Anda di halaman 1dari 2

Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia BORANG PENDAFTARAN PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) (Untuk diisi

oleh setiap calon dalam 2 salinan menggunakan tulisan rumi kecuali dinyatakan) Tahun: Untuk Kegunaan Pejabat/Sekolah No. Pusat No Sekolah Jenis Calon Angka Calon

LP /STAM 1

1. Nama . Calon

Nama Calon (Tulisan Arab) ... 2. No. Kad Pengenalan 3. Tarikh Lahir

4. Jantina

5. Keturunan

6. Agama

7. Jenis Pendaftaran

8. Kerakyatan

9. Jika pendaftaran jenis 8, (calon yang pernah menduduki STAM), sila isikan yang berikut : i) ii) iii) Angka Giliran STAM Angka Giliran STAM Angka Giliran STAM Tahun Tahun Tahun Pangkat Pangkat Pangkat

Tandakan ( ) pada mata pelajaran yang dipilih: S101 Hifz Al-Quran dan Tajwid S105 Hadith dan Mustolah S109 Arudh dan Qafiyah 10. Jumlah Mata Pelajaran 11. Jika pendaftaran jenis 9, (calon yang pertama kali mengambil STAM) sila isikan yang berikut : Angka Giliran SPM Tahun Calon melepasi kohot umur yang ditetapkan S102 Fiqh S106 Nahu dan Sarf S110 - Balaghah S103 Tauhid dan Mantiq S107 Insya dan Mutalaah S104 Tafsir dan Ulumuhu S108 Adab dan Nusus

12. Jenis Kecacatan ( jika berkenaan )

Nyatakan ..

13. Alamat surat menyurat : ......... ...... Poskod: . Bandar: Negeri: .. No. Tel: ... 14. Keterangan Bayaran Bayaran Dikenakan Bayaran Asas RM25.00 mata pelajaran X __________________ (iii) No Kiriman Wang / Bank Draf Tarikh Dikeluarkan Amaun RM 50 Sen 00 15. Pengakuan Calon: (i) (ii) Saya mengaku telah membaca dan memahami semua peraturan dan arahan peperiksaan ini. Saya mengaku bahawa Lembaga Peperiksaan berhak menolak permohonan ini sekiranya maklumat yang diberi tidak lengkap atau palsu. Saya bercadang mengambil peperiksaan di ... . Tandatangan Calon . Tarikh

Nota : Perkara berikut hendaklah dilampirkan 1. Salinan Kad Pengenalan/Passport (calon bukan warganegara), 2. Salinan sijil/slip keputusan peperiksaan SPM dan slip keputusan peperiksaan STAM (calon mengulang) yang telah disahkan. 3. Salinan kad OKU/surat pengesahan doktor bagi calon cacat.

DISEMAK DAN DISAHKAN OLEH SEKOLAH/PEJABAT .. Pengetua / Pengarah JPN Cop Rasmi

Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) PANDUAN MENGISI BORANG PENDAFTARAN CALON STAM 1. 2. 3. 4. Baca semua arahan berikut dengan teliti sebelum anda mengisi borang. Gunakan pen mata bola berdakwat biru/hitam sahaja. Calon hendaklah mengisi dengan tulisan tangan sendiri. Calon Persendirian Perseorangan hendaklah menyediakan dua (2) sampul surat beralamat sendiri dan bersetem RM 0.50.

ARAHAN MENGISI BORANG 1. Nama Calon: Tuliskan nama anda dengan HURUF BESAR seperti yang tercatat dalam Kad Pengenalan. Gunakan satu ruang bagi satu huruf sahaja. Kosongkan satu ruang di antara dua perkataan atau huruf pangkal nama. Singkatan nama tidak dibenarkan. Nama Calon (Tulisan Arab) Nama Calon dalam bahasa Arab mestilah sama sepertimana nama yang diisi di dalam borang permohonan ke Universiti Al-Azhar. 2. No. Kad Pengenalan: Mulakan pada ruang pertama. Bagi calon bukan warganegara tuliskan no. pasport. Contoh 1 6 3. 9 1 2 0 : 691207085491 7 0 8 5 4 9 1 Contoh 2 A 0 3 7 9 0 9 9 6 8 : No. Pasport/Bukan Warganegara 1 0 2 Perempuan 0 1

Tarikh Lahir : Tuliskan tarikh lahir seperti berikut : Contoh : 7 September 1980 (hh.bb.tt)

4. 5.

Jantina : Isikan kod sahaja Keturunan : Isikan kod sahaja 1 Melayu/Bumiputera 3 India 5 Bukan Warganegara

1 Lelaki

2 Cina 4 Lain-lain

6. 7.

Agama : Isikan kod sahaja Jenis Pendaftaran :

1 Islam 8 Calon Mengulang ( membaiki mata pelajaran ) 9 Calon Baru ( mendaftar semua mata pelajaran ) 1 Warganegara 2 Bukan Warganegara

2 Lain-lain

8. 9.

Kerakyatan: Isikan kod sahaja

Isikan angka giliran STAM, tahun dan pangkat.(bagi calon mengulang sahaja). Isikan kod pangkat seperti berikut: 1 Mumtaz 2 Jayyid Jiddan 3 Jayyid 4 Maqbul 5 - Rasib

10.

Jumlah Mata Pelajaran. Jika jumlah mata pelajaran yang diambil lima sahaja, sila isikan 05. Contoh : 0 5

11.

a) Isikan angka giliran SPM dan tahun mengambil SPM b) Untuk calon bukan warganegara yang tiada sijil SPM, tandakan X pada kotak kohot umur. (melebihi 18 tahun pada 1 Januari tahun semasa peperiksaan) Jenis kecacatan. Sila sertakan salinan kad OKU atau surat perakuan dari pegawai perubatan kerajaan. Isikan kod sahaja. A Akal P Pekak B Buta R Rabun C Cacat lain S Spastik D Bisu

12.

13. 14. 15

Alamat surat-menyurat. Isikan alamat lengkap. Keterangan Bayaran. Isikan jumlah bayaran mengikut kadar yang telah ditetapkan. Akuan Calon. Calon dikehendaki menyemak maklumat dan membaca akuan serta menandatangani di ruang berkenaan.