Anda di halaman 1dari 6

Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Interaksi Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Penulisan Kreatif (Creative Writings) PSE 3102 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. 2. 3. 4. 5. Sinopsis Melaksanakan prosedur penulisan berdasarkan input yang diberikan; Mengkaji proses utama dalam penulisan kreatif; Merancang dan mengurus aktiviti perbengkelan; Membaca karya-karya sastera; dan Menghasilkan tulisan sastera.

Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia; tema, persoalan, dan isu karya kreatif; watak dan perwatakan; plot; dialog dan latar tempat; sudut pandangan; latar tempat; cerpen, puisi, novel remaja; novel popular; proses pengeraman bahan; kekuatan karya kreatif; penerbitan karya; dan guru sebagai penulis. This course elaborates on creative writing genres in Malaysia; creative writing themes and issues; character and characterisation; plot; dialog and location background; opinion angle; short stories, poems, adolescent novel; popular novel; genre formation process; creative writing strength; genre writing publishing; and teacher as a writer.

Teori Tajuk 1 Kandungan Memulakan penulisan Karya kreatif di Malaysia Golongan penulis Genre karya kreatif Tema, Persoalan, dan Isu Jenis Tema, Tema dan Persoalan Keserasian Persoalan dalam Tema Tema dalam Karya Kreatif Penulis Malaysia Watak dan Perwatakan Pembinaan Watak, Jenis Watak Protoganis Antoganis Plot Jam

Jenis Plot Merangka Plot Kesesuaian Plot

Dialog dan Latar Tempat Penulisan Dialog, Jenis Dialog Kesesuaian Tempat Dialog dan Watak, Dialog dan Tempat Sudut Pandangan Takrifan Sudut Pandangan Jenis Sudut Pandangan Kesesuaian Sudut Pandangan Latar Tempat Peranan Latar Tempat Mencorakakan Latar Tempat Latar Tempat dan Reaksi Watak Cerpen Ciri Cerpen Binaan Cerpen Cerpen Dewasa Dan Cerpen Kanak-Kanak Puisi

9 5

10 Novel Novel

Binaan Sajak Kekuatan Sajak Bahasa dalam Persajakan Remaja Binaan Novel Remaja Penulis Novel Remaja di Malaysia Penulisan Novel Remaja Popular Penulisan Novel Popular Tema Novel Popular Gaya Bahasa dalam Novel Popular

11

12

Proses Pengeraman Bahan Pemantapan Bahan Pengembangan Bahan Sumber Bahan Kekuatan Karya Kreatif Psikologi Pembaca Bacaan dan Pengalaman Pembaca Penerbitan Karya Penerbit Persatuan Penulis Guru Sebagai Penulis Sumbangan Terhadap Kerjaya Perguruan Penulisan sebagai Penjana Daya Intelektual Guru

13

14

15

JUMLAH

30

Amali Tajuk 1 Pembacaan Genre Bacaan Puisi Bacaan Cerpen Bacaan Novel Proses Penulisan Kreatif Penulisan Jurnal, Diari Penulisan Buku Catatan Penulisan Tema dan Persoalan Kehidupan Pembinaan Karya Pembinaan Watak dan Perwatakan Pembinaan Carta Watak Pembinaan Tugasan Bacaan Pembinaan Plot Merangka Jalan Cerita Merangka Plot Utama Merangka Plot Sampingan Pembinaan Karya Pembinaan Dialog Penentuan Latar Tempat Pembentangan I Sudut Pandangan Menulis dengan Menggunakan Sudut Pandangan Penceritaan yang Berbeza Tugasan Bacaan Penentuan Latar Tempat Latar Tempat dan Plot Penyesuaian Latar Tempat Kedudukan Watak pada Latar Tempat Pembentangan II Plot Sudut Pandangan Latar Tempat Kandungan Jam

Tajuk

Kandungan

Jam

Menghasilkan Cerpen Tema, Persoalan dan Isu Menggarap Tema Penulisan Cerpen Dan Puisi Penggunaan Bahasa yang Berkesan Tugasan Bacaan Penulisan Puisi Bahasa Perbandingan Idea dalam Puisi Penulisan Novel Remaja Tema dan Persoalan Plot Watak dan Perwatakan Pembentangan Hasil Kerja dan Kritik Cerpen Puisi Pembentangan Hasil Kerja Sebahagian daripada Novel Remaja Menjelaskan Rangka Novel Pembentangan dan Apresiasi Karya Refleksi dan Rumusan Pembentangan Puisi

10

11

12

13

14

15

JUMLAH

30

Penilaian

Kerja kursus Peperiksaan Akhir

60% 40%

Rujukan Asas

Hizairi Othman. (1996). Kreativiti dalam penciptaan karya sastera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ahmad Kamal Abdullah. (1993). Jambak: Proses kreatif pengarang Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Rujukan Tambahan Ibrahim Abdul Salam. (1995). Kitab permulaan mengarang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Klitgaard, S.A. (1983). Pegangan pengarang: Petua dan proses diterjemahkan dan dipadankan oleh Hasrom Haron. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Perry, Susan K. (1999). Writing in flow: Keys to enhance creativity. Cincinnaati: Writers Digest Book. Sahlan Mohd. Saman, penyelenggara. (1994). Pengarang dan kepengarangan Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Wood, Monica. (1995). Description. Cincinnati: Writers Digest Books.