jagdalpur Distt - Bastar (C.G.),Jagdalpur

(C.G.),Jagdalpur Distt - Bastar (C.G.),Rejendra Nagar Ward, Jagdalpur

r (C.G.),Lalbagh ward, Jagdalpur (C.G.),Teli Marenga, Jagdalpur

Jagdalpur, Distt - Bastar (C.G.),Jagdalpur

pur, Distt - Bastar (C.G.),Niyanar, jagdalpur

-Dharmpura,Jagdalpur, Distt - Bastar (C.G.),Jagdalpur G.),jagdalpur

ehsil - Jagdalpur,Distt - Bastar (C.G.),Lohandiguda

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful