Anda di halaman 1dari 10

Kertas 2

SPnt Lavrsl,a XsWt

ffit

Masa: Dua jam tiga puluh minit

Kertas soalan i,ni mengandungi empat soalan. Js,wab semua soalan. Jawapan bagi Soalan 2(b), Soalan 2(c), Soalan 2(d) dan Soalan 4 berdasarkan teks Komponen Kesusasteraan Melayu Ttngkatan 4 dan Tingleatan 5. Jawapan boleh ditulis dalam tulisan Runti atau JawL Soalan 1: Rumusan [30 marleah] Baca petikan d,ibawahd.enganteliti, kemud,ianbuat satu runtusan tentangcara-cara melahirkan masyarakat berbudi bahasa dan kesan terhakisnya amalan berbudi bahasa dalam masyarakat. Panjang rumusan hendaklalt tidak melebihi 120 patah perkataan. Sejak zaman-berzaman, generasi tua terasuh dengan budaya dan adat sopan yang menitikberatkan nilai-nilai budi dalam setiap perbuatan dan perbualan. Mereka sentiasa meletakkan budi bahasa sebagai pelengkap kehidupan berhemah. Budi bahasa lazimnya merujuk kepada tutur kata, kelakuan dan sopan santun yang meliputi akhlak mulia. Untuk menyuburkan amalan yang mulia ini, kerajaan melancarkan Kempen Budi Bahasa dan Nilai Murni. Justeru, kesedaran sivik masyarakat umum mestilah ditingkatkan oleh semua pihak untuk melahirkan warganegara yang berhemah tinggi. Sementara itu, amalan berterima kasih hendaklah disuburkan semula. Alangkah eloknya tradisi dalam masyarakat silam ini diamalkan secara menyeluruh di mana-mana sahaja pada setiap masa. Dalam kehidupan bermasyarakat, nilai kerjasama dan tolong-menolongtidak boleh diabaikan. Amalan ini akan menyemai perasaan hormat-menghormati di samping mengeratkan hubungan sesama anggota masyarakat. Antara amalan harian yang perlu kita lakukan untuk mengembalikan warisan silam itu termasuklah budaya berbahasa yang sopan dan berakhlak mulia. Ibu bapa bertanggungjawab dalam mendidik dan membentuk sahsiah anak-anak supaya membesar dengan akhlak yang terpuji. Cabarannya hebat kerana ibu bapa kini terhimpit oleh tuntutan kerjaya masing-masing. Pada peringkat sekolah pula, guru-guru perlu mendidik murid mereka supaya berbudi bahasa dan mengamalkan nilai-nilai murni kerana banyak masa murid dihabiskan di sekolah. Satu }angkah drastik yang dilakukan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia adalah dengan memperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Oleh sebab itu, amalan berbudi bahasa wajib kita laksanakan baik di sekolah atau di rumah. Malahan amalan ini perlu dihayati dan diamalkan oleh seluruh rakyat. Dengan perkataan lain, setiap orang bertanggungjawab dalam mengekalkan nilai budi bahasa itu. Jika hal ini dapat diwujudkan, maka usaha untuk mencapai taraf negara maju menjelang tahun 2020 akan berhasil kerana nilai-nilai murni merupakan satu daripada uleuran leernajuan bangsa dan negara. Budi,bahasa dan amalan murni tidak dapat bercambah tanpa usaha untuk memupuknya. Rakyat dan kerajaan mesti berusaha bersama-sama untuk mewujudkan masyarakat yang berhemah tinggi dan berbudi bahasa. Untuk tujuan itu, kita perlu'ingat-mengingatkan supaya amalan murni yang kian terhakis itu menjadi amalan pada setiap masa. Kempen Budi Bahasa dan Nilai Murni merupakan kemuncak tindakan kerjaan untuk menerapkan amalan mulia ini dalam fikiran, perilaku dan hati budi warganegara Maiaysia dalam pelbagai lapisan masyarakat. Kempen ini diharapkan dapat meneguhkan keperibadian dan mempamerkan jati diri dan imej rakyat Malaysia yang positif kepada masyarakat antarabangsa. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada "Fokus Pengarang", Deu)an Siswa, April 2005)

Soalan 2: Pemahaman Soalan 2(o) Petikan Umum Berdasarkan petikan Soalan L, jawab soalan-soalan yang berikut dengan n'LelLggunakanayat anda sendiri. (il Berikan maksud rungkai kata uhuran kernajuan. 12 markahl (ii) Mengapakah kerajaan melancarkan Kempen Budi Bahasa dan Nilai Murni? [3 markah] (iii) Pada pendapat anda, jelaskan faktor-faktor yang menentukan kejayaan kempen tersebut. [4 markah] Soalan 2(b) Petikan Cerpen Baca peti.kan cerpen di bawah dengan teltti, kernudian jawab soalan-soalanyang berikut dengan nxenggurlcrlzan ayat anda sendi,ri. "Kau tengok pokok ini. Pokok epal twenty ounce. Mulai jam sebelas nanti, setelah pak menandatangani surat persetujuan yang dipaksa ke atasnya, kita akan kehilangan segala-galanya. Tengoklah twenty ounce puas-puas." Bethoven menyalak lagi. "Kau tahu Bethoven, pak menghadapi berbagai-bagai jenis rintangan. Dia kematian isterinya dua puluh tahun yang lalu. Ya, mendiang sungguh setia kepadanya. purggop berkongsi impian. Sanggup mempertahankan kebun ini supaya generasi akan datang dapat manfaatnya." Yvonne berdengkus. Dia duduk di bawah pohon epal gala. Yvonne melunjurkan kakinya. Bethoven datang menghampiri. Sekejap-sekejap anjing itu menyalak. Entah apa mahunya. Yvonne buntu. "Kedua, pak menghadapi masalah dengan anak-anaknya. Mereka tidak faham nilai epal-epal ini. Mereka tidak tahu betapa bagusnya epal red june dan wealthy. Mereka hanya nampak wang. Mereka lupa maruah yang akan tergadai." Bethoven kini duduk di sisinya. Tepat ia memerhatikan Yvonne. "Dan, sekarang datang lagi ujian. Mereka mahu bina lapangan terbang untuk tentera di sini. Strategik kata mereka. Kau bayangkan Bethoven, mereka mahu tebang usaha pak dan bina di atasnya landasan pesawat seperti BO 105 Panther dan CSH-2 Rooivalk. Jahat tak Bethoven?" Anjing itu menyalak. Setuju. 'Yvonne. Oooiii cepat!" Yvonne bangun; segera berjalan ke arah suara itu. Bethoven mengekori. "Mengapa?" Mazlina nampak gugup. Cemas menguasai dirinya. "Pak tiada di bilik. Aku cari merata-rata tapi tiada." @ipetik daripada "Kerana Manisnya Epali' oleh Faisal Tehrani dalam antologi Anak Laut, Dewan Bahasa dan Pustaka)

(i) Apakah masalah-masalah yang dihadapi oieh 'pak'? l3 rnarkahl (ii) Sekiranya anda pemilik kebun epal itu, jelaskan usaha-usaha yang dapat anda lakukan untuk mempertahankan kebun epal anda. [3 markah] (iii) Nyatakan satu pengajaran yang terdapat dalam p"iik"r, di atas dan dua pengajaran lain yang terdapat dalam keseluruhan cerpen 13 markahl Soalan 2(c) Petikan Prosa Klasik Baca petihan prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikut dengan nxenggunakan ayat anda sendiri. Maka baginda berbahasa pula dengan seorang gurunya Pend.ekar Ali Pulau Kukur seraya baginda berserama Puspa Ragam naftia seranxdnyakentanis-manisan. Maka baginda berbahasa pula dengan seorang gurunya Pahlawan Kampung Bangka. Maka dilontarkannya kelambir kotai lalu diparangnya oleh T\-rn Beraim Bapa penggal dua kelambir itu sebelah ghaib tiada kelihatan, dan sebelah terhantar di bumi penuh dengan airnya. Maka berbahasa pula baginda dengan gurunya Pahlawan Kampung Langgar. Maka dilontarkannya sebuah triinang kotai. Maka diparangnya oleh Thn Beraim Bapa penggal dua sebelah ghaib tiada kelihatan dan sebelah terhantar ke bumi. Maka berbahasa pula baginda dengan gurunya PendekarAli Kampung China. Maka dihunjamkannya sepohon pisang; maka lalu dipancungnya oleh Thn Beraim Bapa dari atas pucuknya lalu ke bawah tiada rebah. Maka tatkala ditiup angin, maka rebahlah pohon pisang itu penggal empat. Maka T\rn Beraim Bapa pun melompat ke kanan sekali dan ke kiri sekali serta dikertangkannya perisai itu, lalu ghaib tiada kelihatan kiamnya pada tangan kirinya. Maka pedang itu pun diketarkannya lalu ghaib matanya tinggal ulunya pada tangan kanannya. . (Dipetik daripada "Kepahlawanan T\rn Beraim Bapa" dalam antologi Kerusi, Dewan Bahasa dan Pustaka)

(r) Apakah maksud rangkai kata nama seranxanya kemanis-manisan? lL markah) (ii) Gambarkan kehebatan T\rn Beraim Bapa. [3 markah] (iii) Pada pendapat anda, apakah tujuan T\rn Beraim Bapa menunjukkan kehebatannya? [4 markah] Soalan 2(d) Petikan Puisi Baca puisi d,i bawah d,enganteliti, kemud.ianjawab soalan-soalanyang berikut d,enganmenggunakan avat anda sendiri. SYAIR PEMBUNUHAN ANGRENI

Setelah sampai ke tepi pantai, Pasirnya putih sangat permai, Batunya indah bagai dicanai, Ombak memecah di tepi pantai.

Ada sepohon bunga cina, Cempaka berapit dengan angsana, Kuntum indah serba warna, Berhentilah Raden Kartabangsa. Ada suatu batu yang rata, Terhampar rupa seperti geta, Raden Perbangsa segera berkata, Di sinilah adinda berhenti kita. Angreni turun dari juli, Melungguh di batu berjuntai kaki, Rasa hati sangatlah sali, Pada perasaan salah sekali. Perlahan bermadah Ratna Angreni, T\ranku mengapa kita ke mari, Kerana waktu sudah tengah hari, Di manakah tempat Raden Menteri. Dahulu tuanku sanggup menghantar, Kepada adinda muda yang sabar, Sekarang mengapa dalam belukar, Raden menyahut rasanya sukar. Hatinya sangat belas kasihan, Di sinilah tempat perhentian, Sang Nata menyuruh kepada tuan, Membawa tuan ke dalam hutan. Serta Angreni mendengar kata, Ia pun menangis menumbuk dada, Jikalau demikian kehendak Sang Nata, Redalah mati kakang nan beta. Antologi lnq!.Laut, Dewan Bahasa dan Pustaka. (t

Gambarkan keadaan tempat Ratna Angreni berhenti semasa dalam perjalanannya. [3 markah]

(ii) Sekiranya anda yang ditugaskan untuk membunuh Ratna Angreni, sanggupkah anda melaksanakan tugas tersebut? Berikan alasan anda. (iii) Nyatakan tiga nilai murni yang terdapat dalam syair ini. [3 markah] [3 markah]

Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran [30 markah] Jawab semua soalan.

Bahasa

(a) Tl^rlis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalanx pasangan perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham alean perbezaan maksud dan penggundclnnya. Anda ti.dak perkataan itu sebagai peribahasa boleh menambah, menukarkan imbuhan atau nxenggunakan dan nama khas. (t sabut (ii) tunjuk (iii) guruh serabut telunjuk gemuruh [6 markah) (b) Cerakinkan setiap ayat majmuh di bawah kepada dua ayat tunggal. (i) Adakah Encik Amran hendak ke Muzium Negara atau ke Putrajaya? (ii) Pendebat itu petah berhujah dan bijak mematahkan hujan lawan. (iii) Siswazah yang berpandangan jauh tidak mengharapkan kerja makan gaji sahaja. [6 rnarleah) (c) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat kesalahan pengguna.an ejaan dan imbuho,n. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahanitu dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. (il Wakil Rakyat di kawasan pedalaman itu telah mensyorkan pembinaan sebuah stesen jana kuasa kecil di situ. (ii) Penggunaan e-mail memberikan kemudahan untuk seseorang menyampai mesej dalam beberapa saat sahaja. (iii) Kempen anti-dadah peringkat kebangsaan yang dilancar oleh kerajaan mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat' 16 markahl (d) Dalarn ayat-ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah atau kesalahan tatabahasa. Kenal pasti dan betullzankesalahan-kesalahanitu dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. (t Siswazah yang memiliki kemahiran tertentu selain daripada kelulusan akademik mempunyai peluang yang lebih baik dalam perlawanan untuk mendapatkan pekerjaan. (ii) Stesen minyak-stesen minyak di bandar-bandar utama negara kita mengamalkan konsep layan sendiri. (iii) Pembabitan golongan wanita di dalam pelbagai bidang kerjaya' telah menambahkan martabat mereka. [6 marh,ah]

(e) Baca di.alog di bawah dengan teliti, kemud.ian senaraikan peribahasa atau kata-kata hilernat yarug sesuai untuh ditsi.kan pada ternpat kosong. Ra m a i pengguna bahasa Mela y u s u k a me n g g u n a k a n b a h a s a ro ja k s e ma s a berkomunikasi. Sofea: Yalah, bukan itu sahaja! Media massa pun sering mengabaikan penggunaan bahasa yang betul. yang betul pada setiap Amir : Jika kita sayang akan bahasa, kita mesti menggunakan bah-asa masa dan keadaan, kerana Sofea: Media massa perlulah memainkan peranan yang bersungguh-sungguh dalam mendaulatkan bahasa Melayu tanpa perlu berdolak-dalik, bak kata pepatah (ir) Am i r: Amir: . Saya bersetuju dengan pendapat kamu. Media massa dapat menyalurkan idea dan (iii) kritikan dengan lebih berkesan kerana [6 markah] Soalan 4: Novel [L5 rnarkah) Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan nouel-nouelberihut: (t (ir) (iii) (rv) (v) (vr) (vil) (wii\ Terminal Tlga karya Othman Puteh Perlumbaan Kedua karya Marwilis Hj. Yusuf Di Hadapan Pulau karya A. Samad Said Bukit Kepong karya Ismail Johari Konserto Terakhir karya Abdullah Hussain Seteguh Karang karya Ttran Faridah Syed Abdullah Julia karya Abu Hassan Morad Putera Gunung Tahan karya Ishak Hj. Muhammad

(o) Huraikan pengajaran yang terdapat dalam sesebuah novel yang anda telah kaji. U rnarkahl (b) Berdasarkan dua buah novel yang anda telah kaji, jelaskan satu persoalan daiipada setiap novel tersebut' tg markahr

itu. Amalan berterima kasih perlulah disuburkan semula. Nilai kerjasama dan tolong-menolong perlu ditekankan dalam kalangan masyarakat. Budaya berbahasa yang sopan dan berakhlak mulia harus dijadikan amalan harian. Ibu bapa bertanggungiawab dalam mendidik dan membentuk sahsiah anak-anak agar mengamalkan akhlak yang terpuji. Guru-guru perlu mendidik murid supaya berbudi bahasa dan mengamalkan nilai-nilai murni. Kesan terhakisnya amalan berbudi bahasa ialah anggota masyarakat tidak menghormati orang lain. Anak-anak akan cenderung untuk bersikap kasar dengan orang lain. Kesimpulannya, semua pihak mesti menyokong usaha tersebut agar masyarakat berbudi bahasa dapat dibentuk di negara kita. (115 patah perkataan) Soalan 2 (a) (i) Maksud rangkai kata ukuran leemajuan ialah penilaian terhadap kemodenan/ ketamadunan. (ii) Kerajaan melancarkan Kempen Budi Bahasa dan Nilai Murni kerana hendak menyuburkan amalan berbudi bahasa yang sudah lama diamalkan. Selain itu, amalan tersebut semakin terhakis pada masa ini. Seterusnya kerajaan hendak menerapkan amalan mulia ini dalam fikiran, perilaku, dan hati budi warganegara Malaysia. (iii) Pada pandangan saya, faktor-faktor yang menentukan kejayaan kempen tersebut ialah anggota masyarakat perlu memberikan sokongan padu terhadap kempen ini dan setiap individu perlu sedar akan kepentingan amalan itu. Ibu bapa turut berperanan .'penting dalam menjayakan kempen ini. Selain itu, piliak sekolah dan guru perlu memainkan peranan dengan memberikan kesedaran kepada murid-murid. (b) (i) Masalah-masalah yang dihadapi oleh'pak' ialah dia telah kematian isterinya dua puluh tahun lalu. Dia juga menghadapi masalah dengan anak-anaknya yang tidak memahami nilai epal-epalnya itu. Seterusnya, dia menghadapi masalah dengan pihak berkuasa yang mahu membina lapangan terbang untuk tentera di atas tanahnya itu. (ii) Sekiranya saya pemilik kebun epal itu, usaha-usaha yang dapat daya lakukan untuk mempertahankan kebun epal saya itu adalah dengan cara mengadakan rundingdn flengan pihak berkuasa. Selain itu, saya juga akan berusaha untuk bertemu dengan Menteri Pertanian bagi menerangkan kepentingan kebun itu. (iii) Satu pengajaran yang terdapat dalam

KERTAS 2
Soalan I Petikan membincangkan langkahJangkah yang, perlu ditakukan bagi memupuk nilai drurni dalam kalangan masyarakat. Untuk melahirkan masyarakat berbudi bahasa, kerajaan melancarkan Kempen Budi Bahasa dan Nilai Murni untuk menvuburkan amalan.mulia

petikan tersebut ialah kita haruslah tabah menghadapi pelbagai rintangan dan masalah dalam hiduP ini dan dua pengajaran yang terdapat dalam keseluruhan cerpen tersebut ialah kita hendaklah sayangmenyayangi sesama manusia, terutamanya ahli keluarga. Selain itu, kita hendaklah menghormati orang yang lebih tua daripada kita.
(c)

Soalan 3 (o) (i) o r (ii) ' r (iii)' o

(i)

Maksud rangkai kala nanza seranxanya kemnni s-mani san ialah n ama gendang' (ii) Kehebatan Tun Beraim Bapa digambarkan melalui tindakannya yang dapat memenggal kelambir kotai yang dilontarkan ke arahnya ' dansebelahdaripadakelambirkotaiitu ghaib' Kemudian, dia juga berupaya memenggal sebiji pinang kotai dan sebelah daripada pinang kotai itu ghaib dan sebelah lagi tercampak ke bumi. Kehebatannya yang lain ialah dia dapat memotongbatangpisang terbelah dua dengan mudah. (iii) Pada pendapat saya, tujuan Tun Beraim Bapa menunjukkan kehebatannya itu adalah untuk menakutkan pendekar Keling yang hendakmencabarnya.selainitu,TunBeraim Bapa hendak menyelamatkan maruah sultan kerana dia dapat menewaskan pendekar Keling tanpa melibatkan pertarungan senjata. Hal ini juga dapat mengelakkan pertumpahan darah.

Sabut kelapa biasanya akan timbul di atas Permukaan air' Kebanyakan rumPut cuma memPunYai akar serabut sahaja' "Tolong tunjuk jalan ke rumah Pak Dollah," t ata Amin kepada budak itu' Jari telunjuk adik saya berdarah kerana tercucuk d-uri durian. Bunyiguruhyangkuattelahmenakutkan adik kecil saYa. Pengawas itu takut untuknaikke pentas kerana dia berasa gemuruh' AdakahEncikAmranhendakkeMuzium Negara? Adakah Encik Amran hendak ke PutrajaYa? Pendebat itu petah berhujah' Pendebat itu bijak mematahkan hujah lawan. Siswazah berpandanlan jauh' Siswazah tidak mengharapkan kerja makan gaji sahaja.

(b) (i)' . (ii) . . (iii) . o

(c) (i)

(d) (i) Tempat Ratna Angreni berhenti semasa dalam perjalanannya itu digambarkan melalui pasirnya yang putih dan permai, batunya cantik dan rata, serta terdapat bunga cina, cempaka, dan angsana yang cantik dan beraneka warna. (ii) Sekiranya saya yang ditugaskan untuk membunuh Ratna Angreni, saYa tidak sanggup untuk melaksanakan tugas tersebut kerana Ratna Angreni tidak melakukan sebarang kesalahan. Sayajuga mengamalkan nilai sayang akan nyawa' iaitu tidak melakukan pembunuhan atau kekejaman terhadap makhluk Yang bernYawa' (iii)' Tiga nilai yang terdapat dalam syair ini ' iaiah belas kasihan, contohnya Raden Kartabangsa berasa kasihan hendak meninggalkan Ratna Angreni bersendirian di dalam belukar. Nilai lain ialah taat akan perintah, contohnya Raden Kartabangsa arahan Sang Nata V"ng . menurut menyuruhnya membawa natna Angreni ke dalam belukar itu. seterusnya nilai sabar, contohnya Ratna Angreni bersabar ketika dibawa ke kawasan belukar itu walaupun . dia telah dijanjikan untuk dibawa ke tempat Raden Menteri.

Wakil rakyat di kawasan pedalaman itu telah mengesyorkan pembinaan sebuah stesen jana kuasa kecil di situ. (ii) Penggunaan e-mel memberikan kemudahan untuk seseorpfu-itu menyampaikan mesej dalam beberaPa saat sahaja. (iii) Kempen antidadah peringkat kebangsaan yang dilancarkan oleh kerajaan mendapat dariPada sambutan-menggalakkan masyarakat.

@) (i)

Siswazah yang memiliki kemahiran tertentu selain kelulusan akademik mempunyai p"Ea"g y""gl"bth baik dalam persaingan untuk mendaPatkan Pekerjaan' (ii) Stesen ninyak di bandar-bandar utama negaraTita mengamalkan konsep layan

(iii) Pembabitan golongan wanita dalam pelbagai bidang kerjaya telah meningkatkan martabat mereka. \ (e) (il bahasajiwabangsa (ii) usaha tangga kejayaan (iiil alah bisa tegal biasa Soalan4 @) Pengajaranyangterdapatdalamnovel' (il Novel TerminalTiga Pengajaran yang terdapat di dalam rtovel Terminal Tiga ialah kita hendaklah mengenang jasas orang lain kepada kita' contohnya Rimpa sentiasa mengenang jasa JL4

dtui.

Bang Maily yang banyak menolongnya. Selain itu, kita haruslah rajin berusaha untuk mencapai kejayaan, contohnya Rimpa rajin belajar dan berbincang dengan rakan-rakannya. Pengajaran lain ialah kita perlulah berdikari. Contohnya, Rimpa berusaha mendapatkan bantuan kewangan untuk mela4jutkan pelajarannya. (ii) Novel Perlumbaan Ked.ua Pengajaran yang terdapat dalam novel Perlumbaan Kedua ialah kita haruslah mengamalkan semangat kerjasama dalam kehidupan seharian, contohnya Sang Murai dan SangT\rpai menghebahkan berita tentang perlumbaan antara Tuk Kura dengan Sang . Arnab. Pengajaran lain ialah kita tidakharus bersikap angkuh dan sombong contohnya Sang Arnab menyangka bahawa dirinya pantas berlari, tetapi kalah kepadaTuk Kura dalam perlumbaan kedua. Seterusnya, kita harus bijaksana dalam membuat pertimbangan atau tindakan, contohnyaTuk Kura bijak memilih tempat dan cara perlumbaan sehingga mencapai kejayaan. (iii) Novel Di Hadapan Pulau Pengajaran yang terdapat dalam novel Di Hadapan Pulau ialah kita perlulah mengamalkan sikap menyayangi orang lain, contohnya Tuk Marzuki sangat menyayangi Afidah. Seterusnya, orang muda haruslah menghormati golongan orang tua, contohnya Aziz menunjukkan rasa hormat kepada Syed Fikri. Pengajaran lain ialalr kita perlulah memberikan nasihat kepada orang lain, contohnya Syed Fikri menasihatiAziz supaya mengerj akan sembahyang. (iv) Novel Buhit Kepong Pengajaran yang terdapat dalam novel Bukit Kepong ialah kita hendaklah menyayangi ahli keluarga, contohnya Othman sangat menyayangi isterinya Limah. Seterusnya, kita haruslah sabar menghadapi dugaan dalam hidup, contohnya Othman bersabar walaupun isterinya, Limah menjadi gila dan tidak siuman. Pengajaran lain ialah kita perlulah cinta akan tanah air, contohnya semua anggota polis yang bertugas di Rumah Pasung Bukit Kepong sanggup mati kerana menentang pengganaskomunis. (v) Novel Konserto Terahhir Pengajaran yang terdapat dalam novel' Konserto Terakhir ialah kita hendaklah gigih berusaha untuk mencapai cita-cita, contohnya Hilmi berusaha tanpa mengenal jemu hingga berjaya menjadi pemain muzik

dan penggubah lagu terkenal. Selain itu, semua orang mestilah insaf akan kesalahan yang telah dilakukan, contohnya Datin Saimah insaf akan perbuatannya yang sering menghamburkan kata-kata kasar kepada Hilmi. Kita haruslah bersimpati terhadap orang lain yang qnalang, contohnya Hayati bersimpati kepada Hilmi yang tidak dapat makan nasi kerana dilarang oleh Datin Salmah. (vi) Novel Seteguh Karang Pengajaran yang terdapat dalam novel Seteguh Karang ialah kita hendaklah gigih berusaha untuk mencapai sesuatu matlamat, contohnya Awanis berusaha dengan gigih untuk menjatuhkan setandan kelapa sawit hingga berjaya. Selain itu, setiap orang haruslah menolong orang yang memerlukan bantuan, contohnya Cikgu Rushda membenarkan Anita tinggal di rumahnya. Kita juga hendaklah nasihatmenasihati antara satu sama lain, contohnya Awanis menasihati Anita supaya belajar hidup berdikari. (vii)Novel Julia Pengajaran yang terdapat dalam novel Julia ialah kita haruslah mengamalkan sikap penyayang terhadap anggota keluarga sendiri, contohnya Julia sayang akan adikadiknya, abah, mama, dan Jun. Selain itu, semua orang hendaklah bijaksana dalam melakukan sesuatu tindakan, contohnya Julia bijak dalam menangani masalah yang dihadapi oleh syarikatnya. Kita juga haruslah insaf akan kesalahan yang telah dilakukan sebelum ini, contohnya Julia insafakan perbuatannya yang sia-sia ketika zamalaremajanya. (viii) Novet Putera Gunung Tahan . Pengajaran yang terdapat dalam novel Putera Gunung Tahan ialah kita haruslah cinta akan tanah air sendiri, contohnya Ratu Bongsu danperempuan tua menentang penjajahan Inggeri+ Selain itu, semua orang hendaklah menyayangi anggota keluarga sendiri, contohnya perempuan tua sayang akan anaknya, iaitu Ratu Bongsu. Kita juga haruslah berani menentang sebarang bentuk ancaman yang hendak menceroboh negara kita, contohnya pahlawan Melayu berani menentang penjajahan Inggeris. $) Persoalan dalam novel. (i) Novel ?ernrinalTiga Tahan

danPutera Gunung

Satu persoalan yang terdalam dalam novel Terminal Tiga ialah sikap prihatin dan suka memberikan pertolongan, contohnya Kak Naspura sentiasa memberikan dorongan supaya Rimpa belajar dengan rajin. Satu persoalan yang terdapat dalam novel Putera Gunung Tahan ialah penentangan terhadap Inggeris, contohnya pahlawan-pahlawan Melayu seperti Datuk Bahaman, T\rk Gajah, dan Mat Kilau berperang secara gerila menentang Inggeris. (ii) Novel Perlumbaan Ked.ua dan Julia Satu persoalan yang terdapat dalam novel Perlumbaan Kedua ialah perjuangan . mempertahankanmaruahbangsa,contohnya SangArnab Putih berasa malu kerana nenek moyangnya kalah dalam perlumbaan dengan kura-kura 198 tahun lalu. Satu persoalan yang terdapat dalam novel Julia ialah remaja yang runtuh akhlak, contohnya Rashid, Julia, Muna, Hang Wei, dan Jef bergaul dengan bebastanpa batasan. (iii) Novel Di Had'apan Pulau d,an Seteguh Karang Satu persoalan yang terdapat dalam novel Di Hadapan Pulau ialah semangat kerjasama dan tolong-menolong dalam masyarakat, contohnya Taksiah menolong Joyah mendapatkan kerja di kem askar. Satu persoalan yang terdapat dalam novel Seteguh Karang ialah ikatan kasih sayang yang erat dalam keluarga, contohnya Awanis menyayangi Anita sama seperti adik kandungnya sendiri. (iv) Novel Buhit Kepong dan Konserto Terahhir Satu persoalan yang terdapat dalam novel Buh,it Kepong ialah sikap taat setia kepada tugas dan tanggungjawab, contohnya Othman Yusof mematuhi arahan supaya bertugas di Pagohwalaupun terpaksa meninggalkan ayah, ibu, dan keluarganya. Satu persoalan yang terdapat dalam novel Ko nserto Tera,hhir ialah sikap bertanggungjawab dalam ru-elakukan pekerjaan, contohnya Hilmi bekerja dengan rajin sebagai tukang kebun di rumah Datuk Johari.

Anda mungkin juga menyukai