Anda di halaman 1dari 15

Edisi 3!

 
24 R.Awwal 
1426 
3 Mei 2005

SYAIKH MUHAMMAD Al-


GHAZALI
(Dai dan Pembaharu, 1335 - 1416H./1917-
1996 M.)

iografi Syaikh
Muhammad Al-
berdasarkan pengenalanku
Dari Abu Hurairah r.a. berkata:
Saya mendengar Rasulullah s.a.w. dengannya dari dekat,
bersabda: pergaulanku dengannya, dan
"Demi Allah, sesungguhnya saya itu pengajianku kepadanya.
niscayalah memohonkan pengampunan Biografi ini merupakan
kepada Allah serta bertaubat kepadaNya
dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali." sebahagian daripada haknya
(Riwayat Bukhari) yang harus saya tunaikan,
Hadith 13, Bab 2, Bab Taubat, Kitab salah satu bukti kesetiaan orang yang pernah berguru
Riyadhus Shalihin
kepadanya, dan kenangan yang sebahagiannya sudah
berlalu hampir setengah abad.Penulisan biografi
Syaikh Muhammad Al-Ghazali telah banyak digarap
oleh orang-orang yang mengenali kemuliaan dan
kedudukannya, baik ketika beliau masih hidup atau
Risalah Tsulasa’ adalah Terbitan © Bahan
setelah beliau wafat. Antara lain, Syaikh Yusuf Al-
Tarbiyyah ONline. Sebarang maklum
balas kepada bahantarbiyyah@yahoo.com Qaradhawi merupakan orang yang lebih rapat dan
lebih lama menyertainya daripada saya..
Sumber:
™ Hadith Pilihan – Riyadhus Shalihin,
Imam Nawawi
™ Mereka Yang Telah Pergi – Mereka Syaikh Muhammad Al-Ghazali yang
Yang Telah Pergi, ditulis oleh Al- Saya Kenal
Mustasyar Abdullah Al-Aqil, Saya mula mengenali Ustadz Al-Ghazali
terbitan Al-I’tishom Cahaya Umat dengan membaca makalah-makalahnya di majalah
™ Hadith Tsulasa’ – Hadith Tsulasa’,
ditulis oleh Ahmad Isa ‘Asyur, Al-Ikhwanul Muslimun yang sampai ke jabatan
terbitan EraIntermedia perwakilan Ikhwanul Muslimin, Az-Zubair, pada
tahun 1946.

Risalah Tsulasa’ Edisi 2, 24 RabiulAwwal; Terbitan Bahan Tarbiyyah Online, M/S 1


Ketika saya pergi ke Mesir untuk hingga saya dapat menghafal beberapa ungkapan,
melanjutkan pelajaran di universiti pada tahun 1949, bahkan beberapa lembar tulisannya, lalu mengulangi
saya mengenali Syaikh Muhammad Al-Ghazali sesuai dengan teks aslinya dalam beberapa ceramah."
melalui saudara-saudaraku yang mulia, antaranya Demikian komentar Dr. Yusuf Al-Qaradhawi di dalam
Manna' Qathan, Muhammad Bakri, Yusuf Al- bukunya Asy-Syaikh Al-Ghazali Kama Araftuhu
Qaradhawi, Ya'qub Abdul Wahhab, Ahmad 'Assal, (Syaikh Al-Ghazali yang Saya Kenal).
Muhammad Shafthawi, Muhammad Damirdasy, dan
Haji Wahbah Hasan Wahbah. Kami memiliki jadual
pertemuan rutin dengan Syaikh Muhammad Al-
Ghazali. Dalam pertemuan itu beliau membekalkan
kami ilmu yang bermanfaat, memberi semangat
kepada kami untuk berjuang di jalan Allah Ta'ala dan
membela kaum yang lemah, menyedarkan kepada
kami perihal konspirasi musuh-musuh Islam di dalam
dan luar negeri, mengungkapkan rencana-rencana
busuk mereka untuk memerangi Islam dan kaum
Syaikh Muhammad Al-Ghazali dalam pertemuan dengan
muslimin, membongkarkan kebusukan Komunisme, Syaikh Sa’d Abdullah,putera mahkota Kuwait
Sekulerisme, Freemasonry, Atheisme, Eksistensisme, Dalam kesempatan lain Dr. Yusuf Al-
Kristianisme, dan Zionisme. Beliau sentiasa Qaradhawi berkata, "Saya teringat saudaraku,
mengingatkan kami tentang persekongkolan Abdullah Al-Aqil, yang belajar dalam Fakulti Syariah
kekuatan-kekuatan jahat untuk melawan Islam dan Al-Azhar, Mesir, pada awal tahun lima puluhan.
dainya, serta menjelaskan kepada kami cara melawan Beliau hafal mukadimah buku karya Al-Ghazali, Al-
serangan kekuatan kufur. Islam wa Audla'ul Iqtishadi, cetakan kedua yang teks
Ustadz Muhammad Al-Ghazali ialah seorang awalnya berbunyi, 'Tiada bangsa yang menghinakan
dai yang cerdik , memiliki semangat berkobar-kobar, diri seperti bangsa Timur, tiada yang hak-haknya
keimanan yang mendalam, hati yang lembut, tekad dirampas sebagaimana dirampasnya hak-hak agama,
yang teguh, lincah, ungkapan-ungkapan yang indah dan seterusnya...
sasteranya,mengagumkan, seorang yang fleksibel, dan
pemurah. Ini semua diketahui oleh setiap orang yang Pertemuan Syaikh Muhammad Al-
Ghazali dengan An-Nadwi
pernah bergaul bersamanya, menyertainya atau
Syaikh Abu Hasan Ali An Nadwi,di dalam
bertemu dengannya.
bukunya Mudzakkirat Sa-ihin Fisy Syarqil 'Arabi,
Beliau tidak menyukai sikap memaksa diri
berkata, "Saya ingin sekali bertemu Syaikh
(takalluf), benci terhadap kesombongan dan sikap
Muhammad Al-Ghazali. Kerana seorang mahasiswa
berlagak, aktif mengikuti perkembangan sosial
bernama Abdullah Al-'Aqil banyak bercerita dan
dengan segala persoalannya,turut serta dalam
memujinya, bahkan menghadiahkan beberapa
menyelesaikan masalah umat, mengungkapkan
karangannya kepadaku.
hakikat, dan mengingatkan umat tentang bencana
Syaikh Muhammad Al-Ghazali merupakan
yang ditimbulkan oleh syaitan-syaitan manusia dan
salah seorang daripada tokoh-tokoh Ikhwanul
jin; baik dari Barat mahupun Timur.
Muslimin yang terkemuka dan merupakan seorang
"Syaikh Al-Ghazali merupakan salah seorang
penulis kebangkitan keagamaan di Mesir.
daripada tokoh-tokoh Islam masakini.Beliau
Akhirnya, saya dapat bertemu dengan penulis
merupakan dai yang tiada tolok bandingnya di dunia
buku Al-Islam wa Audla'ul Iqtishadi, Al-Islam wal
Islam ketika ini. Beliau merupakan seorang yang
Manahijul Isytirakiyah, Al-Islam Al-Muftara Alaih,
genius dan keindahan katanya amat menawan hati,
dan Min Huna Na'lam ini. Saya bertemu seorang

Risalah Tsulasa’ Edisi 2, 24 RabiulAwwal; Terbitan Bahan Tarbiyyah Online, M/S 2


lelaki yang menyajikan makanan pemikiran, ruhani, sebagai berikut: Dewan Pengawas Masjid, Dewan
dan adab Islam yang murni. Saya sangat berbahagia Penasihat Al-Azhar, Wakil Dewan Urusan Masjid,
kerana dapat bertemu orang yang shalih, intelek, Pengarah Urusan Masjid, Pengarah Pelatihan,
dinamis, hatinya hidup, otaknya bijak, dan wajahnya Pengarah Dakwah wal Irsyad (Dakwah dan
yang sentiasa jelas memancarkan kegembiraan. Penyiasatan).
Menurutku, setiap daripada kita dapat Pada Tahun 1949 Syaikh Muhammad Al-
mengenalinya melalui buku-buku dan risalah- Ghazali meringkuk dalam Penjara Ath-Thur selama
risalahnya. Kerana,buku-bukunya merupakan satu tahun dan Penjara Tharah tahun 1965 selama
gambaran pemikiran prinsip-prinsip yang beliau beberapa tahun.
yakini.” Syaikh Muhammad Al-Ghazali menjadi
pensyarah tamu di Universiti Ummul Qura, Makkah
Tempat,tanggal lahir dan zaman kanak- Al-Mukarramah, pada tahun 1971. Pada tahun 1981,
kanak Syaikh Muhammad Al-Ghazali beliau dicalonkan sebagai Wakil Menteri, kemudian
Syaikh Al-Ghazali dilahirkan pada 22
memegang jabatan Ketua Dewan Keilmuan Universiti
September 1917, di kampung Naklal Inab, Itay
Al-Amir Abdul Qadir Al-Jazaairi Al-Islamiyah di
Al'Barud, Buhairah, Mesir. Beliau dibesarkan dalam
Aljazair selama lima tahun.
keluarga agama yang sibuk di dalam dunia
perdagangan. Ayahnya hafizh Al-Qur'an. Lalu sang
Peringkat awal perkenalan Syaikh
anak tumbuh mengikut jejak ayahandanya dan habis Muhammad Al-Ghazali dengan Imam
menghafal Al-Qur'an semenjak usia sepuluh tahun. Hassan Al-Banna
Pada peringkat awal interaksi Syaikh
Syaikh Muhammad Al-Ghazali menerima
Muhammad Al-Ghazali dengan Imam Asy-Syahid
ilmu daripada guru-guru di kampungnya. Beliau
Hasan Al-Banna diceritakan oleh Ustadz Muhammad
memasuki sekolah agama di Iskandariah dan
Majdzub dalam bukunya Ulama wa
menamatkan pendidikan menengah


Mufakkirun 'Araftuhum. Ustadz Majdzub
rendah hingga menengah atas (SMU).
memetik ucapan Al-Ghazali, "... Perkenalan itu
Kemudian beliau pindah ke Kairo untuk Buku-bukunya
bermula ketika saya belajar di Sekolah
melanjutkan pelajaran dalam Fakulti merupakan
gambaran pemikiran Menengah (SMU) Iskandariah. Ketika itu, saya
Ushuluddin dan mendapat ijazah pada prinsip-prinsip yang
mempunyai kebiasaan beriktikaf di Masjid
tahun 1361 H. / 1945M. Beliau memberi beliau yakini…
Abdurrahman bin Harmuz, di daerah Ra'sut


keutamaan di Dakwah wal 'Irsyad dan
Tin selepas shalat Maghrib, untuk
mendapat gelaran Magistret pada tahun
mengulangkaji pelajaran. Pada suatu petang,
1362 H. / 1943 M. Para guru yang paling
Imam Al-Banna menyampaikan nasihat ringkas
berpengaruh kepadanya ketika itu ialah Syaikh Abdul
mengenai penjelasan hadits 'Bertakwalah kepada
Aziz Bilal, Syaikh Ibrahim Al-Gharbawi, Syaikh Abdul
Allah di mana pun kamu berada, ikutilah setiap
Azhim Az-Zarqani, dan lain-lain.Syaikh Muhammad
perbuatan buruk dengan perbuatan baik, tentu yang
Al-Ghazali berkahwin ketika masih menuntut dalam
baik akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia
fakulti Ushuluddin dan dikurniakan sembilan orang
dengan akhlak yang baik. . 'Kata-katanya sangat
anak.
berkesan dan secara langsung menembus ke hati yang
paling dalam. Setelah mendengar nasihat itu, hatiku
Aktiviti Syaikh Muhammad Al-
Ghazali tertambat kepadanya. Saya tertarik kepada sikap dan
Setelah menamatkan pengajiannya, Syaikh peribadinya. Sejak itu, hubunganku dengannya
Muhammad Al-Ghazali menjadi imam dan khathib di terjalin erat. Saya sentiasa bersamanya selepas shalat
M.asjid Al-'Atabah Al-Khadlra'. Setelah itu beliau Isya', di dalam majlis yang terdiri daripada tokoh-
menerima banyak jawatan yang secara berurutan tokoh dakwah. Selanjutnya, saya meneruskan aktiviti

Risalah Tsulasa’ Edisi 2, 24 RabiulAwwal; Terbitan Bahan Tarbiyyah Online, M/S 3


dalam perjuangan Islam bersama dai besar ini, hingga surut dari manhaj Jamaah Islamiyah, malah
beliau syahid tahun 1949. sebaliknya. Saya menemuinya setelah berbagai
" Dalam mukadimah buku Dusturul Wihdah musibah berlalu untuk memperbaiki hubungan
Ats-Tsaqafiyah Lil Muslimin, Al-Ghazali berkata, dengannya. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita
" ...Inspirasi dan tema buku ini berasal daripada semua."
Imam Hasan Al-Banna; pembaharu abad ke 14 Tentang Mursyid Am Ketiga Ikhwanul
Hijriyah. Beliau telah meletakkan prinsip yang dapat Muslimin, Ustadz Umar Tilmisani, Al-Ghazali
menyatukan umat, memperjelaskan tujuan yang menyatakan, ".. .Ketika saya bersama ribuan anggota
samar, mengembalikan kaum muslimin kepada Al- Ikhwan di Penjara Ath-Thur, setelah syahidnya Imam
Qur'an dan As-Sunah, serta menyingkirkan Hasan Al-Banna, pada tahun 1949, saya melihat
penyimpangan dan sikap beristirehat, dengan halus langkah Ustadz Umar Tilmisani yang perlahan dan
dan cermat, sehingga kelemahan dan kemalasan tidak pandangannya yang mencerminkan ketenangan.
terjadi." Beliau berjalan di atas hamparan pasir penjara
dengan senyuman yang optimis. Beliau
mengukuhkan kesabaran Ikhwan dalam
menghadapi ujian keterasingan dan
kerasnya pengungsian serta
menghembuskan harapan akan masa depan
yang lebih baik. Ketika itu, saya dapat
merasakan seolah-olah berada di hadapan
lelaki istimewa yang digerakkan rasa cinta
dan kedamaian. Beliau amat bencikan
pertengkaran, kemunafikan, akhlak buruk,
mengutamakan uzlah, dan merasakan
kemesraan dalam bermunajat kepada Allah
Ta'ala, serta kehinaan riya' dan matlamat
kekuasaan tidak mendapat jalan untuk
Syaikh Al-Ghazali bersama penulis,Ustadz Abdullah Al-`Aqil masuk ke dalam hatinya.
Ketika saya menemuinya untuk
Tentang Mursyid 'Am Kedua Ikhwanul
bekerjasama dalam menyumbangkan kepada Islam,
Muslimin, Ustadz Hasan Al-Hudhaibi, Al-Ghazali
beliau berkata kepadaku, 'Kamu tahu pekerjaan ini
menyatakan, ".. .Sebenarnya beliau tidak pernah
(memimpin jamaah Ikhwan) merupakan beban berat
berupaya untuk memimpin Ikhwanul Muslimin,
yang terpaksa ku pikul dan ku terima?' Saya
tetapi Ikhwanlah yang meminta beliau memimpinnya.
menjawab, 'Aku tahu hal itu. Kerana tidak
Ketegasan dan keistiqomahannya berhak untuk
bermatlamat tampil di depan dan tidak menginginkan
diketahui oleh setiap orang. Beliau tidak pernah
jabatan. Orang seperti Anda sangat berhak mendapat
berkeluh-kesah atau mundur kerana musibah atau
perlindungan dan bimbingan Allah Ta'ala ."
ujian. Sehingga usia yang sudah senja pun beliau
Komentar Al-Ghazali tentang Imam Al-Banna,
tetap memiliki keimanan mendalam dan optimisme
Al-Hudhaibi, dan Tilmisani ini mengungkap
tinggi. Tidaklah salah jika dikatakan bahawa
ketulusan dan kemuliaan peribadi Syaikh Al-Ghazali.
kesabaran yang mengukuhkan imannya itu
menjadikannya lebih mulia dalam pandangan saya.
Komentar Umum Mengenai Syaikh
Musibah yang menimpa diri dan keluarganya secara Muhammad Al-Ghazali
bertubi-tubi tidak mengikis sifat jujurnya dalam Satu hal yang membanggakan Syaikh
menghukumi masalah. Bahkan, tidak membuatnya Muhammad Al-Ghazali ialah beliau menerima surat

Risalah Tsulasa’ Edisi 2, 24 RabiulAwwal; Terbitan Bahan Tarbiyyah Online, M/S 4


daripada Imam Al-Banna, padahal ketika itu beliau merupakan salah seorang daripada sekelompok kecil
masih muda belia pada tahun 1945. Surat Imam Al- orang-orang istimewa yang ilmu dan keutamaannya
Banna tersebut berbunyi, "Saudaraku yang mulia, menambahkan generasi, baik di Mesir mahupun di
Syaikh Muhammad Al-Ghazali... Assalamu 'alaikum negeri-negeri Islam yang lain. Hal ini tidak
warahmatullahi wa barakatuh. Saya sudah membaca menghairankan, kerana beliau sendiri terlibat dalam
makalah Anda yang bertema Al-Ikhwanul Muslimun buaian dakwah dan berguru kepada pakar-pakar ilmu,
wal Ahzab dalam edisi akhir majalah Ikhwanul para pemikir, dan tokoh-tokoh dakwah, antara lain
Muslimun. Saya sangat kagum dengan ungkapan Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna."
makalah tersebut yang ringkas, maknanya yang Dr. Abdus Sattar Fathullah Said berkata,
cermat, dan adabnya yang sopan. Seperti inilah "...Sejarah Islam tidak akan melupakan upaya para
hendaknya kalian menulis, wahai Ikhwan! Menulislah pemimpin dalam menghalau serangan Jahiliyah dan
dengan dorongan hati yang tulus. Semoga Allah Ta'ala menghimpun umat di sekeliling ajaran Islam yang
selalu bersamamu. Wassalamu 'alaikum syamil (tidak membeza-bezakan). Gelombang
warahmatullah wa barakatuh. Hasan Al-Banna." keupayaan untuk membela kebenaran datang secara
Dr. Abdush Shabur Syahin berkata, "Yang silih berganti. Dalam madrasah rabbaniyah yang
saya tulis ini adalah penghormatan bagiku, sebelum didirikan oleh Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna,
menjadi pengantar buku. Kerana, buku yang di syaikh kita, Muhammad Al-Ghazali, terlibat dan ikut
sampulnya tertulis nama Ustadz Al-Ghazali tidak lagi memikul amanah dakwah bersama tokoh-tokohnya.
memerlukan pengantar. Menurutku, beliau meraih Dengan kurnia Allah Ta'ala, beliau menjadi salah
mahkota ilmu yang melimpah.Dunia telah membaca seorang tokoh yang terkemuka, yang tidak henti-henti
puluhan bukunya tentang Islam dan dakwah. Juga meninggikan bendera dakwah di hadapan kesenangan
menerima karya yang belum pernah diterima dari dan keingkaran. Dengan pena dan lisannya, beliau
seorang pun yang sezaman dengannya. Kita membela kemuliaan Islam, mengungkap
dapat mengatakan, zaman kita sekarang ini hakikat wahyu yang luhur, dan memerangi
milik Ustadz Al-Ghazali." jahiliyah, pada saat para penguasa zalim
“Beliau amat
Ustadz Umar Ubaid Hasanah, menjerumuskan umat kita ke dalam
bencikan
Pemimpin Redaksi Majalah Al-Ummah Al- pertengkaran, kegelapan."
Quthriyah mengatakan, "Tulisan-tulisan kemunafikan, Syaikh Al-Azhar, Dr. Abdul Halim
akhlak
Syaikh Al-Ghazali mengandungi buaian kasih Hamid Mahmud, mengakui kemuliaan dan
buruk….”
seorang ibu kepada anaknya yang sakit dan membanggakan Syaikh Muhammad Al-
takut meninggal dunia kerana penyakitnya. Ghazali dengan mengatakan, "Kita punya Al-
Juga mengandungi ketajaman seorang doktor yang Ghazali yang masih hidup dan Al-Ghazali penyusun
memberikan rawatan dan kadang kala proses rawatan kitab Al-Ihya'." (iaitu Muhammad Al-Ghazali dan
memerlukan kepada pembedahan. Buku-buku karya Imam Al-Ghazali penyusun buku Ihya` Ulumud Din.)
Al-Ghazali mengundang banyak reaksi, baik dari Aktivis muda Islam memperoleh manfaat dari
dalam mahupun luar negeri. Beliau berada di garisan ilmu, keberanian, keterusterangan, kejujuran, dan
depan, kerana "memahami celah yang dapat dirasuki kejelasan sikap Syaikh Muhammad Al-Ghazali. Beliau
musuh-musuh Islam." mempunyai kader di Al-Azhar Mesir, Ummul Qura
Ustadz Quthb Abdul Hamid Quthb berkata, Makkah Al-Mukarramah, Fakulti Syariah Qatar,
"Saya merupakan salah seorang daripada berpuluh- Universitas Al-Amir Abdul Qadir Lil 'Ulum Al-
puluh ribu orang yang sangat rindu kepada dai besar Islamiyah Aljazair, dan kader lain yang terbina
Syaikh Muhammad Al-Ghazali. Saya bersaksi melalui khutbah, kajian, ceramah, seminar, buku,
kecintaanku kepada ulama besar dan dai terkenal ini makalah, pertemuan, dan muktamar.
melebihi kecintaanku kepada diriku sendiri.Beliau

Risalah Tsulasa’ Edisi 2, 24 RabiulAwwal; Terbitan Bahan Tarbiyyah Online, M/S 5


Kader Syaikh Muhammad Al-Gbazali yang 17. Al-Mahawirul Khamsah lil Qur'anil
mencapai ribuan di penjuru dunia Islam setia pada Karim.
dakwah Islam, mengibarkan bendera Islam bersama 18. Ad-Da'watul Islamiyah Tastaqbilu
syaikh mereka, dan menyebarkan ke berbagai-bagai Qarnahal Khamis Asyar
penjuru untuk menyampaikan ajaran Islam, 19. Dusturul Wihdatits Tsaqafiyah lil
menuntun umat kepada kebaikan, keuntungan, Muslimin.
kejayaaan, dan kemenangan. 20. Al-Janibul Athifi minal Islam
Di antara murid Al-Ghazali, ada yang menjadi 21. Qadloyal Mar'ah bainat Taqalidir
ulama besar. Antaranya Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, Rakidah wal Wafidah.
Syaikh Manna' Qathan, Dr. Ahmad Assal, dan ramai 22. As-Sunnatun Nabawiyah baina Ahlil
lagi. Fiqhi wa Ahlil Hadits
23. Musykilatun fi Thariqil Hayatil
Karya-karya Ilmiah Syaikh Islamiyah.
Muhammad Al-Ghazali 24. Sirru Ta'akhuril `Arabi wal Muslimin.
Syaikh Muhammad Al-Ghazali mewariskan
25. Kifahud Din.
lebih enam puluh buku dalam berbagai-bagai tema,
26. Hadza Dinuna.
termasuk ceramah, seminar, khutbah, nasihat, kajian,
27. Al-Islam fi Wajhiz Zahfil Ahmar.
dan dialog yang disampaikan di Mesir mahupun di
28. 'Ilalun wa Adwiyah.
luar Mesir. Khutbah yang beliau sampaikan di Jami'
29. Shaihatu Tahdzirin min Du'atit
Al-Azhar, Jami' 'Amr bin Al-Ash, dan khuthbah 'Id di
Tanshir
lapangan Abidin serta Jami' Mahmud mempunyai
30. Ma'rakatulMushaffil 'Alamil Islami
makna dan pengaruh yang sangat besar, kerana
31. Humumu Da'iyah
dihadiri oleh ribuan pendengar.
32. Miatu Sualin 'anil Islam
Buku-buku Syaikh Muhammad Al-Ghazali
33. Khuthabun fi Syu'unid Din wal Hayah
yang terbit lebih daripada sekali, baik di Mesir
(lima jilid)
mahupun di luar Mesir sangat banyak. Antaranya
34. Al-Ghazwul Fikri Yamtaddu fi
ialah:
Faraghina
1. Al-Islam wal Audla'ul Iqtishadiyah
35. Kaifa Nata'amal maal Qur'anil Karim
2. Al-Islam wal Manahijul Isytirakiyah
36. Mustaqbalul Islam Khariju Ardlihi,
3. Min Huna Na'lam
Kaifa Nufakkir Fihi?
4. Al-Islam wal Istibdadus Siyasi
37. Nahwa Tafsirin Maudlu'i li Suwaril
5. Aqidatul Muslim.
Qur'anil Karim.
6. Fiqhus Sirah.
38. Min Kunuzis Sunnah
7. Zhalamun minal Gharb
39. Taammulat fid Din wal Hayah
8. Qadza-iful Haq
40. Al-Islam Al-Muftara 'Alaihi bainasy
9. Hashadul Ghurur.
Syuyu'iyin war Ra'simaliyin
10. Jaddid Hayatak.
41. Kaifa Nafhamul Islam?
11. Al-Haqqul Murr
42. Turatsunal Fikri fi Mizanisy Syar'I wal
12. Raka-izul Iman bainal Aqli wal Qalb.
'Aqli
13. At-Ta'ashub wat Tasamuh bainal
43. Qishshatu Hayah
Masihiyah wal Islam.
44. Waqi'ul 'Alamil Islami fi Mathla'il
14. Ma'allah
Qarnil Khamis 'Asyar
15. Jihadud Da'wah baina 'Ajzid Dakhil wa
- Fannudz Dzikri wadDu'a 'Inda
Kaidil Kharij
Khatimil Anbiyaa
16. Ath-Thariqu min Huna

Risalah Tsulasa’ Edisi 2, 24 RabiulAwwal; Terbitan Bahan Tarbiyyah Online, M/S 6


45. Haqiqatul Qaumiyatil 'Arabiyah wa merendahkan kehormatan sesiapa pun dan
Usthuratil Ba'tsil 'Arabi direndahkan siapa pun, serta tidak menyukai
46. Difa'un 'anil Aqidati wasy Syari'ah penyimpangan, terutama apabila berkaitan dengan
Dliddu Matha'inil Mustasyriqin agama. Beliau akan memerangi itu semua secara
47. Al-Islam wath Thaqatul Mu'aththalah. sembunyi mahupun terang-terangan.
48. Al-Istimar Ahqadun wa Athma' Meskipun beliau seorang yang mudah marah,
49. Huququl Insan Baina Ta'alimil Islam namun kemarahannya sangat mudah untuk reda.
wa I'lanil Umamil Muttahidah Beliau sangat mudah kembali kepada kebenaran,
50. Nadlaratun fil Qur'an apabila telah mendapatkan kejelasan.Beliau langsung
51. Laisa minal Islam tidak peduli meskipun kekeliruannya dihebah-
52. Fi Maukibid Dakwah hebahkan. Inilah keberanian yang tidak dimiliki
53. Khuluqul Muslim kecuali oleh sebahagian kecil manusia.
54. Dan lain sebagainya. Beliau menjadi seorang yang sangat berani
ketika menyerang hal-hal yang diyakininya keliru dan
Sebahagian besar buku-buku ini telah juga ketika beliau mengakui kekeliruannya.
diterjemahkan ke beberapa bahasa. Antaranya ialah: Banyak orang mengkritik sebahagian
Bahasa Inggeris, Turki, Perancis, Urdu, Indonesia, pendapat dan fatwa Syaikh Muhammad Al-Ghazali
dan lain sebagainya. yang tidak sejalan dengan pemahaman mereka. Tetapi,
Majoriti penterjemah adalah murid-murid sepengetahuanku fatwanya tidak pernah menyimpang
Syaikh Muhammad Al-Ghazali, orang-orang yang dari ijma' umat. Syaikh Ibnu Taimiyah juga pernah
mengaguminya, dan orang-orang yang mendapat dituduh menyimpang dari ijma' dalam masalah thalaq
manfaat dari curahan ilmunya. dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya.
Kenyataan seperti ini dikomen oleh salah seorang
Sifat-Sifat Syaikh Muhammad Al- murid Ibnu Taimiyah, Imam Adz-Dzahabi.
Ghazali 'Ibnu Taimiyah mengeluarkan fatwa yang
Dr. Yusuf Al-Qaradhawi berkata, "Mungkin
mencoreng kehormatannya, tapi fatwa itu tertutup
Anda berbeza pandangan dengan Al-Ghazali, atau
oleh lautan ilmunya.'
beliau berbeza pendapat dengan Anda dalam
masalah-masalah kecil mahupun besar, sedikit
atau banyak masalah. Tetapi, apabila Anda
mengenalinya dengan baik, Anda pasti akan
mencintai dan menghormatinya. Kerana Anda
tahu keikhlasan dan ketundukannya kepada
kebenaran, keistiqomahan orientasi, dan
ghirahnya yang murni untuk Islam.
Sememangnya, Al-Ghazali adalah
seorang yang mudah tersinggung.
Kemarahannya meluap-luap seperti ombak
lautan yang menghanyutkan, atau seperti
letusan gunung berapi yang dashsyat. Beliau
mempunyai sikap seperti itu kerana beliau
amat benci kezaliman dan kehinaan, baik pada
dirinya atau orang lain, tidak suka berlaku
zalim atau dizalimi, seorang yang tidak suka
Syaikh Al-Ghazali sedang menyampaikan ceramah di
khayalak para penuntut
Risalah Tsulasa’ Edisi 2, 24 RabiulAwwal; Terbitan Bahan Tarbiyyah Online, M/S 7
Muhammad Al-Ghazali mengakui ruh sastera dan gaya bahasa yang sukar dicari
kemuliaan dan keutamaan saudara-saudaranya, tandingannya.”
misalnya Syaikh Sayyid Sabiq, Syaikh Abdul Muiz
Abdus Sattar, Syaikh Zakaria Az-Zaukah, Syaikh
Kembali ke Rahmatullah
Ismail Hamdi, dan lain-lain. Saya sangat malu ketika
Syaikh Muhammad Al-Ghazali wafat di
beliau berkata di depan umum, 'Bertanyalah kepada
Riyadh, Arab Saudi, tanggal 9 Mac 1996. Jenazahnya
Yusuf Al-Qaradhawi, karena ia lebih utama dariku.
dipindahkan ke Madinah Al-Munawwarah, untuk
Dulu ia muridku, tapi sekarang aku muridnya.' Sikap
dimakamkan di Al-Baqi'. Yang mulia Amir Abdullah
seperti ini tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang
bin Abdul Aziz Ali Sa'ud memiliki peranan penting
yang benar-benar tulus."
dalam memberikan penghargaan kepada Al-Ghazali,
Pertemuan penulis dengan Syaikh
baik ketika masih hidup mahupun setelah meninggal.
Muhammad Al-Ghazali sering terjadi. Pertemuan itu
Juga memberikan bantuan kepada keluarganya.
berlangsung berulang-ulang kali semenjak pertama
Semoga Allah Ta'ala merahmati syaikh kita
kali di Mesir pada tahun 1949, hingga beliau kembali
yang mulia, Muhammad Al-Ghazali, memberi balasan
ke rahmatullah.
yang baik kerana jasa-jasanya kepada kaum muslimin.
Syaikh
Semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita dan dia
Muhammad Al-
bersama para nabi, shiddiqin, dan para syuhada.
Ghazali berkunjung
Merekalah sebaik-baik teman.
ke Kuwait dan
menyam-paikan
ceramah serta
khutbah lebih
daripada sekali.
Kami sangat
berbahagia dapat
mengikuti seminar
“Islam bermula dengan keadaan
yang diselenggarakan
tersisih dan akan kembali kepada
pada setiap petang Jumaat . Seminar terakhir yang keadaan tersisih sebagaimana
saya ikuti ialah seminar yang beliau hadiri bersama mulanya.Justeru itu Syurgalah
Syaikh Abdul Aziz Al-Muthawwi' dan Dr. Isham Al- balasannya kepada orang yang
Basyir. Saya juga sering mengunjunginya di Kairo. tersisih.”
Kunjunganku kali terakhir terjadi menjelang wafatnya.
(Hadith Riwayat Muslim)
Allah Ta'ala menghendaki Syaikh Muhammad
Al-Ghazali menghadiri seminar tentang Islam dan
Barat. Ketika itu saya sedang berkunjung Damaskus.
Tiba-tiba tersiar berita yang mengguncangkan
tubuhku kerana sedih berpisah dengannya. Beliau
merupakan guru dan pembimbingku. Aku banyak
berhutang budi padanya.
Ustadz Abdul Aziz Abdullah Salim berkata
dalam surat kabar Ar-Riyadl, "Al-Ghazali ulama
terkemuka, dai pembaharu, mujahid yang tulus,
pejuang yang sangat berani, penulis yang memiliki

Risalah Tsulasa’ Edisi 2, 24 RabiulAwwal; Terbitan Bahan Tarbiyyah Online, M/S 8


dan sikap mereka terhadap kitab Allah.
Seluruh dunia ini tersesat dalam kegelapan
yang pekat. Seluruh alam berjalan tanpa petunjuk.
Berbagai-bagai sistem telah rosak, masyarakat telah
Kewajipan Kita TerHADAP
hancur, nasionalisme telah jatuh. Setiap kali manusia
Al - Quran membuat sistem baru untuk diri mereka, dengan cepat
sistem itu menemui kegagalan. Hari ini, manusia
tidak mendapatkan jalan selain berdoa, bersedih,
ita panjatkan dan menangis. Sungguh aneh, kerana di hadapan
puji syukur ke mereka sebenarnya terdapat Al-Qur'anul Karim,
hadirat Allah swt. Kita kitab Allah swt.
ucapkan selawat dan “Bak Unta mati kehausan di padang
salam untuk junjungan pasir,sedangkan air terpikul di punggungnya”
kita Nabi Muhammad,
Mereka tidak mendapatkan jalan petunjuk,
untuk segenap keluarga
padahal di hadapan mereka ada cahaya yang sempurna.
dan sahabat baginda,
serta siapa saja yang "Tetapi Kami jadikan Al-Qur'an itu cahaya, yang
menyerukan Kami tunjuki dengannya siapa yang Kami kehendaki
dakwahnya hingga hari di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya
kiamat. Kami benar-benar memberi petunjuk kepada jalan

Ikhwan tercinta, saya sampaikan salam yang lurus." (Asy-Syura: 52)

penghormatan Islam, salam penghormatan dari "Adapun orang-orang yang beriman


Allah, yang baik dan diberkahi: assalamu 'alaikum kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan
wa rahmatullah wa barakatuh. mengikuti cahaya terang yang diturunkan kepa-
Seseorang layak berasa pelik terhadap sikap danya, mereka itulah orang-orang yang beruntung."
kebanyakan manusia terhadap kitab Allah swt.: Al- (Al-A 'raf: 157)
Qur'anul Karim. Ikhwan sekalian, sebagaimana saya "Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang
katakan sebelumnya, sikap kebanyakan manusia kepada kalian Rasul Kami, menjelaskan kepada
pada waktu ini terhadap kitab Allah ibarat kalian banyak dari isi Al-Kitab yang kalian
sekelompok manusia yang diliputi kegelapan dari sembunyikan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya.
segala penjuru. Mereka keliru, berjalan tanpa Sesungguhnya telah datang kepada kalian cahaya
sebarang petunjuk pun. Kadang-kadang mereka dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan
jatuh ke jurang, kadang-kadang melanggar batu, Kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang
dan kadang-kadang saling berlanggaran. Keadaan mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan dan
mereka terus demikian, tersesat membabi buta dan mengeluar-kan mereka dari gelap gelita kepada cahaya
berjalan dalam kegelapan yang pekat. Padahal di terang benderang dengan izin-Nya, dan menunjuki
hadapan mereka ada sebuah tombol elektrik mereka ke jalan yang lurus." (Al-Maidah: 15-16)
yang andaikata mereka tekan dengan jari, maka "Inilah Kitab yang Kami turunkan
gerakan yang sedikit itu dapat menyalakan sebuah kepadamu agar kamu mengeluarkan manusia dari
lampu yang terang-benderang. Inilah Saudara- kegelapan menuju cahaya." (Ibrahim: 1).
saudaraku, perumpamaan umat manusia sekarang "Maka berimanlah kalian kepada Allah,

Risalah Tsulasa’ Edisi 2, 24 RabiulAwwal; Terbitan Bahan Tarbiyyah Online, M/S 9


Rasul-Nya, dan cahaya (Al-Qur'an) yang telah orang-orang beriman, jika kalian mengikuti
Kami turunkan. Allah Maha Mengetahui apa yang orang-orang kafir, nescaya mereka mengembalikan
kalian kerjakan." (At-Taghabun: 8). kalian ke belakang (kepada kekafiran), lantas
Ikhwan sekalian, kembali saya ingin katakan jadilah kalian orang-orang yang rugi. Tetapi
bahawa barangkali suatu hal yang wajar jika orang- (ikutilah Allah), Allah merupakan Pelindung kalian,
orang kafir yang mata mereka belum dibuka untuk dan Dialah sebaik-baik Penolong." (Ali Imran: 149-
melihat cahaya ini, berjalan tanpa petunjuk dalam 150)
kehidupan mereka. Ini logik dan dapat diterima, Ikhwan sekalian, karena Allah mengetahui
kerana Allah swt. berfirman, "Dan barangsiapa bahawa orang-orang kafir kadangkala

yang tidak diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah, menggertak orang-orang beriman dengan
kekuatan yang mereka miliki, maka Allah swt.
maka ia tiada memiliki cahaya sedikit pun." (An-Nur:
ingin mencabut pengaruhnya dari hati kaum
40).
muslimin. "Akan Kami masukkan ke dalam hati
Bagaimana pula halnya dengan orang-orang
mukmin yang mengimani, membenarkan, mencintai, orang-orang kafir rasa takut, disebabkan mereka

menghormati dan mengagungkannya, yang tidak ada menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah

satu pun dari rumah-rumah mereka dan tidak satu sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu,

pun dari saku-saku baju mereka yang tidak terdapat Tempat kembali mereka adalah neraka; dan

mushaf dari Kitabullah. alangkah buruknya tempat kembali orang-orang

Ikhwan sekalian, orang-orang kafir telah yang zalim." (Alilmran:151).

menipu mereka dengan cahaya itu, menjauhkan Kemudian Allah swt. menyebutkan peristiwa

mereka dari petunjuk, menyesatkan mereka dari yang nyata untuk menjadi pengiring bagi dalil yang

jalan, dan menjauhkan tangan mereka dari sumber tegas itu. "Sesungguhnya Allah telah memenuhi
mulia dan dari tombol elektrik ini; kadang-kadang janjiNya kepada kalian, ketika kalian
dengan jerat politik, kadang-kadang dengan membunuh mereka dengan izinNya sampai pada
perangkap ilmu duniawi. "Mereka hanya mengeta- saat kalian lemah dan berselisih dalam urusan itu

hui kehidupan dunia yang lahir, sedangkan dan menderhakai perintah (Rasul) sesudah Allah

tentang kehidupan akhirat mereka lalai." (Ar- memperlihatkan kepada kalian apa yang kalian

Rum: 7) Mereka terus memperdayakan; terkadang sukai. Di antara kalian ada yang mengkehendaki

dengan harta benda, kadang-kadang melalui hawa dunia dan di antara kalian ada yang

nafsu, kadang-kadang dengan tipu muslihat, dan mengkehendaki akhirat. Kemudian Allah

di saat lain dengan kekuatan, paksaan, dan memalingkan kalian dari mereka untuk menguji

kekejaman. kalian; dan sesungguhnya Allah telah memaafkan

Wahai Ikhwan sekalian, semua pembawaan kalian. Dan Allah pemberi kurnia bagi orang-

ini terus digunakan oleh para penganut kekafiran. orang yang beriman." (Ali Imran: 152).

Orang-orang kafir itu menjauhkan manusia dan Ikhwan sekalian, demikianlah. Allah swt.

kaum muslimin dan petunjuk. Telah lama kaum memperingatkan orang-orang mukmin dengan Al-

muslimin mengikuti dan berlari di belakang Qur'an, jangan sampai mereka mengikuti jalan orang-

kesesatan mereka. Akibatnya, mereka lupa kepada orang kafir atau tertipu oleh tipu muslihat dan

sumber petunjuk ini dan mengekor saja di rancangan mereka. "Wahai orang-orang beriman,

belakang orang-orang kafir. Padahal Allah swt. telah jika kalian mengikuti sebahagian dari orang-orang
yang diberi Al-Kitab, nescaya mereka akan
memperingatkan mereka dari tindakan itu. "Wahai

Risalah Tsulasa’ Edisi 2, 24 RabiulAwwal; Terbitan Bahan Tarbiyyah Online, M/S 10


mengembalikan kalian menjadi kafir setelah kalian perasaan orang-orang kafir terhadap orang-orang
beriman." (Ali Imran: 100) " Wahai orang-orang beriman. Sekalipun demikian, orang-orang yang

beriman, bertaqwalah kepada Allah dengan beriman didominasi oleh rasa toleransi, sehingga

sebenar-benar taqwa dan janganlah kalian mati mereka melupakan peringatan ini. "Beginilah kalian
kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang ini. Kalian mencintai mereka padahal mereka tidak
teguhlah kalian semua pada tali (agama) Allah, dan mencintai kalian, dan kalian beriman kepada
janganlah kalian berpecah-belah." (Ali Imran: 102- semua kitab. Jika berjumpa dengan kalian, mereka
103) "Wahai orang-orang yang beriman, jika berkata, 'Kami beriman.' Apabila mereka menyendiri,
kalian menaati orang-orang kafir, nescaya mereka mereka menggigit hujung jari lantaran marah
mengembalikan kalian ke belakang (kepada bercampur benci kepada kalian. Katakanlah,
kekafiran), lalu jadilah kalian orang-orang 'Mampuslah kalian kerana kemarahan kalian itu.'
yang rugi.”(Ali Imran: 149). Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati.
Orang-orang kafir Jika kalian memperoleh
itu diciptakan dengan kebaikan, mereka
memiliki watak menipu bersedih hati, tetapi jika
dan memperdaya orang- kalian ditimpa bencana,
orang beriman. mereka bergembira
"Sebahagian besar Ahli kerananya. Jika kalian
Kitab berkeinginan untuk bersabar dan bertaqwa,
mengembalikan kalian tipu daya mereka tidak
kepada kekafiran setelah akan membahayakan
kalian beriman kerana kalian sedikit pun.
kedengkian (yang timbul) Sesungguhnya Allah
dan din mereka, setelah mengetahui segala yang
nyata bagi mereka mereka kerjakan." (Ali
kebenaran." (Al-Baqarah: Imran; 119-120).
109) "Mereka ingin supaya kalian menjadi kafir
Meskipun ada peringatan semacam ini dan
sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga
kitab Allah telah mengungkap keadaan jiwa mereka
kalian dan mereka sama." (An-Nisa': 89) "Jika mereka
sedemikian rupa, kita tetap menjerumuskan diri kita
menangkap kalian, nescaya mereka bertindak
ke jurang dan berjalan mengikuti orang-orang kafir.
sebagai musuh bagi kalian dan melepaskan tangan
Bagaimana tidak, kita masih berperilaku
dan lidah mereka kepada kalian dengan menyakiti,
sebagaimana perilaku orang-orang kafir, padahal
dan mereka ingin supaya kalian menjadi kafir."
mereka menipu kita dengan segala pembawaan dan
(Al-Mumtahanah: 2). Ikhwan sekalian, jelas sekali
cara. Cahaya ini memang tidak dimiliki oleh orang-
bahawa dada mereka tidak akan terbebas dari
orang kafir, namun mereka cukup gembira bila
keinginan ini, iaitu keinginan agar orang-orang beriman
mereka berhasil menjauhkan kita darinya.
kembali menjadi kafir. "Mereka tidak henti-henti
Bagaimanakah keadaan yang terjadi
memerangi kalian sampai mereka dapat
sekarang, wahai Ikhwan sekalian? keadaan yang
mengembalikan kalian dari agama kalian jika mereka
terjadi adalah, orang-orang kafir tidak percaya
mampu." (Al-Baqarah: 217).
kepada cahaya ini, sedangkan orang-orang beriman
Ini merupakan ilustrasi yang tepat mengenai
tidak mengetahuinya, keadaan ini sungguh ironi.
Risalah Tsulasa’ Edisi 2, 24 RabiulAwwal; Terbitan Bahan Tarbiyyah Online, M/S 11
Keadaan yang membawa manusia kepada segala menimpa mereka, yang tidak pernah menimpa orang-
macam penderitaan. Kerana itu, orang-orang orang sebelum mereka."
yang telah mengambil petunjuk Al-Qur'an wajib
Ikhwan sekalian, contoh lain misalnya
menyelamatkan diri sendiri sekaligus orang lain.
pembanterasan jenayah. Apakah kita akan
Lantas apakah kewajipan kita sebagai orang yang
memenjarakan pencuri ke penjara agar dia mengasah
telah beriman kepada Al-Qur'an?
kehebatannya kepada jenayah-jenayah sehingga
Ikhwan sekalian, kewajiban kita terhadap semakin lama masa tinggalnya di penjara, semakin
Al-Qur'anul Karim ada empat: tinggi pula kehebatanya dalam melakukan jenayah?
Andaikata nas Al-Qur'an berikut ini diambil, "Atau
1. Hendaklah kita memiliki keyakinan
yang sungguh dan kuat bahawa tidak ada yang diasingkan dari negeri (tempat kediamannya)",

dapat menyelamatkan kita kecuali sistem sosial nescaya hal ini akan memberikan banyak manfaat

yang diambil dan bersumber dari kitab Allah swt. kepada Negara.
ini. Sistem sosial apa pun yang tidak bersumber atau 2. Bagaimana pendapat Anda jika sistem
tidak berlandaskan kepada Al-Qur'anul Karim pasti ini diterapkan secara menyeluruh? Ikhwan sekalian,
bakal menemui kegagalan. Misalnya, banyak orang penyelesaiannya hanya Islam. Islam tidak menerima
mengatasi masalah ekonomi dengan terapi persekutuan. Kerana itu, kita wajib mempercayai
pembaikan, "tidak menggemukkan dan tidak pula bahawa hanya Islam yang layak menyelamatkan
sekadar menghilangkan lapar". Sementara Al- umat ini dari setiap bencana yang menimpa
Qur'anul Karim telah menggariskan aturan tentang dalam seluruh aspek kehidupan. Maka dengan itu,
zakat, mengharamkan riba, mewajibkan kerja, kaum muslimin wajib menjadikan kitab Allah
melarang pemborosan, sekaligus sekaligus sebagai sahabat karib, kawan bicara, dan guru. Kita
menanamkan kasih sayang antara sesama manusia. harus membacanya. Jangan sampai ada hari yang
Dengan arahan semacam masalah kemiskinan kita lalui tanpa menjalinkan hubungan dengan
tentu dapat segera diselesaikan. Tanpa jalan Allah swt. melalui Qur'an. Demikianlah keadaan
penyelesaian ini, tidak mungkin ia dapat para pendahulu kita, kaum Salafus soleh, semoga
diselesaikan. Selain penyelesaian semacam ini, Allah meredhai mereka. Mereka tidak pernah
semuanya hanya ibarat pil penenang sementara. kenyang dengan Al-Qur'anul Karim. Mereka tidak
Contoh lain adalah masalah kesihatan. pernah meninggalkannya. Bahkan mereka
Ikhwan sekalian, kalian mendapati mereka ibarat mencurahkan waktu mereka untuk itu, sehingga
orang yang membuka botol minuman berdiameter Rasulullah saw. melarang mereka berlebihan di
tiga milimeter, sedangkan di bawahnya terdapat tapak dalamnya. Setidak-tidaknya, Saudaraku,
yang berdiameter tiga meter. Mereka membuat hendaklah kita membaca Al-Qur'an secara rutin,
rumah-rumah sakit dan klinik-klinik kesihatan, meskipun sedikit. Sunah mengajarkan agar kita
tetapi akar penyakit tidak dibanteras. Misalnya, taraf mengkhatamkannya tidak lebih dari satu bulan dan
hidup yang masih rendah. Padahal Islam tidak kurang dari tiga hari. Sayidina Umar bin
menghendaki peningkatan taraf hidup dan Abdul Aziz apabila disibukkan oleh urusan kaum
pembanterasan berbagai-bagai kemungkaran. muslimin, beliau mengambil mushaf dan
Rasulullah S.A.W bersabda: membacanya walaupun hanya dua atau tiga ayat.

"Tidaklah perilaku keji terlihat nyata di tengah- Beliau berkata, "Agar saya tidak termasuk mereka

tengah suatu kaum, kecuali akan banyak penyakit yang menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang

Risalah Tsulasa’ Edisi 2, 24 RabiulAwwal; Terbitan Bahan Tarbiyyah Online, M/S 12


ditinggalkan." Rasulullah S.A.W bersabda: Tekunlah! andaikan dalam membaca anda hanya
dapat menggerakkan lidah, teruskanlah membaca!
Hendaklah anda menyediakan waktu untuk
menghafal dan mengulang. Usahakan agar anda
benar-benar meresapi kandungan makna Al-
"Barangsiapa membaca satu ayat dari
Qur'an. Banyak riwayat menceritakan bahawa
Kitabullah, maka dia memperoleh sepulub kebaikan
pada suatu malam Sayidina Umar bin Khathab ra.
untuk setiap huruf. Barangsiapa mendengarkannya,
pergi berkeliling kota. Tiba-tiba beliau mendengar
maka ia akan memperoleh cahaya pada bari
seseorang membaca, "Dengan nama Allah Yang
kiamat."
Orang yang telah menghafalkan Al-Qur'an Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi

kemudian melupakannya, dia telah melakukan satu bukit Thur. Dan demi kitab yang ditulis. Pada

dosa besar. Kerana itu, Ikhwan sekalian, Anda lembaran yang terbuka. Dan demi Baitul

harus rajin membaca Al-Qur'anul Karim dan Makmur. Dan demi atap yang ditinggikan

menetapkan bacaan rutin dan kitab Allah swt. (langit). Dan demi laut yang di dalam tanahnya

untuk din Anda. Hendaklah kalian tekun ada api. Sesungguhnya seksa Tuhanmu pasti

melaksanakannya, sebagai peneladanan terjadi. Tidak ada yang dapat

terhadap para pendahulu umat ini, sebagai mencegahnya." (At-Thur: 1-8).

pelaksanaan perintah Allah swt. dan agar Ketika mendengar bacaan ini,
mendapatkan manfaat dan kandungan “Hendaklah anda
beliau berkata, "Inilah sumpah yang
menyediakan waktu
kitabNya. untuk menghafal dan benar, demi Tuhan Pemilik Ka'bah."
3. Setelah itu, ketika membaca Al- mengulang. Usahakan
Beliau lantas tersungkur pengsan.
agar anda benar-benar
Qur'an kita harus memperhatikan adab- meresapi kandungan Beliau dimamah oleh seorang sahabat
adab membacanya dan ketika makna Al-Qur'an”
yang bernama Aslam dan dibawa ke
mendengarkan kita juga harus rumahnya. Beliau sakit selama tiga
memperhatikan adab-adab mendengarnya. puluh hari, dijenguk oleh masyarakat.
Hendaklah kita berusaha merenungkan dan
Akhi, demikian halnya dengan Umar bin
meresapinya. Rasulullah saw. bersabda:
Abdul Aziz. Suatu ketika beliau datang ba'da isya'.
Beliau lantas berwudhu dan berdiri melaksanakan
solat. Beliau membaca, "(Kepada malaikat
diperintahkan) kumpulkanlah orang-orang zalim
"Sesungguhnya Al-Qur'an ini turun dengan
dan teman sejawat mereka beserta apa yang
kesedihan, maka jika kamu membacanya,
selalu mereka sembah, selain Allah. Lantas
hendaklah kamu menangis. Jika kamu tidak
tunjukkan kepada mereka jalan menuju neraka
menangis, maka buatlah seolah-olah dirimu
Jahim. Dan hentikan mereka, sesungguhnya
menangis."
mereka akan ditanya." (Ash-Shafat; 22-24).
Akhi, ini ertinya adalah, bahawa jika hati
anda belum dapat konsentrasi sampai pada Beliau terus mengulang-ulang ayat, "Dan
tingkat menghayatinya, hendaklah Anda hentikanlah mereka, sesungguhnya mereka akan
berusaha untuk menghayatinya. Janganlah ditanya," sampai muadzin datang untuk
syaitan memalingkan anda dari keindahan mengumandangkan azan subuh.
perenungan sehingga anda tidak mendapatinya.
Demikianlah, Ikhwan sekalian,

Risalah Tsulasa’ Edisi 2, 24 RabiulAwwal; Terbitan Bahan Tarbiyyah Online, M/S 13


penghayatan mereka terhadap kitab Al-Qur'anul yang mampu memberikan petunjuk
Karim. Pada zaman Imam Syafii, jika mereka ingin kepadanya." (Az-Zumar: 23). Akhi, setelah kita
mempelajari kitab Allah di Makkah, mereka beriman bahwa Al-Qur'an adalah satu-satunya
mengirimkan surat kepada beliau, agar beliau penyelamat, kita wajib mengamalkan hukum-
membacakan kitab Allah. Beliau tidak pernah hukumnya. Hukum-hukum Al-Qur'anul
terlihat menangis, seperti pada hari tersebut. Karim menurut yang saya ketahui, terbahagi
Hendaklah kita juga membaca Al-Qur'an dengan kepada dua:
bacaan yang membuahkan. Jika Al-Qur'an ini
a Hukum-hukum individu yang
dapat menyentuh hati orang-orang kafir, yang
berkaitan dengan setiap orang, seperti solat, puasa,
merupakan manusia paling jauh
zakat, haji, taubat, serta akhlak, yang meliputi
kemungkinannya untuk menghayati kitab Allah,
kejujuran, menepati janji, kesaksian, dan amanat.
maka bagaimana pula dengan kita? Lihatlah
Ini semua, wahai Saudaraku, merupakan
Utbah bin Rabi'ah (seorang kafir), ketika
hukum-hukum yang berhubungan dengan
mendengar bacaan Al-Qur'an dari Rasulullah saw.,
manusia secara umum. Setiap orang dapat
dia berkata.
melaksanakannya sendiri. Ketika Anda
membaca Al-Qur'an, Anda harus mematuhi
hukum-hukum dan batasan-batasannya.
Barangsiapa yang belum pernah solat, kemudian
membaca firman Allah swt., "Dan dirikanlah
solat," (An-Nur: 56) maka dia harus
"Sesungguhnya bacaan ini mengandungi
melaksanakan solat. Dan ketika membaca, "Dan
kelazatan dan keindahan. Atasnya membuahkan,
janganlah kamu mengurangi timbangan
bawabnya menyejukkan. Sungguh, ini bukan
manusia," (Al-A'raf: 85) maka Anda harus
perkataan manusia."
memenuhi hak setiap orang. Seharusnya Anda
Begitu pula yang terjadi pada Najasyi dan
tidak perlu menunggu orang lain untuk
kaumnya ketika mendengar Ja'far bin Abi Thalib
melaksanakan hal ini. Sesuatu yang halal itu
membaca Al-Qur'an. Teresak-esak mata mereka
sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas.
dialiri oleh air mata.
b. Kedua adalah hukum-hukum yang
Lalu bagaimana dengan orang-orang yang
berkaitan dengan masyarakat, atau hukum-
beriman? Seharusnya, ketika orang-orang beriman
hukum yang berkaitan dengan penguasa. Ini
membaca kitab Allah swt. adalah sebagaimana
semua merupakan kewajiban negara, misalnya
yang difirmankanNya, "Allah telah menurunkan
menegakkan hudud (persetujuan hukum), jihad,
sebaik-baik perkataan, iaitu Al-Qur'an yang
dan masalah-masalah yang merupakan tugas
serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang;
negara dalam Islam. Negara wajib
gemetar kerananya kulit orang-orang yang
melaksanakannya. Jika negara tidak
takut kepada Tuhannya, kemudian kulit dan
melaksanakannya, ia bertanggungjawab di hadapan
hati mereka menjadi tenang pada waktu
Allah swt. Kewajiban rakyat dalam keadaan
mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan
demikian adalah menuntut pelaksanaannya.
kitab itu Dia menunjuki siapa yang
Sesungguhnya Islam tidak membebaskan umat
dikehendakiNya. Dan barangsiapa yang
dari tanggungjawab.
disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun
Sekarang, bagaimana umat dapat

Risalah Tsulasa’ Edisi 2, 24 RabiulAwwal; Terbitan Bahan Tarbiyyah Online, M/S 14


mewujudkan hal ini? Hendaklah umat bersatu
padu. Hendaklah umat menyatukan kata, menun-
tut, dan terus menuntut. Hendaklah umat
menggunakan segala cara untuk menyampaikan
tuntutan ini, khususnya jika sistem kenegaraan


yang berlaku seperti sistem kenegaraan di Mesir.
Jika demikian, tidak ada alasan bagi siapa pun
untuk tidak menyatakan hal ini dengan terus
terang. Umat tidak dapat dilepaskan dari
kewajipan mengawasi Negara.
Ikhwan sekalian, hendaklah kita
Ikhwan sekalian,
menyatukan barisan dan menyatukan kata,
hendaklah kita
sehingga kita menjadi kuat, diperhitungkan, dan menyatukan barisan dan
mempunyai suara agar negara dapat memandang menyatukan kata,
kenyataan yang ada. Dengan demikian, cepat atau sehingga kita menjadi
lambat kita akan sampai kepada tujuan, kuat, diperhitungkan,
insyaAllah. dan mempunyai suara agar
Semoga selawat dan salam dilimpahkan negara dapat memandang
kepada junjungan kita, Muhammad, juga kepada kenyataan yang ada.
segenap keluarga dan sahabatnya. Dengan demikian, cepat
Hassan Al-Banna atau lambat kita akan
sampai kepada tujuan,
InsyaAllah.

-Hassan Al-Banna-


- Mereka Yang Telah Pergi adalah Karya
Al- Mustasyar Abdullah Al-Aqil berdasarkan
pengalaman dan kajian beliau tentang tokoh-
tokoh pembangun Islam.
- Hadith Tsulasa’ adalah ceramah Imam
Hassan Al-Banna di pusat Ikhwanul Muslimin
di Kaherah pada setiap hari Selasa hasil nota
karangan Ahmad Isa ‘Asyur.
© Bahan Tarbiyyah ONline

Risalah Tsulasa’ Edisi 2, 24 RabiulAwwal; Terbitan Bahan Tarbiyyah Online, M/S 15