Anda di halaman 1dari 3

Angajamentul de audit reprez. acordul intre auditor si entitatea auditata privind obiectul si aria de aplicativitate a auditului.

. Scrisoarea de angajament confirma acceptarea de catre auditor a numirii, obiectivului si ariei de aplicativitate a auditului, precum si a extinderii responsabilitatilor auditorului fata de entitatea auditata. In scrisoare se pot identifica : obiectivul auditului ; responsabilitatea conducerii unitatii auditate ;-aria de aplicativitate a auditului ; -forma rapoartelor ; -existenta unui risc inevitabil ca unele erori semnificative sa ramana nedescoperite ; -accesul nelimitat al auditorului la orice inregistrari, documentatii si alte inf. cerute in legatura cu auditul. Cadrul general pentru audit si servicii conexe. Serviciile de audit au ca obiectiv examinarea amanuntita a conturilor anuale de natura sa-i permita auditorului enuntarea unei opinii referitoare la modul de respectare a prevederilor legale in vigoare. Serviciile conexe in audit cuprind : 1. Revizuirea se prezinta in fapt ca un examen limitat. Prin angajamentul de revizuire auditorul furnizeaza un nivel moderat de asigurare, si anume ca informatia care face obiectul revizuirii nu contine erori semnificative. 2. Procedurile agreate se prezinta ca un raport a constatarilor rezultate din aplicarea unor proceduri stabilite de comun acord cu utilizatorii raportului. Auditorul nu ofera nici o asigurare prin raportul pe care il intocmeste, si prezinta doar constatari ale procedurilor aplicate. 3. Compilarea consta in angajarea unui auditor care prin profesionalismul sau sa colecteze, sa clarifice si sa sintetizeze inf. financiare. Standardizarea auditului fundamentele care stau la baza teoriei auditului sunt postulatele, conceptele, standardele, procedurile. POSTULATELE sunt definite ca un ansamblu de ipoteze, premise, principii si conditii care constituie baza elaborarii standardelor de audit. Potrivit Organizatiei Internationale a Institutiilor Supreme de Audit exista un nr. de 11 postulate de baza : aplicativitatea standardelor de audit INTOSAI in domeniile considerate importante ; examinarea tuturor situatiilor care apar pe parcursul auditarii finantelor publice ; - verificarea tuturor entitatilor care gestioneaza banul public, concomitent cu inform. Opiniei publice in acest sens ; elaborarea unor sisteme de informatii, control, evaluare si raportare in cadrul administratiei ; - adoptarea de standarde de contabilitate pt raportare financiara de catre autoritatile competente, concomitent cu necesitatea ca entitatile auditate sa-si fixeze obiective specifice in domeniul lor de activitate ; implementarea sist contab trebuie sa asigure o prezentare fidela a rez financiare ; - reducerea la max. a riscurilor aparitiei erorilor prin organizarea unui sist de control intern performant ; - necesitatea elaborarii unor acte normative care sa conduca la sigurarea accesului SAI la toate datele necesare evaluarii complete a activitatii auditate ; necesitatea imputernicirii SAI pt auditarea tuturor activitatilor ;

necesitatea perfectionarii tehnicilor de auditare de catre SAI ; - evitarea aparitiei conflictelor de interese intre auditor si entitatea auditata.

CONCEPTELE sunt idei centrale fundamentale pt rationamentul teoretic deduse din postulatele auditului si cuprind : probele de audit care contin toate inf. care determina rationamentul auditorilor ; - respectarea profesiei de auditor caracterizata prin preocuparea permanenta pt calitatea probelor de audit ; corectitudinea raportarii care se refera la obligatia auditorului de a arata fundamentul opiniei sale ; independenta auditului care consta in necesitatea ca auditorul sa fie nepartinitor si fara prejudecati ; - conduita etica care impune auditorului sa respecte deontologia profesion. STANDARDE sunt declaratii dezvoltate la cel mai inalt nivel de conceptualizare si care stau la baza indeplinirii unei misiuni de audit. In domeniul auditului de atestare financiara, pe plan mondial au fost elaborate si adoptate standardele IFAC. In domeniul auditului de regularitate si auditului performantei s-au adoptat standardele de audit ale INTOSAI. Standardele de audit INTOSAI disting auditul regularitatii si auditul performantei. Auditul regularitatii cuprinde certificarea raspunderii financiare a entitatilor auditate si a administratiei publice. In ceea ce priveste auditul performantei, standardele INTOSAI delimiteaza ca obiect al acestei forme de audit examinarea economicitatii, eficientei si eficacitatii domeniului auditat. Standardele de audit INTOSAI cuprind :
A)

Standardele generale de audit includ : a)- standarde comune auditorilor si SAI se refera la independenta, competenta, calitatea recrutarii personalului. Independenta pt a putea exercita mandatele de audit in mod impartial, instit supreme de audit tr sa-si mentina independenta fata de puterea politica. Asigurarea independentei SAI rezida in existenta resurselor financiare care sa-I permita realizarea in bune conditii a responsabilitatilor sale. Competenta necesitatea detinerii competentei, deriva din faptul ca SAI si auditorii acesteia, exercita, prin mandat, prerogative vizand formularea de opinii asupra sit fin verificate, intocmesc rapoarte si formuleaza concluzii si recomandari. Calitatea recrutarii personalului personalul SAI tr sa posede diplome unuversitare adecvate si sa aiba pregatirea si experienta necesara. b)- standarde generale proprii SAI prevad imperative privind adoptarea si utilizarea unor politici de examinare a eficientei si eficacitatii sistemelor si procedurilor interne. Standardele aplicabile in auditul finantelor publice sunt urmatoarele : 1)- programarea auditului consta in : colectarea de informatii asupra entitatilor auditate ; stabilirea obiectivelor auditului si a domeniilor auditate ; efectuarea in prealabil a unor analize pt a stabili modul de abordare a auditului ; intinderea investigatiei ; - stabilirea nevoilor de resurse umane. 2)- supervizarea muncii de audit urmareste daca : membrii echipei de audit si-au insusit programul de audit ; planul de munca a fost respectat ; auditorul realizeaza toate obiectivle planificate ;

B)

- raportul de audit cuprinde opiniile, concluziile si recomandarile adecvate. 3)- examinarea si evaluarea controlului intern tr sa se adapteze tipului de audit efectuat, astfel : in situatia unui audit financiar de atestare, evaluarea controlului intern priveste mai ales verificarile destinate protejarii activelor si pasivelor ; - in cazul unui audit de conformitate sunt evaluate controalele interne care ajuta conducerea in respectarea legilor in vigoare ; - in sit unui audit al performantei sunt evaluate controalele interne. 4)- verificarea conformitatii cu legile in vigoare. 5)- obtinerea de probe de audit suficiente pt fundamentarea aprecierilor si concluziilor. 6)- analiza situatiilor financiare in vederea stabilirii daca entitatile auditate s-au conformat sau nu normelor contabile de raportare finaciara. Standardele de raportate in auditul finantelor publice stipuleaza urmatoarele : auditorul tr sa emita o opinie sau un raport scris, cuprinzand constatarile sale intr-o forma adecvata, constatarile auditului tr sa fie independente, obiective, corecte si constructive ; - potrivit atributiilor sale, SAI tr sa decida asupra masurilor care se impun a fi luate privind abaterile grave constatate de catre auditori. Conform standardelor INTOSAI regulile privind forma si continutul opiniilor sau rapoartelor de audit se refera la : inscrierea destinatarului caruia i se adreseaza auditul ; identificarea proglemelor respectiv situatiilor financiar contabile ; baza legala in virtutea caruia s-a efectuat auditul ; - termenele de finalizare a rapoartelor.
C)

PROCEDURI reprezinta etape detaliate pt aplicarea principiilor auditului. In practica se intalnesc : procedurile auditului financiar, specifice auditului de atestare a sinceritatii intocmirii situatiilor corelabile ; - procedurile auditului de legalitate, specifice auditului privind conformarea conducerii entitatii la normele legale in domeniu ; - procedurile auditului performantei, specifice auditului care examineaza respectarea principiilor celor 3E.