Anda di halaman 1dari 2

1.

1 PENGENALAN Di dalam mengesan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaianmurid, peranan yang perlu dimainkan oleh para guru adalah amat penting sekali.Guru juga perlu merancang dan membina alat pengukuran, mentadbir ujian,merekod hasil pengukuran, menganalisis maklumat, menilai, melapor danmenjalankan tindakan susulan seperti melaksanakan aktiviti pengukuhan,pengayaan atau aktiviti pemulihan. Ujian adalah di antara salah satu kaedahatau prosedur yang boleh digunakan untuk memperoleh maklumat secarasistematik berkaitan dengan sifat seseorang yang berhubung dengan aspekpendidikan atau psikologi. Ujian juga adalah penting untuk menentukan kejayaanatau kegagalan calon dalam sesuatu peperiksaan yang dijalankan. Sebagai seorang guru, kita sudah semestinya perlu melalui suatu prosesmembuat pemilihan jenis item atau soalan untuk ujian pencapaian tertentuseperti pencapaian akademik pelajar di mana ianya agak sukar dan rumit, begitujuga dalam membina item/soalan tersebut. Dengan adanya penggunaan JadualPenentuan Ujian (JPU), ia sudah pasti sedikit sebanyak akan dapat membantukita untuk memilih jenis item yang diperlukan ataupun jenis soalan yangbersesuaian dengan keupayaan pelajar-pelajar kita. Selepas item soalan dibina dan ujian sudah digubal, analisis item dan ujianperlulah dibuat untuk memastikan item atau soalan dan ujian yang dihasilkan itusesuai untuk digunakan. Analisis item akan membolehkan kita menilaikesesuaian item tersebut dari segi kesukarannya, yakni sama ada item tersebutterlalu mudah atau terlalu sukar bagi sesuatu kumpulan pelajar. Selepasmembuat analisis item adalah digalakkan untuk membuat analisis ujian bagimenentukan darjah ketekalan ukuran yang dihasilkan oleh ujian tersebut.Analisis ± analisis ini akan menghasilkan indeks yang dinamakan IndeksKesukaran Item, Indeks Diskriminasi Item, Indeks Kebolehpercayaan Ujian dan Indeks Kesahan Ujian. Analisis analisis ini perlu dilakukan supaya ujian yang dihasilkan adalah sesuai dan sah bagi sesuatu tujuan tertentu. Berdasarkan tajuk tugasan yang telah diberikan, kami telah ditugaskanuntuk membentuk satu Jadual Penentuan Ujian (JPU) yang meliputi salah satusukatan pelajaran sekolah rendah, di mana melalui JPU berkenaan kami perlumenggubal satu set instrument ujian aneka pilihan sebanyak 20 soalan danmentadbirkannya kepada sebuah kelas. Kemudiannya kami perlu menentukanindeks kesukaran, indeks diskriminasi dan

menghuraikan keberkesanan itemyang telah dipilih.

terutamanya dalam menyediakanJadual Penentu Ujian ( JPU ). Di sini. Setelahsoalan ini siap dibina.Thirugnana banyak membantu kami dalammenyediakan Jadual Penentu Ujian ( JPU ) serta dalam membina soalan yangbersesuaian agar kami tidak akan menghadapi masalah dalam melaksanakantugasan yang seterusnya. Di samping itu juga. .Thirugnana dan juga kepada warga pendidik SK. kami telah mentadbirkan soalan ini kepadapelajar-pelajartahun 5 yang terdiri daripada 20 orang pelajar dari Sekolah Rendah KebangsaanBukit Kerayong.Mujurlah. di ataskerjasama yang telah diberikan ketika kami mentadbirkan soalan ini kepadamurid ± murid tahun 5 di sekolah tersebut. bagi melaksanakan tugasan ini. kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Sekolah Rendah Kebangsaan Bukit Kerayong. kami telah memilihtajuk ³Mengenal Negara Kita´ yang diambil daripada huraian sukatanmatapelajaran Kajian Tempatan Tahun 5. melaluitugasan ini. pensyarah kami iaitu En.Oleh yang demikian. kami berharapagar tugasan ini dapat dikekalkan pada tahun ± tahun yang berikutnya kerana iabanyak memberi manfaat kepada para pelajar sebagai persediaan untuk menjadibakal guru dan sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepadaEn. Ketika pertama kali kami menerima tugasan ini. kami merasakan tugasanini amat berat dan sukar untuk dilaksanakan. ia memberikan pengalaman yang baru kepada kami terutamanyaketika kami mentadbirkan soalan ini kepada pelajar di mana kami perlumengawal suasana kelas agar tugasan ini dapat dijalankan dengan lancar danberkesan serta tidak menghadapi sebarang masalah. Di samping itu. Akhir kata. Ini kerana.S. Berdasarkan tajuk ini kami telahmembina satu unit JPU bagi memudahkan kami untuk menggubal satu setsoalan ujian aneka pilihan yang akan kami tadbirkan di sekolah nanti.Bukit Kerayong di ataskerjasama yang telah diberikan. kami berasa agak keliru untukmembina soalan/item yang bersesuaian mengikut aras taksonomi Bloom sepertimana yang dikehendaki di dalam JPU tersebut. kami turutmengalami masalah dan keliru dalam membahagikan soalan mengikutkemahiran dan aras kognitif berdasarkan sukatan pelajaran yang telah kami pilih. Sekian.S. Oleh yang demikian. Selangor. kami merasakan tugasan yang telah diberikan inibanyak memberi pengetahuan dan manfaat yang berguna kepada kami yangbakal menjadi warga pendidik pada suatu hari kelak.