Anda di halaman 1dari 18

.

SULIT

.T "

r,

'.H3
IJNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
PEPERIKSAAI{ AICIIR
SEMESTER

II

sEsr 20l0l20lr
NAMAKURSUS
KOD

: : :

TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA

KIIRSUS

UMA1l62ruWAl0302

PROGRAM

I
2
3 4

BDD/BFF/BIT/BPA/
BPB/BPC/BPD/ BDD/BFF/BIT/BPA/ BPB/BPC/BPD/ BEE BEE

TANKHPEPERIKSAAN :

APRIL /MEI2OII
2 JAM

JANGKAMASA ARA}IAN

: :

A) JAWAB SEMUA SOALAN DALAMBORANGOMR YANGDISEDIAKAN B) DILARANG MEMBAWA KERTAS SOALAN INI KELUARDARI DEWAN PEPERIKSAAN

BELAS (18) MUKA SURAT KERTAS SOALAN INI MENGANDUNGI LAPAN

SULIT

L]MAI t62IUWAl0302

S1

membincangkan teori, konsFkonsep as:rs' ciri serta sifat tamadun seqra konsptual, teoritikal dan abstrak.

A B C D 52

Pengajianketamadunan
Sejarah ketamadunan

Kebudayaan
Falsafah ketamadunan

Berikut adalah istilah-istilah tamadun kecuali

A B C D 53

Umran Madyan. Hadmah.


MadaniYYah.

idea pengajian Siapakah penulis terawal yang mengupas dan memperkenalkan


ketamadunan?

A B C D 54

Farid Wajdi

Jurji ZaYdan lbnu Khaldun Muhammad Abduh

menggambarkan maksud tamadun Apakah penanda aras yang digunakan oleh Barat untuk (civilization)?

I II Ill IV A B C D 55
Istilah

Penempatan di kawasan perbandaran Pencapaian dalam aktiviti perekonomian Pencapaian dalam bidang ilmu dan teknologi Penlusunan struktur politik dan kemasyarakatan

I dan II

Ill

dan IV I,II dan IV Semua di atas dan lebih menepati kepada konsep tamadun lslam

berpusat kePada wah1u.

A B C D

umrsn badatei dan umran hadhari

hadharah dan madaniYYah hadharah da.n tamadun madani dan thaqafah

uMA l 162lUWA l0302

Apakah ciri ketamadunan yang paling utama?

L
D

wujudnya sistem kepercayaan dan agama kewujudan sistem perundangan yang teratur kewujudan sistem organisasi dan institusi sosial peningkatan daya reka cipta dalam penciptaan teknologi

S7

Pilih pernyataan yang benar mengenai hubungan antara tamadun dan agama'

A B C D

Kehidupan di kota tidak selari dengan kehidupan beragama Kehidupan beradab merupakan tuntutan kehidupan beragama merupakan Tamadun dan agama tidak mempunyai kaitan kerana kedua-duanya
perkara yang berasingan

Tumudun merujuk [epada pencapaian manusia dalam kehidupan bermasyarakat manakala agama adalah mengenai kepercayaan sahaja

yang ada dalam diri seseorang' "Peringkat perkembangan tamadun dikaitkan dengan sikap maka tamadun akan Jika sikap untuk mempertahankan pencapaian tamadun berubatu behadapan dengan kem unduran -"
Pemyataan ini diberikan oleh

A B C D
S9

lbn Khaldun Jurji Zaidan Muhammad Farid Wajdi Syed Muhammad Naquib Al- Attas

sesebuah tamadun adalah: Perkara-perkara yang boleh membawa kepada keruntuhan

ll
III IV
B
C

Pemerintahan Yang zalim. Nilai-nilai moral Yang raPuh. Penghijrahan manusia. Peperangan Yang berPanj angan'

I dan

II
IV

III
l, lI

dan
dan

IV

D
S

Semua di atas

l0

dasar tamadun Islam kecuali Semua penyataan di bawah adalah merujuk kepada

A B C o

Pengabdian diri kePada berorganisasi atas asas akidah kebendaan berbanding dengan n1l"i TlT1,"-" keagungan O- rcfuftu*n "ifui berkembangnya srtat U"#rng".inya nilai-nilai kemanusiaan yang menyebabkan

Allah SWT

kemanisiaan "manusia" bukan sifat "kebinatangan"

uMAr r62ruWAr0302

Sl

Apakah tiga fasa utama dalam teori kitaran yang dikemukakan Ibnu Khaldun?
Tahap awal kelahiran I II Tahap lemah atau kejatuhan lll TahapPasca-tamadun Mahap kehiduPan bertamadun

A B C D
S

Idanll
III dan IV I, II dan IV
Semua di atas

l2

Islam? Apakah asas utama dalam konsep dan pandangan semesta Tamadun

A B C D
S

Menilai mana yang baik dan boleh diikuti' dianugerahkan oleh Memeliharq mem"perbaiki dan menghormati hak-hak yang telah Allah kePada hamba-NYa di dunia berpegang pada Mencari makna kebenaran dalam kehidupan yang sebenar dengan ajaran al-Quran dan as-Sunnah meningkatkan hakikat Meningkatkan kesejahteraan manusia sejagat supaya dapat iman Yang sebanar

13

Islam Pilih penyataan yang tidak benar tentang sifat-sifat tamadun

A B C D

Universal atau sejagat Berubah mengikut peredaran zaman Keseimbangan antara rohani dan jasmani Toleransi telhadap tamadun dan budaya lain

sl4Interaksiantaratamadunbolehberlakusekiranyasesebuahtamadunmempunyaisifat.sifat

I II Ill it A B C D

keterbukaan
persefahaman

kemakmuran manusia dan negara keseimbangan kemajuan kebendaan dan kebudayaan

IdanII

Ill dan IV I, Il dan IV


Semua di atas

uMA1l62/UWAl0302

Sl5

Berikut adalah prnyataan yang paling tepat mengenai kepentingan akhlak dalam
menjamin kesinambungan sesebuah tamadun.

A B C

Akhlak penting kerana agama menganggapnya penting Nilai akilak boleh berubah-ubanh mengikut kesesuaian akal manusia Akhlak yang baik boleh memberikan kesan positifterhadap kehidupan spiritual

DKemantapanakhlakmenyebabkantamadunmanusiaseimbangdariaspekfizika|dan

Sl6

yang lain Apakah keistimewaan tamadun lslam berbanding tamadun

A B C D Sl7

tamadun Islam berPusat di kota asas tamadun lslam merupakan manusia tllutu1 ." tamadun Islam mementingkan pencapaian teknologi sebagai yang dihasilkan oleh manifestasi tamadun Islam tertinu -"iutul p"ncapaian manusia

Apakah perkara asas dalam pembinaan Tamadun Islam?

A B C D
SI

akiqah, sYariah' akhlak akidah, alquran, as-Sunnah akidah, sYariah, akhlak akidah, akilah' sYariah

Tamadun Melayu? Apakah sumbangan terbesar Islam terhadap

A B C Sl9

Memastikan kehidupan sosial yang harmoni smata-mata yang sebenar Memberi Jiwa' dan'rupa' terhadap kemajuan dalam aspek material Menyediakan panduan ie arah kejayaan

rur"n"t-t- x"i"iiilg* ett;ilikan

sebagai sumber pembinaan modal insan

dalam Tamadun Islam? Apakah yang dimaksudkan ciri umum dan sejagat

I Il iil it A B C D

Mencakupi seluruh aspek kehidupan Seruan keadilan untuk semua insan

rta"n"tunt-p"tingkattertinggi

pencapaian.manusia dan masa Mempunyai kesesuaian pada semua tempat

IdanII
III IV I, ll dan IV
dan Semua di atas

uMA1162/UWAl0302

s20

Apakah maksud manusia sebagai 'makhluk mukallaf menurut perspektif Islam?

A B C

manusia yang memerlukan bimbingan manusia yang baru memeluk agama lslam manusia yang mempunyai nilai yang tinggi dari segi penciptaan

Dmanusiaadalahmakhlukyangdipertanggungiawabkandengankewajipantertentu.

S2lPemyataanberikutadalahbenarmengenaiteorikedatanganlslamkeAlamMelayudari
Tanah Arab kecuali

A B C D

Pengaruh Pakaian masYarakat Arab penemuan batu bersurat di Terengganu hubungan perdagangan dengan Asia Barat peranan ulama Arab dalam proses pengislaman

s22Setiaptamadunmemilikijatidiriyang'berbeza.dengantamadunlain.Penghumiantentang luaran dan dalaman kepada setiap aspek ini memertuxan pe'Jiuiun iorru'oup aspek-aspek *berbeza dan
tamadun berkenaan.

fuJt"t

ungfupun

dengan tamadun Islam' tamadun Cina

lndia" adalah penjelasan kepada pemyataan

A B c ;
S23

"mementingkan aspek kebudayaan" "banyak dipengaruhi oleh faktor agama'' "t"uii u".sifat lot<al yang berkisar di kawasan mereka sahaja" lain" 'iebih bersifat sejagat da:n m"ny"luruh ke kawasan-kawasan

dan teknologi dalam Islam Berikut adalah perkara yang benar mengenai sains

I i iit IV A B C D

dengan syariat Segala ilmu sains dan teknologi bamt bercanggah di dunia uu-tturnut utama ilmu dalam Islam ialah kesenangan Allah Segala ilmu sains dan teknologi datangnya daripada utat memperhambakan diri kepada Tuhan Ilmu sains dan teft"ofogi t"Uulti

I dan II III dan IV I' ll dan IV


Semua di atas

uMAr162ruWAl0302

Susun dasardasar tamadun Islam yang berikut mengikut keutamaannya

A B C D

Memelihara akal, nyawq agam4 kehormatan dan harta Memelihaft aga:nra, akal, nyawq harta dan kehormatan Memelihara agamq nyawa, akal, harta dan kehormatan Memelihara akal, agamq nyawa, kehormatan dan harta

Berikut adalah sifat-sifat Tamadun Islam kecuali

A B C D

kesatuan dalam kePelbagaian toleransi terhadap kesilapan umatnya keseimbangan antara rohani dan jasmani sempuma dan menYeluruh

Tuhan yang Berikut adalah pemyataan yang tepat mengenai pandangan lslam tentang me4ladi intipati dalam perbahasan ilmu ketamadun

A S c ;
s27

Allah adalah pencipta alam dan bersifat dengan nama-Nya yang indah. fuh- *"rupakan matlamat semua urusan pmbinaan tamadun manusia oleh non-muslim. Tauhid ululiiyyah hanya diimani oleh musiim dan tidak diyakini diyakini oleh non-muslim Tauhid Rububiyyah hanya diimani oleh muslim dan tidak

" sesungguhnya aku diutuskan untuk menvempwvatan

*H:;y"T::;;Bukhari).

manusia' Pemyataan Hadis di atas menunjukkan pentingnya akhlak dalam kehidupan berikut adalah benar tentang akhlak, kecuali

I II ilI IV
A
B C D

darjat keimanan yang tinggi Seseorang yang merniliki ketinggian akhlak mempunyai dan kerosakan akhlak manusia Banyak tamadun yang runtuh akibat keruntuhan Al.lrllak mazmumaft adalah akhlak yang terpuji yang dibawa oleh Barat Akhlak dalam Islam adalah sama konsepnya dengan etika

I dan II

III dan IV I, II dan IV


Semua di atas

uMAl162ruWA10302

S28

Akidah Islam menepati pemyataan berikut kecuali

A B C

Akidah adalah ikatan perjanjian antara manusia dengan Allah Akidah dapat membeniuli perasaan ukhuwah, kasih sayang dan hormat menghormati Akidah adalah amalan hati yang harus diamalkan melalui amalan zikir

DAkidahadalahurusanperibadiyangtidakakanterzahirpadaperbuatanseharian

S29

Berikut adalah pemyataan benar mengenai kejayaan tamadun Islam kecuali

A B C D
S30

memiliki pengetahuan yang tinggi


menjadikan agama sebagai asas utama memiliki kejayaan dunia yang lebih utama menghargaifi'trah semulajadi yang ada pada manusia

fasa kelemahan tamadun Apakah pemyataan yang paling tepat baC- -r- leryglnbarkan menurut sejarawan Britislu Amold Toynbee (1 889- 1979 M)?

A B C D 53l

Golongan majoriti menghakis hak-hak minoriti Nilai-nilai akhlak dan moral yang semakin hilang Wujud kelompok pemimpin yang salah menggunakan kuasa masyarakat Bencana alam t"'tu p"nyottit y*g menular di kalangan

kecuali Berikut adalah antara tujuan utama jihad dalam Islam

A B C D
S32

mempertahankan Islam dan ajaran lslam Islam meluaskan negara dan jajahan takluk pemerintahan pendekatan dakwah bil hikmah meluaskan ,yiai t'tat"melalui kezaliman pihak musuh membeta kepenting- o*gttuitg lslam daripada

jihad nafsu Berikut pemyataan yang paling benar mengenai

A e C D
S33

jihad dalam mengawal tuntutan dalaman negara iitrad dalam membela kedaulatan jihad metttaati Allah, tunduk dan patuh kepada-Nya demi kesejahteraan rakyat Jihad untuk tn*ingkutkan p"nguasaan ekonomi

konsep Jihad dalam Islam? Apakah pernyataan yang paling tepat mengenai

A B C O

mengambil kira kehidupan akhirat Ajaran mementingkan kehidupan dunia tanpa. kewajipan Tindakan t*ntt'iboh ntgu* bukan lslam satu lelaki K"dudukun kaum wanita ditentukan oleh kaum bersenjata finua tiOut hanya berkaitan dengan peperangan

ttMA I 162ruWA 10302

S34

Apakah yang dimaksud dengan Sekularisme menurut perspeklif Islam?

A B C D s35

peneasingan ajaran Islam dari kehidupan seharian pengasingan zaman dahulu dengan zaman sekarang proses pengasingan urusan dunia dari ajaran agama amalan cara hidup yang mementingkan urusan dunia

lslam Semua pemyataan berikut berkaitan dengan tuntutan dan pengisian Jihad dalam seperti yang dibuktikan pada kegemilangan tamadun lslam, kecuali

A B c D
536

dan tuntutan jihad pada hakikatnya berkaitan dengan proses memantapkan minda keperibadian diri

mengangkat martabat keintelktualan insaniah yang maksimum menlanltat martabat diri dengan memutuskan hubungan keduniaan secara total menlisi-tuntutan jihad dan mempertahankan martabat kemuliaan insan

pengistilahan Melayu? Manakah di antara berikut merupakan perkara yang merujuk kepada

A B C D
S37

Ras, kebudaYaan dan bahasa Pakaian, kebudaYaan dan bahasa KebudaYaan, iklim dan bahasa Pemikiran, kebudaYaan dan iklim

yang didiami oleh orang-orang Berikut adalah nama-nama yang merujuk kepada wilayah Melayu di Asia Tenggara kecuali

A n C O
S38

gugusan kepulauan melay't (Malay Archipelago)

gugusanKepulauanMelayu-lndonesia gugusan MelaYu Afrika Jawi lugusan alam Melayu, dan Tanah

Perlembagaan Persekutuan Apakah takrif orang Melayu menurut perkara 160

I ll n lV A B C D

Beragama Islam Berbahasa MelaYu Tinggal di Pesisir Pantai Mengamalkan adat istiadat Melayu

I dan II III dan IV I, II dan IV


Semua di atas

UMA I162ruWA10302

s39

Siapakah yang mengemukakan teori bahawa Islam dibawa terus dari Semenanjung Arab
ke Alam Melayu pada kurun ke-7?

A B C D s40

John Crawford

G.E Marrison J.P. Moquette


Snouck Hurglonje

Apakah Dua empayar melayu awal yang merupakan asas kepada pembentukan asal-usul Tamadun MelaYu?

A B C D S4l

Empayar Funan dan Empayar Empayar Funan dan Empayar Empayar Funan dan Empayar Empayar Funan dan EmPaYar

Majapahit Sri Langka Sri Vijaya Demak

Apakah Dua elemen utama yang mewamai wilayah Kepulauan Melayu?

A B C D

Bahasa MelaYu dan agama Islam Adat istiadat Melayu dan cara hidup Melayu Sistem perundangan lslam dan kitab-kitab Jawi Sistem perdagangan dan pengaruh agama Hindu

S42ApakahperubahanbenfukkepercayaandancorakkehiduparrmasyarakatMelayuselepas
kedatangan Islam?

A B c D
S43

Dewg da1 Animisme Kepercayaan kepada Allah dan Rasulnya bertukar kenada kepercayaan kepada Allah s'w't' fepercayaatt tepaAa Dewa bertukar kepada animisme fepercayaan kepada Dewa bertukar kepada kepercayaan kepada kepercayaan yang meyakini Kepercayaan r"puau nifuft O- Rasulnya bertukar kipada banYak tuhan

Nyatakan pembahagian konsep tauhid

A B C D

UluhiYah dan RububiYah UbudiYah dan RabbaniYah UluhiYah dan RabbaniYah

UbudiYahdanRububiYah

l0

uMA1t62ruWAl0302

Manakah antara pemyataan di bawah merupakan faktor-faktor yang membawa kepada perkembangan Islam di Tanah Melayu?

A B D
s45

Perdagangan, perkahwinan, pertanian, perlumbaan penyebaran agamq keunggulan dan

kebijaksanaan Pendakwah

C leraifangan,

Perd-agangan, perkahwinan, pengislaman pemerintah, perlumbaan penyebaran agama' keunggulan dan kebij aksanaan pendakwah perkahwinan, perlumbaan penyebaran agamq keunggulan dan

kebijaksanaan pendakwah serta aktiviti perikanan Perd"agangan, perkahwinan, peperangan, perlumbaan keunggulan dan kebij aksanaan pendakwah

penyebaran agdna

serta

Nyatakan teori kedatangan lslam ke Alam Melayu

A B C D
s46

Arah lndia, China dan Champa Arab, India China dan al-Jazair Tanah Tanah Arab, lndia' Pakistan dan China' Tanah Arab, Pakistan, India dan Champa
Tanah

mengawal keluarga dan Apakah sistem dalam masyarakat Cina yang bertujuan untuk
negata?

A B C D
s47
Cina?

Konsep Zhong dan Xiao Konsep Fong dan Sue KonseP Chun dan Qin KonseP Cheng dan Hoe

pandangan semesta Tamadun Apakah Fahaman yang merangkumi Konsep Tian dalan

I it iil it A B C D

Tian adalah kuasa penentu nasib sesebuah dinasti tian adatah kuasa penentu nasib sesebuah dinasti iian aaaun yang maha agung dan mengatasi segala sesuatu lnsan Tian adalah Luasa penentu kebahagiaan dan kesengsar:ran

I dan lI III dan IV l, II dan IV Semua di atas

di sebelah ulara? Diamanakah pusat pertumbuhan Tamadun Cina

A B C D

Chang Jiang

Huang He WilaYang Shanxi WilaYang Shandong

ll

IJMAI162ruWA10302

S49

Apakah pengertian konsep negara dalam tamadun Cina iaitu Zhong Guo membawa pengertian?

A B C D

Negara Tengah.

Wilayah Tengah.
Negara Bangsa.

Wilayah Tanah Jajahan.

S50ApakahsumbanganterbesartamadunCinaterhadapperkembanganteknologiduniaialah

I lI m IV A B C D S5l

Kompas
Percetakan bahan letuPan Pembuatan Kertas

I dan II III dan IV I, II dan IV


Semua di atas

tamadun Cina adalah merujuk Konseg T'isn yang mewamai pandangan semesta dalam kepada empat fahaman utama kecuali

A B C D
S52

Tian adalah kuasa penentu nasib sesebuah dinasti Tian adalah yang maha agung mengatasi segala sesuatu insan Tian adalah kuasa penentu kebahagian dan kesengsaraan usul semua makhluk Tian merupakan prinsip agung yang mutlak asal

yalrig menjadi asas kepada pandangan Berikut merupakan pngertian kepada konsep Dao semesta tamadun Cina kecuali

A B C D
S53

Dao bercifat az'ali (Primordial) konsep Dao bermaksud j alan (the way) batas Dao adalah sifat mulia yang tidak melampaul mutlak serta asal usul semua makhluk DaouOafan ptinsip agung /ang
adalah tempat-tempat yang dikaitkan kenyataan ke alam MJlayu. Bagaimanapun analisis terhadap teori keditangan Islam ke alam Melalu

Timur Tengah' Indo Cina' India dan n9gltu


dengan teori

CIu

rcaut"ng-"i.iu.

fakta berikut adal"h

d;il;;;;;ngenai

A e C D

pengaruh pakaian masyarakat Arab ^ iutisan lawi dan cara pembacaan al-Quran perhubungan perdagangan dengan Asia.Barat peranan para ulama Arab dalam proses lslamlsasl

12

uMAl162/UWAl0302

s54

positif dan Apakah teori yang menyatakan percanggahan dan pertentangan dari dua aspek negatifl

A B C D
S55

Teori Shi dan Shu Teori Yin dan Yang Teori ZhongYong dan Junzi Teori Feigong dan Feiming

Bilakah kemuncak kegemilangan Islam di China?

A B C D 556

Dinasti Dinasti Dinasti Dinasti

Yuan (1271-1368) Han (206 SM-220 SM) Ming (1368-1644 ) Qin (221 SM-207 SM)

Di manakah bermulanya Tamadun Indo-Arya?

A B C D
S57

Lembah Ganges Sungai Gangga

WilaYah Sind Sungai lndus

India sewaktu penghrjrahan Apakah peranan yang dimainkan oleh orang-orang


Tenggara?

ke

Asia

A B C D
S58

sebagai Pentadbir dan tentera sebagai Pedagang dan Pelajar sebagai tentera dan mubaligh agama sebagai pedagang dan buruh perladangan

lndia? Bilakah kuasa Islam mula berlapak dalam Tamadun

A B C D
S59

Zaman Awal Zaman Vedik


Zarnan Pertengahan Zaman Penjajahan Barat

mengikut urutan menaik' Nyatakan sistem kekeluargaan masyarakat India

A B C D

Brahmacarya, Grahast4 Vanaprasta' Sannayasa Grahasta' Brahmacarya, Sannayasq Vanaprasta Sannayasa'Grahasta,Vanaprasta'Brahmacarya Sannayas4 Vanaprast4 Grahasta' Brahmacarya

IJ

uMAl162ruWA10302

560

Sistem kasta yang diamalkan dalam Tamadun lndia terdiri daripada

I Il III IV A B C D 561

Brahmin KsatriYa
VaisYa Sudra

I dan II

III dan IV I, II dan IV


Semua di atas

Tamadun India yang terdapat dalam Pilih pernyaaan yang benar mengenai kesan pengaruh
masYarakat

Melalu.

A B C D 562

KarYa HikaYat Panji Semerang Pemakaian sari untuk wanita Penggunaan wama kuning untuk keluar. ga diraja almari' paya dalam bahasa Melayu Penerimuan perkal"ui i"itfttit *p"tti tierusi'

Islam daripada Dinasti Mughal Pilih kenyataan yang benar mengenai sumbangan kerajaan dalam Tamadun lndia'

A B C D 563

Membina kuil besar-besaran Memudahkan perkernbangan sastera Tamil. Saiva dan Vaisnava Memulihkan pergeramn Ftralri dalam mazfiab dan Hindu dalam pelbagai aspek Nr"ngguu*gk-"untur-unsu' Islam

yang mendominasi masyarakat dalam Apakah bentuk kepercayaan dan agama terbesar
Tamadun India?

A B C D 564

Hindu' Buddha, Islam dan Sikh Hindu, Jaina' Bahai dan Zoroaster Hindu, lslam, Sikh dan Bahai Hindu' Buddha Zoroaster dan Bahai

Siapakah pengasas ajaran agama Buddha?

A B C D

Ramayana Gautama Siddhartha Gautama Bhagavadgita Gautama Raja Suddhodana Gautama

l4

uMAl162ruWAl0302

sehingga ke hari Apakah kesan peninggalan pemerintahan Islam yang diiktiraf oleh dunia ini dalam sejarah Tamadun lndia?

A
B

c
D

Kota Agra Taj Mahal Menara Qutb-Minar


Bangunan Masjid di Agra

Tamadun Islam? Apakah kesan daripada pertembungan Tamadun Barat dengan

A pi C D

Tidak menghilangkan ciri-ciri jati diri bagi seseorarg Islam yang bersifat o"niu p"ai na.i- ini reotutt-olah 'sebuih dunia Barat yang besar' hegemoni barat sama sekali tidak Globalisasi kebudayaan kebendaan yang dicipta oleh dunia memberi kesan kepada Tamadun Islam dan Asia

iuiiai.i

ru-uoun'kl; d*

jatidiri Tamadun Asia tetap utuh

dan

teguh

sebagaimana mulanYa

kesan positif hasil daripada Antara kenyataan berikut yang manakal hukan merupakan
interaksi Tamadun Barat terhadap Tamadun Islam

A B c D

dan memberi manfaat kepada Meningkatkan perkembangan Sains dan Teknologi dunia Islam taraf hidup dan membawa Membantu mengurangkan kemiskinan' meningkatkan keselesaan material kepada masyarakat ekonomi pasaran juga telah menambahkan Pertumbuhun out p"tl!tf'*tnegara kemewahan golongan menengah di kebanyakan daripaOa tetridupan masyarakat Asia dan Cara hidup Barat tehh;;;j"lOf *U"ft"gl"it dunia amnYa

kuasa Barat terhadap sistem Manakah antara berikut merupakan kesan -pengaruh pemerintahan dan politik di negara-negara lslam?

A B C D

Islam telah dipengaruhi oleh sistem Sistem politik dan pemerintahan negara-negan Barat Pemerintahan dan Politik sistem politik global termasuk di Tersebar tuu.nyu ,"t*gll'i"moftasi di dalam dunia lslam nasib dan hak bersuara mereka Negara-negara Islam bebas untuk menentukan dipengaruhi oleh mana-mana kuasa ."niiti dun b"tt"ntungan dengan dasar dan,Tamdun Mana-mana v"ttg tiauit polisi dan dasar kebebasan"oleh kuasa besar Baral untuk menentukan

t-la

*gu.

Llit-

Barat diberi masing-masing

l5

uMAl162ruWA10302

569

Apakah pandangan Barat terhadap lslam selepas peristiwa I

September 2001?

A B C D
S70

Islam semakin gah di Barat lslam dilabel sebagai Pngganas Islam semakin dihormati dan disanjungi Kedudukan umat lslam semakin terancam

Apakah kesan besar peristiwa I

September 2001 kepada umat Islam?

A B B D S7l

Islam semakin diterima oleh masyarakat Barat Presiden Amerika selalu menziarahi negara-negara Islam Golongan minoriti Islam di Barat sering diberikan perhatian meningkat

semakin Dialog antara golongan Islam Minoiiti dan golongan lslam Majoriti

dalam dialog antara Manakah antara berikut merupakan isu-isu utama yang dibincangkan
tamadun?

I ll III IV A B C D
572

Keganasan dan ketidakadilan Kejahilan tentang tamadun lain Pencapaian pelbagai bidang sains Perebutan kuasa politik dan ekonomi

ldan ll II dan lV l, II dan lV


Semua di atas

Apakah

faktor yang menyebabkan Amerika Syarikat menganggap 'dirinya'

sebagai

sebuah kuasa Politik global?

A B C D
S73

kekuatan pengaruhnya Negara-negara lain memberi pengiktirafan akan -i-gtu-burgsa Kefuatan ketenteraan dan militarinya bersaru melantiknya sebapi Majlis Ke."ro*oian

Tidak ada

t"^fr-;";;; ili"" ians

'O.-ttt-1y:1. ingin menvaingi kekuatan pengaruh dan

kehebatan ketenteraannya

yang mendominasi Majlis Keselamatan Apakah negara yang mempunyai kuasa^ veto -Bangsa-eangsa
Pirtubuhan
Bersatu (PBB)?

A B C D

China Rusia
Perancis

Amerika SYarikat

l6

uMAl l6zuwAl0302

s74

ini. Berdasarkan Globalisasi adalah fenomena yang sedang dihadapi oleh dunia moden hari benar kecuali kepada penilaian and4 maksud globalisasi dalam kenyataan berikut

A B C D s75

dunia tanPa semPadan perkamPungan kecil manusia proses yang melahirkan dunia tanpa sempadan pnerapan ideologi barat terhadap dunia bukan barat

dalam mencorakkan Manakah antara institusi-institusi global berikut yang tidak terlibat bentuk ekonomi global dunia?

A B C D 576

Intemational Monetary Fund (IMF) World Trade Organisation (WTO) World Health Organization (WHO) Pertubuhan Negara-Negara G8

yang berbilang tamadun pada masa Apakah cabaran globalisasi yang dihadapi oleh dunia kini?

I ll lll IV A B C D
577

Dominasi BudaYa Kebendaan Barat Dominasi Politik oleh Barat Dominasi Ekonomi oleh Barat Dominasi Media oleh Barat

Idanll
III dan IV t' Il dan IV
Semua di atas

globalisasi dapat dihimpunkan dalam aspek Rumusan terhadap elernen yang melahirkan

it iil

ciptaan alat komunikasi yang semakin canggih

IV A B C D

p.n*pui- tekologi maklumat.fa1 ryrhubunqan i"n"iptu* a- p"iancaransate.lit b".t$"p"{ryj'1ry.:^ manusla


maklumat boleh didapati di hujung-hujung larr

I dan II

III
I,

dan IV dan lV Semua di atas

Il'

l7

uMAl162/UWAl0l02

Berikut merupakan ciri-ciri dominasi dunia barat untuk melakukan hegomoni kepada bukan
barat?

I Il lll lV A B C D
S79

Barat adalah pasar dan pelanggan barangan utama dunia Barat memiliki kekuatan kewangan dunia seperti Bank Dunia Orang Islam tidak ramai menetap di negara-negara utarna Barat

Barai menguami bahasa utama dunia melalui

bahasa Inggeris

dan

lI

III dan IV I, II dan IV


Semua di atas

berpandukan kepada pemyataan berikut

;Bu, ,h"y want to strcngthen that domination to

ensure they will not-be ru"""sfifv challenged eiither by the big East Asian or even tle weak Muslim countries." Tun Mahathir Muhammad

Apakah rumusan berkenaan hegemoni barat di atas?

A B C D
S80

Barat Barat Barat Barat

bersedia melakukan serangan militari tidak risau dengan dominasi negara kecil atau negara bsar dunia Islam sedang -".peikukuhk* dominasi mereka ke atas kini melalui globalisasi melakukan f"oses t ego-oni dan dominasi dunia

berpandukan kepada pemyataan berikut

"n**u

-""v"i"iL""
Aburdence

U"sakan dan kehancuran nilai kemanu siaat" ' Ali Shariati ke-21 apabila 'Berlaku kesamaan gaya hidup masyarakat dunia dalam abad P' oip".ilitt".*t"p"a"-:i' A".a' fashion & tun) global"' J' Naisbit &

yang globalisasi merupakan satu penyakit kepada manusia moden

berkaitan kemelut globalisasi? Apakah aspek yang merujuk pada pernyataan di atas

A
B C D

proses globalisasi dunia tanPa semPadan implikasi negatif global isasi cabaran masyarakat dipengaruhi globa lisasi

t8