Anda di halaman 1dari 81

SUIIT

Mqc
2011 50 minit

Nomo

Kelos

026

Bohoso Cino

t"xffi

sry
%,"-^-ffi,"

PEJABAT PETAJARAN DAERAH & MAJTIS GURU BESAR DAERAH JAWATAN KUASA PERMUAFAKATAN SJKC TARUT MATANG DAN SETAMA

UJIAN SELARAS SEKOLAH RENDAH BAHASA CINA- PEMAHAMAN TAHUN 5 50 MINIT

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

INI

SEHINGGA DIBERITAHU

1.

2. 3.

i*.,t}1d,6 40 fE. A+F*E A,il;rfr+f E-. 4ruFf.laA., B.. C.. fuowts&ro, -t., F,4trFft ;n$*6-t ++6t A Fl A,R, *"X.4ifr*.{.&8* ,)t:rfr*,tv_,8
-4+

*6

ie*-^-*, ft*Etr.f"n *6i6*#f ,+ , f*Et A,R,ff.6f A


"

,rt< o

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak

@ 201

Hok Cipto Pejobot Pelojoron Doeroh

r}
C".l

ILihat
sebelah

026

SULIT

SULIT

141*T6fn{+, #EE+FJ*E.

ffi

1-20

ru

r.)T4F++

frt

E@*.&-,

A9F

B&

cfrE

2 I/T4F^++A rs E?
A+E

DH
** +

Br+c

>

" frl +.fi,1;htl.n1-,

afr ihw ! ,, -L6 6l + + fr1J ,,W, |g.tt+F D


ya

Aa

nac nga Tt'JwF-+eJ++trr ufr' fre* nga


?
!

A i{^r. i*^41,W c 4x,6i x. 3t*f )i 4."m


'5
-F

B iAS fuT , ,R""H! D h T 7\&+ia, *EtET4Fl,s+r


",,

fr

eJ

-f

"

+?fu,mn ffit-ffi,4*-E g#fr!

,,ffi!,

+6ie*+ *fr,jfr:

A gdng, gdng, gdng c gdng, gdng, gdng

B gdng, gdng, gdng D gdng, gdng, gdng


n,Efr

6T6A++ffi "ft" tl&+ft


" i4rl*r

- ftrt@, f,t h T
B si

t-rttl -ifib3 .,

sii

C xiU

xiD

Ttl4F- til\6Hfi,1+?
A

x4r

nf /8

j6,9.

w+tu
+R 6d

*#

r*E

it&

(SJKC)-B CrNA (PEM) _THN s

SULIT

SULIT

Tt'l4F^

+)kA fi,]+?

A B c D
9

, 6J+l.es 6 ;ff" d,RA&nrsn frll*ffi^t \.6ilq. 1+fr-W&it&-q tfr,J,il.,, f *.&+trrA*_"


i,4'er|#-.8
++Xt frrff +*Ele.,L, fd,Aff
4tf.Ft#r

4_+.

Tt'l4F- tfr#hrftZ^.Egkhl
T-__----r---__ Alrs l)t

lbs, Itt"

l-----.]_-J

L_---_]-_-

I I

,q-T '* jtr

-l
I

ctr]
10
"

tr-l#

l
*l

ET-

W4h-l
)L*&ffiJ

rh++ , +.9-ffilt-.t+A+-&,T#i+ 61'nfi+,H-.E&e,L?

&;L

T"

,,

A EP
11 4F^ iJ ++

B Ffr
E e"ffi:r1-)iLfrt4+E*k?

C Ftr D

F+E

B EA^L, &+4n,atrftn_*l b 4\nrrr-@. c ++hLfe, Ftrut4flEl'talfrl&,#-, E*-+ h e*rg" D &&x^*+%++A. ia_b fr-a,T, h +\E 6iffR tut;?f.t*.il*fi
12
"

4&,tn4fr/J.-*-,+Eft:rL,

jtf fet fi A +.

"

T 6 4F^.b\, t#A r* & A + kj +fr % L.

_#rX.

3L, it^ru. A r tl*p.& o,'

A fA&.rK B frEiA c gi#lt'* D

,usnr!^

SULIT
(SJKC)-B CrNA (PEM) _THN s

SULIT
13 4F^ A t
+ tu h"tl

^i+)sfr14+^.L8fr? A'&E4n En7 )fi*.rt46i + ttu"E, frs4FX- b"tF. A)i.6-i ree+ +7F g fi 6, ft_*_irt"64frA#i.6\. 61J ^.)fi "

B D

FitjsE. )/;tr-, 4&{ utfr fl,44 +4+kf n *

14 Tt'l4F^i\i*ftH *ft"fu " L^++h*tFf.4\r$l,

^ftilAn

x-t
?

ts-Fiit;t,,

A itAl*, +4,1* B C S<itPrRJEB'TtR D

^W

,r,f'1t.6, +&*frU,
,,

+ r'lFJ W7+yy

15 "RA^WTFl, $,s*A, t{#.4+4t6i+tE" 4F'n&FlfrA-L6 #r A+?

A h 4l A.*+,\'+ t ? B c 4rrtl+ lE.AdF,g{-4+? D


16 iL*14

+,+ ft_h I 4+ A? *"4{hu,#.4+*_at&#rE

*rK-tnz " k

+i" "

lFEAR-n 4ifr,z* kt

iF)<-++i,

6- a,l w

Htz^+ *.14t Fft6 +

A B c D
17

h ft A fui*rft A 4?H,A
nkn+*"4,Tnfri_A

4AA fi.,R*ftEs.g?
ful

ktr tE

*?
alr

AAA ffiW.*R,++i?
XlrlFrTA

&-FtAf,v A 4 tnA+x

++i"Er?

t;f4Ft A+A j+rtffi?

A E*}+Xffi T -* &.4tfr. B Efrtln+*rT-ffitFF6iA/<,q" c j H *6i nffi+ft +4tr,&N,AArj<R. D *t+xAFI , *\"i T &&t*t"iir<.


^,,

SULIT
(SJKC)-B CtNA (PEM) -THN s

SULIT

18 r&il-EEk#JA+"

A B c D

+ +ft 4++ Ji rE rt ri.E +N,&t ls* F-B +*r.4*;.. tu] . J( Fn rLr( ++N,&.t , rv-,++rt 4+fr * -FF+frr.45,^. tHJ . ++ft_,4+h *-FEJg* FF+m[45,\rq, nklk++r&,&.t . J( rq4+#- * Ff &l.tE] q}+fi , + +lLlklka+r&,&.t "
rJ

19 rXTryFt

tktifr,F.f++

)iL

fr|4Lrfr?

A *.XT ! *-XT ! *.A,Rng"*! B " E#98 A " &_+W+Ffithq $1 . c "Lt*?^+, " ?-+L?-4t>fi9, t&.fu+*&vv.,#-E_h" u++4e+,

D 4+$#,+*N,,vk"A, 4n4tr,tL+EL

++4&.A......o

,,

20 Tr,l4F-+6J+ +fitgfiJ )sfr|4F'^n4?

A B c D

-++++it;g-hgxrn&f " ++Xt trrR* ft{ptl'xttj, 4*-AA.,J.;[r-" ++ft e+t ffi,-LS-Fri, 4*- Li_4h F,k+#r,J.t'{'A"
-t[*;*q6n

++fu*+, *EN,T , 4t h a-t , jfr,+*fr6{r_4\"

"

ffi

zt-zzru

14:"*T

fr#rfr*+, f*E s8Ftf["

21 tE*E6t nn xr4+#t;t-r# , jrjtrSfrfr*t ti&.fr,Eit"z " +4*w 4F+7;ti#;1 rx4\6 A + + ffi ,, F4.i;t" ?

t +4*w 1,,

A te4* A }b6

B la't c taln D B kE- c ltfrt D

*n Fl

22 -Ly-+trHWfrtbt+irtt

+rK

SULIT
(SJKC)-B CrNA (PEM) -THN s

SULIT

ffi 23-24 tu t41*T fr#rfr#, f*E ESrEf["

23

Htd

|fir

ffi'R+Hfr!, -T,fft-ffix. Elfilj'l&, E, I ++, lntL+|, I^4HLL, Bgi&f,+2r,8......


6^ln8ll{rfr,fr\r+r+,

ffiE ffiE
ffi@
ut

nil a[

+,f

E! .

ll&ifi,#r
*_ffi

-,t frl 7

vV

l*4+*+

+'i*

B *4rt

E-fl

+fri4

24 " fr-*_4*&.+I6t frt " "


dF'fi
A
B

tuLfr A +frf b*+i*ian?

4rt- P 4iifit +tv.'4l$'E{u.


H'A; ('-,5
^hl,=fr|"

c
D

-aFaFA * frt fiiMrt,F. * * t&x. flF,Et# tr'Jry..lt, #B A 4 E ; wnA*, 4*-+*,J',,J.fri ft *F"

, X6t,s-&, t

frVfv'+'1fr iJ-*7"

SULIT
(SJKC)-B CrNA (PEM) -THN s

SULIT

ffi 25-26 tu
ln?.*T
25

fr#rfr+,

fXE

sAtE*[,

tJ.,$ Fl +

ft8"41, )" tkil a, R_r*kltF- (

+rll

6a*$

T64F^+i+r*tL

E-?

A iF
26 qlgs'+Fl

B'R

CH
?

D&

A rl t+**i fi 6t 4 + A t

A rtb......9i. c -ia -ia-

B T-4s D H*

'6-EEr

SULIT
(SJKC)-B CINA (PEM) -THN 5

SULIT

ffi zt-ze ru

Inl*T frt|fr++, f*E sAFJfS.


27

P Ffr UXH'?Al.{n FfTt4tr

R +,'lE4++ t f{ +.60^+r*g S ,14#14'-4 EmfiA,P. fle


r/ -I: w + A

E frVl*4i *4e, g xk1,4 F

t { r/

#F

A QRSP
28 4F^14i*k1,e-4F

- td * gfr! +k* " T t'l "iF^#F t'l R_.EFk #r ? B SQRP C POSR D RQPS
r\,

At+ "l{.4t" ila(-?

A 4riL
ffi 2e- 30 *8
141*T
29

B t'J*f

c ik
4n

rxr+

frt?fr#, f*E sSFl"

P + A A'ttuteT o "F'7 t*+k1--.#1#


R

s
u\

&.Lr

rnTfr,fu;H,4+&9r7 a tu+e,nLnLF-9}&,i*+*
a+

lw t

ux dF

fr,,-

t 6 * g#r +k.# " T t'l 4F^


?

aF

rl

ft_

fr Efr #r ?

A ORSP
30
n

B QPRS C PQSR D SORP

i f 6i Elfu" ft4t 2 ,9. A E'lB TX-,pr; Tt*fr c Af,l ilfl,yfr"W,|fu D Aff#t,Ifr4A.*.

SULIT
(SJKC)-B CrNA (PEM) -THN s

SULIT
ffi31 -35ru. lEl*T fr#r+Fs*t+

, f*E sFFJf6."
4&4X,9 fr&#&aft,, +9r
Ellx.

*,f\ XEfr -^en, ^.,l&titA.


N,*A " 4&-,WhiS,l*,RA&, +x.-*g.,

x*&&,

Er4--x..

fiX...':x'.. wR,
aft,I4fitrLfr-}'&^fr

4&,gAg'l

*fi*74*-,F./L&)kfr&8, ,sf tr>hA"

, 4b-fr-EB &A\V+F eh^ff )K*a'n? t


ft-4*'*.',fr,',fr,N'&*

tts6ru'6,

^i*7, ffi =x, N++*, s?,b 4'l E}b9., ir-..fr * X-X-trr /.{ H fu^S-iF^+
F+
gl+ +

ru'

il

7'

&fu,4;'Lfi.6 "

, t-l,t + +&g,lJt Fs'l*j?#'Jr , lv'w 9-#r


}6,
fl 4+M&frLtrfi,

^s-,tFe+ils#3 vlhiifi.*JF
-g.fFffi'

-&.,

4&'+4+*h{klt
H^

tf,'f&'s

Ex,

Hn

"

4&s

9l+9, Ffr^l+w+ h t#r'rtt.-, *,6,b+ift?-x:


"

" 4tflil+#nF",

++#r

E&, qF+-&,vL,T-d*\.
Fl4e

++

z ,, 4&6 4+ A*t fi..;*? "

4&WR-N,nfi,: "+x-d.fi5 ettKS,R&


4&,#J

, frs/.ir&1 #-" "


" H7 , EE 6i^

)|.,+,fr7 z^BnA R-&A@+, h Ltes,Jw g*fr


I

SAfrt4*+ 7.. ,LT

31

{+ 6i&*.4F-E

6t/.?

ATE

BFE

C*E

DRE
SULIT
(SJKC)-B CINA (PEM) -THN s

SULIT 32 r.+
A

10

6tr

&*-ft-^6*+61J,\?

itaft,E

B /t x*frw.

c lk6a&

4,{.BId.,t

33 *xh+AeTh?

A -B h t-fi )k6e ' E


B

c
34
lr(

Etwg#r^S+frstt+1 D Et4ea il*fi*t4*-,*./L&)k6


TdF'F iflaA ftEEfi #r ?

h Nfl

4+Mffi.NEfM

{<A

A ++tv E&, q\*-Urbd-d.&*. B &*.&ssR.&.+i.l*x-

c &*-4R,K.&.+@aft,&.
D **-trr tJ-i*ilFffi E
35,, &# eh*"
BX

i{61 ni.i#ffi il, 4+ A Eftr?

A X,*t^+ " B i4,.| WnE, *!*dqTffi" c +hfu,*a, t+6+*+a. D ef +i\. , E-Ellv'+'16 fi.HT "

SULIT
(SJKC)-B CINA (PEM) -THN
5

SLI-IT

11

ffis' - 40 tu tElr"*T 6 {+,


6n

f!*

Es6lE

fE..

4h/..Y+.tLl.E++#rt4&,9" 6t1E-iifrt, fr 1o 4)t-, Egr


ffrzn fr . -&X.hfr**l.6.i,fJrArii, 6t1++6r{aE. ftu\L, EIer\.-A lA$rz)f'Vv Et*, ,,\.fn Ht 6n_L+F , ltA4^Wt tt 6n X nfr+i&futtt"
.fJ.'z!F Xtfr+rt6-A -fr+ 4+4,#r Efin

, trL+ ++

t , Ef uxfr,LT."Ett
+.al'.{(rj<t},
4Lta

t.fnajFffi'ea,&, (Eg"
+iie'E e'K +

i{t,
K.

+Yfi.ih)itgt

*,

flk'W 6V Xl,2*

&lux*

++A+hffi+VA Ani.#19 l' J{,

{ M&L,\t
rr.-E

fr

,y.-4.

" 8 Zk

6 /-tv.,-^.f,Ji^r.& OtL+ W#J #.aE.g*-l trr + t,


4'lAE

6 &qkffi

, 4e-fr

t-rR'R#.
"A7FE
fi?,

+*J,,l,iz\6{Jfit+

* T *f +F , +'WE-LK" .f,!/\F u\EIJF+*rk|* h 4"inl&,ttr *-+ h, &4'lA+6t f ix "

36

i+ " +'R" #r,-iL1it A )E.tH B tt4rff


4h

?N tr4

D #'l tt4

37

LY frti+h hV L{<tL+ + *-ll*tft t^ *n, 4$i* R-?


6iAANE Efr ++v+,kliilniih

B r.14f- *#4 D Ett +tn+,E fr 4 +++t,

SULIT
(SJKC)-B CINA (PEM) -THN s

SULIT
38 h
4+ A 4h

12

/..Y-*+^{+HK,J{6 ?

A EhELzh.fit+1 " B H h n&+ + , Ffi r,\8,

E E

Er ,y.-^#r h E *tv't+dl 6i ,F++ ^vLTEr )'ilieF q &4R4sE" h E.4.+ 9 ffi 4*,ta, iLa itw*, Xal,.&ry.-^.

39 T-r'JW'fr 6 l=lt, xY #ti+h {'r nnaA ft^ tnfrr #r ?

A tLr++fr , 4,I,^.gEI v^T,L^"6&rt,r.,ftHR..Jt*, B - *e+***\ftt4hLr-{, 6 trr ++6'taa ft u:\L. c 6 &luxF ++a+nffi&A Ari.tll9 l'J{, {Efrb,rtAfi' 7y'^" D p EH=i, /\,fn X*Etfl4Jl/-+ 6ti+p , 4z+*.w,'ttrr 5 rAJf,,t Tfr+iBr.
40 T /'l 4FrF E .f'!,\F

l,f'!,\* R 4-)t<'tL++#Jt[.&,9 I l{,!,\Fe'],tAit {,t+hvll lV ,f'l^g& t'JA+ ffi frtX II| 4J1/.-Yfr ''n#,trr L+ fi
B lf,elll C llfe lll D ll/.v
lV

6t 4+,F.

A lfrell

ir.rxs*** z k*4#-+{.

SULIT
(SJKC)-B CINA (PEM) -THN
5

SULIT
Moc
2011

Nomo

027

Bohoso Cino

I jom l5 minit

PEJABAT PETAJARAN DAERAH & MAJI.IS GURU BESAR DAERAH JAWATAN KUASA PERMUAFAKATAN SJKC
LARUT

ffi

MATANG DAN SEIAMA

UJIAN SELARAS SEKOLAH RENDAH BAHASA CINA. PENULISAN TAHUN 5 1 JAM 15 MINIT

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

ik6

4+

tli84?, Z^Ttrtrji,t&1Hli.
,i h
9a

..1t"'\4i

2. 3.

lrfr

y -gs: !s, L !fl


gi.

Bahag i an
A B

Ma r

kah

Ma r

kah

Y 9n4"L9fl,!;rfr4+&.

"

Penuh

Diperolehi

4. T'/;lrruA ,
'a 'Jo

fr 2a X /-\ \-=/

tfr)Lg (-_) gi. (--)


o

10

20 30 60

XtfriilnruA

k14.

C
JUMLAH
MARKAH

Kertas soalan ini mengandungi 3 halaman bercetak

@ 201 1

Hok Cipto Pejobot pelojoron Doeroh

r'! L-9

[Lihat
sebelah

027

SULIT

Y9E

104.1
et

4tewlA*T 6
+#J*frUi"I"
y

6n{+, f* Elt{ + jt * & g #rAi#, r*q .&zt


sq y
r+

$4af

Ht, Elfr+Lx*Bfi'J , l+7 E,er#.trr#_fi

^+

&.1 ,,n*..

6- x,

4&.q*A 4 Lttr

4sNfip.tu*9B4A,TnL" i*.f+

, 4+4,J T,E Hu\{n #r&ffi.


*ft4aF]

^-trVfrlnx-,

EAiry
R/R"

ErR* rbfi

*.rt"

y Ntffi&F.L4-#.r

*.[,t{f

*a , ft*bRx.,6tir " &E , w')t.rb*?l Y ififfi#r era, i*_+&,'F'.E_1

4&

ft +,u',S,

t t*,th 44 lfrt^*tr lL4l.

/f,i{"

ft fff ,t, 6Hg', f&aiff , N-T,J.,g";if tLfu,L"

l4I

*&,s&H 6th.& &.g'{'.Lk1


L4t16t

, g-wi+rfr

fi,"
+4h,f6,._Lxfi*, ,!;rfr&&jt<#.A#r
L

tr.

*-if*

L 9e 120^l
eA+"it
4&ft ,fL+t

. q - H,f_+,

iflEn4& p.i^*"4,T

nfu , 4 *.^

j,'d

8o

"

F
r{r',t

9e t 30r>l

( ++iL-ru )

Ai#+q*H,l-+, 4*-nld-tzo
rt X-tj ft"+
9\
.l.

(_)
(:)

-*+ 4e +&B tl'A#

#r

++,

+ift +L&'t-+ e

Ni-

trJ+.
9..
-l.

(:)

+V#Ffr&4X#rt*8,

((
3Jo
,,

n^-Hry-+ "

*.+e6

^i,l,lt,

r\q

Alr+TAa

^#,*

SULIT
027

EE
LtE#r

**

ILihat sebelahl

SULIT

SLLIT

\arna
024,7

Tahun

Bahasa

Inggeris Kertas 1 Mac

z0rl
50

minit

ffi
UJIAN SELARAS fMAC)
1

PEJABAT PELAJARAN DAERAI{ & MAJLIS GURU BESAR DAERAH (C) JAWATAN KUASA PERMUAFAKATAI{ SJK LARUT MATANG & SELAMA

BAI{ASA INGGERIS

KERTAS

TAHT]N 5

Lima Puluh Minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN II\[I SEHINGGA DIBERITAI{U

1" 2. 3.

Kertas soalan ini mengandungi 4A saolan soalan. Jawab semua soalan-

Tiap-tiap soalan diihtti oleh tiga atau empat pilihaniawapan, iaitu ArB dan C

atau ArB, C danD. Bagi setiap soalan, pilih satujawapan sahaja.

Ilitamkan jawapan kamu pada

kertas

iawapan objeVif yang disediakan.

4.

Jikn kamu hendak menukar iawopan, padamkan tanda ltang telah dibuat.
Kemudian hitamkan j aw apan yang baru.
!.

Kertas soalan ini mengandungi

halaman bercetak.
I

Lihat halamnn sebelah ] SULIT

2Ol

Hak Cipta PPD

!h.l

ffi

Quesiions 1 - 4 Reod the texi ond choose ihe besl word bosed on the piciures given.
There wcs o heovy thunderstorm lost night.

The

(l)

of some of the houses were blo'r,rn owoy. Some

(2)

were olso uprooted. The villogers

(3)

_eqch

other to repoir the houses. Some

men from the fire brigode helped them to

(a)

the follen trees.

l. A. doors
2. A.
trees

B. B.
B.

wolls weeds helped keep

C. C.
C.

roofs bushes shouted remove

D. windows

D. flowers
D. scolded
D. plclnled

3 A fought 4 A
iied

3.

C.

Qi;esiions 5- 7 Choose ihe besi phrcse io compleie lhe sentence below.

5.

Siew P:r2 is eu'ing o

of chocoicie.
C. bole
last nighi.
B,

A. bcr
6. The wind

B.

comk;

D. ciump

A. blew strongly C. shined brightly

U.

moved siiently screomed loudly


is

l.

Roshid is olwcys ofroid of everything. He

O MOUSC.

A. os bold os C. os brove os

D. os timid os

B. os colm os

Questions 8-10 Choose ihe best senfence thot describes eqch picture.

A. The owl coughi a mouse.

B.

The owl is eoting the mouse. The owl is sitting on the bronch. The owl is fighting with the mouse"

C.
D.

A. Poul is ploying tennis with his friend.


B. They ore jumping oround the couri"
C. The 1wo boys ore ploying volleyboll.

D. They ore ploying bodminion in the court.

A. Abu is seorching for bulterflies.


B. Donny
is is

ploying wiih ihe butterrly. trying ic cotch the bL.;tterfly.

C. Shom

).

Won Yot is ir'7irq 1o chcse the r.;11erfly cwcly

Quesiions 11Choose the besf onswer io fii ihe situstion shown

,l5

in the picture.

A. Did t q5X you for mongoes?

B. Why musi

I tcrke

ihe mcngoes?

C.
D.

Are you sure they ore mongoes?


Thonk you. I om sure they ore sweet.

Do you like to wotch

corioons?

A.
B.

Why do you core

You like corloons, don't you?

C. D.

Cortoons ore not interesting.


Yes, I enjoy

wotching them very much.

Lookl All the fishes ore deod.

A.

Let's go fishing.

B. I don't
C.

think so.

lts time for

lhem to die.

D. The woter must be polluled.


it.

om feeling very cold

A. I like this jocket. B. ls ihis your jockei?


C. Con I use the jocket? D.
Use my

jocket io keep you worm.

15.

A.

ls

ihis book yours?


is

B. Who

your fovourite outhor?


this horror story?

C. Hove you reod

D. Do you like to reod horror stories?

No, I don't.

Questions 16 -20 Choose ihe besl onswer io complele ihe senience. 16. My teocher

o mole on her rlght cheek.

A.

is

B.
is

hos

C.

hove

D. hoving

17. The ccrnotion

ihe conno.
B.

A.
C.
I

beoutiful thon
the mosl bequiiful

beoutifuler ihon more beoutiful thon

U.

B. A hornbill

like o witch loughing.

A.
19. The

sound

B.

sounds

C.

sounding

D.

soundings

ond the goose honked of ihe children


ewe

B.

more

C.

gonder

D.

gender

20. The fire

put out within on hour.

A. hos

B. hod

C. wos

D. were

Question 2l Choose the word thot hos the opposife meoning os the underlined word.

21. Nocturnol onimols hunt for food of night.

A.

wild

B. nighi

C.

eiernol

D. diurnol

Quesiion 22 - 23 Chcose the answer wiih the correct spelling.

22. A. The llones looks cfter the cubs.

B.

The lionis looks,ofler ihe cubs.

- C. The lionees looks ofler the cubs.


D.
The lioness looks ofter the cubs.

23" A.- We met beoutiful lodys qt the porty.

B.
C.
D.

We met beoutiful lodyes ot ihe porty. We met beoutiful lodies ot the porty. We met beoutiful lodyies ot the porty.

Quesiion 24 - 25 Choose the sentence with the correct puncluolion.

24. A.

Proboscis Monkeys ore funny looking onimols

B. Proboscis
C. Proboscis
D.

monkeys ore funny looking onimols. monkeys ore Funny Looking onimols"

Proboscis monkeys ore funny looking Animols.

25. A. "You look beiter todoy, Alice

soid the docior."

B,
C.

"You look better todoy" Altce, soid lhe doctor. "You look bel1er todoy, Alice," soid the docior" "You look betler todoy, Alice", soid the doctor

D.

lr-

Question 26 - 30 Bosed on the picture, choose the best onswer to fill in the blqnks in the pqssoge.

6_a
i-''F.*bEq -#Hg3+':-, ;ffi
This is

q+

5F .5\ "Frffir=*go
o picfure of o bock lone of o town. The people in this port of the town

noi core obout cleonliness.

throw rubbish everywhere


.

-26 -27olthough o lorge bin is provided. The ploce looks very dirty
The rubbish will give out

o
30

smell. lt will

oilroci oll kinds of onimols

_2g-insects. lt con
cleon.

-28-diseoses too. We musl leorn to keep our town _

26

Ado

B
B.

did

C
C. C. C.

does

27.

We

They

D.

Their

28.

A. bad A. so
A.
cause

B. B.

nice

funny

D.

lovely t, because

29.

bui

and

30

B causes

C. caused

D.

causing

Qu+siion

3i - 35
_-l

Recci ihe noiice onci cins'rver the quesiicns lhct iollow.

JOIN US FOR A 3 DAYS & 2 NiGHT


Act;vitres inclucie

TRIP TO

CAMERON

HIGHLANDS

ond

to

Butterfly fcrm Teq foclory / plontotion

Vegetoble form / flower gorden

1. Hiking / Abseiling 2. Compfires


Deporture lime ond dote Time ond dote of return
Tronsport Cosi of trip
Lost

/.00 om - B June 201 I 1.00 pm - l0 June 2011 Air- conditioned cooch RM 200.00 ( inclusive of food, boord crrd tronsport)
15

dcy for registrotion

April

201

Orgonised by the English Longuoge Club. Forms con be obtqined from the club secretory. The pick up point will be of lhe school conteen.

JI

Where will those going on the trip meet before they board the coach? At the school canteen. B. At the bus station. ln front of the school D. ln front of the club secretary's house.

A. C.

32

A dozen pupils from Year 6 will be joining the trip. How much must they pay altogether? A. RM 2 000 00 B. RM 2 200 00 c. RM 2 400.00 D RM 2 600.00 When are they tikely to have their campfires? A. At dawn B. ln the afternoon C. At night D. ln the morning Abseiling is an activity that involves A. looking at mountains. B. studying the face of a cliff. C". taking photographs of mountains D. climbing ciown a steep slope using a rope.
Where will the pupils probably visit in Cameron Bird sanctuary, butterfly farm tea plantation and cactus farm Tea plantation, rose garden. cactus valley and vegetable farm Tea plantation butterfly farm iiower garden anrj ,vegetabre farm

.)a JJ

1A .J+

?6

A.. B. c.

Highlands?

Quesiion 35 - 40 Reod the posscge ond answer ihe queslions thai follow. Grcsshoppers ore good otjumping cnd flying. The grcsshopper's

bock legs ore very long cnd powerful. As they jump, grcsshopper spreod
their wings to help them glide through the oir. The bock wings ore very lcrge

ohd thin" When they ore no'l being used, they ore sofely folded up under the tough front wings.
Grosshoppers hove mony enemies. Frogs ond toods like to eot grosshoppers. They cotch ihem on their sticky tongues. Birds cnd cots olso hunt them. They must even wotch out so os no1 to leop into spider's web. Grosshoppers hove green ond brown bodies which moke them difficult to

be seen omong ihe gross. However, os soon os ihey move. their enemies

con spot them. Then they must leop owoy os quickly os they con.

36.

Which of the following helps the grosshopper to flv? B. The bock legs C. The froni legs A. The wings
The bock wings ore folded under the front wings mosl probobly becouse A. they ore very thin. B. they ore very lorge. C. they ore sofe there.

37.

38.

Whot prevents the grosshopper from being eosily spotted by its enemy? A lis legs. B. lts web. C. lts wings. D. lts colour.
When the grosshopper is spotted by its enemy, it escopes by B. folding iis wings A. spreoding its wings. C. leoping into c spider's web" D. jumping owoy quickly. Which of ihe following stotement is not true? A, Grosshoppers ccn jump cnd fly well. B. Frogs ond cois ilke 1o eot grosshoppers. C. ine spider is not iire grosshopper's enemy. D. ihe grosshopcer : bock Iegs ore vei'y long ond p-.o';erful.

39.

40.

SULIT Nama
:

Tahun

a2412 Bahasa

Inggeris Kertas 2 Mac


201
1

l jam

15

minit

PEJABAT PELAJARAN DAERAH & MAJLIS GURU BESAR DAERAH JAWATAI\ KUASA PERMUAFAKATAIY SJKC LARUT MATANG & SELAMA UJIAN SELARAS I

(MAc)
BAHASA INGGERIS KERTAS 2 TAHUN 5

I jam 15 minit JANGAN BTJKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


t.
Kertqs soalan ini mengandungi tiga Bahagian : BahagianA, Bahagian B dan Bahagian C
Jawap semaa soalanUntuk Kegmaon Pemeriba

Kod Pemeriksa
2.

Bahagian

Markr!
Penah

Markah
diperoteh

.3.

Jawapan kamu hendaHah ditulis pada rusng yang disediaknn dalam kertas soalan ini.
Sekiranya ruang yang dis ediakon tidak mencukupi, s ila dapatkon he loian tamb ahan daripada pengaw as peperiksami. Helaian tambahan (iilm ada) hendaklah diilrat dan dihantar bersama-sama soalan pada

A
B
C

l0
l5
r5

akhir peperiksaan.

JUMLAE

I{I

Kertas soalan ini mengandungi 6 hale-er

bcrtttrk
I

I-ihtt helaman

sebelah I

SULIT
2011 HahCrptaPPD

Section A Bosed on lhe piclure, write one correct sentence. You must use bofh the words
given.

1.

- hobby -

stomps

?.

ploying

- field

elephont

- trunk

likes - vegetobles

- tomoto - smoller

woke

- eorly

- brother

wqshed

*t
d

- sister

singing

9.

C'q

hfr
tiger

- cub

10.

- bodminton -

evening

Section

Reod the informotion corefully. Use ihe informotion to complete the diologue.

B.

lf you interested in colouring, then it is time you join Pondo Cenfre. It will conduct clqsses for children ond qdulls. Tought bY well known ond experience qrtists. OnlY l0

studenis per closs. Free colouring sef for the first thirty who register. Coll Bee Leng ot 05-8t 01234 for more detoils

Venlure Club is looking for onyone who is qdventurous. lf you like outdoor qctivities then join ihe club now. You con go comping, jungle trekking, cycling ond lots more. lt is lots of fun. All qre welcome. For further detqils, contqct VijoY oi 0r 6-6141987

I Wqnt to leorn self-defence. Hurry enroll of Jocky Cenfre. Kqrote clqsses


I tor qlt those who ore interested. Tought by skilful instructors. Pleose

nockv for more informqtion ot

05-8901234

cqll

t".

[,
I

Jin

Hqo : Good evening, Bolo! Whot ore you doing?


: Hi Jin Hqo! I om reqding on odvertisement obout some

Bolq

know, I love colouring so I qm thinking of ottending closses ot .li only hos l0 students per closs so I would leorn better ond get more otteniion.
Jin Hoo
Here, let me see. You should be
if you wqnt the colouring set so You

better hurry.
Bolo

Okoy. whot qbout you? You hove olwoys wonied to leorn kqrqte. I think you should enroll of Jocky Centre becouse their instructors ore skilful. You con coll for more informotion.
No. no. I think I willjoin the Venture club. lts outdoor octivities such
os

Jin Hoo

look more interesting ond fun. I love qll the qctivities.


Well, qre you sure.

Bqlq

Jin Hoo

Yeqh, I qm sure. Thonks for the informotion. See you tomorrow' Bye'
5

Seciion C

qll the Boon Boon' o kind boy' You moy use The series of pictures below describes provided' words to describe

the pictures. write your qnswer in the spoce

- bird - Iying - wings - injured - took - home

opplied - medicine - woier -food

two weeks - stronger - flY ' hqPPY

Nama

Tarikh

PEJABAT PELAJARAN DAERAH & MAJTIS GURU BESAR DAERAH JAWATAN KUASA PERMUAFAKATAN SJKC
TARUT

{ffi;
MATANG DAN SELAMA

UJIAN SELARAS 1/TAHUN 5 2011

BAHASA MELAYU SJK SET 1


Lima puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. 2. 3'

Keftas soalan ini mengandungi 40 soalan.


Jawab semua soalan.

Tiapliap soaran d.iikuti oreh empa.t..pirihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi seliap soatan, pitih satu jawapan sahaja. Hiiamtan ta;;;;";,; kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan.
Kemudian hitamkan jawapan yang b'aru. tanda

4' Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan

yang telah

dibuat.

Kertas soalan ini mengandungi 12halaman bercetak.

021t031

2011 Hak Cipta Sektor pengurusan Akademik, JpN perak

Arahan Am Tiap-tiap soaran diikuti

o-reh empat

',:':

i ::;: tr itrt :, ";; :i* ! i; :fH i*, ;


;ilfj]\f ililXl
patik hamba
beta

pitihan jawapan iaitu A B , ,

|;,;;;,

r u a ns a n y a n

dan D. Antaranya, ada

mp

ny a

ur

ur

Soalan I hingga Soalan 20 Isi tempat kosong dalam ayat-ayatdi bawah dengan jawapan yang paring sesuai.

1'

vang terletak di hujung desa sana,,, kata Hang Nadim

A B C D
Soalan

tuanku

berdasarkan gambar cli bawah.

2.

Kartini

sedang
melipat

A B C D

pakaian yang baru diangkat dari Jemuran.

menjahit
mengemas

menggosok

Soalan 3 berdasarkan gambar di bqwah.

3'

Shikin, Jit sin, Ramu, Sarjit dan Mei Ling murid Tahun Lima. sekolah yang sama.

belajar di

A B C D

Dia
Kami
Kamu

Mereka

4.

A B C D
,r 5. A B C D

Bapa telah membina sebuah

rakit
pondok
kasut dapur

di tengah-tengah kebun duriannya.

Mak Kiah

sedang

ubi keledek di warungnya.

menggoreng

memetik
menanam

membeli

Soalan 6 berdasarkan gambar di bawah

6.

Pensel yang baru

dibeli oleh Zianamempunyai mata yang

A B C D

tajam

tinggi
tumpul
panjang

7.

Kanak-kanak itu

A B C D 8' A B C D

sangat hanya amat

mampu menaiki tangga tetapi tidak berani hendak turun.

begitu
keseramatan negara, para perajurit sanggup bertugas di perbatasan. Terhadap

Untuk Demi
Daripada

Soalan 9 berdasarkan gambar di bawah.

9.

A
B
C

kelapa banyak terdapat di tepi pantai itu. Dedalu


Pepohon

Reranting

Dedali
berdasarkan gambar di bawah

Soalan

l0

10.

Kereta itu tidak

dapat

A B C D

sungai melalui

titi.

melalui
melepasi

mengikuti
menyeberangi

Soalan

ll

berdasarkan gambar di bawah.

11.

oi

Leen membina istana pasir


dan

A B C D

abang_abangnya bermain bola di

tepi pantai.

sambil malahan manakala

Soalan 12 berdasarkan gambar di bawah

t2.

A B C D

Semasa sedang menyiang ikan, puan Rosnah tidak tahan dengan bau yang

hapak

hanyir
hancing

hangit

13.

Perabot itu diperbuat

A Bke C D

kayu

jati.

dari

untuk
daripada

14.

"Anjing Kim Seng bernama A Jolly

telah memenangi pertandingan anjing cantik,

B C D
15. A B C D 16.

jari
kecil ketil

Joshua dan kakaknya suka makan

goreng ayam
ayam goreng ayam sabung

ayamhutan

Bilakah

akan datang ke rumah saya?

A B C D

kita
kawan

kami
kamu

Soalan 17 berdasarkan gambar di bawah

17.

Mak cik Limah membeli beberapa tengah hari.

petai untuk dijadikan ularq.makan

A B C D

brji
papan

rumpun keping

18.

Helikopter itu

di ruang udara sebelum mendarat.

A
B
C

bertatih bergayut berpusing berlegar

.D

19.

Suzan dan rakan sekelasnya saling membantu antarasatu sama lain

A B C D
20.

bagai murai dicabut ekor

bagai aur dengan tebing bagai duri dalam daging


bagai pinang dibelah dua

Encik Razak berasa dalam peperiksaan.

apabila anaknya mendapat keputusan yang cemerlang

A B C D
Soalan 21

hati batu
besar hati

kepala batu
besar kepala

Pilih perkataan berlawan bagi perkataan yang bergaris.

2I.

A B

Murid-murid kelas 5 Merah sungguh bisins apabila tiada guru.


senyap

hiruk-pikuk
kelam-kabut

D
Soalan 22

riuh

Pilih perkataan seerti bagi perkat aan yangbergaris.

22.

Semua

A B C D

t. pelaiar sekolah tidak dibenarkan melepak di kompleks membeli-belah. murid

mahasiswa guru besar


pengetua

Soalan 23

Pilih ayat tanya yang betul bagi jawapan yang diberikan. 23. Adik menangis kerana terjatuh dari pokok.

A B "C D

Bilakah adik tedatuh? Mengapakah adik menangis?


Siapakah yang menangis di bawah pokok?

Bagaimanakah adik menangis?

Soalan 24 Pilih jawapan yang betul bagi ayattanyayang diberikan.

24.

Bagaimanakah kejadian itu boleh berlaku? A Kejadian itu tidak berlaku.

B c D

Ia berlaku semasa kami sedang makan malam. Kejadian itu berlaku apabila mereka mula bertumbuk. Ia berlaku bila, saya tidak tahu.

Soalan 25 dan Soalan 26 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yangdiberikan.

25.

cikgu Idris bertemu dengan cikgu Kumar di Jabatan pelajaran Johor. A Cikgu Kumar di Jabatan Pelajaran Johor bertemu dengan Cikgu Idris. B cikgu Idris bertemu di Jabatan pelajaran Johor dengan cikgu Kamal. c Di Jabatan pelajaran Johor, cikgu Idris bertemu dengan cikgu Kumar. D cikgu Kumar dengan cikgu Idris bertemu di Jabatan pelajar
Johor.

26.

Salbiah sedang membaca senaskhah surat khabar di ruang tamu rumahnya. A Ruang tamu rumahrya, Salbiah membaca senaskhah surat khabar. B Di ruang tamu, Salbiah telah membaca senaskhah surat khabar rumahnya. C Di ruang tamu rumahnya, Salbiah sedang membaca senaskhah surat khabar. D Rumahnya di ruang tamu, Sarbiah akan membaca surat khabar.

Soalan 27 dan Soalan 2g Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.
27

'

I II n ry A B C D

Barang-barang yang dijual di pasar raya itu sangat murah. Sikap Yee Ting yang murah hati menyebabkan ramai orang suka berkawan dengannya.

IdanII I dan III 11 dan III III danIV

Encik Ho murah semangat apabilamelihat kedai perabot. Muka Karim menjadi murah setelah dimarahi oleh ibunya.

28. I II III N A B C D

Cahaya matahari sangat cerah pada hari ini,

IdanII i dan IiI

Gadis yang berkulit cerah itu ialah kakak saya. Kawasan semak-samun itu telah cerah kerana dibersihkan oleh datuk. wajahnya semakin cerah sejak mend apat cahayamata perempuan.

II dan IV III dan IV

Soalan 29 dan Soalan 30 Pilh ayat yang betul.

29.

A
B
C

Buku itu saya membelinya. Emak sedang membaca buku di dalam bilik. Abang di antara yang suka membaca buku. Paru-parapeserta dikehendaki hadir ke padang.

30.

I II III IV A
B
C

dihormati. Ayahnya memberi sepenuh-penuh percaya kepadanya. Susah dan senang menjadi lumrah dalam kehidupan.

Semua murid-murid dikehendaki hadir ke sekolah pada hari Sabtu. Yang muda hendakrah disayangi dan yang tua perru

I dan II

iV I, II dan III II, III dan IV


dan

II

Soalan 31 hingga Soalan 35 Baca petikan di bawah dengan

teliti, kemudian jawab soalan-soalan berikutnva.

Beberapa buah negeri di Semenanjung Malaysia telah mengalami banjir yang buruk. Negeri-negeri yang dilanda banjir ialah Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. Banjir ini merupakan kali pertama melanda ketiga-tiga buah negeri tersebut sejak berpuluh-puluh tahun dahulu. Keadaaan daripada banjir

pemindahan yang disediakan.

ini semakin membimbangkan kerana hujan lebat masih befierusan. Akibat ini, sebanyak 60,000 mangsa banjir telah berpindah ke pusat_pusat

banjir diberi kemudahan asas seperti makanan, minuman dan -)vlangsa-mangsa kain selimut bagi-meringankan beban mereka. Kemudahan asas ini adaiah daripada f1rur. kerajaan, badan-badan bukan kerajaan dan orang awam. Ini menunjukkan bahawa penduduk Malaysia sangat prihatin. Kementerian Kesihatan juga sentiasa mengawasi keadaan kesihatan mangsa-mangsa banjir' Biasanya, situasi begini akan memudahkan berlakunya jangkitan pelfialai jenis penyakit' oleh itu, orang ramai yang terlibat d.engan banjir ini haruslah uurhoir-noti. Justeru, bagi mengelakkan perkara tidak diingini berlaku,"pihak kementerian telah menghantar kakitangannya untuk bertugas di kawasan yang diianda banjir.

31.

Keadaan banjir semakin membimbangkan kerana

A B C D 32.

air mulai surut. hujan sudah berhenti. air hujan semakin naik. hujan lebat masih berterusan.

Kelengkapan yang tidak disediakan di pusat perpindahan ialah A makanan

B C D 33.

minuman
pakaian

kain selimut

Apakah kesan kesihatan ke atas mangsa banjir? A Jangkitan penyakit

B C D

Rumah mereka musnah Mendapat kemudahan asas

Hilang mata pencarian


10

34.

Pernyataan manakah yang

tidak benar tentang petikan?

A B c D 35.

Banjir berlaku kerana hujan lebat turun berterusan. Sebanyak tiga buah negeri telah dilanda banjir.
Mangsa-mangsa banjir dipindahkan ke Kementerian Kesihatan. Mangsa-mangsa banjir diberi kemudahan kain selimut, makanan dan minuman.

Perkataan

berhuti-hati dalampetikanbermaksud

A B C D

cuai

cermat
waswas waspada

Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca petikan di bawah dengan

teliti, kemudian jawab soalan-soalan berikut.


sekarang? Sudah lama kita tidak berjumpa.

Ah Chong

Oh,

Ali! Apa khabar

Ali
Ah Chong

Khabar baik. Bagaimana perniagaan awak sekarang, Ah Chong? Nampaknya bertambah maj u. Pisang itu berapa harganya sekilogram? Pisang yang mana? Pisang emas, pisang nangka, pisang kapas atau pisang tanduk?
Pisang nangka itu.

Ali
Ah Chong

Ali
Ah Chong

90 sen sekilogram. Tapi untuk awak 80 sen sekilogram, ambillah!

Ali
Ah Chong

Baiklah, Ah chong. Berikan saya dua sikat.Sesikat boleh isteri saya goreng untuk anak-anak dan yang sesikat lagi boleh dibuat pengat untuk toii p"li Lebih baik beli pisang tanduk. pisang ini boleh dibuat kerepek atau lepat. Bagaimana pula dengan pisang kapas? pisang ini boleh dibuat lepat.
:

Ali
Ah

sekilogram?
:

Saya tidak suka pisang kapas. Kalau pisang tanduk berapa pula harganya
!.

Chong

70 sen sekilogram. Tapi kalau beli setandan, saya kurangkan 10 sen bagi setiap kilogram.

Ali

Kalau begitu berikan saya setandan pisang tanduk dan sesikat pisang emas.

'n

Ah

Chong : Awak hendak buat apa dengan pisang emas itu?


:
Sebagai pembasuh mulut.

Ali
Ah

Chong : Baiklah, Ali.

36.

'Pisang apakah yang dibeli oleh Ali? A pisang nangka, pisang emas

B C D 37.

dan pisang kapas pisang kapas, pisang tanduk dan pisang emas Pisang nangka, pisang emas dan pisang tanduk Pisang kapas, pisang tanduk dan pisang nangka

Anak Encik Ali gemar makan A lepat pisang

B C D 38. c 39. A B C D

pengatpisang
kerepek pisang pisang goreng

Ah chong menjual pisang dengan harga yang murah kepada Ali kerana
pisangnya masih banyak mereka sudah lama berkawan
mereka telah 5 tahun tidak berjumpa

dia ingin memajukan perniagaannya

Berapakah harga sekilogram pisang tanduk jika dibeli setandan? A 60 sen

B C D 40. A B C D

70 sen 80 sen 90 sen

Perkataan knmi dalamdialog di atas merujuk

Ali dan Ah Chong Ali dan isterinya


Ah Chong dan isterinya

Ali, isteri

dan anak_anaknya

KERTAS SOALAN TAMAT

12

-1
Nama: Kelas:

SULIT 022 I 032 Bahasa Malaysia

Kertas
2011

11hiam

';ffi
PEJABAT PELAJARAN DAERAH & MAJLIS GURU BESAR DAERAH JAWATAN KUASA PERMUAFAKATAN SJKC LARUT MATANG DAN SELAMA UJIAN SELARAS 1/ TAHUN 5 I 2011 SET 1 BAHASA MELAYU SJK Kertas 2
Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1.

Kod Pemeriksa: Bahagian


A

Kertas soalan ini mengandungitiga bahagian iaitu Bahagian A, Bahagian B, dan Bahagian C.
Kam u dikehend aki meniawab ketig a-tig a

No. Soalan

Markah

bahagian.
B
3.

Bagi Bahagian B, kamu boleh memilih sama ada meniawab Soalan 1, Soalan 2, afau Soalan 3. Jawapan hendaklah ditulis pada ruangan yang disediakan. Sekiranya helaian kertas jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan kerias iawaPan tambahan dariPada pengawas peperiksaan. Kertas iawapan tambahan (1ika ada) hendaklah diikat dan dihantar bersama-sama buku soalan'

Jumlah Markah
60

0I2

2011 Hak Cipta JabatanPelajaran Perak

SULIT

UJIAN SELARAS 1 Jabatan Pelaiaran Perak

BAHASA MELAYIJ PENULISAN SJK

Bahagian A yang dicadangkan : 15 minit] [Masa [ 10 markah ]


Gambar di bawah menunjukkan aktiviti di dalam sebuah perpustakaan'

Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar dr bawah'

UJIAN SELARAS 1 Jabatan Pelaiaran Perak

1
BAHASA MELAYU PENULISAN SJK

UJIAN SELARAS 1 Jabatan Pelaiaran Perak

BAHASA MELAYU PEIVUL/SA/V SJK

Bahagian B yang dicadangkan : 40 minit] fMasa [30 markah]

Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 60 patah perkataan.

1.

Tulis sebuah karangan yang bertajuk " Aku Sebuah Buku"

ATAU

) Loceng berbunyi

menandakan

tamatnya waktu persekolahan hari ini. Suasana di

pekarangan sekolah menjadi riuh semula. Seperti biasa, saya ...

Mulakan karangan kamu dengan, 'Seperti biasa, saya ...

ATAU

Persatuan Sains sekolah kamu telah mengadakan lawatan sambil belajar ke tarnan haiwan. Sebagai setiausaha, sediakan laporan tentang lawatan tersebut selengkapnya.

UJIAN SELARAS 1 Jabatan Pelaiaran Perak.

BAHASA MELAYU PENULISA/V SJK

Jangan tulis apa-apa di


ruang ini.

Bahagian B
No. Soalan

,Jangan tulis i apa-apa di ruang tnt.

UJIAN SELARAS 1 Jabatan Pelaiaran Perak.

BAHASA MELAYU PEIVULISAA/ SJK Jangan tulis apa-apa di ruang ini.

Jangan tulis
apa-apa di ruang ini.

UJIAN SELARAS,l Jabatan Pelajaran Perak.

I
BAHASA MELAYU PEIVUL/SAN SJK

Bahagian C [Masa dicadangkan : 20 minit]


[20 markah]
1. Tuliskan empat nilai murni yang kamu boleh dapati daripada cerita di bawah.

Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 40 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

Wasini ke pasar bersama-sama ibunya. Dia membantu ibunya membawa barang -barang yang dibeli. Ibu Wasini membeli sayuf-sayuran di gerai sayur. "Kita mesti makan banyak Sayur kerana Sayur-Sayuran baik untuk kesihatan," kata ibu Wasini. Seorang perempuan yang turut berbelanja di situ tersenyum memandang Wasini. Dia juga menyapa ibu Wasini. Setelah membayar harga sayuran yang dibelinya, perempuan itu meninggalkan gerai tersebut. Ketika hendak beredar, Wasini terpandang bungkusan yang berisi daging dan ketam berhampiran dengan
tempat itu.

"Ibu, barang-barang siapa ini?" tanya Wasini kepada ibunya' "Mungkin barang-barang mak cik tadi," jawab ibu Wasini. "Tentu dia tidak sedar yang barangnya tertinggal di sini. Pergilah kembalikan kepada mak cik itu." Wasini terus mengambil bungkusan tersebut lalu mengejar perempuan tadi. Mujurlah dia belum pergi jauh. Wasini menyerahkan bungkusan tersebut kepadanya. Dia amat gembira dan mengucapkan terima kasih kepada Wasini.

UJIAN SELARAS 1 Jabatan Pelaiaran Perak

I
BAHASA MELAYU PENUL|SAN SJK

Jangan tulis
apa-apa di ruang ini.

Jangan tulis

Bahagian C
No. Soalan

apa-apa di ruang ini.

UJIAN SELARAS JlbDtDD PEleiarsn Fersf

,1

SULIT

ft&

frfr

Tohun 5

Motemotik
SELARAS I

Moc
2011
1

Jom

ffi
PEJABATPELAJARANDAERAH&MAJLISGURUBESARDAERAH JAWAIAN KUASA PERMUAFAKATAN SJKC TARUT MATANq PAN LETAMA
UJIAN SETARAS SATU

(MAc)
MATEMATIK TAHUN 5
KERTAS
1

JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHIT{GG'\ DIBERIT'{HT


i'.
2.

J.
4.
5

Kertos soolon ini mengondungi 40 soolon" lowob semuo soolon. disediakan dalam kena' St:;l;iir Ja*,apan hendaklahJitulis dengan jelas dalam ruang l ang ang telah dibuat" Sekir an1,'a anda hendak menukir jut"upun. padamkan iarvapan l Kemudian tuliskan jarvapan yang baru' Kertas soalan ini hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan'

1. i36i't8H qo Eidffi. 2. ESFffHt iolff"

3. 4. 5.

+E,frfi',!$#EEX"

lrglats{H* , }gtrHt*ffiT)+ , ffiffi+E-tffElE:*.


it*-n\ft,+ffi , Efii'tffittr+iF'
- --xerrqsiooron
O 201 I flok Ciplo Pejoboi Pelojoron LMS/MGB LMS

ini mJngcndungi 6 holornon bercetok

ILihat Doeroh 0
sebelah

SULIT

frEK#*' 40+EE,

#=lF*#"

1.

fl 675384 Fffin1dffrlD){H,
A
B
670000

5- 124x (16--8)=
A 60*2 B 61 *8

c 680000
D 685000

675000

c62
D
248
1

,1Try[+tr HFffintfriE.{UE
5490 000 ?

Fl

Ez\-nUFFXKFjttffiE.

Y,36,
C
5494374

12u

5499042

a 5495A47

D 5484916

c
D
54495 +26

108

144

,){T!'Ff ry E EFT,tr,{fE{UE
200 000 ?

fit+tr8

A
B

199909

c 200059
D 200109

199959

A2 B3 C4 D5
R2EziffiEKryH+"

41207

F!tltfirtE

A
B

41000 + 20 +7
4'1000 + 200 + 7

| 5*

f-4os?r-l -""''

7 fflHff"

R2

C 40000 + 1000 + 20 + 7 D 40000 + 1000 + 200 +7

c 56000
D 560000

17. 7j<RJEE'ffift tgqz ffiflilrff saz ffi , ,EXXiXX7ffiEfl r.LtIt& aza hj" i#rEz}< *ffixH?9.ffiffiEfl tr)+t ?
A
B

2488x8=

18728

24184

19904

F 5 E-Ef&#nslL#f!tblffi"
35

8_a_
36

X 99:

RS
T til
ry[]fr

Ae
ru

E-hid

tbt

RiEA

H!,ftit## r

Ee
A 3200 E 3300
B
3s00 3400

3400 3500 3600

E D 3500 S
fifrl* nge

fr

ee

tr!flE/r.T

23.

4,9 7'14-

4nE 6n2H
40

Al+
B*
2

n=

50

n zt\il

D 60 F= 80 7jztEl

FilitrW+#n1,ffitrtF_

A"

rytbl

ilt'tl&.

24.

6*4+ALj
. 1l

EfeF! :,:4*. eEXfbFI)i? sz,t" id

t4=^65E,tW.E*g
A80

c81
D83

B2+

882

LI @l Gilt [,*"1
K3
XEKffi
H

9.

Ks .A"l\EtKfi E +.

13.
.

10053

900 = 35912

r*

srtntrtfta*E
e

*HTffi?

f!fi , 4EFT:+ E "


c
33303
D 33330

A 30333 B 33033
10"

A 24959 B 26762

45065

D 46865

1080
A 54
B q8

- {8f 12 )

14"

K 4,fl

,r\

rf

4 F *!+i P,tiW.E

"

c
D

t4'7 225

ffie
E

hf#Fsfir
41375
50850

9I
ifF
-dr

ftfrN?"* nja
E+
FF

l+

i+ H ia

rr

*F

*gN 1t*\..

&8.

A rc4225
B 133600
11. 369 612 + 12=

e 134800 D 14427s
EH

'r5

" -+6EFqH 2AA H 250 m}fiH5++.


4)H 6 +t4.fEEffi6EF#)ffiI&IffiE+ 3H! z

+" fi

A B

3OB1 3BO1

c 30801
D
30810

aHFrffiffir&ffiE++trtr , rffrm,ft itEftta' A


B
300 450

c
D

1380

2700

12.

30006

-60

6Kfll-E fitr!ffigE RM 350" tb=qft*1 f#ELt* 81fr* nx/'tso" #.=FIfr , +e{\ C 5000*6 D 5001

A 500*6 B 501

fa$tY,-n64'

Rru45" t:

A B

RM

,1105

RM 1195

C D

RM 1205 RM 1295

25" I0-4+-

2e. ?>.[:480
c

A6+
B 6+
26"

rEH!

+me Lftaw.a

Ds;

1)

- 4L: '5

C njA A96 D 2400 B 192 30. tlVf+t)fr-+E H!#eE nv +soo " 'f&
ffifiH##H$ + " .fUlE*lJ*ffi#A*[ f /tt. ie*tEtt&EtJg1ft*.'! ?

7+ B 7+

c 8+
D
s+

A RM2OOO B RM3OOO e RM4000 D RM4sOO

27. t)t1F'wBuf!fl*&HiE
S'\ 1i ^ A -'.0 .)l z-t
--l'

gz r

31. #ffi"*a
E

1e2

U l-i-" -5,.' )l D u4

\:tlo ./

, )-2

Ftrfi! {. #'ffifr#J*r'FH!+tqi*H,
:

Ffr!+. ff-xrui*7 ff=XiUi*7FfFJ* i. 1

.:

,-

',

".4 )

A36 B 84
D
144

c108

k ! r'ytLat
+

V I eI>

4?

,J
-.

i.L,,l '",t-/

;'.|{

. -1'a''

,,,,1

?M

5 _ 15 I 28. e-n, n I E

32. iE-UHtqftA+ , *
,J'EEFl7 +

2oo ErblFE
Z

, iE*tollbffffi *'|ffi
-'
,,,.

43 86

160

t'*'

D18

8120t c 80 D40

i1

''lt

EHH+E++A'J'

ffi

trfr

ffiFfr

ffiF$I&HE+Iftfr!{*..
'E

Frif!.

'i E6
Ef+r* *[r' fi e K ffi fL'/] 2 n
Ht

,','U i: i

KA
?

pqelErfiffi5+*H!

7 h7 Hffi , m+s
?

frffiJe.'!ffiffiHE+rf;

A 378 B 336
K 7 EH
ET+A,J.6T tr'frT#Ffrlal FT,fr!.

c
D

504

252

K9

E rll

=f

t&

tr:KR R RB! l"#f .

#h,
#,

,ffi qfi
ty

,kftftRfiE/"ffi

WF
KZ
Eq

Ltl1*fr"'! 2253
l*w.wJ 1t2

7 ff+gtfi! *F',t

fiaH ti rL'nzn
l-J
I

WEiT.X Z"KARRH! ii,


?

Bfi

EE@

H!

?-

't-1

)i

A+ Bl
I

A ffi nFfff H!zKRRRH!


B C

^W&,',
E = +i& tr F! z]<RRR
30000.
F!

",
lr. r' i1.

tr

,l*{,'il
m

'l

D+

{+g 5ffi

Fn

ftr fi!

zkx R e gg,r.h

*m
j
I

?is

zoooo"

-t

'{
I

-+&thEH
-dtrytJq*

za R-qa-qfl 16 RE.

jri ffin-e*+fl ;

HtEEtEFt" xEaEHt

++iztmf;s&KfifrE E . {&4ll+ts + E trHflrI to r*. F,fi*ff g 7


't3

u+x 7 " iFlfl H wt#ilral

wJh&+**DF-z

fr .

Et'ol+iK)66grt5|JtLi*E#

A13 B18

c26
D31
K
1

A5 B6 c10 D1
40. *fr(ffie7 Qa R#ltE*+&" 1bh7 JA^{aH + H! I " I F-#sl]tree f Fl
affi
)q&

ft z\=+ftllEREffAfr HtAfl"

SilEEES
EEI

AEH!^fi
30

*. *f

tEl-B&Kfl= An'!)+ffil+fi[

IL

kar.
EA
'I*ft

L|.,EF-? 6 x

*"
172 232

iE* lEl

&Ki[ trE

*'t

R)+ E F*.

Etr/.#efi'!
R10
f;|JflF

4
s

A B

tr

{t 5E

=f

6tr,\
C

r,',n

2n

c 292 D 120

A+
B+

Dl

KERTAS JAWAP,AN OBJEKTIF


GUNAKAN PENSEL 28 ATAU

UPSR

il'11:
CALON

I lAl maxr-uMAr l"

ruar,in c.ALoN

iI.
.J;l
(D
!-i s

O C) C]

ctciR
BAI'JTAHAN
NIENUfu,IPAN]G

=I_i_TIl
I

T-r-' 5lr.-\5

:t--:-_ -a .1-

;-1 ,O-r.c

CLi:L

F*
.J [A,l

ft

=;.',i ...
.-D
-r -!t-l-

ti,
@
,J!]

#
O
aD--

l__:
i
I

runirraarqsuiai:sFli,{ruCK

----*i
I I

CID

L____

tlD

-5

.E)

'g

I@

r
a-l
iri
I L:

LO

-).-,

C{) 'a

1,'l

. ,. :.2:.
'.,'.
:.,-.

(t
(A)
:,-

. \ /i,l' . i:::

G,i Gi

-._. i,l:

W&:
Iohun 5 Motenrolik
SETARAS

,fr.&:

Moc 201 I 40 minil


LARU.L

PEJABAT PETAJARAN DAERAH & MAJTIS GURU BESAR DAERAI'{ JAWATAN KUASA PERMUAFAKATAN SJKC

ffi

MAIANG DANIETAMA

UJIAN SETARAS SATU

(MAc)
MAIEMATIK
TAHUN 5
KERTAS 2

40 minit

J,A.NGAN

BUKA KERTAS SOALAIT INI SEHINGGA DIBERITAI{U

l.
2"

Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan. Jawab semua soalan.

J. 4. 5.

Pengiraan dan jawapan hendaklah ditulis dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan jawapan yang telah dibuat" Kemudian tuliskan jawapan yang baru. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan.

. ii6idE zo )Eisffi. 2. H#FftEH!IE]ru" 3, HHfl#.M'frrtfrHFTETi)E#trHT*FJE. 4" trgh&s# , 1tstf,-Ht6*HT)+ , *ffi*Et*fifrl$#" 5. E#ifrft,+ffi, ix6i*8ffi1trffifr.
f
.d"

Kertos soolon inimengondungi 4 hqlomon bereefok

1.

2.

ixgK*' 20 +gEr, d#{Fe#. H H il #* M^i+ ffiEf,ffi F6,. & *Tfi! *

thl

"

"

*E

swzEfrr-'{tH$i6'{Df,.

3. fl-nF*tr*=EFtfi+"

ES+8450e0+fit*E"

l1'n1

5.

108x40=

6.

408x37=

7.

*ts

+ ,t1ht#'i&.

9.

K 1 .E,I.-#''W.A&*

5S x H!.

10. K 2 E6-+'nfi,n+ffi+*Frj'F!ffiffi"

E2
ifrjDA,t

wls

)g

E*+ gt*[

r]

g+

F,fr,HJ

nn2n

"

11. R 3 EH-&t4.ffiHtr!=frffiFfrnffi*

12'n

K3
12" l+-+
=

12'n

13. 2+-+=

t3r)I

14. qrT

l'2

I3r)l

15.

K 4 EH trHt4.fi! +)il-= frffiffinffiffi

"

12'n

K4

*,!+--frtr,8*,Rfr8 E?

16. tr)r. RM84" FrxffiH!*EtrXH!

i " i+glt{llffi+F5sH$H.fl.

t3

t'l

17" (252 + 84 ) +t4 =

2'n

18" 1735-689+97

12't

1e.

+H?*E++g.225&". E++#'trH*EtJ+A#"

+Hffif!

t3 t)

+*#6*J.tE48g-2

zo"

tE,

ffi*+'n4.EfiFflffi+ " F.ffiFfr'trH5r*+lbffi*9 {+Ht47E*,!'Z


too

20

f,t. EffifirT

Vn